- 1 - FORMANNEN HAR ORDET:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- 1 - FORMANNEN HAR ORDET:"

Transkript

1 Påsken står for døra og fjellet ligger der med kilo- metervis av finpreparerte løyper. De av oss som fikk en forsmak på "påskeværet"i vinterferien, kan anbefalle løypene på det varmeste. Men for at det skal bli en vellykket og minnerik påske, må vi alle ta hensyn t i l fjellreglene. Kanskje ikke alle er like godt kjent med alle reglene, derfor har jeg tatt de med i dette nummer 0 Nytt av året v i l være en egen trimuke i Hugulia, som ledes av den tidligere tjekkiske idrettsstjernen Edward Stolba. "'Trimprogrammet for påskeuka er inntatt i bladet og.-det presiseres at alle i Hugulia Velforening er hjertelig velkomne t i l å delta i aktivitetene. Tilbudene er gratis. Vi v i l i tilegg arrangere vårt tradisjonelle påskerenn på påskeaften med start kl » Da v i l jeg få ønske dere alle og speielt dere som v i l tilbringe påsken for første gang i Hugulia - en riktig god påske og husk: Kjør forsiktig. Redaktøren.

2 - 1 - FORMANNEN HAR ORDET: Når en sitter i hytteveggen og nyter en fortsatt noe kald sol, er det også tid for noen refleksjoner over situasjonen i velforeningen. Vinterferien går mot slutten - i alle f a l l for Oslo og Akershus 1 vedkommende - og det er påfallende hvor få som har benyttet seg av sin hytte denne uke. Spesialordningen med bøttetømming som er innført i vinter ferie og påske virker overflødig for vinterferiens vedkommende. Men - i påsken fylles vel samtlige hytter, så da håper vi du merker deg tømmetider for din hytte- : grend. Merk deg også at langfredag tar vaktmesteren f r i, slik at du ikke forventer noen service den dagen. Ny snøscooter Den saken styret ønsk e t å prioritere høyt og som det fikk tilslutning t i l på generalforsamlingen, var kjøp av ny snøscooter., Vi har inngått en sameie- og sambruksavtale med Hugulia Fjellstue, som sier at innkjøp og driftskostnader skal deles l i k t mellom fjellstua og velforeningen. På nytt har det gode samarbeidsklimaet gitt resultater. Målet er at vi for alle vinterhelger og ferier skal ha en som er ansvarlig for å kjøre opp løyper hvis det er behov for dette. Velforeningen trenger ennå noen som er villige t i l å påta seg en slik jobb av og t i l. Vil du bidra, vær snill å kontakt styret. Vi v i l så "autorisere" snøscooterførere. Kravet er at du har fylt 20 år. I forbindelse med kjøpet av scooter, fikk vi fire leve randører t i l å komme og demonstrere sine scootere. Den som klart kom best fra testen, var den dyreste, men styret i fjellstua og velforeningen var ikke i. t v i l. Det ble en ny "Bamse" med listepris kr Med rabatt og innbytte endte vi med et totalt utlegg på ca. kr Vi håper denne investeringen v i l gjøre Hugulia mer attraktiv for alle som ønsker å skitrimme l i t t. HUSK: l i t t trim er så mye mer enn ikke noe.

3 - 2 - Med tanke på den offentlige kampanje som er i gang med mottoet FYSISK AKTIVITET FOR HELSE OG TRIVSEL, er det å håpe at forholdene nå blir så bra at ikke du ender opp. på statistikken over hjerteinfart pasienter eller andre med helseproblemer» Motrøen på fjellstua har i vinterferien virkelig tatt initiativ for økt aktivitet. I vinterferien har det vært tilbud om morgentrim, skiinstruksjon, trimdans, bordtennis mv. Et glimrende tilbud som v i l b l i fulgt opp i påsken. Et så positivt initiativ fortjener bred oppslutning fra flest mulig. Brenn i hytta. Dette er ikke noe oppfordring t i l at hytteeierne skal bedrive ulovligheter, men enda en henstilling om å brenne alt brennbart søppel i hytta. Det v i l lette vaktmesterens arbeid hvis det blir mindre søppel, dessuten v i l vi redusere tømmeavgiften t i l kommunen. I tillegg: HOLD ORDEN I SØPPELHUSET. Spesielt i påsken minner enkelte søppelhus mer om grisehus. Vær snill - når søppelsekken er f u l l, bind igjen sekken og sett en ny i stativet. Både søppelsekker og hyssing finner du i søppelhuset. Lukk døra i pumpehuset På nytt har to pumper gått istykker i vinter. En årsak kan være at de har frosset, derfor må alle huske å lukke døra inn t i l pumpehuset. Reparasjon av pumper er unødvendige utgifter, som DU kan være med på å forhindre. Omkobling av strømmålere I løpet av høsten fikk vi redusert antall strømabonnementer fra femten t i l seks. Dette v i l gi oss reduserte strømutgifter på kroner pr. år. Investeringen ble på totalt kr mva. Vi skal som opplyst på generalforsamlingen betale over to budsjettår. Vi har satt av kr på årets budsjett, og v i l fint få innpasset restbetalingen på neste års budsjett. Dette er på sikt en investering som v i l begrense kostnadsutviklingen for vellet.

4 - 3 - Den sterke prisstigningen på strøm de senere årene ser ikke ut t i l å avta, så vi har forhåpentlig foretatt en fornuftig investering. God påske lå en uke. før påske er det spesielt lite snø inne på fjellet. Vi får håpe at det kommer en god del før påsken. Dessuten må vel Hugulia stå for tur t i l å få drømmepåske i år? Det er også å håpe at Påskefestivalen får oppslutning fra flest mulig. Det legges ned mye arbeid fra påskerennkomiteen - vær med på å lage et vellykket arrangement. Vi sees i løypa på fjellet og i langrennssporet på påskeaften. Til slutt ønskes alle en god og solfylt påske. Styrets adresser og telefonnummere: Formann Lars Lie Haukeveien 2 a 1340 Bekkestua Arbeid: Privat: Nestformann Rolf Rollheim Maries vei 18 a 1322 Høvik Kasserer Gunnar Fjærli Solbakken Råde Redaktør Tore Andersen Ravnkollbakken Oslo Sekretær Gunnar Evensen Joh. Castbergsv Oslo Tilsynsutvalgets formann Jon schrøder Nordlifaret Skårer

5 - 4 - FOR SM AV II T~ I Hl_JCBLJL_ I f=t M f i R K f t Fra gjelder felgende regler for småviltjakt i Hugulia området; gnr. 6/1 i Nordre Land: 1. Jakt skjer, på eget ansvar for jegeren. For vrig gjelder de bestemmelsene som Viltloven av nr. 38 om viltet med endinger ved lov av 8. adril 1983 nr. 17 foreskriver eller som falger av denne, herav grunneiers rett t i l å innskrenke jakttider, jaktbare arter og hvem som kan få lose jaktkort. 2. Det er ikke-tillatt å jakte eller bære ladd våpen i hytteområdet. Barn og berusede personer som bærer våpen skal bortvises. Jakt kan kun drives i det tidsrom som er fastsatt av Viltnemnda i kommunen og ikke i tidsrommet f.o.m t.o.m Jakt med hund er ikke t i l l a t t så lenge det beiter sau oå eiendommen. I tiden skal hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Trening av jakthund kan bare foregå med særskilt samtykke fra grunneier. Fangst på vilt med snare, åte etc. er ikke t i l l a t t. 3. Ferasel med våpen Då Hug u-l i as grunn er bare lovlig i de tilatte jakttider når jaktkort m.v. er betalt, og bestemmelsene i jakt reglene for avrig overholdes. 4. Det er kun medlemmer av Postfolkenes Fellesforbund, tomte festere i Hytteområdet, samt gjester ved Hugulia Fjellstue som kan innvilges tillatelse t i l å drive jakt i området. Dessuten kan andre med tilknytning t i l området læse jaktkort. 5. fille som 'ønsker å lase jaktkort, må forevise kvittering for innbetalt jegeravgift t i l Staten. Fra må f rstegangsjegere dokumentere at de har gjennemgått jegerorove. 6. Jaktkort lases ved Hugulia Fjellstue eller ved direkte betaling t i l Den norske Postorganisasjon, Oslo og Omegn krets,feriehjemmet Hugulia, 0020 Oslo 1, postgirokonto Kvittering må forevises ved Hugulia Fjellstue for utstedelse av jaktkort. 7. Enhver som har lost jaktkort for Hugulia-området, har rett og plikt t i l, på en hyggelig måte, å forvisse seg om at andre jegere i området har gyldig jaktkort. Jegere uten gyldig jaktkort bortvises. 8. For 1986 gjelder folgende satser for jaktkort: 8.1. Tomtefestere kr. 150,- pr. sesong. Gjestekort (uten navn) kr. 50, pr. gjest pr. sesong Medlemmer av Postfolkenes Fellesforbund kr. 300, pr.-, sesong Andre kr. 600, pr. sesong ftvgiftene reguleres årlig.

6 Inntektene ved salg av "gjestekort" avsettes t i l et fond for jakt- og fisketiltak i området. Fondets midler forvaltes i fellesskap av grunneieren og Velforeningen ved deres styrer. 10. Det er ikke anledning t i l å overfore avgiftssatser eller leid jaktrett t i l annen person. 11. Jegerne plikter å opplyse om fangsten (art,antall m.v.) når grunneier forlanger dette. 12. Jaktreglene for Huguliaområdet skal finnes oppslått i samtlige hytter i området samt på Hugulia Fjellstue. 13. Brudd på disse reglene vil fore t i l inndragning av jaktkortet, samt nektelse av videre jakt inntil videre. 14. Nærværende regler er fastsatt i fellesskap av grunneier og Velforeningens styre på vegne av tomtefesterne. Grunneier fastsetter nye jaktregler etter å ha droftet forslag t i l eventuelle endringer med styret for Velforeningen i Hugulia Hytteområde. Oslo

7 - 6 - TØMMING AV DOBØTTER Ved ukeopphold må hver enkelt hyttebruker bære dobøtta t i l veien. Tømmingen foregår på mandager - onsdager og fredager m e l l 0 m kl og De som av fysiske årsaker selv ikke kan bære bøtta t i l veien, må gi vaktmesteren melding om dett på meldingslappen. Bøtta v i l da b l i hentet i hytta. EKSTRATØMMING I PÅSKEN mandag/onsåag/fredag Hyttefelt 1 ca kl Hyttefelt 3 ca kl Hyttefelt 5 ca kl Hyttefelt 7 ca kl tirsdag/torsdag/lørdag Hyttefelt 2 ca k l Hyttefelt 4 ca k l Hyttefelt 6 ca k l Hyttefelt 8 ca k l Tidene må overholdes. OBS: LANGPREDAG INGEN TØMMING HVIS DET SKULLE VÆRE BEHOV POR TØMMING UTOVER DENNE PLANEN KAN DIN BØTTE SETTES NED VED VEIEN PØR KL 10, OG DEN VIL BLI TØMT I LØPET AV DAGEN DE DAGER DET ER BØTTETøMMING PÅ DE ANDRE HYTTEFELTENE. Nedenfor, er inntatt meldingslapp for de av dere som ønsker å fylle denne ut før dere kommertil Hugulia: (Meldingslappen var klippet ut i eksemplaret som var grunnlag for innskanningen.)

8 HILSEN TIL HYTTEGJESTENE Velkommen t i l påskefjellet i år også. Snødekte vidder lokker, og årets store vinterfest kan begynne. En god påskeferie betyr mye for hver skal ta fatt på hverdagen igjen. Som representant for grunneieren, Den norske enkelt av oss når vi Postorganisasjon, Oslo og Omegn krets, v i l jeg gjerne benytte denne anledning t i l å hilse og ønske alle et hyggelig opphold i Huguliaområdet. Vårt kurs- og feriested, Hugulia Fjellstue A/S, står beredt t i l å ta imot alle gjester så langt kapasiteten rekker. I år har vi bl.a. engasjert Postverkets aktivitetsleder. idrettskonsulent som Så den som v i l være med får henge på. Siden hytteområdet ble påbegynt i slutten 1960-årene, har mange nye hytteeiere kommet t i l, men mange har vært med siden begynnelsen. Etter hvert har hytteeierne, Velforeningen og grunneieren i fellesskap fått etablert et bra friluftsområde. Vi har løst mange oppgaver i fellesskap, bl.a. var vi med som en av de mange verneinteresserte som gikk imot Etna-utbyggingen med de følger dette kunne få for Huguliaområdet. Samarbeidet og t i l l i t e n mellom hytteeierne, Velforeningens styreog oss er i hele perioden b l i t t styrket og fungerer etter vårt skjønn meget godt. Og et godt samarbeid er nødvendig foråt vi skal få løst oppgavene t i l beste for alle og trives. Den fratrådte undertegnede som formann i styret for Feriehjemmet Hugulia og Hugulia Fjellstue. Etter mer enn 12 års a k t i v t arbeid med Hugulia, hvorav de 9 siste som styreformann har jeg bedt om avløsning fra dette meget interessante, men arbeidskrevende verv. I denne perioden har jeg hatt gleden av å lede sluttføringen av hytteområdet og gjenoppbyggingen av Hugulia Fjellstue A/S. Begge enheter er nå kommet inn i en positiv utvikling t i l beste for alle parter. Det er derfor jeg i trygg forvissning om videre fremgang, jeg nå forlater ledelsen t i l et nytt styre med Finn Jota , som formann. Jeg v i l takke a l l e f o r mange h y g g e l i g e henvendelser og samtaler, spesielt v i l jeg takke Velforeningens styre, vaktmester og tilsynsutvalget for meget godt samarbeid. Lykke t i l videre i Hugulia. Tr... J 6 Vennlig Kjell hilsen Vidar Hansen

9 - 3 - P R 0 G RAM (Med forbehold pga. værforhold) TRIM OG AKTIV FRITID I HUGULIA Lørdag kl Orientering om AKTIVITETSUKEN kl Trimdans Søndag kl Morgengymnastikk og introduksjon av lokaliteter kl Skiskole - skiteknikk/langrenn - diagonalgang på flate - dobbelttak på flate - utforkjøring - bremse og fallteknikk kl Skiskole - slalom gruppefordeling kl Video - riktig utstyr for langrenn/slalom ski, støvler, bindinger, staver, smøring av ski. - VM 1982 i Oslo Mandag kl Morgengymnastikk med joggetur kl Skiskole/langrenn - forskjellige treningsformer - langkjøring - intervall - naturlig intervall - oppvarming og avslutning - vedlikeholdstrening kl Skiskole/slalom for nybegynnere kl Trim og helse (kosthold, slanking, tobakk og alkohol) kl Turnering i bordtennis Tirsdag kl Morgengymnastikk med joggetur kl Skitrim for hele familien - leker/spill og konkurranse på ski kl Triathlon/Alt gjennomføres på samme par ski - utfor/sving - hopp - langrenn kl Skader og førstehjelp kl Turneringen i bordtennis fortsetter

10 - 9 - Onsdag kl Morgengymnastikk med joggetur kl Skiskole/skiorientering - kart - kompass kl Skiskole/slalom - innlagte styrkeøvelser - skigymnastikk kl Bordtennisturneringen fortsetter kl Video - jogging - mentalt avspenningsteknikk Torsdag kl Morgengymnastikk med joggetur kl Skiskole/langrenn - spill og leker i snø mv. kl Skiskole/slalom kl Video - Sekvens-trening kl Trimdans Fredag kl Morgengymnastikk kl HUGULIA-lekene - langrenn - hopp - slalom Lørdag kl HUGULIA-lekene - fortsettelse triathlon kl Premieutdeling - bordtennis - HUGULIA-lekene Søndag kl Morgengymnastikk kl Ski - langtur kl Aktivitetsuke slutt

11 Lavinehunder på «luftetur» Veldisiplinerte, tilsynelatende uten nerver. Uten en lyd entrer de firbein- " te luftambulansen sammen med sine herrer. Helikopteret letter, - flyver Roy Estensen manøvrerer farkostenmed stø hånd til værs innover fjellheimen. Høyden og helikopterets raske bevegelser.later ikke til å virke. nevneverdig inn på de firbeinte. I dag er været praktfullt, men i fjellet skifter det som kjent fort, dg både hunder og mannskap er vel forberedt.. _ Hva det dreier'seg om? Lavinehundkurs. Hunder og førere skal bli vant til fjellet og trenes i realistisk redningstjeneste: For selv om dette «bare» er trening, er opplegget virkelig nok. Gjengitt med tillatelse av Oppland Arbeiderblad.

12 Av Arve Westby I år er det femte gang Foreningen Norske Lavinehunder, distrikt Hedmarka"og: Oppland, avholder C- og B-lciirs i Synnfjellet. Kurset går over.tre:helger, med seks effektive.treningsdager. Base for øvelsene "-er Hugulia Fjellstue. Selve treningen foregår på fjellviddene innenfor! ' ' _., - Terrenget.-er som skreddersydd forij.redriingsøyelser, sier kursleder i'arrifiriij'ihaslé "idet vi flyr innover fjéflnemen/t'.".-?"" Hundene ven- 1 nes til å fly. Det er ikke bare hundene som skal lære seg fjellvett og effektiv j redningstjenester' Utdanningen- av j mannskapene er like viktig. Hund og fører må fungere godt sammen, i Det er også viktig å venne hundene til å fly med luftambulansen, som er et av redningstjenestens viktigste hjelpemidler i arbeidet med å redde liv. Foreningen Norske Lavinehunder er en sentral brikke i redningsarbeidet: ' Foreningenavholder jevnlige kurs og treningssamlinger ' for sine medlemmer, for å stå best mulig rustet når uhellet er ute og personer blir meldt saynetjnå står^ vinterferien for døren, og om ikke så alt for lenge er det påske. To ferier som erfaringsmessig sørger for nok av oppgaver for redningstjenesten. Godt samarbeid -Vi har et godt samarbeid med Norsk Luftambulanse, Røde Kors ogiielsevesenet. Vi har også et mei l - get godt samarbeid med Aase og Magnar Motrøen på Hugulia Fjellstue, som nå er fast base for C- og B-kursene. A-kursene av: holdes på Grotli, forteller Arnfinn Hasle. _... Schåferne er i flertall blant de firbeinte ^redningsmannskapene.. Golden retriever, border collie og rottweiler er blant de andre rasene..som er representert på kurset i.synnfjellet For å få.b-godkjénning må de enkelte ekvipasjene bl.a. overnatte i snøhuler "og gå en lang utmarsj." før de.innfinner jeg på treningsfeltene.^det-stilles, storekrav til rdisiplin hosjtøkde' hund og- fører. Brukshuriddpplæring og * himde- ' psykologi-er sentrale ting på kurset, isom også. inkluderer' førstehjelp,' regler for" bekledning og orientering om "redningstjenestens oppbygging. -_. ; Årsakssammenhenger blir også tillagt stor vekt. Opplæringen er med andre ord meget omfattende", og tar sikte på å skikke deltakerne til å møte alle fjellets utfordringer. V. ^. Søkingen "i. \. f ^Tilbake ^lsrhehkopterets- -ferd innover fjellheimen.: Hundene er like.rolige, noen flyr for iførste gang, andre har;flere «lufteturer» bak seg. :. '. "- :. ' i-'sé:- i. :Så er vi framme på treningsområdet. Hundene forberedes på søk etter nedgravde personer som på fagspråket kalles figuranter. Imens går luftambulansen i skytteltrafikk fram og tilbake fra fjellstua og befordrer tobeinte og firbeinte inn til øvingsfeltene.. Søkingen begynner. Konsentrasjonen er på topp hos både hund og fører. Plutselig er hunden på sporet, og_farer som et lyn mot et bestemt punkt. Intens graving, labbene går. som trommestikker. Joda, der ligger figuranten. Hunden retter seg opp, kikker med et fornøyd uttrykk på sin herre som svarer med godord og klapp. Vellykket.: Slik fortsetter det utover dagen. Hund og fører får grundig trening og tilslutt godkjent bevis, diplom bg Iayinemerke; Deltakerne hadde bare godord "om hele opplegget. Profesjonelt og vel tilrettelagt på alle måter, var omkvedet. Topp værforhold bidro også til et meget godt helhetsinntrykk fra lavinehundkurset i et praktfullt stykke Synnfjell-natur. Hugulia Fjellstue er fast base f or Foreningen Norske Lavinehunders C- og B-kurs. Her styreformann - Kjell Vidar Hansen, vertskapet Magnar og Aase Motrøen med barna Marius og Åsmund og kursleder Arnfinn Hasle. Hundene på bildet er golden retrieveren «Jim» og schaferen «XO».

13 Dersom du har gått "Sæterløypa", hvorfor ikke legge turen inn t i l Hugulia Fjellstues kaffeteria og slappe av med en pizza, hamburger e.l., eller hva med en kopp kaffe med ferske kaker? Yi v i l i år holde åpent i hele påsken. Dersom du kunne tenke deg å droppe middagslagingen i hytta, kan du innta en rimelig middag hos oss. Men da må vi få beskjed en dag i forveien. Kiosken v i l være åpen fra kl t i l kl hver dag. Når det gjelder dusj/badstu, vises t i l eget oppslag. " Ved bruk av bordtennisrom, T.V.-stua eller andre fellesarealer, må vi be om at det holdes orden i lokalene. Vi ønsker dere alle hjertelig velkomne t i l Hugulia Fjellstue og samtidig en riktig god påske. Hilsen Aase og Magnar Motrøen

14 Kjære Hugustubblesere. Som seg hør og bør skal vel ethvert jubileum feires på sin spesielle måte. I 1985 hadde "Hugustubben",10 års jubileum. Bladet som fikk det treffende navn "Hugustubben" har vært bindeleddet på så mange måter. Med diverse innhold - fra eldre tid - og fram t i l høyst dagsaktuelle ting. Dessverre har vi ikke kunnet lese alle nummer som er kommet ut - men vi tar ikke f e i l om vi tror at bladets innhold har vært med passende humor og alvor, sammen med diverse orienteringer t i l alle som føler tilknytting t i l Hugulia og Hugulia hytteområde. Som nevnt har vi ikke hatt fullgod kontakt med "Hugustubben", men den hyggelige handelsforbindelsen vi opprettet allerede før 1970, er fremdeles en betydningsfull realitet - vi har lært å sette pris på. Budbringende: Når vi mener at bladet trygt kan sies å ha vært budbringende, står samme ordet fram for oss i forkortet form - nemlig ordet bud. Et uttrykk vi stadig på så mange måter daglig får - og drar nytte av. Enten bud ved offentlig eller private tiltak. Direkte eller indirekt, og skal som regel være samfunnet og den enkelte t i l manuell eller annen hjelp og orientering. Vi v i l således få minne om de bud og rettningslinjer vi forsøker å følge opp. Det første bud må vel'være allsidig vareutvalg og av god kvalitet. Et annet viktig bud vi føler forpliktelse t i l, er god service og hyggelig behandling. Det tredje bud er budene vi bringer ut våre varer med. Bud som utføres med bilene, traktor og snøscooter. Varene må frem som det heter - og helst i rett tid. Våre bud v i l alltid stå t i l tjeneste. Vårt distrikt har i lengere tid opplevet godt vær og fint skiføre - noe som har gledet de mange feriefolk her oppe i denne vinterferien. Og da det er kort tid igjen t i l neste ferieuke - v i l vi med dette få si de mange skiturister velkommen hit opp - t i l forhåpentlig gode feriedager. GOD PÅSKE. Hilsen Ulsaker & Hilsen

15 De 9 fjeiireglene som må kunnes: 1. Legs Ikke ut på langtur uten trening. 2. Meid fra hvor du gar. 3. Yb respekt for været og værmeldingene. 4. Lytt til erfarne fjellfolk. 5. Vær rustet mot uvær selv på korte turer. Ta alltid med ryggsekk, tpade og det utstyr fjellet krever. 6. Husk kart og kompass. 7. Gå ikke alene. 8. Vend 1 tide, det er ingen skam å snu. 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig.

16 HUGULIA VELFORENINGS SKIFESTIVAL PÅSKEN 1986 NB! ARRANGEMENTSKOMITEEN ØNSKER Å STARTE AR BEIDET MED FØRING AV STARTLISTER SÅ TIDLIG SOM MULIG (FRA PALMELØRDAG), HUSK DERFOR Å LEGGE PÅMELDINGSSLIPPEN I KASSEN I FORBINDELSE MED DIN ANKOMST TIL PÅSKEFJELLET. Ja så «braker» det løs igjen: Fyll ut påmeldingsslippen og legg den i kassen for forslag til tilsynskomiteen, som er plassert på forbrenningshuset ved bommen, senest skjærtorsdag l;/3-kr SKIFESTIVAL FOR MEDLEMMER MED GJESTER - påskeaften kl. IH.OO- på samme sted som i fjor. Det konkurreres i følgende klasser: Voksne: Langrenn m/forviklinger (idealtid) Barn: fc>-15 år: Langrenn m/forviklinger (idealtid) Barn: 2-5år: Langrenn (idealtid). Han har visst ikke lest at det er idealtid i år. VIKTIG, VEDR. PÅSKESKIRENNET: På grunn av den store og hyggelige oppslutningen skirennet vårt har fått, ser vi oss dessverre nødt til å utelukke fra start, de som ikke har benyttet seg av påmeldingsslippen, eller muntlig gitt beskjed til arrangementskomiteen innen fristens utløp. Vi håper at det vises forståelse for dette. Det skaper nemlig et kollossalt merarbeid med etteranmeldelser! Skal man få aviklet et så stort skirenn (160 deltakere i fjor) fort og greit, så må startlisten, tidtagerlister, starttider for hver deltaker, diplomer osv. planlegges og skrives ferdig på forhånd. Er man i tvil om man vil delta eller ikke, så er det mye enklere for arrangørene at man melder seg på på forhånd, og eventuelt trekker seg hvis man ikke ønsker å delta likevel. Arrangementskomiteen PÅMELDINGSKUPONG SKIRENN NAVN HYTTENR. VOKSNE B A R N A S år BARN 2-5år -

De av dere som ønsker å være med på en mer organisert trim, kan være med Edward Stolba. Program for trimuken er inntatt i Hugustubben.

De av dere som ønsker å være med på en mer organisert trim, kan være med Edward Stolba. Program for trimuken er inntatt i Hugustubben. .-mn n Atter noen uker er gått og v i står foran en ny f e r i e t i d. Været de s i s t e dagene har vært bra, så det er bare å håpe på at det v i l fortsette. Jeg minner om vårt påskeskirenn som v i

Detaljer

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett)

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) Organ for Hugulia Velforening ÅRGANG 19 Nr. 2-1994 Det innkalles til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning

Detaljer

Delta ipåskefestivalen! Se siste side.

Delta ipåskefestivalen! Se siste side. FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står foran en ny forhåpentlig solfylt påske. Påske betyr mange besøkende i vårt kjære Huguliaområde, og det igjen betyr at vi må ta ekstra hensyn til

Detaljer

^ Bygge og Sewceorga/i

^ Bygge og Sewceorga/i Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 - NR. 4 2007 God jul og godt nytt år! s.8 s.10-11 Ordføreren Vertshuset Ny løypelegger s.20 Lederen Vi må ta vare på dugnadsånden i Hugulia Vi kan se tilbake på

Detaljer

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel w mf Redaktørens hjørne Julen nærmer seg og noen har kanskje tenkt å feire den på fjellet. Det er blitt vanligere de siste årene å både feire jul og nyttår på fjellet. Årsaken til dette kan være så mangt.

Detaljer

O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 33 - NR. 1 2009 Hugulia Velforenings første 10 år - se side 6

O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 33 - NR. 1 2009 Hugulia Velforenings første 10 år - se side 6 Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 33 - NR. 1 2009 www.huguliavel.no Hugulia Velforenings første 10 år - se side 6 GOD PÅSKE Kry hane holder hønene i ørene - les om påskeeggene på side 4 LEDER N Adresse:

Detaljer

Skattejakt i fjellheimen. Et lite stykke Norgeshistorie. Bjørnejegeren fra Nord-Torpa. s.13. s.14. s.4. Organ for Hugulia velforening

Skattejakt i fjellheimen. Et lite stykke Norgeshistorie. Bjørnejegeren fra Nord-Torpa. s.13. s.14. s.4. Organ for Hugulia velforening Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 34 NR. 2 2010 Skattejakt i fjellheimen s.13 Et lite stykke Norgeshistorie s.14 Bjørnejegeren fra Nord-Torpa s.4 REDAKTØRENS hjørne Jeg sitter ved vinduet på hytta en

Detaljer

God Huguliapåske ønsker vi hverandre

God Huguliapåske ønsker vi hverandre God Huguliapåske ønsker vi hverandre og glem nå ikke... DE 9 FJELLREGLENE SOM MÅ KUNNES: 1. Legg ikke ut på langtur uten tre- 4. Lytt til erfarne fjellfolk. 7. Gå ikke alene. ning. 5. Vær rustet mot uvær

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 36 - NR. 3 2012 GOD JUL! Våre fugler s. 8 Finnmarksløpet s. 10 Uniformer s. 18

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 36 - NR. 3 2012 GOD JUL! Våre fugler s. 8 Finnmarksløpet s. 10 Uniformer s. 18 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 36 - NR. 3 2012 GOD JUL! Våre fugler s. 8 Finnmarksløpet s. 10 Uniformer s. 18 REDAKTØRENS hjørne Fra høstdugnad til jul! Hva slags tittel er det? Kun en liten illustrasjon

Detaljer

Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS

Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Forsidefoto: Hans-Jacob Anonsen Påsken - et høydepunkt for mange Jeg skriver dette en mandag i mars og det er umulig å forestille seg om snøen varer til påske eller om det blir grønt påskeskirenn i år

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine BorreGolfer n Våren 2006 Foto: Per Ervik Den lykkelige tid... Forventningsfull. Det er hva jeg er like før sesongenen starter. Det er en slags kriblende og undrende tid - og nå er den her - den lykkelige

Detaljer

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 21. FEBRUAR 2015 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 1 Mars 2010 90 år med fjellvett! Så tidlig som på 1920-tallet startet Norges Røde Kors med tiltak for å sikre tryggheten for folk som gikk

Detaljer

a/m CLronncn til m mmim imndel HOS NØRSTEUEN DAGLIGVARE "? a n r t < ors 1 0 : 0 0 V 0 * r f 1 0 0 0 n Nord-torpvegen 1375-61 11 85 40

a/m CLronncn til m mmim imndel HOS NØRSTEUEN DAGLIGVARE ? a n r t < ors 1 0 : 0 0 V 0 * r f 1 0 0 0 n Nord-torpvegen 1375-61 11 85 40 Fors ide foto: Arne R. Bjornstad Redaktørens hjørne høsten 2013 I juninummeret av = Oslo star det om Knut Marius som er rusmisbruker. Han elsker naturen og er en dyktig amatørfotograf. Han sier fjellet

Detaljer

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Na er del julaften og 17. Mai for oss med hytte pa Hugulia. Det er den tiden pa aret de aller fleste hyttene er fulle. Og hva er det som gjør at vi gar mann av huse for å tilbringe påsken på fjellet? Det

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern. Nr. 95 JUnI 2009 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innhold: Løypenettet rakner s. 6 Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.no Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009 Se: www.birkebeinern.no

Detaljer

Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015

Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015 Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015 Bonderomantikk, sånn var det før i tida. I bakgrunnen badstue og smia langs bilveien vår til Hugulia. Møt familien Berg på Røste gård. REDAKTØRENS

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Startsiden Aktuelt Om Høvringen Vel Bildegalleri Nyttige linker Ta kontakt

Startsiden Aktuelt Om Høvringen Vel Bildegalleri Nyttige linker Ta kontakt TIL ALLE MEDLEMMER! Vi vil gjerne ha tilsendt e-postadresse til alle medlemmene i Høvringen Vel for å kunne sende ut informasjon også pådenne måten. Høvringen Vel post@hovringenvel.no Startsiden Aktuelt

Detaljer

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6

bladet Tøff start for Anine! «Et terapeutisk pusterom» NAV gjør oss til «krigere» Musikk: Maiken Kvåle: Nr. 2 2011 57. årgang Se side 24 Se side 6 CP bladet Nr. 2 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Musikk: «Et terapeutisk pusterom» Se side 24 Maiken Kvåle: NAV gjør oss til «krigere» Se side 26 Tøff start for Anine! Se side

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet

Nummer 1-2007. Lever mest på onsdager. Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing. Snøkaos på Sørlandet Nummer 1-2007 Lever mest på onsdager Intervju med Jan Egeland Hjelpekorpset 75 år Oppsporing Snøkaos på Sørlandet LITT AV HVERT Røde Kors i Norge TIPS OSS Røde Kors-magasinet Norges Røde Kors PB 1, Grønland,

Detaljer

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no

NEK-nytt Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Redaktørens hjørne www.eurasierklubben.no -nytt Medlemsblad for Norsk Eurasierklubb, stiftet 20. mai 2006 Årsmøte 2010 protokoll, se side 4 og 5 Ellers i dette nummeret bl.a: Nytt fra styret Årsmøteprotokoll Årets utstillingseurasier 2009 Spesialen

Detaljer