Gjelder fra 1. januar Statskog region Troms fiske og småviltjakt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjelder fra 1. januar 2008. Statskog region Troms fiske og småviltjakt. www.statskog.no"

Transkript

1 Gjelder fra 1. januar 2008 Statskog region Troms fiske og småviltjakt

2 Innhold Innlandsfiske Stopp Gyrodactylus salaris Generell informasjon Fiskeregler Oversiktskart Midten Småviltjakt Velkommen til småviltjakt Vilkår for å drive jakt og fangst Jaktkortet Jakttider og fredning Jakt på store rovdyr Fangst Snarefangst Hunder Hensynet til reindrifta og andre brukere av utmarka Småviltforvaltning hos Statskog i Troms og nordre del av Nordland Hytter og gammer Nyttige telefonnummer og adresser den komplette portalen for friluftsfolket 83 prosent av alle nordmenn er interessert i friluftsliv, men det viser seg at få kjenner til de spennende tilbudene som finnes rundt om i landet. Derfor har Statskog opprettet friluftstjenesten Inatur i samarbeid med Norges Fjellstyresamband, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund, samt Norske Lakseelver. På nettstedet inatur.no kan du booke og betale utleiehytter, betale fiskeravgiften, kjøpe jaktog fiskekort samt finne spennende turforslag. Inatur gir deg også muligheten for utskrift av kart over jakt- og fiskeområder. Fylkesmannen i Troms Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Nordland Miljøvernavdelingen Direktoratet for naturforvaltning Reindriftsforvaltningen i Troms Jegerregisteret STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 3

3 Innlandsfiske Forord Velkommen til fiske hos Statskog Denne brosjyren vil gi deg de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i Troms og nordlige Nordland. Kartdelen i brosjyren er lite detaljert, og er først og fremst egnet til å gi en grov oversikt over våre eiendommer. Et mer detaljert kart finner du på På inatur.no er det mulig å kjøpe fiskekort og jaktkort, leie hytter samt skrive ut detaljerte kart. Du kan også kjøpe de samme tjenester ved å ringe Statskogs Friluftstorg på tlf Friluftstorget utsteder kort som sendes på e-post, faks eller som brev. Mer informasjon om andre produkter og tjenester Statskog tilbyr, kan du finne på våre nettsider Stopp spredning av Gyrodactylus salaris! Lakseparasitten Gyrodactylus salaris har smittet mange vassdrag i Norge, med fatalt resultat for laksebestandene.på finsk og svensk side av grensen forekommer parasitten naturlig i mange vassdrag, uten å påvirke de lokale stammene av østersjølaks i særlig grad. For den norske atlantiske laksen derimot, er parasitten jevngodt med total dødelighet! Med lakseførende vassdrag helt inn mot norskegrensa utgjør parasitten en konstant og betydelig trussel mot norske laksestammer generelt, og vassdrag i Troms og Finnmark spesielt.den viktigste trusselen ligger likevel i menneskelig adferd og aktivitet i forhold til spredning av parasitten. Manglende kunnskap og ubetenksomhet kan ha fatale følger. Legg derfor merke til at: Det er forbudt å flytte fisk og/eller vann mellom vassdrag som er eller kan være smitta av G. salaris. I Troms er Skibotnelva, Signaldalselva og Balsfjordelva smitta. Alle grensevassdrag mot Norge bør anses som potensielt smittebærende Ikke sløy eller vask fisk i andre vassdrag enn der den er fanget Ikke tøm vann i andre vassdrag enn der det ble hentet Parasitten dreper bare laksunger, men kan transporteres via andre arter Det er krav om at fiskeutstyr og annet relevant utstyr som har vært benyttet utenfor Norge, eller i smitta vassdrag i Norge, skal desinfiseres før det igjen kan benyttes i andre vassdrag. I slike tilfeller skal desinfeksjonsattest kunne framvises. Parasitten overlever ikke på helt tørt utstyr. Ved forflytting mellom vassdrag, bør alt utstyr som har vært i kontakt med vann tørkes grundig eller desinfiseres. Båter, garn, vadere og håver kan inneholde vann/ fuktighet som kan inneholde levende G. salaris over til dels lang tid. Vis stor aktsomhet! 4 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 5

4 Desinfeksjonsstasjoner Troms Sørstraumen handel, 9162 Sørstraumen Elvebåtsenteret Bilto, 9151 Storslett Harald Erik Rognmo, 9151 Storslett Nordreisa turisinformasjon, Halti, 9151 Storslett Lilleng landhandel Sandbukt, 9151 Storslett Statoil, Løkvoll, 9144 Samuelsberg Shell, 9143 Skibotn Shell Nordkjosbotn, 9040 Nordkjosbotn Oddvar Tune, Dividalen, 9334 Øverbygd Autosenteret Shell, Øverbygd, 9334 Øverbygd Rundhaug Gjestegård, 9334 Øverbygd Rostadalen Camping, 9334 Øverbygd Finnsnes Autoservice, Esso Storgt. 38, 9300 Finnsnes Voigt Jakt og Fiske AS, Heggelia, 9325 Bardufoss Statoil Bardu Fogd, Holmbo s gt Bardu Innset Huskeyfarm, Innset, 9360 Bardu Knut Eide Myrvang Gård, Sundlia, 9360 Bardu Elvelund Camping, Sjøvegan, 9350 Sjøvega Polar Zoo AS, Salangsdalen, 9360 Bardu Johan Steinsund Svartdalen, Øvervatn, 9350 Sjøvegan Sverige Kiruna Jeger og Fisk, Jegargatan 24, Kiruna Kiruna Flyg, Box 214, Kiruna Generell informasjon Statskog forvalter innlandsfisket på statens grunn i Troms og Nordland. Med innlandsfiske menes her fritidsfiske i ferskvann etter ferskvannsfisk unntatt laks, sjøørret og sjørøye. I vatn/elver der disse artene er til stede (anadrome vassdrag) er det normalt etablert egne kortordninger. Det betyr at man må løse fiskekort spesielt for dette vassdraget /deler av vassdraget, også om man bare vil fiske etter de tradisjonelle innlandsfiskeartene som måtte finnes i elva eller vatnet. Fiskekort Følgende korttyper er tilgjengelige: Korttype Personkort Familiekort Statskogs Norgeskort døgn X X Statskogs Norgeskort uke X X Statskogs Norgeskort årskort X X Kommunekort årskort X X Statskogs fiskekort er å få kjøpt på på SMS, hos Friluftstorget tlf 07800, samt hos våre lokale kortselgere. Opplysninger om utsalgsteder kan fås ved henvendelse til oss på tlf eller på På Statskogs nettside vil du også finne en veiledning for kjøp av våre fiskekort på SMS. Statskogs Norgeskort Statskogs Norgeskort gjelder fiske med stang eller håndsnøre etter innlandsfisk i de fleste vann og vassdrag på statsgrunn, unntatt statsallmenning i Sør-Norge. Årskortet følger ikke kalenderåret, men gjelder i ett år fra valgt dato for når kortet skal tas i bruk. Familiekort Familier kan løse kort under ett. Familie regnes i denne sammenheng ektefelle/samboer samt barn under 18 år. Gyldig fiskekort gir også rett til å fiske med garn etter de regler som gjelder for det enkelte område/vatn. Et familiekort regnes som ett kort i forbindelse med garnfiske. 6 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 7

5 Kommunekort Kommunekortet gjelder for en påført kommune. Kort uten påført kommunenavn regnes som ugyldig. Årskortet følger ikke kalenderåret, men gjelder i ett år fra valgt dato for når kortet skal tas i bruk. Kortet gir også adgang til å fiske med garn ihht. gjeldende bestemmelser. Fritak Barn under 18 år, og eldre over 67 år er fritatt fra å løse fiskekort for fritidsfiske med stang og/eller håndsnøre der Statskogs Norgeskort gjelder. Ved garnfiske må alle løse kort. Fritaket gjelder til den dagen man fyller 18 år, samt etter fylte 67 år. Personer bosatt utenfor Norge Personer bosatt utenfor Norge (utlendinger) kan løse fiskekort på samme betingelser og regler som nordmenn. Det gjøres også oppmerksom på at fiskeutstyr som er brukt i utlandet skal være desinfisert før det brukes i norske vassdrag, på grunn av faren for spredning av Gyrodactylus salaris. Reindriftssamenes adgang til innlandsfiske Ved lovlig utøvelse av reindrift i reinbeiteområdet har utøverne rett til å drive innlandsfiske, jfr. Reindriftslovens 14. Dette innebærer at reindriftsutøvere er fritatt for plikten til å løse fiskekort når de fisker etter innlandsfisk i det distrikt de har lovlig opphold med rein. For svenske reindriftsutøvere som har lovlig opphold med rein i Norge er denne retten innskrenket til bare å gjelde for fiske til husbehov, og bare til den tiden de har lovlig opphold med rein i Norge. Fiskeregler I henhold til lov om laksefisk og innlandsfisk m.v av 15. mai 1992 nr. 47 og Miljøverndepartementets forskrift om fiskeforvaltning på statens grunn av 18. desember 1992 er det Fylkesmannen som skal godkjenne fiskereglene på statsgrunn. Fiskereglene som foreligger fra Statskog Troms er godkjent av fylkesmannen i Troms hhv. Nordland. Generelt For alt fiske på statens grunn forutsettes det løst fiskekort. Fiskekort skal medbringes under fiske og forevises på forlangende fra Statskog Fjelltjenestens personell eller annet offentlig oppsyn. Statskogs Norgeskort gir adgang til fiske på all statsgrunn i hele landet unntatt statsallmenning i Sør-Norge, men vær oppmerksom på at det er noe ulike regler som fiskeren selv må sørge for å sette seg inn i. Kortet gjelder kun for fiske med stang/handsnøre sør for Ballangen kommune. Vi gjør også oppmerksom på at Finnmark fra 2006 ikke lenger er med i kortordningen. For statsgrunn i Troms og Nordland sør til og med Ballangen gjelder følgende regler: Fiskeredskaper Stang/håndsnøre: Tillatt hele året dersom ikke annet er bestemt for enkeltvatn/vassdrag. Line/ståsnøre: Tillatt i de vatn/deler av vatn der det er tillatt å fiske med garn. Line og ståsnøre regnes som faststående redskap og skal være merket som for garn. Oter: Tillatt i alle vatn dersom ikke annet er bestemt for enkeltvatn/ vassdrag. Ruser, teiner, not e.l. Ruser, teiner, not eller andre lignende redskaper er bare tillatt med grunneiers særskilte tillatelse, og normalt bare i forbindelse med godkjente kultiveringsprosjekter. Garn Fiske med garn er forbudt med mindre det er tillatt gjennom regler for det enkelte vatn. Der garnfiske er tillatt gjelder dette for alle som har løst gyldig fiskekort. Man kan ikke sette eller dra garn på en annens kort uten at denne er til stede ved vatnet. Fritaket fra kravet om fiskekort til barn under 18 år og eldre over 67 år gjelder ikke ved garnfiske. 8 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 9

6 Generelle garnregler Garnreglene er nærmere beskrevet under den enkelte kommune, men med disse fellesbestemmelsene: Garn skal være tydelig merket med eiers navn og adresse Garn kan ikke settes nærmere inn/-utløpsos enn 100 m Garnet må ikke sperre av mer enn 1/4 av vatnets bredde på det aktuelle stedet Hvert garn skal ikke være mer enn 30 m langt Det er generelt garnforbud i alle vatn mindre enn 40 daa (200 x 200 m) Ved setting/trekking av garn skal kortinnehaver være fysisk til stede ved vatnet Nord-Troms region Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord. Hovedregel: Fritidsfiske med stang/håndsnøre er tillatt hele året mot løsing av fiskekort. Der garnfiske er tillatt, er største tillatte maskevidde 35 mm. I sone 1 kan det fiskes med 1 garn og i sone 2 kan det fiskes med inntil 3 garn pr. aktiv fisker. Generelt garnforbud i alle vatn under kote 400. Der det er innført garnforbud er det samtidig forbud mot faststående redskap. Kvænangen Der garnfiske er tillatt, kan det fiskes i henhold til hovedregel for Nord-Troms. Generelt garnforbud i alle vatn øst for Cuikajav ri og Njemenjaikujåkka/Njar besjåkka, med unntak av Heisujav ri, Gætkasjav ri og Ballanjav ri. I disse vatna gjelder hovedregel for sone 2. Videre generelt garnforbud i alle vatn i Navitdalen mellom Sarvesjåkka og Buollanjåkka, avgrenset i vest av Navetjohka. Ettgarnsområde (Sone 1) vest for Cuikajav ri, avgrenset sør av grensen mot Finnmark, i vest av kommunegrensen mot Nordreisa, og i nord av anleggsvegen Kvænangsbotn/Cuikajav ri. i I Abbujav ri, Lassajav ri,corrojav ri (Småvatnan) og Cuikkajavri kan det i tillegg til hovedregel fiskes med fritt antall garn med største tillatte maskevidde 21 mm. Forøvrig tregarnsområder etter hovedregel. (Sone 2) (S/P) = vatn eller vassdrag med både privat og statsgrunn: Med mindre annet er bestemt for det enkelte vatn/vassdrag gjelder de angitte reglene og fiskekortet bare på statgrunn. Nordreisa Der garnfiske er tillatt, kan det fiskes i henhold til hovedregel for Nord-Troms. Generelt garnforbud i alle vatn som drenerer til Oksfjordvassdraget. Garnforbud i alle vatn vest for Reisadalen til kommunegrensen mot Kåfjord, i sør avgrenset av Puntaelva og Gætkujav ri. I Josvatnet (S/P) er alt garnfiske forbudt. Sjørøyevassdrag med både statlig og privat grunn. Fiskeravgift som for laksefiske. 10 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 11

7 Ettgarnsområde sør for Puntaelva f.o.m Gætkujav ri avgrenset i vest av kommunegrensen mot Kåfjord, i øst av Reisaelva, og i sør til Såmajav ri/fylkesgrensen mot Finnmark. (Sone 1) Forøvrig tregarnsområder etter hovedregel. (Sone 2) Kåfjord Der garnfiske er tillatt kan det fiskes i henhold til hovedregel for Nord-Troms. Generelt garnforbud i de to største Ahkkejav rit (Gaskkamus og Vuolimus) og Guolasjav ri Ettgarnsområde f.o.m. Smuolkovaggi i vest, kommunegrensen mot Storfjord i sør, riksgrensen i øst, og kommunegrensen mot Nordreisa i nord. (Sone 1) Forøvrig tregarnsområde etter hovedregel. (Sone 2) Storfjord Der garnfiske er tillatt, kan det fiskes i henhold til hovedregel for Nord-Troms. Generelt garnforbud i alle vatn vest for mellomriksvegen. Det er likevel tillatt å fiske med ett garn med største tillatte maskevidde 35 millimeter i Rihpojav ri og Lavkajav ri (619) I Helligskogvatnet og Brennfjellvatna er det også forbud mot bruk av oter. Ettgarnsområde øst for mellomriksvegen fra riksgrensen i sør og øst, kommunegrensen mot Kåfjord til Stuora Rassajav ri/bieddjujav ri/ Perskogen i nord. (Sone 1) Midt-Troms Balsfjord, Målselv, Bardu og Salangen Hovedregel: Fritidsfiske med stang og håndsnøre er tillatt hele året mot løsing av fiskekort. Der garnfiske er tillatt er største tillatte maskevidde 26 mm. I sone 1 kan det fiskes med 1 garn med største maskevidde 26 mm og 1 garn med største maskevidde 21 mm. I sone 2 kan det fiskes med 3 garn med største maskevidde 26 mm. Generelt garnforbud i alle vatn beliggende under kote 400. Der det er innført garnforbud er det samtidig forbud mot annen faststående redskap. Balsfjord Der garnfiske er tillatt kan det fiskes i henhold til hovedregel for Midt-Troms. Fjellfrøsvatnet: (S/P) Tillatt med to garn, der ett garn kan ha største maskevidde 26 mm, og ett garn største maskevidde 21 mm. Takvatnet: (S/P) Spesielle garnregler, nærmere opplysninger hos Statskog eller Takvatn grunneierlag. Statskogs- og grunneierlagets fiskekort gjelder gjensidig i hele vatnet. Langvatnet: (S/P) Spesielle garnregler nærmere opplysninger hos Statskog. For stang/håndsnøre gjelder Statskogs fiskekort i hele vatnet. Målselv Der garnfiske er tillatt kan det fiskes i henhold til hovedregel for Midt-Troms. Generelt garnforbud i alle vatn nord og vest for avgrensningen, og i benevnte vatn: Høgskaret Høgskarvatnet Anjavatnet vatn 838 og Gaskamus Gaibajavrazat til kommune-grensen mot Bardu. Garnforbud også i Langkjosvatna/Småvatna sør for Devdiselva. Særregler i enkeltvatn: I Storvatnet på Diviåsen, fremste og midtre Lappskardvatn og i Reinvassallmenningen gjelder fiske etter hovedregel for sone 1: Ett garn med største maskevidde 26 mm og ett garn med største maskevidde 21 mm. I Vuomajav ri og Store Rostavatn er det tillatt å fiske med tre garn med største tillatte maskevidde 26 mm, (Sone 2) I Devdisvatnet er det tillatt med fem garn med største tillatte maskevidde 26 mm. I Lille Rostavatn (S/P) er det tillatt med inntil tre garn med største maskevidde 26 mm. Garn kan settes på Statskogs del av vatnet. For stang og håndsnøre gjelder Statskogs og grunneierlagets kort gjensidig i hele vatnet. Bardu Der garnfiske er tillatt kan det fiskes i henhold til hovedregel for Midt-Troms. Generelt garnforbud i alle vatn nord og øst for Altevatn f.o.m. Balgastatgai si. Sør og vest for Altevatn er det garnforbud i tjerna i Havgavuobmi (Stordalen), Ærtebel og Guollmajav ri (h. 494/495), samt alle vatn vest for Sørdalen mot kommunegrensen til Lavangen og Salangen. 12 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 13

8 Særregler i enkeltvatn: I Kvernskarvatnet er det tillatt å fiske med fritt antall garn med største tillatte maskevidde 19 mm. I Raudvatnet og Store Gamas er det tillatt å fiske med tre garn med største tillatte maskevidde 26 mm. (Sone 2) I Isvatnet (Bardu/Narvik) er det tillatt med ett garn med største maskevidde 26 mm og ett garn med største maskevidde 21 mm. I Leinavatn er det tillatt å fiske med tre garn med største tillatte maskevidde 26 mm. I perioden er garnfiske ikke tillatt mellom kl I Altevatn og Gæv dnja jav ri er det tillatt å fiske med fritt antall garn med største tillatte maskevidde 26 mm. I Barduelva gjelder Statskogs kort på statens grunn. Bardu grunneierlag selger et felles kort for hele elva. Retten til å fiske med garn er forbeholdt grunneier, men Statskog har innført garnforbud på statens grunn. Ofoten/Sør-Troms Skånland, Evenes, Narvik, Ballangen og deler av Gratangen og Lavangen. Statskog Troms forvalter jakt og fiske sør til grensen mot Tysfjord kommune. Hovedregel: Fritidsfiske med stang og håndsnøre er tillatt hele året mot løsing av fiskekort. Der det er innført garnforbud er det samtidig forbud mot annen faststående redskap. Der garnfiske er tillatt er største tillatte maskevidde 26 mm. I sone 1 kan det fiskes med 1 garn med største maskevidde 26 mm og 1 garn med største maskevidde 21 mm. I sone 2 kan det fiskes med inntil 3 garn med største maskevidde 26 mm og i tillegg inntil 3 garn med største tillatte maskevidde 21 mm. Salangen Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. Særregler i enkeltvatn: Vestre Masterbakkvatn, og vestre Sagvatn, er det tillatt å fiske med tre garn med største tillatte maskevidde 26 mm. (Sone 2) Senja Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken. Hovedregel: Fritidsfiske med stang og håndsnøre er tillatt hele året mot løsing av fiskekort. Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. Der det er innført garnforbud er det samtidig forbud mot annen faststående redskap. Særregler for enkeltvatn: Berg/Lenvik Svartholvatnet (også benevnt Helvetesvatnet) der det er tillatt å fiske med fritt antall garn med største tillatte maskevidde 21 mm. 14 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 15

9

10 Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. Unntak fra garnforbudet: Storvatnet: Tillatt med to garn med største tillatte maskevidde 21 mm. Lavangen Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. Grasvatnet/Riikojav ri: Fisket er regulert i Forskrift for fiske i Troms, av , og det tillates kun stang, håndsnøre og oter. Skånland Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. I Skoddebergvatnet er det midlertidig forvaltningsordning med egne regler. Kontakt Statskog for mer informasjon. Unntak fra garnforbudet: Niingvatnet og Blåvatnet: Ett garn med største tillatte maskevidde 26 mm, samt ett garn med største tillatte maskevidde 21 mm. (Sone 1). Evenes Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. Unntak fra garnforbudet: Niingvatnet, Blåvatnet, Langvatn og Buvatn: Ett garn med største tillatte maskevidde 26 mm, samt ett garn med største tillatte maskevidde 21 mm. (Sone 1). Narvik Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. I Hartvikvatnet (S/P) er det innført midlertidig garnforbud pga. iverksatte kultiveringstiltak. Grasvatnet/Riikojav ri: Fisket er regulert i Forskrift for fiske i Troms, av , og det tillates kun stang, håndsnøre og oter. Unntak fra garnforbudet: Losivatnet, Indre Sildvikvatnet og Store Leigasvatnet: Fritt antall garn med største tillatte maskevidde 21 mm. Storvatnet (S/P), Jernvatnet (S/P), Sirkelvatnet (S/P), Fiskelausvatnet (348 moh.) (S/P): Inntil seks garn med største tillatte maskevidde 21 mm. Kjårda, Ipto, Kjørrisvatna (864 og 886 moh.) og Båtvannsmagasinet (Båtsvann, Vannaks og Gautilis): Tillatt med inntil tre garn med største tillatte maskevidde 26 mm, samt inntil tre garn med største tillatte maskevidde 21 mm. (Sone 2). Katteratvatnet, Sælkas, Leirvatnet, Oallavaggivatnet, Kobbvatnet, Nikkivatnet og Middagsvatnet samt alle vatn innenfor et område avgrenset av riksgrensen mot Sverige i øst, Norddalselva (untatt Cunojav ri) i nord, Durmålstind i vest og Sørdalsvassdraget (unntatt Båtvannsmagasinet) i sør: Tillatt med ett garn med største tillatte maskevidde 26 mm, samt ett garn med største tillatte maskevidde 21 mm. (Sone 1). Isvatnet (801) (Bardu/Narvik): Tillatt med ett garn med største tillatte maskevidde 26 mm og ett garn med største maskevidde 21 mm. Ballangen Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. Unntak fra garnforbudet: Geitvatn, Langvatn, nordre og søndre Bukkevatn: Fritt antall garn med største tillatte maskevidde 29 mm. Børsvatnet: (S/P) Fem garn med største tillatte maskevidde 21 mm. Forsvatnet, Skårvatnet, Melkevatnet og Sitas: Tre garn med største tillatte maskevidde 26 mm, samt tre garn med største tillatte maskevidde 21 mm. (Sone 2 ). Hjertvatnet, Raudvatnet, Isvatnet, Snøvatnet, Kjelvatnet og Kobbvatnet: Ett garn med største tillatte maskevidde 26 mm, samt ett garn med største tillatte maskevidde 21 mm. (Sone 1). 18 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 19

11 Hinnøya Harstad, Kvæfjord, Lødingen og Tjeldsund. Generelt garnforbud i alle vatn på statens grunn. Unntak fra garnforbudet: I 6. Melåvatn er det tillatt med ett garn med største tilatte maskevidde 26mm. I 7. Melåvatn er det tillatt med inntil to garn med største tilatte maskevidde 22 mm. I Kvæfjord samarbeider Statskog med 6 private grunneierlag om en felles kortordning. Det er også utarbeidet eget informasjonskart; Harstad og Kvæfjord Jakt, Fiske, Friluftsliv. Denne fås kjøpt hos de fleste kortselgerne. Fiskekort for samarbeidsordningen i Kvæfjord fås kjøpt på følgende steder: Kommune Kortselger Telefon Harstad Parabolflua Sport A/S Harstad Jeger- og fiskerforening Kvæfjord Borkenes Kiosk Bjørnar Lyså Sortland Sigurd Pedersen A/S, sport STATSKOG REGION TROMS

12 Småviltjakt Velkommen til småviltjakt i Troms Denne brosjyren vil gi deg den viktigste informasjonen om vilkårene for å kunne jakte småvilt på statens grunn i Troms og nordlige del av Nordland. Statskog forvalter småviltjakta på statens grunn i Troms og nordlige Nordland til og med Ballangen. Totalt er det nesten 13 mill. dekar som kan benyttes til småviltjakt. En oversikt over områdene finnes i midten av denne folderen. Et mer detaljert kart finner du på Huskeliste før og under småviltjakta: Husk gyldig jegeravgiftskort og jaktkort Vær kjent med dagskvoten i det området du jakter Vær kjent med jakttidene der du jakter Vær kjent med våre eiendomsgrenser (se Vis hensyn til andre brukere Husk å sende inn jaktrapporten etter jaktas slutt Vi ønsker alle skitt jakt og håper alle får opplevelsesrike jaktdager! Vilkår for å drive jakt og fangst Jegeravgiften Alle som skal drive jakt eller fangst må løse jegeravgiften. Avgiften gjelder hele landet, og uansett grunneierforhold. Jegeravgiften gir en ikke rett til å drive jakt eller fangst, men er et vilkår for å kunne løse jaktkort. Utenlandske borgere bosatt i utlandet får tilsendt norsk jegeravgiftskort ved å sende dokumentasjon på tidligere jaktutøvelse, og/eller lisens tilsvarende den norske jegeravgiften til Jegerregisteret i Brønnøysund. Dette bør gjøres i god tid før jakta tar til. Jegere som har løst jegeravgift er registrert i jegerregisteret, og får automatisk tilsendt nytt kort fra registeret i Brønnøysund etter endt jaktsesong. Nye jegere/førstegangsjegere må avlegge jegerprøve for å komme inn i registeret. Prøven består av en teoretisk og en praktisk del, med en skriftlig eksamen. Slike kurs arrangeres over hele landet, og gjerne i regi av lokale jeger & fisker-foreninger. Kurs arrangeres også av studie- organisasjoner, skoler og noen steder av kommunale landbrukskontorer. Ytterligere opplysninger får du ved å henvende deg til fylkesmannens miljøvernavdeling. Har du mistet jegeravgiftskortet, kan nytt kort/kvittering fås ved henvendelse til Jegerregisteret tlf Jaktkortet For å utøve småviltjakt på statens grunn i Troms må du i tillegg til jegeravgiften også løse et jaktkort. Det er gjort unntak for reindriftsutøvere i forbindelse med utøvelse av lovlig reindrift (Reindriftslovens 14). Hvordan kjøpe jaktkort: Kortet kjøpes på internett: Her finner du også oversikt over våre utleiehytter og åpne hytter, samt gode innsynløsninger på kart med våre eiendomsgrenser Kortet er i salg hos en del forretninger i fylket Henvisning til nærmeste utsalgssted får du ved å ta kontakt med oss på tlf For Troms er følgende korttyper tilgjengelig Hjemstedskommune Troms region Troms region Troms region Troms region Ungdom under 20 år sesongkort 1 døgnskort 3 døgnskort ukekort sesongkort sesong distrikt Statskog region Troms omfatter hele Troms fylke, samt kommunene Evenes, Narvik, Ballangen, Tjeldsund og Lødingen i Nordland fylke. I Kvæfjord er det en egen kortordning i samarbeid med Kvæfjord utmarkslag. Sesongkort hjemstedskommune gjelder bare for dem som er fast bosatt i vedkommende kommune. I tillegg kan soldater på førstegangstjeneste løse jaktkort for hjemstedskommune i den kommunen de tjenestegjør. Sesongkortet for ungdom under 20 år gjelder til den dagen du fyller 20 år. 22 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 23

13 Utlendingers adgang til jakt I Statskog Troms gjøres det ikke forskjell på norske/utenlandske borgeres adgang til å drive småviltjakt. Jakttider og fredning Stort sett gjelder de generelle bestemmelsene for jakttider og fredning innenfor Statskog region Troms, med enkelte unntak. Under er det tatt med noen av de viktigste jaktbare artene. Jakttider for andre arter enn de som er nevnt her må den enkelte jeger selv innhente fra Fylkes-mannens Miljøvernavdeling eller Direktoratet for Naturforvaltning. Spesielle fredningsbestemmelser Øvre Dividal Nasjonalpark Jakt er tillatt innefor ordinær jakttid, unntatt i Havgavuobmi der all jakt og fangst fortsatt er forbudt. Dette området er vist på kartet nedenfor. Jakttider for noen arter innen Statskog region Troms: For alle arter er det helgefredning i tidsrommet f.o.m. 24. desember til og med 31. desember, samt langfredag, påskeaften og 1. påskedag. Art Lirype, fjellrype Unntak: Harstad og Kvæfjord Tjeldsund og Lødingen / Storfugl og orrfugl Hare Unntak: Tjeldsund og Lødingen /29.2. Villmink Hele året Rødrev Ånderdalen Nasjonalpark Jakt er tillatt innenfor ordinær jakttid, men kun etter rype og hare. Jakt på store rovdyr Fylkesmannen administrerer lisensfelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv og kvotejakt på gaupe. Det kreves at jegere som deltar på lisensjakt/kvotejakt har grunneiers tillatelse. På statsgrunn i nordlige Nordland og i Troms er dette oppfylt når jeger har gyldig jaktkort for småviltjakt eller har kontrakt på storviltjakt. Dette gjelder kun på det enkelte jaktfelt og innenfor kontraktsperioden. Fangst For å kunne utøve fangst kreves det at jegeren har gyldig jaktkort og jegeravgiftskort. Fangst kan på statsgrunn utøves i henhold til bestemmelser i Forskrift om utøvelse av jakt og fangst (se 24 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 25

14 Snarefangst Snarer er kun tillatt brukt til fangst av ryper, og bare i perioden Skriftlig melding skal sendes til kommunen 10 dager før fangsten tar til. Snarefangst er unntatt bestemmelsen om dagskvote/baglimit. I følgende kommuner er snarefangst generelt tillatt: Bjarkøy, Ibestad, Tranøy, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karsløy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Skånland, Evenes og Narvik. Hunder Bruk av hund til jakt er regulert gjennom blant annet Lov om viltet og Lov om hundehold (se Jakt med hund I Statskog region Troms skiller vi ikke på jakt med hund/uten hund verken med hensyn på jaktkort, priser eller arealer. Unntaket her er Kvæfjord og Harstad kommune på Hinnøya, der det er egne bestemmelser for harejakta; Harejakt uten hund kan utøves i tidsrommet 10. september til 15. mars. Harejakt med hund kan utøves i tidsrommet 1. oktober til 15. mars. Generell båndtvang ihht. viltlovens bestemmelser I tiden f.o.m 1 april t.o.m 20. august skal hunder holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt/inngjerdet. Ekstraordinær båndtvang Kommunen kan fastsette forskrifter om at hund skal holdes i bånd også utover denne tida når forholdene gjør det påkrevet for å beskytte viltet. For nærmere opplysninger om den enkelte kommune, se Jakthunddressur Prøver og dressur kan bare drives med samtykke fra grunneier, og under ingen omstendigheter i perioden med generell båndtvang med mindre det foregår på godkjente dressurområder. 26 STATSKOG REGION TROMS

15 Hensyn til reindrifta og andre brukere av utmarka Det er mange brukere av utmarka både på og rundt statens grunn: turgåere, fiskere, jegere og næringsinteresser representert ved private grunneiere, reindrift og husdyrhold. Det er viktig at jegere som jakter på statsgrunn viser respekt og hensyn til andre brukere av utmarka og således unngår konflikter. For reindrifta kan tida omkring jaktstart være en følsom tid, da reinen blir samlet inn til slakting i første halvdel av september. Dette er særlig utbredt i øydistrikta. Det må vises generell aktsomhet i denne tida og spesielt i områdene rundt slakteplass/ gjerdeanlegg ettersom en eventuell forstyrrelse av innsamlede flokker kan føre til stort merarbeid. Forstyrrelse på grunn av hund kan utgjøre en ekstra belastning. En må ikke slippe hund i områder med rein hvis en ikke har full kontroll over den. For alle jegere gjelder selvsagt at en ikke må løsne skudd i nærheten av eller imot reinsflokker. På Senja har det forekommet uheldige episoder mellom jegere og rein. Jaktområdene på denne øya er forholdsvis konsentrerte og lett tilgjengelig. I starten av jakta bør en vise særlig hensyn i Kaperdalen og områdene ved Snøfjellet/Lars-Larsadalen. Har du spørsmål om dette eller om reindrift generelt, kan du ta kontakt med reindriftsforvaltninga i Troms, tlf Småviltforvaltning i Statskog Småviltforvaltning innebærer både forvaltning av viltet og deres leveområder, samt retten til å høste av denne ressursen. Grunnleggende for Statskogs forvaltning er at den skal skje på en bærekraftig måte som sikrer allmennheten tilgang til naturgodene. For å sikre en god småviltforvaltning er vi avhengig av å samle inn opplysninger som kan si noe om tilstanden til småviltbestanden, samt hvordan den høstes. I forbindelse med dette foretar Statskog hvert år registrering av smågnagere, rypetaksering, analyse av vingeprøver og føring av jakt/ fangststatistikk. I tillegg ser vi blant annet på utviklingen i antall solgte kort og type kort, samt opplysninger fra oppsynet. Jaktrapport er viktig Jaktrapportering fra jegerne er svært viktig informasjon for en best mulig tilrettelegging av jakta og en forsvarlig utnyttelse av småviltressursene i Troms. Det er dessverre bare en liten andel av jegerne som sender inn jaktrapporten til Statskog. Vi ber alle jegere om å fylle ut jaktrapport og sende inn denne til Statskog så snart som mulig etter avsluttet jakt! Innsamlede opplysninger blir behandlet konfidensielt. Jakttrykk Statskog har i Troms store områder som er egnet for småviltjakt og stort sett vil det være god plass til alle som kommer. Det er derfor ikke innført noen reguleringer i antall småviltjegere på statens grunn i Troms. De første dagene kan det likevel oppleves et visst press i enkelte områder. Med litt kreativitet med hensyn til valg av jaktområde, og kanskje også legge jaktferien noen dager senere enn åpningsdatoen, vil alle ha muligheter til å finne sitt eget sted. Reguleringer Som innehaver av småviltkort hos Statskog må jegere være forberedt på at jakta ved behov kan reguleres. Eksempler på slike reguleringer kan være begrensninger av antall jegere, jakttid, endringer av jaktområdet og/eller innføring av fangstbegrensninger (bag-limit). Slike reguleringer gir ikke rett til refusjon av innbetalt beløp. 28 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 29

16 Statskog har dagskvoter på rype og skogsfugl for å begrense uttaket i dårlige produksjonsår og i større grad kunne styre jegerne/jaktpresset mot de bedre områdene. Dagskvotens størrelse blir fastsatt på bakgrunn av tellinger av høstbestand i august. Kvotene vil bli kunngjort i en pressemelding i rundt månedsskiftet august/september. De vil også være opplyst på vår nettside eller de kan fås ved henvendelse til oss på tlf Hytter og gammer Flere steder i distriktet så har vi tilbud om overnatting. Det kan være snakk om åpne husvær med bare det aller mest nødvendige av utstyr, til fult utstyrte utleiehytter. De små åpne hyttene, koiene og gammene er til fri bruk for alle. For å gjøre tilbudet tilgjengelig for flest mulig, er det god skikk at man ikke legger seg til et sted over lengre tid. Det er uansett god skikk å vike plassen for nye besøkende når man har ligget der en natt. For nærmere informasjon om den enkelte hytte og bestilling av utleiehytte se Statskog ønsker deg god tur! 30 STATSKOG REGION TROMS

17 Inatur Våre tilbud om jakt, fiske og hytteleie finner du på Her kan du kjøpe jakt- og fiskekort, samt booke hytte selv. Kjøp fiskekortet enkelt på SMS Statskogs Norgeskort for fiske kjøper du enklest på SMS. Informasjon om fremgangsmåte finner du på våre nettsider Statskogs friluftstorg Vårt friluftstorg kan hjelpe deg med å kjøpe jakt- og fiskekort, samt leie hytte. Har du spørsmål omkring jakt, fiske og hytter, vil friluftstorget kunne hjelpe deg. Friluftstorget kommer du i kontakt med ved å ringe 07800, eller ved å sende en epost til Foto: Claus Grimstad, Tore Bjørnstad, Torkel Skoglund Grafisk arbeid: Torkel Skoglund, Trio Media as og Statskog SF Serviceboks 1016, 7809 Namsos

Fiskeregler i Troms 2015

Fiskeregler i Troms 2015 Fiskeregler i Troms 2015 Statskog i Troms Innlandsfiske på statsgrunn i Troms og nordre Nordland Velkommen til fiske hos Statskog Her er de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i

Detaljer

Forsidefoto: Kjell- Erik Moseid. Foto: Kjell- Erik Moseid

Forsidefoto: Kjell- Erik Moseid. Foto: Kjell- Erik Moseid 2008 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Rekruttering til jakt veien fra jegerprøveeksamen til jakt.......... 4 Hvordan bli en bedre villreinjeger?............ 5 Skadeskyting

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg Fisk &Vilt Nr.1-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg ferdigstilt Villaksforvaltning i kalkede vassdrag Utvikling av fisketurisme

Detaljer

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013 Jakt & fiske nummer 2-2013 friluftsliv Medlemsblad for Troms og Svalbard Varme føtter eller penga tilbake Vi tilrettelegger fisketuren for deg For mer informasjon: tlf. 902 13 000 - kjell@fjellguiden.net

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen 2005 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!.................... 3 Bevaring av fjellrev kan jegere bidra?.......... 4 All bruk av blyhagl er nå forbudt!............... 6 Ny forskrift om ivaretakelse

Detaljer

Utøvelse av jakt, felling og fangst

Utøvelse av jakt, felling og fangst Foto: Kjell-Erik Moseid / NN / Samfoto TE 1177 Layout: Guri Jermstad Trykk:? Rundskriv april 2006 Viltloven Utøvelse av jakt, felling og fangst 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 Telefaks: 73 58 05 01

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler M64-2013 VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

JEGERENS LOVSAMLING MED NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

JEGERENS LOVSAMLING MED NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JEGERENS LOVSAMLING MED NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Innhold Innhold Forord.... 5 Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold).... 6 Kapittel I. Formål og virkeområde mv.....6 Kapittel

Detaljer

2014 Bokmål. Kysten er din. - regler for fritidsfiske i sjøen

2014 Bokmål. Kysten er din. - regler for fritidsfiske i sjøen 2014 Bokmål Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2014 1 Innhold Redskap 4 Tillatte redskap 4 Begrensninger 5 Måling av maskestørrelse 6 Teiner og ruser 6 Merking av fiskeredskap

Detaljer

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen

Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Bokmål - 2011 Kysten er din - regler for fritidsfiske i sjøen Kysten er din 2011 1 Innhold Nye regler 4 Redskap 4 Tillatte redskap 4 Norges historie og utvikling er nært knyttet Begrensninger 5 Teiner

Detaljer

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap

Innhold. Revisjonsberetning Regnskap Årsmelding og regnskap 2014 Innhold Innledning... 3 Fjellstyret og administrasjon... 3 Seterbruk/hamning/beite... 4 Elg og elgskjøtsel... 4 Storviltjakta... 4 Tellinger av trekkelg... 6 Treningsfelt for

Detaljer

Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anad rome laksefisk

Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anad rome laksefisk Utredning for DN Nr. 1998-3 Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anad rome laksefisk Avgitt til Direktoratet for naturforvaltning Refereres som: Aas, 0., Ebbing, T., Flydal, T., Mauland, E., Farmann,

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Henrik Rotneberg 1.11.2012 2010/00506-10 a.008 Deres dato: Deres ref: Revisjon av forskrifter

Detaljer

Ved utleie av jakt må en ikke tillate bruk av jakthund i tidsrom som kommer i konflikt med bestemmelsene i Bufeloven og Viltloven.

Ved utleie av jakt må en ikke tillate bruk av jakthund i tidsrom som kommer i konflikt med bestemmelsene i Bufeloven og Viltloven. Lover som angår kontrakter og avtaler I utgangspunktet er det avtalefrihet i norsk rett. Det vil si at man kan avtale hva man vil i en kontrakt mellom to parter. Lovgivningen har imidlertid på noen områder

Detaljer

LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om viltet.

LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om viltet. Side 1 av 8 LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om viltet. Skriv ut DATO: LOV-1981-05-29-38 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1307-5 IKRAFTTREDELSE: 1982-04-02 SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-85

Detaljer

Innlandsfiske i Finnmark

Innlandsfiske i Finnmark Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat Tlf. 09975 Postadresse/poasta ujuhus: Postboks 133, 9811 Vadsø post@fefo.no - www.fefo.no Besøksadresser/ ujuhusat: Lakselv / Leavdnja Kirkegt. 20, Vadsø / áhcesuolu

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Kommunehuset Dato: 24.06.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

UTVIKLING AV JAKTSALG SOM NÆRING PRODUKTUTVIKLING, SALG OG MARKEDSFØRING EKSEMPLER PÅ JAKTPRODUKTER

UTVIKLING AV JAKTSALG SOM NÆRING PRODUKTUTVIKLING, SALG OG MARKEDSFØRING EKSEMPLER PÅ JAKTPRODUKTER UTVIKLING AV JAKTSALG SOM NÆRING PRODUKTUTVIKLING, SALG OG MARKEDSFØRING EKSEMPLER PÅ JAKTPRODUKTER NORGES SKOGEIERFORBUND NORGES BONDELAG 2001 1 FORORD I 1997 gav Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Detaljer

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST 1 Forsidefoto: Ole H Nygård. Storlaks på 12,6 kg tatt i Boenfossen 28.08.08. 2 FORORD Tovdalselva ble fullkalket fra 1996, og elva har etter det hatt

Detaljer

Fisk. &Vilt. Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke. Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske

Fisk. &Vilt. Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke. Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske Fisk &Vilt Nr.2-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Realiseres lokal vilt- og fiskeforvaltning? Kvotebasert villaksforvaltning anbefales ikke Dyreetiske aspekt ved jakt og fiske Jegere og friluftsfolk

Detaljer

NAMDALSEID FJELLSTYRE. Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

NAMDALSEID FJELLSTYRE. Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 1 NAMDALSEID FJELLSTYRE Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 2 ÅRSMELDING 2012 NAMDALSEID FJELLSTYRE Fjellstyrets faste medlemmer har i år 2012 vært:

Detaljer

Særskilt inntak spesialundervisning

Særskilt inntak spesialundervisning 2004 2005 17-11-03 08:42 Side 1 Innholdsfortegnelse Velkommen 2 To kataloger 2 Hva er videregående opplæring? 2 Internett 2 Rett til videregående opplæring 2 Huskeliste 5 Alle søkere 5 Søkere til skoleplass

Detaljer

STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt

STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt 1 Dato Utkast nr. Copyright 6.8.14 12 Kopiering kun tillatt etter avtale med STORVILTJAKT 2014 (ELG HJORT - RÅDYR) RELEVANT LOVVERK M.M. Nils Roger Duna Lensmann i Flatanger Nord-Trøndelag politidistrikt

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE.

Kvænangs- budstikka. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE. Kvænangs- budstikka Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 3 - september 2009 Når du får noe for ingenting, har du bare ikke fått regningen ennå Franklin P. Jones NYTILSATT STYRER I ALTEIDET BARNEHAGE. Jeg heter

Detaljer

Oversikt over fiskemuligheter 2015

Oversikt over fiskemuligheter 2015 Oversikt over fiskemuligheter 2015 Ikke telefonbestilling første og andre salgsdag. Vær obs på trekning av kort for Frafjord 4. mai og Figgjo 11. mai. NB! Ny ordning ved kjøp av fiskekort i Ulla Fiske

Detaljer