INTENSIVTILBODET TIL BARN OG NYFØDDE I HELSE VEST. Rapport frå regional arbeidsgruppe april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTENSIVTILBODET TIL BARN OG NYFØDDE I HELSE VEST. Rapport frå regional arbeidsgruppe april 2014"

Transkript

1 INTENSIVTILBODET TIL BARN OG NYFØDDE I HELSE VEST Rapport frå regional arbeidsgruppe april 2014

2 1 Samandrag og oppsummering av tilrådingar Innleiing Mandat Arbeidsgruppe Arbeidsform Definisjonar og forkortingar Føringar og planar i nyføddmedisin Nasjonale føringar Regionale føringar Planar i andre RHF Intensivtilbodet til nyfødde i Helse Vest Fødselstal og volum For tidleg fødsel Perinatal og neonatal dødelegheit Nyføddintensiv kompetanse i Helse Vest, oversikt Oversikt aktivitet Helse Vest Intensivtilbodet til nyfødde i Helse Førde Intensivtilbodet til nyfødde i Helse Bergen Intensivtilbodet til nyfødde i Helse Fonna Intensivtilbodet til nyfødde i Helse Stavanger Dei minste premature i Helse Vest Behandlingsresultat Brukarperspektivet Kostnadsperspektivet Fosterdiagnostikk Intensivtilbodet til større barn Regionalt fagleg samarbeid Forsking og fagutvikling Samarbeid om enkeltpasientar Perinatalkomiteen Kapasitetsutfordringar, flaskehalsar og ressursbehov Demografiske endringar Ressursar Areal og utstyr Kuvøsetransport med helikopter Kuvøsetransport i Helse Førde i dag Transport i Helse Bergen i dag... 33

3 9.7 Transport i Helse Fonna i dag Transport i Helse Stavanger i dag Tilrådingar og tiltak Kategorisering av nyføddavdelingar Kvalitetsforbetring Legekompetanse og -bemanning Sjukepleiarkompetanse og -bemanning Funksjonsfordeling... 38

4 Oversikt over tabellar: 1. Fødslar i Helse Vest fordelte på føretak og institusjon (kjelde: MFR) 2. Nyføddintensiv kompetanse i Helse Vest 3. Behandling med respirator/oscillator/cpap, gjennomsnitt Kasus som perinatalkomiteen gjekk gjennom i Befolkningsutvikling etter helseføretaksomåde (Kjelde: Statistisk sentralbyrå) 6. Kategorisering av nyføddavdelingar i Helse Vest Oversikt over figurar: 1. Fødselstal ved nokre av dei største avdelingane i landet 2. Primæropphald GA < 28, (Kjelde: NNR 2012) 3. Perinatal dødelegheit i Noreg og i Helse Vest (Kjelde: MFR) 4. Dødfødde i Helse Vest fordelt på føretak (Kjelde: MFR) 1

5 1 Samandrag og oppsummering av tilrådingar Helse Vest RHF har i oppdragsdokumentet for 2012 frå Helse- og omsorgsdepartementet fått følgjande oppdrag: Tilbodet til barn og nyfødde som treng intensivbehandling i regionen, skal vere gjennomgått for å sikre adekvat kompetanse og formålstenleg ressursbruk. Det overordna målet for Helse Vest er at barn og nyfødde som treng intensivbehandling, skal få eit trygt tilbod av god kvalitet på rett behandlingsnivå. Oppdraget blei gitt til ei arbeidsgruppe som er sett saman av faglege representantar frå helseføretaka og medlemmer av den regionale perinatalkomiteen i Helse Vest. Arbeidsgruppa har utarbeidd ein rapport basert på eit mandat frå Helse Vest RHF. Det er eit omfattande arbeidet å skulle gå gjennom intensivtilbodet til barn og nyfødde, derfor har arbeidsgruppa i denne omgang valt å konsentrere seg om intensivtilbodet til nyfødde. Men sidan det er behov for ein gjennomgang av intensivtilbodet til større barn òg, meiner arbeidsgruppa at ei eiga arbeidsgruppe bør utarbeide retningslinjer for intensivtilbodet til barn etter nyføddperioden i Helse Vest. I Helse Vest blir tilbodet til barn og nyfødde som treng intensivbehandling, gitt ved Haukeland universitetssjukehus (HUS), Stavanger universitetssjukehus (SUS), Førde sentralsjukehus og Haugesund sjukehus. Behandlinga av ekstremt premature i Helse Vest er sentralisert til SUS og HUS. Nedslagsfeltet for SUS er om lag 6500 og for HUS om lag 7100 for denne gruppa. Rapporten frå arbeidsgruppa er basert på følgjande spørsmål i mandatet frå Helse Vest RHF: Kvalitet er det behov for betringar i behandlingstilbodet? HUS og SUS er blant dei fire største føde- og nyføddavdelingane i Noreg. Med omkring 5000 fødslar i året i kvart av sjukehusa (per 2013) ventar ein gjennomsnittleg åtte premature med gestasjonsalder (GA) veker og ti premature med gestasjonsalder veker i året. Talet på premature med GA < 28 har vist ein fallande tendens i Noreg dei siste ti tolv åra. Dei rapporterte resultata har vore gode også i internasjonal målestokk, jf. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister for perioden SUS og HUS kan vise til nokså like tal for overleving og død samanlikna med andre nyføddavdelingar (GA < 28 med 78,0 prosent ved SUS og 77,8 prosent ved HUS, mot landsgjennomsnittet på 77,5 prosent). Det er gode resultat også med tanke på komplikasjonar. Arbeidsgruppa tilrår at det blir gjort ein gjennomgang av transporttilbodet til sjuke nyfødde i Helse Vest. Det er noko ulik praksis for kuvøsetransport med helikopter. Ei utfordring ved dei fleste basane er at det er vanskeleg å få nok erfaring fordi det er så få oppdrag. Luftambulansetjenesten ANS har eit pågåande prosjekt der det er planar om å beskrive rutinane for samarbeidet mellom LA-miljøa og barnelegane (undervisning, hospitering, konferanse og rådgiving ved oppdrag) og setje opp kriterium for når ein bør bruke transportteam frå sjukehus. Blir behandlinga gitt på rett nivå? Arbeidsgruppa har gjennomgått dei etablerte retningslinjene for å kategorisere ulike behandlingsnivå og har tilrådd at desse blir tilpassa behova i Helse Vest. 1

6 I Helse Vest behandlar HUS og SUS til saman ekstremt premature per år. HUS behandlar nokre fleire enn SUS. Begge avdelingane har eit nedslagsfelt for behandling av ekstremt premature med over 5000 fødslar per år, som er foreslått som nasjonale krav (rådgivande). Blir nasjonale retningslinjer følgde? Det er relativt få nasjonale og regionale føringar og planar som gjeld intensivbehandling av nyfødde og premature barn. Rapporten «Høgspesialiserte tenester i Helse Vest» (april 2005) er framleis gjeldande. Her er det vedteke at Helse Bergen og Helse Stavanger skal utføre intensivbehandling av ekstremt for tidleg fødde, det vil seie barn fødde i 28. svangerskapsveke eller tidlegare. For tvillingar er grensa 30 veker eller tidlegare. Helsedirektoratet har i januar 2014 fått i oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet å lage kvalitetskrav til nyføddintensivavdelingar. Fagmiljøa vil følgje med på og eventuelt delta i arbeidet med nasjonale kvalitetskrav til nyføddintensivavdelingar. Fagmiljøet ved nyføddintensivavdelingane i Helse Vest er oversiktleg, og det er heile tida eit fagleg tett samarbeid om pasientane. Det gir seg uttrykk mellom anna i utstrekt bruk av likelydande prosedyrar for utgreiing og behandling. Forsking og samarbeid på tvers av sjukehusa innanfor helseføretaket er viktige bidrag til kvalitetskontroll og utvikling i behandlinga av nyfødde. I Helse Vest er det ei rekkje felles prosjekt og plattformer der helsepersonell møtest regelmessig for å få fagleg oppdatering. Er kompetansen adekvat? Det er utarbeidd ei oversikt over talet på årsverk i alle dei fire føretaka, type personale og utdanning/spesialutdanning. Nyføddavdelingane i Helse Vest har opparbeidd høg kompetanse. Avdelingane har ambisjonar om at ein endå høgare prosentdel av personellet skal ha spesialutdanning. Arbeidsgruppa peikar på at det er eit kontinuerleg behov for å styrkje krava til kompetanseutvikling og -vedlikehald. Det er viktig at det er rett kompetanse på alle nivå. Det er behov for å trene regelmessig på akuttsituasjonar for å halde oppe beredskapen ved premature fødslar også ved dei minste sjukehusa. Er ressursbruken formålstenleg? Nyføddmedisin er ei høgspesialisert og svært ressurskrevjande teneste. Ressursbruken i form av stillingar, areal og utstyr er basert på behovet for å ha eit adekvat tilbod ved avdelingane. Innsatsen frå personalet ved avdelingane er prega av stor entusiasme og ønsket om å vere på høgde med det beste både nasjonalt og internasjonalt. Transport mellom sjukehusa til høgare og spesialisert nivå er krevjande og blir primært gjennomført med helikopter. Er det mogeleg for foreldra å vere saman med barna heile døgnet? Når det gjeld areal og lokale, er det store utfordringar. Det er behov for meir plass og betre fasilitetar i alle avdelingane både til pasientbehandling og når det gjeld rom til foreldre og pårørande. I dag kan foreldra vere saman med barna stort sett etter ønske, men tilhøva er ikkje optimale med det tilgjengelege arealet. Dette er under utbetring. Helse Bergen byggjer eit nytt bygg med mor/barnklinikk som skal vere ferdig i 2022, og ved nyføddintensiven på SUS er det i gang ombygging, slik at 2

7 avdelinga mellom blant anna får fleire foreldre/pasient-rom i Det er også andre utbyggingsplanar for Stavanger universitetssjukehus. Ingen av avdelingane har vesentlege utfordringar når det gjeld utstyr. Utstyret som finst, er av god kvalitet, og det er gode rutinar for utskifting, oppgradering og vedlikehald. Det er gjort ei vurdering av tilbodet til dei minste premature, spesielt med tanke på kjeda fostermedisin det vil seie svangerskapsovervaking, fødselshjelp og behandling av den nyfødde. Trugande prematur fødsel < 26 svangerskapsveker I dag er det kompetanse på å behandle truande for tidleg fødsel før 26 svangerskapsveker både ved HUS og ved SUS. Det er berre Kvinneklinikken i Bergen som har ein eigen seksjon for fostermedisin og ultralyd, men begge kvinneklinikkane har svært god kunnskap når det gjeld bruk av klinisk metode for å undersøkje sirkulasjon i morkake og foster ved desse problemstillingane. Nokre få fødslar har skjedd før innlegging i sjukehus. Berre svært få fødslar har skjedd så raskt at det ikkje har vore mogleg å flytte den gravide til HUS/SUS når fødselen etter dei vedtekne retningslinjene skulle skje der. Funksjonsfordelinga er det behov for endringar/forbetringar? Arbeidsgruppa har i tråd med mandatet drøfta om det er behov for endringar i funksjonsfordelinga i regionen. Diskusjonen har særleg dreia seg om behandling av dei minste premature (< 26 veker). Pasientvolum og behandlingskvalitet er eit mykje omtalt og kontroversielt tema i nyføddmedisinen. Internasjonalt er det publikasjonar som beskriv kvalitet versus volum i ulike nyføddintensivavdelingar. Det er ikkje gjort samanliknande studiar der resultata ved norske avdelingar med små pasientvolum er samanlikna med resultata frå norske avdelingar med større pasientvolum. Det er heller ikkje gjort noko kunnskapsoppsummering på dette temaet. Resultata som er rapporterte frå mindre avdelingar, har vore gode i internasjonal målestokk (jf. tal frå Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister for perioden ). SUS og HUS har nokså like tal med omsyn til overleving og død samanlikna med andre nyføddavdelingar (GA < 28 med 78,0 prosent ved SUS og 77,8 prosent ved HUS, mot landsgjennomsnittet 77,5 prosent). Det er gode resultat også med tanke på komplikasjonar. Arbeidsgruppa har ikkje funne vitskaplege eller epidemiologiske data som seier at ytterlegare sentralisering vil betre kvalitet på behandlingstilbodet. Arbeidsgruppa har ikkje analysert kostnadene ved ei eventuell endring i funksjonsfordelinga i regionen, for det har ikkje vore ein del av mandatet. Begge dei store barneavdelingane er interesserte i å ha eit komplett tilbod til alle dei for tidleg fødde barna, også dei aller minste. Behandling av dei minste premature gir kompetanseheving også når det gjeld behandling av dei andre premature og sjuke nyfødde. Det er også eit grunnlag for utdanning og rekruttering av nye spesialistar til fagfeltet. Tilrådingar Ein gjennomgang av intensivtilbodet, også til større barn Ein gjennomgang av transporttilbodet til sjuke nyfødde i Helse Vest, inklusive overflytting til Bergen/Stavanger Styrkt samarbeid om behandling av premature og nyfødde i regionen blant anna ved hjelp av felles rutinar og kriterium for behandling og tiltak for å halde oppe og utvikle kompetansen ved barneavdelingane i regionen 3

8 Krav til kompetanse og bemanning både for legar og sjukepleiarar Nye nasjonale krav til kvalitet følgje med på og tilpasse tilbodet i Helse Vest til dei nye krava Tilvising ut av regionen for tilfelle som høyrer til under etablerte landsfunksjonar Ny kategorisering av nyføddavdelingane i Helse Vest HUS ønskjer å sentralisere alle dei minste premature i Helse Vest til Bergen, mens SUS ønskjer å behalde dagens funksjonsfordeling. Gruppa har ikkje klart å bli einige om kva alternativ ein vil tilrå. 4

9 2 Innleiing I oppdragsdokumentet for 2012 er regionale helseføretak bedne om å ta initiativ til ein regional gjennomgang av tilbodet til barn og nyfødde som treng intensivbehandling. Kravet er at tilbodet til barn og nyfødde som treng intensivbehandling, blir gjennomgått for å sikre adekvat kompetanse og formålstenleg ressursbruk. Denne gjennomgangen er av ulike årsaker blitt gjort først i Overordna mål: Barn og nyfødde som treng intensivbehandling, skal få eit tilbod av god kvalitet på rett behandlingsnivå. Mål 2012: Tilbodet til barn og nyfødde som treng intensivbehandling, er gjennomgått for å sikre adekvat kompetanse og formålstenleg ressursbruk. 2.1 Mandat Det er gitt følgjande mandat for arbeidet: Tilbodet til barn og nyfødde som treng intensivbehandling I Helse Vest blir tilbodet gitt ved Haukeland universitetssjukehus, Stavanger universitetssjukehus, Førde sentralsjukehus og Haugesund sjukehus. Det er vurdert at det ikkje er grunnlag for store endringar i dagens funksjonsfordeling, men det kan likevel vere behov for forbetringar. Gjennomgangen skal omfatte følgjande: Vurdering av tilbodet til barn og nyfødde som treng intensivbehandling i regionen: o Kvalitet er det behov for betringar i behandlingstilbodet? o Blir behandlinga gitt på rett nivå? o Blir dei nasjonale retningslinjene følgde? o Er kompetansen adekvat? o Er ressursbruken formålstenleg? o Er det mogeleg for foreldra å vere saman med barna heile døgnet? Vurdering av tilbodet til dei minste premature spesielt med tanke på følgjande: o Kjeda fostermedisin: svangerskapsovervaking, fødselshjelp og behandling av den nyfødde o Trugande prematur fødsel < 26 svangerskapsveker o Lengerkomne svangerskap med berekna fødselsvekt < 1000 gram og/eller signifikante svangerskapskomplikasjonar o Trugande prematur fødsel etter 26. svangerskapsveke o Komplikasjonar til prematuritet med behov for behandling o Funksjonsfordelinga er det behov for endring/forbetring? Arbeidsgruppa har avgrensa oppdraget til å gjelde dei barna som får behandling ved nyføddintensivavdelingane (jf. kapittel 7). 5

10 2.2 Arbeidsgruppe Helse Vest har funne det naturleg å setje saman arbeidsgruppa med medlemer i den regionale perinatalkomiteen. Helseføretaka slutta seg til mandatet og samansetjing av arbeidsgruppa. Barnesjukepleiar Eli Sanne, Helse Stavanger Barnelege Siren Rettedal, Helse Stavanger Barnelege Andreas Andreassen, Helse Fonna Barnelege Dag Moster, Helse Bergen (til 30. april) Barnelege Hans Jørgen Guthe, Helse Bergen (erstatta Dag Moster frå 1. mai) Jordmor Kari Woldseth, Helse Bergen Gynekolog Randi Mette Steen, Helse Førde Barnelege Fabian Bergqvist, Helse Førde (frå 30. april) Seniorrådgivar Ingvill Skogseth, Helse Vest Rådgivar/jordmor Britt Ingeborg Eide, Helse Vest 2.3 Arbeidsform Arbeidsgruppa har hatt fire møte i tillegg til kommunikasjon på e-post. Rapporten med tilrådingar vil bli behandla på leiarnivå i HF/RHF. 2.4 Definisjonar og forkortingar RHF: Regionalt helseføretak HF: Helseføretak HUS: Haukeland universitetssjukehus SUS: Stavanger universitetssjukehus FSS: Førde sentralsjukehus HS: Haugesund sjukehus HOD: Helse- og omsorgsdepartementet Levandefødd: Barn som uavhengig av svangerskapslengde viser teikn til liv etter fødsel (hjarteslag, andedrag, bevegelse) Dødfødde: Alle dødfødde barn frå og med veke 22 Prematuritet: Fødd < 37 vekers svangerskapslengde Ekstrem prematuritet: Fødd < 28 vekers svangerskapslengde Perinatal dødelegheit: Summen av dødfødde barn og barn som døyr i løpet av den første leveveka Neonatal dødelegheit: Barn som døyr i løpet av den første levemånaden Fødselsvekt: Første registrerte vekt av barnet, vanlegvis innan eit par timar etter fødselen Låg fødselsvekt: < 2500 gram Veldig låg fødselsvekt (VLBW): < 1500 gram Ekstremt låg fødselsvekt (ELBW): < 1000 gram GA: Gestasjonsalder, det vil seie tida frå første dag i siste normale menstruasjonsperiode målt i heile veker. Ein aukar til dømes frå 27 til 28 veker etter 27 veker + 7 dagar. SGA: «Small for gestational age» / liten i forhold til gestasjonsalder MTU: medisinsk-teknisk utstyr Nyføddintensivavdeling 6

11 MFR: Medisinsk fødselsregister NNK: Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 3 Føringar og planar i nyføddmedisin 3.1 Nasjonale føringar Ein gjennomgang viser at det er relativt få nasjonale og regionale føringar og planar som gjeld intensivbehandling av nyfødde og premature barn. Helse Sør-Øst (HSØ) har foreslått for Helsedirektoratet at det blir arrangert ein ny konsensuskonferanse med behandlingsgrenser av ekstremt for tidleg fødde barn i Noreg som tema. Den førre konsensuskonferansen med dette temaet var i Helse Sør-Øst viser i initiativet sitt til at det er ulik nasjonal praksis på feltet, og at den nedre grensa for behandling i dag er lågare enn det som blei vedteke på konsensuskonferansen i Det er ikkje avklart (per januar 2014) om direktoratet vil etterkomme dette forslaget. Det ligg føre ein nasjonal plan for nyføddmedisin frå 2001: Nasjonal plan for nyfødtmedisin, rapport fra Sosial- og helsedepartementet 2001 ( pdf) Denne rapporten trekkjer opp linjer for den nasjonale organiseringa av nyføddmedisinen, krav til kompetanse hos helsepersonellet og ressursbehova norsk nyføddmedisin har i form av stillingar, areal og utstyr. Han påviser til dels store skilnader innanfor nyføddmedisinen i dei ulike helseregionane og mellom sjukehus av same kategori. Ifølgje Helse- og omsorgsdepartementet (informasjon per telefon i juni 2013) har ikkje rapporten nokon annan formell status enn at han i si tid var eit innspel til Helsetilsynet frå ei arbeidsgruppe. Det er ingen aktuelle planer om revisjon. I 2004 kom det ein rapport frå Sosial- og helsedirektoratet: «Nyfødtmedisin en faglig og organisatorisk gjennomgang». Ifølgje Helse- og omsorgsdepartementet (informasjon per telefon i juni 2013) har denne rapporten rådgivande status. Han er no snart ti år gammal, og det er ingen aktuelle planar om revisjon. Rapporten beskriv norsk nyføddmedisin anno Fagområdet nyføddmedisin dekkjer sjukdomstilstandar som oppstår i dei fire første levevekene. I gjennomgangen blir spesielt nyføddintensiv og krava til kompetanse både på lege- og sjukepleiarnivå, vaktordningar, utstyr og sengekapasitet omtalt. Ein stor del av gjennomgangen er vigd dei ekstremt premature med ein omtale av dagens situasjon og med tilrådingar for ei framtidig organisering. Rapporten hadde følgjande konklusjon: Det foreslås en ytterligere sentralisering av fødsler og intensivbehandling av barn < 28 uker til avdelinger som dekker en fødepopulasjon på minst 5000 fødsler og som har de nødvendige medisinske støttefunksjoner for å behandle slike barn. Man oppnår derved å overføre intensivdøgn fra de mindre til de større avdelingene noe som igjen vil gi mer robuste fagmiljø og mer rasjonelle vaktordninger. Sekundært antas dette å måtte føre en viss overføring av lege / sjukepleiar ressurser fra de mindre til de større avdelingene. Rettleiaren «Godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten» omfattar nasjonale og fleirregionale behandlingstenester og nasjonale kompetansetenester og er sist revidert : 7

12 Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester En sentralisering av behandlingen til ett eller to steder i landet skal bidra til helse-messige tilleggsgevinster i form av bedre prognose eller livskvalitet for pasienten, bedre kvalitet på pasienttilbudet gjennom samling og nasjonal oppbygging av faglig spisskompetanse og kompetanse (enn dersom behandlingen var desentralisert), mer likeverdig tilgang til pasientbehandling av høy kvalitet og bedre kostnadseffektivitet i nasjonal sammenheng. Ei nasjonal behandlingsteneste skal berre etablerast ved eitt helseføretak i landet. Ei fleirregional behandlingsteneste skal berre etablerast ved to helseføretak. Nasjonale kompetansetjenester Formålet med nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten er å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene i helhetlige behandlingskjedekjeder i hele landet, herunder å levere dem så trygt og kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse innenfor en rimelig tidshorisont. Det er et mål å sikre at kompetansen desentraliseres og spres i hele helsetjenesten, herunder til primærhelsetjenesten, brukerne og befolkningen. Nasjonale kompetansetjenester skal både kunne bidra til å sikre kvalitet i bredden og kunnskap om det sjeldne og det nye. Dette innebærer at nasjonale kompetansetjenester også kan omfatte oppbygging av kompetanse på områder som ikke anses som høyspesialisert medisin, men som kan innebære en ny måte å arbeide på eller utvikling av nye metoder. Formålet for nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten er således forskjellig fra formålet for nasjonale og flerregionale behandlingstjenester Institusjonar som utfører nasjonale tenester, skal rapportere til Helsedirektoratet årleg med heilskapleg gjennomgang av alle nasjonale tenester kvart femte år. Departementet kan opprette, endre eller leggje ned nasjonale tenester i tråd med behova i helsevesenet. Dette er dei godkjende nasjonale behandlingstenester med omsyn til perinatal og neonatal medisin per Nasjonal behandlingsteneste for kirurgisk og intervensjonell behandling av medfødd hjartefeil, Helse Sør-Øst RHF Medfødd hjartefeil (inkludert hypoplastisk venstre hjartesyndrom) med kirurgi og intervensjonsprosedyrar. Erverva hjartesjukdommar blir behandla i det enkelte RHF-et. Nasjonal behandlingsteneste for screening av nyfødde og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødde stoffskiftesjukdommar, Helse Sør-Øst RHF Nyføddscreening og avansert laboratoriediagnostikk av medfødde stoffskiftesjukdommar. Inkluderer oppfølging av medfødd hypothyreose (sjukdom som skriv seg frå nedsett hormonproduksjon) og PKU (Føllings sjukdom). Avansert laboratoriediagnostikk var tidlegare ein del av «kompetansesenter for medfødde stoffskiftesjukdommar» og blei omdefinert til nasjonal behandlingsteneste og er derfor no del av denne nasjonale behandlingstenesta. 8

13 Nasjonal behandlingsteneste for avansert invasiv fostermedisin, Helse Midt-Noreg RHF Diagnostikk og behandling ved sjukelege tilstandar/utviklingsavvik under svangerskap. Målgruppa er gravide/foster der det er mistanke om eller påvist sjukdom/utviklingsavvik under svangerskapet. Kompetanseteneste for fostermedisin inngår i behandlingstenesta. Ein stor del av avansert invasiv fostermedisin blir no drive i alle RHF-a som eit resultat av den faglege utviklinga på området, auka kompetanse og auka kapasitet ved alle RHF-a dei siste ti åra. Godkjende fleirregionale behandlingstenester innanfor perinatal og neonatal medisin: Fleirregional behandlingsteneste for leppekjeve-gane-spalte, Helse Sør-Øst RHF/Helse Vest RHF Fleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutvikling, Helse Sør-Øst RHF/Helse Vest RHF Fleirregional behandlingsteneste for neonatalkirurgi, Helse Sør-Øst RHF /Helse Midt- Noreg RHF Kirurgisk behandling og andre behandlingstiltak knytte til mellom anna ernæring, språk og hørsel for barn fødde med leppe-kjeve-ganespalte Diagnostikk og behandling der det ved fødsel er vanskeleg å fastslå kva kjønn barnet er, eller der det seinare fram mot eller ved puberteten er teikn til feil kjønnsdifferensiering. Tenesta omfattar òg perineale hypospadiar, pasientar med kjønnskromosommosaikkar (til dømes undergrupper av Turner syndrom), pasientar med medfødde syndrom som omfattar genitale misdanningar, pasientar med manglande eller ufullstendig utvikling av pubertet som følgje av feil i somatisk kjønnsutvikling og seintdebuterande congenitt binyrebarkhyperplasi (CAH) hos jenter. Nyfødde med kirurgisk behandlingstrengande misdanningar, med unntak av hjarte og CNS. Tenesta omfattar òg oppfølgjande kirurgisk behandling. Behandlingstenesta omfattar oppfølging under resten av graviditeten og fødselen og planlegging av medisinsk utgreiing/ behandling av barnet i dei tilfella der prenatalt påviste utviklingsavvik gjer det sannsynleg at det er nødvendig med rask utgreiing/behandling av barnet etter fødsel. 9

14 Godkjende kompetansetenester innanfor perinatal og neonatal medisin: Nasjonal kompetanseteneste for medfødde stoffskiftesjukdommar, Helse Sør-Øst RHF Kompetanse på klinisk oppfølging av medfødde stoffskiftesjukdommar, med unntak av PKU (Føllings sjukdom). I tillegg inngår kompetansedelen frå det som tidlegare heitte Kompetansesenter for medfødte stoffskiftesykdommer no i denne kompetansetenesta. 3.2 Regionale føringar I april 2005 kom rapporten Høgspesialiserte tenester i Helse Vest, og den er gjeldande per 2014: vest.no/aktuelt/rapporter/documents/regionale%20rapportar/regional%20rapport%20-% %20hogspesialiserte%20tenester%20i%20helse%20vest%20rhf% pdf. Her er det vedteke at Helse Bergen og Helse Stavanger skal utføre intensivbehandling av ekstremt for tidleg fødde, det vil seie barn fødde i 28. svangerskapsveke eller tidlegare. For tvillingar er grensa 30 veker eller tidlegare. Begge føretaka skal utføre prenatal diagnostikk i form av ultralydundersøking og fostervassprøve, og Helse Bergen skal i tillegg utføre chorionbiopsi (morkakeprøve). Retinopati hos premature som treng intraokulær injeksjon og/eller frysebehandling/laserbehandling, skal utførast i Helse Bergen og Helse Stavanger. Det ligg føre ein plan for organisering av kirurgi for Helse Vest der det er planlagt å leggje barnekirurgi til Helse Bergen: 10/Sak% %20B%20Vedlegg_1_Regional_plan_kirurgi.pdf (jf. kapittel 6.7.3). Nyføddkirurgi er likevel ein underspesialitet der fleirregional funksjon er lagd til Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt- Noreg RHF (jf. Kapittel 3.1). 3.3 Planar i andre RHF Helse Nord: Organiseringa av intensivomsorga for nyfødde i Helse Nord har vore tema for fleire utgreiingar, mellom anna i «Tjenestestilbudet til barn i Helse Nord» frå desember 2007: I samsvar med oppdragsdokumentet for 2012 har den regionale perinatalkomiteen i Helse Nord gått gjennom intensivtilbodet på nytt og levert ein rapport i saka. Det mest sentrale spørsmålet har vore om ein framleis skal ha to nyføddintensivavdelingar (både i Bodø og i Tromsø) for ein total fødepopulasjon på om lag 5000, eller om ein skal ha eit sentralisert tilbod ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Det har vore ulike syn i på dette i fagmiljøa. I april 2013 vedtok styret i Helse Nord at behandlinga av dei ekstremt premature (< 26 veker) skal sentraliserast til UNN: nord.no/getfile.php/rhf%20inter/styret/styredokumenter/2013/styresak_ _organisering_intensivtilbud_svart_fort_tidlig_nyfodte.pdf. Bodø hadde ein fødepopulasjon på 1025 barn i 2012, og totalt i regionen blir det kvart år fødd mellom eitt og fire barn før veke 26. Helse Nord RHF fekk i etterkant av vedtaket i april kritikk for prosessen i denne saka. Derfor blei saka sendt på høyring til fagmiljøa i helseføretaka i nord. Deretter blei ho lagd fram for styret igjen i oktober, og vedtaket om sentralisering til Tromsø blei ståande: 10

15 nord.no/getfile.php/rhf%20inter/styret/styredokumenter/2013/styresak_ _Organisering_av_intensivmedisintilbud_for_tidlig_nyfodte.pdf. Helse Midt Norge: Den siste utgreiinga på området er rapporten «Fremtidig organisering av tilbud til ekstremt tidleg fødte i Midt-Norge» frå 2007: Midt/Dokumenter/Eierstrategi/Utkast%20til%20rapport%20Utredning%20av%20tilbud%20til%20eks tremt%20tidlig%20foedte%20i%20helse%20midt-norge.pdf. Hovuddiskusjonen er knytt til spørsmålet om både Ålesund sjukehus og St. Olavs Hospital skal behandle dei minste premature i framtida, eller om denne behandlinga skal sentraliserast til St. Olav. Det var semje i arbeidsgruppa om ikkje å tilrå sentralisering av behandlinga av dei minste premature (< 28 veker). Det er ikkje gjort noko nytt styrevedtak om funksjonsfordeling etter at arbeidsgruppa la fram rapporten, for det kom ikkje fram nye moment i saka. Ålesund hadde ein fødepopulasjon på 1423 barn i Dei siste fire åra har avdelinga gjennomsnittleg hatt tre ekstremt premature i året (2009: 1; 2010: 6; 2011: 1; 2012: 4. Kjelde: Rapport NNK 2012). I samband med oppdragsdokument 2012 om intensivkapasitet for dei minste nyfødde blei fagleiarnettverket bedt om å vurdere den samla kapasiteten, kompetansen og rekrutteringa. Vidare blei kuvøsekapasiteten på landeveg / med båt og helikopterkapasiteten vurdert. Ingen store svakheiter i kapasitet blei avdekte, men det blei konkludert med at følgjetenestene ved behov for å flytte dei svakaste nyfødde må bli forsterka med kompetent følgjeteneste (neonatolog, transportmedisinsk kompetanse) og også med større helikopter. Gjennom arbeidet med utviklingsplanen i Helse Møre og Romsdal (HMR) vil òg tilbodet til sjuke barn bli diskutert. I denne utgreiinga er ikkje nyføddtilbodet noko eige tema, for behandlinga i HMR er alt sentralisert til Ålesund (kjelde: Helse Midt RHF august/september 2013). Helse Sør-Øst: Helse Sør-Øst har gjort ein grundig gjennomgang av intensivtilbodet i regionen: innlandet.no/sitecollectiondocuments/styresaker/styresaker%202013/styrem%c3%b8te% /sm_06_ _ %20vedlegg%2003%20rapport%20fra%20fagr%c3%a5det%20for%20nyf%c3%b8dtmedisin.pdf. I rapporten er det ei detaljert kategorisering av avdelingar som behandlar nyfødde, og det blir presentert ei rekkje forslag til forbetring, mellom anna tiltak for å optimalisere transporttenesta og tilrettelegging for utdanning og etterutdanning av legar i neonatologi / nyføddmedisinsk spesialkompetanse så vel som kompetanse i obstetrikk/fostermedisin o.a. Det blir tilrådd å sjå på om det er mogleg å opprette eit eige transportteam til bakketransport av sjuke nyfødde i regionen. Det skal berre vere eitt sjukehus i regionen (Oslo universitetssykehus) som behandlar ekstremt premature, det vil seie gestasjonsalder frå 26 veker eller mindre. Fagrådet var delt i spørsmålet om det skal stillast krav til pasientvolum for avdelingane som skal behandle barn frå veke 26. Eit fleirtal meinte at kompetansekrava som blir stilte, gjer at det ikkje er nødvendig å ha krav om pasientvolum. Helse Sør-Øst har om lag halvparten av fødslane i landet i opptaksområdet sitt. Rapporten blei styrebehandla i februar 2013, og tilrådingane frå fagrådet vedtekne. 11

16 4 Intensivtilbodet til nyfødde i Helse Vest 4.1 Fødselstal og volum Helse Vest RHF har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest skal sørgje for at dei rundt 1 million innbyggjarane i regionen får dei spesialisthelsetenestene dei har krav på. Det blir fødd mellom og barn i regionen kvart år. Om lag 10 prosent av desse blir innlagde i nyføddavdeling. Målet til Helse Vest er at alle barn og nyfødde som treng intensivbehandling, skal få eit trygt tilbod av god kvalitet på rett behandlingsnivå. Helse Vest har i 2013 seks fødeinstitusjonar: Helse Stavanger (Kvinneklinikken ved SUS), Helse Fonna (Kvinneklinikken ved Haugesund sjukehus og fødeavdelinga på Stord sjukehus), Helse Bergen (Kvinneklinikken ved HUS og fødeavdelinga på Voss sjukehus) og Helse Førde (Kvinneklinikken ved Førde sentralsjukehus). Ved Odda, Lærdal og Nordfjord sjukehus er det etablert poliklinisk tilbod med beredskap for fødslar der kvinna ikkje rekk fram til den planlagde fødestaden i tide, og i tillegg er det tilbod om svangerskapsomsorg, jordmorberedskap, følgjeteneste og barseloppfølging. Behandlinga av ekstremt premature i Helse Vest er sentralisert til SUS og HUS. Fødepopulasjonen for SUS er om lag 6500 (SUS og Haugesund), for HUS er han om lag 7100 (Bergen, Førde, Voss og Stord). Fordelinga av Fonna-pasientane går fram av tabell 2 nedanfor. Dersom vi ser på utviklinga i åra , er fødselstala svært stabile for regionen totalt, men Helse Førde har i desse åra hatt ein nedgang på 13 prosent. Det skriv seg truleg frå nedlegginga av fødeavdelingane i Nordfjord og Lærdal, med «lekkasje» av fødande til andre RHF/HF. Helse Stavanger har hatt ein auke på 5 prosent, og Helse Fonna har auka med om lag 3 prosent. Helse Bergen har stabilt fødselstal med ein svak auke (knapt 1 prosent) Føretak/institusjon Førde Lærdal Nordfjord Førde Voss Haukeland Bergen Haugesund Odda Stord Fonna Stavanger Helse Vest/HF Tabell 1: Fødslar i Helse Vest fordelte på føretak og institusjon (kjelde: MFR) 12

17 Nedanfor følgjer ei oversikt over fødslar ved dei største fødeavdelingane i landet, der SUS og HUS er blant dei fire største: Figur 1: Fødselstal ved nokre av dei største avdelingane i landet 4.2 For tidleg fødsel Førekomsten av for tidleg fødsel (definert som fødsel før fullgåtte 37 svangerskapsveker) er på retur trass i auka bruk av indusert fødselsstart og keisarsnitt. I åra var førekomsten av for tidleg fødsel 7,3 prosent, mens han var 6,5 prosent i åra (nasjonale tal), noko som er ein statistisk signifikant reduksjon (relativ risiko 0,88; 95 prosent K. I 0,85 0,90). I Helse Vest var det i 2011 i alt 858 barn som blei fødde mellom 22. og 36. svangerskapsveke. Også førekomsten av låg fødselsvekt (vekt under 2500 gram) er redusert, frå 4,0 til 3,8 prosent (Kjelde: MFR). Ved SUS og HUS er det nyføddintensivavdelingar som behandlar alle kategoriar nyfødde, uavhengig av gestasjonsalder. FSS tek i mot fødande frå og med 31 vekers svangerskapslengde, andre blir overførte til HUS før fødselen dersom det er mogleg. Ved HS er grensa i dag 29 veker, og gravide med kortare svangerskapslengde blir overførte til SUS eller HUS ved trugande prematur fødsel, avhengig av om dei bur sør eller nord i distriktet. 13

18 Primæropphald GA <28 veker Figur 2: Primæropphald GA <28, (Kjelde: NNR 2012) 14

19 4.3 Perinatal og neonatal dødelegheit Perinatal dødelegheit er summen av dødfødde barn og barn som døyr i løpet av den første leveveka. Tabellen viser tala for Helse Vest opp mot nasjonale tal: Figur 3: Perinatal dødelegheit per 1000 fødde i Noreg og i Helse Vest Kjelde: MFR Figur 4: Dødfødde i Helse Vest fordelte på føretak. Kjelde: MFR Forskjellane i dødelegheit mellom føretaka kan truleg forklarast ved at risikofødande blir selekterte til SUS og HUS og føder der. For dei minste sjukehusa er det låge tal, og mindre endringar frå år til år kan derfor gi urimeleg store utslag på statistikken. 15

20 4.4 Nyføddintensiv kompetanse i Helse Vest, oversikt Tabellen viser talet på årsverk i alle dei fire føretaka, type personale og utdanning/spesialutdanning. Ved FSS og HS har legar og delvis sjukepleiarar også ansvar for større barn. Ingen har faste legar i spesialisering (LIS) i nyføddavdelingane dei roterer innom i 3 månaders periodar under utdanningsperioden. Kompetanse Overlegar nyføddavd., årsverk 3,5 3,5 LIS-legar nyføddavd Sjukepleiarårsverk nyføddavd. 57,7 55,5 Sjukepleiarar Prosentvis del av sjukepleiarar med spesialutdanning (intensiv, nyføddsjukepleie og/eller barnesjukepleie 80 % 58 % Anna pleiepersonale nyføddavd. 10 % 0,50 % HUS SUS Kompetanse Fonna Overlegar, årsverk 7 7 LIS-legar Sjukepleiarårsverk nyføddavd. 16,1 14 Førde Sjukepleiarar Prosentvis del av sjukepleiarar med spesialutdanning (intensiv, nyføddsjukepleie og/eller barnesjukepleie 50 % 40 % Tabell 2: Nyføddintensiv kompetanse i Helse Vest 4.5 Oversikt aktivitet Helse Vest SUS Fonna Bergen Førde Barn på respirator Barn på CPAP CPAP-døgn Tabell 3: Behandling med respirator/oscillator/cpap, gjennomsnittstal per år ( ) 16

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005

Styresak. Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet. Styresak 92/05 B Styremøte 27.10. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 18.10.05 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gjertrud Jacobsen Tilrettelegging av sjukehustenester i Bergensområdet Styresak 92/05 B Styremøte 27.10.

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

HELSETILSIMET I HORDALAND

HELSETILSIMET I HORDALAND HELSETILSIMET I HORDALAND Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 HAUGESUND DYKKAR REF VAR REF (TA MED VED SVAR) DATO: 2011/3404 734.1 23.06.2011 Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Kirurgisk

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF

Styresak. Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning rapport 2010, Helse Fonna HF Arkivsak Styresak 13/11

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Ingeborg Aas Ersdal Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS/ME i Helse Vest

Styresak. Ingeborg Aas Ersdal Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS/ME i Helse Vest Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.03.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ingeborg Aas Ersdal Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med kronisk utmattingssyndrom CFS/ME

Detaljer

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012

Styresak. Sak 30/12 O Styremøte 28.03.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.03.2012 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland, fagsjef Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - rapport, Helse Fonna HF Sak 30/12

Detaljer

Notat til styremøte 26. januar 2010

Notat til styremøte 26. januar 2010 Notat til styremøte 26. januar 2010 Strategi Helse Sunnmøre 2015 Akuttfunksjonar oppgåvefordeling mellom sjukehusa med vekt på framtidig utvikling av Volda sjukehus Augeblikkeleg hjelp innleggingar Medisin

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.05.14 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 08.06.15 Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.03. 2013 Sakbehandlar: Saka gjeld: Sølvi Lerfald Fagleg rapportering 2012 Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Forslag

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Rapport frå tilsyn med behandling av eldre pasientar med hoftebrot. ved Helse Førde HF Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, seksjon Førde

Rapport frå tilsyn med behandling av eldre pasientar med hoftebrot. ved Helse Førde HF Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, seksjon Førde Rapport frå tilsyn med behandling av eldre pasientar med hoftebrot ved Helse Førde HF Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling, seksjon Førde Adressa til verksemda: postboks 1000, 6807 Førde Tidsrom for

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B StrålevernRapport 2006:6B Radiologi i Noreg - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002 Ingelin Børretzen Kristin Bakke Lysdahl Hilde M. Olerud Statens strålevern Norwegian Radiation Protection

Detaljer

Vurdering av kapasitet og alternativ organisering av føde/gyn tilbodet i randsona Helse Førde/Helse Sunnmøre

Vurdering av kapasitet og alternativ organisering av føde/gyn tilbodet i randsona Helse Førde/Helse Sunnmøre Vurdering av kapasitet og alternativ organisering av føde/gyn tilbodet i randsona Helse Førde/Helse Sunnmøre Prosjektet gjeld Helse Førde HF, Kvinneklinikken Helse Midt-Norge RHF Helse Sunnmøre HF Prosjekt

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest.

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest. 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 24.02.05 Sakshandsamar: Hans Stenby Saka gjeld: Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 2008 DPS- Strukturen i Helse Stavanger

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

nynorsk fakta om hepatitt A, B og C

nynorsk fakta om hepatitt A, B og C nynorsk fakta om hepatitt A, B og C Kva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i levra. Mange virus kan gi leverbetennelse, og dei viktigaste er hepatitt A-viruset, hepatitt B-viruset og hepatitt C-viruset.

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Styresak. I 2009 og framover vil ei omstilling og satsing på følgjande område vere avgjerande:

Styresak. I 2009 og framover vil ei omstilling og satsing på følgjande område vere avgjerande: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 30.11.2008 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Satsing innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling i 2009 Arkivsak 0 2008/545/335 Styresak

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar Steinar Hunskår Disposisjon Overgrepsmottak kompetansesenteret si rolle Status 2009 og kva har

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Styresak. Tore Dvergsdal Prehospitale tenester i Helse Førde - arbeid med samla plan. Arkivsak 2013/2681/ Styresak 034/2013 A Styremøte 25.04.

Styresak. Tore Dvergsdal Prehospitale tenester i Helse Førde - arbeid med samla plan. Arkivsak 2013/2681/ Styresak 034/2013 A Styremøte 25.04. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 19.04.2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Tore Dvergsdal Prehospitale tenester i Helse Førde - arbeid med samla plan Arkivsak 2013/2681/ Styresak

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

NY STRATEGI I HELSE FØRDE

NY STRATEGI I HELSE FØRDE NY STRATEGI I HELSE FØRDE Nærsjukehus Kva vinner og kva taper vi? Kva er viktig for pasienten? Leif Kapstad Administrerande direktør NSH 7. november 2003 1 2 3 4 5 Eid Florø 1 t 2-3 t Førde 2-3 t 107 000

Detaljer

Styresak. Dato: 13.05.11 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Dato: 13.05.11 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 13.05.11 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Tomas Jonson Pasienttryggleikskampanjen «I trygge hender» Status for Helse

Detaljer

Innspel til strategi 2020

Innspel til strategi 2020 Norsk sjukepleiarforbund HTV/NSF. Helse Sunnmøre. Volda sjukehus Dagny Botn Brautaset Volda 17.02.10. Innspel til strategi 2020 Utfordringsbilde: Eldrebølge, mindre tilgang på helsearbeidarar, auka krav

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar

SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 19.10.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen SAKA GJELD: Riksrevisjonen sin rapport - undersøking av sengepostar

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20.

Same ordlyd som oppsummeringa i saksframlegget på s. 19-21, med unntak av kulepunkt 4 på s. 20. Behandling i fylkesutvalet - 15.10.2012 Toril Melheim Strand (Ap) fremma følgjande forslag: Med forventning om en raskere finansiering enn det som det er gitt signaler om i dag, og der Helse Midt-Norge

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak 009/12 B Styremøte 01.02. 2012 Forslag til

Detaljer

Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger. Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa

Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger. Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa 1 Utgreiing av føretaksgrenser i indre Hardanger Tilråding til Helse Vest RHF frå styringsgruppa Bakgrunn 2 Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse Vest RHF om å vurdere om indre Hardanger med Odda

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15

STYRESAK. DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Hilde Rudlang SAKA GJELD: Høyring innføring av fritt rehabiliteringsval ARKIVSAK: 2015/2016 STYRESAK: 084/15 STYREMØTE:

Detaljer

STYRET. Forslag til vedtak:

STYRET. Forslag til vedtak: STYRET Sak 2012/11 Plan for flytting av døgnplassar frå Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter til nevrologisk avdeling i Molde og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund Behandlast i: Styret

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.01.2015 3371/2015 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2015 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser Helse Stavanger HF Tjenestens innhold: Bør utarbeide en bedre beskrivelse

Detaljer

Registrering av potensielle organdonores 2007. Rapport frå Norsk Intensivregister (NIR)

Registrering av potensielle organdonores 2007. Rapport frå Norsk Intensivregister (NIR) 1 10.04.08 Registrering av potensielle organdonores 2007 Rapport frå Norsk Intensivregister (NIR) Styringsgruppa i NIR: Inger-Lise Fonneland Knut Dybwik Jon Henrik Laake Kristian Strand Hans Flaatten Sørlandet

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Dato: 26. februar 2013 Til stades: Forfall: Sekretariatet: Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Berit Rokne, Universitetet

Detaljer

Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt?

Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt? Storbrukarar av spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane: kven er dei, kva treng dei og kva får dei? Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt? John Roger Andersen, forskingskoordinator i Helse Førde

Detaljer

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport. Internrevisjon Brannvern Helse Førde HF Revisjonsrapport frå Helse Vest Oppfølging av brannvern i Helse Førde HF, august 2011.10.31 Handlingsplan 2012 for lukking av avvik i tilsynsrapportar og internrevisjonsrapport.

Detaljer

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA Tenesteavtale 11 mellom XX kommune og Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA 1 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Fonna HF. 2.

Detaljer