Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten"

Transkript

1 Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten <Tilbyders navn> 1 / 16

2 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak Difi Dokument distribuert til tilbydere Difi Punktnummereringen er rettet. (Når det under i denne boksen referes til punkt, er det den nye punktnummereringen i dette bilag det referes til). Ny bestemmelse i punkt 11.7 Årstallet i punkt 11.5 endret fra 2013 til 2014 Endring i femte avsnitt (når man teller med den første setningen som et avsnitt) i punkt Rettelse i punkt 11.6 inntatt i bilaget Ordet «tjenesteleverandørene» er byttet ut med «tjenesteeierene» i punkt 11.6 Endring i punkt 2.12 inntatt i bilaget <Tilbyders navn> 2 / 16

3 Innhold 1. ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 1.1 Avtalens omfang Punkt 1.6 Definisjoner ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 2.1 Etablering av driftstjenesten Punkt Organisering av etableringsfasen Punkt Planlegging av etableringsfasen Punkt Dokumentplan Punkt Detaljplan Punkt Kundens godkjenning av testplan og testbeskrivelser Punkt Plan for Kundens akseptansetest Punkt Gjennomføring av etableringsfasen Punkt Leverandørens ansvar Punkt Kundens tilrettelegging Punkt Leverandørens driftstest Punkt Kundens akseptansetest Akseptansedag Punkt Oppstartsperiode Oppstartsdag Punkt Godkjenningsperiode - varighet Punkt Formålet med og forutsetninger for godkjenningsperioden Punkt Godkjenning - Leveringsdag Punkt Melding om uønskede hendelser Punkt Bestilling av tilleggstjenester Punkt Rapportering Punkt Planer og øvelser for beredskap og katastrofer Punkt Innsyn og revisjon Punkt Driftstest av programrettelser, nye programmer og nye versjoner ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 3.1 Rett til endringer av avtalens innhold (tjenesteendring) Punkt 3.2 Endringsoverslag ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 4.1 Varighet Punkt 4.2 Avbestilling i etableringsfasen Punkt 4.3 Oppsigelse i ordinær drift <Tilbyders navn> 3 / 16

4 4.4 Punkt 4.4 Avslutning av avtalen Punkt 4.5 Overføring av avtalen til Kunden eller til tredjepart Punkt 4.6 Spesielle krav til dokumentasjon ved drift av spesialutviklede applikasjoner Punkt 4.8 Tilbudsplikt ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 8.1 Vederlag ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 9.2 Personopplysninger Punkt 9.6 Atskillelse av data ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 11.1 Hva som anses som mislighold Punkt 11.2 Varslingsplikt Punkt 11.4 Avhjelp Punkt Tilbakehold av betaling Punkt Dagbot ved forsinkelse Punkt Erstatning Punkt Erstatningsbegrensing ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 14 Hevingsoppgjør ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 15.2 Forsikringer ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL LEVERANDØRENS FORBEHOLD TIL AVTALETEKSTEN <Tilbyders navn> 4 / 16

5 1. ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 1.1 Avtalens omfang Som nytt siste avsnitt inntas: «Leverandøren er innforstått med at ID porten har stor samfunnsmessig betydning, og at det stilles spesielt høye krav til kvalitet i leveransene.» 1.2 Punkt 1.6 Definisjoner Som nytt punkt 1.6 inntas: «For avtalen gjelder definisjoner av ord og uttrykk som angitt i bilag 6 vedlegg 3 (definisjonsordliste).» 2. ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 2.1 Etablering av driftstjenesten Overskriften endres til å lyde: «Migrering av driftstjenesten» 2.2 Punkt Organisering av etableringsfasen Overskriften endres til å lyde: «Organisering av migreringsfasen» Første setning i første avsnitt endres til å lyde: «Migreringen av driftstjenesten skal organiseres som et prosjekt med en prosjektorganisasjon hos kunden og en hos leverandøren.» Første setning i andre avsnitt endres til å lyde: «Migreringsfasen består av følgende deler:» <Tilbyders navn> 5 / 16

6 2.3 Punkt Planlegging av etableringsfasen Overskriften endres til å lyde: «Planlegging av migreringsfasen» 2.4 Punkt Dokumentplan Første setning endres til å lyde: «Leverandøren skal tidlig i migreringsfasen utarbeide en dokumentplan med oversikt over alle planer og andre viktige styringsdokumenter, når de skal foreligge og med angivelse av hvem som har myndighet til å godkjenne dem hos Kunde og Leverandør.» Bokstav a endres til å lyde: «detaljert plan for migreringsfasen (detaljplan)». 2.5 Punkt Detaljplan Første setning i første avsnitt endres til å lyde: «Leverandøren skal i bilag 4 vedlegg 1 utarbeide en detaljert fremdriftsplan for migreringsfasen, kalt detaljert fremdriftsplan.» 2.6 Punkt Kundens godkjenning av testplan og testbeskrivelser Punktet utgår. 2.7 Punkt Plan for Kundens akseptansetest Første setning endres til å lyde: «Kunden skal i samarbeid med Leverandøren utarbeide og ha ansvar for en plan for Kundens akseptansetest med testprosedyrer som godtgjør at driftstjenesten tilfredsstiller avtalte krav.» 2.8 Punkt Gjennomføring av etableringsfasen Overskrift endres til å lyde: «Gjennomføring av migreringsfasen». <Tilbyders navn> 6 / 16

7 2.9 Punkt Leverandørens ansvar Første setning endres til å lyde: «Leverandøren skal gjennomføre migreringen av driftstjenesten i henhold til detaljplanen.» 2.10 Punkt Kundens tilrettelegging Første avsnitt endres til å lyde: «Kunden er ansvarlig for å legge til rette for at Leverandøren får tilgang på informasjon og kompetanse fra Kunden selv og eventuelle relevante tredjeparter i forbindelse med migreringen av driften.» 2.11 Punkt Leverandørens driftstest Som nytt punkt inntas: «Leverandøren skal gjennomføre driftstest for å verifisere at driftsløsningen fungerer helhetlig som avtalt. Nærmere spesifikasjon av Leverandørens testing i migreringsprosjektet følger av bilag 4 vedlegg 2. Alle deler av driftsløsningen må være ferdigstilt (vellykket testet og installert) før Kundens akseptansetest kan starte. Leverandøren skal gi skriftlig melding til Kunden om at driftsløsningen er vellykket installert og testet, og at den er klar til Kundens akseptansetest innen den fristen som fremgår av bilag 4. Bilag 4 vedlegg 4 inneholder mal for erklæringen. Dersom det er åpenbart at driftsløsningen er så mangelfull at den ikke tilfredsstiller kravene etter avtalen, kan Kunden bestride meldingen innen fem (5) virkedager. Dersom Kunden har bestridt Leverandørens melding om vellykket test og installasjon av driftsløsningen, anses meldingen for ikke å ha vært gitt. Tilsvarende prosedyre gjelder for eventuelle nye meldinger fra Leverandøren om vellykket installasjon og test.» 2.12 Punkt Kundens akseptansetest Akseptansedag Som ny siste setning i første avsnitt inntas: "Akseptansetesten er delt i tre separate tester, en for hver leveranse A, B og C, jf bilag 4.» Som ny siste setning i andre avsnitt inntas: «Leverandøren skal verifisere at testene i Kundens akseptansetest dekker alle relevante aspekter ved hele driftsløsningen i henhold til avtalen med vedlegg.» Siste setning i syvende avsnitt endres til å lyde: <Tilbyders navn> 7 / 16

8 «Første virkedag etter at Kundens akseptansetest for leveranse A er godkjent, anses som akseptansedag for leveranse A, første virkedag etter at Kundens akseptansetest for leveranse B er godkjent, anses som akseptansedag for leveranse B og første virkedag etter at Kundens akseptansetest for leveranse C er godkjent, anses som akseptansedag for leveranse C.» Som nytt siste avsnitt inntas: «Hvis Leverandøren ikke oppfyller sine forpliktelser i forbindelse med Kundens akseptansetest forleveranse A, B og C innen avtalt tid, skal den forlenges frem til Leverandøren har oppfylt sine forpliktelser og Kunden har hatt rimelig tid til å foreta test og godkjenning.» 2.13 Punkt Oppstartsperiode Oppstartsdag Andre avsnitt siste setning endres til å lyde: «Dagen etter at meldingen er sendt for leveranse A kalles oppstartsdag leveranse A, dagen etter at meldingen er sendt for leveranse B kalles oppstartsdag leveranse B og dagen etter at meldingen er sendt for leveranse C kalles oppstartsdag leveranse C.» 2.14 Punkt Godkjenningsperiode - varighet Punktet endres til å lyde: «Fra og med oppstartsdag for leveranse A løper en godkjenningsperiode på 3 (tre) måneder, fra og med oppstartsdag for leveranse B løper en godkjenningsperiode på 3 (tre) måneder og fra og med oppstartsdag for leveranse C løper en godkjenningsperiode på 3 (tre) måneder.» 2.15 Punkt Formålet med og forutsetninger for godkjenningsperioden Som ny siste setning i andre avsnitt inntas: «De bestemmelser som står i tjenestenivåavtalen i bilag 5 gjelder fullt ut i godkjenningsperioden for henholdsvis leveranse A, B og C» Punkt Godkjenning - Leveringsdag Syvende avsnitt endres til å lyde: «Første virkedag etter at leveranse A er eller anses godkjent, er leveringsdag for leveranse A, første virkedag etter at leveranse B er eller anses godkjent, er leveringsdag for leveranse B og første virkedag etter at leveranse C er eller anses godkjent, er leveringsdag for leveranse C.» 2.17 Punkt Melding om uønskede hendelser Tredje avsnitt inkludert tabellen - utgår og erstattes av følgende: <Tilbyders navn> 8 / 16

9 «For klassifisering av hendelser benyttes kategorier som angitt i bilag 5.» 2.18 Punkt Bestilling av tilleggstjenester Første avsnitt får ny siste setning: «I den utstrekning en bestilt tilleggstjeneste skal driftsettes, eller har betydning for driftsmiljøet, skal den driftstestes før driftsettelse i henhold til bilag 6 vedlegg 8.» 2.19 Punkt Rapportering Annen setning utgår og erstattes av følgende: «Rapportering skal skje som angitt i bilag 6.» 2.20 Punkt Planer og øvelser for beredskap og katastrofer Overskriften endres til «Krisesituasjoner og beredskap» Som nytt siste avsnitt inntas: «Leverandøren dekker sine egne kostnader i forbindelse med utarbeidelse og vedlikehold av kriseog beredskapsplaner, og beredskapsøvelser. Ytterligere bestemmelser om krise- og beredskapsplanlegging er angitt i bilag 1 og 2.» 2.21 Punkt Innsyn og revisjon Begrepet «Kunden» skal alle steder hvor det er benyttet i dette punktet endres til «Kunden og/eller Tjenesteeierne». Annet avsnitt tilføyes ny siste setning: «Leverandøren kan kreve at eventuelle tredjeparter som bistår Kunden i forbindelse med revisjonen skal undertegne taushetserklæring. Leverandøren kan nekte Kunden å la seg bistå av tredjeparter som er driftsleverandører i samme kategori som Leverandøren og som driver i direkte konkurranse med Leverandøren. Leverandøren skal angi i bilag 6 hvilke konkurrenter dette i så fall vil gjelde.» 2.22 Punkt Driftstest av programrettelser, nye programmer og nye versjoner Fjerde avsnitt utgår og erstattes med: <Tilbyders navn> 9 / 16

10 «Driftstesten skal gjennomføres av Leverandøren etter Leverandørens gjeldende retningslinjer som beskrevet bilag 6 vedlegg 8.» 3. ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 3.1 Rett til endringer av avtalens innhold (tjenesteendring) Andre avsnitt endres til å lyde: «Endringer og tillegg til avtalen kan gjøres både i migreringsfasen og under ordinær drift.» 3.2 Punkt 3.2 Endringsoverslag Tredje avsnitt utgår og erstattes med: «Leverandøren kan krevet dekket sine kostnader i forbindelse med utarbeidelse av endringsoverslag i den utstrekning det er bestemt i bilag 7 kapittel 3.» Fjerde avsnitt første setning endres til å lyde: «Hvis tjenesteendringen skal gjennomføres i migreringsfasen, skal eventuelle virkninger på detaljplanen utredes (jf. punkt ).» 4. ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 4.1 Varighet Første avsnitt utgår og erstattes med: «Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt som fremgår av avtalens forside.» Andre avsnitt første setning endres til å lyde: «Avtaleperioden omfatter en migreringsfase som beskrevet i bilag 4». Tredje avsnitt endres til å lyde: «Fra oppstartsdag (både oppstartsdag for leveranse A, B og C må være inntruffet) varer avtalen i 4 (fire) år. Avtalen kan forlenges av Kunden ved utløsning av opsjon for en periode på 2 (to) år om gangen. Kunden må varsle Leverandøren skriftlig innen tre måneder før utløpet av en avtaleperiode om Kunden ønsker å utløse opsjonen. Leverandøren har rett til å si opp avtalen med 24 (tjuefire) måneders skriftlig varsel før utløpet av hver avtaleperiode.» 4.2 Punkt 4.2 Avbestilling i etableringsfasen Overskrift endres til å lyde: <Tilbyders navn> 10 / 16

11 «Avbestilling i migreringsfasen» Første avsnitt endres til å lyde: «Kunden kan med 1 (en) måneds skriftlig varsel avbestille leveransen i migreringsfasen.» Bokstav a i andre avsnitt endres til å lyde: «det beløp som Leverandøren har til gode for den del av ytelsen i migreringsfasen som allerede er gjennomført». 4.3 Punkt 4.3 Oppsigelse i ordinær drift Første avsnitt første setning endres til å lyde: «Kunden kan med 3 (tre) måneders skriftlig varsel helt eller delvis avbestille leveransen i den første fireårsperioden. Leverandøren plikter, på skriftlig anmodning fra Kunden, å foreta en konsekvensutredning i henhold til punkt 3.2, som grunnlag for Kundens vurdering av om Kunden skal foreta delvis avbestilling i henhold til dette punkt 4.4. Konsekvensutredningen skal foreligge senest 10 (ti) virkedager fra mottak av skriftlig anmodning fra Kunden.» 4.4 Punkt 4.4 Avslutning av avtalen Som nytt siste avsnitt inntas: Dette punkt 4.4 gjelder tilsvarende ved delvis avbestilling i henhold til punkt Punkt 4.5 Overføring av avtalen til Kunden eller til tredjepart Som nye siste avsnitt inntas: «Dette punkt 4.5 gjelder tilsvarende ved delvis avbestilling i henhold til punkt 4.3, dog slik at annet, tredje og fjerde avsnitt kun gjelder for den delen av avtalen som skal overføres. 4.6 Punkt 4.6 Spesielle krav til dokumentasjon ved drift av spesialutviklede applikasjoner Andre setning i første avsnitt endres til å lyde: «Hvis dokumentasjonen viser seg å være utilstrekkelig har Leverandøren plikt til vederlagsfritt å bistå Kunden eller tredjepart utpekt av Kunden i forbindelse med migreringen av den nye driftstjenesten i den grad det utilstrekkelige skyldes Leverandøren.» <Tilbyders navn> 11 / 16

12 4.7 Punkt 4.8 Tilbudsplikt Første setning i første avsnitt endres til å lyde: «Kunden har rett til, mot vederlag, å overta utstyr og disposisjonsrett til programvare som Leverandøren benytter og som er nødvendig for Kundens migrering og drift av tjenesten hos Kunden eller ny leverandør». Som ny siste setning i første avsnitt inntas: «Dette punktet gjelder tilsvarende for det aktuelle utstyr og de aktuelle programmer hvis Kunden foretar en delvis avbestilling av avtalen i henhold til punkt 4.3.» 5. ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL 5 Ingen endringer i kapittel ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL 6 Ingen endringer i kapittel ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL 7 Ingen endringer i kapittel ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 8.1 Vederlag Tredje avsnitt første setning endres til å lyde: «Med mindre annet er angitt i bilag 7 er alle priser oppgitt inklusive merverdiavgift, og inkludert toll og eventuelle andre avgifter.» 9. ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 9.2 Personopplysninger Punktet utgår og erstattes med: «Leverandøren er kjent med at data kan inneholde ikke-sensitive og sensitive personopplysninger, og at Personopplysningsloven og Forvaltningsloven kommer til anvendelse ved gjennomføringen av denne avtalen. Leverandøren plikter å gjøre seg kjent med og rette seg etter bestemmelsene i Personopplysningsloven, forskrift til Personopplysningsloven (personopplysningsforskriften), Forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften. <Tilbyders navn> 12 / 16

13 Leverandøren kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som er skriftlig avtalt med Kunden på vegne av den behandlingsansvarlige. Både Kunden og Leverandøren er forpliktet til å inngå en såkalt databehandleravtale i forbindelse med behandlingen av personopplysninger, jf. personopplysningsloven 15. Leverandøren skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger, jf. personopplysningslovens 13. For å oppnå slik informasjonssikkerhet skal Leverandøren dokumentere informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene før inngåelse av avtalen. Denne dokumentasjonen skal være tilgjengelig for medarbeiderne hos Kunden og Tjenesteeierne og hos Leverandøren. Dokumentasjonen skal på forespørsel fra Kunden eller Tjenesteeierne være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda. Nærmere bestemmelser om hvordan personopplysninger skal behandles, herunder relevante sikkerhetstiltak, er angitt i bilag 1 og 2. Leverandøren skal sørge for at eventuelle underleverandører som Leverandøren benytter påtar seg tilsvarende forpliktelser. I den utstrekning løsningen tilføres nye typer personopplysninger som innebærer endringer i driftsløsningen skal det håndteres i henhold til bestemmelsene i kapittel 3 (endringer).» 9.2 Punkt 9.6 Atskillelse av data Som nytt siste avsnitt inntas: «Dersom Kunden ber om det, plikter Leverandøren å behandle data systemmessig atskilt slik at data som behandles av de ulike Tjenesteeierne ikke gjøres tilgjengelig for de andre Tjenesteeierne uten den aktuelle Tjenesteeierens skriftlige samtykke.» 10. ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL 10 Ingen endringer i kapittel ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 11.1 Hva som anses som mislighold Siste avsnitt endres til å lyde: «Kunden skal reklamere innen rimelig tid etter at misligholdet ble oppdaget.» <Tilbyders navn> 13 / 16

14 11.2 Punkt 11.2 Varslingsplikt Første setning endres til å lyde: «Hvis migreringsprosjektet, jf. punkt 2.1, eller den ordinære driftstjenesten, jf. punkt 2.2, eller andre av Leverandørens ytelser ikke kan leveres som avtalt, skal Leverandøren så raskt som mulig gi Kunden skriftlig varsel om dette.» 11.3 Punkt 11.4 Avhjelp Siste setning i tredje avsnitt utgår Punkt Tilbakehold av betaling Som nye siste setninger tilføyes: «Kunden har ikke tilbakeholdsrett i de tilfeller hvor misligholdet er regulert ved standardisert prisavslag, jf bilag 5.» 11.5 Punkt Dagbot ved forsinkelse Første, andre og tredje avsnitt endres til å lyde: «Blir ikke avtalt tidspunkt for akseptansedag for leveranse A, B og/eller C eller leveringsdag for leveranse A, B og/eller C overholdt, og det ikke skyldes force majeure eller Kundens forhold, foreligger en forsinkelse fra Leverandørens side som gir grunnlag for dagbot. Dagboten påløper automatisk og utgjør: 0,25 prosent av kontraktssummen for migreringsprosjektet ekskl. merverdiavgift ved forsinket akseptansedag for leveranse A, B og/eller C for hver kalenderdag forsinkelsen varer fra og med 16. september 2014 til og med 18. november ,45 prosent av kontraktssummen for migreringsprosjektet ekskl. merverdiavgift ved forsinket akseptansedag for leveranse A, B og/eller C for hver kalenderdag forsinkelsen varer fra og med 19. november 2014 til og med 20. desember ,60 prosent av kontraktssummen for migreringsprosjektet ekskl. merverdiavgift ved forsinket akseptansedag for leveranse A, B og/eller C for hver kalenderdag forsinkelsen varer etter 20.desember 2014 begrenset til 100 dager. I tillegg kommer: 0,50 prosent av kontraktssummen for migreringsprosjektet ekskl. merverdiavgift ved forsinket leveringsdag for leveranse A for hver kalenderdag forsinkelsen varer begrenset til 100 dager. <Tilbyders navn> 14 / 16

15 0,75 prosent av kontraktssummen for migreringsprosjektet ekskl. merverdiavgift ved forsinket leveringsdag for leveranse B for hver kalenderdag forsinkelsen varer begrenset til 100 dager. 1.0 prosent av kontraktssummen for migreringsprosjektet ekskl. merverdiavgift ved forsinket leveringsdag for leveranse C for hver kalenderdag forsinkelsen varer begrenset til 100 dager. Dersom f eks migreringskostanden er MNOK 3 og leverandøren er forsinket i perioden 16. september 2014 til 18. november 2014 i forhold til akseptansedag for både leveranse A, B og C er dagboten NOK 2025 (MNOK 3 x 27 % x 0,25 %). Er kun leveranse A forsinket er dagboten NOK 1275 (MNOK 3 x 17 % x 0,25 %). Tilsvarende gjelder for de øvrige utregningene. Hva som skal betales for migrering av leveranse A, B og C fremgår av betalingsplan, jf bilag 7 vedlegg 1 punkt 3.» 11.6 Punkt Erstatning Første avsnitt utgår og erstattes med: «Kunden kan kreve erstattet ethvert direkte tap som Kunden og/eller Tjenesteeierene lider, herunder tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med forsinket driftsstart eller driftsavbrudd, som med rimelighet kan tilbakeføres til forsinkelse, mangel eller annet mislighold fra Leverandørens side, med mindre Leverandøren godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes Leverandøren.» 11.7 Punkt Erstatningsbegrensing Som ny siste setning i første avsnitt inntas: «Leverandøren skal i tilfelle erstatte enhver direkte kostnad Kunden pådras som følge av datatapet, herunder merarbeid, bistand til rekonstruksjon av data og ethvert annet direkte tap.» Tredje avsnitt endres til å lyde «Erstatningen i forhold til tap som har med migreringsfasen å gjøre er begrenset til et beløp som tilsvarer kontraktssummen for migreringsfasen ekskl. merverdiavgift.» 12. ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL 12 Ingen endringer i kapittel ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL 13 Ingen endringer i kapittel 13. <Tilbyders navn> 15 / 16

16 14. ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 14 Hevingsoppgjør Første avsnitt endres til å lyde: «Ved heving i migreringsfasen som skyldes Leverandørens mislighold, kan Kunden kreve tilbakebetaling av det som er betalt, med tillegg av renter, tilsvarende NIBOR pluss 1 (en) prosent, fra det tidspunkt betaling er skjedd.» 15. ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL Punkt 15.2 Forsikringer Som nytt tredje og fjerde avsnitt inntas: «Leverandøren skal forelegge relevante forsikringsbevis for Kunden før avtaleinngåelse, og for øvrig på forespørsel. Forsikringen skal gjelde fra ikrafttredelsesdato, jf punkt 4.1, og frem til alle Leverandørens forpliktelser under avtalen er endelig opphørt.» 16. ENDRINGER TIL SSA-D KAPITTEL 16 Ingen endringer i kapittel LEVERANDØRENS FORBEHOLD TIL AVTALETEKSTEN Leverandøren skal i sitt tilbud gjennomgå, endre og komplettere dette bilaget. Dersom Leverandøren har ønske om å supplere eller endre reguleringene i dette bilaget, skal dette klart fremgå. Ny tekst skal markeres med rød farge, og avvik og forbehold gjennom endret tekst skal markeres med gjennomstrekingsfunksjonen og rød farge. I eventuelle forhandlinger og før kontraktsinngåelse skal Leverandøren og Kunden gjennomgå bilaget og samlet oppdatere dette. SORT = OPPRINNELIG TEKST RØD = LEVERANDØRENS TILLEGGSTEKST <Tilbyders navn> 16 / 16

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på?

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? SSA-konferansen 11. mars 2009 advokat Ingvild Hanssen-Bauer ihb@wr.no WIKBORG REIN 1 Innledning Utgangspunkt i kjøpsavtalen og de viktigste endringene

Detaljer

SSA 2015. Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D. seniorrådgiver Mari Vestre, Difi

SSA 2015. Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D. seniorrådgiver Mari Vestre, Difi SSA 2015 Gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D seniorrådgiver Mari Vestre, Difi Mål med endringene i gjennomføring av leveransen i SSA-T og SSA-D Legge til rette for mindre detaljerte kravspesifikasjoner

Detaljer

Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan for migrering til ny plattform

Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan for migrering til ny plattform Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan for migrering til ny plattform Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi Dokument

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser 1 / 12 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi Endret

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-D Driftsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-D Driftsavtalen versjon 2015 Driftsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon... 4 Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes... 5 Bilag 4: Prosjekt- og fremdriftsplan

Detaljer

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6

e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 e-læringsprogram for prosjektledelse Endringer i den generelle avtaleteksten Bilag 6 Anskaffelsesnummer: 14/0038 Saksnummer: 2014/00380 Difis kontaktperson: Herman Valen Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet

Detaljer

Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare

Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare MELLOM SAMESKOLEN FOR MIDT NORGE, Gaske- Nøørjen Samienskovle OG HATTFJELLDAL KOMMUNE Statens standardavtaler for

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Driftsavtalen Avtale om kjøp av driftstjenester

Driftsavtalen Avtale om kjøp av driftstjenester SSA-D 2015 Driftsavtalen Avtale om kjøp av driftstjenester Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-D SSA-D juli 2015 Avtale om kjøp av driftstjenester Avtale om [navn på anskaffelsen] er inngått

Detaljer

IT Service Management i Statens Standardavtale for drift (SSA-D) DnD seminar Oslo 23. mars 2017 Bård-Erik Evensen

IT Service Management i Statens Standardavtale for drift (SSA-D) DnD seminar Oslo 23. mars 2017 Bård-Erik Evensen IT Service Management i Statens Standardavtale for drift (SSA-D) DnD seminar Oslo 23. mars 2017 Bård-Erik Evensen Vet du hva som står i SSA-D (2015) som du kan bruke direkte, eller bygge videre på, for

Detaljer

Spørsmål med svar fra oppdragsgiver.

Spørsmål med svar fra oppdragsgiver. Spørsmål med svar fra oppdragsgiver. Anbud rammeavtale PC-utstyr og tjenester ref. 2014/401334 27.01.15 Spørsmål 3: Siden dette er en offentlig anskaffelse som bruker SSA-K som kontrakt har vi noen juridiske

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter

Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter Bilag 6 Vedlegg 9 - Oversikt over dokumentasjon, planer og rapporter Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-D Driftsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-D Driftsavtalen versjon 2015 Driftsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon... 4 Bilag 3: Beskrivelse av det som skal driftes... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

Avtale om prosjekthotell

Avtale om prosjekthotell Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare DRIFTSAVTALEN Statens standardavtaler for IT-anskaffelser (SSA-D) Avtale om prosjekthotell er inngått mellom: (heretter

Detaljer

STATENS STANDARDAVTALER Vedlikeholdsavtalen og Driftsavtalen. Advokat Torstein Arendt torstein.arendt@kluge.no 14. mai 2013 1

STATENS STANDARDAVTALER Vedlikeholdsavtalen og Driftsavtalen. Advokat Torstein Arendt torstein.arendt@kluge.no 14. mai 2013 1 STATENS STANDARDAVTALER Vedlikeholdsavtalen og Driftsavtalen Advokat Torstein Arendt torstein.arendt@kluge.no 14. mai 2013 1 MÅLSETNINGEN MED KURSET Kurset vil gi deltakerne kunnskap om innholdet i, og

Detaljer

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner

Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Bilag 6 Vedlegg 3 Definisjoner Saksnummer 13/00203 1 / 7 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 0.1 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 02. 01.11.2013 Difi Ny definisjon

Detaljer

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett av apparater til treningsrom Kontrakt om Kjøp av utstyr til treningsrom i Kunnskapsdepartementet er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

Standard endringer for AFK eiendom FKF i SSA-D bilag 7 og 8

Standard endringer for AFK eiendom FKF i SSA-D bilag 7 og 8 Vedlegg 1 Standard endringer for AFK eiendom FKF i SSA-D bilag 7 og 8 Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Avtalen punkt 3.2. Endringsoverslag Standardpriser for utarbeidelse av endringsoverslag: (Skal

Detaljer

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR er utarbeidet spesielt for denne anskaffelsen. For øvrige bestemmelser henvises det til alminnelige kontraktsvilkår. Ved strid mellom bestemmelsene viker alminnelige kontraktsvilkår.

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Avtale om etablering og drift av Kommunikasjonslinjer og Internettaksess 16/00124

Avtale om etablering og drift av Kommunikasjonslinjer og Internettaksess 16/00124 Avtale om etablering og drift av Kommunikasjonslinjer og Internettaksess 16/00124 er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang

Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-V lille Avtale om vedlikehold og service av utstyr

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold

Vedlegg 2 Kontraktsbestemmelser telefonitjenester Saksnummer: Innhold Innhold 1. Kontraktsvilkår for... 2 1.1 Leverandørens ytelse... 2 1.2 Underleverandører... 2 1.3 Lønns- og arbeidsvilkår... 2 1.4 Kundens ansvar og medvirkning... 3 2 Vederlag og betalingsbetingelser...

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi

Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi Praktiske erfaringer med bruk av SSA-L Senioradvokat Stian Oddbjørnsen i samarbeid med Difi Tema for innlegget Overordnet innføring i avtalen Erfaringer - basert på bruk i praksis og tilbakemeldinger på

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang. Jfr. oppdragsgivers kravspesifikasjon inntatt som vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget.

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang. Jfr. oppdragsgivers kravspesifikasjon inntatt som vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953

Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtale om bedriftshelsetjeneste Kartverket Ullensvang 12/04953 Avtalen omfatter: Avtale om bedriftshelsetjeneste Startdato og sluttdato: 1.1.2013 30.6.2014 Opsjoner: 1 (ett) + 1 (ett) år Avtalen er inngått

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. SaaS-avtale Bilag 1 Omforenet spesifikasjon

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN

1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1. GJENNOMFØRING AV LEVERANSEN 1.1 SPESIFIKASJON AV LEVERANDØRENS YTELSER OG PLIKTER 1.1.1 Leverandørens ansvar og kompetanse Leverandørens ytelser skal på en helhetlig måte dekke de formål, funksjoner

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget (Tilbudsinnbydelsen i sin helhet supplerer bestemmelsene i bilag 1) Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Boligbygg skal i planperioden 2015-2017 selge eiendom for

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015 Kjøpsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen... 3 Bilag 3: Kundens tekniske plattform... 4 Bilag 4: Leveringstidspunkt og

Detaljer

Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare

Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare SSA-V 2015 Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-V SSA-V juli 2015 Avtale om vedlikehold og service av utstyr og

Detaljer

Arbeids- og velferdsetaten. Avtale om tjenester

Arbeids- og velferdsetaten. Avtale om tjenester // AVTALE Arbeids- og velferdsetaten Avtale om tjenester Sign.: / Avtale om kjøp av tjenester Side 2 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Alminnelige bestemmelser... 5 1.1 Avtalens innhold... 5 1.2 Forbehold om

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K lille SSA-K_lille 19-03-2009 Avtale om kjøp,

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren)

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren) KONTRAKT NR.: Side 1 av 8 VEDLEGG 5 RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr. 974 760 746 (Kunden) og org.nr. (Leverandøren) Sted og dato: [Kundens navn her] [Leverandørens

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B SSA-B 17-03-2009 Difi Avtale om konsulentbistand Avtale om (kort beskrivelse av bistanden) er inngått

Detaljer

Drift- og vedlikeholdsavtale kurs.kommit.no

Drift- og vedlikeholdsavtale kurs.kommit.no Drift- og vedlikeholdsavtale kurs.kommit.no Basert på statens standardavtaler for IT-anskaffelser Avtale om drift og vedlikehold av tjenesten «kurs.kommit.no» er inngått mellom: KS KommIT (heretter kalt

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1+1 år 1 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk

Detaljer

Statens standardavtale om konsulentoppdrag. Avtalen brukes til utrednings- og utviklingsoppgaver der Konsulenten skal levere et selvstendig produkt

Statens standardavtale om konsulentoppdrag. Avtalen brukes til utrednings- og utviklingsoppgaver der Konsulenten skal levere et selvstendig produkt Statens standardavtale om konsulentoppdrag Oppdragsavtalen Avtalen brukes til utrednings- og utviklingsoppgaver der Konsulenten skal levere et selvstendig produkt Avtalens navn: Mulighetsstudie støttetjenester

Detaljer

Bilag 1: Kravspesifikasjon bildebehandling ITS

Bilag 1: Kravspesifikasjon bildebehandling ITS Bilag 1: Kravspesifikasjon bildebehandling ITS Oppgave Manuell behandling av bilder som ikke oppnår tilfredsstillende konfidens i OCR lesingen i sentralsystemet. Input er passeringsbilder fra Fjellinjens

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato:

Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato: Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Kjøp av konsulenttjenester for bistand til utredning av skolebehovsplan Startdato og sluttdato: xx.02.2015 15.09.2015 Opsjoner: Ja Avtalen er inngått mellom (heretter kalt

Detaljer

KJØPSAVTALE DAB måleutstyr

KJØPSAVTALE DAB måleutstyr KJØPSAVTALE DAB måleutstyr Basert på: Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM. Kontrakt nr

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM. Kontrakt nr KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONTRAKTSBESTEMMELSER RAMMEAVTALE KONSULENTBISTAND AGRESSO ØKONOMISYSTEM Kontrakt nr. 2431007 Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-K Kjøpsavtalen versjon 2015 Kjøpsavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon... 2 Bilag 2: Leverandørens beskrivelse av leveransen... 3 Bilag 3: Kundens tekniske plattform... 4 Bilag 4: Leveringstidspunkt og

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget. Jfr. kundens kravspesifikasjon.

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget. Jfr. kundens kravspesifikasjon. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Jfr. kundens kravspesifikasjon. Bilag 2 Konsulentens spesifikasjon av Oppdraget Jfr. konsulentens løsningsforslag. Bilag 3 Prosjekt- og fremdriftsplan Fremdriftsplan

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Avtale om kjøp av drift og vedlikeholdstjenester

Avtale om kjøp av drift og vedlikeholdstjenester Avtale om kjøp av drift og vedlikeholdstjenester Basert på Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-D og SSA-V med forenklinger og tilpasninger Avtale om kjøp av drift og vedlikeholdstjenester Avtale

Detaljer

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang (Her skal det gis en beskrivelse av Oppdraget med Kundens krav og behov)

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang (Her skal det gis en beskrivelse av Oppdraget med Kundens krav og behov) Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge

Tittel: Redaksjonelle tjenester. Innovasjon Norge Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: X Annet: Saksnummer: 2016/109135 Tittel: Redaksjonelle tjenester Leverandør: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen

Detaljer

Avtale om innovasjonspartnerskap

Avtale om innovasjonspartnerskap Avtale om innovasjonspartnerskap Avtale om innovasjonspartnerskap er inngått mellom: [Skriv her] (heretter kalt Partner) og [Skriv her] (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: [Skriv sted og dato her]

Detaljer

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid Formål Driftsavtalen Ved kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare,

Detaljer

Kontroll/bekjempelse av skadedyr, hovedsakelig rotter og mus Rammeavtale

Kontroll/bekjempelse av skadedyr, hovedsakelig rotter og mus Rammeavtale // RAMMEAVTALE IVAR IKS Avtale om tjenester Kontroll/bekjempelse av skadedyr, hovedsakelig rotter og mus Rammeavtale Rammeavtale om skadedyrkontroll/bekjempelse Side 2 av 22 AVTALE OM SKADEDYRKONTROLL/BEKJEMPELSE

Detaljer

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale. Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning

Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale. Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget Rammeavtale Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens landbruksforvaltning Rammeavtale Rammeavtale om konsulentbistand ved rekruttering til Statens

Detaljer

Driftsavtalen. Statens standardavtaler for IT-anskaffelser. Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare

Driftsavtalen. Statens standardavtaler for IT-anskaffelser. Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Driftsavtalen Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Avtalens navn: Samlet vederlag: Avtalens tidsrom: Statskonsult

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester

Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Avtale om konsulentbistand Avtale om Konsulentbistand til CTO DVU: IT-sikkerhetsrådgiver er inngått mellom:

Detaljer

Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter.

Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter. Bilag 1 Utstyr og/eller programvare som skal vedlikeholdes Her angis det utstyr og/eller programvare som vedlikeholdstjenesten omfatter. Beskrivelse/navn Rammeavtalen gjelder bistand til APEX programmering

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Leverandøren RAMMEAVTALE FOR ANSKAFFELSE AV PCer OG SERVERE mellom NVE og LEVERANDØREN (heretter kalt

Detaljer

AVTALE OM DISTRIBUSJON AV LIKNINGSOPPLYSNINGER

AVTALE OM DISTRIBUSJON AV LIKNINGSOPPLYSNINGER Anskaffelsesnummer: 20150019 AVTALE OM DISTRIBUSJON AV LIKNINGSOPPLYSNINGER mellom Skatteetaten (org.nr. 974 761 076) (Informasjonseieren) og xxxxx (org.nr. xxx xxx xxx) (Distributøren) Sted og dato Sted

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon I bilaget skal Kunden spesifisere utstyr, programvare og/eller andre ytelser ( leveransen ) som skal anskaffes etter avtalen. Kunden skal på bakgrunn av sine formål og

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O 01-12-2013 Difi Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O SSA-O 19-03-2009 Difi Avtale om konsulentoppdrag Avtale om er inngått mellom:

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS

GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS GENERELLE AVTALEVILKÅR OSLO LUFTHAVN TELE & DATA AS Per 30. mars 2017 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER... 3 2. AVTALEN... 3 3. BESTILLING... 3 4. ENDRINGER I LEVERANSEN... 4 5. FUNKSJONSTEST... 4 5.1

Detaljer

AVTALE OM SERIVICE VENTILASJON I NORGES BANK

AVTALE OM SERIVICE VENTILASJON I NORGES BANK Vedlegg 4 AVTALE OM SERIVICE VENTILASJON I NORGES BANK AVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende service ventilasjon 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

Rammeavtale om juridiske rådgivningstjenester. Samferdselsdepartementet (heretter kalt Kunden)

Rammeavtale om juridiske rådgivningstjenester. Samferdselsdepartementet (heretter kalt Kunden) Rammeavtale om juridiske rådgivningstjenester Avtale mellom: Samferdselsdepartementet (heretter kalt Kunden) og (heretter kalt Leverandøren) For Kunden: (Dato, underskrift) For Kunden: (Dato, underskrift)

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer