18 Stortingsdokumenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "18 Stortingsdokumenter"

Transkript

1 18 Stortingsdokumenter Stortingsdokumenter av generell betydning Stortingsdokumenter vedrørende petroleumsloven/lovverk knyttet til petroleumsvirksomheten Stortingsdokumenter vedrørende skatter og avgifter Proposisjoner Proposisjoner Proposisjoner Proposisjoner Proposisjoner Proposisjoner

2 AV GENERELL BETYDNING St meld nr 76 ( ) og Innst S nr 294 ( ) Undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske naturforekomster på den norske kontinentalsokkel. St prp nr 113 ( ) og Innst S nr 316 ( ) Opprettelsen av Oljedirektoratet og et statlig oljeselskap mv. St meld nr 25 ( ) og Innst S nr 275 ( ) Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn. St meld nr 30 ( ) og Innst S nr 381 ( ) Om petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel. St meld nr 40 ( ) og Innst S nr 183 ( ) Om perspektivene ved petroleumsvirksomheten de nærmeste årene, jf. NOU 1983: 27 Petroleumsvirksomhetens fremtid. St meld nr 73 ( ) og Innst S nr 321 ( ) Om organiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten. St meld nr 33 ( ) og Innst S nr 87 ( ) Om virkningen av omorganiseringen av statens deltagelse i petroleumsvirksomheten. St meld nr 46 ( ) og Innst S nr 68 ( ) Om petroleumsvirksomheten på mellomlang sikt. St meld nr 21 ( ) og Innst S nr 115 ( ) Organisering av Statoil mv. St meld nr 26 ( ) og Innst S nr 180 ( ) Utfordringer og perspektiver for petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen. St meld nr 44 ( ) og Innst S nr 149 ( ) Norge som gassnasjon - bruk av naturgass i Norge. St meld nr 38 ( ) og Innst S nr 250 ( ) Gasskraftverk i Norge. St meld nr 46 ( ) og Innst S nr 211 ( ) Olje- og gassvirksomheten. St meld nr 37 ( ) og Innst S nr 221 ( ) og Innst S 67 ( ) Tillegg til St meld nr 46 ( ) om olje- og gassvirksomheten mv. St meld nr 47 ( ) og Innst s nr 29 Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel. St meld nr 39 ( ) og Innst S nr 89 Olje- og gassvirksomheten. St meld nr 38 ( ) og Innst S nr 87 ( ) Om olje- og gassvirksomheten. VEDRØRENDE PETROLEUMSLOVEN/ LOV- VERK KNYTTET TIL PETROLEUMSVIRKSOM- HETEN Ot prp nr 72 ( ) og Innst O nr 33 ( ) Lov om petroleumsvirksomhet, jf. NOU 1979: 43. Ot prp nr 37 ( ), Ot prp nr 64 ( ), Ot prp nr 57 ( ) og Innst O nr 65 ( ) Endringer i petroleumsloven (bortfall av produkjonsavgiften for felt hvor PUD er godkjent etter 1. januar 1986). Ot prp nr 25 ( ) og Innst O nr 55 ( ) Tilføyelse av regler om erstatning til fiskere. Ot prp nr 82 ( ) og Innst O nr 17 ( ) Om endringer i energilovgivningsom følge av en EØS-avtale. Ot prp nr 63 ( ) og Innst O nr 73 ( ) Endringer i lov 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) ved innlemmelse av Europaparlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og bruk av tillatelser for leting etter og utvinning av hydrokarboner (konsesjonsdirektivet) i EØS- avtalens Vedlegg IV Energi. Ot prp nr 43 ( ) og Innst O nr 7 ( ) Lov om petroleumsvirksomhet. Ot prp nr 52 ( ) og Innst O nr 54 ( ) Om lov om endring i lov 31. mars 1949 nr. 3 om bygging og sikring av drivstoffanlegg. Ot prp nr 54 ( ), Innst O nr 74 ( ) Om lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde mv

3 18 Ot prp nr 47, Innst O nr 69 Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer. Ot prp nr 48, Innst O nr 70 Om lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (forvalterordning for statens direkte økonomiske engasjement). Ot prp nr 81 ( ), Innst O nr 84 ( ) Om lov om felles regler for det indre marked for naturgass m.v. Ot prp nr 46 ( ), Innst O nr 116 ( ) Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet VEDRØRENDE SKATTER OG AVGIFTER Ot prp nr 26 ( ) og Innst O nr 60 ( ) Om lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster, inkl opprettelse av normpris-systemet. Ot prp nr 37 ( ) og Innst O nr 64 ( ) Om lov om endring i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. Ot prp nr 33 ( ) og Innst O nr 28 ( ) Om lov om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen og endringer av petroleumsskatteloven. Ot prp nr 3 ( ) og Innst O nr 18 ( ) Om endringer i petroleumsskatteloven. Ot prp nr 61 ( ) og Innst O nr 85 ( ) Om endringer i petroleumsskatteloven (overdragelser på kontinentalsokkelen). Ot prp nr 64 ( ) og Innst O nr 89 ( ) Lov om endringer i lov 18. august 1911 nr. 8 Om skatt av formue og inntekt (skatteloven) m.fl. (kap. 8 beskatning av filialer som driver særskattepliktig virksomhet på norsk sokkel). Ot prp nr 12 ( ) og Innst O nr 40 ( ) Om lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster. Ot prp nr 17 ( ) og Innst O nr 19 ( ) Om lov om avgifter på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen mv. Ot prp nr 12 ( ) og Innst O nr 17 ( ) Skattemessige krav til egenkapital for selskaper som driver utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum på den norske kontinentalsokkelen. Ot prp nr 47 ( ) og Innst O nr 35 ( ) Om endringer i petroleumsbeskatningen m.m. Ot prp nr 36 ( ) Innst O nr 36 ( ) Endringer i petroleumsbeskatningen. Ot prp nr 86 ( ) og Innst O nr 1 ( ) Endringer i skatte- og avgiftslovgjevinga. Ot prp nr 91 ( ) og Innst O nr 9 ( ) Endringer i lov av 25. april 1986 nr. 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen. Ot prp nr 16 ( ) og Innst O nr 2 ( ) Endringer i petroleumsskatteloven. Ot prp nr 84 ( ) og Innst O nr 76 ( ) Endringer i petroleumsskatteloven. Ot prp nr 92 ( ) og Innst O nr 123 ( ) Lov om endring i petroleumsskatteloven mv. PROPOSISJONER St prp nr og Budsjett-innst S nr 9 ( ) St prp nr 1 Tillegg nr 3 ( ) og Budsjett-innst S nr 1-14 ( ) Om endring av St prp nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden St prp nr 18 ( ) og Innst S nr 56 ( ) Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 under St prp nr 52 ( ) og Innst S nr 204 ( ) Redegjørelse for forskyving av investeringer i petroleumsvirksomheten, plan for utbygging og drift av Gullfaks Satellitter Fase 2 og Snorre 2, samt SDØE-deltakelse i etananlegget. St prp nr 65 ( ) og Innst S nr 252 ( ) Om prioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet

4 PROPOSISJONER St prp nr 1 ( ) og Budsjett-innst S nr 9 ( ) St prp nr 1 Tillegg nr 12 ( ) og Budsjett-innst nr 1 og nr 6 ( ) Endringer av forslag til statsbudsjettet for 1999 under 18 St prp nr 8 ( ) og Innst S nr 80 ( ) Utbygging av Huldra, SDØE-deltakelse i Vest-prosess, kostnadsutviklingen for Åsgard mv., og diverse disponeringssaker. St prp nr 23 ( ) og Innst S nr 51 ( ) Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1998 under St prp nr 73 ( ) og Innst S nr 219 ( ) Om samtykke til å inngå 1) en overenskomst mellom Norge og Storbritannia om endring av Frigg-overenskomsten av 10. mai 1976, 2) en rammeavtale mellom Norge og Storbritannia om legging og drift av samt jurisdiksjon over undersjøiske tilknytningsrørledninger. St prp nr 80 ( ) og Innst S nr 218 ( ) Om tilleggsbevilgning til særlig rådgivning i forbindelse med utforming av statens engasjement i petroleumsvirksomheten. St prp nr 81 ( ) og Innst S nr 234 ( ) Kapitalutvidelse i Norsk Hydro ASA som ledd i et tilbud om å overta Saga Petroleum ASA. PROPOSISJONER St prp nr 1 ( ) og Budsjett-innst S nr 9 ( ) St prp nr 1 Tillegg nr 9 ( ) Om endringer av forslag til statsbudsjett for 2000 under Olje- og energidepartementet St prp nr 18 ( ) og Innst S nr 66 ( ) Om disponering av Statpipe 2/4-s og endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1999 m.m. under St prp nr 36 ( ) og Innst S nr 148 ( ) Utbygging og drift av Ringhorne. 201

5 18 St prp nr 53 ( ) og Innst S nr 224 ( ) Utbygging av Kvitebjørn og Grane, disponering av installasjonene på Tommeliten Gamma og Lille-Frigg samt status for kostnadsutviklingen for Åsgardkjeden. PROPOSISJONER St prp nr 1 og Budsjett-innst S nr 9 St prp nr 19 og innst S nr 67 Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2000 under olje- og energidepartementet. St prp nr 36 og innst S nr 198 Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE. St prp nr 40 og Innst S nr 118 Om løyving for 2001 knytt til førebuing av tilrådde tiltak i St.prp. nr. 36 Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE. St prp nr 68 og Innst S nr 262 Budsjettkonsekvensar for 2001 knytta til gjennomføring av tilrådde tiltak i St.prp. nr. 36 Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE. PROPOSISJONER St prp nr 1 ( ) og Budsjett-innst S nr 9 ( ) St.prp. nr. 21 ( ) og Innst. S. nr.89 ( ) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2002 m.m. under Olje- og energidepartementet og endringar i eigarstruktur i det norske gasstransportsystemet. St.prp. nr. 81 ( ) og Innst S nr 18 ( ). Statsdeltakelse i pre-interessentskapsfasen knyttet til anlegg av nytt gasstransportsystem til Storbritannia. PROPOSISJONER St.prp. nr. 1 ( ) og B.innst.S.nr.9 ( ) For budsjetterminen St.prp. nr. 24 ( )og Innst. S nr. 65 ( ) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2003 m.m. under Olje- og energidepartementet og endringar under Gassled. St.prp. nr. 38 ( ). (Saken er til behandling) Disponering av betongunderstellet TCP2 på Frigg-feltet. PROPOSISJONER St prp nr 1 ( ) og Budsjett-innst S nr 9 ( ) St prp nr 24 ( ) og Innst S nr 68 ( ) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2001 m.m. under Olje- og energidepartementet og utbygging, anlegg og drift av Kristinfeltet. St prp nr 35 ( ) Utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG. St prp nr 51 ( ) og Innst S nr 208 ( ) Disponering av Ekofisk-tanken. 202

6 18 203

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Finansdepartementet Ot.prp. nr. 79 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Tilråding fra Finansdepartementet av 28. september 2007, godkjent i statsråd samme

Detaljer

NORSK PETROLEUM. 5/28/2016 Statens inntekter fra petroleumsvirksomhet - Norskpetroleum.no - Norsk Petroleum

NORSK PETROLEUM. 5/28/2016 Statens inntekter fra petroleumsvirksomhet - Norskpetroleum.no - Norsk Petroleum NORSK PETROLEUM Statens inntekter fra petroleumsvirksomheten falt i 015. Foreløpig anslag på statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, inkludert skatt, netto kontantstrøm fra SDØE,

Detaljer

3 Rammeverk. Hovedtrekk i konsesjonssystemet. Sentrale dokumenter i konsesjonsverket og lovbestemmelser. Andre sentrale bestemmelser

3 Rammeverk. Hovedtrekk i konsesjonssystemet. Sentrale dokumenter i konsesjonsverket og lovbestemmelser. Andre sentrale bestemmelser Rammeverk Hovedtrekk i konsesjonssystemet Sentrale dokumenter i konsesjonsverket og lovbestemmelser Andre sentrale bestemmelser Konsekvensutredninger Skatte- og avgiftssystemet SDØE Normprisen Nominering

Detaljer

Innst. O. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 79 (2006-2007)

Innst. O. nr. 21. (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 79 (2006-2007) Innst. O. nr. 21 (2007-2008) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Detaljer

Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Denne forskriften får anvendelse for innretninger som nevnt i tredje ledd.

Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Denne forskriften får anvendelse for innretninger som nevnt i tredje ledd. Forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger Fastsatt av Olje-og energidepartementet den 20. desember 2002 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet 10-18

Detaljer

Ot.prp. nr. 81 ( )

Ot.prp. nr. 81 ( ) Ot.prp. nr. 81 (2001-2002) Om lov om felles regler for det indre marked for naturgass mv. Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 15. mai 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi

Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi Petroleumsvirksomheten i norsk økonomi Investeringer Andre nøkkeltall prosent 50 40 Andel av eksport Andel av statens inntekter Andel av BNP Andel av investeringer * foreløpige nasjonalregnskapstall 10

Detaljer

UTKAST. 1. Virkeområde mv. skal lyde:

UTKAST. 1. Virkeområde mv. skal lyde: Forskrift om endring i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Fastsatt av Olje- og energidepartementet [..] 2005 med hjemmel i lov 29. november

Detaljer

Sak:13/ Høringsnotat -

Sak:13/ Høringsnotat - Sak:13/3875 12.12.2013 Høringsnotat - Forskrift til utfylling og gjennomføring av overgangsregel og lov om endringer i endringslov 21. juni 2013 nr. 66 til petroleumsskatteloven 1 INNLEDNING Departementet

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

Innst. S. nr. 80. (1998-99) St.prp. nr. 8 (1998-99). Til Stortinget. Sammendrag Olje- og energidepartementet legger i proposisjonen fram forslag til:

Innst. S. nr. 80. (1998-99) St.prp. nr. 8 (1998-99). Til Stortinget. Sammendrag Olje- og energidepartementet legger i proposisjonen fram forslag til: Innst. S. nr. 80. (1998-99) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om utbygging av Huldra, SDØE-deltakelse i Vestprosess, kostnadsutviklingen for Åsgard m.v., og diverse disponeringssaker. Til Stortinget.

Detaljer

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 Figurer i offentlig rapport, 20. juni, 2014 Denne rapporten er laget på oppdrag for

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Olje- og energidepartementet Arbeids- og administrasjonsdepartementet Oljedirektoratet Statlig deltakelse Stortinget Regjeringen Finansdepartementet Olje-

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Olje- og energidepartementet Arbeids- og administrasjonsdepartementet Oljedirektoratet Statlig deltakelse Stortinget Regjeringen Finansdepartementet Olje-

Detaljer

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser I parentes etter angivelse av selskapets andel i vedkommende felt oppgis den/de utvinningstillatelser feltet ligger i. Dersom selskapet bare har andeler

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 20. desember 2002 nr om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger.

Forskrift om endring i forskrift 20. desember 2002 nr om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Utkast Forskrift om endring i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. Fastsatt ved Olje- og energidepartementets vedtak med hjemmel i lov 29. november

Detaljer

Ot.prp. nr. 16 ( )

Ot.prp. nr. 16 ( ) Ot.prp. nr. 16 (2001-2002) Om lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster Tilråding fra Finansdepartementet av 5. oktober 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller. 13. desember

Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller. 13. desember Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller 13. desember Hva vet du om oljedirektoratet? 08:30 Registrering og kaffe 09:00 Velkommen Eldbjørg Vaage Melberg 09:15 Rammeverk og myndighetsroller

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig deltakelse Olje- og energidepartementet Arbeids- og administrasjonsdepartementet Oljedirektoratet Petroleumstilsynet Stortinget Regjeringen Finansdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 40 ( )

St.prp. nr. 40 ( ) St.prp. nr. 40 (2000-2001) Om løyving for 2001 knytt til førebuing av tilrådde tiltak i St.prp. nr. 36 (2000-2001) Eierskap i Statoil og Tilråding frå Olje- og energidepartementet av 19. januar 2001, godkjend

Detaljer

Verdiskapingen fra petroleumsvirksomhet nord for 62. breddegrad. Utarbeidet for Norsk olje og gass

Verdiskapingen fra petroleumsvirksomhet nord for 62. breddegrad. Utarbeidet for Norsk olje og gass Verdiskapingen fra petroleumsvirksomhet nord for 62. breddegrad Utarbeidet for Norsk olje og gass Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

Fakta Norsk petroleumsvirksomhet. Olje- og energidepartementet. Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1

Fakta Norsk petroleumsvirksomhet. Olje- og energidepartementet. Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Fakta 2003 Norsk petroleumsvirksomhet Olje- og energidepartementet Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo Telefon 22 24 90 90 Faks 22 24 95 65 http://www.oed.dep.no

Detaljer

Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 2

Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 2 Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 2 Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør Utvinningstillatelsen Utvinningstillatelsen: Eksklusiv rett til å lete etter og produsere petroleum

Detaljer

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser 17 Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser I parentes etter angivelse av selskapets andel i vedkommende felt i drift/funn oppgis den/de utvinningstillatelser feltet/funnet ligger i. For de

Detaljer

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010

En unik gassposisjon. Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 En unik gassposisjon Jan Rune Schøpp, Direktør Naturgass, Strategi og analyse JazzGass, 20. juli 2010 50 års utvikling av naturgassmarkedet i Europa 2 1996: Troll starter eksport til Europa 2008: LNG til

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 27. juni 2017 20.06.2017 nr. 850 Forskrift om endring

Detaljer

Høringsnotat forslag til endring i petroleumsforskriften om unntak fra taushetsplikt etter 68A for kontrollopplysninger til skattemyndighetene mv.

Høringsnotat forslag til endring i petroleumsforskriften om unntak fra taushetsplikt etter 68A for kontrollopplysninger til skattemyndighetene mv. Høringsnotat forslag til endring i petroleumsforskriften om unntak fra taushetsplikt etter 68A for kontrollopplysninger til skattemyndighetene mv. 1 Innledning og sammendrag Gassco AS er et heleid statlig

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging Felt og prosjekt under utbygging Tune Huldra Gullfaks Sør Fase 2 Snorre B Grane Ringhorne Kvitebjørn Tambar Glitne Valhall Vanninjeksjon Tune Blokk og utvinnings- Blokk 30/5 - utvinningstillatelse 034.Tildelt

Detaljer

Norge som olje- og gassnasjon

Norge som olje- og gassnasjon Norge som olje- og gassnasjon Ole Anders Lindseth ekspedisjonssjef København 21. februar 2014 If you don t know where you are - no map will help you If you don t know where you re going - any map will

Detaljer

Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur

Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur Petroleumsrett høst 2011: Utvikling av felt og infrastruktur Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør Ressursforvaltning viktigste instrumenter Plikt til ressursforvaltning PL 1-2 Tildelingssystemet

Detaljer

Petroleumsskattelovens virkeområde Skattepliktig inntekt Normpriser Rapportering av gassalg, inkludert kondensat og LNG

Petroleumsskattelovens virkeområde Skattepliktig inntekt Normpriser Rapportering av gassalg, inkludert kondensat og LNG Forside / Petroleumsbeskatning Petroleumsbeskatning Oppdatert: 29.05.2017 Av inntekt fra petroleumsrelatert virksomhet på norsk kontinentalsokkel skal det betales alminnelig selskapsskatt, som er 24 %

Detaljer

Prop. 102 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i petroleumsloven

Prop. 102 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i petroleumsloven Prop. 102 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 15. april 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Proposisjonens

Detaljer

Vedlegg 1 Endringer etter budsjettframlegget Inntekter 1000 kroner

Vedlegg 1 Endringer etter budsjettframlegget Inntekter 1000 kroner fm 3294 Kirkelig administrasjon (jf. kap. 294) 1 Inntekter ved oppdrag 3 239 - - -3 239 0 2 Salgsinntekter m.v. 1 532 - - -1 532 0 4 Refusjoner 2 269 - - -2 269 0 54 Overføringer fra Opplysningsvesenets

Detaljer

Riksrevisjonens kontroll med forvaltning av statens interesser i selskaper - statsrådens beretning om Petoro AS for 2012

Riksrevisjonens kontroll med forvaltning av statens interesser i selskaper - statsrådens beretning om Petoro AS for 2012 Statsråden Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 09/129 05.07.2013 Riksrevisjonens kontroll med forvaltning av statens interesser i selskaper - statsrådens beretning om Petoro

Detaljer

Konsesjonsrunder og tildelinger

Konsesjonsrunder og tildelinger Konsesjonsrunder og tildelinger 1. - 4. konsesjonsrunde 5. - 10. konsesjonsrunde 11. - 16. konsesjonsrunde Barentshavsprosjektet Tildelinger utenom konsesjonsrunder Nordsjøtildelingene Gjennom tildelingspolitikken

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 Prosent 3 2 *Foreløpige nasjonalregnskapstall 1 1971 1976 1981 1986 1991 1996 21* Andel av BNP Andel av eksport Andel av investeringer Andel av statens

Detaljer

Innst. S. nr. 89. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.prp. nr. 21 ( )

Innst. S. nr. 89. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. St.prp. nr. 21 ( ) Innst. S. nr. 89 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen St.prp. nr. 21 (2002-2003) Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller. 14. november

Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller. 14. november Hva vet du om Oljedirektoratet ODs oppgaver og roller 14. november 08:30 Registrering og kaffe 09:00 Rammeverk og myndighetsroller Petroleumsforvaltning og rammeverk ODs oppdrag, roller og organisering

Detaljer

Når driver et seismisk fartøy petroleumsvirksomhet?

Når driver et seismisk fartøy petroleumsvirksomhet? Når driver et seismisk fartøy petroleumsvirksomhet? Bakgrunn 27 juni 2005 Western Regent har nylig avsluttet et oppdrag for AS Norske Shell Neste oppdrag er for BP Norge AS På vei til neste lokasjon seiler

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 2. KVARTAL 2015

PETROLEUMSPRISRÅDET NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 2. KVARTAL 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 22/09/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 2. KVARTAL 2015 Med hjemmel i petroleumsskatteloven

Detaljer

Fakta 2005 Olje- og energidepartementet

Fakta 2005 Olje- og energidepartementet Fakta 2005 Kapittel 1 Total petroleumsproduksjon og produksjonsstart for viktige felt Snøhvit 350 Troll I, Sleipner Vest Kristin 300 Troll II, Heidrun Åsgard Ormen Lange 250 200 150 Ekofisk Gullfaks Sleipner

Detaljer

PPR har besluttet ikke å fastsette normpris for Gudrun, Knarr, Forties, Varg, Brent, og DUC (Trym) for 3. kvartal 2015.

PPR har besluttet ikke å fastsette normpris for Gudrun, Knarr, Forties, Varg, Brent, og DUC (Trym) for 3. kvartal 2015. 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 3. KVARTAL 2015 Med hjemmel i petroleumsskatteloven

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. Deres ref Vår ref Dato OED 18/ NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 4. KVARTAL 2018

PETROLEUMSPRISRÅDET. Deres ref Vår ref Dato OED 18/ NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 4. KVARTAL 2018 1. PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 18/763 14.03.2019 Til rettighetshaverne på norsk sokkel NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 4. KVARTAL 2018 Petroleumsprisrådet (PPR) har

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 1. KVARTAL 2017

PETROLEUMSPRISRÅDET NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 1. KVARTAL 2017 1. PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 17/946 21.06.2017 Til rettighetshaverne på norsk sokkel NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 1. KVARTAL 2017 Petroleumsprisrådet (PPR) har

Detaljer

GASSEKSPORT FRÅ NORSK SOKKEL

GASSEKSPORT FRÅ NORSK SOKKEL 6 GASSEKSPORT FRÅ NORSK SOKKEL 43 120 Mrd. Sm3 80 40 0 1990 2000 2020 Gassverksemda utgjer ein stadig større del av petroleumssektoren, og gir staten store inntekter. Norsk gass er også viktig for energi

Detaljer

Petroleumsprisrådet (PPR) har med hjemmel i petroleumsskatteloven 4 fastsatt normpriser for 1. kvartal 2018.

Petroleumsprisrådet (PPR) har med hjemmel i petroleumsskatteloven 4 fastsatt normpriser for 1. kvartal 2018. 1. PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 18/763 13.06.2018 Til rettighetshaverne på norsk sokkel NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 1. KVARTAL 2018 Petroleumsprisrådet (PPR) har

Detaljer

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Felt Operatør Type PUD Prod.start Nullutslippstiltak Kommentar Albuskjell Olje/gass 25.04.75 26.05.79 Nedstengt 26.08.98 Balder og

Detaljer

Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet

Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Veiledning til petroleumsforskriften 30a Søknad om samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet Sist oppdatert 23.6.17 1. Samtykke til oppstart og videreføring 1 Samtykke til

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 prosent 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2* Andel av BNP Andel av investeringer Andel av eksport Andel av statens inntekter *anslag Fakta 21 figur

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STRATIGRAFISK DELTE UTVINNINGSTILLATELSER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STRATIGRAFISK DELTE UTVINNINGSTILLATELSER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STRATIGRAFISK DELTE UTVINNINGSTILLATELSER 1 Denne avtale er inngått den. Ved kongelig resolusjon... er [Petoro AS*] i fellesskap tildelt Utvinningstillatelse nr.... for petroleumsvirksomhet

Detaljer

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Petroleumsprisrådet (PPR) har med hjemmel i petroleumsskatteloven 4 fastsatt normpriser for 2. kvartal 2017.

Petroleumsprisrådet (PPR) har med hjemmel i petroleumsskatteloven 4 fastsatt normpriser for 2. kvartal 2017. 1. PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 17/946 23.10.2017 Til rettighetshaverne på norsk sokkel NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 2. KVARTAL 2017 Petroleumsprisrådet (PPR) har

Detaljer

Ot.prp. nr. 101 ( )

Ot.prp. nr. 101 ( ) Ot.prp. nr. 101 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Norsk petroleumsvirksomhet

Norsk petroleumsvirksomhet Olje- og energidepartementet Norsk petroleumsvirksomhet Mette Karine Gravdahl Agerup 27. mars 2019 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. Deres ref Vår ref Dato OED 18/ NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 2. KVARTAL 2018

PETROLEUMSPRISRÅDET. Deres ref Vår ref Dato OED 18/ NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 2. KVARTAL 2018 1. PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 18/763 19.10.2018 Til rettighetshaverne på norsk sokkel NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 2. KVARTAL 2018 Petroleumsprisrådet (PPR) har

Detaljer

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer Tidsskille for aktører på norsk sokkel 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 2000 s Mer marked Mer myndigheter Utlendingene ruler sokkelen Mange internasjonale

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Stortinget Regjeringen Finansdepartementet Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet Oljedirektoratet OEDs organisering Statsråd Poltisk rådgiver Statssekretær

Detaljer

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning

Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning Høringsnotat Krav til forholdet mellom rettighetshaver og eier ved utleie av produksjonsinnretning 1 Innledning Det vises til Meld. St. 28 (2010-11) En næring for framtida om petroleumsvirksomheten og

Detaljer

Konsesjonsrunder og tildelinger

Konsesjonsrunder og tildelinger Konsesjonsrunder og tildelinger 1. 4. konsesjonsrunde 5. 10. konsesjonsrunde 11. 17. konsesjonsrunde 18. konsesjonsrunde Barentshavsprosjektet Nordsjøtildelingene Tildeling i forhåndsdefinerte områder

Detaljer

Petroleumsprisrådet (PPR) har med hjemmel i petroleumsskatteloven 4 fastsatt normpriser for 4. kvartal 2017.

Petroleumsprisrådet (PPR) har med hjemmel i petroleumsskatteloven 4 fastsatt normpriser for 4. kvartal 2017. 1. PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 17/946 16.03.2018 Til rettighetshaverne på norsk sokkel NORMPRISER FOR RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL I 4. KVARTAL 2017 Petroleumsprisrådet (PPR) har

Detaljer

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Vedtak 430 I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 100 000 fra kr 161 449 000 til kr 163 549 000 41 Stortinget:

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Stortinget Regjeringen Finansdepartementet Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet Oljedirektoratet Petroleumstilsynet OEDs organisering Statsråd Politisk

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet.

Forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet. Forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet. Fastsatt ved kgl.res. 20. januar 2006. Fastsatt med hjemmel i lov 29.november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Ny saldering av statsbudsjettet 2013

Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Prop. 29 S (2013-2014), Innst. 100 S (2013-2014) Tilhører sak Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Vedtak 339 I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Detaljer

Renter på skatt. ORS - Kristiansand Symposiet 2009. Advokat Christian Grevstad jcg@harboe.no

Renter på skatt. ORS - Kristiansand Symposiet 2009. Advokat Christian Grevstad jcg@harboe.no Renter på skatt ORS - Kristiansand Symposiet 2009 Advokat Christian Grevstad jcg@harboe.no Renter på skatt De generelle bestemmelser gjort gjeldende for utvinningsvirksomhet fra 01.01.2009 Skattebetalingsloven

Detaljer

NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Gjennomgang av NOROGs høringsinnspill datert 5. april 2015 mai 15 Oppnevning og mandat Utvalget oppnevnt i mars 2013: Vurdere ulike endringer i

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr nov. Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr nov. Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 32 2002 19. nov. Dagsorden 471 Møte tirsdag den 19. november kl. 10 President: K a r i L i s e H o l m b e r g Dagsorden (nr. 16): 1. Forslag oversendt fra Odelstingets møte

Detaljer

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( )

Innst. 76 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 33 S ( ) Innst. 76 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 33 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 1

Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 1 Petroleumsrett høst 2010 Tilgang til petroleumsressursene 1 Mette Karine Gravdahl Agerup Underdirektør En konsesjonsrunde TFO Nominasjon Utlysning Søknad Forhandling Tildeling Nominasjon Nominasjon Utlysning

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 25/1-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43555

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 25/1-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43555 Generell informasjon navn FRIGG Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Shut down Funnbrønnbane 25/1-1 Funnår 1971 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43555 Bilde Funn inkludert

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø ODs rolle og målsetting Ressurssituasjonen på norsk sokkel

Detaljer

Markedssituasjonen for norskprodusert petroleum

Markedssituasjonen for norskprodusert petroleum Markedssituasjonen for norskprodusert petroleum Normprisen Norsk råolje på verdensmarkedet Salg av våtgass (NGL) Salg av tørrgass Raffineringsvirksomhet Detaljomsetning Petrokjemisk industri 70 2002 USD

Detaljer

ENDELIGE NORMPRISER FOR BØYELASTET RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL FOR 2010

ENDELIGE NORMPRISER FOR BØYELASTET RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL FOR 2010 PPR PETROLEUMSPRISRÅDET Vår dato Vår referanse 21. mars 2010 OED 10/00676 PPR Til rettighetshaverne på norsk sokkel ENDELIGE NORMPRISER FOR BØYELASTET RÅOLJE UTVUNNET PÅ NORSK SOKKEL FOR 2010 Med hjemmel

Detaljer

29. sept Stortinget Kontroll- og konstitusjonskomitéen 0026 Oslo. Vedlegg 1

29. sept Stortinget Kontroll- og konstitusjonskomitéen 0026 Oslo. Vedlegg 1 1 HENNING JAKHELLN professor Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo Karl Johansgt. 47 (Domus Bibliotheca) Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo 1 Tlf.: 22 85 94 21 Fax: 22 85 94 20 henning.jakhelln@jus.uio.no

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

CO 2 reduksjoner - StatoilHydro

CO 2 reduksjoner - StatoilHydro Status: Draft CO 2 reduksjoner - StatoilHydro Klimakur 2020 seminar, OD, 20.08.2009 2 StatoilHydro og klimautfordringen StatoilHydro har stor fokus på klima med egen klimastrategi og kontinuerlig fokus

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

2 Organisering av norsk ressursforvalting

2 Organisering av norsk ressursforvalting 2 Organisering av norsk ressursforvalting FAKTA 2009 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen begynte tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært få

Detaljer

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat Mars 2014 Olje- og energidepartementet Høringsnotat Utkast til Forskrift om transport av CO2 og utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 Bakgrunn I tillegg til petroleumsvirksomhet,

Detaljer

6Gassforvaltingssystemet

6Gassforvaltingssystemet EUROPIPE ll fakta_2005_kap5_9 12-04-05 14:38 Side 48 6Gassforvaltingssystemet 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 62 Åsgard Kristin Norne Heidrun 66 FÆRØYANE Ormen Lange Draugen HALTENPIPE 64 60 58 SHETLAND ORKNØYANE

Detaljer

St.prp. nr. 22 ( )

St.prp. nr. 22 ( ) St.prp. nr. 22 (2006 2007) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2006 m.m. under Olje- og energidepartementet Tilråding frå Olje- og energidepartementet av 24. november 2006, godkjend i statsråd

Detaljer

6 Gasseksport frå norsk sokkel

6 Gasseksport frå norsk sokkel 6 Gasseksport frå norsk sokkel 45 Gassverksemda utgjer ein stadig større del av petroleumssektoren, og gir dermed staten store inntekter. Norsk gass er også viktig for energiforsyninga i Europa og blir

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter Pressekonferanse Stavanger 5. november 29 SDØE kontantstrøm pr 3. kvartal: 77 milliarder Resultater Pr 3. kvartal 29 Pr 3. kvartal 28 Hele 28 Resultat etter finansposter

Detaljer

Høringsnotat forslag om forskriftsregulering av. samtykke til overdragelse og interesseoverføring

Høringsnotat forslag om forskriftsregulering av. samtykke til overdragelse og interesseoverføring Høringsnotat forslag om forskriftsregulering av samtykke til overdragelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven 10, samt oppheving av petroleumsskatteloven 9 Side 1 1. Innledning Etter petroleumsskatteloven

Detaljer

Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten

Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Erstatningsansvar i petroleumsvirksomhet generelt Fire ulike særlige ansvarsregimer Oppdragsgiveransvar ( 10-9) Forurensningsansvaret (kap 7) Ansvar

Detaljer

Ivar Alvik. Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten

Ivar Alvik. Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Ivar Alvik Erstatningsansvar i petroleumsvirksomheten Erstatningsansvar i petroleumsvirksomhet generelt Fire ulike særlige ansvarsregimer Oppdragsgiveransvar ( 10-9) Forurensningsansvaret (kap 7) Ansvar

Detaljer

Energilandskapet Olje og gass

Energilandskapet Olje og gass Energilandskapet Olje og gass Anette Smedsvig og Caroline Hustad 23. Januar 2015 Hvem er vi? Hvem er dere? 2 3 Vi vil besvare: Har verden behov for olje og gass i fremtiden? Hva med klima? Dagens oljepris

Detaljer

Høringsnotat 15. januar 2013

Høringsnotat 15. januar 2013 Høringsnotat 15. januar 2013 Forslag til endring i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger. 1. Innledning For å ivareta de grunnleggende målsetninger

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. mai 2018 kl. 15.00 PDF-versjon 30. mai 2018 25.05.2018 nr. 22 Lov om endringer i naturgassloven

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer