Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.09.2013 Tid:14:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med og til møtet vert halde. Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 47/13 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 48/13 Godkjenning av protokoll førre møte Referatsaker RS 23/13 Kirkens SOS - Søknad om kommunal stønad /90 delegert vedtakt RS 24/13 Operasjon dagsverk - søknad om stønad /90 delegert vedtak RS 25/13 N.K.S Veiledningssenter for pårørande -Søknad 2013/90 om tilskot - delegert vedtak RS 26/13 Etablering av Barnas Stasion i Ålesund - Delegert 2013/90 vedtak RS 27/13 Levekårsforum -revidert arbeidsdokument 2013/550 RS 28/13 REGIONAL DELPLAN TANNHELSE 2012/385 RS 29/13 Amathea Møre og Romsdal - Søknad om 2013/90 driftstilskot - Delegert vedtak RS 30/13 Årsmelding og rekneskap /1049 Politiske saker PS 49/13 HØYRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I 2013/955 AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE SENTRE PS 50/13 TRENINGSTIDER HAREIDHALLEN /625 PS 51/13 Samarbeidsavtale om regionalt barnevern /132 Administrativt vertskommunesamarbeid PS 52/13 Høyring - forslag til ny pasientjournallov og ny 2013/959 helseregisterlov PS 53/13 Avtale om interkommunal nattlegevakt 2012/1538 Lukka møte: Off.lova 13, jf. Forv.lova 13 lovbestemt teieplikt PS 54/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** 2013/607 Referatsaker RS 31/13 Søknad om bustadtilskot - ***** ***** ***** /318 delegert vedtak RS 32/13 Søknad om bustadtilskot - ***** ***** ***** /696 delegert vedtak RS 33/13 Søknad om tilskot - ***** ***** ***** - delegert 2013/437 vedtak RS 34/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** /495 delegert vedtak RS 35/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** - delegert 2013/630 vedtak RS 36/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** - delegert 2013/648 vedtak Side2

3 RS 37/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** - delegert 2013/653 vedtak RS 38/13 Søknad om startlån - ***** ***** - delegert vedtak 2013/682 RS 39/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** - delegert 2013/938 vedtak RS 40/13 Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** delegert vedtak 2013/436 Hareid, Ottar Røyset utvalsleiar Reidun A. Vik utvalssekretær Side3

4 Politiskesaker Side4

5 Politiskesaker PS48/13Godkjenningavprotokollførremøte Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Kirkens SOS Røysegata ÅLESUND DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Reidun Auflem Vik Utval: Levekårsutvalet Levekårutvalet Saksnr: 2013/90 Vedtaksnr: Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om kommunal stønad - delegert vedtak Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 HAREID KOMMUNE Vedlegg: 1 Årsmelding Søknad om kommunal stønad Samandrag av saka: Kirkens SOS i Møre og Romsdal arbeider for å få på plass ei 50 % stilling som skal styrke arbeidet med rekruttering og oppfylging av frivillege og å kunne drive utadretta informasjonsarbeid. Kirkens SOS utfører opplysningsarbeid i ungdomsskulen og vidaregåande skular. Styret ynskjer å få igong ei chatteteneste som i hovudsak vert brukt av ungdom, og aller mest av unge jenter. Prosjektet krev økonomiske og personalmessige ressursar. Organisasjonen søkjer om kommunal økonomisk stønad både for budsjettåret 2014 og for 2013, kr 3,- pr innbyggjar. Saksopplysningar: Kirkens SOS er ein døgnopen krisetelefon. Kirkens SOS Møre og Romsdal har vaktavdeling i Ålesund og Molde. Organisasjonen arbeider aktivt arbeid for folkehelsa. Krisetelefonen er til hjelp for dei som er einsame, lid av angst og depresjon. Organisasjonen driv frivillig arbeid som arbeider for betre folkehelse i kommunane våre. Til dette arbeidet, særskilt chattetenesta, treng dei økonomiske ressursar. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune har ikkje avsett midlar til slike søknader på budsjettet for Folkehelse konsekvensar: aktivt arbeid for betring av folkehelsa. Miljøkonsekvensar: ingen kjende. Økonomiske konsekvensar: sjå saksopplysningar. Beredskapsmessige konsekvensar: ingen kjende. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Reidun Auflem Vik sekretær Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side9

10 Side10

11 Menighetenei Moreer viktigefor KirkensSOS Helt fra etableringen av Kirkens SOS i More og Romsdal i 1979 har menighetene som «eiere» vært viktige for Kirkens SOS.. Det er menighetene i Den Norske Kirke som eier Kirkens SOS. Kirkens SOS driver sin virksomhet i overensstemmelse med Lars Iva,- Flydal, Den Norske Kirkes tro og styreleder bekj ennel se. Kirkens SOS er en del av kirkens diakonalevirksomhet. I vårt fylke har vi om lag 125 frivillige som daglig bidrar til at Kirkens SOS kan drive en dognkontinuerlig virksomhet for mennesker i krise. Menighetene er gjennom sine valgte representanter fra menighetsrådene viktige bindeledd og informanter i sitt lokalmiljo. Kirkens SOS onsker å na lengst mulig ut med sin informasjon om sin krisetjeneste. Informasjon er viktig av flere hensyn. Menighetene er viktige når Kirkens SOS skal rekruttere nye frivillige til vår dognåpne tjeneste i Ålesund og Molde. På den andre siden tror vi at Kirkens SOShar vært med pa å gi mangehundrede personer nyttig utdanning og erfaring som kommer lokalmenighetene til gode. Når det gjelder det økonomiske, vet vi at menighetene yter viktige bidrag gjennom avtalte medlemsbidrag, ved ordinære ofringer eller ekstra ofringer. Sist men ikke minst; menighetene utgjor en viktig forbonnstjeneste for arbeidet i Kirkens SOS. Styret og representantskapet i Kirkens SOS onsker å forbedre kontakten med menighetene gjennom bedret informasjonsarbeid. Kontakt og regelmessig informasjon mot menighetene vil derfor ha hoy prioritet i styret. Kirkens SOS star foran store utfordringer både når det gjelder å rekruttere nye frivillige og å styrke det okonomiske grunnlaget for å sikre videreutvikling av drift og organisasjon. Vi håper at vare eiere i enda stone grad vil dele ansvar med oss i arbeidet med videreutvikle Kirkens SOS sitt arbeid i vårt bispedomme. Styret i Kirkens SOS i More og Romsdal vil samtidig benytte anledningen til å takke alle økonomiske bidragsytere. Men takken gar forst til alle frivillige medarbeidere som også i 2012 har gjort en stor og flott innsats for vår organisasjon og virksomhet her i fylket. Vi ser frem til et spennende og utviklende Side11 2

12 De gir so)rketil sårbare menneske Jenny Klinge stortingsrepresentant (Sp) Vi menneske er ikkje sterke til ei kvar tid. Til tider kan vi vera sdrbare, og dakan andre menneske hjelpe oss med finne den styrken vi treng for koma oss vidare. Eg har sjolv opplevd ein del i livet, både på godt og vondt. Eg er likevel ein av dei heldige, ein av dei som i dei fleste av desse tilfella har hatt gode folkrundt megtil å stotte opp og hjelpe til. Slik er det ikkje foralle. Ikkje alle har nokon som stottar dei i vanskelege tider. Det kan hende at enkelte har tunge folelsar som dei av ein elleranna grunn ikkje tor 5.snakke om med dei som dei har rundt seg.kirkens SOSgir eit fint tilbod som gjer det mogleg foralle 5.hanokon å prata med om vanskelege ting. Det arbeidet som blir gjort gjennom SOS-Chat,meldingstenesta og på vakttelefonar er eit utruleg viktig arbeid. Det å kunne ra prate med nokon når som heist,om kva som helst - og anonymt - kan nokre gongar vera livreddande. Eg fekk vitaat den dognopne tenesta dehar i Molde og Ålesund drleg svarer pd henvendelsar. Dette forer mykje godt med seg, det er eg sikker pd.som samfunnsengasjert politikar med eit sterkt onske om at alle i samfunnet skal leva meiningsfulle og gode liv, er eg takksam fordenjobben over1000 frivillige gjer dognet rundt, 365 dagar av dret. Det er ei stolt historicde er ein delav når Kirkens SOSfyller 40 dr til neste dr. Noko av det eg sjolv opplever som styrken dykkar er nettopp det storemangfaldet dehar av frivillige. Som det blir skrive på nettsida dykkar: «Hovedkompetansen til vdre frivillige medarbeidere er deres egen livserfaring og motettil å være tilstede formennesker som trenger noen som lytter til dem.»de seier at med eit opplæringskurs kan dei aller fleste bidra og vera til state fordei som treng det. Altsd hjelpe sårbare menneske med å finne denstyrken dei treng for å koma seg vidare. Det er fint, for i dagens samfunn med mangehelseprofesjonar, kan det vera lett5.gloyme at kvar og ein av oss kan vera til hjelp forandre. Eit slikt nettverk av frivillige, opplæringa og alt utstyret er ikkje gratis.det er viktig å styrke moglegheitene engasjerte frivillige organisasjonar har forå gjera eit bestmoglegarbeid til nytte forenkeltmenneske og samfunnet. Det er utan tvil godt investerte pengar å loyve midlar for å bidra til at slikt frivillig arbeid kan halde fram. Eg er klar overat sjolv om vi stottar Kirkens SOSi dag, er det langt i frå nok, og de er avhengige av bidrag frå godhjarta hjelparar for å gjera ein viktig innsats vidare. Det stir også klårt formegatkapasiteten er sprengt, og atdeer avhengige av meir midlar forå kunna utvide. Det er ingen av oss politikarar som kan trylle (sjolv om vi kan vera frista til framstille det slik somtid), og det er mangeom beinet. Meneg lovar å halde fram med å stå på forstoneloyvingar til det frivillige Noreg, og tala godt om det viktige arbeidet som de gjer når vi no skal arbeide med neste års budsjett. Så fir vi sjd kva vi får til. Det som uansett er sikkert, er at det frivillige arbeidet de i Kirkens SOSgjer er uvurderleg. Eg er imponert overden viljen og evnen de har til å bety noko forandre menneske som er i vanskelege situasjonar. Eg onskjer dykk all mogleg lukke til vidare! JennyKlinge Stortingsrepresentant, Senterpartiet Side12 3

13 Kirkens SOS oppfordrer:snakk om selvmordstankene Året 2012 viste igjen hvor vesentlig Kirkens SOS er, og dessverre aktualiteten av vårt selvmordsforebyggende arbeid. I 2011 mistet nesten 600 mennesker livet i selvmord i Norge. Det er en økning fra året for, og det er et tall vi må få ned. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å snakke åpent om Janne M. Sukka det å slite med selvmordstanker. Det kan være vanskelig å se at en person vurderer å ta livet sitt. Varselsignal forbundet med selvmordsfare er ofte lettest å se i etterkant. Men selv om vi ikke ser tegn på at noen vurderer å ta livet sitt, kan vi likevel ofte forstå om mennesker rundt oss ikke har det godt. Da må vi gjøre oss tilgjengelig for samtale, og invitere den andre til å snakke om det vanskelige. «Oppdager du at noen sliter med vanskelige tanker, må du tone å sporre om de vurderer å ta livet sitt», oppfordrer leder i VIVAT selvmordsforebygging, Ann-Jorid Moller, i VG Nett som en kommentar til økningen i antall selvmord. Kirkens SOS våger å sporre. Alle våre tilbud er bemannet av helt vanlige mennesker som bruker av sin livserfaring for å hjelpe andre. Vi vet at vanlige mennesker uten spesialkompetanse innen selvmordsforebygging, kan utgjøre en stor forskjell for en som er i krise. Selv når krisen er av en slik karakter at personen har selvmordstanker, kan en samtale være nok til å styrke livsmotet. Selvmord er et tabubelagt tema. Det å ha selvmordstanker kan derfor oppleves skamfult. For mange er det en stor hjelp bare å fa lov å snakke om det til noen som vil lytte. Vi horer ofte mennesker med selvmordstanker fortelle at de ikke vil påfore et vanskelig og tungt tema på menneskene rundt seg. Det er et felles samfunnsansvar å skape åpenhet omkring det å snakke om selvmord. Hver enkelt av oss kan bidra ved å være den som våger å sporre. Skaper vi stone åpenhet rundt selvmord og selvmordstanker vil det bli langt lettere å forhindre at mennesker tar sitt eget liv. Kirkens SOS onsker å fortsette å synliggj ore selvmord ved å åpne opp rommet for å snakke om selvmord i den offentlige ordvekslingen. Og vi vil fortsette å åpne rommet i de fortrolige samtalene på krisetjenesten for det som utfordrer livsmotet, for skammen, fortvilelsen og ensomheten bak onsket om å do. For det er også en del av livet. Og livet er verdt å snakke om. Vi er her. Alltid. Med vennlig hilsen Janne M. Sukka Generalsekretær Side13 4

14 Styrets årsmelding 2012 Nestekjærlighet er viktig for folkehelsa. En dognapen, diakonal krisetjeneste baserer seg på at personer onsker å stille opp med sin kompetanse og sin tid. Det er personer som på denne spesielle måten vil være medmennesker og praktisere kristen nestekjærlighet. Dognåpen nestekjærlighet er utfordrende for organisasjonen og Kirkens SOS, men en viktig beredskap for de mennesker som til ulike tider på dognet trenger oss. Tilgjengelighet krever mange frivillige som er opplært til å sitte på vakt, og det krever at vi stadig synliggjor oss for aktuelle brukere. Det er krevende både for ansatte og frivillige å kunne holde vårt late om at «VI ER HER ALLTID». Folk i alle kommuner og bygder skal vite om oss. Til det trenger vi personer som snakker vår sak i sitt nærmiljo og i det offentlige rom. Vi trenger helsearbeidere som forteller om \Tart selvmordsforebyggende arbeid, diakoner som formidler oss i menighetsmiljo og kommunepolitikere som later oss frem når budsjettene ligger på bordet. At mennesker opplever sin situasjon så vanskelig at de velger å ta sitt eget liv, vil alltid være hovedutfordring og fokus for SOS-tjenesten. Det vil alltid være viktig og forebyggende å avklare selvmordsfare ved enhver samtale pa telefonen. Vårt oppdrag er å være tilgjengelig enhver tid på dognet for den som er i umiddelbar fare for å ta sitt eget liv, og for den som er i folelsesmessig/eksistensiell krise. Med en stab frivillige medarbeidere, uten krav til spesiell utdanning, stiller vi oss åpne for å ta imot innringere med ulike problemer og til dels kompliserte livshistorier, og en god del ganger med akutt selvmordsfare. 2 LANDSDEKKENDE KRISETJENESTE Gjennom et landsdekkende telefonnummer, , har alle innbyggere i More og Romsdal tilgang til krisetelefonen 24 timer i dognet. De kan dessuten na vår krisetjeneste gjennom SOS-chat og ved krisemeldinger pa internett ( se Dette er en viktig beredskap for alle kommunenes innbyggere og et viktig bidrag når vi tenker forebygging og folkehelse. Kirkens SOS i Oslo betjener Gronn linje for forsvaret. Date er et viktig selvmordsforebyggende tiltak som forsvaret har tatt initiativ til. Kirkens SOS i More og Romsdal er ett av 13 selvstendige senter som utgjor landssammenslutningen Kirkens SOS i Norge. Landssekretariatet, som holder til i Kirkens hus i Oslo, består av generalsekretær Janne Sukka, assisterende generalsekretær Kåre Dag Mangersnes, rådgiver Lene Hopland Bergset og organi sasj onskonsulent Birgitte Breistein. Landssekretariatet knytter dessuten til seg personer i prosj ektoppdrag. øverste organ for Kirkens SOS i Norge er landsmotet. Landsmotet trer sammen annet hvert ar og er Side14 5

15 Landsmotet velger landsstyre for Kirkens SOS i Norge. Valgt leder for landsstyret denne perioden er Trond Solvang, Oslo. Kirkens SOS i Norge driver sin virksomhet i overensstemmelse med Den norske kirkes tro og bekjennelse. Vedtekter for Kirkens SOS i Norge forplikter alle sentra og alle organ i sammenslutningen. Kirkens SOS er medlem av InternationalFederation of Telephonic Emergency Services (IFOTES) og samarbeider med Samaritanssom har nedslagsfelt pa de britiske layerog Irland. Virksomhetsid6 for sammenslutningen Kirkens SOS i Norge: Kirkens SOS er en diakonal krisetjeneste som gjennom SOS-sentrene tilbyr tjenester primcert per telefon, eventuelt også via internett og ved frammøte. Tjenesten skal ikke ha til hensikt å erstatte vanlig sosial kontakt, behandling/terapi og sjelesorg. More bispedornmeråd har en representant. Representantskapet kaller inn og star ansvarlig for gjennomforing av årsmotet. De valgte representantene utgjor et viktig bindeledd inn til menighetenes lokale diakoni og til politiske miljo i sitt nærområde. Representantene er viktige informanter på lokalplanet. Representantskapets arbeidsutvalg (AU)2012 har bestått av: Kjell Welle, Sykkylven, leder Cecilie von Krogh,Vanylven Ole GabrielBerstad, Ulstein Arbeidet er basert på kirkens verdi- og menneskesyn og har som mål at tjenesten skal avspeile noe av Kristi nestekjcerlighet i praksis. Kirkens SOSi Moreog Romsdal ble opprettet i 1979 og har sitt senter i Ålesund med vaktavdeling i Ålesund og Molde. Vaktavdelingi Molde ble opprettet i april ORGANISASJON Eiere av Kirkens SOS i More og Romsdal er menighetene i Den norske kirke i More bispedomme, Sunnmore Indremisjon og Sula Frikyrkje. Representantskapet består av valgte representanter fra eierne. 6 Side15

16 Styretfor Kirkens SOS i 2012: Lars Ivar Flydal, Spjelkavik, leder Solveig Kvamme, Spjelkavik, nestleder Kjell Sve, Skodje, styremedlem Olav Terje Flataker,Molde, styremedlem Ann Kristin Langeland, Sunnylven, styremedlem Olav Godo, Giske, styremedlem valgt av de frivillige Aud Toril Gagnat, Gjemnes, varamedlem Bente Liavåg, Hareid, frivilliges representant ( i permisjon) Arne Bakkedal, Sykkylven, varamedlem Daglig leder er styrets sekretær Lars Ivar Flydal leder Solveig Kvamme nestleder Kjell Sve Styremedlem Olav Terje Flataker styremedlem Ann Kristin Langeland styremedlem il Bente LiavdgOlav Godo styremedlem valgt personlig vara valgt av de frivilligeav de frivillige (permisjon) Aud Toril Gagnat 1. varamedlem Arne BakkedalKjell Welle 2. varamedlemleder repr. skapet Side16 7

17 ANSATTE Magne Kjell BjØrge daglig leder. Solveig Fure Olafsson kontorsekretcer Kjell Aas prosjektarbeid veiledning. 4 FRA VIRKSOMHETEN. Frivillig innsats Vårt senter har forplikta seg på en vaktturnus der vi skal dekke deler av vaktberedskapen på ulike tider av døgnet. Foruten egnede lokaler og en faglig ledelse betyr dette at vi må ha tilstrekkelig med frivillige for å kunne skape den tilgjengelighet vi lover til potensielle brukere av 815 nummeret. Ved årsskiftet var vi 123 (124) frivillige medarbeidere totalt, 82 i Ålesund og 41 i Molde. Deltakere på innforingskurs i Alesund og Molde som avsluttes februar 2013, er ikke medregnet. Målsetting for 2012 var å skaffe 25 nye frivillige. Vi klarte 20. Vi har relativt mange i permisjon og vi har utfordringer med å kunne dekke nattevakter. I forhold til \fare behov har vi pr dato en rimelig bra dekning av frivillige. Innføringskurs for nye medarbeidere gikk fra oktober 2012 til februar For vaktavdelingen i Molde onsker vi å etablere oss pa rundt frivillige. Vi har fa frivillige blant de unge og vi har for fa menn. Siden vi na i sterkere grad henvender oss til yngre brukergrupper vil det være ønskelig å få flere unge med i vakttjenesten. Med det antall frivillige vi nå har, blir det en stor utfordring å ta godt vare på den enorme menneskelige ressursen som er knyttet til vart senter. Dette dreier seg bade om medarbeideromsorg og kvalitet på den tjenesten vi utfører. Ifølge våre vedtekter skal det alltid være to på vakt. Med noen unntak er dette innfridd i Vi har også måttet akseptere at vakter har blitt stående tomme fordi vi ikke hadde frivillige å sette inn. Daglig leder står som bakvakt for vaktene på telefonen. Vaktavdeling i Molde Vaktavdeling i Molde har ved årsskiftet 41 (40) frivillige medarbeidere. Innføringskurset som avsluttes i februar 2013 ser ut for å gi ytterligere 9 frivillige. Det betyr at målsettingen om å etablere seg på et niva med frivillige er oppnadd. Vi sliter fortsatt med å etablere kommunale tilskuddsordninger for å sikre drift av vaktavdeling i Romsdal/Nordmøreregionen, men ser at det går i positiv retning. Styrets mål er å fa alle kommuner med på en årlig tilskuddsordning fordelt etter antall innbyggere i kommunen. Side17 8

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side25

26 KirkensSOS MOreogRomsdal Krisetelefon - DØgneipen Vaktavdeling: Alesund og Molde Postadresse: Røysegata 15, 6003 Ålesund Telefon: Telefax: Vakttelefon: E-postadr kirkens-sos.no '4\1 26 tj t o 25:1Q_ Alesund Ordfrarerog rådmann Formannskap/Heise- og sosialutvalg Hareidkommune SØKNAD OM KOMMUNALØKONOMISK STØTTE for budsjettåret2014 og for inneværendear2013. (jfr. søknadsendttil dere i april2012). Vi søkerom kr 3,00 - pr innbygger. FOLKEHELSE besvartehenvendelserav våre 120 frivilligei Moldeog Alesundi fjor Vi betyren forskjellfor mange mennesker Noen ganger hindrervi noenå ta sifteget liv Mange gangergirvi mottil å mote nestedag Ofte erfarervi at menneskersliternår de bærer på en krisei ensomhet Ofte erfarervi at mangebrukerossfordide kan være anonyme Samtalermed oss kanvære veien ut av den vondeensomheten Ensomhettar liv KirkensSOS arbeideraktivtfor å være bidragsytertil folkehelsen.at 150 kvinnerog 400 menntar livetsifthvertår bekymreross,- og flere ungeenn for. I folge opplysningerfra Statistisksentralbyrå SSB er 23% av oss plagetav ensomhet. 40% av alle husholdningenei Norgebeståri dag av en person. Ensomheter i dag Norgesstorstefolkesykdom(Rode kors)og fewerofte til sykdomsomfor eksempeltristhet,angstog depresjon. Forskningviserat menneskersom er isolertefra andre har okt risikofor å do tidlig. Bankkonto: Postbank: Organisasjonsnummer: Tilknyttet samrnenslutningen Kirkens SOS i Norge. Side26

27 FOLKEHELSE - og ungdom. KirkensSOS har gjennommangeardrevetopplysningom vår tjenesteoverfor ungdomi ungdomsskoleneog videregåendeskoler. Styrethar nå bestemtat vi i [(vet av hasten2013 skal sette i ganget prosjektfor A startesos-chat. Detteer en chattetjenestesom4 andre SOS-senterhar provdut og som viserseg i hovedsaka blibruktav ungdomog aller mest av ungejenter. Dette prosjektetkreverøkonomiskeog personalmessigeressurserfor A blietablert. FOLKEHELSE - og informasjon. KirkensSOS i More og Romsdalarbeiderfor Afå på plassen 50% stillingsom skal styrkevårt arbeidmed rekrutteringog oppfølgingav frivilligeog å kunnedrive utadrettetinformasjonsarbeid. A skape god tilgjengelighetfor våre heldøgnsåpnekrisetjenesterer en viktig beredskap,og et etiskansvarfor våre innbyggerei kommunene. KirkensSOS sittoppdrag: "å være tilgjengeligenhvertidpå døgnetfor den som er i umiddelbar fare for å ta sitteget liv, og for den som er i folelsesmessigieksistensiell krise". Vi er en av mangefrivilligeorganisasjonersom bidrartil okt folkehelsei våre kommuner. Dere kan gi oss mulighettil 6 gjennomforevåre målsettinger. Vennlighilsen Bj ge Lars Ivar Flydal dagligleder styreleder 2 Side27

28 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Distriktskomitèen for Operasjon Dagsverk - Eivor Kolberg Boråsvegen MOLDE DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Reidun Auflem Vik Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2013/90 Vedtaksnr: 4/13 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Operasjon dagsverk - søknad om stønad - delegert vedtak Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side28

29 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad om stønad til gjennomføring av operasjon Dagsverk 1 Søknad om økonomisk støtte Søknad om økonomisk stønad Samandrag av saka: Operasjon Dagsverk (OD) er ein solidaritetsaksjon for norske skuleelevar som i år vert arrangert 30. oktober. Pengane frå årets aksjon vil gå til Redd Barna, som vil hjelpe ungdom i Mexico, Guatemala og Honduras gjennom eit voldsreduksjonsprosjekt. Viser til lenkje - årets prosjekt og OD generelt. Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal søkjer om kr 2.500,-. Saksopplysningar: Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal søkjer om kr 2.500,- til gjennomføring av ein solidaritetsaksjon for norske skuleelevar som i år vert arrangert 30. oktober. OD gjer det mogleg for norske skuleelevar å lære om internasjonale tema. I tråd med læreplanen gjer Operasjon dagsverk det mogleg å få internasjonalisert undervisning inn i skulen. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune har ikkje avsett midlar til slike søknader på budsjettet for Folkehelse konsekvensar: ingen kjende. Miljøkonsekvensar: nyttig at norsk skuleungdom blir engasjert i gobale spørsmål. Økonomiske konsekvensar: sjå saksopplysningar. Beredskapsmessige konsekvensar: ingen kjende. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Reidun Auflem Vik sekretær Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side29

30 Side30 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte/94494_fix.html Side 1 av Hei! Vedlagt ligger en søknad om tilskudd til gjennomføring av Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal. Søknaden inneholder ikke et budsjett, men om det er ønsket er det bare å ta kontakt. Med vennlig hilsen Eivor Kolberg Leder i distriktskomitéen for Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal og Siri Vingsand Natvig Økonomisk ansvarlig i distriktskomitéen for Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal

31 Dato: 7. Mai 2013 Søknad om støtte til gjennomføring av Operasjon Dagsverk 2012 Distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal søker herved om kr 2500 til gjennomføring av aksjonen på kommunalt nivå. Pengene vil føre til at vi kan sette internasjonale tema i fokus på skolene. Operasjon Dagsverk (OD) er en solidaritetsaksjon for norske skoleelever som i år arrangeres 30. oktober. Pengene fra årets aksjon vil gjennom Redd Barna og vil gi ungdom i Mexico, Guatemala og Honduras utdanning og opplæring som kan lede dem vekk fra vold, gjenger og narkotika, og ruste dem til å ta selvstendige, gode valg for sine egne liv. For mer informasjon om årets prosjekt og OD generelt, se OD er en enestående mulighet for norske skoleelever til å lære om internasjonale tema. Vi setter viktigheten av utdanning for ungdom, global fattigdom og nord/sør-problematikk på dagsorden i skolen. Operasjon Dagsverk er en unik mulighet for å få internasjonalisert undervisning inn i timene, noe som er i tråd med læreplanen. Vi ønsker å sørge for at norsk skoleungdom begynner og se ut i verden, og engasjere seg i globale spørsmål. I OD Møre og Romsdal jobber vi hele året med planleggingen og koordineringen av denne aksjonen. Komiteen består av 9 skoleelever i alderen år, og vi har ukentlige møter. Vi har blitt skolert av OD sentralt, og vi vil få videre skolering gjennom året. I perioden august til november skal vi avholde tre seminarer, der vi på to av disse vil invitere skolekomitéer fra alle skolene i kommunene i Møre og Romsdal som har valgt å delta. Disse seminarene legger grunnlaget for en god gjennomføring av OD på hver skole. Målgruppa for seminarene er skoleelever fra skoler som deltar i OD. De største utgiftspostene er reise og mat til seminardeltakerene, samt opplegg i de forskjellige kommunene (foredrag, skolebesøk). I forbindelse med de overnevnte utgiftspostene, søker distriktskomiteen for Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal om kr Vi håper vi får innvilget søknaden, slik at vi får arrangert OD på en best mulig måte. Vårt kontonummer er Spørsmål vedrørende søknaden kan rettes til Siri Vingsand Natvig (tlf: ), økonomiansvarlig, eller Eivor Kolberg (tlf: ), leder. E-post: Håper på raskt og positivt svar! Med vennlig hilsen Eivor Kolberg Leder av Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal Side31

32 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat N.K.S Veiledningssenter for pårørende Skolegata STJØRDAL DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Reidun Auflem Vik Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2013/90 Vedtaksnr: 5/13 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om tilskot - delegert vedtak Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side32

33 HAREID KOMMUNE Vedlegg: 1 Søknad om tilskot Vedlegg Samandrag av saka: NKS Veiledningssenter for pårørande til rusavhengige i Midt-Norge starta opp i mars Organisasjonen vert driven av Norske Kvinners Sanitetsforening, avd. Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Veiledningssenteret har hovudkontor på Stjørdal og avd. kontor i Molde. Dei søkjer Hareid kommune om kr 1,- pr innbyggjar; kr 5.000,- for Saksopplysningar: NKS Veiledningsteneste viser til samhandlingsreformen. Tenestene er eit gratis lavterskeltilbod for pårørande av rusmiddelavhengige for dei som bur i Midt-Norge. Dei tilsette på Veiledningssenteret har høg fagleg kompetanse når det gjeld pårørandearbeid og rusavhengigheit. Dei har arbeidserfaring frå kommune, spesialisthelseteneste og ideelle organisasjonar. Ved stønad frå kommunen vil organisasjonen få betre økonomi. NKS Veiledningsteneste kan dermed gje pårørande til rusmiddelavhengige betre tilgong til rettleiing, informasjon og oppfølging. Rettleiing til pårørande kan vere til hjelp for heile familien. Pårørande kan dermed vere ein ressurs i rehabiliteringsprosessen. Organisasjonen får stønad frå helsedirektoratet, Rusbehandling Midt-Norge og sanitetsforeiningane. I tillegg søkjer dei om økonomisk stønad frå kommunane i vår region. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune har ikkje avsett midlar til slike søknader på budsjettet. Folkehelse konsekvensar: rettleiingstenesta kan gje auka livskvalitet for pårørande ved å førebyggje sosial isolasjon. Miljøkonsekvensar: ingen kjende. Økonomiske konsekvensar: sjå saksopplysningar. Beredskapsmessige konsekvensar: ingen kjende. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Reidun Auflem Vik sekretær Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side33

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 03.09.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:15 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 07.05.2013 Møtet tok til 16:00 Møtet slutta 17:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Årsmelding 2013. Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2013. Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2013 Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune. Virksomheten

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 21.01.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 22.05.2014 Tid: 21:00 (etter kommunestyremøtet) Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan

Vår ref. 2014/1235-78. Høyringsuttale til tannhelsetenesta sin klinikkstrukturplan Fellestenester Politisk sekretariat HFK Tannhelseavdelinga Postboks 7900 Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

ORIENTERING OM FYSIOTERAPITENESTA I VOLDA KOMMUNE. UTVIDING AV DRIFTSAVTALAR.

ORIENTERING OM FYSIOTERAPITENESTA I VOLDA KOMMUNE. UTVIDING AV DRIFTSAVTALAR. VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2012/2272 Arkivkode: G27 Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsstyret ORIENTERING OM FYSIOTERAPITENESTA I VOLDA KOMMUNE. UTVIDING AV DRIFTSAVTALAR.

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Ein tydeleg medspelar Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Prosedyrar for samarbeid mellom tannhelsetenesta og kommunal rusomsorg/nav om tannhelsetilbodet til rusmiddelmisbrukarar under kommunal omsorg.

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Status samhandling på Sunnmøre. Astrid J. Eidsvik Adm.direktør

Status samhandling på Sunnmøre. Astrid J. Eidsvik Adm.direktør Status samhandling på Sunnmøre Astrid J. Eidsvik Adm.direktør Samhandlingsavtale Helse Sunnmøre har samarbeidsavtale med alle 17 kommunar på Sunnmøre. Ein overordna avtale med 3 delavtalar: Kompetanse

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025

Ny Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 20.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 091/2014 Målstyring for Radøy kommune Den som har lovleg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/1354 Arkivkode: N41 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet ANBOD REGIONALE FLYRUTER FRÅ 1. APRIL 2009 - HØYRING. Administrasjonen

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.01.2015 3371/2015 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2015 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

Reflekterande team. Oktoberseminaret 2011. Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden

Reflekterande team. Oktoberseminaret 2011. Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden Reflekterande team Oktoberseminaret 2011 Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden Bakgrunn Reflekterande team vert nytta som arbeidsmetode i tverrfagleg gruppe ved Familiens Hus i Øygarden

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.2014 Tid: 09:30 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Ordførarkontoret Møtedato: 06.02.2006 Tid: 14.30 15.10 (Møte i planutvalet kl. 15.10) 16.00 18.50.

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Ordførarkontoret Møtedato: 06.02.2006 Tid: 14.30 15.10 (Møte i planutvalet kl. 15.10) 16.00 18.50. Vanylven kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Ordførarkontoret Møtedato: 06.02.2006 Tid: 14.30 15.10 (Møte i planutvalet kl. 15.10) 16.00 18.50. Møtet var innkalla ved utsend sakliste

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer