Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.09.2013 Tid:14:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 47/13 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 48/13 Godkjenning av protokoll førre møte Referatsaker RS 23/13 Kirkens SOS - Søknad om kommunal stønad /90 delegert vedtakt RS 24/13 Operasjon dagsverk - søknad om stønad /90 delegert vedtak RS 25/13 N.K.S Veiledningssenter for pårørande -Søknad 2013/90 om tilskot - delegert vedtak RS 26/13 Etablering av Barnas Stasion i Ålesund - Delegert 2013/90 vedtak RS 27/13 Levekårsforum -revidert arbeidsdokument 2013/550 RS 28/13 REGIONAL DELPLAN TANNHELSE 2012/385 RS 29/13 Amathea Møre og Romsdal - Søknad om 2013/90 driftstilskot - Delegert vedtak RS 30/13 Årsmelding og rekneskap /1049 Politiske saker PS 49/13 HØYRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I 2013/955 AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE SENTRE PS 50/13 TRENINGSTIDER HAREIDHALLEN /625 PS 51/13 Samarbeidsavtale om regionalt barnevern /132 Administrativt vertskommunesamarbeid PS 52/13 Høyring - forslag til ny pasientjournallov og ny 2013/959 helseregisterlov PS 53/13 Avtale om interkommunal nattlegevakt 2012/1538 Lukka møte: Off.lova 13, jf. Forv.lova 13 lovbestemt teieplikt PS 54/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** 2013/607 Referatsaker RS 31/13 Søknad om bustadtilskot - ***** ***** ***** /318 delegert vedtak RS 32/13 Søknad om bustadtilskot - ***** ***** ***** /696 delegert vedtak RS 33/13 Søknad om tilskot - ***** ***** ***** - delegert 2013/437 vedtak RS 34/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** /495 delegert vedtak RS 35/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** - delegert 2013/630 vedtak RS 36/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** - delegert 2013/648 vedtak Side2

3 RS 37/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** - delegert 2013/653 vedtak RS 38/13 Søknad om startlån - ***** ***** - delegert vedtak 2013/682 RS 39/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** - delegert 2013/938 vedtak RS 40/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** delegert vedtak 2013/436 Hareid, Ottar Røyset utvalsleiar Reidun A. Vik utvalssekretær Side3

4 Politiskesaker Side4

5 Politiskesaker PS48/13Godkjenningavprotokollførremøte Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Kirkens SOS Røysegata ÅLESUND DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Reidun Auflem Vik Utval: Levekårsutvalet Levekårutvalet Saksnr: 2013/90 Vedtaksnr: Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om kommunal stønad - delegert vedtak Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 HAREID KOMMUNE Vedlegg: 1 Årsmelding Søknad om kommunal stønad Samandrag av saka: Kirkens SOS i Møre og Romsdal arbeider for å få på plass ei 50 % stilling som skal styrke arbeidet med rekruttering og oppfylging av frivillege og å kunne drive utadretta informasjonsarbeid. Kirkens SOS utfører opplysningsarbeid i ungdomsskulen og vidaregåande skular. Styret ynskjer å få igong ei chatteteneste som i hovudsak vert brukt av ungdom, og aller mest av unge jenter. Prosjektet krev økonomiske og personalmessige ressursar. Organisasjonen søkjer om kommunal økonomisk stønad både for budsjettåret 2014 og for 2013, kr 3,- pr innbyggjar. Saksopplysningar: Kirkens SOS er ein døgnopen krisetelefon. Kirkens SOS Møre og Romsdal har vaktavdeling i Ålesund og Molde. Organisasjonen arbeider aktivt arbeid for folkehelsa. Krisetelefonen er til hjelp for dei som er einsame, lid av angst og depresjon. Organisasjonen driv frivillig arbeid som arbeider for betre folkehelse i kommunane våre. Til dette arbeidet, særskilt chattetenesta, treng dei økonomiske ressursar. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune har ikkje avsett midlar til slike søknader på budsjettet for Folkehelse konsekvensar: aktivt arbeid for betring av folkehelsa. Miljøkonsekvensar: ingen kjende. Økonomiske konsekvensar: sjå saksopplysningar. Beredskapsmessige konsekvensar: ingen kjende. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Reidun Auflem Vik sekretær Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side9

10 Side10

11 Menighetenei Moreer viktigefor KirkensSOS Helt fra etableringen av Kirkens SOS i More og Romsdal i 1979 har menighetene som «eiere» vært viktige for Kirkens SOS.. Det er menighetene i Den Norske Kirke som eier Kirkens SOS. Kirkens SOS driver sin virksomhet i overensstemmelse med Lars Iva,- Flydal, Den Norske Kirkes tro og styreleder bekj ennel se. Kirkens SOS er en del av kirkens diakonalevirksomhet. I vårt fylke har vi om lag 125 frivillige som daglig bidrar til at Kirkens SOS kan drive en dognkontinuerlig virksomhet for mennesker i krise. Menighetene er gjennom sine valgte representanter fra menighetsrådene viktige bindeledd og informanter i sitt lokalmiljo. Kirkens SOS onsker å na lengst mulig ut med sin informasjon om sin krisetjeneste. Informasjon er viktig av flere hensyn. Menighetene er viktige når Kirkens SOS skal rekruttere nye frivillige til vår dognåpne tjeneste i Ålesund og Molde. På den andre siden tror vi at Kirkens SOShar vært med pa å gi mangehundrede personer nyttig utdanning og erfaring som kommer lokalmenighetene til gode. Når det gjelder det økonomiske, vet vi at menighetene yter viktige bidrag gjennom avtalte medlemsbidrag, ved ordinære ofringer eller ekstra ofringer. Sist men ikke minst; menighetene utgjor en viktig forbonnstjeneste for arbeidet i Kirkens SOS. Styret og representantskapet i Kirkens SOS onsker å forbedre kontakten med menighetene gjennom bedret informasjonsarbeid. Kontakt og regelmessig informasjon mot menighetene vil derfor ha hoy prioritet i styret. Kirkens SOS star foran store utfordringer både når det gjelder å rekruttere nye frivillige og å styrke det okonomiske grunnlaget for å sikre videreutvikling av drift og organisasjon. Vi håper at vare eiere i enda stone grad vil dele ansvar med oss i arbeidet med videreutvikle Kirkens SOS sitt arbeid i vårt bispedomme. Styret i Kirkens SOS i More og Romsdal vil samtidig benytte anledningen til å takke alle økonomiske bidragsytere. Men takken gar forst til alle frivillige medarbeidere som også i 2012 har gjort en stor og flott innsats for vår organisasjon og virksomhet her i fylket. Vi ser frem til et spennende og utviklende Side11 2

12 De gir so)rketil sårbare menneske Jenny Klinge stortingsrepresentant (Sp) Vi menneske er ikkje sterke til ei kvar tid. Til tider kan vi vera sdrbare, og dakan andre menneske hjelpe oss med finne den styrken vi treng for koma oss vidare. Eg har sjolv opplevd ein del i livet, både på godt og vondt. Eg er likevel ein av dei heldige, ein av dei som i dei fleste av desse tilfella har hatt gode folkrundt megtil å stotte opp og hjelpe til. Slik er det ikkje foralle. Ikkje alle har nokon som stottar dei i vanskelege tider. Det kan hende at enkelte har tunge folelsar som dei av ein elleranna grunn ikkje tor 5.snakke om med dei som dei har rundt seg.kirkens SOSgir eit fint tilbod som gjer det mogleg foralle 5.hanokon å prata med om vanskelege ting. Det arbeidet som blir gjort gjennom SOS-Chat,meldingstenesta og på vakttelefonar er eit utruleg viktig arbeid. Det å kunne ra prate med nokon når som heist,om kva som helst - og anonymt - kan nokre gongar vera livreddande. Eg fekk vitaat den dognopne tenesta dehar i Molde og Ålesund drleg svarer pd henvendelsar. Dette forer mykje godt med seg, det er eg sikker pd.som samfunnsengasjert politikar med eit sterkt onske om at alle i samfunnet skal leva meiningsfulle og gode liv, er eg takksam fordenjobben over1000 frivillige gjer dognet rundt, 365 dagar av dret. Det er ei stolt historicde er ein delav når Kirkens SOSfyller 40 dr til neste dr. Noko av det eg sjolv opplever som styrken dykkar er nettopp det storemangfaldet dehar av frivillige. Som det blir skrive på nettsida dykkar: «Hovedkompetansen til vdre frivillige medarbeidere er deres egen livserfaring og motettil å være tilstede formennesker som trenger noen som lytter til dem.»de seier at med eit opplæringskurs kan dei aller fleste bidra og vera til state fordei som treng det. Altsd hjelpe sårbare menneske med å finne denstyrken dei treng for å koma seg vidare. Det er fint, for i dagens samfunn med mangehelseprofesjonar, kan det vera lett5.gloyme at kvar og ein av oss kan vera til hjelp forandre. Eit slikt nettverk av frivillige, opplæringa og alt utstyret er ikkje gratis.det er viktig å styrke moglegheitene engasjerte frivillige organisasjonar har forå gjera eit bestmoglegarbeid til nytte forenkeltmenneske og samfunnet. Det er utan tvil godt investerte pengar å loyve midlar for å bidra til at slikt frivillig arbeid kan halde fram. Eg er klar overat sjolv om vi stottar Kirkens SOSi dag, er det langt i frå nok, og de er avhengige av bidrag frå godhjarta hjelparar for å gjera ein viktig innsats vidare. Det stir også klårt formegatkapasiteten er sprengt, og atdeer avhengige av meir midlar forå kunna utvide. Det er ingen av oss politikarar som kan trylle (sjolv om vi kan vera frista til framstille det slik somtid), og det er mangeom beinet. Meneg lovar å halde fram med å stå på forstoneloyvingar til det frivillige Noreg, og tala godt om det viktige arbeidet som de gjer når vi no skal arbeide med neste års budsjett. Så fir vi sjd kva vi får til. Det som uansett er sikkert, er at det frivillige arbeidet de i Kirkens SOSgjer er uvurderleg. Eg er imponert overden viljen og evnen de har til å bety noko forandre menneske som er i vanskelege situasjonar. Eg onskjer dykk all mogleg lukke til vidare! JennyKlinge Stortingsrepresentant, Senterpartiet Side12 3

13 Kirkens SOS oppfordrer:snakk om selvmordstankene Året 2012 viste igjen hvor vesentlig Kirkens SOS er, og dessverre aktualiteten av vårt selvmordsforebyggende arbeid. I 2011 mistet nesten 600 mennesker livet i selvmord i Norge. Det er en økning fra året for, og det er et tall vi må få ned. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å snakke åpent om Janne M. Sukka det å slite med selvmordstanker. Det kan være vanskelig å se at en person vurderer å ta livet sitt. Varselsignal forbundet med selvmordsfare er ofte lettest å se i etterkant. Men selv om vi ikke ser tegn på at noen vurderer å ta livet sitt, kan vi likevel ofte forstå om mennesker rundt oss ikke har det godt. Da må vi gjøre oss tilgjengelig for samtale, og invitere den andre til å snakke om det vanskelige. «Oppdager du at noen sliter med vanskelige tanker, må du tone å sporre om de vurderer å ta livet sitt», oppfordrer leder i VIVAT selvmordsforebygging, Ann-Jorid Moller, i VG Nett som en kommentar til økningen i antall selvmord. Kirkens SOS våger å sporre. Alle våre tilbud er bemannet av helt vanlige mennesker som bruker av sin livserfaring for å hjelpe andre. Vi vet at vanlige mennesker uten spesialkompetanse innen selvmordsforebygging, kan utgjøre en stor forskjell for en som er i krise. Selv når krisen er av en slik karakter at personen har selvmordstanker, kan en samtale være nok til å styrke livsmotet. Selvmord er et tabubelagt tema. Det å ha selvmordstanker kan derfor oppleves skamfult. For mange er det en stor hjelp bare å fa lov å snakke om det til noen som vil lytte. Vi horer ofte mennesker med selvmordstanker fortelle at de ikke vil påfore et vanskelig og tungt tema på menneskene rundt seg. Det er et felles samfunnsansvar å skape åpenhet omkring det å snakke om selvmord. Hver enkelt av oss kan bidra ved å være den som våger å sporre. Skaper vi stone åpenhet rundt selvmord og selvmordstanker vil det bli langt lettere å forhindre at mennesker tar sitt eget liv. Kirkens SOS onsker å fortsette å synliggj ore selvmord ved å åpne opp rommet for å snakke om selvmord i den offentlige ordvekslingen. Og vi vil fortsette å åpne rommet i de fortrolige samtalene på krisetjenesten for det som utfordrer livsmotet, for skammen, fortvilelsen og ensomheten bak onsket om å do. For det er også en del av livet. Og livet er verdt å snakke om. Vi er her. Alltid. Med vennlig hilsen Janne M. Sukka Generalsekretær Side13 4

14 Styrets årsmelding 2012 Nestekjærlighet er viktig for folkehelsa. En dognapen, diakonal krisetjeneste baserer seg på at personer onsker å stille opp med sin kompetanse og sin tid. Det er personer som på denne spesielle måten vil være medmennesker og praktisere kristen nestekjærlighet. Dognåpen nestekjærlighet er utfordrende for organisasjonen og Kirkens SOS, men en viktig beredskap for de mennesker som til ulike tider på dognet trenger oss. Tilgjengelighet krever mange frivillige som er opplært til å sitte på vakt, og det krever at vi stadig synliggjor oss for aktuelle brukere. Det er krevende både for ansatte og frivillige å kunne holde vårt late om at «VI ER HER ALLTID». Folk i alle kommuner og bygder skal vite om oss. Til det trenger vi personer som snakker vår sak i sitt nærmiljo og i det offentlige rom. Vi trenger helsearbeidere som forteller om \Tart selvmordsforebyggende arbeid, diakoner som formidler oss i menighetsmiljo og kommunepolitikere som later oss frem når budsjettene ligger på bordet. At mennesker opplever sin situasjon så vanskelig at de velger å ta sitt eget liv, vil alltid være hovedutfordring og fokus for SOS-tjenesten. Det vil alltid være viktig og forebyggende å avklare selvmordsfare ved enhver samtale pa telefonen. Vårt oppdrag er å være tilgjengelig enhver tid på dognet for den som er i umiddelbar fare for å ta sitt eget liv, og for den som er i folelsesmessig/eksistensiell krise. Med en stab frivillige medarbeidere, uten krav til spesiell utdanning, stiller vi oss åpne for å ta imot innringere med ulike problemer og til dels kompliserte livshistorier, og en god del ganger med akutt selvmordsfare. 2 LANDSDEKKENDE KRISETJENESTE Gjennom et landsdekkende telefonnummer, , har alle innbyggere i More og Romsdal tilgang til krisetelefonen 24 timer i dognet. De kan dessuten na vår krisetjeneste gjennom SOS-chat og ved krisemeldinger pa internett ( se Dette er en viktig beredskap for alle kommunenes innbyggere og et viktig bidrag når vi tenker forebygging og folkehelse. Kirkens SOS i Oslo betjener Gronn linje for forsvaret. Date er et viktig selvmordsforebyggende tiltak som forsvaret har tatt initiativ til. Kirkens SOS i More og Romsdal er ett av 13 selvstendige senter som utgjor landssammenslutningen Kirkens SOS i Norge. Landssekretariatet, som holder til i Kirkens hus i Oslo, består av generalsekretær Janne Sukka, assisterende generalsekretær Kåre Dag Mangersnes, rådgiver Lene Hopland Bergset og organi sasj onskonsulent Birgitte Breistein. Landssekretariatet knytter dessuten til seg personer i prosj ektoppdrag. øverste organ for Kirkens SOS i Norge er landsmotet. Landsmotet trer sammen annet hvert ar og er Side14 5

15 Landsmotet velger landsstyre for Kirkens SOS i Norge. Valgt leder for landsstyret denne perioden er Trond Solvang, Oslo. Kirkens SOS i Norge driver sin virksomhet i overensstemmelse med Den norske kirkes tro og bekjennelse. Vedtekter for Kirkens SOS i Norge forplikter alle sentra og alle organ i sammenslutningen. Kirkens SOS er medlem av InternationalFederation of Telephonic Emergency Services (IFOTES) og samarbeider med Samaritanssom har nedslagsfelt pa de britiske layerog Irland. Virksomhetsid6 for sammenslutningen Kirkens SOS i Norge: Kirkens SOS er en diakonal krisetjeneste som gjennom SOS-sentrene tilbyr tjenester primcert per telefon, eventuelt også via internett og ved frammøte. Tjenesten skal ikke ha til hensikt å erstatte vanlig sosial kontakt, behandling/terapi og sjelesorg. More bispedornmeråd har en representant. Representantskapet kaller inn og star ansvarlig for gjennomforing av årsmotet. De valgte representantene utgjor et viktig bindeledd inn til menighetenes lokale diakoni og til politiske miljo i sitt nærområde. Representantene er viktige informanter på lokalplanet. Representantskapets arbeidsutvalg (AU)2012 har bestått av: Kjell Welle, Sykkylven, leder Cecilie von Krogh,Vanylven Ole GabrielBerstad, Ulstein Arbeidet er basert på kirkens verdi- og menneskesyn og har som mål at tjenesten skal avspeile noe av Kristi nestekjcerlighet i praksis. Kirkens SOSi Moreog Romsdal ble opprettet i 1979 og har sitt senter i Ålesund med vaktavdeling i Ålesund og Molde. Vaktavdelingi Molde ble opprettet i april ORGANISASJON Eiere av Kirkens SOS i More og Romsdal er menighetene i Den norske kirke i More bispedomme, Sunnmore Indremisjon og Sula Frikyrkje. Representantskapet består av valgte representanter fra eierne. 6 Side15

16 Styretfor Kirkens SOS i 2012: Lars Ivar Flydal, Spjelkavik, leder Solveig Kvamme, Spjelkavik, nestleder Kjell Sve, Skodje, styremedlem Olav Terje Flataker,Molde, styremedlem Ann Kristin Langeland, Sunnylven, styremedlem Olav Godo, Giske, styremedlem valgt av de frivillige Aud Toril Gagnat, Gjemnes, varamedlem Bente Liavåg, Hareid, frivilliges representant ( i permisjon) Arne Bakkedal, Sykkylven, varamedlem Daglig leder er styrets sekretær Lars Ivar Flydal leder Solveig Kvamme nestleder Kjell Sve Styremedlem Olav Terje Flataker styremedlem Ann Kristin Langeland styremedlem il Bente LiavdgOlav Godo styremedlem valgt personlig vara valgt av de frivilligeav de frivillige (permisjon) Aud Toril Gagnat 1. varamedlem Arne BakkedalKjell Welle 2. varamedlemleder repr. skapet Side16 7

17 ANSATTE Magne Kjell BjØrge daglig leder. Solveig Fure Olafsson kontorsekretcer Kjell Aas prosjektarbeid veiledning. 4 FRA VIRKSOMHETEN. Frivillig innsats Vårt senter har forplikta seg på en vaktturnus der vi skal dekke deler av vaktberedskapen på ulike tider av døgnet. Foruten egnede lokaler og en faglig ledelse betyr dette at vi må ha tilstrekkelig med frivillige for å kunne skape den tilgjengelighet vi lover til potensielle brukere av 815 nummeret. Ved årsskiftet var vi 123 (124) frivillige medarbeidere totalt, 82 i Ålesund og 41 i Molde. Deltakere på innforingskurs i Alesund og Molde som avsluttes februar 2013, er ikke medregnet. Målsetting for 2012 var å skaffe 25 nye frivillige. Vi klarte 20. Vi har relativt mange i permisjon og vi har utfordringer med å kunne dekke nattevakter. I forhold til \fare behov har vi pr dato en rimelig bra dekning av frivillige. Innføringskurs for nye medarbeidere gikk fra oktober 2012 til februar For vaktavdelingen i Molde onsker vi å etablere oss pa rundt frivillige. Vi har fa frivillige blant de unge og vi har for fa menn. Siden vi na i sterkere grad henvender oss til yngre brukergrupper vil det være ønskelig å få flere unge med i vakttjenesten. Med det antall frivillige vi nå har, blir det en stor utfordring å ta godt vare på den enorme menneskelige ressursen som er knyttet til vart senter. Dette dreier seg bade om medarbeideromsorg og kvalitet på den tjenesten vi utfører. Ifølge våre vedtekter skal det alltid være to på vakt. Med noen unntak er dette innfridd i Vi har også måttet akseptere at vakter har blitt stående tomme fordi vi ikke hadde frivillige å sette inn. Daglig leder står som bakvakt for vaktene på telefonen. Vaktavdeling i Molde Vaktavdeling i Molde har ved årsskiftet 41 (40) frivillige medarbeidere. Innføringskurset som avsluttes i februar 2013 ser ut for å gi ytterligere 9 frivillige. Det betyr at målsettingen om å etablere seg på et niva med frivillige er oppnadd. Vi sliter fortsatt med å etablere kommunale tilskuddsordninger for å sikre drift av vaktavdeling i Romsdal/Nordmøreregionen, men ser at det går i positiv retning. Styrets mål er å fa alle kommuner med på en årlig tilskuddsordning fordelt etter antall innbyggere i kommunen. Side17 8

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 KirkensSOS MOreogRomsdal Krisetelefon - DØgneipen Vaktavdeling: Alesund og Molde Postadresse: Røysegata 15, 6003 Ålesund Telefon: Telefax: Vakttelefon: E-postadr kirkens-sos.no '4\1 26 tj t o 25:1Q_ Alesund Ordfrarerog rådmann Formannskap/Heise- og sosialutvalg Hareidkommune SØKNAD OM KOMMUNALØKONOMISK STØTTE for budsjettåret2014 og for inneværendear2013. (jfr. søknadsendttil dere i april2012). Vi søkerom kr 3,00 - pr innbygger. FOLKEHELSE besvartehenvendelserav våre 120 frivilligei Moldeog Alesundi fjor Vi betyren forskjellfor mange mennesker Noen ganger hindrervi noenå ta sifteget liv Mange gangergirvi mottil å mote nestedag Ofte erfarervi at menneskersliternår de bærer på en krisei ensomhet Ofte erfarervi at mangebrukerossfordide kan være anonyme Samtalermed oss kanvære veien ut av den vondeensomheten Ensomhettar liv KirkensSOS arbeideraktivtfor å være bidragsytertil folkehelsen.at 150 kvinnerog 400 menntar livetsifthvertår bekymreross,- og flere ungeenn for. I folge opplysningerfra Statistisksentralbyrå SSB er 23% av oss plagetav ensomhet. 40% av alle husholdningenei Norgebeståri dag av en person. Ensomheter i dag Norgesstorstefolkesykdom(Rode kors)og fewerofte til sykdomsomfor eksempeltristhet,angstog depresjon. Forskningviserat menneskersom er isolertefra andre har okt risikofor å do tidlig. Bankkonto: Postbank: Organisasjonsnummer: Tilknyttet samrnenslutningen Kirkens SOS i Norge. Side26

27 FOLKEHELSE - og ungdom. KirkensSOS har gjennommangeardrevetopplysningom vår tjenesteoverfor ungdomi ungdomsskoleneog videregåendeskoler. Styrethar nå bestemtat vi i [(vet av hasten2013 skal sette i ganget prosjektfor A startesos-chat. Detteer en chattetjenestesom4 andre SOS-senterhar provdut og som viserseg i hovedsaka blibruktav ungdomog aller mest av ungejenter. Dette prosjektetkreverøkonomiskeog personalmessigeressurserfor A blietablert. FOLKEHELSE - og informasjon. KirkensSOS i More og Romsdalarbeiderfor Afå på plassen 50% stillingsom skal styrkevårt arbeidmed rekrutteringog oppfølgingav frivilligeog å kunnedrive utadrettetinformasjonsarbeid. A skape god tilgjengelighetfor våre heldøgnsåpnekrisetjenesterer en viktig beredskap,og et etiskansvarfor våre innbyggerei kommunene. KirkensSOS sittoppdrag: "å være tilgjengeligenhvertidpå døgnetfor den som er i umiddelbar fare for å ta sitteget liv, og for den som er i folelsesmessigieksistensiell krise". Vi er en av mangefrivilligeorganisasjonersom bidrartil okt folkehelsei våre kommuner. Dere kan gi oss mulighettil 6 gjennomforevåre målsettinger. Vennlighilsen Bj ge Lars Ivar Flydal dagligleder styreleder 2 Side27

28 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Distriktskomitèen for Operasjon Dagsverk - Eivor Kolberg Boråsvegen MOLDE DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Reidun Auflem Vik Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2013/90 Vedtaksnr: 4/13 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Operasjon dagsverk - søknad om stønad - delegert vedtak Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side28

29 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad om stønad til gjennomføring av operasjon Dagsverk 1 Søknad om økonomisk støtte Søknad om økonomisk stønad Samandrag av saka: Operasjon Dagsverk (OD) er ein solidaritetsaksjon for norske skuleelevar som i år vert arrangert 30. oktober. Pengane frå årets aksjon vil gå til Redd Barna, som vil hjelpe ungdom i Mexico, Guatemala og Honduras gjennom eit voldsreduksjonsprosjekt. Viser til lenkje - årets prosjekt og OD generelt. Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal søkjer om kr 2.500,-. Saksopplysningar: Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal søkjer om kr 2.500,- til gjennomføring av ein solidaritetsaksjon for norske skuleelevar som i år vert arrangert 30. oktober. OD gjer det mogleg for norske skuleelevar å lære om internasjonale tema. I tråd med læreplanen gjer Operasjon dagsverk det mogleg å få internasjonalisert undervisning inn i skulen. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune har ikkje avsett midlar til slike søknader på budsjettet for Folkehelse konsekvensar: ingen kjende. Miljøkonsekvensar: nyttig at norsk skuleungdom blir engasjert i gobale spørsmål. Økonomiske konsekvensar: sjå saksopplysningar. Beredskapsmessige konsekvensar: ingen kjende. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Reidun Auflem Vik sekretær Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side29

30 Side30 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/94494_fix.html Side 1 av Hei! Vedlagt ligger en søknad om tilskudd til gjennomføring av Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal. Søknaden inneholder ikke et budsjett, men om det er ønsket er det bare å ta kontakt. Med vennlig hilsen Eivor Kolberg Leder i distriktskomitéen for Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal og Siri Vingsand Natvig Økonomisk ansvarlig i distriktskomitéen for Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal

31 Dato: 7. Mai 2013 Søknad om støtte til gjennomføring av Operasjon Dagsverk 2012 Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal søker herved om kr 2500 til gjennomføring av aksjonen på kommunalt nivå. Pengene vil føre til at vi kan sette internasjonale tema i fokus på skolene. Operasjon Dagsverk (OD) er en solidaritetsaksjon for norske skoleelever som i år arrangeres 30. oktober. Pengene fra årets aksjon vil gjennom Redd Barna og vil gi ungdom i Mexico, Guatemala og Honduras utdanning og opplæring som kan lede dem vekk fra vold, gjenger og narkotika, og ruste dem til å ta selvstendige, gode valg for sine egne liv. For mer informasjon om årets prosjekt og OD generelt, se OD er en enestående mulighet for norske skoleelever til å lære om internasjonale tema. Vi setter viktigheten av utdanning for ungdom, global fattigdom og nord/sør-problematikk på dagsorden i skolen. Operasjon Dagsverk er en unik mulighet for å få internasjonalisert undervisning inn i timene, noe som er i tråd med læreplanen. Vi ønsker å sørge for at norsk skoleungdom begynner og se ut i verden, og engasjere seg i globale spørsmål. I OD Møre og Romsdal jobber vi hele året med planleggingen og koordineringen av denne aksjonen. Komiteen består av 9 skoleelever i alderen år, og vi har ukentlige møter. Vi har blitt skolert av OD sentralt, og vi vil få videre skolering gjennom året. I perioden august til november skal vi avholde tre seminarer, der vi på to av disse vil invitere skolekomitéer fra alle skolene i kommunene i Møre og Romsdal som har valgt å delta. Disse seminarene legger grunnlaget for en god gjennomføring av OD på hver skole. Målgruppa for seminarene er skoleelever fra skoler som deltar i OD. De største utgiftspostene er reise og mat til seminardeltakerene, samt opplegg i de forskjellige kommunene (foredrag, skolebesøk). I forbindelse med de overnevnte utgiftspostene, søker distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal om kr Vi håper vi får innvilget søknaden, slik at vi får arrangert OD på en best mulig måte. Vårt kontonummer er Spørsmål vedrørende søknaden kan rettes til Siri Vingsand Natvig (tlf: ), økonomiansvarlig, eller Eivor Kolberg (tlf: ), leder. E-post: Håper på raskt og positivt svar! Med vennlig hilsen Eivor Kolberg Leder av Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal Side31

32 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat N.K.S Veiledningssenter for pårørende Skolegata STJØRDAL DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Reidun Auflem Vik Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2013/90 Vedtaksnr: 5/13 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om tilskot - delegert vedtak Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side32

33 HAREID KOMMUNE Vedlegg: 1 Søknad om tilskot Vedlegg Samandrag av saka: NKS Veiledningssenter for pårørande til rusavhengige i Midt-Norge starta opp i mars Organisasjonen vert driven av Norske Kvinners Sanitetsforening, avd. Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Veiledningssenteret har hovudkontor på Stjørdal og avd. kontor i Molde. Dei søkjer Hareid kommune om kr 1,- pr innbyggjar; kr 5.000,- for Saksopplysningar: NKS Veiledningsteneste viser til samhandlingsreformen. Tenestene er eit gratis lavterskeltilbod for pårørande av rusmiddelavhengige for dei som bur i Midt-Norge. Dei tilsette på Veiledningssenteret har høg fagleg kompetanse når det gjeld pårørandearbeid og rusavhengigheit. Dei har arbeidserfaring frå kommune, spesialisthelseteneste og ideelle organisasjonar. Ved stønad frå kommunen vil organisasjonen få betre økonomi. NKS Veiledningsteneste kan dermed gje pårørande til rusmiddelavhengige betre tilgong til rettleiing, informasjon og oppfølging. Rettleiing til pårørande kan vere til hjelp for heile familien. Pårørande kan dermed vere ein ressurs i rehabiliteringsprosessen. Organisasjonen får stønad frå helsedirektoratet, Rusbehandling Midt-Norge og sanitetsforeiningane. I tillegg søkjer dei om økonomisk stønad frå kommunane i vår region. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune har ikkje avsett midlar til slike søknader på budsjettet. Folkehelse konsekvensar: rettleiingstenesta kan gje auka livskvalitet for pårørande ved å førebyggje sosial isolasjon. Miljøkonsekvensar: ingen kjende. Økonomiske konsekvensar: sjå saksopplysningar. Beredskapsmessige konsekvensar: ingen kjende. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Reidun Auflem Vik sekretær Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side33

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

1780 17. jan. Dagsorden

1780 17. jan. Dagsorden 1780 17. jan. Dagsorden Møte torsdag den 17. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 42): 1. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Innkalling til Helse- og sosialutvalet

Innkalling til Helse- og sosialutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Helse- og sosialutvalet Møtedato: 20.05.2014 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 08.30 Fellesorienteringar: Revidert nasjonalbudsjett TIBIR (Tidleg innsats for barn i risiko)

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE Cellegift med utsikt s10 Det papirløse sykehus s14 Flere skal få hjelp av MARiT s18 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer