Overhalla formannskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overhalla formannskap"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00 (MERK:KLOKKESLETT) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Det vil bli ettersendt noen saker så snart disse foreligger. Til sak 112/12 Saken er unntatt offentlighet og vil bli behandlet med lukkede dører. Per Olav Tyldum Ordfører Torunn Grønnesby Formannskapssekretær Side1

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 112/12 PS 113/12 PS 114/12 PS 115/12 PS 116/12 PS 117/12 PS 118/12 PS 119/12 Innhold Overhalla kommunes kulturpris 2012 Endring i organisasjonsform - RianGalleriet Forslag til endringer i vedtektene for barnehagene Forslag til endringer i vedtektene for skolefritidsordningene i Overhalla Rullering av Trafikksikkerhetsplan og revisjon av handlingsprogram Overhalla barne - og ungdomskole - Revidert skisseprosjekt med 2 alternative løsninger for ny barneskole. Årsbudsjett 2013 Revidert økonomiplan Lukket X Side2

3 Overhalla kommune Kultursjef i Overhalla Saksmappe: 2007/ Saksbehandler: Tone Lian Saksframlegg Endring i organisasjonsform - RianGalleriet Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 113/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling Overhalla kommune, som andelseier i RianGalleriet BA, godtar endring i organisasjonsform til Foreningen RianGalleriet, og samtidig de nye vedtektene. Hjemmel for vedtaket er: Side3

4 Saksopplysninger RianGalleriet BA ble stiftet høsten 2007 med Overhalla og Namsos kommuner som majoritetseiere av andeler pålydende kr 1 000,-. Begge med 84 andeler. Videre 33 privatpersoner og 13 bedrifter, lag og foreninger med varierende antall andeler. Formålet med RianGalleriet BA er å drive samling, forskning, forvaltning og formidling av Johs. Rian sin billedkunst. RianGalleriet har samarbeidsavtaler med følgende: - MuseetMidt, avd. fylkesgalleriet, om lokaler for fast utstilling og magasin for egne kunstverk. - Ivar A. S. Asbøll; disposisjonsrett på hans malerier i forbindelse med utstillinger etc. - Namsos kunstforening; disposisjonsrett for foreningens malerier i forbindelse med utstillinger etc. Ved utgangen av 2012 trer nye regler i kraft for selskap med begrenset ansvar (BA). Alle selskap med begrenset ansvar må endre organisasjonsform, og vil automatisk overføres til SA, samvirkeselskap. Styret i RianGalleriet BA har drøftet denne løsningen og kan ikke se at dette er en god løsning ut fra følgende punkter: - Finansiering løpende drift: o Styret er av den mening at løpende drift skal finansieres som prosjekter som søkes dekkes gjennom søknader bland andre enn medlemmer. o Dette er i dag ikke mulig å gjøre da både BA og SA ikke er berettiget til å søke med et godt resultat. o Utstillinger er kostbare gjennom lån av malerier og deres transport til og fra. Forslaget fra styret er å velge forening som organisasjonsform fra Fordeler ved denne formen: o Et uttall av stiftelser/fond/bedriftsfond åpnes for søknader fra Foreningen RianGalleriet. o Registrering i frivillighetsregisteret (Brønnøysund registrene) gir mulighet til å få bidrag gjennom Grasrotandelen. Denne løsning trenger nye vedtekter og forslag ligger vedlagt. Styret har behandlet disse som også innbefatter muligheter for en annen form for plassering av dagens andelseieres andeler. Styret foreslår at andelskaptialen kan benyttes til: - Innkjøp av kunstverk av Johs. Rain - Verkene forblir andelshaverens eiendom innenfor andelsbeløpet og innkjøp begrenses også til dette beløp. Verkene forvaltes av Foreningen RianGalleriet gjennom den faste utstillingen av Johs. Rian som befinner seg i Namsos kulturhus. Side4

5 Vurdering RianGalleriet BA har siden etableringen fått på plass en fast utstilling i Fylkesgalleriet, samarbeidsavtaler som nevnt ovenfor, og en større utstilling som pågår nå i samarbeid med Fylkesgalleriet. Ut over dette har det ikke vært så stor aktivitet som planlagt da RianGalleriet ble etablert. En del av dette skyldes mangel på midler. Styret har ut fra opprinnelige vedtekter valgt å la stiftelseskapitalen stå urørt, med lite økonomisk handlingsrom som en konsekvens. Hovdbegrunnelsen for å etablere en Forening i stedet for omgjøring til SA ligger i mulighetene for å søke tilskudd. RianGalleriet BA mener tilskuddsmulighetene, fra både det private og offentlige, er begrenset så lenge det er et SA. De kan ha rett i det et stykke på vei, uten at det er noen regel. Formålet med Foreningen RianGalleriet er å drive samling, forskning, forvaltning og formidling av Johs. Rian sin billedkunst. Vedtektsendringene som er foreslått muliggjør dette i langt større grad enn tidligere, og foreningen vil kunne samle langt mere kunst enn tidligere. Verdistigning av Johs. Rians arbeider i dag er stor. Nettauksjon hos galleri Blomqvist har mange bilder liggende for salg, med tilslag som tidvis er langt høyere enn opprinnelig verdivurdering. Det legges ved deler av en salgliste med høyeste tilslag de siste årene. Side5

6 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Forslag til endringer i vedtektene for barnehagene Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 114/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Åpningstiden for barnehagene i Overhalla settes til 6:30-16:30. Side6

7 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Vedtekter barnehage S Forslag til vedtekter for kommunale barnehager X Særutskrift - Vedtekter barnehage X Særutskrift - Forslag til vedtekter for kommunale barnehager S Forslag til tillegg i vedtektene for barnehagene S Forslag til endringer i vedtektene for barnehagene Saksopplysninger Åpningstidene i de kommunale barnehagene ble justert fra I vedtektene står det at Barnehagens åpningstid er mandag til fredag klokken 6:45-16:30. Ved behov og avtale kan det avtales levering 6:30. Innskrenkningen i åpningstidene ble i utgangspunktet foretatt for å kunne ha en høyere andel voksne i kjernetiden, da det er flest unger tilstede. Formuleringen Ved behov og avtale kan det avtales levering 6:30. har medført en del vansker for barnehagene. Så langt viser erfaringene at det stort sett alltid er noen som har behov for å levere barn klokka 6:30, barnehagene er i realiteten åpen fra dette tidspunktet hver dag. Ved å endre åpningstidpunktet til 6:30 skapes en større grad av forutsigbarhet for de ansatte og barnehagen. Endringen medfører ikke kostandsendringer. Vurdering Det foreslås derfor å endre vedtektene, slik: 4 Åpningstider Barnehageåret starter Barnehagenes åpningstid er mandag til fredag på virkedager. Barnehagene er stengt i jul og påske. I perioden siste uke juni til oppstart av nytt barnehageår skal alle barn ha minst tre sammenhengende uker ferie. Melding om barna ferieavvikling skal meldes barnehagen senest 15.4 på eget skjema. I løpet av barnehageåret er det fem planleggingsdager for barnehageansatte. Barnehagene er stengt disse dagene. Datoene annonseres på kommunens hjemmeside før Side7

8 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Forslag til endringer i vedtektene for skolefritidsordningene i Overhalla Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 115/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Bemanningsnormen i skolefritidsordningene endres til én ansatt per 15 barn i første og andre klasse, og én ansatt per 20 barn i tredje og fjerde. 2. Sommer-SFO tas ut av kommunens tilbud. 3. Åpningstiden settes til Side8

9 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningene i Overhalla kommune S Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningene i Overhalla kommune X Særutskrift - Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningene i Overhalla kommune X Særutskrift - Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningene i Overhalla kommune S Forslag til tillegg i vedtektene for skolefritidsordningen i Overhalla kommune S Forslag til endringer i vedtektene for skolefritidsordningene i Overhalla Saksopplysninger Vedtektene for skolefritidsordningene (SFO) i Overhalla kommune ble vedtatt og justert Rådmannen ser nå behov for ytterligere justeringer på tre områder. 3 Bemanning Bemanningsnormen i SFO er én ansatt per ti barn i første og andre klasse, og én ansatt per femten barn i tredje og fjerde klasse. Dette medfører en høyere voksentetthet på SFO, enn det kommunens finansieringsmodell for grunnskolene gir. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon, anses en endring på dette området som mindre smertefullt enn å ta ytterligere av det pedagogiske tilbudet. Basert på dagens tall medfører dette en kostnadsbesparelse på om lag (helårsvirkning). 4 Åpningstider Åpningstidene i SFO ble justert fra I vedtektene står det at Skolefritidsordningen er åpen mandag til fredag klokken 6:45-16:30. Ved behov og avtale kan SFO åpne 6:30. Innskrenkningen i åpningstidene ble i utgangspunktet foretatt for å justere ned kostnadene ved skolefritidsordningene. Formuleringen Ved behov og avtale kan SFO åpne 6:30. har medført en del vansker for skolene. Så langt viser erfaringene at det stort sett alltid er noen som har behov for å levere barn klokka 6:30, og SFO ved Hunn og OBUS er i realiteten åpen fra dette tidspunktet hver dag. Ved å endre åpningstidpunktet til 6:30 skapes en større grad av forutsigbarhet for de ansatte, samt at man har bedre kontroll på utgiftene. Kostnadsøkningen vil være på om lag kroner per skole i måneden. Samtidig vil det medføre mindre bruk av vikarer og overtid, når de første femten minuttene kan legges inn i arbeidsplanene til de ansatte i utgangspunktet. Side9

10 4 Åpningstider og 5 Betaling I disse to paragrafene er tilbud om SFO i de dager i juni og august som ikke er skoledager nevnt. Tilbudet refereres gjerne til som sommer-sfo. Erfaringer fra de siste årene viser at dette tilbudet etterspørres i svært liten grad, og det forslås at tilbudet utgår. Basert på tall fra 2010, medfører dette at man slipper en kostnadsøkning på om lag kroner. Vurdering På bakgrunn av dette foreslås paragrafene 3, 4 og 5 endret til følgende formuleringer: 3 Bemanning Skolefritidsordningen skal ha følgende bemanning: - Barn 1-2. årstrinn: én ansatt per femten barn. - Barn 3-4. årstrinn: én ansatt per tjue barn. I tillegg til grunnbemanning skal det vurderes å sette inn ekstra bemanning når barn med særskilte behov har plass i skolefritidsordningen. Leder for skolefritidsordningen skal ha pedagogisk utdanning. Personalet i skolefritidsordningen følger skoleåret. I tillegg skal det gjennomføres fem planleggingsdager. 4 Åpningstider Skolefritidsordningen følger skoleåret. Det gis ikke tilbud om skolefritidsordning i skoleferiene. Skolefritidsordningen er åpen mandag til fredag klokken 6:30-16:30. 5 Betaling Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling. Det tilbys følgende plasstyper: - Inntil 10 timer ukentlig timer ukentlig. - Over 19 timer ukentlig. Det betales for ti måneder i året. I juni og august kreves det inn halv månedssats, i juli kreves det ikke inn betaling. I de andre månedene kreves det inn full månedssats. Det gis 25 % søskenmoderasjon uavhengig av antall søsken. Dersom oppholdstid på søsken er ulik, gis moderasjon på redusert plass. Søknad om friplasser behandles av NAV. Skolene kan kreve inn betaling for mat. Ved manglende betaling av regninger for opphold i skolefritidsordningen, kan plassen inndras. Før en plass i skolefritidsordningen inndras skal det sendes ut skriftlig varsel til betaler. Side10

11 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/13-11 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering/revisjon - Trafikksikkerhetsplan og revisjon av handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 116/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling Trafikksikkerhetsplan for perioden , med forslag til revidert handlingsprogram, datert november 2012, godkjennes. Det søkes om trafikksikkerhetsmidler 2013 for følgende fysiske tiltak: 1. Gang- og sykkelveg fra Skageåsen til Skagedalen. 2. Vegbelysning langs kommunal veg fra fv.17 til OCEM. Overhalla kommune prioriterer som de to viktigste trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveger i kommunen: 1. Utbedring av svinger ved Fuglem (Sandhaugen på Skogmo). 2. Fv.17 Overhalla sentrum / Fullføring av miljøgate. Hjemmel for vedtaket er: Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef Side11

12 Vedlegg utsendt: 1 Trafikksikkerhetsplan med forslag til revidert handlingsprogram, datert november Saksopplysninger Kommunen har hatt stort fokus på trafikksikkerhet de siste årene og har gjennomført flere tiltak i tråd med en målrettet trafikksikkerhetsplan. Forslag til Trafikksikkerhetsplan med handlingsprogram for perioden , er i hovedsak en årlig rullering av selve planen, mens selve handlingsprogrammet er revidert ut fra gjennomførte og nye tiltak. Plandelens tekstdel er ikke endret vesentlig i forbindelse med årlig rullering av planen. Forslag til handlingsprogram er oppdatert og revidert ut fra gjennomførte og nye tiltak. Det foreslås ingen nye forslag til opplærings- og informasjonstiltak, samt overvåknings- og kontrolltiltak i forbindelse med revisjon av handlingsprogrammet. Det foreslås følgende endringer i handlingsprogrammets fysiske tiltak: Fysiske tiltak på kommuneveg Tiltak som tas ut: Opprusting av kommunal veg fra fv.17 og inn til Skogmo boligfelt Breddeutvidelse, forsterking, asfaltering og vegbelysning er gjennomført i Nytt tiltak tatt inn: Barlia veg og vegbelysning (jfr. vedtatt vegplan ). Fysiske tiltak på fylkesveg Ingen nye tiltak er tatt inn, og ingen tiltak er gjennomført eller igangsatt i løpet av Det er ikke foreslått endring i prioritering av tiltak. Fysiske tiltak gang- og sykkelveg langs kommunal veg Nytt tiltak tatt inn: Gang- og sykkelveg fra Skageåsen til Skagedalen. Fysiske tiltak gang- og sykkelveg langs fylkesveg Ingen nye tiltak er tatt inn, og ingen tiltak er gjennomført eller igangsatt i løpet av Det er ikke foreslått endring i prioritering av tiltak. Fysiske tiltak vegbelysning langs kommunal veg Tiltak som tas ut: Vegbelysning ved Gimle og OBUS. Gjennomført i 2012 med 50 % trafikksikkerhetsmidler. Nytt tiltak tas inn: Vegbelysning langs kommunal veg fra Fv.17 til OCEM. (graving og kabling vedtatt forskuttert i 2012 i forbindelse med graving av bredbånd) Fysiske tiltak vegbelysning langs fylkesveg Ingen nye tiltak er tatt inn, og ingen tiltak er gjennomført eller igangsatt i løpet av Det er ikke foreslått endring i prioritering av tiltak. Side12

13 Vurdering Av nye tiltak på kommunal veg er det valgt å ta inn et tiltak som også er tatt inn i vedtatt vegplan for Tiltaket omfatter en forsterkning, breddeutvidelse og asfaltering av en ca. 400 m strekningen fra X Fv.17 til næringsbygg i Barlia. I tillegg omfatter tiltaket vegbelysning. Tiltaket vurderes til å komme inn under tiltak som bør vurderes ut fra trafikksikkerhetsmessige forhold. Dette begrunnes i at vegstrekningen trafikkeres av skolebarn og at det er etablert en barnehageavdeling i området. Tiltaket gang- og sykkelveg fra Skageåsen til Skagedalen er tatt inn i handlingsprogrammet, da dette vil være en viktig gangforbindelse for myke trafikanter fra boligområdet øverst i Skageåsen og ned til Skage sentrum. Prioriterte og vedtatte fysiske tiltak i handlingsprogrammet som ikke er foreslått endret, kommenteres og vurderes ikke ytterligere. Det er valgt å dele opp fysiske tiltak for gang- og sykkelveger og vegbelysning langs henholdsvis kommunal og fylkeskommunal veg. Dette begrunnes i hovedsak med at iverksetting av tiltak langs kommunal veg vil være uavhengige av en fylkeskommunal prioritering for gjennomføring, både når det gjelder tidspunkt for gjennomføring og økonomi. Det er registret følgende nye innspill/henvendelser: Grete Mo, e-post datert Strekningen fra Lilleberre til Øysletta skole er tidligere definert som delvis trafikkfarlig for barn på grunn av tungtransport og knapp sving Øysvingen. Elever fra 5.klasse har ikke rett på skoleskyss hvis skolevegen er kortere enn 4 km. Vegstrekningen er spesielt trafikkfarlig på vinterstid, og er ikke egnet for å trafikkeres av barn, verken til fots, sykle eller sparke. Det går mye tungtransport på denne strekningen på grunn av blant annet Melhus-undergangen. I tillegg benyttes den av slamtømmingsbilene som har base i Grong (sørsida). Øysletta grendelag, e-post datert Grendelaget ønsker å sette opp et leskur for buss ved X Fv.401/Stasjonsvegen/Moalia. De har vært i kontakt med grunneier av området. Grunneier har gitt klarsignal til at det kan settes opp et leskur på eiendommen, der hvor pumpene stod. Leskuret vil derfor ikke stenge for utsyn trafikkmessig. Grendelaget ønsker også en fartsreduksjon fra 60 km/t til lavere fart i tilknytning til dette krysset, samt en skilting som viser kryssende barn. Dette begrunnes i at barn i skolealder kommer med stor fart inn i krysset, noe som gir et uoversiktlig trafikkbilde for bilister som kommer fra Lesteslia og mot gammelbutikken. Klaus Fuglum, muntlig henvendelse: Ønsker at det blir satt opp et autovern på Fv.17 fra Skogmo gjestgiveri og fram til gården Fuglem en strekning på ca. 90 meter. Tiltaket begrunnes i at kjøretøy som havner utenfor vegen ender opp i hans hage. Kommentarer/vurderinger av ovennevnte innspill: Forhold som blant annet trafikkmengde og hvor uoversiktlig vegen er, er kriterier som vurderes om en skoleveg blir klassifisert som svært trafikkfarlig eller ikke. Eventuelt gratis skoleskyss på kortere strekninger og for elever som ikke har krav på skyss, blir vurdert opp mot hvor trafikkfarlig en skoleveg er. Når det gjelder strekningen Lilleberre Øysletta skole så foreligger det ingen slik vurdering som kan gi grunnlag for å tilby gratis skyss per i dag. Øysvingene er en Side13

14 strekning på Fv.401 som er uoversiktlig, og en oppretting av svingene ble tatt inn som et tiltak i forbindelse med revisjon av trafikksikkerhetsplanen I tillegg ble det tatt inn et vegbelysningstiltak som omfatter en forlengelse av dagens vegbelysning (Landfallan - Lilleberre). Når tiltakene på Melhus-undergangen er gjennomført, så vurderes dette tiltaket til å gi en vesentlig reduksjon av tungtransport langs Fv.401 og vil forbedre trafikkforholdene for myke trafikanter vesentlig. Eventuelle andre tiltak kan være en fartsreduksjon på strekningen eller deler av denne. Det rettes en henvendelse/søknad til Statens vegvesen om å få satt opp leskur på Øysletta og ved Bjøra (mottatt innspill i 2011), da disse har tilknytning til fylkeskommunal veg. Innspill som omfatter leskur tas imidlertid ikke inn i handlingsprogrammet. Innspill om autovern ved Skogmo gjestgiveri vurderes i samråd med Statens vegvesen. Miljømessig vurdering Når nye fysiske tiltak er gjennomført så vil dette ha en generell positiv virkning på miljøet. En tilrettelegging av gang- og sykkelveger vil gi en positiv klima- og miljøeffekt i forhold til persontransport, samt at det vil gi en positiv effekt i forhold til folkehelsa. Ved etablering av framtidig vegbelysning forutsettes det at det blir valgt LED. En høyere anskaffelseskostnad vil oppveies av lavere energiforbruk og lengre levetid. Dette i tråd med kommunens klima- og energifokus. Konklusjon: Forslag til revidert handlingsprogram er oppdatert etter nye innspill og en generell kartlegging av tiltak som er registrert inneværende år. I tillegg er tiltak (trafikksikkerhet) vedtatt i vegplan for , vurdert og samordnet med det reviderte handlingsprogrammet. Trafikksikkerhetsplan med revidert handlingsprogram for perioden tilrås godkjent. Det anbefales vedtatt følgende prioriteringer av tiltak det søkes trafikksikkerhetsmidler 2013 for: 1. Gang- og sykkelveg fra Skageåsen til Skagedalen. 2. Vegbelysning langs kommunal veg fra fv.17 til OCEM. Det anbefales vedtatt følgende prioriterte trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveger i kommunen: 1. Utbedring av svinger ved Fuglem (Sandhaugen på Skogmo). 2. Fv.17 Overhalla sentrum / Fullføring av miljøgate. Det rettes en henvendelse til Statens vegvesen om å få satt opp leskur for buss ved Bjøra (Fv.17) og ved X Fv.401/Stasjonsvegen/Moalia på Øysletta. Det rettes en henvendelse til Statens vegvesen om å få vurdert fartsgrensen på Fv.401 i tilknytning til X Fv.401/Stasjonsvegen og på strekningen mot Lilleberre, samt en skilting som viser kryssende barn. Det rettes en henvendelse til Statens vegvesen om å få montert et autovern langs Fv. 17 på strekning fra Skogmo gjestgiveri og fram til gården Fuglem. Side14

15 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Overhalla barne - og ungdomskole - Revidert forstudie med 2 alternative løsninger for ny barneskole. Utvalg Utvalgssak Møtedato Byggekomiteen Overhalla formannskap 117/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Med utgangspunkt i revidert forstudie med samlet vurdering av årskostnader og framtidsrettede løsninger, bygges det ny barneskole på OBUS innenfor en kostnadsramme på 84 mill kr ekskl. mva. Av dette finansieres 83 mill kr med låneopptak som avdras over 40 år og 1 mill kr med tilskudd fra Enova. Mva på 21 mill kr finansieres av utløst momskompensasjon. 2. For videre planlegging settes en arealramme på maksimalt 3150 m2 og dimensjonering for 230 elever. Bygget oppføres i energieffektiv passivhusstandard, som gir grunnlag for tilskudd på ca 1 mill kr fra Enova. I tråd med kommunestyrets vedtak skal bygget også innrettes slik at andel energi til oppvarming fra el og fossile kilder blir maksimalt 47,5 % (lysegrønn oppvarmingskarakter). 3. Kulturskolen integreres i nytt skolebygg. Det innarbeides også arealmessig løsning for et folkebibliotektilbud lokalisert i nyskolen, med basis i et hensiktsmessig skolebibliotek. 4. Dagens barneskole og Østre bygg rives etter at nybygget er tatt i bruk og en oppgradering av uteområdet innarbeides som en del av byggeprosjektet. 5. Byggekomiteen gis i oppgave å iverksette anbudsinnhenting med sikte på byggestart i løpet av Det tas sikte på at ny skole kan tas i bruk rundt årsskiftet 2014/ Økonomiske konsekvenser er hensyntatt i forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan som behandles av kommunestyret i samme møte. Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef Side15

16 Dokumenter i saken utsendt. 1. Forstudie datert november Saksopplysninger Kommunestyret vedtok den at det iverksettes en prosess med sikte på bygging av ny barneskole innenfor en kostnadsramme på kr. 75 mill. inkl. mva. Bygget bør være i passivhusstandard. Byggekomiteen ble gitt i oppgave å fastlegge hva som skal omfattes av byggetrinn 2 og beskrive hva som eventuelt må skyves ut i et framtidig byggetrinn 3. Byggekomiteen har gjennomført en prosessplan som skissert nedenfor: Dato Organ Aktivitet Formannskapet Vedta detaljplanlegging Kommunestyret Vedta detaljplanlegging Byggekomiteen Arbeidsmøte 1: Gjennomgang forstudie og mandat fra kommunestyret. Drøfte muligheter Byggekomiteen Befaring skoler Nærøy og Vikna Byggekomiteen Arbeidsmøte 2: Revidert forstudie. Vurdere alternative løsninger Byggekomiteen Arbeidsmøte 3:Utkast 1 til innhold i byggetrinn Byggekomiteen Vedtak revidert forstudie og forslag til innhold i byggetrinn 2. Videresendes formannskapet AMU Arbeidsmiljøutvalget orienteres og behandler saken Formannskapet Vedtak revidert forstudie og forslag til innhold i byggetrinn Kommunestyret Vedtak revidert forstudie og forslag til innhold i byggetrinn 2. For å besvare oppgaven fra kommunestyret framlegger byggekomiteen 2 alternative løsningsmuligheter. De ulike løsningsalternativene er nærmere beskrevet i vedlagte reviderte forstudie. HUS Arkitekter har vært engasjert for å bistå byggekomiteen i prosessen. Alternativ 1: Prosjekt med en kostnadsramme på kr. 75 mill. inkl. mva. med delvis videre bruk av gamle skolebygg. Alternativ 2: Prosjekt med alle funksjoner samlet i en ny barneskole. Vurdering Byggekomiteen har gjennomført en prosess som beskrevet ovenfor. Rektor har drøftet muligheter med skolens ledelse og foreldrearbeidsutvalget. En sammenfattet konklusjon er at det både pedagogisk, økonomisk og organisatorisk vil være utfordrende å gjennomføre et byggeprosjekt med en kostnadsramme på 75 mill kr. Dette fordi denne løsninga medfører at vesentlige funksjoner fortsatt må driftes i gammel bygningsmasse. Eksisterende bygningsmasse tilfredsstiller ikke dagens krav og har avvik i forhold til lov om miljørettet helsevern. Hvis dagens bygningsmasse skal brukes må det gjennomføres rehabilitering og modernisering. Samtidig vil det være åpenbare driftsmessige forskjeller Side16

17 mellom et nybygg og ved bruk av de gamle bygningene, i tillegg til at disse bygningene vil ha vesentlig kortere levetid enn nybygg. Nedenfor skisseres 2 alternative løsninger som byggekomiteen har fått utarbeidet. Alt.1: Prosjekt med en kostnadsramme på 60 mill. kr ekskl. mva (75 mill kr inkl mva) I revidert forstudie er dette benevnt som alternativ 4, dvs det er et nytt alternativ i forhold til de 3 alternativene som var beskrevet i opprinnelig forstudie i Fra byggekomiteen er dette alternativet nå omtalt som alternativ 1. Dette alternativet har tatt utgangspunkt i mandatet fra kommunestyret og gir en beregnet årskostnad (kapitalkostnader + kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), fordelt på byggenes levetid) på mellom kr 7,7 9,4 mill kr. Variasjonen i beregningen av årskostnad er knyttet til det faktum at større deler av eksisterende bygningsmasse i dette alternativet fortsatt må benyttes, og at eksisterende skolebygg i all hovedsak dermed fortsatt må driftes/vedlikeholdes i tillegg til nybygd areal. Årskostnadene for dette alternativet vil derfor ligge en del høyere enn beregnede årskostnader på 7,7 mill kr kun for nybygget og de ombygde delene av eksisterende bygg. HUS Arkitekter anslår årskostnaden for ombygd areal og resterende eksisterende areal til å ligge mellom 2,9-4,6 mill kr. Usikkerheten knytter seg både til ombygnings- og FDV-kostnadene for berørte eksisterende arealer og for videreførte FDVkostnader i resterende deler av gamle bygg. Ombygd eksisterende areal vil ha kortere levetid enn nybygg. Det blir i dette alternativet nødvendig med en ombygging av omtrent halvparten (anslått 1700 m2) av eksisterende skole. Dette fordi en kostnadsramme på 60 mill kr ekskl. mva ikke vil gi muligheter for en komplett skoleløsning. Skolens ledelse og byggekomiteen er enige om at hvis det skal prioriteres arealbruk må såkalte baserom for elevene prioriteres. Først og fremt betyr dette klasserom og grupperom. Dette alternativet gir høyere driftskostnader på grunn av bruk av gammel bygningsmasse og det er større usikkerhet om gjennomføring av tiltaket er mulig innenfor kostnadsrammen. Det er i forstudien skissert et areal på nybyggsdelen til 1900 m2 og oppgradering av 1700 m2 i eksisterende bygg. Samlet bygningsmessig areal i dette alternativet er ca m2 (eksisterende bygg og nybygg). En deling av barneskolen delt i to separate bygg vil være driftsmessig uhensiktsmessig i skolehverdagen. Alt.2: Prosjekt med en kostnadsramme på 84 mill kr ekskl. mva (105 mill. kr inkl mva) (I revidert forstudie benevnt alternativ 5.) Dette alternativet innebærer nytt barneskolebygg som erstatter eksisterende bygg, og med en mest mulig samlet og komprimert skole innenfor en arealramme på 3150 m2. Alternativet gir en beregnet årskostnad (kapitalkostnader + kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold, fordelt på byggenes levetid) på 7,58 mill kr. Det er da kalkulert med passivhusstandard og energikostnader er redusert i samsvar med passivhusnormen. Et samlet mindre areal i dette alternativet medfører lavere årlige kostnader til forvaltning/drift/vedlikehold (FDV). Som nybygg vil dette alternativet ha vesentlig lengre levetid enn ombygde arealer i eksisterende bygg. Det blir i dette alternativet muligheter for bygging av en ny moderne skole tilpasset fleksible skoleløsninger. Ved bygging av passivhus vil energikostnadene kunne reduseres vesentlig og dette vil ha driftsmessig betydning for et såpass stort bygg. Selv om det alltid vil være noe usikkerhet om energibruken i praksis i forhold til teoretisk energiramme, viser beregningene at Side17

18 en slik investering i energieffektive løsninger likevel vil bidra positivt til økonomien i prosjektet. Den bygningsmessige løsninga forutsettes fra rådmannens side å omfatte løsning for både et nytt skolebibliotek og med basis i det et folkebibliotek som erstatter dagens folkebibliotektilbud på Ranemsletta og Skage. Videre forutsettes det at gamle bygg rives og at det innarbeides en oppgradering av uteområdet. I kostnadsrammen skal også nødvendig inventar/utstyr innarbeides. Valg av framtidsrettet løsning. Skolen har klart uttrykt at de vil foretrekke en mest mulig komprimert skole som skissert i alternativ 2. Byggekomiteen har svart på mandatet fra kommunestyret med utarbeidelse av alternativ 1. For å synliggjøre muligheter og skissere hva som skyves ut til et mulig framtidig byggetrinn har byggekomiteen fått laget et oppdatert kostnadsbilde på en ny komplett skoleløsning. Rådmannen tar byggekomiteens utredning til etterretning og vil ut fra en samlet vurdering tilrå at det igangsettes en byggeprosess med sikte på bygging av ny barneskole innenfor en kostnadsramme på 84 mill. kr. ekskl. mva. (alternativ 2). Dette begrunnes i all hovedsak med: Alternativ 2 gir en helhetlig og permanent løsning som avklarer bygningsmessige spørsmål framover for berørte barn og voksne, og gir en tilstrekkelig kapasitet i overskuelig framtid. Det blir ikke nødvendig med et framtidig byggetrinn 3, som alternativ 1 forutsetter men ikke har kostnadsberegnet. Årskostnadene (kapitalkostnader + kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold, fordelt på byggets levetid) med ett nytt bygg er lavere enn alternativet med delvis nybygg og bruk av gammel bygningsmasse. I dette ligger både et mindre areal, mer kostnadseffektive bygningsmessige løsninger og lengre levetid for et nybygg. Ett nytt bygg vil gi bedre driftsforhold for skolen og gi større fleksibilitet i framtidsrettet drift enn alternativ 1. Det er lavere kostnadsmessig risiko knyttet til investering i nybygg enn investering i gammel bygningsmasse. Fornybare energikilder. Rådmannen viser til kommunestyrets møte der det ble vedtatt en gradvis overgang til fornybare energikilder i tråd med kommunes klima- og energiplan. Det ble der skissert at tiltak ved OBUS innarbeides som en del av byggeprosjektet. Dette innebærer å oppfylle kommunestyrets vedtak om en overgang til fornybare energikilder for OBUS, slik at byggene oppnår lysegrønn oppvarmingskarakter (energimerkeordningen), tilsvarende maksimalt 47,5 % andel energi til oppvarming fra el og oljefyr. Valg av energikilder til oppvarming må sees i sammenheng med energibehovet. Jo lavere energibehovet til oppvarming blir (høy energieffektivitet, passivhusstandard), desto enklere vil det være å dekke deler av energibehovet med alternative, fornybare energikilder. Budsjett og driftsmessige konsekvenser. Rådmannen har i økonomiplan innarbeidet prosjektet fordelt på årene 2013, 2014 og 2015 Det er da forutsatt at prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Det er i budsjettet for 2013 foreslått satt av kr ekskl. mva. av foreslått kostnadsramme på 84 mill. kr ekskl. mva. til nødvendig planlegging og oppstart av byggeprosessen. I økonomiplanen er resterende del av investering/låneopptak i hovedsak lagt inn i 2014 og en liten del i Videre framdrift i prosjektet vil avklare nærmere fordelingen i økonomiplanperioden. Det tas sikte på at nybygget kan tas i bruk rundt årsskiftet 2014/2015. Side18

19 Lånebeløpet avdras over 40 år og merverdiavgifta tilbakeføres investeringsregnskapet. Låneopptak på 83 mill. kr vil gi kapitalkostnader fra 2015 på ca 3,9-5,4 mill kr ved 2,2-4 % rente (serielån), med avtakende budsjettbelastning over lånets løpetid. Tilsvarer ca 3,1 4,2 mill kr ved et annuitetslån med samme rentenivå. Laveste flytende rente er i dag 2,15 % (Kommunalbankens Grønn PT.-rente for miljøpregede investeringer som eksempelvis passivhusprosjekter). Vurdert nå for et års tid fram i tid, vil det kunne være mulig å oppnå fastrente på ca 2,3 3,7 % for låneopptaket, avhengig av lengde på rentebinding (opp til for eksempel 10 års binding). Kapitalkostnader på ca 4,5 mill kr (3 %) fra 2015 kan da være et realistisk middels anslag. Rådmannen har av forsiktighetshensyn likevel valgt å legge inn i økonomiplanen fra 2015 kapitalkostnader tilsvarende 4 % rente. Et kompakt nybygg med mindre areal enn dagens bygningsmasse og med en kostnadseffektiv byggstandard, vil gi grunnlag for lavere FDV-kostnader. En foreløpig vurdering tilsier at det kan være realistisk å anslå ca kr i årlige kostnadsreduksjoner for bygningsmassen etter sanering av gamle bygg. I tillegg til kostnadsreduksjoner knyttet til bygg som nevnt ovenfor, har rådmannen i budsjett 2013 og økonomiplanen foreslått kostnadsreduksjoner for folkebibliotek (0,5-0,6 årsverk fra 2013), skoleadministrasjon (0,3 årsverk fra 2015) og kulturadministrasjon (0,2 årsverk fra 2015) tilsvarende i sum 1-1,1 årsverk, omregnet til ca kr Rådmannens forslag legger til grunn at dette er innsparinger knyttet til å oppnå etablering og samlokalisering i nytt skolebygg. Forslagene om reduksjoner i skoleadministrasjon og kulturadministrasjon fra 2015 kommer i tillegg til foreslåtte reduksjoner for skolesektoren og kulturskolen i budsjett Rådmannens forslag innebærer at kapitalkostnadene som følger av investering i nybygg, delvis skal inndekkes med ovennevnte totalt ca 1,3 mill kr tilhørende driftsmessige kostnadsreduksjoner. Forslaget til økonomiplan innebærer for øvrig ulike omstillinger som skaper rom for nødvendige investeringer og for å møte kommende behov for kommunens tjenester. Økonomiplanen gir etter rådmannens oppfatning en stram men realistisk plan for å håndtere investeringen ved OBUS innenfor de framskrevne økonomiske rammene. Beslutningen om bygningsmessige løsninger ved OBUS vil være viktig for kommunen i flere tiår framover. Hovedfokus for kommunen som skoleeier må være på elevenes læring. En tydelig og langsiktig avklaring omkring skolebygg kan bidra til dette. Videre framdrift. Det gjennomføres først en anbudskonkurranse for bistand til utarbeidelse av en kravspesifikasjon med et romprogram for ny barneskole på inntil 3150 m2. Byggekomiteen gis deretter i oppgave å iverksette anbudsinnhenting med sikte på byggestart i løpet av Komiteens myndighet er definert i delegasjonsreglementet vedtatt av kommunestyret Det framgår her at byggekomiteen har fullmakt til å godta anbud og opprette kontrakter med leverandører i henhold til anskaffelsesregelverket og innenfor rammen av kommunestyrets vedtatte byggebudsjett. Side19

20 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling 1. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, j feigedomsskattelova 3 første led bokstav a. 2. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf esktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendom med selvstendig bostad for skatteåret 2013 er 4 promille, jf esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 3. Takstvedtaket for eiendomsskatt i Overhalla kommune vedtatt av kommunestyret i 2010 i sak 80/10 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jf esktl Eiendomsskatten blir skrevet ut 3 ganger årlig. For verker og bruk skrives eiendomsskatten ut 2 ganger pr år. 5. Kommunalt avgiftsregulativet for 2013 godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn sammen med årsbudsjett Det gjennomføres et låneopptak for finansiering av egne investeringer med en ramme på 8,5 millioner for Kommunestyret godkjenner låneopptak i Midtre Namdal samkommune på kr ,- 8. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 vedtas som foreslått. Det fordeles kr ,- til drift jf. budsjettskjema 1A. Side20

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.12.2012 Tidspunkt: 12:00 (MERK:KLOKKESLETT) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 12:00 (MERK: KLOKKESLETT) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/8650-4 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2014-2017 og revisjon av handlingsprogrammet

Detaljer

Overhalla barne - og ungdomskole - Revidert forstudie med 2 alternative løsninger for ny barneskole.

Overhalla barne - og ungdomskole - Revidert forstudie med 2 alternative løsninger for ny barneskole. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/6491-6 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Overhalla barne - og ungdomskole - Revidert forstudie med 2 alternative løsninger for ny barneskole.

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2017

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2017 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/9708-2 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/8893-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ragnar Prestvik VORD OVAP Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ragnar Prestvik VORD OVAP Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.10.2012 Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak:

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: Behandling i Overhalla kommunestyre - 21.12.2015 Behandlet. Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Det avsettes kr.250.000 fra disposisjonsfond til utredning av fremtidig næringsapparat.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.06.2015 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Rådmann Formannskapssekretær. Teknisk sjef Økonomisjef Fagsjef utd.- og oppvekst Fagsjef Helse og omsorg Personalsjef Kultursjef

Rådmann Formannskapssekretær. Teknisk sjef Økonomisjef Fagsjef utd.- og oppvekst Fagsjef Helse og omsorg Personalsjef Kultursjef Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: Fra 12:00 til 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Mo MEDL OVSP Ronny Strøm MEDL OVSV Anniken Opdal MEDL OVAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Mo MEDL OVSP Ronny Strøm MEDL OVSV Anniken Opdal MEDL OVAP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: Fra 12:00 til 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Asbjørn L. Hagerup

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Overhalla arbeidsmiljøutvalg

Overhalla arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Overhalla arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Driftsregnskapet 212 1 Styrings-/kontrollorganer Overforbruk på refusjon folkevalgte kr 3.,-. Refundert ut over ordinære ramme knytter seg til bl.a.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2014/3822-7 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Regnskap og virksomhetsrapport 2. tertial 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Regnskap og virksomhetsrapport 1.

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Regnskap og virksomhetsrapport 1. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2014/3822-0 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Regnskap og virksomhetsrapport 1. tertial 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007 Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: /9961-5 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg ENØK - tiltak ved kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Bruk av avsetninger Med utgangspunkt i prognosetall fra KS og revidert

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering.

Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2007/2169-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4770-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Virksomhets- og regnskapsrapport 2. tertial 2016 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møteinnkalling Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til rullering og revisjon av vegplan , med tilhørende prioriteringer

Forslag til rullering og revisjon av vegplan , med tilhørende prioriteringer Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/1307-2 Saksbehandler: Martin Lysberg Saksframlegg Forslag til rullering og revisjon av vegplan 2016-2019, med

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering.

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2007/9961-29 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år 2012. Plan for HMS. Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/3333-8 Saksbehandler: Roger Johansen Saksframlegg Skage barnehage arealrammer og finansiering Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017

Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2012/6972-13 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan

Detaljer

Forslag til rullering og revisjon av vegplan , med tilhørende prioriteringer

Forslag til rullering og revisjon av vegplan , med tilhørende prioriteringer Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/1307-2 Saksbehandler: Martin Lysberg Saksframlegg Forslag til rullering og revisjon av vegplan 2016-2019, med

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nils Johan Kaldahl Arne Bratberg

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiplan for Overhalla kommune - positiv, frisk og framsynt -

Økonomiplan for Overhalla kommune - positiv, frisk og framsynt - 5 TILTAK/ENDRINGER I PERIODEN 2010 2013 Utfordringen i forhold til den langsiktige økonomiplanleggingen er alltid å forsøke å spå de framtidige inntektsrammene for kommunen - rammer en kan ha tro vil være

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:05 (inkl. valgstyremøte) Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2017

Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2017 Namsos kommune Servicetorg Namsos Til alminnelig ettersyn: Handlingsprogram med økonomiplan - og Formannskapets innstilling til handlingsprogram med økonomiplan - og legges med dette ut til alminnelig

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer