SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C DELEGASJONSFULLMAKT: Ved delegert myndighet har rådmannen fullmakt til å behandle plansaker som er inne til førstegangsbehandling, jfr. vedtak i kommunestyremøte den , sak 21/06. Rådmannens vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens og og i ihht delegasjonsreglementet vedtatt av Røyken kommunestyre den (sak 21/06), vedtar rådmannen å legge detaljregulering for Røyken næringsområde, felt c, datert med tilhørende bestemmelser datert ut til offentlig ettersyn i hht Plan- og bygningslovens Vedlegg: 1.Plankart 2.Planbestemmelser 3.Planbeskrivelse 4.Rapport: Naturmiljø 5.Rapport: Overvannsplan 6. Rapport: ROS-analyse 7. Varslingsbrev og annonsering 8. Tomteomriss C1-C5 9. Tomteomriss C6.1-C Innkomne merknader til saken Vegplaner og vegprofiler.

2 23. Bestemmelser eksisterende plan 24. Plankart eksisterende plan Sammendrag og konklusjon: Saken gjelder 1. gangsbehandling av detaljregulering Røyken næringsområde felt C. Området er tidligere regulert i 2010 til samme formål. Området er i dag regulert til industri/forretning. I forbindelse med arbeider er det blant annet vært gjennomført tiltak på området som ikke har vært i henhold til eksisterende plan, ei heller omsøkt. Justering av reguleringsplanen i tråd med gjennomførte tiltak, sammen med forslag om omdisponering av et areal på 8,9 mål sørøst i området, innebærer at totalt ca. 11 daa av dagens veigrunn, LNF-område og grønnstruktur er foreslått omdisponert til byggeområde. Disse planendringene i forhold til eksisterende plan fører til krav om ny regulering av området. Eksisterende reguleringsbestemmelser foreslås videreført med mindre endringer. Tiltakshaver: Røyken Eiendomsutvikling AS Forslagsstiller/ Plankonsulent: COWI AS Eieropplysninger: Røyken kommune Arealstørrelse planområde: Ca. 280 daa Arealstørrelse ny bebyggelse: Det er foreslått å regulere ca. 150 daa til forretning/industri. Utnyttelse m. m: BYA for feltene er foreslått til 40% Parkering: Det skal opparbeides parkeringsplasser iht normer fastsatt i kommuneplanen. Vurdering av forskrift om konsekvensutredning: Vurderes ikke å falle innunder forskriften. Kunngjøring og varsling: Planoppstart ble varslet 1. juli 2013 med merknadsfrist 23. august 2014 Planforslaget anbefales lagt ut til offentlig ettersyn. Bakgrunn og saksopplysninger:

3 Bakgrunn Området er i dag regulert til industri/forretning. I forbindelse med arbeidene med byggeområdene har man gjennomført inngrep utover hva det åpnes for i gjeldende plan. Begrunnelsen for dette er ønsket om hensiktsmessige og brukbare tomter både i form og i forhold til topografi. Tiltakshaver ønsker med planforslaget å rette uoverensstemmelser mellom gjeldende plan og de faktiske forhold på stedet. Tidligere behandlinger Saken har ikke tidligere vært behandlet. Planen bygger på reguleringsplan fra Eksisterende reguleringsbestemmelser forslås videreført med noen justeringer. Hensikten med planen Det har i forbindelse med byggearbeidene vært behov for å gjøre tilpasninger utover gjeldende plan for å få til gode byggetomter. Denne planen tar opp i seg de endringer som allerede er gjennomført, og forslaget til reguleringsplan skal nå stemme overens med de faktiske forhold på stedet. Planstatus I kommuneplan for Røyken kommune er området avsatt til næringsvirksomhet, Fremtidig. I eksisterende reguleringsplan for Røyken Næringsområde, Felt C er området regulert til forretning/industri, veg, annen veggrunn, naturområder og hensyn grønnstruktur. Beskrivelse av planområdet Røyken kommune eier området. Planområdet ligger på Follestad i Røyken kommune. Planområdet er avgrenset av rv. 23 i nord, skogsområder i øst, vest og sør. Adkomst til planområdet er via rv. 23 og Smemyrveien/Johan Follestads vei. Planområdet er ubebygget med unntak av et lagerbygg som er oppført på eiendom gnr/bnr 55/171. Terrenget er ferdig arrondert. Planområdet ligger på en liten forhøyning i terrenget, Det er forholdsvis flatt uten særlig bratte partier, men skrår noe oppover fra nord til sør. Terrenget er delvis opparbeidet og mye vegetasjon er fjernet. Grunnen i planområdet består hovedsakelig av bart fjell med stedvis tynt dekke, men det finnes også områder med tykk marin avsetning og tykk

4 strandavsetning. Løsmassene innenfor området er fjernet bortsett i fra på tomtene C6.2 og C6.3. Området har tidligere vært deler av større sammenhengende skogsområder over Villingstadåsen. Randsonen rundt industriområdet består av skogkledt mark, med noen spredte lysåpninger. Sør for industriområdet er det blandingsskog, i sørvest er det mer ensartet furuskog med lyngdekke. Nord for området er det høyere granskog. Det renner en bekk i et dalsøkk nordvest for industriområdet. Beskrivelse av planforslaget. Planforslaget inneholder følgende formål: Næring Vei Annen veggrunn tekniske anlegg Annen veggrunn grøntareal Grønnsturktur naturområder Naturformål av LNFR Hensynssone grønnstruktur Avviket fra gjeldende plan Det er i planforslaget lagt opp til å regulere ca 3 daa av det som er avsatt til grønnstruktur/naturområde i kommuneplanens arealdel til forretning/industri. I gjeldende plan har man et formål Friluftsområder i sjø og vassdrag. Området ligger som sone mellom byggeområdet og bekken i nordvest. Dette formålet utgår i sin helhet i forslaget til ny plan. Området er i forslaget til ny plan avsatt til hensynssone HS40-1 og LNA. I forbindelse med byggearbeider i området er 11 mål av veigrunn, grønnstruktur og LNFR områder foreslått omregulert til arealformål Næring i forslag til ny plan. Noe av områdene er allerede endret gjennom arbeider med industriområdet. Fortsatt gjenstår det et område på ca 8,9 mål sørøst i planområdet hvor forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for industri fremfor å bevare grønnstrukturen. Dette for å sikre kvaliteten på industritomtene til byggeformål. Innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid Det er mottatt to merknader ved varsel om planoppstart:

5 1. Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE) Det er i planområdet bart fjell og marine strandavsetninger med varierende mektighet. I planbeskrivelsen til vedtatt plan står det at det er forutsatt at all løsmasse skal tas bort fra byggeområdene, og at det derfor ikke vil være fare for skred i løsmasser. Siden det er marine avsetninger på deler av området må det undersøkes og utredes i forhold til forekomst av kvikkleire. Ved bygging på kvikkleire er det nødvendig med en fagkyndig vurdering/dokumentasjon av at det er tilstrekkelig sikkerhet mot skred. Det er positivt at det er satt 50 meter byggegrense i gjeldene plan. NVE mener det bør videreføres også i den nye planen for området. Videre har NVE vedlagt en sjekkliste for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. NVE skal ha planen på høring dersom det svares ja på noen av disse spørsmålene. Forslagstillers kommentar til innspillet: Alle løsmassene er tatt bort fra byggeområdet, bortsett dra tomtene C6.2 og C6.3. På disse tomtene er det bart fjell, stedvis med tynt løsmassedekke. Her skal evt. løsmasser fjernes, og tomtene skal sprenges ut. Det vurderes derfor dithen at det ikke vil være behov for ytterligere undersøkelser og forekomst av kvikkleire. Innspillet tas til etterretning. 2. Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud ber om at det tas spesialt hensyn til natur og landskapsforhold i forbindelse omdisponering av grøntområder til byggeområder. I den sammenheng må det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-12 i naturmangfoldsloven er vurdert og fulgt opp i saken. Fylkesmannen kommenterer at det ikke bør legges opp til detaljhandel i området pga trafikkbelastningen. Forslagstiller kommentar til innspillet: Det er redegjort for 8-12 i naturmangfoldsloven. Naturmangfoldet er utredet i egen rapport som er vedlegg til planbeskrivelsen. Det legges ikke opp til detaljhandel i området. Konsekvenser av planen Landskapstilpasning og fjernvirkning

6 Området er i dag regulert til industri. Det er lagt opp til betydelige fyllinger og skjæringer i eksisterende plan. Fortsatt gjenstår det et område på ca 8,9 mål sørøst i planområdet hvor forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for industri fremfor å bevare grønnstrukturen. Dette for å sikre kvaliteten på industritomtene. Fjerningen av knausen vil føre til ytterligere endringer av landskapet, men kommunen anser at de endringer en legger opp til i forslaget til ny plan ikke vil føre til spesiell endring av landskapet i forhold til hva som åpnes opp for i gjeldende plan, samt med de tiltak som allerede er gjennomført i området. Det foreslås å endre bestemmelser for høyder på bygg fra 15 til 17,5 meter. I forhold til dagens situasjon (gjeldende plan) vurderes det at fjernvirkiningen ved gjennomføring av planforslaget ikke endres betydelig som følge av slik endring. Teknisk infrastruktur betydelig endringer i teknisk infrasturktur i forhold til gjeldende plan. Trafikkforhold Forslagstiller har beregnet ÅDT til/fra å øke fra ca. ÅDT 730 i gjeldene reguleringsplan til ca. ÅDT 790 i forslag til ny plan. Timetrafikken øker med 12 kjt/t. Kapasiteten på veisystemet, både internt og på Rv23 vurderes imidlertid som god, og det er ikke forventet spesielle kapasitetsproblemer etter gjennomføring av planen. Friluftsområder/jord- og skogbruk (LNF områder) Tiltaket berører jord- og skogbruksmark, både permanent og midlertidig i anleggsfasen. ROS analysen konkluderer med at tiltaket fører til skade på vilttråkk gjennom området. Tiltak for å bedre tilkomsten og tråkk muligheter for elg på tvers (øst-vest) av industriområdet foreslås å ivaretas i skråningene mellom tomtene. Det er foreslått bestemmelser for sikring av elgtråkk i planen. Det foreslås å regulere 8,9 daa fra grøntområde og LNFR område til forretning/industri sørøst i planområdet. Dette er en skogkledt knaus som fungerer som buffersone mellom skogen og industriområdet. Formålet friluftsområde i sjø og vassdrag i gjeldende reguleringsplan, areal på 13,7 daa, utgår i sin helhet i forslaget til plan. Området er berørt

7 av byggevirksomhet og foreslås regulert til naturområde (5,5 daa) og naturformål (8,2 daa). Området foreslås også regulert til hensynssone for å sikre vegetasjonsbeltet ned mot bekken. Marka Området ligger i sin helhet utenfor markagrensa. Støy I reguleringsbestemmelsene er det stilt konkrete krav med hensyn til støy. Bestemmelsene viser til gjeldende nasjonale retningslinjer og grenseverdier og stiller krav om dokumentasjon og eventuelle avbøtende tiltak ifm. byggesøknad. Ny virksomhet i området skal ikke medføre støy ut over aksepterte grenseverdier. Miljø og Forurensing ROS analysen avdekker middels fare for avrenning til bekk. I arbeidene med gjennomføring av gjeldende regulering har entreprenør gjort inngrep i friluftsområde i sjø og vassdrag. Denne sonen var etablert for å sikre vegetasjonsbeltet ned mot bekken. Inngrep i vegetasjonsbeltet mot vassdrag kan føre til økt avrenning til og erosjon i vassdragene. Områdene C1 og C3 må utarbeides slik at forurenset overvann ikke når bekken. Det er krav om lokal overvannshåndtering i planen som kan sikre mot avrenning til bekk. Det er radon i området. Det er sannsynlig at berggrunnen i området lekker ut radongass. Det er undersøkelser som tilsier at sprengstein med radon kan øke radon i hus. NGU (http://www.ngu.no/no/aktuelt/2011/byggematerialer-gir-radon-ibygninger/) jobber med å undersøke hvilke sammenhenger det er mellom radonholdige material og lekkasje av radon i byggmateriale. Sprengstein fra området bør ikke brukes som byggmateriale til bygninger hvor det skal være folk uten at tiltak mot radonlekkasjer gjøres. Det er laget bestemmelser for tiltak mot radon i planen. betydelig klimautslipp i forhold til gjeldende plan. Naturmangfold

8 Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en rapport om naturgrunnlaget. Rapporten om naturmiljø er noe tynn, men ansees som tilfredsstillende. Det savnes en tydelig konklusjon om hvilke naturtyper som finnes i området og om disse har A, B eller C verdi etter DNs håndbok 13. Videre ville det vært ønskelig med en redegjørelse om hvorvidt det er utvalgte naturtyper eller prioriterte arter i området. Slik vi forstår analysen er det ingen naturtyper av verdi i området og rapporten konkluderer med at det innenfor planområdet ikke er registrert arter eller naturtyper som risikerer å ta skade av inngrepet. Området var tidligere del av et større sammenhengende skogområde. Gjennom området er det registrert villtråkk og et bekkedrag. I Naturbase er det registrert to elgtråkk, klassifisert med viktighet B. Det er i ROS analysen avdekket svært høy risiko for spredning av svartelistede arter. Det er laget anbefalinger om å iverksette snarlige tiltak for å hindre ytterligere spredning av artene. Disse anbefalingene må følges opp i det videre arbeidet med utviklingen av industritomtene. Det er laget bestemmelser som skal hindre spredning av de svartelistede artene i planen. Det er gjort rede for 8-12 i naturmangfoldloven i rapporten om naturmiljø. Kulturminner Det er registrert et kulturminne innenfor planområdet og et rett utenfor. Kulturminne innenfor planområdet (ID 77776) er et røysfelt kategorisert som et arkeologisk minne med status automatisk fredet. Forslagsstiller antar kulturminnet innenfor planområdet har blitt fjernet/ødelagt i forbindelse med etablering av rv. 23 med tilhørende anleggsveier. Kulturminne som ligger på andre siden av rv. 23 (ID 29578) er et røysfelt kategorisert som et arkeologisk minne med status automatisk fredet. Dette ligger utenfor planområdet, men er antakelig også berørt i forbindelse med etableringen av rv. 23. Det er også markert en ruin eller fjernet objekt i SEFRAK-registeret. Denne er antakelig også fjernet i forbindelse med tidligere arbeider. betydelig forringelse av kulturminner i forhold til gjeldende plan.

9 Vann og vassdrag Formålet friluftsområde i sjø og vassdrag i gjeldende reguleringsplan, areal på 13, 7 daa, utgår i sin helhet i forslaget til plan. Det foreslås regulert til naturområde (5,5 daa) og naturformål (8,2 daa). Området foreslås også regulert til hensynssone for å sikre vegetasjonsbeltet ned mot bekken. Dette formålet skal kunne sikre kvaliteten på kantsonene langs bekken og hindre forringelse av kvaliteten på vannet. Barn- og unges interesser betydelig forringelse av barn og unges interesser i forhold til gjeldende plan. Bebyggelse Området er i dag regulert til industri/forretning. I forbindelse med arbeider er det blant annet vært gjennomført tiltak på området som ikke har vært i henhold til eksisterende plan. Dette har ført til noe forringelse av elgtråkk og økt fare for avrenning til bekk. Dette, sammen med forslag om omdisponering av et mindre areal sørøst i området, innebærer at totalt ca. 11 daa av dagens veggrunn, LNFområde og grønnstruktur er foreslått omdisponert til byggeområde i forhold til gjeldende plan. Dette betyr ca 4400 m2 mer bebyggelse. Trafikkbelastningen inn og ut av området øker som følge av utvidelsen som beskrevet under trafikkforhold. Universell utforming betydelig behov om tilrettelgging for universell utforming i forhold til gjeldende plan. Kriminalitetsforebygging betydelig endringer av behov for kriminalitetsforebygging i forhold til gjeldende plan. Estetikk og utforming

10 De tiltakene som er gjort i forbindelse med gjennomføring av eksisterende reguleringsplan har ført til inngrep i områder regulert til veigrunn, grønnstruktur, LNFR-områder og friluftsområde langs vassdrag. Fyllinger og skjæringer i området er synlige og markante. Det er komplisert å få til vakre skjæringer og fyllinger og det vil kreve fokus over tid for at dette skal kunne få en god estetisk kvalitet. Krav om å sikre de estetiske kvalitetene er satt i bestemmelsene til planen. Økonomiske konsekvenser Det er i forbindelse med arbeidene med planen lagt opp til at kommunen overtar deler av grønnstruktur og LNF områder. I disse områdene er det i ROS-analysen beskrevet utfordringer med svartelistede arter. Fjerning av svartelistede arter er kostandskrevende. Dersom kommunen skal overta områder anbefaler planavdelingen at fjerning av disse artene er ferdigstilt før kommunen tar over områdene. Dette vil være en privatsrettslig avtale mellom kommunen og utbygger som ikke omfattes av planen. Rådmannens vurdering Forslagsstiller har redegjort for tiltak i næringsparken som strider med gjeldende reguleringsplan. Terrenget i næringsparken viste seg å være komplisert å tilrettelgge for å sikre gode næringstomter, og tiltakene som er gjort er for å gi god terrengtilpasning av tomtene. Røyken næringsområde felt C har i dag en relativt ny reguleringsplan (2010) som er blitt vedtatt etter ny Plan- og bygningslov. Reguleringsplanen er rettslig bindende. Tiltakshaver har gjort tiltak i strid med arealformål i veggrunn, grønnstruktur, LNFR-områder og friluftsområde langs vassdrag. Tiltakene som er gjennomført i strid med vedtatt plan er ikke omsøkt. Som utgangspunkt er det forventet og vedtatt at tiltak gjøres i tråd med rettskraftig reguleringsplan. Alternativt kan det søkes om dispensasjon eller en kan ventet til ny plan er vedtatt. At eier i dette tilfellet er Røyken kommune er beklagelig. 3 daa som er avsatt til grønnstruktur-naturområde i kommuneplanens arealdel er foreslått til forretning/industri. Totalt ca. 11 daa regulert til veggrunn, LNF-område og grønnstruktur er foreslått omdisponert til byggeområde. Dette fører til at forslagsstiller får ytterligere 4000 m2 bygningsmasse. Disse endringene i forhold til eksisterende plan fører til krav om ny regulering av området. Da området som avviker fra

11 kommuneplanens arealdel er såpass lite, vurderer Rådmannen at krav om planprogram ikke løses ut i saken. Rådmannen beklager tiltak i friluftsområde mot vassdrag og de utfordringere dette medfører i forhold til avrenning mot bekken. Bestemmelsene i planforslaget skal sikre disse områdene. ROS analysen har identifisert 12 relevante hendelser/situasjoner hvorav 5 hendelser/situasjoner kan utgjøre en middels risiko og 2 hendelser (spredning av svartelistede arter og fare for radon) kan utgjøre en høy risiko. Dette er forhold som er redegjort for i planen og sikret i bestemmelsene slik at risikosituasjonen kan gjøres akseptabel. Det er således ikke fremkommet risikoforhold som gjør at RøykenNæringsområde felt C er uegnet for den planlagte utbyggingen. Videre har plankonsulenten levert tilfredstillende veiplan med profiler, rapport om naturforhold, rapport om overvann, plankart, bestemmelser og en planbeskrivelse. Planen anses derfor som komplett. Rådmannen vurderer det slik at planen med bestemmelser kan legges ut til offentlig ettersyn. Planen er også av en slik karakter at den etter vedtak av kan legges ut delegert.

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING

Saksframlegg. Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Saksframlegg Ark.: L12 201205 Lnr.: 4731/15 Arkivsaksnr.: 12/1617-30 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIKAMPEN SKISTADION - 3 GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart M 1: 2500, sist revidert

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn»

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» Reguleringsforslag for masseuttak og industriområde i Raset, Bergsbotn Gnr13/bnr34, 78 og deler av 35 i Berg kommune Bergsbotn, 9385 Skaland Forslagsstiller: Fagkyndig:

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer