REGIONAL KONSEKVENSUTREDNING, NORDSJØEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONAL KONSEKVENSUTREDNING, NORDSJØEN"

Transkript

1 TAMPEN-OMRÅDET REGIONAL KONSEKVENSUTREDNING, NORDSJØEN Temarapport 8a: Samfunnsøkonomiske konsekvenser - Tampenområdet 62 Snorre Statfjord Visund TROLL-OMRÅDET FLORØ St.Fergus 61 Statpipe Gullfaks Huldra Veslefrikk OSEBERG-OMRÅDET 60 Oseberg Frostpipe Brage Troll MONGSTAD STURE KOLLSNES BERGEN Heimdal Frigg St.Fergus 59 Balder Sleipner FRIGG-HEIMDAL-OMRÅDET Grane Zeepipe II A Zeepipe II B Statpipe Sleipner kondensat HAUGESUND KÅRSTØ STAVANGER 58 Varg SLEIPNER-OMRÅDET NorFra Zeepipe I 57 Cod Statpipe Europipe I Ula Gyda Yme EKOFISK-OMRÅDET Europipe II (Åpnes 1999 Teeside Norpipe Ekofisk Valhall Norpipe HK GT a

2 Temarapport 8a Samfunnsmessige konsekvenser Tampen-området Agenda UTREDNING & UTVIKLING AS Malmskrivervn 35 A Postboks Sandvika Tlf Fax Ref: R2384

3

4 FORORD Denne rapporten inngår som en del av Regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomheten i Nordsjøen (RKU-Nordsjøen). RKU-Nordsjøen består av en rekke temarapporter som dokumenterer konsekvensene av den samlede nåværende og framtidige petroleumsaktiviteten på norsk sokkel sør for 62. breddegrad. En nærmere oversikt over temarapportene er gitt i innledningskapitlet. De enkelte temarapportene kan leses uavhengig av hverandre, og de vil kunne oppdateres hver for seg etter behov. Utarbeidelsen av dokumentasjonen ble igangsatt på henstilling fra Olje- og Energidepartementet (OED) samt etter eget ønske fra de deltakende selskapenes side. De deltakende selskaper har vært: Amoco, BP, Conoco, Esso, Hydro, Mobil, Phillips, Saga, Shell og Statoil. Utredningsarbeidet har vært organisert med en ressursgruppe bestående av alle de deltakende selskapene og flere arbeidsgrupper innenfor ulike deler av utredningsarbeidet. I samsvar med de generelle bestemmelsene om konsekvensutredninger i Petroleumsloven, er det utarbeidet et utredningsprogram forut for utredningsarbeidet. Olje- og Energidepartementet sendte utredningsprogrammet for RKU- Nordsjøen på høring 15. juli Frist for å komme med merknader ble satt til 1. oktober. Mottatte høringsuttalelser er tatt hensyn til i de ulike temarapportene. En oversikt over høringsuttalelsene er tatt inn som vedlegg 1 til temarapport 1a og 1e. Hensikten med regionale konsekvensutredninger er primært å gi en bedre oversikt over konsekvensene av petroleumsaktiviteten på sokkelen enn det enkeltstående feltvise konsekvensutredninger gir. Den regionale konsekvensutredningen vil tjene som referansedokument for framtidige feltspesifikke konsekvensutredninger. Dette forventes å bety en forenkling og forbedring av utredningsarbeidet. I forbindelse med RKU-arbeidet er Nordsjøen delt inn i 6 delområder. Disse delområdene er: Tampen-området Frigg-Heimdal-området Troll-området Sleipner-området Oseberg-området Ekofisk-området

5

6 INNHOLD 0 SAMMENDRAG 1 INNLEDNING Organisering av utredningsarbeidet, rapportstruktur Formålet med konsekvensutredningen Forholdet til feltspesifikke konsekvens-utredninger Oppdatering 16 2 PETROLEUMSVIRKSOMHETEN I TAMPEN-OMRÅDET Feltutbygging og rørledningssystemer i Tampenområdet Opplegget for den regionale konsekvensutredningen Samlede ressurser og investeringer på Tampen 22 3 SAMFUNNSMESSIG LØNNSOMHET VED VIRKSOMHETEN PÅ TAMPEN Petroleumsproduksjon på Tampen Samlede inntekter av petroleumsvirksomheten på Tampen Kostnader ved petroleumsproduksjonen på Tampen Samfunnsmessig lønnsomhet ved petroleumsvirksomheten på Tampen 30 4 VARE- OG TJENESTELEVERANSER TIL UTBYGGING OG DRIFT AV FELT OG RØRLEDNINGER Bruk av inntektene fra Tampen-området Kostnader på Tampen med sysselsettingseffekt Norske vare- og tjenesteleveranser til investeringene på Tampen Norske vare- og tjenesteleveranser til drift av feltene på Tampen 39

7 5 SYSSELSETTINGSVIRKNINGER AV VIRKSOMHETEN PÅ TAMPEN Beregningsmetodikk Nasjonale sysselsettingsvirkninger i investeringsfasen Nasjonale sysselsettingsvirkninger knyttet til drift Samlede nasjonale sysselsettingsvirkninger av petroleumsvirksomheten på Tampen 49 6 TAMPENOMRÅDETS ANDEL AV NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET Tampens andel av investeringene på norsk kontinentalsokkel Tampen-områdets andel av den norske petroleumsproduksjonen 51

8 Temarapport 8a: Tampen 7 SAMMENDRAG Regionale konsekvensutredninger, RKU Foreliggende rapport analyserer samfunnsmessige virkninger av de samlede petroleumsaktiviteter i Tampen-området i Nordsjøen. Rapporten inngår som del av Regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomheten i Nordsjøen, der ulike temaer analyseres for tilsammen seks delområder i Nordsjøen, hvorav Tampen-området er ett. Hensikten med en regional konsekvensutredning er å gi en bedre oversikt over den samlede petroleumsaktiviteten i de enkelte områdene av Nordsjøen enn det feltspesifikke konsekvensutredninger kan gi, samtidig som arbeidet med de feltspesifikke konsekvensutredninger forenkles. Til sammen skal den regionale konsekvensutredningen og de feltspesifikke konsekvensutredningene dekke lovverkets krav til konsekvensutredning ved framtidige utbyggingsprosjekter i Nordsjøen. Tampen-området Tampen-området som denne utredningen dekker, ligger i den nordlige del av Nordsjøen, mot grensen til engelsk sektor, omtrent rett vest for Florø. o Området ligger sør for 62 N, og grenser mot Troll-området i øst og mot Oseberg-området i sør. Tampen er et forholdsvis lite geografisk område, men inneholder likevel 21 petroleumsfelt, hvorav noen av de største feltene på norsk kontinentalsokkel; Statfjord og Gullfaks. Disse feltene har en etablert infrastruktur som det er kostnadseffektivt for nye felt i området å benytte. De fleste feltene i Tampen-området blir derfor knyttet opp mot Statfjord eller Gullfaks etter hvert som de bygges ut. For oversikten skyld er feltene på Tampen delt inn i seks feltgrupper etter tilknytning til infrastrukturen. I tillegg har en tatt med gassrørledningen Statpipe fra Statfjord/Gullfaks til Kårstø. Statfjord og Gullfaks er kjernefeltene på Tampen. Snorre og Vigdis er koblet opp mot Statfjord, mens Tordis og Visund kobles opp mot Gullfaks. Hvor Kvitebjørn skal kobles opp er enda ikke avgjort. Den siste feltgruppen, Veslefrikk/Huldra, ligger sør på Tampen, og er knyttet opp sørover mot Oseberg. Samlet inneholder de 21 feltene på Tampen utvinnbare reserver på nær mill Sm olje, 38 mill tonn kondensat (NGL) og vel 280 mrd Sm gass. Til

9 8 RKU-Nordsjøen 3 sammen gir dette vel mill Sm oljeekvivalenter, mer enn en fjerdedel av de samlede utvinnbare reservene i Nordsjøen, og vel 20% av de totale utvinnbare petroleumsressursene som til nå er funnet på norsk kontinentalsokkel. Ved utgangen av 1998 er rundt halvparten av dette produsert. Resten vil bli produsert i perioden fram til rundt 2029, når ressursene på Tampen vil være uttømt, med mindre ny teknologi eller nye felt avdekker ytterligere petroleumsressurser i området. Samlede investeringer på Tampen blir, slik det i dag ser ut, rundt 340 mrd 1998-kr, fordelt over vel 35 år i perioden Her kan det imidlertid komme endringer underveis. Samfunnsmessig lønnsomhet av virksomheten i Tanpen-området I beregningene av samfunnsmessige lønnsomhet av petroleumsressursene har man tatt utgangspunkt i oppnådde priser for petroleum fram til For tiden framover har en lagt til grunn forholdsvis moderate prisforutsetninger 3 på 14 USD pr fat olje, ca 60 øre pr Sm gass og 140 USD pr tonn NGL. Med disse prisforutsetninger og den forventede produksjonsprofil, gir produksjonen på Tampen en samlet inntekt på milliarder 1998-kr fordelt på 54 år i perioden Inntektene fordeler seg med 1410 mrd 1998-kr på olje, 165 mrd kr på gass og 46 mrd kr på NGL. I tillegg kommer interne transport og prosesseringsinntekter for tjenester Statfjord, Gullfaks og Statpipe yter de øvrige lisenser på Tampen. Disse inntektene er beregnet til nær 160 mrd 1998-kr, og er her tatt med både på inntektssiden og på kostnadssiden, for å få en riktig fordeling mellom feltene på Tampen. Kostnadene ved petroleumsproduksjonen på Tampen består dels av investeringskostnader til feltutbygginger og rørledninger, og dels av driftskostnader for disse installasjonene. I tillegg har en altså tatt med transport- og prosesseringskostnader. Samlet gir dette kostnader ved petroleumsproduksjonen på Tampen på rundt 765 mrd 1998-kr, fordelt med 339 mrd kr i investeringskostnader og 426 mrd kr i driftskostnader, hvorav nær 160 mrd kr i interne transport og prosesseringskostnader. Tidsmessig dominerte investeringskostnadene fram til Senere blir driftskostnadene mer og mer dominerende. Kombinerer en driftsinntektene for feltene på Tampen med sine tilhørende

10 Temarapport 8a: Tampen Årlig netto kontantstrøm Statpipe Huldra/Veslefrikk Visund Snorre Tordis Gullfaks Statfjord Faste mill norske 98 kroner Figur S.1 Samlet inntektstrøm på Tampen fordelt på delområde og år driftskostnader, framkommer et bilde av netto kontantstrøm fordelt på delområder og år, som vist i figur S.1. Det framgår her at Statfjord dominerer kontantstrømbildet de første årene, men at de øvrige delområdene på Tampen, og særlig Gullfaks, kommer sterkere inn etter hvert. Samlet gir petroleumsvirksomheten på Tampen med inntektsforutsetningene ovenfor, en netto kontantstrøm for det norske samfunn på milliarder - vel en billion kr i perioden Kontantstrømmen fordeler seg med 893 mrd 1998-kr eller 88% på den norske stat, og 123 mrd kr eller 12% på oljeselskapene. Leveranse- og sysselsettingsvirkninger Inntektene fra petroleumsvirksomheten på Tampen bidrar til å finansiere statens og oljeselskapenes virksomhet, og gir som følge av dette grunnlag for svært mange arbeidsplasser rundt om i det norske samfunn, særlig i offentlig sektor. Hvor store disse sysselsettingsvirkningene er, har en liten mulighet til å beregne med noen grad av sikkerhet, da statens oljeinntekter ikke øremerkes spesielle formål, og staten gjennom sine generelle overføringer og sitt forbruk griper inn i hele nasjonaløkonomien. Det en imidlertid kan beregne, er hvilke vare- og tjenesteleveranser petroleumsvirksomheten på Tampen gir til norsk næringsliv, og hvilke sysselsettingsvirkninger dette gir for det norske samfunn.

11 10 RKU-Nordsjøen Tar en utgangspunkt i de samlede kostnader ved petroleumsproduksjonen på Tampen, og trekker ut avgifter til staten og interne overføringer mellom lisensene i området, står en tilbake med investeringskostnader på 339 mrd 1998-kr, og driftskostnader som gir leveranse- og sysselsettingseffekter på 245 mrd kr. Leveransevirkninger og sysselsettingsvirkninger av disse kostnadene kan en beregne. Når det gjelder investeringskostnadene har en med utgangspunkt i gjennomførte konsekvensutredninger, og erfaringer fra liknende utbygginger på felt der det ikke foreligger konsekvensutredninger, forsøkt å anslå norsk næringslivs andel av vare og tjenesteleveransene i utbyggingsfasen. Disse beregningene gir en samlet norsk verdiskapning gjennom leveranser til utbygging av feltene i Tampen-området på 211 mrd 1998-kr eller 62% av totalinvesteringene. Tilsvarende beregninger i driftsfasen gir en norsk verdiskapning på 197 mrd 1998-kr eller 80%. For beregning av sysselsettingsmessige virkninger av petroleumsvirksomheten på Tampen, er det benyttet en forenklet kryssløpsbasert beregningsmodell på nasjonalt nivå. Modellen beregner direkte sysselsetting i leverandør bedrifter, indirekte sysselsetting i underleverandørbedrifter og i tillegg konsumvirkninger rundt om i samfunnet som følge av de sysselsattes forbruk og skattebetalinger. Når det gjelder investeringene på Tampen, viser beregningsmodellen en samlet sysselsettingseffekt på vel årsverk, fordelt over 54 år i perioden Vel 42% av dette er direkte sysselsetting i leverandørbedriftene, 25% er ringvirkninger i underleverandørbedrifter, mens resten er konsumvirkninger. Fordelt på feltgrupper gir Gullfaks-gruppen de største virkningene med 36% av totalen, Statfjord-gruppen gir 35%, Snorre 15%, mens resten fordeler seg på de øvrige feltgruppene på Tampen. Når det gjelder drift viser modellberegningene en samlet sysselsettingseffekt på vel årsverk i perioden Nær halvparten av dette er direkte virkninger i operatørselskaper og leverandørbedrifter, 17% er indirekte virkninger i underleverandørbedrifter, mens resten er konsumvirkninger. Også når det gjelder drift er det Gullfaks-gruppen og Statfjord-gruppen som gir de største sysselsettingsvirkningene, hver med rundt 35% av totalen.

12 Temarapport 8a: Tampen 11 Totale nasjonale sysselsettingsvirkninger Årsverk Drift Utbygging Figur S.2: Samlede nasjonale sysselsettingsvirkninger av petroleumsvirksomheten på Tampen Samlet finner en at petroleumsvirksomheten på Tampen gir en beregnet sysselsettingseffekt i det norske samfunn på årsverk i perioden , som vist i figur S.2. Selv fordelt over en så lang periode er dette meget store tall. Faktisk gir petroleumsvirksomheten på Tampen en gjennomsnittlig sysselsettingseffekt i det norske samfunn på årsverk hvert år i mer enn 50 år. Tampen-områdets andel av norsk petroleumsvirksomhet Geografisk er Tampen-området en svært liten del av norsk kontinentalsokkel, men området spiller likevel en betydelig rolle i norsk petroleumsvirksomhet fordi det inneholder store felt som Statfjord og Gullfaks. Investeringsmessig står Tampen-området for 24% av gjennomførte og planlagte investeringer på norsk kontinentalsokkel i 30-årsperioden Produksjonsmessig sto Tampen-området for nær halvparten av norsk petroleumsproduksjon i hele ti-årsperioden Etter at særlig Troll og Oseberg-områdene kom inn for fullt, har denne andelen gått noe ned, men fortsatt står Tampen-området for rundt 30% av den samlede produksjonen på norsk kontinentalsokkel.

13 12 RKU-Nordsjøen.

14 Temarapport 8a: Tampen 13 1 INNLEDNING Petroleumsloven (Ref:1) krever at det blir utarbeidet en selvstendig feltspesifikk konsekvensutredning for hvert nytt felt/funn som bygges ut, som et vedlegg til Plan for utbygging og drift (PUD). Fra myndighetenes side har det lenge vært et uttalt ønske om å komme bort fra bit for bit betraktninger. En har ønsket at nye utbygginger blir vurdert i en større sammenheng, slik at det kommer klarere fram hvordan de totale konsekvensene av petroleums-virksomheten endres. Det har også vært et ønske om å få til en mer effektiv og mindre ressurskrevende utredningsprosess. Dette var bakgrunnen for at den første regionale konsekvensutredningen ble utarbeidet for Tampenområdet i 1995 (Hydro 1995). Utredningen for Tampen har vært benyttet som grunnlag for flere forenklede feltspesifikke konsekvens utredninger, bl.a. for Statoils prosjekter Gullfaks Satelitter og Huldra, og Sagas prosjekt Snorre 2 (Snorre B). I tiden som har gått siden den første RKU ble laget, har nye opplysninger og kunnskaper kommet til. Gjennom bruk av den eksisterende utredningen fra 1995 og utarbeidelse av regionale konsekvensutredninger for andre områder, har en gjort seg nyttige erfaringer. Innhold og form har vært gjenstand for diskusjon mellom oljeselskapene og myndighetene, og disse har ledet fram til den omleggingen av utredningsarbeidet som er gjort rede for i kapittel Organisering av utredningsarbeidet, rapportstruktur Den første RKU for Tampenområdet bestod av en enkelt rapport, som hovedsakelig fokuserte på aktiviteten innenfor Tampen området, uten i særlig grad å se denne i sammenheng med aktiviteten i tilgrensende områder. Det vesentligste nye ved RKU- Nordsjøen er: - Det fokuseres på de samlende konsekvensene av petroleums aktiviteten i hele Nordsjøen. Samtidig beskrives hvert delområdes bidrag til det totale konsekvensbildet.

15 14 RKU-Nordsjøen Temarapporter regional konsekvensutredning Nordsjøen Temarapport 1a: Infrastruktur, utslipp, overvåkningsundersøkelser og miljøtiltak i Tampenområdet Temarapport1b: Infrastruktur, utslipp, overvåkningsundersøkelser og miljøtiltak i Trollområdet. Temarapport 1c: Infrastruktur, utslipp, overvåkningsundersøkelser og miljøtiltak i Oseberg området. Temarapport 1d: Infrastruktur, utslipp, overvåkningsundersøkelser og miljøtiltak i Frigg- Heimdal området. Temarapport 1e: Infrastruktur, utslipp, overvåkningsundersøkelser og miljøtiltak i Sleipnerområdet. Temarapport 1f: Infrastruktur, utslipp, overvåkningsundersøkelser og miljøtiltak i Ekofisk. (Denne tema rapporten vil foreligge på et senere tidspunkt). Temarapport 2: Utslipp til luft og sjø. Prognoser Temarapport 3: Beskrivelse av influensområdet til havs og på land Temarapport 4: Uhellsutslipp - sannsynlighet, miljørisiko og konsekvenser Temarapport 5: Regulære utslipp til luft - konsekvenser Temarapport 6: Regulære utslipp til sjø - konsekvenser o o Temarapport 7: Fiskerier og akvakultur - konsekvenser området 58 N- 62 N Temarapport 8a: Samfunnsøkonomiske konsekvenser Tampenområdet Temarapport 8b: Samfunnsøkonomiske konsekvenser Sleipnerområdet Figur 1.1 Delrapporter i RKU-Nordsjøen - Utredningen er splittet opp i flere separate temarapporter, som kan oppdateres hver for seg etter behov. På denne måten håper en at det i større grad enn før skal bli mulig å bruke den regionale utredningen til å vurdere konsekvensene av nye enkeltprosjekter i et riktig perpektiv. I RKU - Nordsjøen er Nordsjøen delt inn i 6 delområder, hovedsakelig med utgangspunkt i infrastruktur og operatøransvar. Aktiviteten innen et delområde vil i de fleste tilfeller kunne medføre konsekvenser utover delområdets grenser. Influensområdene vil altså til en viss grad overlappe hverandre. Graden av overlapping vil variere med hvilket tema som fokuseres. Eksempelvis vil utslipp til luft kunne ha et influensområde som strekker seg over størsteparten av Nordsjøen, og i tillegg inn over fastlandet. For regulære utslipp til sjø derimot (produsert vann), vil influensområdet

16 Temarapport 8a: Tampen 15 hovedsakelig omfatte det delområdet hvor aktiviteten finner sted, samt deler av naboområdene. Dette, sammen med at de temavise rapportene kan oppdateres uavhengig av hverandre, danner bakgrunnen for at en har valgt å la den regionale konsekvensutredningen bestå av et sett av temavise rapporter, som vist i figur Formålet med konsekvensutredningen Hovedmålet med å utarbeide regionale konsekvens utredninger er å legge et best mulig grunnlag for å vurdere hvordan petroleumsaktiviteten (eksisterende og planlagte aktiviteter) vil påvirke miljø- og samfunnsinteresser (herunder naturressurser, næringsmessige interesser fiskerier og andre brukerinteresser) samt å beskrive de muligheter som finnes for å redusere eller unngå negative effekter. Videre skal RKU bidra til en forenklet og rasjonell konsekvensutredningsprosess for enkeltprosjekter. Det er meningen at konsekvensutredningsarbeidet skal inngå som en integrert del av planleggingen av utviklingen i de forskjellige utbyggingsområdene, og således være med på å legge premisser for utbyggings- og driftskonsepter. For å få dette til er følgende punkter særlig viktige: - RKU må inneholde oppdatert tverrfaglig grunnlagsinformasjon om influensområdets fysiske miljø, biologiske ressurser, økologiske sammenhenger, næringsinteresser og rekreasjonsmessige interesser. Der det er mulig skal informasjonen presenteres på en slik måte at den kan danne grunnlag for overvåking av miljøtilstanden for å kunne avdekke eventuelle endringer som følge av drift av feltene. - RKU skal identifisere og dokumentere mulige tiltak for å redusere eller unngå negative effekter av utslipp til luft og sjø, og av fysiske inngrep. Dette omfatter også tiltak for å avbøte virkningen av negative effekter som likevel oppstår. - RKU må jevnlig oppdateres både mht til utbyggingsplaner og utslippsprognoser, informasjon om influensområdet og generell kunnskapsstatus.

17 16 RKU-Nordsjøen 1.3 Forholdet til feltspesifikke konsekvensutredninger Den regionale konsekvensutredningen skal sammen med de feltspesifikke utredningene dekke de krav som lovverket setter til konsekvensutredninger ved utbygginger på kontinentalsokkelen. Dette betyr at man ved utarbeidelse av framtidige feltvise konsekvensutredninger i stor grad vil basere seg på konklusjoner og dokumentasjon fra den regionale utredningen. De feltspesifikke konsekvensutredningene forutsettes å være mer konkrete og detaljerte mht. utbyggingsløsninger og teknologiske løsninger. Når det gjelder miljømessige konsekvenser utenfor nærsonen til installasjonen vil det bli henvist til den regionale konsekvensutredningen, såfremt konsekvensene ligger innenfor de rammer for utslipp m.v. som den regionale konsekvensutredningen er basert på. I enkelte tilfeller vil den regionale utredningen helt kunne erstatte en feltspesifikk utredning. 1.4 Oppdatering Det legges ikke opp til at den regionale konsekvensutredningen skal oppdateres hver gang den benyttes som bakgrunn for en feltspesifikk utredning. Derimot vil det være naturlig at den oppdaters dersom forutsetningene for utredningen blir vesentlig endret. Dette kan være tilfelle dersom det skal gjennomføres nye store utbygginger som det ikke er tatt høyde for i utredningene, eller dersom det innføres nye krav til hva som skal utredes ved nye utbygginger. Oppsplittingen i temarapporter vil gjøre oppdateringen enklere, sammenlignet med tidligere da alle tema ble behandlet i en og samme rapport. Oppdateringsfrekvensen vil kunne bli ulik for de ulike temarapportene.

18 Temarapport 8a: Tampen 17 2 PETROLEUMSVIRKSOMHETEN I TAMPEN-OMRÅDET 2.1 Feltutbygging og rørledningssystemer i Tampenområdet Tampen-området ligger i den nordlige del av Nordsjøen, mot grensen til engelsk sektor, omtrent rett vest for Florø, se fig Tampen-området o o avgrenses geografisk av engelsk sektor i vest, 62 N i nord, 3 Ø i øst og o 60 45' i sør. Avgrensingen er gjort for å skille Tampen-området fra Troll- området i øst og fra Oseberg-området i sør. Geografisk er Tampen et forholdsvis lite område, men inneholder likevel noen av de største petroleumsfeltene og feltutbyggingene på norsk kontinentalsokkel. Til sammen inneholder vår analyse av Tampen-området 21 petroleumsfelt, hvorav de største er Statfjord, Gullfaks og Snorre, og i tillegg eksportrørledningen Statpipe fra Statfjord til Kårstø. Gjennomgangen av utbyggingsløsningene nedenfor er basert på OED s faktahefte for (Ref 2), og Norsk Hydros publikasjon Fakta om norske olje- og gassfelt 1998 (Ref 3). Ressursanslagene er basert på Statoils ressursdatabase pr september 1998 (Ref 4). Ressursanslagene i databasen blir revurdert en gang pr år, basert på nye opplysninger om reservoarene. Petroleumsutvinningen på Tampen begynte med oppstart av Statfjord-feltet i Statfjord er i hovedsak et oljefelt som strekker seg litt inn på britisk sokkel, med opprinnelige norske reserver (vel 85% av totalen) på 555 mill 3 3 Sm olje, 55 mrd Sm gass og 15 mill tonn NGL. Statfjord feltet er bygget ut med tre fullt integrerte betongplattformer, stående på havbunnen på 145 m dyp. Senere er flere felt knyttet opp gjennom rørledninger mot infrastrukturen på Statfjord-feltet, bl a Statfjord Nord, Statfjord Øst og Snorre. I tillegg planlegges Sygna tilknyttet Statfjord. Produsert olje fra Statfjord bøyelastes på feltet. Gass fra Statfjord føres gjennom den regionale transportrørledningen Statpipe til Kårstø. Statpiperørledningen er en viktig del av Tampen-områdets infrastruktur, og er derfor tatt med i denne regionale analysen.

19 18 RKU-Nordsjøen Murchison er i hovedsak et britisk oljefelt, men med vel 22% norsk andel 3 som utgjør rundt 13 mill Sm olje og litt gass. Murchison er bygget ut med en kombinert produksjons, bore og bolig-platform med stålunderstell. Olje fra Murchison, herunder også den norske andel, føres gjennom en rørledning til Shetland. Gass føres i rørledning til St. Fergus i Skottland. I Tampen analysen er bare norsk andel av Murchison med, ikke britenes del, og ikke rørledningen. Områdemessig behandles Murchison sammen med Statfjord. Gullfaks er bygget ut med tre store betongplattformer på havbunnen, og kom i produksjon i Opprinnelige reserver på Gullfaks var rundt 316 mill 3 3 Sm olje, 23 mrd Sm gass og litt NGL. Olje fra Gullfaks blir eksportert på skip med bøyelasting. Rikgass fra Gullfaks blir transportert gjennom Statpipe til Kårstø. Gullfaks har tung infrastruktur, og mange mindre felt og satelittfelt gjør bruk av denne. Tordis og Vigdis er allerede knyttet opp mot Gullfaks gjennom rørledninger på havbunnen. Gullfaks-satelittene Gullfaks Sør, Gullveig og Rimfaks er også knyttet opp mot Gullfaks. Det samme gjelder Visund, og kanskje etterhvert også Kvitebjørn, selv om det siste enda ikke er avgjort. Snorre er i hovedsak et oljefelt med opprinnelige reserver på rundt 225 Sm 3 3 olje, vel 5 mrd Sm gass og noe NGL. Snorre er bygget ut med en flytende strekkstagsplattform (TLP) og undervannsbrønner, og kom i drift i Olje og gass transporteres til Statfjord i rørledning for ferdigbehandling og utskiping. Den nordlige del av Snorre-feltet, Snorre B, bygges nå ut med en halvt nedsenkbar plattform (SEMI). Også her vil produksjonen bli sendt i rørledning til Statfjord for eksport. Vigdis er et lite oljefelt som er bygget ut med tre undervannsinstallasjoner knyttet opp til Snorre TLP, hvorfra oljen eksporteres i egen rørledning til Gullfaks A. Gass fra Vigdis injiseres på Snorre. Funnene H-Nord/ H-Vest og Vigdis Øst planlegges knyttet opp mot Vigdis. Tordis er et lite oljefelt, bygget ut med undervannsinstallasjoner, og koblet opp mot Gullfaks C-plattformen. Feltet kom i produksjon i 1994, og er i denne analysen skilt ut som egen enhet fordi en rekke småfelt, herunder Tordis Øst, H-sentral og STUJ vil bli knyttet opp mot Tordis før brønnstømmene overføres til Gullfaks.

20 Temarapport 8a: Tampen 19 Figur 2.1: Oversikt over felt og rørledninger i Tampen-området Visund inneholder nær 50 Sm olje og vel 50 mrd Sm gass. Feltet bygges 3 3 ut med en flytende produksjonsenhet (SEMI), og kobles opp mot Gullfaks for eksport av olje. En senere gassfase er under planlegging, og er også inkludert i denne analysen

21 20 RKU-Nordsjøen Veslefrikk og Huldra er to felt som ligger helt sør i Tampen-området, rett 3 nord for Oseberg. Veslefrikk inneholdt opprinnelig rundt 55 mill Sm olje og litt gass. Feltet er bygget ut med en bunnfast brønnhodeplattform, og kom i produksjon i Oljen fra Veslefrikk blir ført til Oseberg, for videre transport gjennom rørledningen Oseberg Transport til Sture. Huldra er et 3 mindre felt med utvinnbare reserver på rundt 7 mill Sm olje og rundt 20 mrd 3 Sm gass. Feltet bygges ut med en liten brønnhodeplattform. Transportløsning for olje og gass er høsten 1998 enda ikke bestemt. 2.2 Opplegget for den regionale konsekvensutredningen Den regionale konsekvensutredningen omfatter alle felt i Tampen-området som enten er i drift, er under utbygging, eller der det høsten 1998 finnes konkrete planer for utbygging (Ressursklasse 1-3 ). En har også inkludert et felt (H-Nord/H-Vest) der det foreligger planer for en mulig framtidig utbygging (Ressursklasse 4). Fordelingen av felt etter utbyggingsfase vil endre seg over tid etter hvert som nye felt bygges ut eller kommer i produksjon. Tilknytningsrørledninger mellom feltene i Tampen-område er ellers tatt med, under utbyggingskostnadene for det enkelte felt. I tillegg har en tatt med transportrørledningen Statpipe fra Tampen-området til Kårstø ( Ref 5). På Tampen dreier analysen seg om til sammen 21 petroleumsfelt, herunder noen av de største feltutbyggingene på norsk kontinentalsokkel. Flere av feltene på Tampen, særlig mindre satelitt-felt, er bygget ut ved hjelp av undervannsinstallasjoner som er knyttet opp mot produksjonsplattformer på tidligere utbygde felt i nærheten. For å holde oversikten over den geografiske fordeling av feltene, og hvordan feltene er knyttet opp mot hverandre gjennom rørledningssystemer på havbunnen, har en samlet feltene i grupper, og presentert tall for hver gruppe samlet. Dette medfører også at det blir betydelig lettere å lese både figurer og tabeller, enn om en skulle vist alle feltene hver for seg. Resultatene i samfunnsdelen av den regionale konsekvensutredningen for Tampen-området presenteres dermed på to ulike måter, dels fordelt på hvilken utviklingsfase de ulike felt er i, og dels fordelt på grupper av felt som henger produksjonsmessig sammen.

22 Temarapport 8a: Tampen 21 Utbyggingsfase Felt Felt i produksjon Statfjord Unit, Nord og Øst (Ressursklasse 1) Gullfaks (inkl Gullfaks sør og Gullveig) Rimfaks, Murchison (Norsk andel) Snorre, Vigdis, Tordis, Tordis Øst Visund olje/visund gass, Veslefrikk Felt under utbygging Gullfaks satelitter II, Snorre B (Ressursklasse 2) Huldra Funn med utbyggingsplaner Sygna, Kvitebjørn (Ressursklasse 3) STUJ, H-sentral Mulige framtidige utbygginger Vigdis øst, H-Nord/ H-Vest (Ressursklasse 4) Tabell 2.1 Felt og rørledninger i Tampen-området etter utviklingsfase Feltgruppe Felt i gruppen Statfjord Statfjord Unit, Nord og Øst,, Murchison Norsk andel, Sygna Gullfaks Gullfaks (inkl Gullfaks sør og Gullveig) Rimfaks, Gullfaks Satelitter II Kvitebjørn ( flere alternativ) Tordis Tordis, Tordis Øst ( knyttet opp mot Gullfaks C) Stuj+ H-sentral Snorre Snorre, Snorre B, Vigdis, Vigdis øst H-Nord/H-Vest Visund Visund gass og Visund Olje Veslefrikk/ Huldra Veslefrikk, Huldra Statpipe STATPIPE-rørledningen Tabell 2.2 Felt og rørledninger i Tampen-området inndelt i grupper En oversikt over feltfordelingen ved de to presentasjonsformene framgår av tabell 2.1 og 2.2

23 22 RKU-Nordsjøen 2.3 Samlede ressurser og investeringer på Tampen Samlet gir de 21 feltene i Tampen-området som denne analysen omfatter, 3 utvinnbare ressurser på nær mill Sm olje, 38 mill tonn NGL og vel mrd Sm gass. Dette utgjør alene mer enn 25% av de utvinnbare ressursene som er funnet i Nordsjøen, og vel 20% av de totale utvinnbare ressueser på norsk kontinentalsokkel (Ref 2). Samlede investeringer i leteboring og utbygging på Tampen beløper seg, slik det ser ut høsten 1998, til rundt 340 mrd 1998-kr, fordelt over vel 54 år fra

PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING. Desember 1998. HK GT 980343 b

PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING. Desember 1998. HK GT 980343 b PL193 Kvitebjørn KONSEKVENS- UTREDNING Desember 1998 HK GT 98343 b Konsekvensutredning KVITEBJØRN Desember 1998 ,QQKROGVIRUWHJQHOVH 6DPPHQGUDJ...,QQOHGQLQJ... 1 1.1 Kvitebjørnutbyggingen... 1 1.2 Lovverkets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7

Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Samfunnsmessige virkninger av petroleumsvirksomhet på Nordland 6 og 7 Sammendrag Utbyggingsløsninger Statoil ønsker å studere samfunnsmessige virkninger på land av utbygging og drift av framtidig petroleumsvirksomhet

Detaljer

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL

ALTERNATIV KRAFT TIL NORSK SOKKEL INNHOLD Sammendrag... 4 1 Innledning og bakgrunn... 9 2 Utslipp og reduksjonsmuligheter... 10 2.1 Effekt av gjennomførte utslippsreduserende tiltak... 11 2.2 Bruk av alternativ kraft på eksisterende og

Detaljer

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen

petroleumsvirksomhet i Nordsjøen RAPPORT Nærings- og skattevirkninger petroleumsvirksomhet i Nordsjøen Rapport utarbeidet for Oljedirektoratet MENON- PUBLIKASJON NR 11/2011 Av: Sveinung Fjose, Atle Blomgren og Leo Grünfeld av Innhold

Detaljer

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS

Årsrapport 2001. SDØE og Petoro AS Årsrapport 2001 SDØE og Petoro AS Innhold Petoro - den beste partner.....1 Dette er Petoro.............2 Petoro AS Årsberetning 2001....6 SDØE Årsberetning 2001.......9 Porteføljen................13 SDØE

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

Etablering av et gjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske

Etablering av et gjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske Avfallsenergi AS Etablering av et gjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske Samfunnsmessige virkninger RAPPORT 13.2.2009 Oppdragsgiver Rapportnr Rapportens tittel Ansvarlig konsulent Kvalitetssikret

Detaljer

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin

Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E. Utvikling av Dagny og Eirin Produksjonslisensene PL048, PL303, PL029B, PL029 og PL048E Utvikling av Dagny og Eirin Del 2 Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2012 Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 2

Detaljer

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972.

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Årsrapport 2000 Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet har gjennom snart 30 år utviklet seg

Detaljer

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER I NO9605406 ECON-rapport nr. 341/95 NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER Utarbeidet av Per Schreiner for Norsk Petroleumsforenings Studiefond ISSN: 0803-5113 ISBN: 82-7645-134-9

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning PL025 Utvikling av Gudrun og Sigrun Forslag til program for konsekvensutredning Oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...5 2 INNLEDNING...6 2.1 Formål med forslag til program for konsekvensutredning...

Detaljer

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris.

I beregninger av tiltakskost ved elektrifiseringstiltak er det forutsatt at nødvendig kraft finnes tilgjengelig til den forutsatte kraftpris. 1 SAMMENDRAG Mandat Klimakur 2020 er en tverretatlig gruppe som er nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere mulige tiltak og virkemidler for redusere de norske utslippene av klimagasser med mellom

Detaljer

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass Bedriftene Utvinning av råolje og naturgass Produksjons- og markedsforhold 1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

Detaljer

Petroleumssektoren og petroleumsskatten i tall og trender. Oljeskattekontoret, februar 2013

Petroleumssektoren og petroleumsskatten i tall og trender. Oljeskattekontoret, februar 2013 1. Petroleumssektoren og petroleumsskatten i tall og trender Oljeskattekontoret, februar 2013 INNHOLD Innhold... 3 1 Innledning... 1 2 Virkninger av petroleumsvirksomheten på norsk økonomi... 2 3 Petroleumssektoren

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning Tommeliten Unit Utvikling av Tommeliten Alpha Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2015 Forord Rettighetshaverne i Tommeliten Unit har startet planarbeidet for en utbygging av feltet. Første

Detaljer

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012 Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base Desember 2012 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 4 2. Sammendrag 5 3. Basen i Florø 7 3.1. Kort om aktiviteter 7 3.2. Framtidsplaner

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3:6 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på internett:

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer