Overhalla formannskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overhalla formannskap"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 12:00 (MERK:KLOKKESLETT) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Det vil bli ettersendt noen saker så snart disse foreligger. Til sak 112/12 Saken er unntatt offentlighet og vil bli behandlet med lukkede dører. Per Olav Tyldum Ordfører Torunn Grønnesby Formannskapssekretær Side1

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 112/12 PS 113/12 PS 114/12 PS 115/12 PS 116/12 PS 117/12 PS 118/12 PS 119/12 Innhold Overhalla kommunes kulturpris 2012 Endring i organisasjonsform - RianGalleriet Forslag til endringer i vedtektene for barnehagene Forslag til endringer i vedtektene for skolefritidsordningene i Overhalla Rullering av Trafikksikkerhetsplan og revisjon av handlingsprogram Overhalla barne - og ungdomskole - Revidert skisseprosjekt med 2 alternative løsninger for ny barneskole. Årsbudsjett 2013 Revidert økonomiplan Lukket X Side2

3 Overhalla kommune Kultursjef i Overhalla Saksmappe: 2007/ Saksbehandler: Tone Lian Saksframlegg Endring i organisasjonsform - RianGalleriet Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 113/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling Overhalla kommune, som andelseier i RianGalleriet BA, godtar endring i organisasjonsform til Foreningen RianGalleriet, og samtidig de nye vedtektene. Hjemmel for vedtaket er: Side3

4 Saksopplysninger RianGalleriet BA ble stiftet høsten 2007 med Overhalla og Namsos kommuner som majoritetseiere av andeler pålydende kr 1 000,-. Begge med 84 andeler. Videre 33 privatpersoner og 13 bedrifter, lag og foreninger med varierende antall andeler. Formålet med RianGalleriet BA er å drive samling, forskning, forvaltning og formidling av Johs. Rian sin billedkunst. RianGalleriet har samarbeidsavtaler med følgende: - MuseetMidt, avd. fylkesgalleriet, om lokaler for fast utstilling og magasin for egne kunstverk. - Ivar A. S. Asbøll; disposisjonsrett på hans malerier i forbindelse med utstillinger etc. - Namsos kunstforening; disposisjonsrett for foreningens malerier i forbindelse med utstillinger etc. Ved utgangen av 2012 trer nye regler i kraft for selskap med begrenset ansvar (BA). Alle selskap med begrenset ansvar må endre organisasjonsform, og vil automatisk overføres til SA, samvirkeselskap. Styret i RianGalleriet BA har drøftet denne løsningen og kan ikke se at dette er en god løsning ut fra følgende punkter: - Finansiering løpende drift: o Styret er av den mening at løpende drift skal finansieres som prosjekter som søkes dekkes gjennom søknader bland andre enn medlemmer. o Dette er i dag ikke mulig å gjøre da både BA og SA ikke er berettiget til å søke med et godt resultat. o Utstillinger er kostbare gjennom lån av malerier og deres transport til og fra. Forslaget fra styret er å velge forening som organisasjonsform fra Fordeler ved denne formen: o Et uttall av stiftelser/fond/bedriftsfond åpnes for søknader fra Foreningen RianGalleriet. o Registrering i frivillighetsregisteret (Brønnøysund registrene) gir mulighet til å få bidrag gjennom Grasrotandelen. Denne løsning trenger nye vedtekter og forslag ligger vedlagt. Styret har behandlet disse som også innbefatter muligheter for en annen form for plassering av dagens andelseieres andeler. Styret foreslår at andelskaptialen kan benyttes til: - Innkjøp av kunstverk av Johs. Rain - Verkene forblir andelshaverens eiendom innenfor andelsbeløpet og innkjøp begrenses også til dette beløp. Verkene forvaltes av Foreningen RianGalleriet gjennom den faste utstillingen av Johs. Rian som befinner seg i Namsos kulturhus. Side4

5 Vurdering RianGalleriet BA har siden etableringen fått på plass en fast utstilling i Fylkesgalleriet, samarbeidsavtaler som nevnt ovenfor, og en større utstilling som pågår nå i samarbeid med Fylkesgalleriet. Ut over dette har det ikke vært så stor aktivitet som planlagt da RianGalleriet ble etablert. En del av dette skyldes mangel på midler. Styret har ut fra opprinnelige vedtekter valgt å la stiftelseskapitalen stå urørt, med lite økonomisk handlingsrom som en konsekvens. Hovdbegrunnelsen for å etablere en Forening i stedet for omgjøring til SA ligger i mulighetene for å søke tilskudd. RianGalleriet BA mener tilskuddsmulighetene, fra både det private og offentlige, er begrenset så lenge det er et SA. De kan ha rett i det et stykke på vei, uten at det er noen regel. Formålet med Foreningen RianGalleriet er å drive samling, forskning, forvaltning og formidling av Johs. Rian sin billedkunst. Vedtektsendringene som er foreslått muliggjør dette i langt større grad enn tidligere, og foreningen vil kunne samle langt mere kunst enn tidligere. Verdistigning av Johs. Rians arbeider i dag er stor. Nettauksjon hos galleri Blomqvist har mange bilder liggende for salg, med tilslag som tidvis er langt høyere enn opprinnelig verdivurdering. Det legges ved deler av en salgliste med høyeste tilslag de siste årene. Side5

6 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Forslag til endringer i vedtektene for barnehagene Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 114/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Åpningstiden for barnehagene i Overhalla settes til 6:30-16:30. Side6

7 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Vedtekter barnehage S Forslag til vedtekter for kommunale barnehager X Særutskrift - Vedtekter barnehage X Særutskrift - Forslag til vedtekter for kommunale barnehager S Forslag til tillegg i vedtektene for barnehagene S Forslag til endringer i vedtektene for barnehagene Saksopplysninger Åpningstidene i de kommunale barnehagene ble justert fra I vedtektene står det at Barnehagens åpningstid er mandag til fredag klokken 6:45-16:30. Ved behov og avtale kan det avtales levering 6:30. Innskrenkningen i åpningstidene ble i utgangspunktet foretatt for å kunne ha en høyere andel voksne i kjernetiden, da det er flest unger tilstede. Formuleringen Ved behov og avtale kan det avtales levering 6:30. har medført en del vansker for barnehagene. Så langt viser erfaringene at det stort sett alltid er noen som har behov for å levere barn klokka 6:30, barnehagene er i realiteten åpen fra dette tidspunktet hver dag. Ved å endre åpningstidpunktet til 6:30 skapes en større grad av forutsigbarhet for de ansatte og barnehagen. Endringen medfører ikke kostandsendringer. Vurdering Det foreslås derfor å endre vedtektene, slik: 4 Åpningstider Barnehageåret starter Barnehagenes åpningstid er mandag til fredag på virkedager. Barnehagene er stengt i jul og påske. I perioden siste uke juni til oppstart av nytt barnehageår skal alle barn ha minst tre sammenhengende uker ferie. Melding om barna ferieavvikling skal meldes barnehagen senest 15.4 på eget skjema. I løpet av barnehageåret er det fem planleggingsdager for barnehageansatte. Barnehagene er stengt disse dagene. Datoene annonseres på kommunens hjemmeside før Side7

8 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Forslag til endringer i vedtektene for skolefritidsordningene i Overhalla Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 115/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Bemanningsnormen i skolefritidsordningene endres til én ansatt per 15 barn i første og andre klasse, og én ansatt per 20 barn i tredje og fjerde. 2. Sommer-SFO tas ut av kommunens tilbud. 3. Åpningstiden settes til Side8

9 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningene i Overhalla kommune S Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningene i Overhalla kommune X Særutskrift - Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningene i Overhalla kommune X Særutskrift - Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningene i Overhalla kommune S Forslag til tillegg i vedtektene for skolefritidsordningen i Overhalla kommune S Forslag til endringer i vedtektene for skolefritidsordningene i Overhalla Saksopplysninger Vedtektene for skolefritidsordningene (SFO) i Overhalla kommune ble vedtatt og justert Rådmannen ser nå behov for ytterligere justeringer på tre områder. 3 Bemanning Bemanningsnormen i SFO er én ansatt per ti barn i første og andre klasse, og én ansatt per femten barn i tredje og fjerde klasse. Dette medfører en høyere voksentetthet på SFO, enn det kommunens finansieringsmodell for grunnskolene gir. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon, anses en endring på dette området som mindre smertefullt enn å ta ytterligere av det pedagogiske tilbudet. Basert på dagens tall medfører dette en kostnadsbesparelse på om lag (helårsvirkning). 4 Åpningstider Åpningstidene i SFO ble justert fra I vedtektene står det at Skolefritidsordningen er åpen mandag til fredag klokken 6:45-16:30. Ved behov og avtale kan SFO åpne 6:30. Innskrenkningen i åpningstidene ble i utgangspunktet foretatt for å justere ned kostnadene ved skolefritidsordningene. Formuleringen Ved behov og avtale kan SFO åpne 6:30. har medført en del vansker for skolene. Så langt viser erfaringene at det stort sett alltid er noen som har behov for å levere barn klokka 6:30, og SFO ved Hunn og OBUS er i realiteten åpen fra dette tidspunktet hver dag. Ved å endre åpningstidpunktet til 6:30 skapes en større grad av forutsigbarhet for de ansatte, samt at man har bedre kontroll på utgiftene. Kostnadsøkningen vil være på om lag kroner per skole i måneden. Samtidig vil det medføre mindre bruk av vikarer og overtid, når de første femten minuttene kan legges inn i arbeidsplanene til de ansatte i utgangspunktet. Side9

10 4 Åpningstider og 5 Betaling I disse to paragrafene er tilbud om SFO i de dager i juni og august som ikke er skoledager nevnt. Tilbudet refereres gjerne til som sommer-sfo. Erfaringer fra de siste årene viser at dette tilbudet etterspørres i svært liten grad, og det forslås at tilbudet utgår. Basert på tall fra 2010, medfører dette at man slipper en kostnadsøkning på om lag kroner. Vurdering På bakgrunn av dette foreslås paragrafene 3, 4 og 5 endret til følgende formuleringer: 3 Bemanning Skolefritidsordningen skal ha følgende bemanning: - Barn 1-2. årstrinn: én ansatt per femten barn. - Barn 3-4. årstrinn: én ansatt per tjue barn. I tillegg til grunnbemanning skal det vurderes å sette inn ekstra bemanning når barn med særskilte behov har plass i skolefritidsordningen. Leder for skolefritidsordningen skal ha pedagogisk utdanning. Personalet i skolefritidsordningen følger skoleåret. I tillegg skal det gjennomføres fem planleggingsdager. 4 Åpningstider Skolefritidsordningen følger skoleåret. Det gis ikke tilbud om skolefritidsordning i skoleferiene. Skolefritidsordningen er åpen mandag til fredag klokken 6:30-16:30. 5 Betaling Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling. Det tilbys følgende plasstyper: - Inntil 10 timer ukentlig timer ukentlig. - Over 19 timer ukentlig. Det betales for ti måneder i året. I juni og august kreves det inn halv månedssats, i juli kreves det ikke inn betaling. I de andre månedene kreves det inn full månedssats. Det gis 25 % søskenmoderasjon uavhengig av antall søsken. Dersom oppholdstid på søsken er ulik, gis moderasjon på redusert plass. Søknad om friplasser behandles av NAV. Skolene kan kreve inn betaling for mat. Ved manglende betaling av regninger for opphold i skolefritidsordningen, kan plassen inndras. Før en plass i skolefritidsordningen inndras skal det sendes ut skriftlig varsel til betaler. Side10

11 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/13-11 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering/revisjon - Trafikksikkerhetsplan og revisjon av handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 116/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling Trafikksikkerhetsplan for perioden , med forslag til revidert handlingsprogram, datert november 2012, godkjennes. Det søkes om trafikksikkerhetsmidler 2013 for følgende fysiske tiltak: 1. Gang- og sykkelveg fra Skageåsen til Skagedalen. 2. Vegbelysning langs kommunal veg fra fv.17 til OCEM. Overhalla kommune prioriterer som de to viktigste trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveger i kommunen: 1. Utbedring av svinger ved Fuglem (Sandhaugen på Skogmo). 2. Fv.17 Overhalla sentrum / Fullføring av miljøgate. Hjemmel for vedtaket er: Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef Side11

12 Vedlegg utsendt: 1 Trafikksikkerhetsplan med forslag til revidert handlingsprogram, datert november Saksopplysninger Kommunen har hatt stort fokus på trafikksikkerhet de siste årene og har gjennomført flere tiltak i tråd med en målrettet trafikksikkerhetsplan. Forslag til Trafikksikkerhetsplan med handlingsprogram for perioden , er i hovedsak en årlig rullering av selve planen, mens selve handlingsprogrammet er revidert ut fra gjennomførte og nye tiltak. Plandelens tekstdel er ikke endret vesentlig i forbindelse med årlig rullering av planen. Forslag til handlingsprogram er oppdatert og revidert ut fra gjennomførte og nye tiltak. Det foreslås ingen nye forslag til opplærings- og informasjonstiltak, samt overvåknings- og kontrolltiltak i forbindelse med revisjon av handlingsprogrammet. Det foreslås følgende endringer i handlingsprogrammets fysiske tiltak: Fysiske tiltak på kommuneveg Tiltak som tas ut: Opprusting av kommunal veg fra fv.17 og inn til Skogmo boligfelt Breddeutvidelse, forsterking, asfaltering og vegbelysning er gjennomført i Nytt tiltak tatt inn: Barlia veg og vegbelysning (jfr. vedtatt vegplan ). Fysiske tiltak på fylkesveg Ingen nye tiltak er tatt inn, og ingen tiltak er gjennomført eller igangsatt i løpet av Det er ikke foreslått endring i prioritering av tiltak. Fysiske tiltak gang- og sykkelveg langs kommunal veg Nytt tiltak tatt inn: Gang- og sykkelveg fra Skageåsen til Skagedalen. Fysiske tiltak gang- og sykkelveg langs fylkesveg Ingen nye tiltak er tatt inn, og ingen tiltak er gjennomført eller igangsatt i løpet av Det er ikke foreslått endring i prioritering av tiltak. Fysiske tiltak vegbelysning langs kommunal veg Tiltak som tas ut: Vegbelysning ved Gimle og OBUS. Gjennomført i 2012 med 50 % trafikksikkerhetsmidler. Nytt tiltak tas inn: Vegbelysning langs kommunal veg fra Fv.17 til OCEM. (graving og kabling vedtatt forskuttert i 2012 i forbindelse med graving av bredbånd) Fysiske tiltak vegbelysning langs fylkesveg Ingen nye tiltak er tatt inn, og ingen tiltak er gjennomført eller igangsatt i løpet av Det er ikke foreslått endring i prioritering av tiltak. Side12

13 Vurdering Av nye tiltak på kommunal veg er det valgt å ta inn et tiltak som også er tatt inn i vedtatt vegplan for Tiltaket omfatter en forsterkning, breddeutvidelse og asfaltering av en ca. 400 m strekningen fra X Fv.17 til næringsbygg i Barlia. I tillegg omfatter tiltaket vegbelysning. Tiltaket vurderes til å komme inn under tiltak som bør vurderes ut fra trafikksikkerhetsmessige forhold. Dette begrunnes i at vegstrekningen trafikkeres av skolebarn og at det er etablert en barnehageavdeling i området. Tiltaket gang- og sykkelveg fra Skageåsen til Skagedalen er tatt inn i handlingsprogrammet, da dette vil være en viktig gangforbindelse for myke trafikanter fra boligområdet øverst i Skageåsen og ned til Skage sentrum. Prioriterte og vedtatte fysiske tiltak i handlingsprogrammet som ikke er foreslått endret, kommenteres og vurderes ikke ytterligere. Det er valgt å dele opp fysiske tiltak for gang- og sykkelveger og vegbelysning langs henholdsvis kommunal og fylkeskommunal veg. Dette begrunnes i hovedsak med at iverksetting av tiltak langs kommunal veg vil være uavhengige av en fylkeskommunal prioritering for gjennomføring, både når det gjelder tidspunkt for gjennomføring og økonomi. Det er registret følgende nye innspill/henvendelser: Grete Mo, e-post datert Strekningen fra Lilleberre til Øysletta skole er tidligere definert som delvis trafikkfarlig for barn på grunn av tungtransport og knapp sving Øysvingen. Elever fra 5.klasse har ikke rett på skoleskyss hvis skolevegen er kortere enn 4 km. Vegstrekningen er spesielt trafikkfarlig på vinterstid, og er ikke egnet for å trafikkeres av barn, verken til fots, sykle eller sparke. Det går mye tungtransport på denne strekningen på grunn av blant annet Melhus-undergangen. I tillegg benyttes den av slamtømmingsbilene som har base i Grong (sørsida). Øysletta grendelag, e-post datert Grendelaget ønsker å sette opp et leskur for buss ved X Fv.401/Stasjonsvegen/Moalia. De har vært i kontakt med grunneier av området. Grunneier har gitt klarsignal til at det kan settes opp et leskur på eiendommen, der hvor pumpene stod. Leskuret vil derfor ikke stenge for utsyn trafikkmessig. Grendelaget ønsker også en fartsreduksjon fra 60 km/t til lavere fart i tilknytning til dette krysset, samt en skilting som viser kryssende barn. Dette begrunnes i at barn i skolealder kommer med stor fart inn i krysset, noe som gir et uoversiktlig trafikkbilde for bilister som kommer fra Lesteslia og mot gammelbutikken. Klaus Fuglum, muntlig henvendelse: Ønsker at det blir satt opp et autovern på Fv.17 fra Skogmo gjestgiveri og fram til gården Fuglem en strekning på ca. 90 meter. Tiltaket begrunnes i at kjøretøy som havner utenfor vegen ender opp i hans hage. Kommentarer/vurderinger av ovennevnte innspill: Forhold som blant annet trafikkmengde og hvor uoversiktlig vegen er, er kriterier som vurderes om en skoleveg blir klassifisert som svært trafikkfarlig eller ikke. Eventuelt gratis skoleskyss på kortere strekninger og for elever som ikke har krav på skyss, blir vurdert opp mot hvor trafikkfarlig en skoleveg er. Når det gjelder strekningen Lilleberre Øysletta skole så foreligger det ingen slik vurdering som kan gi grunnlag for å tilby gratis skyss per i dag. Øysvingene er en Side13

14 strekning på Fv.401 som er uoversiktlig, og en oppretting av svingene ble tatt inn som et tiltak i forbindelse med revisjon av trafikksikkerhetsplanen I tillegg ble det tatt inn et vegbelysningstiltak som omfatter en forlengelse av dagens vegbelysning (Landfallan - Lilleberre). Når tiltakene på Melhus-undergangen er gjennomført, så vurderes dette tiltaket til å gi en vesentlig reduksjon av tungtransport langs Fv.401 og vil forbedre trafikkforholdene for myke trafikanter vesentlig. Eventuelle andre tiltak kan være en fartsreduksjon på strekningen eller deler av denne. Det rettes en henvendelse/søknad til Statens vegvesen om å få satt opp leskur på Øysletta og ved Bjøra (mottatt innspill i 2011), da disse har tilknytning til fylkeskommunal veg. Innspill som omfatter leskur tas imidlertid ikke inn i handlingsprogrammet. Innspill om autovern ved Skogmo gjestgiveri vurderes i samråd med Statens vegvesen. Miljømessig vurdering Når nye fysiske tiltak er gjennomført så vil dette ha en generell positiv virkning på miljøet. En tilrettelegging av gang- og sykkelveger vil gi en positiv klima- og miljøeffekt i forhold til persontransport, samt at det vil gi en positiv effekt i forhold til folkehelsa. Ved etablering av framtidig vegbelysning forutsettes det at det blir valgt LED. En høyere anskaffelseskostnad vil oppveies av lavere energiforbruk og lengre levetid. Dette i tråd med kommunens klima- og energifokus. Konklusjon: Forslag til revidert handlingsprogram er oppdatert etter nye innspill og en generell kartlegging av tiltak som er registrert inneværende år. I tillegg er tiltak (trafikksikkerhet) vedtatt i vegplan for , vurdert og samordnet med det reviderte handlingsprogrammet. Trafikksikkerhetsplan med revidert handlingsprogram for perioden tilrås godkjent. Det anbefales vedtatt følgende prioriteringer av tiltak det søkes trafikksikkerhetsmidler 2013 for: 1. Gang- og sykkelveg fra Skageåsen til Skagedalen. 2. Vegbelysning langs kommunal veg fra fv.17 til OCEM. Det anbefales vedtatt følgende prioriterte trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveger i kommunen: 1. Utbedring av svinger ved Fuglem (Sandhaugen på Skogmo). 2. Fv.17 Overhalla sentrum / Fullføring av miljøgate. Det rettes en henvendelse til Statens vegvesen om å få satt opp leskur for buss ved Bjøra (Fv.17) og ved X Fv.401/Stasjonsvegen/Moalia på Øysletta. Det rettes en henvendelse til Statens vegvesen om å få vurdert fartsgrensen på Fv.401 i tilknytning til X Fv.401/Stasjonsvegen og på strekningen mot Lilleberre, samt en skilting som viser kryssende barn. Det rettes en henvendelse til Statens vegvesen om å få montert et autovern langs Fv. 17 på strekning fra Skogmo gjestgiveri og fram til gården Fuglem. Side14

15 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Overhalla barne - og ungdomskole - Revidert forstudie med 2 alternative løsninger for ny barneskole. Utvalg Utvalgssak Møtedato Byggekomiteen Overhalla formannskap 117/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Med utgangspunkt i revidert forstudie med samlet vurdering av årskostnader og framtidsrettede løsninger, bygges det ny barneskole på OBUS innenfor en kostnadsramme på 84 mill kr ekskl. mva. Av dette finansieres 83 mill kr med låneopptak som avdras over 40 år og 1 mill kr med tilskudd fra Enova. Mva på 21 mill kr finansieres av utløst momskompensasjon. 2. For videre planlegging settes en arealramme på maksimalt 3150 m2 og dimensjonering for 230 elever. Bygget oppføres i energieffektiv passivhusstandard, som gir grunnlag for tilskudd på ca 1 mill kr fra Enova. I tråd med kommunestyrets vedtak skal bygget også innrettes slik at andel energi til oppvarming fra el og fossile kilder blir maksimalt 47,5 % (lysegrønn oppvarmingskarakter). 3. Kulturskolen integreres i nytt skolebygg. Det innarbeides også arealmessig løsning for et folkebibliotektilbud lokalisert i nyskolen, med basis i et hensiktsmessig skolebibliotek. 4. Dagens barneskole og Østre bygg rives etter at nybygget er tatt i bruk og en oppgradering av uteområdet innarbeides som en del av byggeprosjektet. 5. Byggekomiteen gis i oppgave å iverksette anbudsinnhenting med sikte på byggestart i løpet av Det tas sikte på at ny skole kan tas i bruk rundt årsskiftet 2014/ Økonomiske konsekvenser er hensyntatt i forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan som behandles av kommunestyret i samme møte. Trond Stenvik Rådmann Stig Moum Teknisk sjef Side15

16 Dokumenter i saken utsendt. 1. Forstudie datert november Saksopplysninger Kommunestyret vedtok den at det iverksettes en prosess med sikte på bygging av ny barneskole innenfor en kostnadsramme på kr. 75 mill. inkl. mva. Bygget bør være i passivhusstandard. Byggekomiteen ble gitt i oppgave å fastlegge hva som skal omfattes av byggetrinn 2 og beskrive hva som eventuelt må skyves ut i et framtidig byggetrinn 3. Byggekomiteen har gjennomført en prosessplan som skissert nedenfor: Dato Organ Aktivitet Formannskapet Vedta detaljplanlegging Kommunestyret Vedta detaljplanlegging Byggekomiteen Arbeidsmøte 1: Gjennomgang forstudie og mandat fra kommunestyret. Drøfte muligheter Byggekomiteen Befaring skoler Nærøy og Vikna Byggekomiteen Arbeidsmøte 2: Revidert forstudie. Vurdere alternative løsninger Byggekomiteen Arbeidsmøte 3:Utkast 1 til innhold i byggetrinn Byggekomiteen Vedtak revidert forstudie og forslag til innhold i byggetrinn 2. Videresendes formannskapet AMU Arbeidsmiljøutvalget orienteres og behandler saken Formannskapet Vedtak revidert forstudie og forslag til innhold i byggetrinn Kommunestyret Vedtak revidert forstudie og forslag til innhold i byggetrinn 2. For å besvare oppgaven fra kommunestyret framlegger byggekomiteen 2 alternative løsningsmuligheter. De ulike løsningsalternativene er nærmere beskrevet i vedlagte reviderte forstudie. HUS Arkitekter har vært engasjert for å bistå byggekomiteen i prosessen. Alternativ 1: Prosjekt med en kostnadsramme på kr. 75 mill. inkl. mva. med delvis videre bruk av gamle skolebygg. Alternativ 2: Prosjekt med alle funksjoner samlet i en ny barneskole. Vurdering Byggekomiteen har gjennomført en prosess som beskrevet ovenfor. Rektor har drøftet muligheter med skolens ledelse og foreldrearbeidsutvalget. En sammenfattet konklusjon er at det både pedagogisk, økonomisk og organisatorisk vil være utfordrende å gjennomføre et byggeprosjekt med en kostnadsramme på 75 mill kr. Dette fordi denne løsninga medfører at vesentlige funksjoner fortsatt må driftes i gammel bygningsmasse. Eksisterende bygningsmasse tilfredsstiller ikke dagens krav og har avvik i forhold til lov om miljørettet helsevern. Hvis dagens bygningsmasse skal brukes må det gjennomføres rehabilitering og modernisering. Samtidig vil det være åpenbare driftsmessige forskjeller Side16

17 mellom et nybygg og ved bruk av de gamle bygningene, i tillegg til at disse bygningene vil ha vesentlig kortere levetid enn nybygg. Nedenfor skisseres 2 alternative løsninger som byggekomiteen har fått utarbeidet. Alt.1: Prosjekt med en kostnadsramme på 60 mill. kr ekskl. mva (75 mill kr inkl mva) I revidert forstudie er dette benevnt som alternativ 4, dvs det er et nytt alternativ i forhold til de 3 alternativene som var beskrevet i opprinnelig forstudie i Fra byggekomiteen er dette alternativet nå omtalt som alternativ 1. Dette alternativet har tatt utgangspunkt i mandatet fra kommunestyret og gir en beregnet årskostnad (kapitalkostnader + kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), fordelt på byggenes levetid) på mellom kr 7,7 9,4 mill kr. Variasjonen i beregningen av årskostnad er knyttet til det faktum at større deler av eksisterende bygningsmasse i dette alternativet fortsatt må benyttes, og at eksisterende skolebygg i all hovedsak dermed fortsatt må driftes/vedlikeholdes i tillegg til nybygd areal. Årskostnadene for dette alternativet vil derfor ligge en del høyere enn beregnede årskostnader på 7,7 mill kr kun for nybygget og de ombygde delene av eksisterende bygg. HUS Arkitekter anslår årskostnaden for ombygd areal og resterende eksisterende areal til å ligge mellom 2,9-4,6 mill kr. Usikkerheten knytter seg både til ombygnings- og FDV-kostnadene for berørte eksisterende arealer og for videreførte FDVkostnader i resterende deler av gamle bygg. Ombygd eksisterende areal vil ha kortere levetid enn nybygg. Det blir i dette alternativet nødvendig med en ombygging av omtrent halvparten (anslått 1700 m2) av eksisterende skole. Dette fordi en kostnadsramme på 60 mill kr ekskl. mva ikke vil gi muligheter for en komplett skoleløsning. Skolens ledelse og byggekomiteen er enige om at hvis det skal prioriteres arealbruk må såkalte baserom for elevene prioriteres. Først og fremt betyr dette klasserom og grupperom. Dette alternativet gir høyere driftskostnader på grunn av bruk av gammel bygningsmasse og det er større usikkerhet om gjennomføring av tiltaket er mulig innenfor kostnadsrammen. Det er i forstudien skissert et areal på nybyggsdelen til 1900 m2 og oppgradering av 1700 m2 i eksisterende bygg. Samlet bygningsmessig areal i dette alternativet er ca m2 (eksisterende bygg og nybygg). En deling av barneskolen delt i to separate bygg vil være driftsmessig uhensiktsmessig i skolehverdagen. Alt.2: Prosjekt med en kostnadsramme på 84 mill kr ekskl. mva (105 mill. kr inkl mva) (I revidert forstudie benevnt alternativ 5.) Dette alternativet innebærer nytt barneskolebygg som erstatter eksisterende bygg, og med en mest mulig samlet og komprimert skole innenfor en arealramme på 3150 m2. Alternativet gir en beregnet årskostnad (kapitalkostnader + kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold, fordelt på byggenes levetid) på 7,58 mill kr. Det er da kalkulert med passivhusstandard og energikostnader er redusert i samsvar med passivhusnormen. Et samlet mindre areal i dette alternativet medfører lavere årlige kostnader til forvaltning/drift/vedlikehold (FDV). Som nybygg vil dette alternativet ha vesentlig lengre levetid enn ombygde arealer i eksisterende bygg. Det blir i dette alternativet muligheter for bygging av en ny moderne skole tilpasset fleksible skoleløsninger. Ved bygging av passivhus vil energikostnadene kunne reduseres vesentlig og dette vil ha driftsmessig betydning for et såpass stort bygg. Selv om det alltid vil være noe usikkerhet om energibruken i praksis i forhold til teoretisk energiramme, viser beregningene at Side17

18 en slik investering i energieffektive løsninger likevel vil bidra positivt til økonomien i prosjektet. Den bygningsmessige løsninga forutsettes fra rådmannens side å omfatte løsning for både et nytt skolebibliotek og med basis i det et folkebibliotek som erstatter dagens folkebibliotektilbud på Ranemsletta og Skage. Videre forutsettes det at gamle bygg rives og at det innarbeides en oppgradering av uteområdet. I kostnadsrammen skal også nødvendig inventar/utstyr innarbeides. Valg av framtidsrettet løsning. Skolen har klart uttrykt at de vil foretrekke en mest mulig komprimert skole som skissert i alternativ 2. Byggekomiteen har svart på mandatet fra kommunestyret med utarbeidelse av alternativ 1. For å synliggjøre muligheter og skissere hva som skyves ut til et mulig framtidig byggetrinn har byggekomiteen fått laget et oppdatert kostnadsbilde på en ny komplett skoleløsning. Rådmannen tar byggekomiteens utredning til etterretning og vil ut fra en samlet vurdering tilrå at det igangsettes en byggeprosess med sikte på bygging av ny barneskole innenfor en kostnadsramme på 84 mill. kr. ekskl. mva. (alternativ 2). Dette begrunnes i all hovedsak med: Alternativ 2 gir en helhetlig og permanent løsning som avklarer bygningsmessige spørsmål framover for berørte barn og voksne, og gir en tilstrekkelig kapasitet i overskuelig framtid. Det blir ikke nødvendig med et framtidig byggetrinn 3, som alternativ 1 forutsetter men ikke har kostnadsberegnet. Årskostnadene (kapitalkostnader + kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold, fordelt på byggets levetid) med ett nytt bygg er lavere enn alternativet med delvis nybygg og bruk av gammel bygningsmasse. I dette ligger både et mindre areal, mer kostnadseffektive bygningsmessige løsninger og lengre levetid for et nybygg. Ett nytt bygg vil gi bedre driftsforhold for skolen og gi større fleksibilitet i framtidsrettet drift enn alternativ 1. Det er lavere kostnadsmessig risiko knyttet til investering i nybygg enn investering i gammel bygningsmasse. Fornybare energikilder. Rådmannen viser til kommunestyrets møte der det ble vedtatt en gradvis overgang til fornybare energikilder i tråd med kommunes klima- og energiplan. Det ble der skissert at tiltak ved OBUS innarbeides som en del av byggeprosjektet. Dette innebærer å oppfylle kommunestyrets vedtak om en overgang til fornybare energikilder for OBUS, slik at byggene oppnår lysegrønn oppvarmingskarakter (energimerkeordningen), tilsvarende maksimalt 47,5 % andel energi til oppvarming fra el og oljefyr. Valg av energikilder til oppvarming må sees i sammenheng med energibehovet. Jo lavere energibehovet til oppvarming blir (høy energieffektivitet, passivhusstandard), desto enklere vil det være å dekke deler av energibehovet med alternative, fornybare energikilder. Budsjett og driftsmessige konsekvenser. Rådmannen har i økonomiplan innarbeidet prosjektet fordelt på årene 2013, 2014 og 2015 Det er da forutsatt at prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Det er i budsjettet for 2013 foreslått satt av kr ekskl. mva. av foreslått kostnadsramme på 84 mill. kr ekskl. mva. til nødvendig planlegging og oppstart av byggeprosessen. I økonomiplanen er resterende del av investering/låneopptak i hovedsak lagt inn i 2014 og en liten del i Videre framdrift i prosjektet vil avklare nærmere fordelingen i økonomiplanperioden. Det tas sikte på at nybygget kan tas i bruk rundt årsskiftet 2014/2015. Side18

19 Lånebeløpet avdras over 40 år og merverdiavgifta tilbakeføres investeringsregnskapet. Låneopptak på 83 mill. kr vil gi kapitalkostnader fra 2015 på ca 3,9-5,4 mill kr ved 2,2-4 % rente (serielån), med avtakende budsjettbelastning over lånets løpetid. Tilsvarer ca 3,1 4,2 mill kr ved et annuitetslån med samme rentenivå. Laveste flytende rente er i dag 2,15 % (Kommunalbankens Grønn PT.-rente for miljøpregede investeringer som eksempelvis passivhusprosjekter). Vurdert nå for et års tid fram i tid, vil det kunne være mulig å oppnå fastrente på ca 2,3 3,7 % for låneopptaket, avhengig av lengde på rentebinding (opp til for eksempel 10 års binding). Kapitalkostnader på ca 4,5 mill kr (3 %) fra 2015 kan da være et realistisk middels anslag. Rådmannen har av forsiktighetshensyn likevel valgt å legge inn i økonomiplanen fra 2015 kapitalkostnader tilsvarende 4 % rente. Et kompakt nybygg med mindre areal enn dagens bygningsmasse og med en kostnadseffektiv byggstandard, vil gi grunnlag for lavere FDV-kostnader. En foreløpig vurdering tilsier at det kan være realistisk å anslå ca kr i årlige kostnadsreduksjoner for bygningsmassen etter sanering av gamle bygg. I tillegg til kostnadsreduksjoner knyttet til bygg som nevnt ovenfor, har rådmannen i budsjett 2013 og økonomiplanen foreslått kostnadsreduksjoner for folkebibliotek (0,5-0,6 årsverk fra 2013), skoleadministrasjon (0,3 årsverk fra 2015) og kulturadministrasjon (0,2 årsverk fra 2015) tilsvarende i sum 1-1,1 årsverk, omregnet til ca kr Rådmannens forslag legger til grunn at dette er innsparinger knyttet til å oppnå etablering og samlokalisering i nytt skolebygg. Forslagene om reduksjoner i skoleadministrasjon og kulturadministrasjon fra 2015 kommer i tillegg til foreslåtte reduksjoner for skolesektoren og kulturskolen i budsjett Rådmannens forslag innebærer at kapitalkostnadene som følger av investering i nybygg, delvis skal inndekkes med ovennevnte totalt ca 1,3 mill kr tilhørende driftsmessige kostnadsreduksjoner. Forslaget til økonomiplan innebærer for øvrig ulike omstillinger som skaper rom for nødvendige investeringer og for å møte kommende behov for kommunens tjenester. Økonomiplanen gir etter rådmannens oppfatning en stram men realistisk plan for å håndtere investeringen ved OBUS innenfor de framskrevne økonomiske rammene. Beslutningen om bygningsmessige løsninger ved OBUS vil være viktig for kommunen i flere tiår framover. Hovedfokus for kommunen som skoleeier må være på elevenes læring. En tydelig og langsiktig avklaring omkring skolebygg kan bidra til dette. Videre framdrift. Det gjennomføres først en anbudskonkurranse for bistand til utarbeidelse av en kravspesifikasjon med et romprogram for ny barneskole på inntil 3150 m2. Byggekomiteen gis deretter i oppgave å iverksette anbudsinnhenting med sikte på byggestart i løpet av Komiteens myndighet er definert i delegasjonsreglementet vedtatt av kommunestyret Det framgår her at byggekomiteen har fullmakt til å godta anbud og opprette kontrakter med leverandører i henhold til anskaffelsesregelverket og innenfor rammen av kommunestyrets vedtatte byggebudsjett. Side19

20 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/ Overhalla kommunestyre Rådmannens innstilling 1. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, j feigedomsskattelova 3 første led bokstav a. 2. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf esktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendom med selvstendig bostad for skatteåret 2013 er 4 promille, jf esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 3. Takstvedtaket for eiendomsskatt i Overhalla kommune vedtatt av kommunestyret i 2010 i sak 80/10 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jf esktl Eiendomsskatten blir skrevet ut 3 ganger årlig. For verker og bruk skrives eiendomsskatten ut 2 ganger pr år. 5. Kommunalt avgiftsregulativet for 2013 godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn sammen med årsbudsjett Det gjennomføres et låneopptak for finansiering av egne investeringer med en ramme på 8,5 millioner for Kommunestyret godkjenner låneopptak i Midtre Namdal samkommune på kr ,- 8. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 vedtas som foreslått. Det fordeles kr ,- til drift jf. budsjettskjema 1A. Side20

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 04.12.2012 Tidspunkt: 12:00 (MERK:KLOKKESLETT) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 12:00 (MERK: KLOKKESLETT) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Overhalla barne - og ungdomskole - Revidert forstudie med 2 alternative løsninger for ny barneskole.

Overhalla barne - og ungdomskole - Revidert forstudie med 2 alternative løsninger for ny barneskole. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/6491-6 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Overhalla barne - og ungdomskole - Revidert forstudie med 2 alternative løsninger for ny barneskole.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Rådmann Formannskapssekretær. Teknisk sjef Økonomisjef Fagsjef utd.- og oppvekst Fagsjef Helse og omsorg Personalsjef Kultursjef

Rådmann Formannskapssekretær. Teknisk sjef Økonomisjef Fagsjef utd.- og oppvekst Fagsjef Helse og omsorg Personalsjef Kultursjef Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: Fra 12:00 til 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla kommunestyre 61/08 15.09.2008. Normtall kwh/m2 (*) kwh/m2 2007 Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: /9961-5 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg ENØK - tiltak ved kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 56/08 02.09.2008 Overhalla

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møteinnkalling Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering.

Rådmannens innstilling Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse - Plan for HMS for 2012, tas til orientering. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2007/9961-29 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Vedlikeholds-, og investeringsplan for kommunal bygningsmasse år 2012. Plan for HMS. Utvalg

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Bruk av avsetninger Med utgangspunkt i prognosetall fra KS og revidert

Detaljer

Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017

Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan investeringer 2014-2017 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2012/6972-13 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Hovedplan for kommunal bygningsmasse - Tiltaksplan driftsbudsjett 2014 og Tiltaksplan

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019 og revisjon av handlingsprogrammet

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019 og revisjon av handlingsprogrammet Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/6825-10 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2016-2019 og

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue Nasjonalt er skatteinntekten 4,6 % høyere for kommuner enn i 214. Skatteveksten er over anslagene i RNB

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering

Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta - oppstart av detaljregulering Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/7388-9 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Utbyggingsplaner for regulert område A og kombinertformål forretning/bobilcamp - Ranemsletta

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 02.06.2009 Tidspunkt: 13:00. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 02.06.2009 Tidspunkt: 13:00. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 02.06.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015

Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet 01.12.2015 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 15/266 15/3576 Tone Larsen 23.11.2015 Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 002/15 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2015 071/15 Formannskapet

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00 Alta Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.213 Kl 1: - 12: Til stede på møte: H AP BR KP ANS Einar Aleksandersen Monica Nielsen Harder Småvik Bjørne Kvernmo Ketil lki

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2007/3577-25 Saksbehandlere: Trond Stenvik / Dagfinn Johansen Saksframlegg Bygging av ny barnehage på Ranemsletta. - Byggeprosess og videre driftsform

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013 - positiv, frisk og framsynt- Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse: 1. Årsbudsjettets formål... 3 2. Hovedtrekkene i budsjettet... 3 2.1. Driftsbudsjettet (skjema 1A

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Anne

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 020412 OPPVEKST OG KULTUR VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 27.4.12 16 Pris fastsetter i budsjettvedtak i k-styret årlig Lov om opplæring

Detaljer