Gjelder fra 1. januar Statskog region Troms fiske og småviltjakt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjelder fra 1. januar 2008. Statskog region Troms fiske og småviltjakt. www.statskog.no"

Transkript

1 Gjelder fra 1. januar 2008 Statskog region Troms fiske og småviltjakt

2 Innhold Innlandsfiske Stopp Gyrodactylus salaris Generell informasjon Fiskeregler Oversiktskart Midten Småviltjakt Velkommen til småviltjakt Vilkår for å drive jakt og fangst Jaktkortet Jakttider og fredning Jakt på store rovdyr Fangst Snarefangst Hunder Hensynet til reindrifta og andre brukere av utmarka Småviltforvaltning hos Statskog i Troms og nordre del av Nordland Hytter og gammer Nyttige telefonnummer og adresser den komplette portalen for friluftsfolket 83 prosent av alle nordmenn er interessert i friluftsliv, men det viser seg at få kjenner til de spennende tilbudene som finnes rundt om i landet. Derfor har Statskog opprettet friluftstjenesten Inatur i samarbeid med Norges Fjellstyresamband, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund, samt Norske Lakseelver. På nettstedet inatur.no kan du booke og betale utleiehytter, betale fiskeravgiften, kjøpe jaktog fiskekort samt finne spennende turforslag. Inatur gir deg også muligheten for utskrift av kart over jakt- og fiskeområder. Fylkesmannen i Troms Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Nordland Miljøvernavdelingen Direktoratet for naturforvaltning Reindriftsforvaltningen i Troms Jegerregisteret STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 3

3 Innlandsfiske Forord Velkommen til fiske hos Statskog Denne brosjyren vil gi deg de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i Troms og nordlige Nordland. Kartdelen i brosjyren er lite detaljert, og er først og fremst egnet til å gi en grov oversikt over våre eiendommer. Et mer detaljert kart finner du på På inatur.no er det mulig å kjøpe fiskekort og jaktkort, leie hytter samt skrive ut detaljerte kart. Du kan også kjøpe de samme tjenester ved å ringe Statskogs Friluftstorg på tlf Friluftstorget utsteder kort som sendes på e-post, faks eller som brev. Mer informasjon om andre produkter og tjenester Statskog tilbyr, kan du finne på våre nettsider Stopp spredning av Gyrodactylus salaris! Lakseparasitten Gyrodactylus salaris har smittet mange vassdrag i Norge, med fatalt resultat for laksebestandene.på finsk og svensk side av grensen forekommer parasitten naturlig i mange vassdrag, uten å påvirke de lokale stammene av østersjølaks i særlig grad. For den norske atlantiske laksen derimot, er parasitten jevngodt med total dødelighet! Med lakseførende vassdrag helt inn mot norskegrensa utgjør parasitten en konstant og betydelig trussel mot norske laksestammer generelt, og vassdrag i Troms og Finnmark spesielt.den viktigste trusselen ligger likevel i menneskelig adferd og aktivitet i forhold til spredning av parasitten. Manglende kunnskap og ubetenksomhet kan ha fatale følger. Legg derfor merke til at: Det er forbudt å flytte fisk og/eller vann mellom vassdrag som er eller kan være smitta av G. salaris. I Troms er Skibotnelva, Signaldalselva og Balsfjordelva smitta. Alle grensevassdrag mot Norge bør anses som potensielt smittebærende Ikke sløy eller vask fisk i andre vassdrag enn der den er fanget Ikke tøm vann i andre vassdrag enn der det ble hentet Parasitten dreper bare laksunger, men kan transporteres via andre arter Det er krav om at fiskeutstyr og annet relevant utstyr som har vært benyttet utenfor Norge, eller i smitta vassdrag i Norge, skal desinfiseres før det igjen kan benyttes i andre vassdrag. I slike tilfeller skal desinfeksjonsattest kunne framvises. Parasitten overlever ikke på helt tørt utstyr. Ved forflytting mellom vassdrag, bør alt utstyr som har vært i kontakt med vann tørkes grundig eller desinfiseres. Båter, garn, vadere og håver kan inneholde vann/ fuktighet som kan inneholde levende G. salaris over til dels lang tid. Vis stor aktsomhet! 4 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 5

4 Desinfeksjonsstasjoner Troms Sørstraumen handel, 9162 Sørstraumen Elvebåtsenteret Bilto, 9151 Storslett Harald Erik Rognmo, 9151 Storslett Nordreisa turisinformasjon, Halti, 9151 Storslett Lilleng landhandel Sandbukt, 9151 Storslett Statoil, Løkvoll, 9144 Samuelsberg Shell, 9143 Skibotn Shell Nordkjosbotn, 9040 Nordkjosbotn Oddvar Tune, Dividalen, 9334 Øverbygd Autosenteret Shell, Øverbygd, 9334 Øverbygd Rundhaug Gjestegård, 9334 Øverbygd Rostadalen Camping, 9334 Øverbygd Finnsnes Autoservice, Esso Storgt. 38, 9300 Finnsnes Voigt Jakt og Fiske AS, Heggelia, 9325 Bardufoss Statoil Bardu Fogd, Holmbo s gt Bardu Innset Huskeyfarm, Innset, 9360 Bardu Knut Eide Myrvang Gård, Sundlia, 9360 Bardu Elvelund Camping, Sjøvegan, 9350 Sjøvega Polar Zoo AS, Salangsdalen, 9360 Bardu Johan Steinsund Svartdalen, Øvervatn, 9350 Sjøvegan Sverige Kiruna Jeger og Fisk, Jegargatan 24, Kiruna Kiruna Flyg, Box 214, Kiruna Generell informasjon Statskog forvalter innlandsfisket på statens grunn i Troms og Nordland. Med innlandsfiske menes her fritidsfiske i ferskvann etter ferskvannsfisk unntatt laks, sjøørret og sjørøye. I vatn/elver der disse artene er til stede (anadrome vassdrag) er det normalt etablert egne kortordninger. Det betyr at man må løse fiskekort spesielt for dette vassdraget /deler av vassdraget, også om man bare vil fiske etter de tradisjonelle innlandsfiskeartene som måtte finnes i elva eller vatnet. Fiskekort Følgende korttyper er tilgjengelige: Korttype Personkort Familiekort Statskogs Norgeskort døgn X X Statskogs Norgeskort uke X X Statskogs Norgeskort årskort X X Kommunekort årskort X X Statskogs fiskekort er å få kjøpt på på SMS, hos Friluftstorget tlf 07800, samt hos våre lokale kortselgere. Opplysninger om utsalgsteder kan fås ved henvendelse til oss på tlf eller på På Statskogs nettside vil du også finne en veiledning for kjøp av våre fiskekort på SMS. Statskogs Norgeskort Statskogs Norgeskort gjelder fiske med stang eller håndsnøre etter innlandsfisk i de fleste vann og vassdrag på statsgrunn, unntatt statsallmenning i Sør-Norge. Årskortet følger ikke kalenderåret, men gjelder i ett år fra valgt dato for når kortet skal tas i bruk. Familiekort Familier kan løse kort under ett. Familie regnes i denne sammenheng ektefelle/samboer samt barn under 18 år. Gyldig fiskekort gir også rett til å fiske med garn etter de regler som gjelder for det enkelte område/vatn. Et familiekort regnes som ett kort i forbindelse med garnfiske. 6 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 7

5 Kommunekort Kommunekortet gjelder for en påført kommune. Kort uten påført kommunenavn regnes som ugyldig. Årskortet følger ikke kalenderåret, men gjelder i ett år fra valgt dato for når kortet skal tas i bruk. Kortet gir også adgang til å fiske med garn ihht. gjeldende bestemmelser. Fritak Barn under 18 år, og eldre over 67 år er fritatt fra å løse fiskekort for fritidsfiske med stang og/eller håndsnøre der Statskogs Norgeskort gjelder. Ved garnfiske må alle løse kort. Fritaket gjelder til den dagen man fyller 18 år, samt etter fylte 67 år. Personer bosatt utenfor Norge Personer bosatt utenfor Norge (utlendinger) kan løse fiskekort på samme betingelser og regler som nordmenn. Det gjøres også oppmerksom på at fiskeutstyr som er brukt i utlandet skal være desinfisert før det brukes i norske vassdrag, på grunn av faren for spredning av Gyrodactylus salaris. Reindriftssamenes adgang til innlandsfiske Ved lovlig utøvelse av reindrift i reinbeiteområdet har utøverne rett til å drive innlandsfiske, jfr. Reindriftslovens 14. Dette innebærer at reindriftsutøvere er fritatt for plikten til å løse fiskekort når de fisker etter innlandsfisk i det distrikt de har lovlig opphold med rein. For svenske reindriftsutøvere som har lovlig opphold med rein i Norge er denne retten innskrenket til bare å gjelde for fiske til husbehov, og bare til den tiden de har lovlig opphold med rein i Norge. Fiskeregler I henhold til lov om laksefisk og innlandsfisk m.v av 15. mai 1992 nr. 47 og Miljøverndepartementets forskrift om fiskeforvaltning på statens grunn av 18. desember 1992 er det Fylkesmannen som skal godkjenne fiskereglene på statsgrunn. Fiskereglene som foreligger fra Statskog Troms er godkjent av fylkesmannen i Troms hhv. Nordland. Generelt For alt fiske på statens grunn forutsettes det løst fiskekort. Fiskekort skal medbringes under fiske og forevises på forlangende fra Statskog Fjelltjenestens personell eller annet offentlig oppsyn. Statskogs Norgeskort gir adgang til fiske på all statsgrunn i hele landet unntatt statsallmenning i Sør-Norge, men vær oppmerksom på at det er noe ulike regler som fiskeren selv må sørge for å sette seg inn i. Kortet gjelder kun for fiske med stang/handsnøre sør for Ballangen kommune. Vi gjør også oppmerksom på at Finnmark fra 2006 ikke lenger er med i kortordningen. For statsgrunn i Troms og Nordland sør til og med Ballangen gjelder følgende regler: Fiskeredskaper Stang/håndsnøre: Tillatt hele året dersom ikke annet er bestemt for enkeltvatn/vassdrag. Line/ståsnøre: Tillatt i de vatn/deler av vatn der det er tillatt å fiske med garn. Line og ståsnøre regnes som faststående redskap og skal være merket som for garn. Oter: Tillatt i alle vatn dersom ikke annet er bestemt for enkeltvatn/ vassdrag. Ruser, teiner, not e.l. Ruser, teiner, not eller andre lignende redskaper er bare tillatt med grunneiers særskilte tillatelse, og normalt bare i forbindelse med godkjente kultiveringsprosjekter. Garn Fiske med garn er forbudt med mindre det er tillatt gjennom regler for det enkelte vatn. Der garnfiske er tillatt gjelder dette for alle som har løst gyldig fiskekort. Man kan ikke sette eller dra garn på en annens kort uten at denne er til stede ved vatnet. Fritaket fra kravet om fiskekort til barn under 18 år og eldre over 67 år gjelder ikke ved garnfiske. 8 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 9

6 Generelle garnregler Garnreglene er nærmere beskrevet under den enkelte kommune, men med disse fellesbestemmelsene: Garn skal være tydelig merket med eiers navn og adresse Garn kan ikke settes nærmere inn/-utløpsos enn 100 m Garnet må ikke sperre av mer enn 1/4 av vatnets bredde på det aktuelle stedet Hvert garn skal ikke være mer enn 30 m langt Det er generelt garnforbud i alle vatn mindre enn 40 daa (200 x 200 m) Ved setting/trekking av garn skal kortinnehaver være fysisk til stede ved vatnet Nord-Troms region Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord. Hovedregel: Fritidsfiske med stang/håndsnøre er tillatt hele året mot løsing av fiskekort. Der garnfiske er tillatt, er største tillatte maskevidde 35 mm. I sone 1 kan det fiskes med 1 garn og i sone 2 kan det fiskes med inntil 3 garn pr. aktiv fisker. Generelt garnforbud i alle vatn under kote 400. Der det er innført garnforbud er det samtidig forbud mot faststående redskap. Kvænangen Der garnfiske er tillatt, kan det fiskes i henhold til hovedregel for Nord-Troms. Generelt garnforbud i alle vatn øst for Cuikajav ri og Njemenjaikujåkka/Njar besjåkka, med unntak av Heisujav ri, Gætkasjav ri og Ballanjav ri. I disse vatna gjelder hovedregel for sone 2. Videre generelt garnforbud i alle vatn i Navitdalen mellom Sarvesjåkka og Buollanjåkka, avgrenset i vest av Navetjohka. Ettgarnsområde (Sone 1) vest for Cuikajav ri, avgrenset sør av grensen mot Finnmark, i vest av kommunegrensen mot Nordreisa, og i nord av anleggsvegen Kvænangsbotn/Cuikajav ri. i I Abbujav ri, Lassajav ri,corrojav ri (Småvatnan) og Cuikkajavri kan det i tillegg til hovedregel fiskes med fritt antall garn med største tillatte maskevidde 21 mm. Forøvrig tregarnsområder etter hovedregel. (Sone 2) (S/P) = vatn eller vassdrag med både privat og statsgrunn: Med mindre annet er bestemt for det enkelte vatn/vassdrag gjelder de angitte reglene og fiskekortet bare på statgrunn. Nordreisa Der garnfiske er tillatt, kan det fiskes i henhold til hovedregel for Nord-Troms. Generelt garnforbud i alle vatn som drenerer til Oksfjordvassdraget. Garnforbud i alle vatn vest for Reisadalen til kommunegrensen mot Kåfjord, i sør avgrenset av Puntaelva og Gætkujav ri. I Josvatnet (S/P) er alt garnfiske forbudt. Sjørøyevassdrag med både statlig og privat grunn. Fiskeravgift som for laksefiske. 10 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 11

7 Ettgarnsområde sør for Puntaelva f.o.m Gætkujav ri avgrenset i vest av kommunegrensen mot Kåfjord, i øst av Reisaelva, og i sør til Såmajav ri/fylkesgrensen mot Finnmark. (Sone 1) Forøvrig tregarnsområder etter hovedregel. (Sone 2) Kåfjord Der garnfiske er tillatt kan det fiskes i henhold til hovedregel for Nord-Troms. Generelt garnforbud i de to største Ahkkejav rit (Gaskkamus og Vuolimus) og Guolasjav ri Ettgarnsområde f.o.m. Smuolkovaggi i vest, kommunegrensen mot Storfjord i sør, riksgrensen i øst, og kommunegrensen mot Nordreisa i nord. (Sone 1) Forøvrig tregarnsområde etter hovedregel. (Sone 2) Storfjord Der garnfiske er tillatt, kan det fiskes i henhold til hovedregel for Nord-Troms. Generelt garnforbud i alle vatn vest for mellomriksvegen. Det er likevel tillatt å fiske med ett garn med største tillatte maskevidde 35 millimeter i Rihpojav ri og Lavkajav ri (619) I Helligskogvatnet og Brennfjellvatna er det også forbud mot bruk av oter. Ettgarnsområde øst for mellomriksvegen fra riksgrensen i sør og øst, kommunegrensen mot Kåfjord til Stuora Rassajav ri/bieddjujav ri/ Perskogen i nord. (Sone 1) Midt-Troms Balsfjord, Målselv, Bardu og Salangen Hovedregel: Fritidsfiske med stang og håndsnøre er tillatt hele året mot løsing av fiskekort. Der garnfiske er tillatt er største tillatte maskevidde 26 mm. I sone 1 kan det fiskes med 1 garn med største maskevidde 26 mm og 1 garn med største maskevidde 21 mm. I sone 2 kan det fiskes med 3 garn med største maskevidde 26 mm. Generelt garnforbud i alle vatn beliggende under kote 400. Der det er innført garnforbud er det samtidig forbud mot annen faststående redskap. Balsfjord Der garnfiske er tillatt kan det fiskes i henhold til hovedregel for Midt-Troms. Fjellfrøsvatnet: (S/P) Tillatt med to garn, der ett garn kan ha største maskevidde 26 mm, og ett garn største maskevidde 21 mm. Takvatnet: (S/P) Spesielle garnregler, nærmere opplysninger hos Statskog eller Takvatn grunneierlag. Statskogs- og grunneierlagets fiskekort gjelder gjensidig i hele vatnet. Langvatnet: (S/P) Spesielle garnregler nærmere opplysninger hos Statskog. For stang/håndsnøre gjelder Statskogs fiskekort i hele vatnet. Målselv Der garnfiske er tillatt kan det fiskes i henhold til hovedregel for Midt-Troms. Generelt garnforbud i alle vatn nord og vest for avgrensningen, og i benevnte vatn: Høgskaret Høgskarvatnet Anjavatnet vatn 838 og Gaskamus Gaibajavrazat til kommune-grensen mot Bardu. Garnforbud også i Langkjosvatna/Småvatna sør for Devdiselva. Særregler i enkeltvatn: I Storvatnet på Diviåsen, fremste og midtre Lappskardvatn og i Reinvassallmenningen gjelder fiske etter hovedregel for sone 1: Ett garn med største maskevidde 26 mm og ett garn med største maskevidde 21 mm. I Vuomajav ri og Store Rostavatn er det tillatt å fiske med tre garn med største tillatte maskevidde 26 mm, (Sone 2) I Devdisvatnet er det tillatt med fem garn med største tillatte maskevidde 26 mm. I Lille Rostavatn (S/P) er det tillatt med inntil tre garn med største maskevidde 26 mm. Garn kan settes på Statskogs del av vatnet. For stang og håndsnøre gjelder Statskogs og grunneierlagets kort gjensidig i hele vatnet. Bardu Der garnfiske er tillatt kan det fiskes i henhold til hovedregel for Midt-Troms. Generelt garnforbud i alle vatn nord og øst for Altevatn f.o.m. Balgastatgai si. Sør og vest for Altevatn er det garnforbud i tjerna i Havgavuobmi (Stordalen), Ærtebel og Guollmajav ri (h. 494/495), samt alle vatn vest for Sørdalen mot kommunegrensen til Lavangen og Salangen. 12 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 13

8 Særregler i enkeltvatn: I Kvernskarvatnet er det tillatt å fiske med fritt antall garn med største tillatte maskevidde 19 mm. I Raudvatnet og Store Gamas er det tillatt å fiske med tre garn med største tillatte maskevidde 26 mm. (Sone 2) I Isvatnet (Bardu/Narvik) er det tillatt med ett garn med største maskevidde 26 mm og ett garn med største maskevidde 21 mm. I Leinavatn er det tillatt å fiske med tre garn med største tillatte maskevidde 26 mm. I perioden er garnfiske ikke tillatt mellom kl I Altevatn og Gæv dnja jav ri er det tillatt å fiske med fritt antall garn med største tillatte maskevidde 26 mm. I Barduelva gjelder Statskogs kort på statens grunn. Bardu grunneierlag selger et felles kort for hele elva. Retten til å fiske med garn er forbeholdt grunneier, men Statskog har innført garnforbud på statens grunn. Ofoten/Sør-Troms Skånland, Evenes, Narvik, Ballangen og deler av Gratangen og Lavangen. Statskog Troms forvalter jakt og fiske sør til grensen mot Tysfjord kommune. Hovedregel: Fritidsfiske med stang og håndsnøre er tillatt hele året mot løsing av fiskekort. Der det er innført garnforbud er det samtidig forbud mot annen faststående redskap. Der garnfiske er tillatt er største tillatte maskevidde 26 mm. I sone 1 kan det fiskes med 1 garn med største maskevidde 26 mm og 1 garn med største maskevidde 21 mm. I sone 2 kan det fiskes med inntil 3 garn med største maskevidde 26 mm og i tillegg inntil 3 garn med største tillatte maskevidde 21 mm. Salangen Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. Særregler i enkeltvatn: Vestre Masterbakkvatn, og vestre Sagvatn, er det tillatt å fiske med tre garn med største tillatte maskevidde 26 mm. (Sone 2) Senja Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken. Hovedregel: Fritidsfiske med stang og håndsnøre er tillatt hele året mot løsing av fiskekort. Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. Der det er innført garnforbud er det samtidig forbud mot annen faststående redskap. Særregler for enkeltvatn: Berg/Lenvik Svartholvatnet (også benevnt Helvetesvatnet) der det er tillatt å fiske med fritt antall garn med største tillatte maskevidde 21 mm. 14 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 15

9

10 Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. Unntak fra garnforbudet: Storvatnet: Tillatt med to garn med største tillatte maskevidde 21 mm. Lavangen Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. Grasvatnet/Riikojav ri: Fisket er regulert i Forskrift for fiske i Troms, av , og det tillates kun stang, håndsnøre og oter. Skånland Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. I Skoddebergvatnet er det midlertidig forvaltningsordning med egne regler. Kontakt Statskog for mer informasjon. Unntak fra garnforbudet: Niingvatnet og Blåvatnet: Ett garn med største tillatte maskevidde 26 mm, samt ett garn med største tillatte maskevidde 21 mm. (Sone 1). Evenes Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. Unntak fra garnforbudet: Niingvatnet, Blåvatnet, Langvatn og Buvatn: Ett garn med største tillatte maskevidde 26 mm, samt ett garn med største tillatte maskevidde 21 mm. (Sone 1). Narvik Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. I Hartvikvatnet (S/P) er det innført midlertidig garnforbud pga. iverksatte kultiveringstiltak. Grasvatnet/Riikojav ri: Fisket er regulert i Forskrift for fiske i Troms, av , og det tillates kun stang, håndsnøre og oter. Unntak fra garnforbudet: Losivatnet, Indre Sildvikvatnet og Store Leigasvatnet: Fritt antall garn med største tillatte maskevidde 21 mm. Storvatnet (S/P), Jernvatnet (S/P), Sirkelvatnet (S/P), Fiskelausvatnet (348 moh.) (S/P): Inntil seks garn med største tillatte maskevidde 21 mm. Kjårda, Ipto, Kjørrisvatna (864 og 886 moh.) og Båtvannsmagasinet (Båtsvann, Vannaks og Gautilis): Tillatt med inntil tre garn med største tillatte maskevidde 26 mm, samt inntil tre garn med største tillatte maskevidde 21 mm. (Sone 2). Katteratvatnet, Sælkas, Leirvatnet, Oallavaggivatnet, Kobbvatnet, Nikkivatnet og Middagsvatnet samt alle vatn innenfor et område avgrenset av riksgrensen mot Sverige i øst, Norddalselva (untatt Cunojav ri) i nord, Durmålstind i vest og Sørdalsvassdraget (unntatt Båtvannsmagasinet) i sør: Tillatt med ett garn med største tillatte maskevidde 26 mm, samt ett garn med største tillatte maskevidde 21 mm. (Sone 1). Isvatnet (801) (Bardu/Narvik): Tillatt med ett garn med største tillatte maskevidde 26 mm og ett garn med største maskevidde 21 mm. Ballangen Generelt garnforbud i alle vatn på statsgrunn. Unntak fra garnforbudet: Geitvatn, Langvatn, nordre og søndre Bukkevatn: Fritt antall garn med største tillatte maskevidde 29 mm. Børsvatnet: (S/P) Fem garn med største tillatte maskevidde 21 mm. Forsvatnet, Skårvatnet, Melkevatnet og Sitas: Tre garn med største tillatte maskevidde 26 mm, samt tre garn med største tillatte maskevidde 21 mm. (Sone 2 ). Hjertvatnet, Raudvatnet, Isvatnet, Snøvatnet, Kjelvatnet og Kobbvatnet: Ett garn med største tillatte maskevidde 26 mm, samt ett garn med største tillatte maskevidde 21 mm. (Sone 1). 18 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 19

11 Hinnøya Harstad, Kvæfjord, Lødingen og Tjeldsund. Generelt garnforbud i alle vatn på statens grunn. Unntak fra garnforbudet: I 6. Melåvatn er det tillatt med ett garn med største tilatte maskevidde 26mm. I 7. Melåvatn er det tillatt med inntil to garn med største tilatte maskevidde 22 mm. I Kvæfjord samarbeider Statskog med 6 private grunneierlag om en felles kortordning. Det er også utarbeidet eget informasjonskart; Harstad og Kvæfjord Jakt, Fiske, Friluftsliv. Denne fås kjøpt hos de fleste kortselgerne. Fiskekort for samarbeidsordningen i Kvæfjord fås kjøpt på følgende steder: Kommune Kortselger Telefon Harstad Parabolflua Sport A/S Harstad Jeger- og fiskerforening Kvæfjord Borkenes Kiosk Bjørnar Lyså Sortland Sigurd Pedersen A/S, sport STATSKOG REGION TROMS

12 Småviltjakt Velkommen til småviltjakt i Troms Denne brosjyren vil gi deg den viktigste informasjonen om vilkårene for å kunne jakte småvilt på statens grunn i Troms og nordlige del av Nordland. Statskog forvalter småviltjakta på statens grunn i Troms og nordlige Nordland til og med Ballangen. Totalt er det nesten 13 mill. dekar som kan benyttes til småviltjakt. En oversikt over områdene finnes i midten av denne folderen. Et mer detaljert kart finner du på Huskeliste før og under småviltjakta: Husk gyldig jegeravgiftskort og jaktkort Vær kjent med dagskvoten i det området du jakter Vær kjent med jakttidene der du jakter Vær kjent med våre eiendomsgrenser (se Vis hensyn til andre brukere Husk å sende inn jaktrapporten etter jaktas slutt Vi ønsker alle skitt jakt og håper alle får opplevelsesrike jaktdager! Vilkår for å drive jakt og fangst Jegeravgiften Alle som skal drive jakt eller fangst må løse jegeravgiften. Avgiften gjelder hele landet, og uansett grunneierforhold. Jegeravgiften gir en ikke rett til å drive jakt eller fangst, men er et vilkår for å kunne løse jaktkort. Utenlandske borgere bosatt i utlandet får tilsendt norsk jegeravgiftskort ved å sende dokumentasjon på tidligere jaktutøvelse, og/eller lisens tilsvarende den norske jegeravgiften til Jegerregisteret i Brønnøysund. Dette bør gjøres i god tid før jakta tar til. Jegere som har løst jegeravgift er registrert i jegerregisteret, og får automatisk tilsendt nytt kort fra registeret i Brønnøysund etter endt jaktsesong. Nye jegere/førstegangsjegere må avlegge jegerprøve for å komme inn i registeret. Prøven består av en teoretisk og en praktisk del, med en skriftlig eksamen. Slike kurs arrangeres over hele landet, og gjerne i regi av lokale jeger & fisker-foreninger. Kurs arrangeres også av studie- organisasjoner, skoler og noen steder av kommunale landbrukskontorer. Ytterligere opplysninger får du ved å henvende deg til fylkesmannens miljøvernavdeling. Har du mistet jegeravgiftskortet, kan nytt kort/kvittering fås ved henvendelse til Jegerregisteret tlf Jaktkortet For å utøve småviltjakt på statens grunn i Troms må du i tillegg til jegeravgiften også løse et jaktkort. Det er gjort unntak for reindriftsutøvere i forbindelse med utøvelse av lovlig reindrift (Reindriftslovens 14). Hvordan kjøpe jaktkort: Kortet kjøpes på internett: Her finner du også oversikt over våre utleiehytter og åpne hytter, samt gode innsynløsninger på kart med våre eiendomsgrenser Kortet er i salg hos en del forretninger i fylket Henvisning til nærmeste utsalgssted får du ved å ta kontakt med oss på tlf For Troms er følgende korttyper tilgjengelig Hjemstedskommune Troms region Troms region Troms region Troms region Ungdom under 20 år sesongkort 1 døgnskort 3 døgnskort ukekort sesongkort sesong distrikt Statskog region Troms omfatter hele Troms fylke, samt kommunene Evenes, Narvik, Ballangen, Tjeldsund og Lødingen i Nordland fylke. I Kvæfjord er det en egen kortordning i samarbeid med Kvæfjord utmarkslag. Sesongkort hjemstedskommune gjelder bare for dem som er fast bosatt i vedkommende kommune. I tillegg kan soldater på førstegangstjeneste løse jaktkort for hjemstedskommune i den kommunen de tjenestegjør. Sesongkortet for ungdom under 20 år gjelder til den dagen du fyller 20 år. 22 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 23

13 Utlendingers adgang til jakt I Statskog Troms gjøres det ikke forskjell på norske/utenlandske borgeres adgang til å drive småviltjakt. Jakttider og fredning Stort sett gjelder de generelle bestemmelsene for jakttider og fredning innenfor Statskog region Troms, med enkelte unntak. Under er det tatt med noen av de viktigste jaktbare artene. Jakttider for andre arter enn de som er nevnt her må den enkelte jeger selv innhente fra Fylkes-mannens Miljøvernavdeling eller Direktoratet for Naturforvaltning. Spesielle fredningsbestemmelser Øvre Dividal Nasjonalpark Jakt er tillatt innefor ordinær jakttid, unntatt i Havgavuobmi der all jakt og fangst fortsatt er forbudt. Dette området er vist på kartet nedenfor. Jakttider for noen arter innen Statskog region Troms: For alle arter er det helgefredning i tidsrommet f.o.m. 24. desember til og med 31. desember, samt langfredag, påskeaften og 1. påskedag. Art Lirype, fjellrype Unntak: Harstad og Kvæfjord Tjeldsund og Lødingen / Storfugl og orrfugl Hare Unntak: Tjeldsund og Lødingen /29.2. Villmink Hele året Rødrev Ånderdalen Nasjonalpark Jakt er tillatt innenfor ordinær jakttid, men kun etter rype og hare. Jakt på store rovdyr Fylkesmannen administrerer lisensfelling på gaupe, jerv, bjørn og ulv og kvotejakt på gaupe. Det kreves at jegere som deltar på lisensjakt/kvotejakt har grunneiers tillatelse. På statsgrunn i nordlige Nordland og i Troms er dette oppfylt når jeger har gyldig jaktkort for småviltjakt eller har kontrakt på storviltjakt. Dette gjelder kun på det enkelte jaktfelt og innenfor kontraktsperioden. Fangst For å kunne utøve fangst kreves det at jegeren har gyldig jaktkort og jegeravgiftskort. Fangst kan på statsgrunn utøves i henhold til bestemmelser i Forskrift om utøvelse av jakt og fangst (se 24 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 25

14 Snarefangst Snarer er kun tillatt brukt til fangst av ryper, og bare i perioden Skriftlig melding skal sendes til kommunen 10 dager før fangsten tar til. Snarefangst er unntatt bestemmelsen om dagskvote/baglimit. I følgende kommuner er snarefangst generelt tillatt: Bjarkøy, Ibestad, Tranøy, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karsløy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Salangen, Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Skånland, Evenes og Narvik. Hunder Bruk av hund til jakt er regulert gjennom blant annet Lov om viltet og Lov om hundehold (se Jakt med hund I Statskog region Troms skiller vi ikke på jakt med hund/uten hund verken med hensyn på jaktkort, priser eller arealer. Unntaket her er Kvæfjord og Harstad kommune på Hinnøya, der det er egne bestemmelser for harejakta; Harejakt uten hund kan utøves i tidsrommet 10. september til 15. mars. Harejakt med hund kan utøves i tidsrommet 1. oktober til 15. mars. Generell båndtvang ihht. viltlovens bestemmelser I tiden f.o.m 1 april t.o.m 20. august skal hunder holdes i bånd, eller forsvarlig innestengt/inngjerdet. Ekstraordinær båndtvang Kommunen kan fastsette forskrifter om at hund skal holdes i bånd også utover denne tida når forholdene gjør det påkrevet for å beskytte viltet. For nærmere opplysninger om den enkelte kommune, se Jakthunddressur Prøver og dressur kan bare drives med samtykke fra grunneier, og under ingen omstendigheter i perioden med generell båndtvang med mindre det foregår på godkjente dressurområder. 26 STATSKOG REGION TROMS

15 Hensyn til reindrifta og andre brukere av utmarka Det er mange brukere av utmarka både på og rundt statens grunn: turgåere, fiskere, jegere og næringsinteresser representert ved private grunneiere, reindrift og husdyrhold. Det er viktig at jegere som jakter på statsgrunn viser respekt og hensyn til andre brukere av utmarka og således unngår konflikter. For reindrifta kan tida omkring jaktstart være en følsom tid, da reinen blir samlet inn til slakting i første halvdel av september. Dette er særlig utbredt i øydistrikta. Det må vises generell aktsomhet i denne tida og spesielt i områdene rundt slakteplass/ gjerdeanlegg ettersom en eventuell forstyrrelse av innsamlede flokker kan føre til stort merarbeid. Forstyrrelse på grunn av hund kan utgjøre en ekstra belastning. En må ikke slippe hund i områder med rein hvis en ikke har full kontroll over den. For alle jegere gjelder selvsagt at en ikke må løsne skudd i nærheten av eller imot reinsflokker. På Senja har det forekommet uheldige episoder mellom jegere og rein. Jaktområdene på denne øya er forholdsvis konsentrerte og lett tilgjengelig. I starten av jakta bør en vise særlig hensyn i Kaperdalen og områdene ved Snøfjellet/Lars-Larsadalen. Har du spørsmål om dette eller om reindrift generelt, kan du ta kontakt med reindriftsforvaltninga i Troms, tlf Småviltforvaltning i Statskog Småviltforvaltning innebærer både forvaltning av viltet og deres leveområder, samt retten til å høste av denne ressursen. Grunnleggende for Statskogs forvaltning er at den skal skje på en bærekraftig måte som sikrer allmennheten tilgang til naturgodene. For å sikre en god småviltforvaltning er vi avhengig av å samle inn opplysninger som kan si noe om tilstanden til småviltbestanden, samt hvordan den høstes. I forbindelse med dette foretar Statskog hvert år registrering av smågnagere, rypetaksering, analyse av vingeprøver og føring av jakt/ fangststatistikk. I tillegg ser vi blant annet på utviklingen i antall solgte kort og type kort, samt opplysninger fra oppsynet. Jaktrapport er viktig Jaktrapportering fra jegerne er svært viktig informasjon for en best mulig tilrettelegging av jakta og en forsvarlig utnyttelse av småviltressursene i Troms. Det er dessverre bare en liten andel av jegerne som sender inn jaktrapporten til Statskog. Vi ber alle jegere om å fylle ut jaktrapport og sende inn denne til Statskog så snart som mulig etter avsluttet jakt! Innsamlede opplysninger blir behandlet konfidensielt. Jakttrykk Statskog har i Troms store områder som er egnet for småviltjakt og stort sett vil det være god plass til alle som kommer. Det er derfor ikke innført noen reguleringer i antall småviltjegere på statens grunn i Troms. De første dagene kan det likevel oppleves et visst press i enkelte områder. Med litt kreativitet med hensyn til valg av jaktområde, og kanskje også legge jaktferien noen dager senere enn åpningsdatoen, vil alle ha muligheter til å finne sitt eget sted. Reguleringer Som innehaver av småviltkort hos Statskog må jegere være forberedt på at jakta ved behov kan reguleres. Eksempler på slike reguleringer kan være begrensninger av antall jegere, jakttid, endringer av jaktområdet og/eller innføring av fangstbegrensninger (bag-limit). Slike reguleringer gir ikke rett til refusjon av innbetalt beløp. 28 STATSKOG REGION TROMS FISKE OG SMÅVILTJAKT 29

16 Statskog har dagskvoter på rype og skogsfugl for å begrense uttaket i dårlige produksjonsår og i større grad kunne styre jegerne/jaktpresset mot de bedre områdene. Dagskvotens størrelse blir fastsatt på bakgrunn av tellinger av høstbestand i august. Kvotene vil bli kunngjort i en pressemelding i rundt månedsskiftet august/september. De vil også være opplyst på vår nettside eller de kan fås ved henvendelse til oss på tlf Hytter og gammer Flere steder i distriktet så har vi tilbud om overnatting. Det kan være snakk om åpne husvær med bare det aller mest nødvendige av utstyr, til fult utstyrte utleiehytter. De små åpne hyttene, koiene og gammene er til fri bruk for alle. For å gjøre tilbudet tilgjengelig for flest mulig, er det god skikk at man ikke legger seg til et sted over lengre tid. Det er uansett god skikk å vike plassen for nye besøkende når man har ligget der en natt. For nærmere informasjon om den enkelte hytte og bestilling av utleiehytte se Statskog ønsker deg god tur! 30 STATSKOG REGION TROMS

17 Inatur Våre tilbud om jakt, fiske og hytteleie finner du på Her kan du kjøpe jakt- og fiskekort, samt booke hytte selv. Kjøp fiskekortet enkelt på SMS Statskogs Norgeskort for fiske kjøper du enklest på SMS. Informasjon om fremgangsmåte finner du på våre nettsider Statskogs friluftstorg Vårt friluftstorg kan hjelpe deg med å kjøpe jakt- og fiskekort, samt leie hytte. Har du spørsmål omkring jakt, fiske og hytter, vil friluftstorget kunne hjelpe deg. Friluftstorget kommer du i kontakt med ved å ringe 07800, eller ved å sende en epost til Foto: Claus Grimstad, Tore Bjørnstad, Torkel Skoglund Grafisk arbeid: Torkel Skoglund, Trio Media as og Statskog SF Serviceboks 1016, 7809 Namsos

Fiskeregler i Troms 2015

Fiskeregler i Troms 2015 Fiskeregler i Troms 2015 Statskog i Troms Innlandsfiske på statsgrunn i Troms og nordre Nordland Velkommen til fiske hos Statskog Her er de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i

Detaljer

Gjelder fra 1. januar Fiskeregler for Troms

Gjelder fra 1. januar Fiskeregler for Troms Gjelder fra 1. januar 2017 Fiskeregler for Troms Gjelder fra 1.januar 2017 Fiskeregler Generelt For alt fiske på statens grunn forutsettes det løst fiskekort. Fiskekort skal medbringes under fiske og forevises

Detaljer

Innlandsfiske på Helgeland

Innlandsfiske på Helgeland Gjelder fra 1. januar 2015 Innlandsfiske på Helgeland Fiskeregler Gjelder fra 1. januar 2015 Generell informasjon Statskog region Helgeland forvalter fisket på Statskogs eiendoer på Helgeland. Dette omfatter

Detaljer

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016 Fiskeregler for Salten Gjelder fra 01.01.2016 Innlandsfiske på statsgrunn i Salten Denne brosjyren vil gi deg de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i kommunene Saltdal, Meløy,

Detaljer

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER Muligheter for jakt og fiske Jakt og fiske på statsallmenning reguleres av fjelloven med forskrifter Jakt: - 23 Lik rett for de som siste året har vært og fortsatt er fastboende

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012

Statskog SF. Verdiskaping i utmarka. v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Verdiskaping i utmarka v/seniorkonsulent Tom-Rune Eliseussen 11. oktober 2012 Statskog SF Landets største grunneier Vi eier på vegne av fellesskapet ca. 1/5 av Norge over 80% av Statskogs grunn

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i Side 1 av 7 FOR 2004-03-08 nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning DATO: FOR-2004-03-08-515 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen. Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen Evenstad, 03.06.2015 Even Borthen Nilsen 1 Hva er FeFo? Finnmarksloven trådte i kraft 1.juli 2006 Tidligere statsgrunn i Finnmark overført til ny grunneier. Norges

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere

Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Jakt på store rovdyr adgang for tilreisende jegere Innledning På bakgrunn av begrenset fellingsresultat de siste årene, anmodet rovviltnemnda for Troms og Finnmark om at Finnmarkseiendommen (FeFo) må åpne

Detaljer

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva.

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva. MOTTATT Ul SEPT 2015 R$SAKOMMUNE 1-E RÃSÉ-.Å K(}.`*f'l.\1U.\'[É U? SEPT 2015 Y3. Saksnrg* Ö' S "øl Kjell H. Kveberg 30.08.2015 Olav Tryggvasons gt 28 7011 Trondheim Rissa Kommune Servicetorget Rådhuset

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 50/2017 Styremøte

Saksnr. Utvalg Møtedato 50/2017 Styremøte JournalpostID: 17/5527 Dato: 08.06.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 50/2017 Styremøte 26.06.2017 Småvilt - Evaluering jaktfeltmodell Innledning: Norges Jeger- og fiskerforbund klagde i 2011 inn

Detaljer

Høring innlandsfiske 2015

Høring innlandsfiske 2015 Høring innlandsfiske 2015 Forslag til kunnskapsinnhenting og reguleringer Åpen folkemøte i Alta 05.02.2015 Ved Einar J. Asbjørnsen, leder utmark FeFo 1 Innhold: Del 1: Finnmarksloven, FeFo sin strategiplan

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 20.06.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Kort informasjon om Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms er et varig vernet vassdrag som ligger i et av Norges mest naturskjønne dalfører. Elva går gjennom Reisa

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Retningslinjer for innlandsfiske

Retningslinjer for innlandsfiske Retningslinjer for innlandsfiske 1 Retningslinjer for forvaltningen av innlandsfiske i Finnmark. Sendt ut på høring desember 2008 Høringsfrist mars 2009 Kontaktmøter med gjennomgang av høringsinnspill

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen

Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen Småviltforvalting på Finnmarkseiendommen 1 Hva er FeFo? 2006: Finnmarksloven Finnmarkseiendommen FeFo Norges desidert største ikke-statlige grunneier (14% av fastlands-norge), 46 000 km2 Ledes av et styre

Detaljer

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne)

(etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Vedlegg 2. Vannregionutvalget for vannregion Troms (etablert på bakgrunn av tilbakemeldinger etter oppstartkonferansen og oppsummeringsnotatet etter denne) Organisasjon Navn e-postadresse Adresse Kvæfjord

Detaljer

Rype- og skogsfugltaksering Statskog SF. Rypeseminar Byglandsfjord 28.10.15

Rype- og skogsfugltaksering Statskog SF. Rypeseminar Byglandsfjord 28.10.15 Rype- og skogsfugltaksering Statskog SF Rypeseminar Byglandsfjord 28.10.15 Kristian Eiken Olsen Fra Flekkefjord bosatt på gårdsbruk i Åseral. Tilknyttet regionkontoret på Lillehammer. Jobber regionalt

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Kort og kortpriser år 2004

Kort og kortpriser år 2004 Fiskesesongen 2004, Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms, det varig vernede vassdraget gjennom et av Norges mest naturskjønne dalfører går inn gjennom Reisa Nasjonalpark og er ca 200 km langt. Flytid fra Tromsø

Detaljer

Fiskeregler for innlandsfiske på Helgeland

Fiskeregler for innlandsfiske på Helgeland Fiskeregler for innlandsfiske på Helgeland Gjelder fra 1. januar 2017 Generell informasjon Statskog region Helgeland forvalter fisket på Statskogs eiendommer på Helgeland. Dette omfatter kommunene Hattfjelldal,

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget

Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget Vedlegg 1 Fastsatt ved Kgl. res. av 4. februar 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser

Detaljer

Velkommen til samling 6. Lover og forskrifter

Velkommen til samling 6. Lover og forskrifter Velkommen til samling 6 Lover og forskrifter Temaer samling 6 Lover og forskrifter Bakgrunn for regelverk Gjennomgang av de viktigste lovene og forskriftene Kort innføring i andre relevante vedtak Forvaltningsnivå

Detaljer

FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE

FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE Blåfjella felles kortområde FELLES KORTSALG FOR RYPEJAKT OG INNLANDSFISKE I BLÅFJELLA FELLES KORTOMRÅDE AVTALEN ER INNGÅTT MELLOM: Åsskard, Surnadal kommune Halsabygda storviltvald, Halsa kommune Betna

Detaljer

Ditt kjøp. Sammendrag. Bestilt av. Ordrenummer: Kvittering utstedt kl. 13:33

Ditt kjøp. Sammendrag. Bestilt av. Ordrenummer: Kvittering utstedt kl. 13:33 Ditt kjøp Ordrenummer: 13418611 Kvittering utstedt 22.03.2017 kl. 13:33 Sammendrag Laksefiske i Gaula Gå til tilbudet. Feragen døgnkort for magnus solum 500,00 Servicegebyr 20,00 Totalt 520,00 Herav 25%

Detaljer

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8

Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Adresseliste Deres ref Vår ref Arkivnr 04/7176- Dato 04.09.06 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 Dato: 24.08.06. Sted: Vadsø Tilstede: Nemnda: Runar

Detaljer

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen Status - kommunereformen fylkesmann Bård M. Pedersen «Primærhelsemeldingen er kommunereformens siamesiske tvilling»(helse- og omsorgsminister Bent Høie) «Kommunereformen går ikke over, fordi utfordringene

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2014/2015, godkjent av styret. Rett til jakt Et hvert medlem av Ski Jeger- og Fiskerforening

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Deres dato Deres ref. Statskog v/lars Frihetsli, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos Bardu

Detaljer

Våpenloven. Omfatter vanlig sivil besittelse av alle typer skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

Våpenloven. Omfatter vanlig sivil besittelse av alle typer skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Våpenloven Omfatter vanlig sivil besittelse av alle typer skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Krever tillatelse fra politiet for alle våpen med grovere kaliber enn 4.5mm. (Gjelder også luft og fjærvåpen)

Detaljer

. 2015 GI-(0 \JVV(DI`Q

. 2015 GI-(0 \JVV(DI`Q iht. adresseliste. 2015 GI-(0 \JVV(DI`Q MILJO- DIREKTORATET Trondheim, 12.10.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: 2015/10586 Arild Sørensen Horing på revisjon av

Detaljer

Regulering av småviltjakt 2011: Klager på styrets vedtak

Regulering av småviltjakt 2011: Klager på styrets vedtak Regulering av småviltjakt 2011: Klager på styrets vedtak Innledning Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Karina Kolflaath/Geir Johnsen påklager FeFos vedtak om regulering av småviltjakt på Finnmarkseiendommen

Detaljer

Høringsforslag - småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2011/2012

Høringsforslag - småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2011/2012 Høringsforslag - småviltjakta på statsallmenningen i Engerdal 2011/2012 Fjellstyret kom i fjellstyremøte 1. februar 2011 fram til et forslag til administrering av småviltjakta 2011/2012. Det ble besluttet

Detaljer

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode /

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Oddvar Brenna Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 21 74 16.10.2015 2015/2026-4 420.0 Deres dato Deres ref. Adresse1iste Invitasjon til plan- og

Detaljer

KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING FRITIDSFISKE (SPORTSFISKE) ØKE AKTIVITET INNLANDSFISKE

KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING FRITIDSFISKE (SPORTSFISKE) ØKE AKTIVITET INNLANDSFISKE KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING FRITIDSFISKE (SPORTSFISKE) ØKE AKTIVITET INNLANDSFISKE KJFF Fritidsfiske / Sportsfiske Fiske med stang eller håndsnøre ANTALL FRITIDSFISKERE Antall fritidsfiskere

Detaljer

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen 27.august 2015 KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ: Utmarksforvalter Even Borthen Nilsen TLF/TELEFOVDNA: 926 87 818 / WEB: www.fefo.no Årets takseringsresultater er klare: Nesten doblet antall ryper på Finnmarkseiendommen

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Transportstatistikker

Transportstatistikker Transportstatistikker Hans Petter Bergseth Per Øyvind Sørgård, Luftambulanseambulanse Trond-Bjørnar 1 Luftambulanse 2 Luftambulanseoppdrag Evenes 2015 3 Luftambulanseoppdrag Evenes 2015 Per Øyvind Sørgård,

Detaljer

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styret i Reisa Elvelag...3 Styrets beretning 2006...4 Fiskeregler...4 Fiske...4 Forvaltning av fiskeressursen...6 Biologisk handlingsplan...6 Handlingsplan

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE - 1 - VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE Innhold VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE... 1 1 ORGANISERING... 1 2 MÅLSETTING... 1 3 JAKTSTYRETS OPPGAVER... 1 4 JAKTPRODUKTER... 3 STORVILTJAKT... 3 SMÅVILTJAKT...

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning.

Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. SULDAL FJELLSTYRE Orientering om jakt, fiske og hytteutleige på Suldal statsallmenning. Suldal statsallmenning ligg i Dyraheio og er på 92 000 da. Ein liten del av allmenningen ligg i Breifonnområdet,

Detaljer

Forslag til en mer målrettet reguleringsmodell for Kystfiskekvoten

Forslag til en mer målrettet reguleringsmodell for Kystfiskekvoten Forslag til en mer målrettet reguleringsmodell for Kystfiskekvoten Sametinget og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ble i desember 2015 enige om et samarbeid med sikte på å finne en mer målrettet reguleringsmodell

Detaljer

Tetthet av liryper i Finnmark

Tetthet av liryper i Finnmark Ryper per km2 Framlagt på møtet 29.nov 2016 Orienteringssak småviltjakt, innlandsfiske og laksefiske i elv - 2016 Småviltjakt FeFo gjennomfører hvert år i samarbeid med lokale jeger- og fiskeforeninger

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Foto: Lena Kristiansen

Foto: Lena Kristiansen Småviltjakt 2012/2013 Foto: Lena Kristiansen INFORMASJON VELKOMMEN TIL JAKT PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN! Denne folderen er laget for å gi nødvendig informasjon om småviltjakt og fangst på Finnmarkseiendommen

Detaljer

Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak nr.: 01/15 Møtedato: 02.02.15 Saksbehandler: Vidar Formo Arkiv nr. 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste Saksopplysninger: Møteinnkalling og sakliste er utsendt på e-post før møtet. Kopierte

Detaljer

Framtidas rypejakt for kong Salomo

Framtidas rypejakt for kong Salomo Framtidas rypejakt for kong Salomo eller Jørgen Hattemaker? Hans Chr. Pedersen Fra tidenes morgen har jakt og fangst vært en av menneskets aller viktigste økosystemtjenester Dagens rypejakt - en bærekraftig

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode.

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode. Viltstell plan for Skrautvål sameie 1 ORGANISERING Jakten i Skrautvål sameie forvaltes av et jaktstyre på 3 medlemmer (sameiere) og 1 varamann, som velges på årsmøtet i sameiet for 3 år om gangen. Ett

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 Sammendrag av gjeldende regler og forskrifter pr. 4. februar 2013 Nils Roger Duna lensmann/miljøkoordinator og sjøtjenesteansvarlig Flatanger lensmannskontor

Detaljer

Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde

Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde Ole Nergårdsbu mye brukt av folk som ferdes. Foto: Kjetil Letto 1. OPPSYN. Fjelltjenesten har hovedansvaret for feltarbeid

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

12. Fiskeforskrifter for Skøelva

12. Fiskeforskrifter for Skøelva 12. Fiskeforskrifter for Skøelva Forskriftene er nå revidert ut fra ny 5 årsplan for perioden 2015-2019 og bestandsvurdering med midtsesongsevaluering skal gjøres 1.august. Her skal beskatningen på tildelt

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN

Møteinnkalling. Sakliste. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/08 05/503 SØKNAD OM GODKJENNING AV BESTANDPLAN FOR ELG I SALANGSDALEN OG FOSSBAKKEN Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Lille Møtesal Møtedato: 11.06.2008 Tid: 1600 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger.

Detaljer

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016 11:30

Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016 11:30 Møtebok Organ Møtested Møtedato Kl. Torpa Fjellstyre Nordre Land rådhus, Dokka 13.04.2016 11:30 de 1 Til stede på møtet: Styret: Bernt Øistad (leder), Per Ole Lunde, Marit M. Rønningen, Sigbjørn Nydahl

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2016/2017, godkjent av styret. Hvem kan søke om jakt Alle medlemmer av Ski Jeger-

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET

RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET TYSFJORD/HAMARØY 2015 Tangen Produkter 1 Innhold s. 1 Forside s. 2 Innhold s. 3 Forord s. 4 Oppsummering s. 5 Fiskekultiveringa i Varpa s. 6 Oversikt

Detaljer

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus

Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Pasientstrøm-analyse for Narvik Sykehus Kirurgisk aktivitet 2014-2015 SKDE-notat N/2016 Hanne Sigrun Byhring SKDE hanne.sigrun.byhring@skde.no Lise Balteskard SKDE lise.balteskard@skde.no Innhold 1 Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

Klagernes anførsler Direktoratets merknader

Klagernes anførsler Direktoratets merknader Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/11639 ART-VI-KMV 01.10.2010 Arkivkode: 445.21 Oversendelse av klager på vedtak om lisensfelling

Detaljer

Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 15.2 kl

Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 15.2 kl Fjellstyremøte på fjellstyrekontoret onsdag 15.2 kl. 19.00 Tilsede: Medlemmer/vara: Jan Olav Solstad, 2670 Otta Vegar Blakar, 2670 Otta Sigurd Riise, 2670 Otta Oddrun Høglien, 2670 Otta Odd Ivar Svelstad,

Detaljer

Foranledningen til dette, er vedtaket styret tok i Styresak 6/2014, (5- kilometersonen) der det heter at

Foranledningen til dette, er vedtaket styret tok i Styresak 6/2014, (5- kilometersonen) der det heter at Høring adgangsregulering innlandsfisk Bakgrunn Styret i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) har bedt direktøren om å høre på prinsipper for regulering av innlandsfiske i henhold til Finnmarkslovens

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet September 2014 Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt

Detaljer

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Forvaltning av sjøørret i Buskerud Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Hva er forvaltning av sjøørret? 1 Lov om laksefisk og innlandsfisk: 1. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde:

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Anbudsområde Deltilbud Transportklasse Konklusjon Leverandør Balsfjord Transportklasse A Tildeles 1. prioritet Sørensen Stein Persontransport Balsfjord/storjord Rullestolbil

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag.

Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag. Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag. Figurene og tabellene nedenfor søker å si noe om studentsammensetningen for nye studenter ved HiN. Med nye studenter menes alle som er nye på et studieprogram

Detaljer

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.09.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 24.09.2012 VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TL HØRNG - ENDRNG 2012/2355-1

Detaljer

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012.

Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Møtereferat Vulufjell Fjellstyre 24.01.2012. Tilstede: Medlemmer: Jan Petter Stebergløkken, 2647 Brit Dalseg, 2647 Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Ole O. Brandvold, 2640 Vinstra Ingunn Bakken, 2640 Vinstra

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2015

Skatteinngangen pr. januar 2015 Mars 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr. Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett for

Detaljer