MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Av 35 medlemmer var 35 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. F.o.m. sak K-67/12 t.o.m. sak K-73/12.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Av 35 medlemmer var 35 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. F.o.m. sak K-67/12 t.o.m. sak K-73/12."

Transkript

1 Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: :40. Av 35 medlemmer var 35 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Til stede: Medlemmer: John Ødbehr (H), Stig H. Eyde (H), Nneka Okoye (H), Pål Engeseth (H), Ian Burman (H), Eirin S. Bolle (H), Bodil A. Holter (H), Jens Robert Hvidsten (H), Sally Cecilie Burman (H), Lasse Løw (H), Mette Brynildsrud (H), Trygve Thorsen (Frp), Jeanette Hoel (Frp), Ruth Brochmann (Frp), Else Marie Aasen (Krf), Guri Haveråen (V), Erik Røhne (V), Tom Anders Ludvigsen (Ap), Annette Mjåvatn (Ap), Anne Therese T. Lie (Ap), Anita Wulvig (Ap), Trond Finstad (Ap), Steinar Setten (Ap), Ragnhild Lervik Johansen (Ap), Harald Moen Borgerud (Ap), Tor J. Skaflestad (Ap), Ole Morten Geving (Sp), Ragnhild K. Gilberg (Sp), Kjell Meek (Sv), Even Fyhri (Sv). Varamedlemmer: Kjell Bakke (H), Anne Grethe Klæboe (H), Johanne D. Hauge (H), Nelly D. Jacobsen (Ap), Martin Ludvigsen (Ap). Forfall: I tillegg møtte: Tone B. Yrvum (H), Henrik Engeseth (H), Bjørn Ole Skaug (H), Stål Anton Hermo (Ap), Siri Hov Eggen (Ap). Rådmann Knut Haugestad og formannskapssekretær Elin Tokerød. Behandlede saker: F.o.m. sak K-67/12 t.o.m. sak K-73/12. Det var ingen kommentarer til møteinnkalling og dagsorden. Det var ingen kommentarer til utsendte protokoller. Til å underskrive protokollen ble valgt Tom Anders Ludvigsen (Ap) og Else Marie Aasen (Krf). Lagt på bordet: Sak K-67/12 HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT o Rådmannens endrede innstilling. o Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet. o Høringsuttalelse fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. o Høringsuttalelse fra Vestby biblioteks venner.

2 Side 2 av 14 Lagt på bordet i formannskapet : Sak F-55/12 HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT o Rådmannens endrede innstilling. o Særutskrift fra behandling i AMU Sak F-59/12 KOMMUNEDELPLAN VESTBY NPRD UTVIDELSE AV SKOLT PUKKVERK OG TILRETTELEGGING FOR IKEA PÅ DELIJORDET OFFENTLIG ETTERSYN AV KONSEKVENSUTREDNINGER. o Brev fra Arve Hanken v/multi VISION PROSJEKT AS Alternativ tomt for Ikea i Vestby.

3 Side 3 av 14 SAKSLISTE K -67/12 HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT K -68/12 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING K -69/12 TERTIALRAPPORT VESTBY HAVN K -70/12 HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT VESTBY HAVN K -71/12 BUDSJETTENDRING OPPTAK AV LÅN K -72/12 KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2013 K -73/12 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

4 Side 4 av 14 K -67/12 HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT KOMMUNESTYRETS BEHANDLING: Rådmannen endret sin innstilling i møtet: Rådmannen ønsker å endre innstillingens punkt 5 til følgende: 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kroner med løpetid på 31 år for å finansiere investeringer i 2013 og lån på kroner med løpetid på 25 år til videreutlån. Repr. Trygve Thorsen (Frp) fremmet følgende fellesforslag fra Frp, V og Krf:

5 Side 5 av 14

6 Side 6 av 14 Repr. Pål Engeseth (H) ba om gruppemøte. Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sv og Sp: 1. Handlingsprogram datert 5. november vedtas med følgende endringer: - Drift kirker kuttes med kr ,- fra Ingen kutt på spesialundervisning - Ingen økning på SFO - Erstatning barnehjemsbarn etter statens satser - Ingen kutt i tiltak funksjonshemmede - Kjøkkendrift Son opprettholdes - Ingen reduksjon i praktisk bistand til hjemmehjelpsbrukere - Ingen egenbetaling for trygghetsalarmer

7 Side 7 av 14 - Det opprettes en stilling som ruskonsulent - Ny stilling gjeldsrådgiver fra Tilskudd prestegårdslåven: ,- i 2013, ,- i 2014 og ,- i Investering Son kulturkirke tas ut. - Investering Grevlingen U-skole økes med 10 millioner - Investering Brevik skole økes med 35 millioner - Investering Hølen skole økes med 42 millioner - 4 nye lærlingeplasser fra Som Rådmannen 3. Som rådmannen 4. Som rådmannen 5. Som Rådmannen 6. Som Rådmannen Repr. Pål Engeseth (H) fremmet følgende forslag: 1. Handlingsprogram datert 5. november 2012 vedtas med følgende endringer: a. Skatt og rammetilskudd budsjetteres etter høyeste anslag gitt av Kommunenes Sentralforbund. b. Renteanslaget bygger på pengepolitisk rapport nr 2 fra Norges Bank. c. Skatteøret for eiendomsskatt på næring fra 2014 settes til 3,5 promille. d. Økningen i SFO-prisene reduseres til 400 tusen på årsbasis. e. 80% stilling som flyktningekonsulent fjernes fra Det forutsettes kun familiegjenforeninger fra f. Stillingen som spesialrådgiver i rådmannens stab fjernes fra g. Det opprettes 16 nye sykehjemsplasser fra h. Kjøkkenet i Son legges ikke ned. i. Det innføres ikke egenbetaling for trygghetsalarmer. j. Tilskuddet til Prestegårdslåven fordeles over tre år, med start i k. Rammen for utbygging av ny ungdomsskole på Sole økes med 20 millioner. l. Rammen for utvidelse av Grevlingen økes med 10 millioner. m. Rammen for rehabilitering av Vestby gamle skole økes med 3 millioner. n. Gangvei forbi fiskemottaket økes med 4 millioner. o. Det avsettes 600 tusen til ferdigstillelse av Elverhøy. 2. Betalingsregulativ 2013 datert 5. november 2012 vedtas med virkning fra 1. Januar 2013, med følgende endringer: a. SFO-prisene økes med 4,75%. 3. Betalingsforskrift for plan og byggesaker, datert 25. oktober 2012 vedtas med virkning fra 1. januar I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 bokstav c skrives det ut eiendomsskatt på verk og bruk i Vestby kommune for skatteåret Eiendomsskattesatsen er 7 promille. Eiendomsskatten forfaller til betaling i fire terminer, 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kroner med en løpetid på 31 år for å finansiere investeringer i 2013 og lån på med løpetid på 25 år til videreutlån.

8 Side 8 av Tilskudd til private barnehager gis etter satsene fastsatt for 2012 de første tre månedene i Det fremmes egen sak om satser for 2013 i løpet av første kvartal. Som telledatoer for private og kommunale barnehager fastsettes den 20. hver måned, med unntak av juli måned. 7. Erstatningsordningen for barnevernsbarn utvides til 50% av erstatningsbeløpet gitt av staten. De som allerede har fått utbetalt erstatning får utbetalt differansen uten ny søknad. Kostnaden dekkes av disposisjonsfond. 8. Kommunen skal være en pådriver i forhold til miljø og skifter i størst mulig utstrekning til Led-belysning. 9. Kyststien ferdigstilles. 10. SOK bes vurdere om Oasen er hensiktsmessig organisert. 11. SOK bes vurdere om foreninger som arbeider ut fra religiøse eller ideologiske interesser igjen kan gjøres støtteberettiget slik de var fram til Eiendomsselskapet legges ned og salget av næringseiendommer legges ut på anbud til profesjonelle eiendomsmeglere snarest. Rådmannen vurderer senere behov for næringskonsulent og legger eventuelt frem egen sak på dette. 13. Rådmannen bes se på muligheten for å utnytte ressursene på spesialundervisning bedre og på den måten øke ressursene til tilrettelagt undervisning. 14. Rådmannen bes se på muligheten for å øke antallet lærlingplasser 15. Rådmannen bes gå i dialog med kulturskolen for å optimalisere og effektivisere kulturskole tilbudet. Hensikten skal være å gi et bredere tilbud for flere samt å skape kostnadseffektivisering og besparelser. 16. Vestby Stadion inngår i fortetting av sentrum og reguleres til bolig. Repr. Ole Morten Geving (Sp) fremmet følgende felles verbalforlag fra Ap, Sv og Sp: Rådmannen legger i løpet av 1.halvår fram en egen sak om oppfølging av kommunestyrets vedtak vedr. Elverhøy i Hølen. Rådmannen bes vurdere gjenstående investeringer før eiendommen kan overskjøtes fra Vestby kommune til stiftelsen Elverhøy. Repr. Anita Wulvig (Ap) fremmet følgende felles verbalforslag 1fra Ap, Sv og Sp: Etter tidligere vedtak kan NAV gi 80% av statens sats i stønad til livsopphold første halvår. Dette er lite hensiktsmessig når det gjelder saksbehandling fordi hvert enkelt vedtak må begrunnes. (Nav er pålagt av fylkesmannen å gi til grunn hvorfor man mener at klienten kan klare seg med mindre stønad de første månedene). Det foreslås derfor at statens satser skal følges fra 1 dag i tråd med fylkesmannens anbefaling. Ved å spare saksbehandlingstid mener vi at dette ikke krever nye midler i budsjettet. Repr. Anita Wulvig (Ap) fremmet følgende felles verbalforslag 2 fra Ap, Sv og Sp: Psykiatritjenesten i kommunen må styrkes for at det skal kunne gis et kvalitativt bedre tilbud om oppfølging av brukere i forhold til psykiatri, rus- og atferdsproblemer. Det bes derfor om en nærmere vurdering av dette behovet med sikte på opprettelse av en psykologistilling fra Repr. Ragnhild L. Johansen (Ap) fremmet følgende felles verbalforslag fra Ap, Sv og Sp:

9 Side 9 av 14 Vestby Ap, Sp og Sv ber om at det legges fram en oversikt over avtaler for vedlikehold/drift av kommunale veglys. Hvilke driftsmål er det i dag for dette når skal evt. Avtalene reforhandles? Det bes også om en oversikt over investering i nye veglys. Hvilke områder/strekninger skal prioriteres. Vi ber om at dette legges fram for kommunestyret i løpet av 1.halvår Repr. Kjell Meek (Sv) fremmet følgende felles verbalforslag fra Ap, Sv og Sp: Prosjekt Vestby gamle skole utsettes i påvente av etablering av sentrumsplan Vestby sentrum. Administrasjonen gis mandat til å vurdere andre alternativer opp mot eksisterende prosjekt. Repr. Tor Skaflestad (Ap) fremmet følgende felles verbalforslag fra Ap, Sv og Sp: Vestby kommune er i rask vekst. På flere områder må den kommunale infrastrukturen styrkes. I Son vil dette by på særlige utfordringer siden det er stor knapphet på sentrumsnære arealer. Vestby kommune har i mange år fremstått som en kommune med en ung befolkning, men antall eldre innbyggere er nå i rask vekst. Utbygging av en moderne og funksjonell eldreomsorg blir derfor en av kommunens viktigste utfordringer i de kommende år. Det vises til tidligere kommunestyrevedtak om framtidig bruk av arealer som er frigjort ved Solhøy skole. Vedtaket innebærer at arealene skal tas i bruk til funksjoner som imøtekommer behovet knyttet til en framtidig eldreomsorg. Det registreres at det har vært liten framdrift i planarbeidet. Vi ber derfor om at det nedsettes en tverrfaglig plangruppe som skal presentere en mulighetsskisse for utnyttelse av området. Stiftelsen Solås og Steinløkka inviteres til å delta i planarbeidet. Repr. Trygve Thorsen (Frp) ba om gruppemøte. Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) ba om gruppemøte. Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sv og Sp: 1. Handlingsprogram datert 5. november vedtas med følgende endringer: - Skatt og rammetilskudd budsjetteres etter høyeste anslag gitt av Kommunenes Sentralforbund. - Renteanslaget bygger på pengepolitisk rapport nr 2 fra Norges Bank. - Drift kirker kuttes med kr ,- fra Ingen kutt på spesialundervisning - Ingen økning på SFO - Erstatning barnehjemsbarn etter statens satser - Ingen kutt i tiltak funksjonshemmede - Kjøkkendrift Son opprettholdes - Ingen reduksjon i praktisk bistand til hjemmehjelpsbrukere

10 Side 10 av 14 - Ingen egenbetaling for trygghetsalarmer - Det opprettes en stilling som ruskonsulent - Ny stilling gjeldsrådgiver fra Tilskudd prestegårdslåven: ,- i 2013, ,- i 2014 og ,- i Investering Grevlingen U-skole økes med 10 millioner - Investering Brevik skole økes med 35 millioner - Investering Hølen skole økes med 42 millioner - 4 nye lærlingeplasser fra Som Rådmannen 3. Som rådmannen 4. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 bokstav c skrives det ut eiendomsskatt på verk og bruk i Vestby kommune for skatteåret Eiendomsskattesatsen er 5 promille. Eiendomsskatten forfaller til betaling i fire terminer, 20. mars, 20. juni. 20. september og 20. desember. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kroner med løpetid på 31 år for å finansiere investeringer i 2013 og lån på kroner med løpetid på 25 år til videreutlån. 6. Som Rådmannen 7. Overskuddet benyttes til å raskere nedbetale gjeld Repr. Pål Engeseth (H) trekker sitt forslag. Votering: Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer og falt. Repr. Trygve Thorsens felleforslag fikk 6 stemmer og falt. Repr. Tom Anders Ludvigsens felleforslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Frp). Repr. Ragnhild L. Johansens felles verbalforslag ble enstemmig vedtatt. Repr. Tor Skaflestads felles verbalforslag ble vedtatt mot 1 stemme. Repr. Kjell Meeks felles verbalforslag ble enstemmig vedtatt. Repr. Anita Wulvigs felles verbalforslag nr 2 ble enstemmig vedtatt. Repr. Anita Wulvigs felles verbalforslag nr 1 ble vedtatt mot 6 stemmer. Repr. Ole Morten Gevings felles verbalforslag ble enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Handlingsprogram datert 5. november vedtas med følgende endringer: - Skatt og rammetilskudd budsjetteres etter høyeste anslag gitt av Kommunenes Sentralforbund. - Renteanslaget bygger på pengepolitisk rapport nr 2 fra Norges Bank. - Drift kirker kuttes med kr ,- fra Ingen kutt på spesialundervisning - Ingen økning på SFO - Erstatning barnehjemsbarn etter statens satser - Ingen kutt i tiltak funksjonshemmede - Kjøkkendrift Son opprettholdes

11 Side 11 av 14 - Ingen reduksjon i praktisk bistand til hjemmehjelpsbrukere - Ingen egenbetaling for trygghetsalarmer - Det opprettes en stilling som ruskonsulent - Ny stilling gjeldsrådgiver fra Tilskudd prestegårdslåven: ,- i 2013, ,- i 2014 og ,- i Investering Grevlingen U-skole økes med 10 millioner - Investering Brevik skole økes med 35 millioner - Investering Hølen skole økes med 42 millioner - 4 nye lærlingeplasser fra Betalingsregulativ 2013 datert 5. november 2012vedtas med virkning fra 1. januar Betalingsforskrift for plan og byggesaker, datert vedtas med virkning fra 1. januar I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 bokstav c skrives det ut eiendomsskatt på verk og bruk i Vestby kommune for skatteåret Eiendomsskattesatsen er 5 promille. 5. Eiendomsskatten forfaller til betaling i fire terminer, 20. mars, 20. juni. 20. september og 20. desember. 6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kroner med løpetid på 31 år for å finansiere investeringer i 2013 og lån på kroner med løpetid på 25 år til videreutlån. 7. Tilskudd til private barnehager gis etter satsene fastsatt for 2012 de første tre månedene i Det fremmes egen sak om satser for 2013 i løpet av første kvartal. Som telledatoer for private og kommunale barnehager fastsettes den 20. i hver måned, med unntak av juli måned. 8. Overskuddet benyttes til å raskere nedbetale gjeld Rådmannen legger i løpet av 1.halvår fram en egen sak om oppfølging av kommunestyrets vedtak vedr. Elverhøy i Hølen. Rådmannen bes vurdere gjenstående investeringer før eiendommen kan overskjøtes fra Vestby kommune til stiftelsen Elverhøy. Etter tidligere vedtak kan NAV gi 80% av statens sats i stønad til livsopphold første halvår. Dette er lite hensiktsmessig når det gjelder saksbehandling fordi hvert enkelt vedtak må begrunnes. (Nav er pålagt av fylkesmannen å gi til grunn hvorfor man mener at klienten kan klare seg med mindre stønad de første månedene). Det foreslås derfor at statens satser skal følges fra 1 dag i tråd med fylkesmannens anbefaling. Ved å spare saksbehandlingstid mener vi at dette ikke krever nye midler i budsjettet. Psykiatritjenesten i kommunen må styrkes for at det skal kunne gis et kvalitativt bedre tilbud om oppfølging av brukere i forhold til psykiatri, rus- og atferdsproblemer. Det bes derfor om en nærmere vurdering av dette behovet med sikte på opprettelse av en psykologistilling fra Vestby Ap, Sp og Sv ber om at det legges fram en oversikt over avtaler for vedlikehold/drift av kommunale veglys. Hvilke driftsmål er det i dag for dette når skal evt. Avtalene reforhandles?

12 Side 12 av 14 Det bes også om en oversikt over investering i nye veglys. Hvilke områder/strekninger skal prioriteres. Vi ber om at dette legges fram for kommunestyret i løpet av 1.halvår Prosjekt Vestby gamle skole utsettes i påvente av etablering av sentrumsplan Vestby sentrum. Administrasjonen gis mandat til å vurdere andre alternativer opp mot eksisterende prosjekt. Vestby kommune er i rask vekst. På flere områder må den kommunale infrastrukturen styrkes. I Son vil dette by på særlige utfordringer siden det er stor knapphet på sentrumsnære arealer. Vestby kommune har i mange år fremstått som en kommune med en ung befolkning, men antall eldre innbyggere er nå i rask vekst. Utbygging av en moderne og funksjonell eldreomsorg blir derfor en av kommunens viktigste utfordringer i de kommende år. Det vises til tidligere kommunestyrevedtak om framtidig bruk av arealer som er frigjort ved Solhøy skole. Vedtaket innebærer at arealene skal tas i bruk til funksjoner som imøtekommer behovet knyttet til en framtidig eldreomsorg. Det registreres at det har vært liten framdrift i planarbeidet. Vi ber derfor om at det nedsettes en tverrfaglig plangruppe som skal presentere en mulighetsskisse for utnyttelse av området. Stiftelsen Solås og Steinløkka inviteres til å delta i planarbeidet. K -68/12 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING KOMMUNESTYRETS BEHANDLING: Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag: Repr. Tom Anders Ludvigsen forslag ble enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: K -69/12 TERTIALRAPPORT VESTBY HAVN KOMMUNESTYRETS BEHANDLING: Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag:

13 Side 13 av 14 Repr. Tom Anders Ludvigsen forslag ble enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: K -70/12 HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT VESTBY HAVN KOMMUNESTYRETS BEHANDLING: Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag: Repr. Tom Anders Ludvigsen forslag ble enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: K -71/12 BUDSJETTENDRING OPPTAK AV LÅN KOMMUNESTYRETS BEHANDLING: Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag: Repr. Tom Anders Ludvigsen forslag ble enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: K -72/12 KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2013

14 Side 14 av 14 KOMMUNESTYRETS BEHANDLING: Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag: Repr. Tom Anders Ludvigsen forslag ble enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: K -73/12 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER KOMMUNESTYRETS BEHANDLING: Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag: Repr. Tom Anders Ludvigsen forslag ble enstemmig vedtatt. KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Konsekvensjustert budsjett Før aktive tiltak for å bedre budsjettbalansen uvikler netto driftsresultat seg slik:

Konsekvensjustert budsjett Før aktive tiltak for å bedre budsjettbalansen uvikler netto driftsresultat seg slik: SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.11.2013.

Formannskapet SAKSLISTE 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.11.2013. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2010/5933-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/10 28.10.2010 Eldrerådet 21/10 22.11.2010 Rådet for mennesker med

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 fra kl. 12.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget MØTEPROTOKOLL Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 04.11.2014 Tid: 17:00 19:05 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jan Lie Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Frogn kommune Møtetid: 02.12.2013 kl. 15:00 16.35 Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Møtetid:

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte:

Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45. Følgende medlemmer møtte: Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 12.12.2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 25.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 068/13-069/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 94/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Behandling: Representanten

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.12.2013 Tid: 16:45 20:35 Til stede: 33 til stede. Trine Reitan møtte fra sak 85/13. Til stede

Detaljer