Energi og klimaplan, tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi og klimaplan, tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret"

Transkript

1 Energi og klimaplan, tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret

2 Tiltak landbruk 1. Arbeide for at det blir bygd ut nok lagerkapasitet for husdyrgjødsel, for å kunne håndheve regelverk og hindre at gjødsel spres på ugunstig tidspunkt. Medfører også redusert kunstgjødselbruk. 2. Ved utbygging: Viktig med god planlegging. Informere om bygging i tre. Rissa Utvikling skal være delaktig i utbyggingssaker og koordinere møter med alle involverte parter. 3. Bidra til å øke produksjon av frukt og grønt, spesielt økologisk dyrking. 4. Bidra til økt nisjeproduksjon, foredling og salg av lokal mat. 5. Prioritere hydrotekniske anlegg gjennom SMIL-ordningen og kommunale tilskudd 6. Stimulere til fortsatt økning av økologisk areal 7. Vise til gode eksempler ved vekstskifte, og oppfordre til bytte av jord for å få vekstskifte. 8. Koordinere bytting av leiejord for kortere transport 9. Tiltak mot dumping av husdyrgjødsel 10. Potensialet for fornuftig nydyrking kartlegges RU Det skal stimuleres til økt aktivitet på planting hogst og ungskogpleie Tiltak/ kampanjer rettet mot husholdninger 1. s Lett tilgjengelig informasjon om energi og klimavennlige valg på kommunens hjemmeside Info/miljø 2. Bruke av face-book til informasjon og inspirasjon til en mer miljøvennlig hverdag. Info/miljø 3. Fortsatt samarbeid med Fosen renovasjon om kurs i hjemmekompostering 4. Samarbeid med Fosen renovasjon for størst mulig sorteringsgrad, og gode muligheter for levering. 5. Samarbeid med Fosen renovasjon for fritak/reduksjon av renovasjonsavgiften ved bruk av tøybleier 2

3 Tiltak transport- og arealplanlegging 1. Legge IKAP- retningslinjer til grunn ved tilrettelegging for boligbygging 2. Økt fokus på flom og ras vurdering ved arealplanlegging (klimatilpasning) 3. Plassere hus i forhold til ytre klima, minst mulig utsatt for skadevind (klimatilpasning) 4. Legge til rette for /bygge «snarveier» for gående og syklende ved utbygging av nye boligområder og i forbindelse med eksisterende (for eksempel gjennom skogen mellom Årnseth og Vangen, og direkte fra Årnseth til Leira). 5. Optimalisere kollektivtilbudet, eventuelt ved hjelp av drosje til busspris. 6. Stimulere til kompiskjøring alle 7. Opprette El-bilpool for egne ansatte og pendlere 8. Gjennom arealplanlegging sørge for ivaretakelse av mest mulig dyrkamark i kommunen., Tiltak fornybar energi 1. Gjennom arealplanlegging tilrettelegge for infrastruktur for framføring av vannbårne system i sentrum og andre tettbygde RU strøk i kommunen 2. Ha tilgjengelig informasjon om alternative oppvarmingsmåter, på hjemmesiden og som brosjyre. og info-enhet 3. Bidra til å utrede muligheten for å kunne benytte flere RU 2013 fraksjoner på biobrenselanlegget 4. Bistå grunneierne med kunnskap og veiledning, slik at flere bygger små- mini- og mikrokraftverk, samt biobrenselanlegg i kommunen. Lokalt eierskap skal være en viktig forutsetning for å bygge ut nye småkraftverk. Om dette ikke er mulig kan andre eierskap vurderes for a få utnyttet energiressursen. :Kommunen i samarbeid med det lokale nettselskapet skal bistå grunneierne med kunnskap og veiledning. 5. Informere utbyggere om mulighetene som finnes i forhold til tilskudd og kompetanse på energieffektive løsninger ved nybygg og rehabiliteringer (f.eks. på frokostmøter) 6. Vindmøller på gårdsbruk, legge til rette for at det skal være mulig. 7. Jobbe opp mot forskningsmiljøer for utvikling og evt. Etablering av biogassanlegg for utvinning av biogass/drivstoff fra husdyrgjødsel. RU 3

4 Tiltak i egen virksomhet (ny) 1. Vektlegge miljø ved alle kommunale innkjøp økonomi 2. Sertifisering av alle kommunale enheter til miljøfyrtårn Alle 3. Ved bestilling av møte-mat skal lokalprodusert og økologisk etterspørres alle 4. Ved innkjøp/leasing av nye biler skal det alltid vurderes om el-bil kan tilfredsstille behovet økonomi 5. Kommunal el- bil skal være tilgjengelig for ansatte på rådhuset 6. Krav om samkjøring for å få reisegodtgjørelse for egen bilkjøring dersom det er flere personer som skal på det samme 7. Kreve bruk av buss (med kort) framfor egen bil når dette passer med reisetidspunktene 8. Ved nye og bygg sørge for at sykkelparkeringen er mer attraktiv en bilparkering (nærme inngang, tørt sete, minimalisere risiko for hærverk BE (eks: synlig fra kontor) 9. Opplæring og fokus på bruk av videokonferanser, for å erstatte noe reising. Personal 10. Alltid minne om samkjøring i møteinnkallinger (standard på møteinnkalling) alle 11. Opprette fire lade-punkt for el-bil på rådhusplassen, BE

5 Tiltak kommunenes virksomhet som byggeier og aktør 1. Planlegging og saksbehandling med gode rutiner for bra miljøvalg, utarbeide sjekklister. 2. Rissa kommune skal innhente tilbud på energisparekontrakt for en, BE 2013 betydelig del av kommunens bygningsmasse. 3. Dersom eksterne aktører søker om å bygge passiv-hus eller tilsvarende vil dette gi 70% reduksjon av kommunens saksbehandlingsgebyr 4. Det skal være fritak for å søke om fasadeendring, dersom dette dreier seg om tiltak for å redusere energiforbruket, så som solfanger og solceller. 5. Miljø skal være en faktor som alltid skal vektlegges ved anbudsutlysninger. 6. Rissa kommunes neste nye bygg skal vurderes å ha passivhusnivå eller tilsvarende. 7. Kommunens saksbehandlere skal henvise til kompetente fagfolk angående lavenergihus, passivhus, materialvalg og andre miljørelaterte bygningsspørsmål. Viktig at dette kommer inn tidlig i planleggingsfasen og at det ikke blir for vanskelig for vanlige folk å finne ut av. 8. Fokus på vindusplassering, færrest mulig mot slagregn (klimatilpasning) 9. ABC for husbyggere på hjemmesiden: info om hvor man starter, henvisning til lovverk, ENOVA, husbanken, info om energimerking osv., BE,BE Ev info i samarbeid med infoenhet 5