Del II Trusler, samfunnssikkerhet og beredskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del II Trusler, samfunnssikkerhet og beredskap"

Transkript

1 Del II Trusler, samfunnssikkerhet og beredskap

2

3 NOU 2012: Rapport fra 22. juli-kommisjonen Kapittel 4 Kapittel 4 Trusselbildet i Norge og læring fra tidligere angrep 4.1 Introduksjon Angrepene på regjeringskvartalet og ungdommene på Utøya var ekstraordinære i omfang og brutalitet, og har for alltid skrevet Norge inn i verdens terrorhistorie. Sammensetning av målobjekter, de rammede og berørtes lave alder og gjerningsmannens motivasjon og taktikk særpreger angrepene og representerer i flere henseender et brudd med tidligere forestillinger om terroranslag. Ingen enkeltperson hadde tidligere drept så mange mennesker med håndvåpen i en terroraksjon. 1 Til tross for dette eksisterer det historiske forløpere. Breivik selv var inspirert av tidligere terrorhandlinger og ideologier med utspring utenfor Norges grenser. 22/7 kombinerte han to kjente former for terrorangrep; en bombe mot et symboltungt myndighetsmål og en massakre med håndvåpen i et tett befolket område. 2 I dette kapitlet settes terrorangrepene 22/7 og myndighetenes håndtering av dem inn i en bredere sammenheng. 3 Det redegjøres for sentrale utviklingstrekk i terrorisme som et transnasjonalt fenomen, med et særskilt søkelys på hvordan dette har nedfelt seg i den vestlige verden og Norge. Det vil også gis en bred, overordnet gjennomgang av ansvarlige myndigheters trusselvurderinger samt tiltak som har blitt truffet for å avdekke, avverge og håndtere angrep. Da det etter kommisjonens mening belyser sentrale læringspunkter, vil enkelte terroranslag og myndighetenes håndtering av disse beskrives i noe større detalj. 1 2 Thomas Hegghammer (2012): Trender og utviklingstrekk i internasjonal terrorisme etter 11. september :4, s. 4. Ramòn Spaaij: Understanding Lone Wolf Terrorism. Global Patterns, Motivations and Prevention. London, New York Jf. Hegghammer Gjennomgangen vil danne bakgrunn for senere kapitler vedrørende Politiets sikkerhetstjenestes (PST) arbeid og deres muligheter for å avdekke gjerningsmannens forberedelser (kap. 16). Den vil også være et bakteppe for det årelange arbeidet med å sikre regjeringskvartalet mot terroranslag (kap. 18), samt for å evaluere politiets håndtering av hendelsene 22/7. Gjennomgangen legger også viktige premisser for kommisjonens anbefalinger for framtiden. Det følgende kapitlet vil ikke gi en fullstendig framstilling av politisk vold eller utviklingen i terrorisme. Vi peker på begivenheter og utviklingstrekk som kommisjonen gjennom sitt arbeid har funnet særlig relevante for å sette hendelsene 22/7 inn i en større historisk og samtidig kontekst. Det er en glidende overgang mellom terrorisme og andre former for vold. 4 Politisk vold er et langt videre fenomen enn terrorisme og omfatter attentat, sabotasje og andre former, typer eller sammenhenger der vold benyttes for å oppnå politiske mål. 5 Breiviks angrep på Utøya har enkelte fellestrekk med andre former for vold, slik som hatkriminalitet og skyting av sivile, som har fått den tragiske betegnelsen skoleskyting. Denne gjennomgangen vil derfor også omhandle andre former for voldskriminalitet som er relevante med hensyn til å vurdere norsk beredskap. 3 Foruten PSTs og Etterretningstjenestens trusselvurderinger baserer den generelle gjennomgangen av politisk vold og terrorisme i dette kapittelet seg i all hovedsak på følgende ekspertuttalelser som kommisjonen har mottatt: Notat 1/12: Professor Bruce Hoffman: Trends and developments within terrorism in Europe and the U.S. over the last decade (post 9/11). Notat 2/12: Dr. Thomas Hegghammer: Trender og utviklingstrekk i internasjonal terrorisme etter 11. september i Notat 3/12: Dr.polit. Jan Oskar Engene: Storskalaangrep, myndighetsmål og høyreekstremismens plass i europeisk terrorisme. Notat 4/12: Journalist Øivind Strømmen: Utviklingstrekk i norsk høgreekstremisme. Ekspertuttalelsene kan finnes på 22julikommisjonen.no.

4 46 NOU 2012: 14 Kapittel 4 Rapport fra 22. juli-kommisjonen 4.2 Utvikling i trusselbildet Politisk motivert vold i Norge 22/7 ble Norge for første gang rammet av et stort terrorangrep. Norge har tradisjonelt vært et land med relativt sett liten grad av politisk motivert vold. Det har imidlertid forekommet en rekke voldelige aksjoner opp gjennom nyere tid som har vært politisk motiverte. 6 Høyreekstreme har stått bak flere av de mest brutale politiske aksjonene. Blant annet foretok en aktivist med nazisympatier et bombeangrep mot Faglig 1. maifront sitt tog i Flere høyreekstreme demonstrasjoner har hatt en fremmedfiendtlig og rasistisk karakter. I 1985 ble Ahmadija-muslimenes Nor moské i Oslo sprengt med dynamitt. Et medlem i Nasjonalt Folkeparti har tilstått å stå bak. I 2001 ble den 16 år gamle Benjamin Hermansen stukket ned og drept av ungdommer med høyreekstreme sympatier. Det har også vært utført politisk motiverte aksjoner i Norge fra andre deler av det politiske spekteret. Blant annet ble det kastet molotovcocktails mot Thanks Yanks-utstillingen i Aksjonistene var fra Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF). I forbindelse med utbyggingen av Altavassdraget tidlig i 1980-årene foretok samiske aksjonister noen mindre sprengningsforsøk for å markere motstand mot det de oppfattet som nasjonalstatens undertrykking av samiske rettigheter. Lillehammer-saken (drapet på marokkaneren Ahmed Bouchiki) i 1973 og angrepet mot William Nygaard 1993 kan nevnes som personrettede I akademiske kretser er det tilsynelatende enighet rundt fire kjernekarakteristikker ved terrorisme: terrorisme innebærer fysisk vold, den er rettet mot ikke-stridende, den har en kommunikativ dimensjon, den utføres av ikke-statlige aktører, Hegghammer 2012, s. 4. I Norge er begrepet terrorisme definert to steder i lovgivningen. I sikkerhetsloven 3 pkt. 5 defineres terrorisme som: «Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer og eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.» I straffeloven er terrorisme definert i 147 a. Terrorisme er der definert som nærmere bestemte straffbare handlinger når det er gjort med forsett å forstyrre en alvorlig funksjon i samfunnet, for å skape alvorlig frykt eller urettmessig tvinge myndigheter eller organisasjoner til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en annen mellomstatlig organisasjon. Engene De følgende avsnittetene er i hovedsak basert på Engene attentater med politiske motiver. 7 Det er også eksempler på at personer i Norge har utført handlinger som har mange likhetstrekk med soloterrorisme. Ett eksempel er angrepet om bord på et fly fra Kato Air i 2004, hvor aksjonisten som ønsket å markere motstand mot avslag på sin asylsøknad, slo piloten med en øks og forsøkte å styrte flyet. 8 PST har de siste ti årene vurdert risikoen for terrorangrep i Norge som stadig økende. Dette skyldes primært utviklingen i internasjonal terrorisme, hvor andelen internasjonale terrorangrep utført av ekstreme islamistgrupper har vært stigende. 9 Skandinavia har i økende grad vært utpekt som terrormål av ekstreme islamistgrupper. I tillegg er Norges militære nærvær i Afghanistan, håndteringen av mulla Krekar, publiseringen av Muhammed-tegningene, republiseringen i Norge og bombingen i Libya, faktorer som har medvirket til økning i terrortrusselen fra ekstreme islamistiske grupperinger. PST har vurdert utviklingen i ekstreme islamistiske grupper de senere årene som den fremste trusselen mot Norge. Kommisjonen har derfor funnet det nødvendig å se på denne utviklingen i noe større detalj. Ekstrem islamisme og den globale kampen mot terror Flyangrepene mot de to tårnene i World Trade Center 11. september 2001 var historiens mest omfattende terrorangrep. Symbolkraften i å tilintetgjøre de to tårnene var enorm, og bildene rullet over TV-skjermene verden over. Angrepet ble 7 Disse sakene hadde imidlertid mer karakter av å være attentater og har en mer direkte strategi enn terror som har karakter av å være en indirekte strategi (se Barth Eide: Politikk mot terror hvilke midler har vi? Gunnerus-forelesning 9. mars 2006). 8 Kapreren ble dømt til 15 års fengsel for angrepet. 9 Se Hegghammer Som Hegghammer påpeker er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at separatistgrupper og venstreradikale grupper har gjennomført flere terrorangrep enn islamistiske grupper. Det som har særpreget islamistiske gruppers planlagte og utførte terrorangrep mot vestlige interesser de siste årene, er bestrebelsene på å oppnå «symbolske seire» i form av massive skader og/eller mange døde og et høyt antall drepte, vurderes av mange som typisk for «den nye terrorisme» (Engene 2012: s. 3). Dette står i kontrast til den nasjonalt forankrede terrorismen som tidligere utspilte seg i Europa og som gjerne var karakterisert av målrettede angrep med et relativt begrenset skadeomfang, Barth Eide: Politikk mot terror hvilke midler har vi? Gunnerus-forelesning 9. mars 2006.

5 NOU 2012: Rapport fra 22. juli-kommisjonen Kapittel 4 startskuddet for «Den globale kampen mot terrorisme», slik den ble definert av amerikanerne. 10 Stoltenberg har overfor kommisjonen påpekt at han som statsminister den 11. september 2001 tenkte at også Norge kunne bli utsatt for terror. 11 Han husker hvordan faren for nye terrorangrep mot andre NATO-lands hovedsteder var dagsordenen i Norge i timene og dagene etter 11. september. Det var hyppige krisemøter med deltakelse fra forsvarssjefen, Etterretningstjenesten og POT (nåværende PST). Det ble iverksatt en rekke tiltak, for eksempel innkjøp av utstyr for beskyttelse mot bakteriologisk og kjemisk krigføring, og omdirigering av F16-fly til Rygge som beredskap for å skyte ned sivile fly dersom de ble kapret. Kommisjonsrapporten etter 11. september satte likhetstegn mellom internasjonal terrorisme og al-qaidas ekstreme islamisme, og trusselen fra al-qaida-nettverket ble hovedfokus for USAs og europeiske etterretnings- og sikkerhetstjenester i det neste tiåret. 12 Til tross for en rekke terroranslag fra andre ekstreme islamistiske grupper ble trusselen fra al-qaida ansett som den mest alvorlige og tvingende nødvendig å få kontroll over. 13 Som den amerikanske forskeren Bruce Hoffman påpeker, viste 11. september at nettverket evnet planlegging av komplekse, storstilte angrep med hittil ukjent modus. I tillegg hadde al- Qaida unik tilgang til menneskelige og finansielle ressurser. Nettverket hadde global rekkevidde gjennom en rekke tilknyttede terroristorganisasjoner over store deler av verden og var dypt fiendtlig mot Vesten og den bestående verdensorden. Al-Qaidas evne til å inspirere enkeltindivider og uavhengige celler til å utøve terrorangrep på egen hånd var en av de viktigste årsakene til at de klarte å opprettholde trusselen i det kommende tiåret. I Norge ga PST i 2002 arbeid mot internasjonal terror høyeste prioritet. 14 Vurderingen lød: Figur 4.1 Terrorangrepet 9/11 i New York. Foto: EPA/Scanpix «terroraksjonene i USA 11. september 2001 markerte starten på en periode i internasjonal politikk preget av økt usikkerhet og et høyere trusselnivå. USA framstår som det primære målet, men det kan ikke utelukkes at andre land, herunder Norge, kan bli rammet i fremtiden.» Terrorismen ble stadig mer transnasjonal, og planlegging av terrorhandlinger foregikk i økende grad andre steder enn der de ble utført. I 2002 vurderte PST ikke Norge som et direkte terrormål, men framhevet faren for at grupper med opphold i Norge kunne bidra til terrorfinansiering og tilrettelegging for terrorhandlinger i andre land. I 2003 oppfordret al-qaidas nåværende toppleder Ayman al-zawahiri til terrorangrep mot norske interesser. 15 Spesielt ambassader og kommersielle interesser ble framhevet som terrormål. Forsvarets etterretningstjeneste vurderte at al- Qaida sannsynligvis verken hadde intensjon, kapasitet eller nettverk til å utføre angrep i Norge, men framhevet at terrortrusselen mot norske interesser i enkelte områder i Sørøst-Asia var vesentlig forhøyet. 16 Det var særlig den bredere bevegelsen av ideologiske sympatisører som viste seg å utgjøre en direkte trussel for Europa og Skandinavia. 17 Enkeltpersoner og små celler har vist seg svært krevende å avdekke for vestlige etterretnings- og sikkerhetstjenester fordi tjenestes metode hoved- 10 Internasjonal terrorisme hadde imidlertid i økende grad vært en bekymring for etterretnings- og sikkerhetstjenester også før Da ny lov om Etterretningstjenesten trådte i kraft i 1998 ble tilveiebringelse av informasjon om internasjonal terrorisme tatt inn som en av Etterretningstjenestens oppgaver, jf. lov om Etterretningstjenesten av 20. mars 1998 nr første ledd bokstav g. 11 Forklaring Stoltenberg 15. juni Hoffman Som Hegghammer påpeker, omfatter imidlertid voldelig islamisme langt mer enn al-qaida (Hegghammer 2012). Det som særpreger al-qaida er søkelyset på vestlige, og i særdeleshet amerikanske mål. 13 Det følgende avsnittet er i hovedsak basert på Bruce Hoffmans innspill til kommisjonen. Professor Bruce Hoffman: Trends and developments within terrorism in Europe and the U.S. over the last decade (post 9/11). 14 PSTs skriv til Justisdepartementet: Trusselvurdering og prioriteringer for Politiets sikkerhetstjeneste for år I 2003 var al-zawahiri Osama bin Ladens nærmeste rådgiver. I dag er han al-qaidas toppleder. 16 Forsvarets overkommando Etterretningsstaben 22. juli 2003 jf. gradert j.post 139. I forbindelse med opprettelse av ny ledelsesstruktur i Forsvaret skifter Forsvarets etterretningstjeneste navn tl Etterretningstjenesten den 1. august 2003.

6 48 NOU 2012: 14 Kapittel 4 Rapport fra 22. juli-kommisjonen sakelig er innrettet mot å avdekke nettverk og forbindelser. Ved målrettet etterretningsvirksomhet har ulike nasjoner lyktes med å avdekke og avverge en lang rekke komplott fra ekstreme islamister, både i Europa og i USA. 18 En rekke anslag i Europa har vist at trusselen er høyst reell. 19 Det mest omfattende anslaget fant sted 11. mars Ti bomber sprengtes med få minutters mellomrom på fire ulike forstadstog i Madrid. 191 personer ble drept, og flere enn 1600 skadet. En celle av ekstreme islamister med antatte forbindelser til al-qaida utførte terrorangrepene. 20 Året etter terrorangrepet i Madrid utga PST en trusselvurdering hvor de påpekte at det var miljøer i tilknytning til «ekstrem islamistisk ideologi» som utgjorde «den største trusselen mot vestlige land og interesser». 21 I 2004 oppfordret igjen al-zawahari til terrorangrep på norske interesser, og PST påpekte i trusselvurderingen i 2005 at norske interesser i innog utland nå ble oppfattet som legitime mål av ekstreme islamister. Ifølge PST medvirket Norges deltakelse i den internasjonale kampen mot terrorisme også til et mer alvorlig trusselbilde. PST påpekte i trusselvurderingen at de nå anså det som «sannsynlig at personer i Norge hadde bidratt til finansiering av, eller annen form for støtte til slike grupper». De påpekte også at mange asylsøkere, og personer med ukjent identitet representerte en utfordring for kontraterrorarbeidet. Dette indikerte en økende bekymring for at personer som oppholdt seg i Norge, kunne ha terrorintensjoner. I 2005 var det utviklingen i Storbritannia som begynte å danne grunnlag for størst bekymring i 17 Avsnittet er basert på forskeren Hegghammers bidrag til kommisjonen. Som Hegghammer påpeker, er begrepet «al- Qaida» vidtfavnende og brukes i dag om minst tre forskjellig ting; den sentrale al-qaida-organisasjonen basert i Pakistan: nettverket av regionale avdelinger og likesinnede lokale opprørsgrupper, samt den bredere bevegelsen av ideologiske sympatisører. 18 Petter Nesser, Jihad in Europe: Patterns in Islamist terrorist cell formation and behavior, , Universitetet i Oslo, 2011, s Bruce Hoffman: Trends and developments within terrorism in Europe and the U.S. over the last decade (post 9/11). 19 For en oversikt over dokumenterte jihadistkomplott i Europa i perioden , se Appendix 1 i Hegghammers ekspertuttalelse til kommisjonen, hvor han bygger på Petter Nessers forskning. 20 Terrorangrepet var strategisk planlagt for å sammenfalle med Spanias parlamentsvalg. Terroristene ønsket å influere valgresultatene og bidra til at spanske tropper ble trukket ut av Irak. 21 PSTs trusselvurdering vestlige land juli 2005 foretok en terrorcelle bestående av fire personer, alle var britiske statsborgere av utenlandsk opprinnelse, et koordinert angrep mot undergrunnen og en buss i London sentrum. 52 personer ble drept og over 700 skadd. Året etter ble et av de mest alvorlige komplottene i Europa noensinne avverget da britisk politi arresterte 24 unge muslimer som var mistenkt for å planlegge og forberede selvmordsbomber på 17 transatlantiske flygninger som skulle ta av fra Heathrow lufthavn. 23 Etter 2005 økte aktiviteten i Storbritannia, Tyskland og Skandinavia. 24 Skandinavia, som i all hovedsak hadde vært forskånet for internasjonal terrorvirksomhet, ble nå også direkte rammet og har siden 2005 opplevde en stadig stereker økning av trusselen. 25 Dette har særlig rammet Danmark, som har vært et høyt prioritert mål for ekstreme islamister etter at Jyllands-posten 30. september 2005 publiserte 12 karikaturer som ble oppfattet som særdeles krenkende for islam og profeten Muhammed. Karikaturene skapte stor uro i hele den muslimske verden, og både danske og norske interesser ble truet. 26 Siden den gang er tegneren Kurt Westergaard forsøkt drept med øks. Drapsforsøket ble av dansk høyesterett også ansett som et forsøk på å begrense ytringsfriheten og hindre den offentlige debatt, og det ble følgelig avsagt dom i henhold til straffelovens bestemmelse om forsøk på terrorisme. En brevbombe, som utilsiktet gikk av på et hotell i København, var etter det danske politis etterretningstjenestes vurdering tiltenkt avisen Jyllands-posten. I tillegg er det, etter danske myndigheters oppfatning, avdekket og avverget flere planlagte angrep både mot Jyllands-posten, tegneren samt flere andre mål. 27 Etter terrorangrepet i London i 2005 var det en økende bekymring i vestlige etterretnings- og sikkerhetstjenester for såkalte hjemmeavlede terro- 22 Bruce Hoffman I rettssakene som fulgte, ble flere av de arresterte dømt for planlegging av drap. Ifølge den amerikanske forskeren Bruce Hoffman avdekket etterforskning av hendelsene i 2005 og 2006 omfattende tilstedeværelse av al-qaida-sympatisører i England. Hoffman henviser til uttalelser fra den daværende sjefen for den britiske sikkerhetstjenesten (MI5) og hevder at al-qaida var ansvarlig for planlegging av nærmere 30 andre terrorangrep i England mellom 1999 og Hegghammer Hegghammer 2012, s Det medførte også at norske interesser i utlandet ble direkte rammet, ref. Telenor i Pakistan og den norske ambassaden i Damaskus. 27 Angrepene har også vært rettet mot ambassader. Den 2. juni 2008 ble den danske ambassaden i Islamabad angrepet av en selvmordsbomber, og flere mennesker ble drept.

7 NOU 2012: Rapport fra 22. juli-kommisjonen Kapittel 4 rister. 28 I 2006 vurderte imidlertid PST at det i Norge «finnes et marginalt antall personer som sympatiserer med ekstrem islamistisk ideologi og som støtter terroraksjoner». For første gang påpeker imidlertid PST også farene for økt radikalisering blant personer som er født og oppvokst i Norge. I et foredrag i Oslo Militære Samfund i 2006 framhevet sjefen for Etterretningstjenesten den stadig sterkere transnasjonale karakteren ved internasjonal terrorisme, og at nye aktører, med en annen motivasjon og operasjonsmodus enn det som tidligere hadde vært rådende, nå begynte å gjøre seg gjeldende. 29 Han advarte også om at: «Internasjonal terrorisme og spredning av masseødeleggelsesvåpen er problemer som enhver stat, uavhengig av geografisk og politisk plassering, må forholde seg til. Selv om aktørene som analyseres under denne kategorien gjerne har en geografisk forankring, representerer deres planer og handlinger et grenseoverskridende problem som også vi må være forberedt på at vi kan bli berørt av.» 30 I trusselvurderingen i 2007 har PST to hovedfokus: terrorrelatert logistikkstøtte og radikalisering. PST påpeker at terrortrusselen i Europa er preget av at personer med fast opphold har blitt radikalisert mens de har bodd der. De vektlegger at de ikke har konkrete indikasjoner på at dette har skjedd i Norge, men advarer om at ukjente personer på kort tid kan komme til å utgjøre en reell trussel. I den graderte versjonen av trusselvurderingene i 2007 konstaterte PST at de har begrenset kunnskap om radikalisering i Norge, 28 Begrepet «hjemmeavlede terrorister» (home grown) henviser til radikaliserte ekstreme islamister som er født, oppvokst eller har oppholdt seg i den vestlige verden over et lengre tidsrom, og som er inspirert av al-qaida. (jf. Garnstein-Ross og Grossman 2009: Homegrown Terrorists in the U.S. and U.K. (FDD PRESS: Washington, D.C) og Pregulman og Burke 2012: Homegrown Terrorism (CSIS: Washington D.C.). Det har også vært en bekymring for at enkelte konvertitter radikaliseres og unngår å bli fanget opp av sikkerhetstjenestene. (Petter Nesser, Jihad in Europe: Patterns in Islamist terrorist cell formation and behavior, , Universitetet i Oslo, 2011, Daniel benjamin og Steve Simon The Age of Sacred Terror, New York: Random House 2002, Alison Pargeter The New Frontiers of Jihad Radical Islam in Europe, London: I.B. Tawis & Co. Ltd, Se for eksempel også lesedato: 8. juli 2012). 29 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 20. november Hagen.html. Lesedato: 8. juli Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 20. november Hagen.html (s. 5). Lesedato: 8. juli og at de er nødt til å øke prioriteten til det forebyggende arbeidet. I 2007 advarte PST regjeringens sikkerhetsutvalg om at tjenesten anså det som mer enn 50 prosent sannsynlig at Norge ville oppleve forsøk på et terroranslag fra ekstreme islamistiske grupperinger i løpet av de neste tre til fem år. 31 Da det nærmet seg 2010, begynner enmannsangrep foretatt av personer med radikale islamistiske synspunkter å bli en økende bekymring for sikkerhetstjenester i Europa og USA. Økningen i antall angrep hvor enkeltperson planlegger og iverksetter en terrorhandling alene, ble satt i sammenheng med Internett som en stadig viktigere radikaliseringsfaktor. 32 Et eksempl på énmannsangrep hvor personen har blitt radikalisert via internett, er massakren mot militærkomplekset på Fort Hood i USA i 2009, da 13 ble drept og 43 skadd. Skytingen av amerikanske soldater ved Frankfurt flyplassen i Tyskland i 2011 er et annet eksempel. Dette var en utvikling man også så i Skandinavia. Av fire avvergede eller mislykkede terrorangrep i Sverige og Danmark i 2010, var tre utført av enkeltpersoner som tilsynelatende opererte uavhengig av en gruppe. 33 I Norge har ekstreme islamistiske synspunkter i økende grad vært del av det offentlige ordskiftet. I 2010 framsatte Mohyeldeen Mohammad, som er bosatt i Norge, utsagn som av mange ble oppfattet som en direkte trussel om terroranslag mot Norge. 34 Arfan Bhatti og mulla Krekar er andre personer bosatt i Norge som har bidratt til at trusselen fra ekstreme islamister oppleves som høyst reell blant store deler av befolkningen. 35 Norges første straffesak med tilknytning til terrorisme og al-qaida kom i juli Tre personer ble da pågrepet i Oslo og Frankfurt, mistenkt for å ha planlagt en terroraksjon. I saken mot Mikael Davud, Shawan Sadek Saeed Bujak og David Jakobsen ble det anført at de tre hadde planlagt å 31 PSTs brev til Justisdepartementet 15. august 2007: Vurdering av status og forventet utvikling i ekstreme islamistiske miljøer i Norge. 32 Hegghammer Drapsforsøket på Kurt Westergaard i januar, eksplosjonen på Hotel Jørgensen i København i september og selvmordsaksjonen i Stockholm i desember. 34 Mohyeldeen Mohammad uttalte følgende under en demonstrasjon i Oslo mot publisering av karikaturtegninger av profeten Muhammed: «Når skal norske myndigheter forstå dette her. Kanskje ikke før det er for sent. Kanskje får vi en 11. september eller 7. juli på norsk jord. Det er ikke en trussel, men en advarsel» (Sitert i Dagbladet 20. januar 2012). 35 I 2006 oppførte FNs sanksjonskomité mulla Krekar på en liste over personer tilknyttet al-qaida.

8 50 NOU 2012: 14 Kapittel 4 Rapport fra 22. juli-kommisjonen gjennomføre anslag med eksplosiver mot Jyllands-posten i Danmark. De skal også ha planlagt å skyte den danske karikaturtegneren Kurt Westergaard. Davud skal ha mottatt opplæring i produksjon av bomber. Han benektet selv at dette var fra al-qaida. Det ble tatt ut tiltale mot de mistenkte. Davud og Bujak ble domfelt for straffbar terrorplanlegging, mens Jakobsen ble dømt for å ha hjulpet Davud med å anskaffe og oppbevare hydrogenperoksid juni 2011 utga Etterretningstjenesten en vurdering av utvalgte fokusområder. 37 I vurderingen ble det påpekt at Osama bin Ladens dødsfall trolig ikke ville endre terrortrusselen fra al-qaidanettverket, som fortsatt utgjorde den mest alvorlige trusselen internasjonalt: «Militante islamister benytter et bredt spekter av angrepsmetoder, og disse tilpasses kontinuerlig i takt med bedrede sikkerhetstiltak i Vesten. Det er kjent at militante islamister planlegger angrep mot menneskemasser og symbolske eller politiske mål samt mot mål som rammer økonomiske interesser () Det er gjennomført flere angrep i al-qaidas kjerneområder der en kombinasjon av eksplosiver og håndvåpen har blitt benyttet. Også utenfor disse områdene har slike angrep forekommet, som i Mumbai i november Al-Qaida og tilknyttede grupper vil trolig også forsøke å gjennomføre denne typen angrep i Europa» 38 Våren 2011 vurderte PST trusselen fra ekstrem islamisme slik: «Selv om det er få personer i Norge som støtter opp om ekstrem islamisme, pågår det i dag aktiviteter i visse miljøer som kan bidra til en skjerping av trusselsituasjonen i Enkelte ekstreme islamister framstår i dag som mer globalt orienterte, og det er i hovedsak disse som kan utgjøre en direkte trussel mot Norge i året som kommer. For disse personene synes det ikke å være viktig hvor kampen finner sted, så lenge den utkjempes.» I mars 2011 utarbeidet PST en egen trusselvurdering med tittel «Soloterrorisme ekstreme islamister som opererer alene». I denne trusselvurderingen ble det påpekt en bekymringsfull utvikling 36 Saken er anket. 37 lesedato 8. juli lesedato 8. juli s. 28. hvor ekstreme islamistiske nettsteder promoterer prinsippet om lederløs motstand, og at enkeltpersoner har forsøkt å gjennomføre en rekke terrorangrep i Europa i 2009 og PST hevdet at det nå var «økt sannsynlighet for at enkelte personer i Norge kan søke å gjennomføre terrorhandlinger alene». Høyreekstreme og antiislamister De nasjonale ekstremistiske miljøene inkluderer både aktører fra ytre høyre og ytre venstre, samt i perioder ekstreme dyrevernsmiljøer. Da det er en rekke kjente fellestrekk mellom Breivik og høyreekstremt tankegods og operasjonsmodus, peker utviklingen blant de høyreekstreme miljøene seg ut som særskilt relevante for vårt formål. 39 Høyreekstreme har gjennomført flere av de dødeligste terrorangrepene i Europa. 40 De fem store terrorangrepene som høyreekstreme hadde gjennomført før 2011, var alle utført i en periode hvor de samfunnsmessige og politiske utfordringene var vesentlig annerledes enn i dag; to i årene, ett i 1974 og to i Den dødeligste aksjonen fra ytre høyre var bomben på jernbanestasjonen i Bologna i 1980, der 85 mennesker ble drept. Senere samme året eksploderte bomben på Oktoberfesten i München og drepte 13 i tillegg til gjerningsmannen selv, og over 200 skadde. Gjerningsmannen, den høyreekstreme Gundolf Köhler, antas å ha vært alene om attentatet. Dette var den siste store terroraksjonen fra ytre høyre i Europa før Høyreekstremister har som nevnt også stått bak flere høyt profilerte voldsaksjoner i Norge. Dette har foranlediget en koordinert innsats fra flere samfunnsaktører for å forebygge høyreekstrem virksomhet i Norge. En rekke tidligere lederfigurer fra det høyreekstreme miljøet har trukket seg. Innsatsen har gitt gode resultater, og er en viktig årsak til at tradisjonelle høyreekstreme grupperinger i Norge har vært i nedgang Tore Bjørgo og Anders Romarheim i møte med kommisjonen 10. oktober 2011, og Notat 4/12. Journalist Øyvind Strømmen: Utviklingstrekk i norsk høgreekstremisme. 40 Dette avsnittet er i hovedsak basert på Engene Tre av disse angrepene fant sted i Italia, ett i Frankrike og ett i Tyskland. 42 Engene 2012 og Ramon Spaaij 2012: Understanding Lone Wolf Terrorism. Global Patterns, Motivations and Prevention. 43 Engene 2012 og Bjørgo 2011: Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet.

9 NOU 2012: Rapport fra 22. juli-kommisjonen Kapittel 4 Figur 4.2 Terrorangrep utført av høyreekstreme mot jernbanestasjon i Bologna Foto: AP/Scanpix Mens internasjonal terrorisme etter 2002 hadde høyeste prioritet i PSTs kontraterrorarbeid, fortsatte tjenesten også å prioritere arbeidet med høyreekstreme utover i 2000-årene. I 2002 beskrev PST det høyreekstreme miljøet slik: 44 «Det høyreekstreme miljøet i Norge omfatter ca. 150 personer. Miljøet består av løst sammensatte grupper, ofte med utgangspunkt i en ungdomsgjeng forankret i et lokalmiljø eller en bydel. Det har foregått en nyrekruttering til de høyreekstreme miljøene i Norge de to siste årene, og det er ikke grunnlag for å anta at miljøene svekkes eller forsvinner i nær fremtid. Selv om det høyreekstreme miljøet er relativt lite og i hovedsak dårlig organisert, må det ikke undervurderes. Enkeltpersoner har ved flere anledninger vist at de er villige til å bruke vold, og det er sannsynlig at dette vil skje igjen.» PST definerer politisk ekstremisme som aksept for bruk av vold som middel for å oppnå politiske mål. 45 PSTs skriv til JD 2002: Trusselvurdering og prioriteringer for Politiets sikkerhetstjeneste for år Mellom 2002 og 2006 beskrev PST en rekke bekymringsfulle utviklingstrekk blant høyreekstremistiske grupperinger i Norge. De påpeker blant annet at gruppene i disse årene driver aktivt rekrutteringsarbeid. I 2004 framhever de at gruppene har et positivt syn på vold som virkemiddel, og at enkelte miljøer har gjennomført øvelser med militært preg. I 2006 påpeker de i tillegg at flere av gruppene antas å være i besittelse av skytevåpen. I 2007 kan det virke som om PST ønsket å helgardere seg mot en eventuell uventet utvikling og summerte opp trusselvurderingen vedrørende ekstremistmiljøene: «Det nasjonale ekstreme miljøet i Norge inkluderer både ekstreme høyreorienterte og ekstreme venstreorienterte aktører. Ingen av disse utgjør i dag en reell trussel mot vitale nasjonale interesser. Disse gruppenes bruk av vold bidrar imidlertid til å skape frykt og utrygghet og kan i ytterste konsekvens representere en trussel mot det norske samfunnet.» PST påpekte dette året at det har forekommet en rekke tilfeller av rasistisk motivert vold som kan

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland, Norge Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring

Detaljer

Felles trygghet - felles ansvar

Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering

Detaljer

Evalueringsrapport Den sentrale enhet, 16. mars 2012 1

Evalueringsrapport Den sentrale enhet, 16. mars 2012 1 Evalueringsrapport Den sentrale enhet, 16. mars 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 3 2 BEHANDLING AV OPPLYSNINGER I PST... 5 3 STYRING OG RAMMER FOR PST... 8 3.1 Beskrivelse av trusselbildet i styringsdokumentene...

Detaljer

Trusler og sårbarheter 2013. Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST

Trusler og sårbarheter 2013. Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST Trusler og sårbarheter 2013 Samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST 1 FAKTA Etterretningstjenesten (E-tjenesten) er Norges utenlandsetterretningstjeneste. Tjenesten er underlagt Forsvarssjefen,

Detaljer

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARSFAGLIG TIDSSKRIFT UTGITT AV FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT Nr. 01 September 2011 Foto: Balazs Gardi Al-Qaida ti år etter Av THOMAS HEGGHAMMER, Forsvarets forskningsinstitutt Ti år etter 11. september

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Internasjonal politikk

Internasjonal politikk [4 05] Internasjonal politikk Irak og global jihadisme Økonomi og politikk i Saudi-Arabia Miljømerking og bærekraft Ny tid i dansk UD Norge, Thailand og Kina i 1971 Nr. 4-2005 63. Årgang Norwegian Institute

Detaljer

[673] Notat. Hva gjør Norge utsatt for terrorisme? Trusselscenarier og norsk sårbarhetsforvaltning

[673] Notat. Hva gjør Norge utsatt for terrorisme? Trusselscenarier og norsk sårbarhetsforvaltning [673] Notat Hva gjør Norge utsatt for terrorisme? Trusselscenarier og norsk sårbarhetsforvaltning Signe Astrup Arnesen Tore Bjørgo Morten Bremer Mærli No. 673 2005 Norwegian Institute of International

Detaljer

«Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.»

«Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.» Norsk Politi nr.3 //desember 2011 22. juli 2011: «Pappa, de skyter her ute! Det er en mann kledd som politi.» Politiinspektør Jan Erik Haugland er tilbake på jobb i Oslo etter å ha måttet snu i døra hjemme.

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2011

FolkogforsVar Nr. 2 2011 FolkogforsVar Nr. 2 2011 En sårbar klode så mange trusler Kjære leser De siste dagene har minnet oss om hvor forgjengelig livet slik vi kjenner det egentlig er. Japan er blitt rammet av flertallige, massive

Detaljer

FFI RAPPORT. ATOMMATERIALE, GASS OG MIKROBER SOM TERRORVÅPEN? En undersøkelse av terrorgruppers interesse for og bruk av ikke-konvensjonelle våpen

FFI RAPPORT. ATOMMATERIALE, GASS OG MIKROBER SOM TERRORVÅPEN? En undersøkelse av terrorgruppers interesse for og bruk av ikke-konvensjonelle våpen FFI RAPPORT ATOMMATERIALE, GASS OG MIKROBER SOM TERRORVÅPEN? En undersøkelse av terrorgruppers interesse for og bruk av ikke-konvensjonelle våpen LIA Brynjar, HEGGHAMMER Thomas, ANDRESEN Rolf-Inge Vogt,

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet. Vår referanse: 2010/00719/430. Bakgrunnsnotat. Cybersikkerhet 2010-06-01. 1 av 23

Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet. Vår referanse: 2010/00719/430. Bakgrunnsnotat. Cybersikkerhet 2010-06-01. 1 av 23 i Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet Vår referanse: 2010/00719/430 Bakgrunnsnotat Cybersikkerhet 2010-06-01 1 av 23 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Nye sikkerhetsbehov... 4 Om IKT-infrastruktur...

Detaljer

FFI RAPPORT. CYBERSPACE SOM SLAGMARK: Refleksjoner omkring Internett som arena for terrorangrep. JOHANSEN Iver FFI/RAPPORT-2004/01666

FFI RAPPORT. CYBERSPACE SOM SLAGMARK: Refleksjoner omkring Internett som arena for terrorangrep. JOHANSEN Iver FFI/RAPPORT-2004/01666 FFI RAPPORT CYBERSPACE SOM SLAGMARK: Refleksjoner omkring Internett som arena for terrorangrep JOHANSEN Iver FFI/RAPPORT-2004/01666 CYBERSPACE SOM SLAGMARK: Refleksjoner omkring Internett som arena for

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2010

FolkogforsVar Nr. 5 2010 FolkogforsVar Nr. 5 2010 I terrorens tid Folk og Forsvar 1 Folk og Forsvar 1 innhold Kjære leser Høsten er over oss for fullt, og neste års statsbudsjett er nylig lagt fram. Reaksjonene har vært blandete,

Detaljer

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge 2014 FORORD Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007

Detaljer

PROSJEKT EXIT SLUTTRAPPORT

PROSJEKT EXIT SLUTTRAPPORT 1 PROSJEKT EXIT SLUTTRAPPORT Kap. 1: BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET I dette kapitlet gjøres det rede for bakgrunnen til etableringen av prosjekt Exit. Prosjektets tilblivelseshistorie går tilbake til begynnelsen

Detaljer

FOREBYGGING AV TERRORISME OG ANNEN KRIMINALITET. Tore Bjørgo (red.) av terrorisme og annen kriminalitet. Tore Bjørgo (red.)

FOREBYGGING AV TERRORISME OG ANNEN KRIMINALITET. Tore Bjørgo (red.) av terrorisme og annen kriminalitet. Tore Bjørgo (red.) Tore Bjørgo (red.) Tore Bjørgo (red.) Bekjempelse FOREBYGGING av terrorisme og annen kriminalitet AV TERRORISME OG ANNEN KRIMINALITET Del I: Strategier for forebygging av terrorisme av Tore Bjørgo Del

Detaljer

INTERNASJONAL SOSIALISME EGYPT ARBEIDERKLASSEN FASCISME NY VENSTRESIDE VIKARBYRÅDIREKTIVET MARXISME OG KLIMA OCCUPY DRONEKRIGEN ÅPNE GRENSER

INTERNASJONAL SOSIALISME EGYPT ARBEIDERKLASSEN FASCISME NY VENSTRESIDE VIKARBYRÅDIREKTIVET MARXISME OG KLIMA OCCUPY DRONEKRIGEN ÅPNE GRENSER Time has come today Young hearts can go their way Can t put it off another day I don t care what others say They say we don t listen anyway Time has come today The Chambers Brothers INTERNASJONAL NR1 2012

Detaljer

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN REFERAT FRA SEMINAR: DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN * Dato: 7. sept 2006 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Arrangør: Norsk Misjon i Øst * BIDRAGSYTERE: Kjell Magne Bondevik foredrag Biskop

Detaljer

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI - Første halvår 2007 - Dato: 25. juli 2007 Innledning Teamets sammensetning, hospitering, mandat, sakstyper og arbeidsmåte Tvangsekteskap og annen type æresrelatert

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplan. Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Innhold 3 Forord 5 1. Innledning 7 2. Aktuelle utfordringer

Detaljer

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22.

1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. Møte tirsdag den 28. august 2012 kl. 10 President: D a g T e r j e A n d e r s e n Dagsorden (nr. 104): 1. Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

Rapport om sikkerhetstilstanden 2012

Rapport om sikkerhetstilstanden 2012 Rapport om sikkerhetstilstanden 2012 Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er det sentrale direktorat for beskyttelse av informasjon og infrastruktur av betydning for samfunnskritiske

Detaljer

Oslo, juni 2011. Alle casene virkelig hendelser. Det er tatt opp med de impliserte at dialogmøtene kan bli omtalt og gjort offentlig kjent.

Oslo, juni 2011. Alle casene virkelig hendelser. Det er tatt opp med de impliserte at dialogmøtene kan bli omtalt og gjort offentlig kjent. 2 Oslo, juni 2011 Klokken er snart ett i en varm sentrumsgate en torsdag formiddag. En bil parkerer rett utenfor et serveringssted hvor det står tre medlemmer fra Hells Angels (HA) står utenfor og røyker.

Detaljer

St.meld. nr. 17 (2001-2002)

St.meld. nr. 17 (2001-2002) St.meld. nr. 17 (2001-2002) Veien til et mindre sårbart samfunn Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 5. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld.

Detaljer

Nasjonalt risikobilde

Nasjonalt risikobilde 2013 Nasjonalt risikobilde DSB Nasjonalt risikobilde 2013 1 katastrofer som kan ramme det norske samfunnet Utgitt av: direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-308-9

Detaljer

2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013))

2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 2013)) 4168 13. juni Dagsorden 2013 Møte torsdag den 13. juni 2013 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 97): 1. Innstilling fra justiskomiteen om terrorberedskap. Oppfølging

Detaljer

Innst. 210 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Innst. 210 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innst. 210 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren

Detaljer