Vedlegg 4.1. enova.no. O.70.O.249/maillnostmottak.nsf/($InhoxVAC3B i XX AFFC i FQQBMR V6A 1 17 fl )fllfl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 4.1. tove.krogstad.johnsen@ enova.no. www.enova.no. http://1 O.70.O.249/maillnostmottak.nsf/($InhoxVAC3B i XX AFFC i FQQBMR V6A 1 17 fl )fllfl"

Transkript

1 mål og tiltak. Viser til Klæbu kommunes utkast til energi- og klimaplan. Det er en god og helhetlig plan med mange gode Hei, Emne: SID 08/537 Merknad til høringsutkast av energi- og klimaplan Dato: Onsdag,17 mars, :22 cc: Post Enova Vedlegg 4.1 O.70.O.249/maillnostmottak.nsf/($InhoxVAC3B i XX AFFC i FQQBMR V6A 1 17 fl )fllfl Sentralbord: Prof. Brochs gt. 2, N-7030 TRONDHEIM enova.no Mobil: Enova Rådgiver Tove Krogstad Johnsen Med vennlig hilsen Det skal settes minimumsmålpå 10 % redusert energibruk i kommunal bygningsmasse Jeg anbefaler at dere presiserer følgende kriterium for støtte i hovedmål 3 på side 8: Til: Fra: Tove Krogstad Johnsen <tove. krogstad

2

3 7541 KLÆBU Klæbu kommune Postboks 200 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Grete Lilleøkdal ørsnes / / K Telefaks: Telefon: Regnskap Fylkeshuset Batsfjordveien Molde Org.nr: VADSØ Prinsensgate TRONDHEIM Kontoradresse klimagassreduksjon. Klæbu kommune har som målsetning at Klimautslippene i 2020 skal For å nå denne målsetningen er vi avhengige av at kommunene setter ambisiøse mål for være 10 % lavere enn i Dette er lavere enn både nasjonale, Sør-Trøndelag fylkes (30 klimagassreduksjon. Statens vegvesen mener derfor at Klæbu kommune kan øke målsetningen om 10 % lokalt. For å nå hovedmålet kreves det at alle bidrar til at den nasjonale målsetningen nås. %) og Statens vegvesens målsetninger. Klimagassutslippene er et globalt problem, og ikke et utsl%ppene med mellom 18 og 28 % iforhold tilforventet utslipp i mellom 18 og 28 %. Region midt skal bidra til at transportsektoren reduserer klimagass Målet om en reduksjon med 2,5-4 mill tonn C02 tilsvarer en reduksjon i utslippene på å nå hovedmålet kreves det en rekke samvirkende tiltak i transportsektoren. Dette vil være reisemiddefordeling i mijøvennlig retning, iraflkkflyt, kjørehastighet, kjorestil osv. Disse 2007 har C02- utslippene fra vegsektoren øki med over 33 %. Vegtrqfikken utgjør 18 % av de totale klimagassutslippene. Klimagassutslipene er et globalt problem, og ikke et lokalt. For både tekniske tiltak (for eksempel energieffektive motorer), tiltak som endrer virkemidlene vil også i flere sammenhenger påvirke lokale mitjøforhold som lufiforurensing og støy. Klimagassutslippene er for det aller meste knyttet til utslippene av C02. Iperioden i hovedmålsetninger og utfordringer beskrevet i Nasjonal transportplan Statens vegvesen Region midt vedtok i juni 2009 en Miljøstrategi. Strategien tar utgangspunkt Målsetning for klimagassutslipp: Miljøstrategien omtaler mål, satsingsområder og strategier for klimagassutslipp: Statens vegvesen setter pris på at klimaspørsmål settes på dagsorden i Kiæbu kommune og at Energi- og klimaplanen benyttes aktivt i arbeidet i kommunen. Vi viser til Deres oversendelse 28. januar Energi- og klimaplan for Klæbu kommune - Offentlig høring Statens vegvesen

4 Klæbu kommune har en stor pendleraktivitet og kommunen har vurdert ulike løsninger som kan bidra med lavere C02-utslipp. Det savnes her forslag på konkrete tiltak. En bør motivere pendlerne til økt kompiskjøring. En kan også oppmuntre folk til å benytte park&ride anleggene som etter hvert bygges opp rundt Trondheim. Økt fokus på disse temaene media i Det nevnes tiltak for å motivere barn til å sykle/gå mer til skolen og redusere bringing/henting egeninitierte tiltak i private og offentlige bedrifter som eksempelvis Sykle til jobben - aksjoner osv. I tillegg må kommunen ha fokus på å tifrettelegge bedre for myke trafikanter. av skolebarn. En bør i tillegg oppfordre vokse til å sykle/gå mer til jobb. En må motivere til Tiltak: og lokalavisene kan gi en positiv effekt. Grete Lilleøkdal Ørsnes ErikJ. J I gar 25çs seksjonssjef Plan og trafikkseksjonen Med hilsen at vi sammen har muligheten til å nå de nasjonale målsetningene om redusert energiforbruk og klimagassutslipp. Det er viktig at de foreslåtte tiltakene blir gjennomført slik Klima- og energiplanen for Klæbu kommune har mange forslag på tiltak for å redusere klimagassutslipp. 2

5 Norges Vedlegg 43 vassdrags- og energidirektorat Klæbu kommune Postboks 200 Region Midt-Norge Trekanten Vestre Rosten KLÆBU 7075 TILLER Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Vår dato: 23FEB Org.nr.: Vår ref.: NVE N MVA Arkiv: Saksbehandler: Deres dato: Finn Herje Deres ref: TKUIRÅD Energi- og klimaplan for Klæbu kommune til offentlig høring. NVEs uttalelse. Vi viser til brev datert den fra Klæbu kommune. Bakgrunn Formannskapet i Klæbu vedtok i møte den 21.OLd.å. å legge forslag til energi- og klimaplan ut til offentlig ettersyn. Dokumentet er ment å være kommunens tiltaksdel til kommunedelpian for energi og klima. NVEs uttalelse NVE er underlagt Olje- og energideparternentet med ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. NVE skal også bidra til å redusere risikoen for skader som følge av skred og flom. Direktoratet skal sikre helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, fremme en effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystemer og bidra til en effektiv energibruk. Vi leder også den internasjonale kraftforsyningsberedskapen. NVEs nettsider inneholder mye informasjon som kan være nyttig i kommunens arbeid med energi og klimaplan. Energiproduksjon og energibruk Informasjon om energistatus, energibruk i norske kommuner og ulike energikilder er noen av temaene på NVEs nettside under menypunkt Energi. Vi viser også til nettstedet hvor det finnes en oversikt over den teknologiske, økonomiske og markedsmessige utviklingen innen fornybar energi. Når det gjelder ny produksjon har NVE blant annet foretatt en ressurskartlegging av nasjonalt potensial for småkraftverk. Kartleggingen viser hvilke vassdrag som har et mulig potensial for små vannkraftverk, men gir ikke direkte grunnlag for konsesjonssøknad eller bygging. Dette er prosjekt som må behandles etter vannressurslovens bestemmelser før de eventuelt kan igangsettes. NVE har også gjennomført en omfattende vindressurskartiegging i Norge som er presentert i et vindatlas. Kartleggingen omfatter foreløpig kysten fra Lindesnes til den russiske grense, samt deler av innlandet, men det er igangsatt et arbeid med sikte på å kartlegge hele landet.

6 Energimerking For alle kommuner i Norge er det utarbeidet lokale energiutredninger som oppdateres annet hvert år, jf forskrift om energiutredninger. Utredningene skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Det er områdekonsesjonæren, det vil si nettselskapet som har fått klimaplaner. De lokale energiutredningene er viktige grunnlagsdokument i kommunens arbeid med energi- og konsesjon til å levere strøm i den aktuelle kommunen, som har ansvar for å oppdatere utredningene. Lokale energiutredninger Side 2 Regionsjef Senioringeniør Med hilsen håndtering. bygningsmasse, en ganske ambisiøs målsetting. Temaet klimatilpasning mangler imidlertid i planen. NVE anser at en energi- og klimaplan må ta stilling til hvilke utfordringer en forventet klimaendring lokalisering og utforming av bygningsmasse og infrastruktur samt vurdering av behovet for økt sikring sistnevnte viser vi til: Norsk Vann rapport 162/2008 Veiledning i klimatilpasset overvanns vil kunne innebære for kommunen. Aktuelle problemstillinger vil kunne være planlegging, av eksisterende bygg og anlegg. Overvannshåndtering i tettbygde arealer er også et aktuelt tema. Vedr. Det er nedlagt et godt og grundig arbeid med forslaget til energi- og klimaplan med en rekke konkrete tiltak. Bla. er målet om at en i løpet av et par år skal ha fylkets laveste energiforbruk pr. m2 i sin Klimatilpasning Vann og vassdrag/tilpasning til et endret klima. NVE bidrar også i nettportalen NVE arbeider for å kartlegge hvilke virkninger klimaendringene kan få for vannføring, energiproduksjon og fare for flom- og skredskader. Blant annet er det i samarbeid med meteorologisk institutt utarbeidet ulike klimasceiiario. Mer informasjon om dette finnes på NVEs nettside menypunkt Effekter av klimaendringene ut ha en energiattest. Yrkesbygg skal ha et lett synlig merke i inngangspartiet. Målet er å Øke Når det gjelder energiøkonomisering knyttet til bygninger og boliger minner vi om ordningen med energimerking av bygg og boliger, se Energimerking er en måte å finne bygninger og boligers energitilstand, og kan være et nyttig hjelpemiddel i arbeidet med energiøkonomisering i kommunen. Fra skal alle boliger og yrkes bygg som selges eller leies bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Ordningen administreres av NyE. NVE

7 Vår dato: Oppgis ved alle henvendelser 7541 KLÆBU Vår ref.: Deres ref.: 08/ K20 Klæbu kommune Postboks 200 Postmottak: E-post: kristin.bods TIf Vår saksbehandler: Kristin Bodsberg www. stfk.no 7004 Trondheim (flr;lejrn Erling Skakkes gate 14 Postuttak Telefaks: Org.nr: KPEYT1VE TR8NDELAG Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Bank: vedtatt kommuneplan; altså ikke bare til IKAP. Tiltak om miljøsertifisering av bedrifter hører neppe hjemme tiltak under Traisport- og arealplanlegging, jf henvisning på side 12 til at det er omtalt under andre temaer.) under konnnunens oppfølging av plan- og bygningsloven. Tilrette1eing av gang- og sykkelveier står faktisk som om arealforvaltning (tiltak 4.1) kan planen med fordel vise til allerede etablerte nl for egen kommune gjennom (For eksempel bør et tiltak som Feriestengte skoler og barnehager (3.1.4) gis en nærmere forklaring. I punktet Jf. blant annet regjeringens Miljøhandlingspian for bolig- og byggsektoren (Bygg klimautfordringer og i lokale utfordringer, forhold og rammebetingelser. De foreslåtte tiltakene Fylkeskommunen har ikke vurdert hvert enkelt tiltak. Vi har imidlertid ikke behov for å påpeke å møte dem innenfor eget arbeidsfelt. Planen synliggjør at den tar utgangspunkt både i globale at noen av tiltakene i planen står direkte i motstrid til nasjonale/regionale strategier. er i hovedsak konkrete og virker realistiske. for framtida) og flere stortingsmeldinger. Det er positivt at kommunen tar tak i klimautfordringene og ser systematisk på mulighetene til Planen bør imidlertid rette opp informasjonen om formålet med energiomlegging på side 14. Grunnen til at norske myndigheter arbeider for større andel fjernvarme mv. til oppvarming av bygninger, er at man vil frigjøre elektrisk energi (som er en knapphetsressurs) til andre formål. Det ser ellers ut til at det kan ryddes noe i planen før endelig ferdigstilling. Vurdering Klæbu kommunes klima- og energiplan består av to deler. Det er utarbeidet enfaktadel som energiforsyning, stasjonær energibruk og flere andre forhold. Faktadelen beskriver også utfordringer. Tiltaksdelen inneholder visjon, mål og tiltak. beskriver forholdene i kommunen når det gjelder demografi, næringsliv, pendleraktivitet, klimautfordringene når det gjelder status, virkemidler og kobling til noen andre miljø Bakgrunn Det vises til brev av vedr høring på energi- og klimaplan for Klæbu, tilsendt planforslag (tiltaksdel), samt underlagsdokument (planens faktadel) på kommunens nettside. Horing av energi- og klimaplan for Klæbu kommune Enhet for regional utvikling Sør Trøndelag fylkeskommune Vedlegg 4.4

8 Vi har merket oss at kommunen ønsker å ta opp et par konkrete problemstillinger med fylkes sjoner. Vi ønsker kommunen lykke til med arbeidet fram mot endelig plan. kommunen. Det gjelder rammevilkår i den kommunale innkjøpsordningen (tiltak ) og dialog om bedring av kollektivtilbudet (tiltak 4.4). Fylkeskommunen ser det som positivt at spørsmålene bringes opp, og vil ta stilling til de konkrete problemstillingene i seinere disku Fylkeskommunen registrerer ellers at kommunen vurderer 10 prosent utslippsreduksjon som et realistisk mål for Klæbu. Dato: Side 2 av 2 Tore Kiste Fagleder tt2l(ui Kristin Bodsberg Rådgiver 71 Med hilsen Sør-Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling

9 7541 KLÆBU Klæbu kommune Postboks 200 Miljovernavdelingen Ingunn Skaufel Simensen Saksbehandler Besoksadresse: E. C. Dahis g Innvalgstelefon Vår dato / Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Sentralbord: Embetsiedelse og administrasjonsstab Kommunal- og beredskapsavdeling Oppvekst- og utdanningsavdeling Sosial- og Landbruk og Miljøvem helseavdeling bygdeutvikling avdeling Telefon Telefaks 01 E post: postmottakfinstno Internett: anses som små vassdrag, samt små ras eller utglidning av løsmasser. Et tiltak for å hindre Planen mangler tiltak når det gjelder klimatilpasning. I forbindelse med bygging og arealutvikling må det tas hensyn til at det er antatt at det vil oppstå mer ekstermnedbør. Det medfører at en må ta spesielle hensyn til skade knyttet til regnfiommer ut fra det som i dag Klimatilpasning det regionale og det nasjonale målet. Fylkesmannen vil utfordre Klæbu kommune til å vurdere strekere virkemidler og tiltak i kommunens energi- og klimaplan, sånn at nedgangen i klimagassutslipp vil komme opp mot Fylkesmannen mener derfor det er behov for nytenkning blant flere av fylkets kommuner. at det er få kommuner i fylket som setter så høye mål for kutt i sine klimagassutslipp. Det regionale og det nasjonale målet om 30% kutt ligger fast, men Fylkesmannen observerer Klæbu kommune anser fylkets målsetting om 30% reduksjon i klimagassutslipp i 2020 sammenlignet med 1991-nivå til å være et for ambisiøst mål for kommunen. Klæbu kommunes målsetting er 10% kutt i 2020 sammenlignet med 1991-nivå. Klimamål Kommunens ambisjoner når det gjelder klimamål sender med dette over Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sine kommentarer til planforslagets innhold. Klimatilpasning Viser til Klæbu kommunes brev datert med vedlagt energi- og klimaplan, og Plan- og bygningsloven Følgende områder er kommentert: Horing - energi- og klimaplan Klæbu kommune Tilbakemelding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vedlegg 4.5

10

11 Vedlegg 4.6 Klæbu kommune / Tove Kummeneje 7540 Klæbu Klæbu Næringshage AS 7540 Klæbu Deres ref. 08/ K20 Dato Innspill til Energi- og klimaplan for Klæbu kommune Jeg vil benytte anledningen til å kommentere kommunens Energi- og Klimaplan , visjoner, mål og tiltak. Det er et imponerende og omfattende arbeid som er nedlagt så langt fra kommunens side, i samarbeid med AF Energi-og Miljøteknikk, planen er informativ og lettiest!. Jeg forsøker meg herved på noen innspill i forhold til muligheter innen økt bruk av vannbåren varme, og tar utgangspunkt i rapportens angitte: Hovedmål nr 4: Det skal være minimum 2,5 GWh mer vannbåren varme i ut fra rapportens angitte strategier/ tiltaks- og innsatsområde innenfor: Nyfornybar energi Minimum 2,5 GWh er en ambisiøs målsetting, og det er helt riktig som det sies i rapporten Det må stilles krav tidlig i byggeprosessen slik at entreprenør & byggherre bygger energiokonomisk Etter min mening kan rapporten godt være mer omfattende og konkret når det gjelder spesifikke tiltak & innsatsområder for å ffi økt vannbåren oppvarming, jeg tenker her på rapportens: 3.1 Tiltak kommunen som byggeier 3.2 Tiltak kommunens rolle etter pbl Så her kj em noen enkelt-innspill til Energi-planen, litt usystematisk kanskje, men:. Rapporten har ikke omtalt Trondheim Energi-Fjernvarme som sådan, og det faktum at Klæbu huser den 3.største bioflis-baserte varmesentral i Trøndelag. Rapporten bør uttrykke at det er nødvendig med et tettere samarbeid med TE for å lykkes med økt vannbåren varme. Kommunen bør jobbe for å komme i en tettere dialog med TE på enkeltprosjekter der en kan stille krav til ytelser og finansiell medvirkning fra TE i forhold o ønske om legging av nye fjernvarmeror-traseer, jeg tenker her på boligområdet Troåsen og Sorborgen skole Kommunen bør jobbe tettere med Enova for å sikre at entreprenører ( med ansvar for oppføring av større bolig. - og næringsbygg i kommunen) ikke fr en urimelig merkostnad på grunn av pålegg om fjernvarme.

12 Noen innspill til tiltakslisten 3.1 og 3.2: Det bør etter min mening kanskje utredes, og slik sett foreslås i tiltakslisten 3.1, ønske om 1. en samlet omlegin til fjernvarme for Sørborgen + Klæbu Ungdomskole + Klæbuhafien. Det må da tas en ny forhandlingsrunde med TE, for å få de mer på banen, for å legge et nytt fj ernvarmerør fra Klæbu Varmesentral. Kommer dette rør på plass til Sørborgen så kan kanskje Selli Rehabilitering se det interessant å kople seg på, ved en fremtidig rehabilitering av bygget. Samt at privatboliger i området på sikt kan få incitament, via Enova..?, til å kople seg på. Det synes for meg i utgangspunktet som lite hensiktmessig å legge opp til et frittstående bio us basert fyringsanlegg begrenset til Sørborgen skole. Særlig når Varmesentralen er et steinkast unna, hva med forhold som oppetid, risiki, og driftskostnader knyttet opp til et slikt lite fyringsanlegg. 2. En bør utrede muligheten for å knytte en andel av Troåsens boligmasse til vannbåren varmelosning. Så rapportens tiltak, nr er slik veldig bra. mht at nye utbyggingsområder skal utredes med minst ett alternativ til el-oppvarming. Og i forhold til Trøåsen kan en i tiltakslisten kanskje få med en avklaring overfor TE om muligheter for å legge et nytt fjernvarmerør fra Klæbu Varmesentral. Til slutt en kommentar til bioflis-satsing som en interessant næring for Klæbu Klæbu kan så absolutt bli selvforsynt som leverandør av eget trevirke knyttet opp til det behov som TE s varmesentral har og kan få fremover. Men det kreves at Klæbus skogeiere engasj erer seg mer enn hittil. Det er Klæbuselskapet firmaet Hovstein Gjenvinning AS som har kontrakten på industriflis til TE s varmesentral for 2009/ Jeg imøteser at kommunen tar initiativ som kan medvirke til at lokale skogeiere blir interessert i å levere trevirke direkte til en aktør som Hovstein ( eller til den neste som måtte få kontrakten 2010/2011) som et alternativ til utelukkende å selge til Aliskog. Dette innspill går på planens tiltak 6.5 Kartlegge områder egnet for uttak av biobrensel i Klæbu. Det burde etter min mening ikke være nødvendig å bruke særlig med penger på en slik kartlegging. Bruk heller tid på noen møter på å informere og tipse om tilskudds orddninger etc til de grunneiere som inngår kontrakt om leveranser til flisprodusenter. Klæbu Næringshage AS, Svein Rune Wik

13 Motedato: Arkivsak: 08/110 Tittel: Saksprotokoll: UTARBEIDING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN Behandling: Utvalg: Eldrerådet Sak: 3/10 Vedlegg 4.7 Fjernvarme til Gjelland/Trøåsen. Bidra til å-/legge til rette for- å begrense kjøring av barn til skole. Bygge skole på Gjelland/Trøåsen slik at til/fra-transport til skole begrenses. Nye boliger planlegges med muligheter for vedfyring. En økning i kommunal transporttj eneste med elbil. Styrke rehabilitering av gamle boliger Fornyet teknologi Konsentrert boligbygging for bedre utnyttelse av infrastruktur. Bidra til holdningsendring for overgang fra privat til kollektiv transport. Eldrerådets horingsuttalelse: Fjernvarme til Gjelland/Trøåsen. Bidra til å-/legge til rette for- å begrense kjøring av barn til skole. Konsentrert boligbygging for bedre utnyttelse av infrastruktur. Bidra til holdningsendring for overgang fra privat til kollektiv transport. Bygge skole på Gjelland/Trøåsen slik at til/fra-transport til skole begrenses. En økning i kommunal transporttj eneste med elbil. Nye boliger planlegges med muligheter for vedfyring. Styrke rehabilitering av gamle boliger Fornyet teknologi djupboring etterisolering/skifte djupboring etterisolering/skifte Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefax: Postboks 200 Vikingveien rådmann vinduer. med formål å utnytte jordvarme. vinduer. med formål å utnytte jordvarme. S aksprotokoll

14

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Nordreisa kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre

Nordreisa kommune. Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/5465-11 Arkiv: K22 Saksbehandler: Dag Funderud Dato: 31.05.2010 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 42/10 Nordreisa driftsutvalg 15.06.2010 Nordreisa kommunestyre

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Organisering av arbeidet... 6 3 Bakgrunn...

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer

Skaun kommune. Lokal energiutredning 2013

Skaun kommune. Lokal energiutredning 2013 Skaun kommune Lokal energiutredning 2013 Innholdsfortegnelse 1. GENERELL BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...5 1.1. AKTØRER, ROLLER OG ANSVAR...5 1.2. SAMARBEID MED KOMMUNEN...6 1.3. FORMELL PROSESS...6

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen ENERGI & KLIMAPLAN Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10 Prosjektleder: Ole Einar Gulbrandsen Konsulent fra Norsk Enøk og Energi: Thea Mørk RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922)

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Sist oppdatert april 2014 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020

SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 Kortversjon med de viktigste hovedpunktene Utarbeidet Kontroll Godkjent Beskrivelse KFOKKN KBPKKN KBPKKN Kortversjon energi- og klimaplan for Sør-Varanger

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 PLANDEL Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og anerkjent at økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren fører

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer