Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl i Møterom oppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe"

Transkript

1 ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl i Møterom oppe SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/11 Godkjenning av protokollar frå møta 24. mai og 25. august /11 Oppfølging av revisjonen sine merknader til årsrekneskapen /11 Førebuing til bestilling av forvaltningsrevisjon: Innkjøp til drift og investering 22/11 Budsjett for kontroll og tilsyn kontrollutvalet sitt forslag 23/11 Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr rapport 24/11 Revisor si uavhengighet - eigenerklæring frå oppdragsansvarleg revisor 25/11 Statusoversikt kontrollutvalet sine saker 26/11 Orientering om overordna revisjonsstrategi /11 Rapport selskapskontroll: Rogaland Revisjon IKS EVENTUELT MELDINGAR Periode: 16. april august 2011 Nr. Referatsakstittel 6/11 Evaluering av kontrollutvalet sitt arbeid i perioden Vennleg meld eventuelt forfall snarast på telefon eller mobil , eller på e-post til Ved forfall vert varamedlemmer innkalla serskilt. Medlemmer som meinar seg inhabile, må og gje melding dette, slik at varamedlemmer kan innkallast. Evt. saker merka (Unnateke offentleggjering i medhald av off.l) sendast berre til medlemmer/ varamedlemmer. Forsand, 24. august 2011 Torstein Haukalid Leiar av kontrollutvalet Per Kåre Vatland Sekretariatet

2 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 049 : Per Kåre Vatland Behandlast av utval: Møtedato Utvalssaksnr. Kontrollutvalet i Forsand /2011 GODKJENNING AV PROTOKOLLAR FRÅ MØTA 24. MAI OG 25. AUGUST 2011 Sjå vedlagt protokoll frå kontrollutvalet sitt møtet 24. mai 2011 Vidare ligg og ved protokoll frå møtet 25. august 2011 som var fellesmøte for kontrollutvala som hadde bestilt selskapskontrollen i Rogaland Revisjon IKS Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalet i Forsand godkjenner protokollane frå møta 24. mai og 25. august SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgivar Vedlegg: 1. Protokoll frå møtet 24. mai Protokoll frå møtet 25. august 2011 Saksliste Neste 2

3 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 210 : Per Kåre Vatland Behandlast av utval: Møtedato Utvalssaksnr. Kontrollutvalet i Forsand /2011 OPPFØLGING AV REVISJONEN SINE MERKNADER TIL ÅRSREKNESKAPEN 2010 Bakgrunn Då kontrollutvalet på møtet behandla årsrekneskapen 2010, vedtok dei å følgje opp revisjonen sine merknader i revisjonsmeldinga og årsoppgjersnotatet. Kontrollutvalet har fått ei skriftleg tilbakemelding får kommunen som ligg ved saka. Rådmann og økonomileiar hadde ikkje anledning å kome i møtet Saksutreiing I sitt notat går økonomileiaren kommenterar merknadene i revisjonsmeldinga og årsoppgjersnotatet. På eit par av punkta kjem kommunen med avklarande opplysningar om merknadane. Der kor det er nødvendig med tiltak går det fram av notatet kva tiltak som er sette i verk. Me viser til notatet. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalet tek rådmannen si oppfølging av revisjonsmerknadar til etterretning. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgivar Vedlegg: 1. Tilbakemelding på revisjonen sine merknader til årsrekneskapen 2010 Saksliste Neste Førre 3

4 Vedlegg: TILBAKEMELDING ÅRSREKNESKAPEN 2010.doc PÅ REVISJONEN SINE MERKNADAR TIL MERKNADAR: 1. Kommunen har ikkje sett opp ei avstemming av innberetta lønn mot rekneskapen Skjema 1022 var ikkje korrekt utfylt i perioden då årsavslutninga var og blei då sett på som ikkje avstemt, sjølv om postane mellom lønn og regnskap var kontrollert på anna vis. Det er nå enighet om korleis skjemaet skal fyllas ut og det blir gjort månadleg. 2. På einskilde postar var det store avvik mellom avlagt rekneskap og budsjett. Den største posten her var gevinsten på finansielle omløpsmidler. Desse verdiane er ikkje klar før etter årsskifte. Budsjettendringane skal vedtas av kommunestyret innan rekneskapsåret er omme og det er dermed for tidleg i desember å justera dette. Elles har Forsand kommune alltid budsjettert desse lågt då dette er svært usikre inntekter som svingar i takt med markedet. Det skulle og vore budsjettert disponering av mindreforbruket for 2009, det blei ved ein inkurie ikkje gjort men vil for framtida bli utført. Overføring drift- investering gjaldt manglande korrigering av budsjett på tidlegare løyva prosjekt og overføring av all mva istaden for mva av investering. Dette vil for framtida bli korrigert. ANDRE FORHOLD 3. Leigeinntekter næringsbygg er ikkje regulert dei siste 10 åra Alle leigeinntekter vert indeksregulert kvart år etter avtaleinngåing men utgangspunktet er sats som er meir enn 10 år gammal. 4. Avstemming mellom fagsystem og rekneskap (lege, barnevern og sosialkontor) Det har vore møte mellom revisjonen/rådmannen/økonomi og seksjonsleiar for helse- og sosial. Konklusjonen vart at det ikkje trengs eiga avstemming mellom barnevern/sosial då denne internkontrollen vart sett på som god nok. Legekontoret har skifta system og her skal det foretas avstemming. 5. Informasjon på rekneskapsutskrifter som er tausheitsbelagde. Det var tidlegare praksis å motrekna avdrag på sosiallån i utbetaling av bustøtte, dette kom då fram i rekneskapen med navn. Praksis er nå endra slik at avdrag på sosiallån blir fakturert. 6. Avgiftsfeil på innkjøp Desse feila blir først og fremst gjennomgått og korrigert på økonomikontoret i samband med kvar termin. Det gjeld som oftast feil mva-kode knytt til fakturabehandling. For å førebyggja dette og redusera feil har me hatt internt kurs for nytilsette og andre som treng opplæring. Dersom feila vedvarer har me i tillegg hatt opplæring 1-1 på kontoret. Utfordringa er å følgje opp når det blir endring (tilgang/avgang/permisjon) i stillingar. 7. Investering kor det uklart kven som eig anlegget og om avgiftsbehandlinga er rett Det er Forsand kommune som eig småbåthavna i Fossanhagen, då Forsand kommune har avtale med Hagavika båtforening om leige. Avgiftsbehandlinga vil bli korrigert. 8.Kommunen har ikkje budsjettert på alle prosjekta i 2010, då desse var budsjettert tidlegare år, KRD Dette vil for framtida bli budsjettert i samsvar med KRD. 4

5 9. Sal av eigedom til pris under marknadspris Det har ikkje vore sal av eigedom under marknadspris. Ein har innhenta takst frå eigedomsmeklar, denne sa at antatt marknadspris var , eigdommen vart seld for Avvik mellom anleggsmodul og balansen Dette avviket skuldast delsalg av tomter i byggefelt, balansen viser rett verdi og anleggsmodulen vil bli korrigert i samsvar med verdi i balansen. Forsand 16. august 2011 Ellen K Hagen - leiar økonomi - Tilbake 5

6 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Per Kåre Vatland Behandlast av utval: Møtedato Utvalssaksnr. Kontrollutvalet i Forsand /2011 FØREBUING TIL BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON: INNKJØP TIL DRIFT OG INVESTERING Bakgrunn Kontrollutvalet må i løpet av hausten bestille ein ny forvaltningsrevisjon som skal leverast i Me har lagt opp til ei bestilling i to trinn. I dette møte førebur kontrollutvalet bestillinga med å seie noko om problemstillingar. I det første møtet etter valet vil det ny kontrollutvalet gjere sjølve bestillinga. Etter planen for forvaltningsrevisjon er det innkjøp som står for tur. Saksutgreiing I den førebuande saken er det viktig at kontrollutvalet tenker gjennom kva de ynskjar med å gjennomføre ein forvaltningsrevisjon på området (føremål). Vidare må dei seie noko om kva dei ynskjer at forvaltningsrevisjonen skal klargjere (problemstillingar). Det er fleire av våre kontrollutval som har gjennomførd forvaltningsrevisjonar av innkjøp. På bakgrunn av ein gjennomgang av desse bestillingane vil me kome med nokre innspel føremål og problemstillingar som kontrollutvalet kan ta utgangspunkt i si vurdering. Eit viktig føremål med forvaltningsrevisjonen vil vere å undersøkje om lov om offentlige anskaffelser, styrande dokument for innkjøpsområdet og vedtak blir etterlevd i Forsand kommune. Men kontrollutvalet kan og velje å definerast føremålet meir detaljert som til dømes: Prosjektet skal gjennomgå og vurdere kommunens organisering av innkjøpsfunksjonen, om regelverket vert overhalde, og identifisere risiko og praksis ved kjøp av varer og tenester. Når det gjeld problemstillingar kan fylgjande stikkord nemnas: Korleis er innkjøpsfunksjonen i kommunen organisert? I kva grad har kommunen tilstrekkelge system og rutinar for gjennomføring og oppfølging? I kva grad har kommunen tilstrekkeleg innkjøpsfagleg kompetanse? I kva grad vert kjøp gjennomførd i tråd med lov- og regelverk? På kva områder er det særleg sannsynleg at det kan oppstå brot på regelverk og kva konsekvensar kan dette få? Har kommunen inngått rammeavtalar og korleis vert desse utnytta? 6

7 Forslag til VEDTAK: 1. Kontrollutvalet i Forsand ber Rogaland Revisjon lage eit utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjon av innkjøp innan 15. november 2011, slik at dette kan behandlas på siste møtet i år. 2. Prosjektet skal byggje på følgjande: a. Føremål: b. Problemstillingar: i. ii. iii. iv. v. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgivar Saksliste Neste Førre 7

8 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 151 : Per Kåre Vatland Behandlast av utval: Møtedato Utvalssaksnr. Kontrollutvalet i Forsand /2011 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2012 KONTROLL- UTVALET SITT FORSLAG Bakgrunn: Kontrollutvalet har et lovpålagt ansvar for å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Da kontrollutvalet berre er underlagt kommunestyret, skal kontrollutvalet sitt budsjettvedtak i medhald til føreskrifta leggjast fram for kommunestyret i samanheng med at kommunens samla budsjett for 2012 skal vedtas. Budsjettet skal omfatte alle utgifter knytt til kontrollutvalets arbeid. Kontrollutvalet vert difor å sjå på som ei avdeling med budsjettansvar for eige budsjett. Dette inneber også et ansvar for rekneskap og rekneskapsoppfølging. Saksutredning: Føreskrifta pålegg kommunen å ha ei forsvarleg revisjonsordning og eit uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget omfattar difor lovpålagte oppgåver. Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovudpunkt; utgifter til kjøp av tenester frå revisjonen, utgifter til kjøp av tenester frå sekretariat, samt andre utgifter til kontrollutvalet (møtegodtgjering, kurs-/opplæring m.m.). Revisors budsjettforslag: Forsand kommune er medeigar i og kjøper sine revisjonstenester frå det interkommunale selskapet Rogaland Revisjon IKS. Sekretariatet har mottatt forslag til budsjett frå revisor, styrebehandla 25. august Budsjettforslaget i et IKS skal også behandlast i representantskapet, og vert behandla her i møtet 05. oktober Revisors budsjett omfattar i grove trekk utgifter til vanlig regnskapsrevisjon, attestasjonar, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i medhald til planer vedtatt av kommunestyret, samt oppmøte i kontrollutvalet. Det vises til eige vedlegg frå revisor for oversikt over kva som er forventa brukt til de forskjellige føremåla. Revisor har i sitt budsjettforslag ikkje endra på timetalen. Men timeprisen er auka. Revisor sitt budsjett vert auka med 3,84 % i høve til i fjor. Sekretariatets budsjettforslag: Forsand komme er medeigar i det interkommunale 27-samarbeidet Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS, og kjøper administrasjonstenester for kontrollutvalet herfrå. Sekretariatet sitt budsjett med fordeling av grunnbeløp til kommunane ble godkjent av styret 8

9 den 26. august Grunnbeløpet for 2012 vert auka med kr 4.000,- som utgjer ei auke på 4,3 %. Endelig avregning foretas iht. vedtektene når rekneskapen er vedteken. Her vart kommunen i 2011 tilbakebetalt kr ,- (del av rekneskapsoverskot for 2010). Det er inga ekstrautgifter ut over grunnbeløpet ved ordinær møteverksemd. Andre utgifter knytt til kontrollutvalet Andre utgifter knytt til kontrollutvalet er redusert med om lag kr 8.500,-. Då er det auka litt på posten godtgjersle politikarar, medan posten kjøp konsulenttenester er redusert noko. Kontrollutvalet sitt samla budsjettforslag Det vert lagd fram eit samla budsjettforslag for kontroll og tilsyn gruppert på de kontoarter som er nytta i kommunens budsjett, sjå vedlegg. Det er dette føreskrifta legger opp til når det, som nemnt innleiingsvis, kontrollutvalet vert pålagd å utarbeide forslag til budsjett for kontrollutvalet og revisjonen sin samla verksemd. Kontrollutvalet sitt budsjettforslag for 2012 er dermed på kr , som er ein auke i høve til 2011 på 1,6 %. Dette er noko lågare enn vanleg lønns- og prisstigning. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalet i Forsand tilrår eit samla budsjett på kr inkl. mva for kontroll- og tilsyn for SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgivar Vedlegg: 1. Budsjettoversikt Saksliste Neste Førre 9

10 Vedlegg: Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2012 Kontrollutvalet i Forsand Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Arkivkode : E: 151 Saksnr. : Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2012 Ansvar 1 - Teneste 1002 Vedtatt kst bud Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Budsjettforslag 2011 Godtgjersle politikarar mm Tapt arbeidsforteneste Arbeidsgjevaravgift Kurs og opplæring Reiseutgiftar mm Kontingentar Kjøp konsulenttenester m.m Andre utgifter kontrollutvalet Kontrollutvalssekretariatet Kjøp tenester frå revisjonen Mva Budsjettramme Budsjettauke i % 1,6 % Tilbake 10

11 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 212 : Per Kåre Vatland Behandlast av utval: Møtedato Utvalssaksnr. Kontrollutvalet i Forsand /2011 BUDSJETTOPPFØLGING KONTROLL OG TILSYN PR RAPPORT Bakgrunn Sidan kontrollutvalet har budsjettansvar for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen, er dei og ansvarleg for å følgje opp budsjettet gjennom året. Som vanlegg legg me fram ei rapport pr som visar kor mykje som er brukt så langt i år. Saksutgreiing Kommunen førar utgiftene på politikarane på sentrale konti, difor er det meste av desse utgiftene ikkje komne med i oversikta. Det einaste som er kom med er kontingentar. Når det gjeld kjøp av tenester frå kontrollutvalsekretariatet er det brukt 50 % av budsjettet så langt i år. Kommunen har betalt for 8 månader så langt. Når forbruket er berre 50% heng dette saman med at sekretariatet har tilbakebetalt kommunen deira del av overskot i sekretariatet for Det vil derfor bli eit mindreforbruk på denne posten på årsbasis Når det gjeld kjøp revisjonstenester, er det brukt 50,1 %. Revisjonen kommenterar sitt forbruk slik: Det er utført 3 av 6 mva komp attestasjoner. Mye statlige erklæringer samles rundt årsskiftet. Årsoppgjør 2010 er sluttført og regnskapsrevisjon 2011 er påbegynt. På forvaltningsrevisjon er kommunens styringssystem under arbeid mens selskapskontroll Ryfylke miljøverk iks er levert. Overordna analyse er bestilt. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalet i Forsand tek budsjettoppfølging pr til etterretning SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgivar Vedlegg: 1. Budsjettoppfølging pr Saksliste Neste Førre 11

12 Vedlegg: Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr rapport Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Kontrollutvalet i Forsand Arkivkode : E: 212 Saksnr. : Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn pr rapport Vedtak K.utv Vedtak Kst. Forbruk 2. Tertial % Kommunens regnskap viser: Godtgjersle politikarar mm Kurs og opplæring Reiseutgiftar mm Kontingentar ,0 % Kjøp konsulenttenester m.m Kontrollutvalssekretariatet ,0 % Sum utgifter kontrollutvalet ,3 % Kjøp tenester frå revisjonen ,1 % Mva Budsjettramme ,8 % Vedtak K.utv Vedtak Kst. Forbruk 2. Tertial % Frå oversikta til revisjonen Regnskapsrevisjon, attestasjonar mm ,3 % Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll ,7 % Sum kjøp revisjonstenester ,7 % Tilbake 12

13 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 026 : Per Kåre Vatland Behandlast av utval: Møtedato Utvalssaksnr. Kontrollutvalet i Forsand /2011 REVISOR SI UAVHENGIGHET - EIGENERKLÆRING FRÅ OPPDRAGSANSVARLEG REVISOR Bakgrunn Etter føreskrifta om revisjon i kommunar og fylkeskommunar 15, skal oppdragsansvarleg revisor årlig og elles ved behov gje ei skriftleg eigenvurdering om sin uavhengigheit, til kontrollutvalet. Ifølge Kommunelovens 79 skal den som foretar revisjon for ein kommune ikkje ta oppdrag for kommunen dersom revisor eller revisor sine nærståande har ei slik tilknyting til kommunen at den kan svekka revisor sin uavhengigheit og objektivitet. I tillegg seier forskrifta 13 og 14 noko om kva krav som vert stilt til at revisor skal vera uavhengig, og kva avgrensingar som finst for revisor ved gjennomføring av revisjonsoppdraget. Saksframstilling Erklæringa frå revisor er en eigenerklæring for oppdragsansvarleg revisor sin uavhengigheit i forhold til Forsand kommune. Som det går fram av kommentarane til 15, stilles det same krav om uavhengigheit og objektivitet både til oppdragsansvarleg revisor og til denne sine medarbeidarar. Men kravet om dokumentasjon i forhold til kontrollutvalet (eigenerklæring), gjelder berre oppdragsansvarleg revisor. Erklæringa skal som nemnt gjevast årlig, dersom det ikkje ligg føre tilhøve som gjer at erklæringa må gjevast hyppigare. Erklæringa vert gitt på revisors eige ansvar og skal ikkje godkjennast av kontrollutvalet, men tas til orientering. Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalet i Forsand tek den framlagde uavhengigheitserklæringa frå oppdragsansvarlig revisor i Forsand kommune til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgivar Vedlegg: 1. Revisor si uavhengigheitserklæring. Saksliste Neste Førre 13

14 Rogaland Revisjon IKS Var saksbehandler : Var data : Var referanse : Side: Cicel T. Aarrestad av 3 Til kontrollutvalget i Forsand kommune Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet overfor Forsand kommune Innledning I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) 12 skal oppdragsansvarlig revisor for kommuner ha fort en hederjig vande!. Oppfolging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfer merknader til nevnte bestemmelse. I felge revisjonsforskriften 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert ar, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder ogsa for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter a legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. Lovkrav til revisors uavhengighet Folgende fremgar av kommuneloven 79: Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskornmune kan ikke ivareta revisjons- og kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes neerstaende har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tiiiitsmenn, at dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som neerstaende regnes a) ektefelle og en person som vedkommende bor sam men med i ekteskapsliknende farhold, b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og sosken, og deres ektefeller eller personer som de bar sammen med i ekteskapsliknende forhold og c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og sesken til en person som nevnt under bokstav a). Det samme gjelder dersom det foreligger sreregne forhold som er egnet til a svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomforing av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medferer ikke i seg selv at revisoren mangler nodvendig uavhengighet og objektivitet. Krav til uavhengighet er nrermere spesifisert i revisjonsforskriften 13. Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget. Revisor kan ikke veere medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller fylkeskommunen deltar i. Postadresse: t.ekkevn STAVANGER Besokadresse: Samme E posladresse: aland-revisj on,no Telefon: Telefaks : 51 B Bankkonlo: Virksomhets nr : NO MVA UAVHENG/GHETSERKUERIN G KU

15 Rogaland Revisjon IKS Var data Var referanse Side: av 3 Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet nar dette kan fare til at vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiveme eller pa annen mate er egnet til a svekke tilliten til den som foretar revisjon. I tillegg er det folgende begrensninger ved gjennomforing av oppgaver, jf. revisjonsforskriften 14: revisor kan ikke utfore radgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til a pavirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet revisor kan ikke yte tjenester som horer inn under den revisjonspliktiges (dvs kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i skattesaker etter domstolloven. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet Pkt 1: Ansettelsesforhold Pkt 2: Medlem i styrende organer Undertegnede hal' ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Rogaland Revisjon IKS. Rogaland Revisjon IKS hal' avtale med Cicel T. Aarrestad, enkeltmannsforetak, org. nr , sam reviderer oppdrag etter revisorloven hvor IKS-et ikke kan ha oppdraget. Selskapet leier ansatte i Rogaland Revisjon IKS iht. egen avtale, slik at ansatte kanfa relevant praksis og dermed sin autorisasjon. Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet sam Forsand kommune deltar i. Pkt 3: Delta eller inneha funksjoner i annen virksomhet, som kan fare til interessekonflikt eller svekket tillit Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet sam kanfore til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen sam revisor. Pkt 4: Neerstaende Undertegnede hal' ikke ncerstaende sam hal' slik tilknytning til Forsand kommune at det hal' betydningfor uavhengighet og objektivitet. Pkt 5: Radgivnings- F0f slike tjenester utferes foretas det en vurdering av radgivningens eller tjeeller andre tjenester nestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurdesom er egnet til a pa- ringen konkluderer med at utevelse av slik tjeneste kommer i konflikt med virke revisors habilitet bestemmelsen i forskriften 14, skal revisor ikke utfore tjenesten. Hvert enkelt tilfelle rna vurderes seerskilt. Revisor besvarer lepende sporsmal/henvendelser som er a betrakte som veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at ogsa slike veiledninger rna skje med varsomhet og pa en mate som ikke binder opp revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger. UAVHENGIGHETSERKUERING KU

16 Rogaland Revisjon IKS Var data Var referanse Side: av 3 Undertegnede har ikke ytt radgivnings- eller andre tjenester overfor Forsand kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. Pkt 6: Tjenester under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver Pkt 7: Opptre som fullmektig for den revisjonspliktige Pkt 8: Andre seeregne forhold Undertegnede har ikke ytt tjenester overfor Forsand kommune som horer inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Forsand kommune. Undertegnede kjenner ikke til andre sceregne forhold som er egnet til asvekke tilliten til uavhengighet og objektivitet. Stavanger, Rogaland Revisjon IKS Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektor/ statsautorisert revisor UAVHENGI GHETSERKUERING KU

17 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Per Kåre Vatland Behandlast av utval: Møtedato Utvalssaksnr. Kontrollutvalet i Forsand /2011 STATUSOVERSIKT KONTROLLUTVALGET SINE SAKER Bakgrunn Oversikt over status prosjekter og kontrollar har endra namn til Statusoversikt kontrollutvalets saker. Dette for å synleggjer at kontrollutvalet og har andre saker dei skal følgje opp som til dømes merknader til årsrekneskapen. Oversikta er som vanleg oppdater fram til dette møtet. Saksutgreiing Kontrollutvalet skal i dette møtet få tilbakemelding frå revisjonen på kor mange timar dei treng til den overordna analysen. Vidare skal utvalet i dette møtet behandle rapporten om selskapskontrollen i Rogaland Revisjon IKS. Ut over dette har kontrollutvalet ein forvaltningsrevisjonsrapport som ein forventar vert klar til sist møte i år. Kontrollutvalet følgjer i dette møtet opp revisjonen sine merknader til årsrekneskapen. Ut over dette har kontrollutvalet ein selskapskontroll som skal følgjast opp våren 2012 Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalet i Forsand tek statusoversikt kontrollutvalets saker august 2011 til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgivar Vedlegg: 1. Statusoversikt kontrollutvalet sine saker august 2011 Saksliste Neste Førre 14

18 Vedlegg: Statusoversikt kontrollutvalgets saker - august 2011 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Kontrollutvalet i Forsand Arkivkode : E: 216 Saksnr. : Statusoversikt kontrollutvalgets saker - august 2011 Saker frå bestilling *) til handsaming i kontrollutvalet Forvaltningsrevisjonar Vedtatt satt i gang Estimert timeforbruk 1. Kommunen sitt styringssystem timar Status / forventa ferdig Merknad Kontrollutvalet ynskjer rapporten ferdig til møtet i september Selskapskontrollar 1. Rogaland Revisjon IKS Behandlast i møtet Andre saker 1. Overordna analyse til ny plan for forvaltningsrevisjon Revisor kjem med forventa timeforbruk til møtet *) Saker eller forhold som skal behandlast i dette møtet er skreve med kursiv Saker under politisk handsaming og til vidare oppfølging Forvaltningsrevisjonar Tinga Handsama 1. Handsama av km/ dato Planlagt følgd opp Kommentar Selskapskontrollar 1. Ryfylke Miljøverk IKS Kst: Våren 2012 Andre saker til oppfølging 1. Revisjonen sine merknader til årsrekneskapen Følgjast opp i møtet Saker som er avslutta Forvaltningsrevisjonar Tinga Handsama Handsama av Følgd opp av K.utv / dato av K.utv. 1. Kommunen sine forsikringar Kst: Etikk Kst: Arealplanlegging og utbyggingsområdar Kst: Overordna analyse Kst: Hendvendingar frå innbyggarane Kst: Kommentar Plan for forvalt. revisjon handsama i kst Selskapskontrollar 1. Gjesdal Bompengeselskap AS Kst: Oppfølging var ikkje nødvendig 2. Avanti Ryfylke AS Kst: Ryfylke IKS Kst: Rådmannen vil sjå på Hjelmeland 4. Ryfylke Miljøverk IKS Kst: sin eigarstrategi. Følgjast opp seinare. Andre saker til oppfølging Tilbake 15

19 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 026 : Per Kåre Vatland Behandlast av utval: Møtedato Utvalssaksnr. Kontrollutvalet i Forsand /2011 ORIENTERING OM OVERORDNA REVISJONSTRATEGI 2011 Bakgrunn Etter kommunelovens 77, 4. ledd skal kontrollutvalet påse at kommunens regnskaper blir revidert på betryggende måte. Tilsynet vert gjennomførd ved at revisjonen rapporterer til kontrollutvalet på dei ulike trinna i revisjonsprosessen. Rapporteringa dekkjer både planlegging, gjennomføring/oppsummering av arbeidet. I denne omgang vil revisor presentere overordna revisjonsstrategi som viser korleis revisor planlegger årets revisjon. Saksframstilling I følgje forskrift om revisjon 4 og god kommunal revisjonsskikk, skal revisjonen kvart år utarbeide en plan for revisjon av regnskapet. Dette er eit internt dokument som styrer det arbeidet revisor må gjere for å kunne bekrefte rekneskapen. Sidan det er eit internt dokument vert det ikkje utlevert til kontrollutvalet, men revisjonen vil gi en munnleg orientering til utvalet om hovudtrekka. Opplysningar som kjem fram i møtet er unnateke offentleggjering i medhald av Offentleglova 24 Forslag til VEDTAK: Kontrollutvalet i Forsand tek presentasjonen av overordet revisjonsstrategi 2011 til orientering. SANDNES, Per Kåre Vatland Rådgivar Saksliste Neste Førre 16

20 ROGALAND KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IS Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: 216 : Per Kåre Vatland Behandlast av utval: Møtedato Utvalssaksnr. Kontrollutvalet i Forsand /2011 RAPPORT SELSKAPSKONTROLL: ROGALAND REVISJON IKS Bakgrunn Kontrollutvalet bestilte våren 2011 selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Rogaland Revisjon IKS. Selskapet er eigd av kommunane Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Kvitsøy, Lund, Rogaland Fylkeskommune, Randaberg, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger og Strand. Alle eigarkommunane unntatt Eigersund kommune har deltatt i selskapskontrollen. Formålet har vore å sjå til at det vert gjennomført kontroll med forvaltninga av eigarinteressene i selskapet, i tillegg til ein overordna forvaltningsrevisjon av utvalde forhold i selskapet. Nærmare bestemt vart det vedtatt å sjå nærare på følgjande: Eigarskapskontroll: Fører kommunane kontroll med sine eigarinteresser i Rogaland Revisjon IKS? o Har kommunane etablert rutinar for oppfølging og evaluering av sine eigarinteresser? o Er rutinane gode nok, og blir dei fylgt? Forvaltningsrevisjon: Korleis håndterer selskapet etikk, arbeidsmiljø og miljøvern? Har selskapet ei økonomiforvaltning, herunder budsjettrutinar og regnskapsrapportering, som er i tråd med gjeldande lovregler og avtalar som er inngått? Korleis er finansforvaltninga lagt opp? Vert lov om offentlige anskaffelser halden (dersom denne er aktuell for selskapet)? Saksutgreiing Rapporten er nå klar, og vert lagt fram for kontrollutvala til behandling. Då denne selskapskontrollen ikkje kunne gjennomførast av kommunens faste revisor som er Rogaland Revisjon IKS, har oppdraget vore utført av ReVisor AS, som er eit dotterselskap av Hedmark Kommunerevisjon IKS. Då selskapet har kontora sine på Elverum, har vi funne det mest praktisk at det vert lagt opp til ein felles presentasjon av rapporten for alle kontrollutvala som har bestilt rapporten. Dette vert å sjå på som første del av behandlinga. Det vil ikkje verta nokon form for realitetsbehandling på dette møtet, men det vil vera høve til å stilla spørsmål og evt. ha ein diskusjon rundt rapporten. Endeleg behandling der det vert fatta vedtak vil bli i første ordinære møte i kontrollutvalet. For orientering om sjølve rapporten vert det derfor vist til presentasjonen den 25. august

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Formannskapet Bystyret Møtedato 23.11.2010 14.12.2010 Arkivsak : 200900186 Arkivkode : E: 145 Saksbeh. : S.Haugen Utvalgssaksnr. 130/10 ØKONOMIPLAN 2011-2014,

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KLEPP KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KLEPP KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KLEPP KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Klepp Møtenr.: 4 / 2015 Møtedato: 17.09.2015 Utvalgssaksnr.: 19/15-7/15 Disse møtte: Arild Børge Skjæveland () Ove Horpestad () Sigrid

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2008 Side 2 av 11 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHEIMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Siljan kommune

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Siljan kommune I. TELEMARK KOMMUNEREVISJON 11(5 Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Distriktskontor: Postboks 83, 3833 Be. Tlf.:35059000 Kontrollutvalget

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLES TIL MØTE 24. november 2009 kl Møterom på Mæland Rør, Vigrestad

Kontrollutvalet i Hå INNKALLES TIL MØTE 24. november 2009 kl Møterom på Mæland Rør, Vigrestad KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5-09 Kontrollutvalet i Hå INNKALLES TIL MØTE 24. november 2009 kl. 10.00. Møterom på Mæland Rør, Vigrestad SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Klepp Møtenr.: 4-2014 Møtedato: 11.09.2014 Utvalssaksnr.: 16/14-24/14 Disse møtte: Ove Horpestad Siri Øksnevad Olsen Reidar B. Thu Forfall

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Forsand Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 28.08.2014 Utvalgssaksnr.: 12/14-5/14 Disse møtte: Inger Anita Merkesdal Arne Maudal Forfall /

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/13 MØTEBOK Dato: 22.10.2013 kl. 13.00-14.45 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET Møte nr. 05 Protokoll fra møtet 16. mai 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 16. MAI 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3, RÅDHUSET SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FORSAND KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Forsand Møtenr.: 4/2015 Møtedato: 27.08.2015 Utvalssaksnr.: 19/15-7/15 Desse møtte: Inger Anita Merkesdal Arne Maudal Jan Sigve Forfall

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer:

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Personlege varamedlemmer: Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Espen Mikkelsen, leiar Torleiv Mostøl Sælid, nestleiar Inger Gautland Magnhild

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer: Brynjulf Aagesen, leder Evelyn Molle Honnemyr, nestleder

Detaljer

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen Kviteseid kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 25.08.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Møterom Vrådal Heidi Åmot Økonomisjef Rune Pedersen Til stades:

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201002847-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 25.08.2010-26.08.2010 BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. SEPTEMBER 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. SEPTEMBER 2011 KL I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES PROTOKOLL FRA MØTET 14. SEPTEMBER 2011 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. SEPTEMBER 2011 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET I SANDNES SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2.

Fyresdal kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 16.10.2013. Fyresdal kommunehus, møterom 2. Fyresdal kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Fyresdal kommune - kontrollutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtestad: Møteleiar: Fyresdal kommunehus, møterom 2.høgda Kjell Sverre Thoresen Til stades: Leiar

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 02.01.2012 12/003 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 10. januar 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Nissedal kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato Nissedal kommune - kontrollutvalget

Nissedal kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato Nissedal kommune - kontrollutvalget Nissedal kommune Kontrollutvalget Vår ref. 12/434-4 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 26.08.2012 Nissedal kommune - kontrollutvalget Tilleggssaker til møtet 30.08.2012 følgjer vedlagt. Vedlagt

Detaljer

KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalet i Klepp Møtenr.: 5-2014 Møtedato: 06.11.2014 Utvalgssaksnr.: 25/14-31/14 Disse møtte: Arild Børge Skjæveland Ove Horpestad Siri Øksnevad

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FINNØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I FINNØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FINNØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalet i Finnøy Møtenr.: 4 / 2016 Møtedato: 06.09.2016 Utvalgssaksnr.: 23/16-35/16 Disse møtte: Jorunn Strand Vestbø Sigurd Risa vara Audhild

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I TIME KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I TIME KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I TIME KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Time Møtenr.: 4 / 15 Møtedato: 17.09.2015 Utvalssaksnr.: 22/15-27/15 Disse møtte: Trond Roy Pedersen Geir Pollestad Ragnhild Njå Inger

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KVITSØY PROTOKOLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Utvalg: Kontrollutvalget i Kvitsøy Møtenr.: 4 Møtedato: 15. september 2011 Utvalgssaksnr.: 17/11-25/11 Innkalt: Lauritz Ydstebø

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Tysvær kommune Vedtatt av kommunestyret 18.11.12, sak 90/12 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 14/14-8/14 Disse møtte: Viggo Andreassen Kirsten Aske Østhus Runar

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Telemark fylkeskommune -

Telemark fylkeskommune - Vår ref. 12/126-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.02.2012 Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 28.02.2012 Tid: 10:00 15:00 Sted: Møsvatn møterom

Detaljer

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/247 Vår dato: 29.09.2014 Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 15. september 2011 kl. 12.00 I Kommunestyresalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 10. juni 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 10. juni 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 3-08 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 10. juni 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset i Tysnes Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012. Fyresdal kommune - kontrollutvalet

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012. Fyresdal kommune - kontrollutvalet Vår ref. 12/132-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012 Fyresdal kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 07.03.2012 Tid: 09:00 13:00 Sted: Kommunestyresalen

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FINNØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I FINNØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I FINNØY KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Finnøy Møtenr.: 3 / 2016 Møtedato: 31.05.2016 Utvalssaksnr.: 16/16-5/16 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Jorunn Strand Vestbø Kjell

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE TYSVÆR KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Kviteseid kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011. Kviteseid kommune - kontrollutvalet

Kviteseid kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011. Kviteseid kommune - kontrollutvalet Vår ref. 11/397-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 16.08.2011 Kviteseid kommune - kontrollutvalet Det vert med detta innkalla til møte: Dato: 25.08.2011 Tid: 09:00 12:00 Sted: Møterom Vrådal,

Detaljer

KONTROLLUTVALET I HÅ KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALET I HÅ KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALET I HÅ KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Hå Møtenr.: 4 / 2015 Møtedato: 02.09.2015 Utvalssaksnr.: 25/15-31/15 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Hans Obrestad Aage Haver Beate

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1/2012 Kontrollutvalget i Kvitsøy INNKALLES TIL MØTE 16. februar 2012 kl. 12.00 på Kommunehuset Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/14 MØTEBOK Dato: 14.10.2014 kl. 09.00-14.30 Stad: Kommunehuset, det lisle møterommet

Detaljer

16/13 Rapport etter forvaltningsrevisjon av «Internkontroll i Kvinnherad kommune».

16/13 Rapport etter forvaltningsrevisjon av «Internkontroll i Kvinnherad kommune». Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.05.13 Kl.: 10.00 15.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 10/13 18/13 MØTELEIAR Frøydis Fjellhaugen (Ap) DESSE MØTTE Are Traavik (Sp) Sigmund

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Bokn kommune Vedtatt av kommunestyret [18.12.12] Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing organisasjonsformer

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 13:00 15:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2013 Møtedato: 19.09.2013 Utvalgssaksnr.: 14/13-21/13 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Tor Øyvind Ask

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 21.08.2015 kl. 11:00 Møtestad: Møterom Teknisk, Kommunehuset, Treungen Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm.

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm. Kontrollutvalget Leiar: Jan Henrik Bratland (AP) Nestleiar: Helena Morland Hansen (H) frå kommunestyret Medlem: Gro Heidi Skoge (KRF) Medlem: Kristian Johannessen (FRP) Medlem: Eli Bergsvik (SV). Sekretær

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HÅ KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I HÅ KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I HÅ KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet i Hå Disse møtte: Hans Obrestad Torhild Johanne Riis Elin Hetland Mong Oddmund Gravdal Møtenr.: 5 / 2016 Møtedato: 26.10.2016 Utvalssaksnr.:

Detaljer

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune Vår ref. 13/111-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 15.02.2013 Telemark fylkeskommune - Det vert med dette kalla inn til møte i : Dato: 27.02.2013 MERK DATO! Tid: 10:00-15:00 Stad: Fylkeshuset

Detaljer

Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2016

Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2016 Fitjar kommune Sekretariat for kontrollutvalet Til Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/23 Vår dato: 08.10.2015 Partsbrev vedr. framlegg til budsjett for kontroll-

Detaljer

Seljord kommune Kontrollutvalet

Seljord kommune Kontrollutvalet Seljord kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Seljord kommune - kontrollutvalget Møtedato: 26.11.2014 Møtestad: Møteleiar: Seljord Kommunehus, Ordførars møterom Fråfall: Gunleif Oland Meldt fråfall,

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 08.09.2016 kl. 10:00-13:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldast til line.bosnes@temark.no eller 90656426. Sakskart Side Møteinnkalling

Detaljer