Veileder for kjøp av elektriske montasjetjenester ved utbygging av ladepunkter for Elbiler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for kjøp av elektriske montasjetjenester ved utbygging av ladepunkter for Elbiler"

Transkript

1 Veileder for kjøp av elektriske montasjetjenester ved utbygging av ladepunkter for Elbiler

2 Forord Formålet med veilederen er å gi en beskrivelse av hvordan prosessen med etablering av ladestasjoner og ladepunkter kan gjennomføres systematisk. Beskrivelsen er generell og kan være dekkende for etablering av ulike typer lading. Veilederen gir aktørene mulighet til å kunne skaffe, montere og drifte strømuttak til ladbare biler på en forskriftemessig og effektiv måte. Formålet med veilederen er videre å bidra til standardisering. Dersom mange brukere velger å benytte denne veilederen, vil det i seg selv bidra til en standardisering på produkts- og saksbehandlingsnivå. Veilederen er delt i en prosedyredel og en vedleggsdel. Prosedyredelen er igjen delt i to trinn. I trinn 1 tillates alle interesserte leverandører å innlevere forespørsel om deltakelse. I trinn 2 vedleggsdel inviteres bare de best kvalifiserte til å gi tilbud. Prosedyren er regulert av lov om offentlig anskaffelse. Vedleggsdelen kan inneholde hva anlegget skal ha av installasjoner, opplegg rundt monteringen, nødvendige ansvarsmatriser, etc. Vedlegget kan skiftes ut og erstattes med annen type spesifikasjon mht teknisk installasjon. Av andre eksempler på vedlegg kan nevnes Kontrakt og kontraktsvilkår, Prisskjema/-matrise, HMS-egenerklæring og Transnova-info rundt søknader. I veilederen er betegnelsen ladestasjon brukt om en samling av to eller flere ladepunkter. I de felter som er merket med rød skrift kan oppdragsgiver sette inn sin egen tekst. Kontaktpersoner: Audun H. Wilberg, tlf / Tom Wigdahl, tlf / Utgitt av Energi Norge AS, Publ.nr ISBN

3 2

4 Innholdsfortegnelse Side Forord Invitasjon Generelt om oppdraget Oppdragsgiver Beskrivelse av oppdraget Oppdragets formål, omfang og beskrivelse Oppdragsgivers kontaktperson Prosedyre Kontrakt Kunngjøring Anskaffelsesportal Krav til leverandøren Trinn 1 i konkurransen Generelt om kvalifikasjonskrav Obligatoriske krav Andre kvalifikasjonskrav Frist for forespørsel om deltakelse Innlevering av forespørsel Begrunnelsesplikt Krav om miljøvennlig drift Oppdragsgivers behov og vilkår for anskaffelse Trinn 2 i konkurransen Deltilbud Alternative tilbud Befaring / konferanse Tilleggsopplysninger Krav til tilbudet Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Innlevering av tilbud Forbehold Ønsket presentasjonsform Oppdragsgivers behandling av tilbudene Registrering og åpning av tilbud Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen Taushetsplikt Tildelingskriteriene...11 Vedlegg 1: Kravspesifikasjon...13 Vedlegg 2: Kontrakt og kontraktsvilkår...16 Vedlegg 3: Prisskjema/-matrise...17 Vedlegg 4: HMS Egenerklæring...18 Vedlegg 5: Transnova Standardsøknad for ladepunkter

5 1 Invitasjon 1.1 Generelt om oppdraget Her kan det skrives noe om f eks et politisk vedtak eller andre intensjoner aktuelle aktører måtte ha. Eksempel:...Det er vedtatt standardisert løsning for hurtigladning 3x63A, 400 V. Imidlertid vil det ta en del tid før denne blir praktisk tilgjengelig (vi antar 2015). I beskrivelsen er det derfor fokusert på 16 A 1 fase i ladepunkt kontakter... Her beskrives oppdraget generelt: f eks etablering av x antall ladepunkter. I hvert ladepunkt 16A 1- fase, 230 V. V 1.2 Oppdragsgiver OPPDRAGSGIVER, heretter kalt Oppdragsgiver, inviterer til konkurranse med forhandling i to trinn om kjøp av følgende tjenester: - Levering av ladepunkter for Elbiler i henhold til spesifikasjon. - Oppdrag om montering av ladepunkter for elbiler i STED i henhold til spesifikasjon inklusive målere og fordelingskap. - Betalingsløsning og overvåkingsløsning av ladepunkter i henhold til vedlagt spesifikasjon. - Konsulentbistand i forbindelse med installasjon (inkl kontakt med strømleverandør), osv. 1.3 Beskrivelse av oppdragsgiver Oppdragsgiver navn, adresse, organisasjon, ansvar. 1.4 Oppdragets formål, omfang og beskrivelse Det skal etableres XX ladepunkter for elbiler i perioden 20XX-20XX. Ladepunkter skal etableres på både offentlig og privat grunn. Montering av installasjoner på gateplan skal utføres på etablerte parkeringsplasser samt i utvalgte parkeringshus. Et marginalt antall installeringer vil også utføres utenfor sentrumsområdet. Nærmere beskrivelse av oppdragets vilkår og krav fremgår av kravspesifikasjon (Vedlegg 1). 1.5 Oppdragsgivers kontaktperson Navn: Epostadr: Besøksadr: Postadr: NN NN NN 1.6 Prosedyre Denne anskaffelsen følger prosedyren konkurranse med forhandling i to trinn. Konkurransen tillater i trinn 1 alle interesserte leverandører å innlevere forespørsel om deltakelse i konkurransen. Konkurransen tillater i trinn 2 kun de best kvalifiserte og inviterte leverandørene til å gi tilbud. Forhandlinger er tillatt. De leverandørene som innleverer forespørsel om deltakelse i konkurransen skal følge bestemmelsene angitt i pkt. 2 nedenfor. 4

6 Prosedyren er regulert av lov om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser del I og II, samt de bestemmelser som framgår av dette konkurransegrunnlaget Valg blant overtallige leverandører Oppdragsgiver vil av de mottatte forespørsler om deltakelse i konkurransen invitere 3-5 leverandører som best oppfyller kvalifikasjonskravene til å inngi tilbud Gjennomføring av forhandlingene Konkurransen tillater i trinn 2 forhandlinger med - alle inviterte leverandører og - alle sider ved de innleverte tilbudene. Alle leverandører som har gitt gyldig tilbud, vil gis adgang til å gi et forbedret tilbud før beslutning om tildeling av kontrakt. 1.7 Kontrakt Kontraktsperiode Kontrakt for Montering av ladepunkter for elbiler Gjelder fra dato for kontraktsignering (20XX) og frem til oppdraget avsluttes senest innen 20XX Kontraktsbestemmelser Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte kontrakt med tilhørende kontraktsvilkår for kjøp av tjenester (vedlegg 2). 1.8 Kunngjøring Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin DD.MM.ÅÅ 1.9 Anskaffelsesportal Anskaffelsen er også kunngjort i NNs anskaffelsesportal, se All kommunikasjon vedrørende anskaffelsen vil foregå via portalen. Unntak er innsendelse av leverandørenes spørsmål til konkurransegrunnlaget og innlevering av tilbud. 5

7 Trinn 1 i konkurransen 2 Krav til leverandøren 2.1 Generelt om kvalifikasjonskrav Oppdragsgiver stiller krav til leverandørene. Det stilles krav til leverandørens tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Leverandørens kvalifikasjoner vil bli vurdert ut fra innlevert dokumentasjon. Det er kun leverandører som er inviterte til å inngi tilbud som vil få sine tilbud evaluert. All etterspurt dokumentasjon, se nedenfor, skal foreligge innen utløp av frist for forespørsel om deltakelse. 2.2 Obligatoriske krav Krav HMS Skatteattest Mva-attest Dokumentasjon - skal vise at de stilte krav er oppfylt HMS-egenerklæring Skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244) der leverandøren har sitt hovedkontor Skatteattest for merverdiavgift utstedt av skattefogden (skjema RF-1244) der leverandøren har sitt hovedkontor Norske leverandører skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden og skatteattest for skatt utstedt av kemner/kommunekasserer (Skjema RF-1244) der entreprenøren har sitt hovedkontor. Alle leverandører skal levere HMS-egenerklæring, jf. Vedlegg 4. Skatte- og merverdiavgiftsattest skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra utløp av frist for forespørsel om deltakelse Eventuell tilleggsfrist Dersom en eller flere leverandører ikke har levert HMS-egenerklæring og/eller skatte-/mva-attest eller offentlig tilgjengelig dokumentasjon innen tilbudsfristens utløp, kan oppdragsgiver fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse. Det samme gjelder dersom leverandøren har sendt inn skatte-/mva-attest som er eldre enn 6 måneder regnet fra utløp av frist for forespørsel om deltakelse. Leverandøren har ikke krav på at oppdragsgiver benytter denne retten. 2.3 Andre kvalifikasjonskrav Oppfyllelse av de obligatoriske kravene ovenfor og kvalifikasjonskravene nedenfor er en forutsetning for videre deltakelse i konkurransen. 6

8 2.3.1 Krav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Oppdragsgivers kvalifikasjons-krav: Krav 1: Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak Dokumentasjon skal vise at de stilte krav er oppfylt Norske selskaper: Firmaattest Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i den stat hvor leverandøren er etablert Krav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle stilling Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav: Krav 1: Det kreves god soliditet Dokumentasjon - skal vise at de stilte krav er oppfylt Foretakets siste årsregnskap inklusive noter, årsberetninger og revisjonsberetninger, samt nyere opplysninger som har relevans for foretakets regnskapstall. Oppdragsgiver vil på eget initiativ innhente kredittvurdering Dersom leverandøren har gyldige grunner til ikke å kunne fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere Krav knyttet til leverandørens tekniske/faglige kvalifikasjoner Oppdragsgivers kvalifikasjonskrav Dokumentasjon skal vise at stilte krav er oppfylt Krav 1: Dokumentere bemanningsopplegg: Kapasitet til å løse Gjennomføringsevne oppdraget (jf pkt 1.3) Krav 2: Et godt og fungerende kvalitetssikrings-system Krav 3: Erfaring fra tilsvarende oppdrag Krav 4: Autorisert elektroinstallatør Beskrivelse av foretakets kvalitetssystem inkl internkontroll/oppfølging Sårbarhetsbeskrivelse eller back up plan ved ferie, sykdom, avslutning av arbeidsforhold, annet. Beskrive oppdrag som er utført siste 3 årene inkl attester Dokumentere autorisasjon Krav til autorisasjon og godkjenning fra netteier til å utføre installasjon av målere Leverandøren må ha godkjenning av netteier til å foreta installering av målere i elektriske installasjoner med nødvendig dokumentasjon i henhold til netteiers kravspesifikasjoner for installasjon av målere. Godkjenning av leverandør skjer i forbindelse med kvalifiseringen. 7

9 2.4 Frist for forespørsel om deltakelse Siste frist for innlevering av forespørsel er: - Dag, dd.mm.åå, kl xx.xx Forespørsel skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av fristen. For sent innkomne forespørsler vil bli avvist. 2.5 Innlevering av forespørsel Forespørsel skal leveres til: Besøksadresse: Adresse Dersom postadresse benyttes, er det tilbyderens ansvar at forespørsel om deltakelse er Oppdragsgiver i hende innen fastsatt frist. 2.6 Begrunnelsesplikt Leverandørene kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for hvorfor deres forespørsel om å delta er avvist. 2.7 Krav om miljøvennlig drift OPPDRAGSGIVER ønsker å fremstå som miljøvennlig bedrift. Med dette forstås at vi i første rekke anskaffer varer og tjenester som gir så lav miljøbelastning som mulig. Miljøvennlig drift vil være et av tildelingskriteriene i konkurranses fase 2. 8

10 Tinn 2 i konkurransen De leverandører som inviteres til å levere tilbud, vil motta skriftlig melding og skal da følge bestemmelsene angitt i pkt. 3 til 5 nedenfor. 3 Oppdragsgivers behov og vilkår for anskaffelsen 3.1 Deltilbud Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 3.2 Alternative tilbud Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. 3.3 Befaring/konferanse Det vil ikke i denne konkurransen bli avholdt tilbudskonferanse. 3.4 Tilleggsopplysninger Dersom en leverandør finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, opplysninger eller på annen måte er uklart, kan leverandøren skriftlig be oppdragsgiver om tilleggsopplysninger. Opplysninger som oppdragsgiver gir på forespørsel fra en leverandør, meddeles samtidig til alle leverandører som har mottatt konkurransegrunnlaget. Alle spørsmål anonymiseres 9

11 4 Krav til tilbudet 4.1 Tilbudsfrist Siste frist for innlevering av tilbud er: - Dag, dd.mm.åå, kl xx.xx Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet før utløpet av tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 4.2 Vedståelsesfrist Oppdragstaker er bundet av tilbudet til: - Dag, dd.mm.åå, kl xx.xx 4.3 Innlevering av tilbud Tilbudet skal være skriftlig og undertegnet, avgitt i lukket konvolutt og merket Ladepunkter Elbil Tilbudet skal være på norsk og leveres i 1 papireksemplar. Tilbudet skal i tillegg leveres på CD-rom. Navn: Besøksadresse: OPPDRAGSGIVER ADRESSE Tilbudet skal ikke innleveres kun som elektronisk dokument. Vi ber om at de som leverer tilbud er nøye med å følge ovennevnte formalia. Manglende oppfylling av formaliakrav kan medføre at tilbudet avvises. Jf Lov om offentlige anskaffelser. Kapittel Forbehold Det er ikke anledning til å ta forbehold mot konkurransegrunnlaget (forbehold mot grunnleggende elementer). Tilbud som inneholder slike vesentlige forbehold vil bli avvist. 4.5 Ønsket presentasjonsform Tilbudet skal leveres i A4-format, med inndeling i vedlegg som beskrevet nedenfor Signert tilbudsbrev Dersom det foreligger motstrid mellom opplysningene i tilbudsskjema og i tilbudsbrevet har opplysningene i tilbudsbrevet forrang Fullstendig utfylt prisskjema i henhold til vedlegg 2 Manglende innlevering av dokumentasjon kan medføre avvisning. 10

12 5 Oppdragsgivers behandling av tilbudene 5.1 Registrering og åpning av tilbud Innleveringstidspunkt skal påføres tilbudene etter hvert som de kommer inn. Tilbyderen har krav på skriftlig bekreftelse på at tilbudet er innlevert. Tilbudsåpning vil finne sted: - Dag, dd.mm.åå, kl xx.xx Leverandørene får ikke være tilstede ved åpningen. 5.2 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen Planlagte datoer DATO DATO+ 1 MND DATO+ 1 MND DATO + 1,5 MND DATO + 1,5 MND DATO + 2 MND DATO + 3 MND Aktivitet Kunngjøring Tilbudsfrist Tilbudsåpning Evaluering Evt. Innhenting av tilleggsinfo Valg av leverandør Kontraktsinngåelse Vedståelsesfrist 5.3 Taushetsplikt Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. forvaltningsloven Begrunnelsesplikt Leverandørene kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for hvorfor deres forespørsel om å delta er avvist, tilbudet er avvist eller deres tilbud ikke ble valgt. 5.4 Tildelingskriteriene 1. Pris (60%). 2. Kvalitet (30%). Her vil Oppdragsgiver foreta referansesjekk basert på tidligere oppdrag (pkt 2.3.3) 3. Miljø (10%). Her vil Oppdragsgiver vurdere hvilke løsninger leverandøren har for behandling av avfall, returordninger, etc. 4. Oppdragsgiver bør også ta med i betraktning hvilket design som skal velges på ladepunktene. Ref oversikt over leverandører på Transnovas hjemmesider. 11

13 Vedlegg Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Kontrakt og kontraktsvilkår Utkast til kontrakt og kontraktsvilkår sendes ut senere Vedlegg 3: Prisskjema/-matrise Vedlegg 4: HMS Egenerklæring Vedlegg 5: Transnova Standardsøknad for ladepunkter 12

14 Vedlegg 1: KRAVSPESIFIKASJON Kjøp av ladepunkter Elbil 1. Hva som skal anskaffes. 1.1 Ladestasjon inklusive ladepunkter og styring Ladestasjon Ladepunkter inkl. innsats for strømuttak, stolpe for koblingshus, festeplate, fundament og nødvendige veggfeste-braketter for montering av ladepunkt på vegg 1.2 Installasjon av ladepunkt Bistand for å bestemme lokasjon på ladepunkter Søknad til nettselskap og gravetillatelse, (skiltforskrift er oppdragsgivers ansvar, men krever samarbeid med entreprenør) Graving og istandsetting Kabeltrekking og elektromontasje Idriftsettelse Dokumentasjon, ferdigmelding og samsvarserklæring 2. Krav til utstyret / montasje 2.1 Ladestasjon inklusive ladepunkter og styring Ladestasjon inklusive ladepunkter og styring Ladestasjon er betegnelse på fordelingsskap foran ladepunkter. En ladestasjon vil normalt kunne forsyne fra 2 til 5 ladepunkter. Ladestasjon skal ha følgende detaljer - Lastskillebryter eller effektbryter - Kombivern for ladepunkt - Plass til strømmåler - Nødvendig utstyr for overvåking og betaling må bestemmes før konkurransegrunnlag sendes ut Ladestasjon skal ha en robust utforming med værbestandige egenskaper som beskytter huset og dets tekniske komponenter mot fukt og kondens. Ladepunkt skal fortrinnsvis være laget i Aluminium Ladepunkt bestående av 2 strømuttak Ladepunkter inklusive lukkemekanisme skal ha en robust utforming med værbestandige egenskaper som beskytter huset og dets tekniske komponenter mot fukt og kondens. Ladepunkt skal fortrinnsvis være laget i Aluminium. 13

15 Ladepunkt skal ikke ha skarpe hjørner, kanter på verken plater eller skruer som kan ødelegge klær eller rispe opp fingre. Ladepunkt skal ha følgende detaljer: - 2 elektriske uttak for lading av elbilbatterier pr ladepunkt - 2 stk 230V 16amp med jordet kontakt vanlig stift Samtidighetsfaktor for kontaktene skal være min. 0,8 (Ved krav om hurtiglading legges dette inn her for eksempel 3x63 A 400 V) - Automatsikringer - Jordfeilsbryter - standard nøkkellås (R118). - Stolpe for ladepunkt inklusive festeplate brakett for feste på vegg og fundament - Stolpelengde: 1600 med mer (dette kan variere hos de enkelte leverandørene) - Farge: RAL XX - Pulverlakkerte flater 2.2 Montasje av ladestasjon og ladepunkter Oppdraget omfatter montering av ladepunkter på gateplan og inkluderer graving og istandsetting etter graving på de steder dette blir nødvendig. Arbeid med påvisning av eksisterende kabler / strømuttak, søknadsarbeid overfor nettselskap, og søknadsarbeid i forbindelse med graving utføres etter konsulentarbeid på timebasis. Følgende skal leveres: - Konsulentbeskrivelser i henhold til ansvarsmatrise - Graving og istandsetting etter graving - Legging av riktig type rør fra tilkoplingspunkt til ladestasjon og ut til ladepunkter. - Trekking av nødvendige kabler i anlegg. - Oppsetting av ladestasjon og ladepunkter - Idriftsettelse og testing - Overlevering - Dokumentasjon 14

16 Ansvarsmatrise BESKRIVELSE ANSVAR KOMMENTAR Befaring på installasjonsstedet Oppdragsgiver sammen med leverandør Kartskisse av ladepunkter Oppdragsgiver Distribueres løpende etter behov Påvisning av strøm Leverandør Tilbakemelding til oppdragsgiver om muligheter for strøm Skiltforskrift Oppdragsgiver Sendes til politi for godkjenning, behandlingstid ca 4 uker Søknad nettselskap Leverandør Sendes nettselskap, behandlingstid ca 4 uker, kan samkjøres med skiltsøknad Prosjekteringsunderlag, forslag Leverandør til el opplegg, valg av utstyr Gravesøknad Leverandør Sendes kommune, behandlingstid ca 2 uker Gjennomføring av oppdrag Leverandør Ved uhell på fast installasjon Oppdragsgiver / Leverandør Frakopling og sikring av anlegg gjøres av leverandør. Melding til nettselskap gjøres av leverandør Anlegg repareres i samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør Overlevering Leverandør Leverandør innkaller til overlevering med 7 dager før dette finner sted. Dokumentasjon og Leverandør Sender sett med dokumentaferdigmelding sjon inklusive samsvarserklæring, og ferdigmelding 15

17 Vedlegg 2: Kontrakt og kontraktsvilkår 16

18 Vedlegg 3: Prisskjema/-matrise Oppgitte tilbudspriser eks mva Montering av ladepunkter 1 Montering inklusive montering av ladestasjon med 2 ladepunkter (4 kontakter). Kabling mellom ladestasjon og ladepunkter er inkludert i prisen. Snittlengde mellom stasjon og punkt er 10 meter. For graving se enhetspris pkt 4. 2 Montering inklusive montering av ladestasjon med 3 ladepunkter (6 kontakter). Kabling mellom ladestasjon og ladepunkter er inkludert i prisen. Snittlengde mellom stasjon og punkt er 10 meter. For graving se enhetspris pkt 4. 3 Montering inklusive montering av ladestasjon med 5 ladepunkter (10 kontakter). Kabling mellom ladestasjon og ladepunkter er inkludert i prisen. Snittlengde mellom stasjon og punkt er 10 meter. For graving se enhetspris pkt 4. 4 Graving inkl utstyr (pris pr meter grøft), inklusive legging av egnet rør og nødvendig avsperring. Enhetspris for grøfter mellom FS skap og ladestasjon samt mellom ladestasjon og ladepunkter 3 Asfaltering (pris per / kvm), snitt for en ladestasjon 40 kvm Pris Fordelingskap/ladepunkt 1 Fordelingskap for inntil 2 ladepunkter, 4 kontakter, inklusive fundament 2 Fordelingskap for inntil 5 ladepunkter, 10 kontakter, inklusive fundament 3 Ladepunkt med 2 kontakter inklusive fundament eventuelle braketter for montasje på vegg Pris Konsulentbistand 3 Konsulentbistand i fbm installasjon (inkl kontakt med strømleverandør) Pris pr time 17

19 Vedlegg 4: HMS-egenerklæring Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma: Adresse: Postnr./-sted. Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder (sign.) Dato: Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte (sign.) Dato: 18

20 Vedlegg 5: Transnova Standardsøknad for ladepunkter OBS! Søk om økonomiske midler FØR bygging settes i gang. Leverandøroversikt På hjemmesidene er det også lagt ut oversikt over leverandører av utstyr og tjenester som er relatert til lading av elbiler. Den er ment som en hjelp til de som skal etablere ladepunkt for ladbare motorvogner. 19

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for anskaffelse av Printere og multifunksjonsprintere Saksnr. 2011/425 Tilbudsfrist: 24.11.2011

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren Anskaffelsens nummer: 2014/00380 Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13

Konkurransegrunnlag. Ref. nr. 13/1318. Vintervedlikehold av kommunale veger og plasser Trevatn. Hov, 10.09.13 SØNDRE LAND KOMMUNE Lokalsamfunn Teknisk drift Dato... 10.09.2013 Vår Ref... TL-9513/13 Arkiv... Q03 Saksnr... 13/1318 Deres Ref... Konkurransegrunnlag Ref. nr. 13/1318 Vintervedlikehold av kommunale veger

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse Prisavtaler Prisavtaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i Søknadsgrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Omfang av oppdraget... 5 1.4 Lovanvendelse og konkurranseform...

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo vest 2011 Ruter As Side 1 av 14 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer

Grunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger

Grunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger Grunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger 1 Innhold Bakgrunn...3 Anskaffelsens formål og omfang...3 Kunngjøring...3 Oppdeling av leveransen...3 Avtale...3 Gjennomføring

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG

KONKURRANSESGRUNNLAG KONKURRANSESGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriften del I og III (anskaffelse over terskelverdi) for etablering av: Rammeavtale for design- og trykkeritjenester til Nasjonalbiblioteket Referanse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF Kontrakt nr 10/633 Kollektivtrafikk buss Tromsø-området mellom Troms fylkestrafikk FKF (heretter kalt Oppdragsgiver) og Nobina Norge AS (heretter kalt Operatør) organisasjonsnr.: 915 768 237 Kontrakten

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer