- 1 - FORMANNEN HAR ORDET:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- 1 - FORMANNEN HAR ORDET:"

Transkript

1 Påsken står for døra og fjellet ligger der med kilo- metervis av finpreparerte løyper. De av oss som fikk en forsmak på "påskeværet"i vinterferien, kan anbefalle løypene på det varmeste. Men for at det skal bli en vellykket og minnerik påske, må vi alle ta hensyn t i l fjellreglene. Kanskje ikke alle er like godt kjent med alle reglene, derfor har jeg tatt de med i dette nummer 0 Nytt av året v i l være en egen trimuke i Hugulia, som ledes av den tidligere tjekkiske idrettsstjernen Edward Stolba. "'Trimprogrammet for påskeuka er inntatt i bladet og.-det presiseres at alle i Hugulia Velforening er hjertelig velkomne t i l å delta i aktivitetene. Tilbudene er gratis. Vi v i l i tilegg arrangere vårt tradisjonelle påskerenn på påskeaften med start kl » Da v i l jeg få ønske dere alle og speielt dere som v i l tilbringe påsken for første gang i Hugulia - en riktig god påske og husk: Kjør forsiktig. Redaktøren.

2 - 1 - FORMANNEN HAR ORDET: Når en sitter i hytteveggen og nyter en fortsatt noe kald sol, er det også tid for noen refleksjoner over situasjonen i velforeningen. Vinterferien går mot slutten - i alle f a l l for Oslo og Akershus 1 vedkommende - og det er påfallende hvor få som har benyttet seg av sin hytte denne uke. Spesialordningen med bøttetømming som er innført i vinter ferie og påske virker overflødig for vinterferiens vedkommende. Men - i påsken fylles vel samtlige hytter, så da håper vi du merker deg tømmetider for din hytte- : grend. Merk deg også at langfredag tar vaktmesteren f r i, slik at du ikke forventer noen service den dagen. Ny snøscooter Den saken styret ønsk e t å prioritere høyt og som det fikk tilslutning t i l på generalforsamlingen, var kjøp av ny snøscooter., Vi har inngått en sameie- og sambruksavtale med Hugulia Fjellstue, som sier at innkjøp og driftskostnader skal deles l i k t mellom fjellstua og velforeningen. På nytt har det gode samarbeidsklimaet gitt resultater. Målet er at vi for alle vinterhelger og ferier skal ha en som er ansvarlig for å kjøre opp løyper hvis det er behov for dette. Velforeningen trenger ennå noen som er villige t i l å påta seg en slik jobb av og t i l. Vil du bidra, vær snill å kontakt styret. Vi v i l så "autorisere" snøscooterførere. Kravet er at du har fylt 20 år. I forbindelse med kjøpet av scooter, fikk vi fire leve randører t i l å komme og demonstrere sine scootere. Den som klart kom best fra testen, var den dyreste, men styret i fjellstua og velforeningen var ikke i. t v i l. Det ble en ny "Bamse" med listepris kr Med rabatt og innbytte endte vi med et totalt utlegg på ca. kr Vi håper denne investeringen v i l gjøre Hugulia mer attraktiv for alle som ønsker å skitrimme l i t t. HUSK: l i t t trim er så mye mer enn ikke noe.

3 - 2 - Med tanke på den offentlige kampanje som er i gang med mottoet FYSISK AKTIVITET FOR HELSE OG TRIVSEL, er det å håpe at forholdene nå blir så bra at ikke du ender opp. på statistikken over hjerteinfart pasienter eller andre med helseproblemer» Motrøen på fjellstua har i vinterferien virkelig tatt initiativ for økt aktivitet. I vinterferien har det vært tilbud om morgentrim, skiinstruksjon, trimdans, bordtennis mv. Et glimrende tilbud som v i l b l i fulgt opp i påsken. Et så positivt initiativ fortjener bred oppslutning fra flest mulig. Brenn i hytta. Dette er ikke noe oppfordring t i l at hytteeierne skal bedrive ulovligheter, men enda en henstilling om å brenne alt brennbart søppel i hytta. Det v i l lette vaktmesterens arbeid hvis det blir mindre søppel, dessuten v i l vi redusere tømmeavgiften t i l kommunen. I tillegg: HOLD ORDEN I SØPPELHUSET. Spesielt i påsken minner enkelte søppelhus mer om grisehus. Vær snill - når søppelsekken er f u l l, bind igjen sekken og sett en ny i stativet. Både søppelsekker og hyssing finner du i søppelhuset. Lukk døra i pumpehuset På nytt har to pumper gått istykker i vinter. En årsak kan være at de har frosset, derfor må alle huske å lukke døra inn t i l pumpehuset. Reparasjon av pumper er unødvendige utgifter, som DU kan være med på å forhindre. Omkobling av strømmålere I løpet av høsten fikk vi redusert antall strømabonnementer fra femten t i l seks. Dette v i l gi oss reduserte strømutgifter på kroner pr. år. Investeringen ble på totalt kr mva. Vi skal som opplyst på generalforsamlingen betale over to budsjettår. Vi har satt av kr på årets budsjett, og v i l fint få innpasset restbetalingen på neste års budsjett. Dette er på sikt en investering som v i l begrense kostnadsutviklingen for vellet.

4 - 3 - Den sterke prisstigningen på strøm de senere årene ser ikke ut t i l å avta, så vi har forhåpentlig foretatt en fornuftig investering. God påske lå en uke. før påske er det spesielt lite snø inne på fjellet. Vi får håpe at det kommer en god del før påsken. Dessuten må vel Hugulia stå for tur t i l å få drømmepåske i år? Det er også å håpe at Påskefestivalen får oppslutning fra flest mulig. Det legges ned mye arbeid fra påskerennkomiteen - vær med på å lage et vellykket arrangement. Vi sees i løypa på fjellet og i langrennssporet på påskeaften. Til slutt ønskes alle en god og solfylt påske. Styrets adresser og telefonnummere: Formann Lars Lie Haukeveien 2 a 1340 Bekkestua Arbeid: Privat: Nestformann Rolf Rollheim Maries vei 18 a 1322 Høvik Kasserer Gunnar Fjærli Solbakken Råde Redaktør Tore Andersen Ravnkollbakken Oslo Sekretær Gunnar Evensen Joh. Castbergsv Oslo Tilsynsutvalgets formann Jon schrøder Nordlifaret Skårer

5 - 4 - FOR SM AV II T~ I Hl_JCBLJL_ I f=t M f i R K f t Fra gjelder felgende regler for småviltjakt i Hugulia området; gnr. 6/1 i Nordre Land: 1. Jakt skjer, på eget ansvar for jegeren. For vrig gjelder de bestemmelsene som Viltloven av nr. 38 om viltet med endinger ved lov av 8. adril 1983 nr. 17 foreskriver eller som falger av denne, herav grunneiers rett t i l å innskrenke jakttider, jaktbare arter og hvem som kan få lose jaktkort. 2. Det er ikke-tillatt å jakte eller bære ladd våpen i hytteområdet. Barn og berusede personer som bærer våpen skal bortvises. Jakt kan kun drives i det tidsrom som er fastsatt av Viltnemnda i kommunen og ikke i tidsrommet f.o.m t.o.m Jakt med hund er ikke t i l l a t t så lenge det beiter sau oå eiendommen. I tiden skal hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Trening av jakthund kan bare foregå med særskilt samtykke fra grunneier. Fangst på vilt med snare, åte etc. er ikke t i l l a t t. 3. Ferasel med våpen Då Hug u-l i as grunn er bare lovlig i de tilatte jakttider når jaktkort m.v. er betalt, og bestemmelsene i jakt reglene for avrig overholdes. 4. Det er kun medlemmer av Postfolkenes Fellesforbund, tomte festere i Hytteområdet, samt gjester ved Hugulia Fjellstue som kan innvilges tillatelse t i l å drive jakt i området. Dessuten kan andre med tilknytning t i l området læse jaktkort. 5. fille som 'ønsker å lase jaktkort, må forevise kvittering for innbetalt jegeravgift t i l Staten. Fra må f rstegangsjegere dokumentere at de har gjennemgått jegerorove. 6. Jaktkort lases ved Hugulia Fjellstue eller ved direkte betaling t i l Den norske Postorganisasjon, Oslo og Omegn krets,feriehjemmet Hugulia, 0020 Oslo 1, postgirokonto Kvittering må forevises ved Hugulia Fjellstue for utstedelse av jaktkort. 7. Enhver som har lost jaktkort for Hugulia-området, har rett og plikt t i l, på en hyggelig måte, å forvisse seg om at andre jegere i området har gyldig jaktkort. Jegere uten gyldig jaktkort bortvises. 8. For 1986 gjelder folgende satser for jaktkort: 8.1. Tomtefestere kr. 150,- pr. sesong. Gjestekort (uten navn) kr. 50, pr. gjest pr. sesong Medlemmer av Postfolkenes Fellesforbund kr. 300, pr.-, sesong Andre kr. 600, pr. sesong ftvgiftene reguleres årlig.

6 Inntektene ved salg av "gjestekort" avsettes t i l et fond for jakt- og fisketiltak i området. Fondets midler forvaltes i fellesskap av grunneieren og Velforeningen ved deres styrer. 10. Det er ikke anledning t i l å overfore avgiftssatser eller leid jaktrett t i l annen person. 11. Jegerne plikter å opplyse om fangsten (art,antall m.v.) når grunneier forlanger dette. 12. Jaktreglene for Huguliaområdet skal finnes oppslått i samtlige hytter i området samt på Hugulia Fjellstue. 13. Brudd på disse reglene vil fore t i l inndragning av jaktkortet, samt nektelse av videre jakt inntil videre. 14. Nærværende regler er fastsatt i fellesskap av grunneier og Velforeningens styre på vegne av tomtefesterne. Grunneier fastsetter nye jaktregler etter å ha droftet forslag t i l eventuelle endringer med styret for Velforeningen i Hugulia Hytteområde. Oslo

7 - 6 - TØMMING AV DOBØTTER Ved ukeopphold må hver enkelt hyttebruker bære dobøtta t i l veien. Tømmingen foregår på mandager - onsdager og fredager m e l l 0 m kl og De som av fysiske årsaker selv ikke kan bære bøtta t i l veien, må gi vaktmesteren melding om dett på meldingslappen. Bøtta v i l da b l i hentet i hytta. EKSTRATØMMING I PÅSKEN mandag/onsåag/fredag Hyttefelt 1 ca kl Hyttefelt 3 ca kl Hyttefelt 5 ca kl Hyttefelt 7 ca kl tirsdag/torsdag/lørdag Hyttefelt 2 ca k l Hyttefelt 4 ca k l Hyttefelt 6 ca k l Hyttefelt 8 ca k l Tidene må overholdes. OBS: LANGPREDAG INGEN TØMMING HVIS DET SKULLE VÆRE BEHOV POR TØMMING UTOVER DENNE PLANEN KAN DIN BØTTE SETTES NED VED VEIEN PØR KL 10, OG DEN VIL BLI TØMT I LØPET AV DAGEN DE DAGER DET ER BØTTETøMMING PÅ DE ANDRE HYTTEFELTENE. Nedenfor, er inntatt meldingslapp for de av dere som ønsker å fylle denne ut før dere kommertil Hugulia: (Meldingslappen var klippet ut i eksemplaret som var grunnlag for innskanningen.)

8 HILSEN TIL HYTTEGJESTENE Velkommen t i l påskefjellet i år også. Snødekte vidder lokker, og årets store vinterfest kan begynne. En god påskeferie betyr mye for hver skal ta fatt på hverdagen igjen. Som representant for grunneieren, Den norske enkelt av oss når vi Postorganisasjon, Oslo og Omegn krets, v i l jeg gjerne benytte denne anledning t i l å hilse og ønske alle et hyggelig opphold i Huguliaområdet. Vårt kurs- og feriested, Hugulia Fjellstue A/S, står beredt t i l å ta imot alle gjester så langt kapasiteten rekker. I år har vi bl.a. engasjert Postverkets aktivitetsleder. idrettskonsulent som Så den som v i l være med får henge på. Siden hytteområdet ble påbegynt i slutten 1960-årene, har mange nye hytteeiere kommet t i l, men mange har vært med siden begynnelsen. Etter hvert har hytteeierne, Velforeningen og grunneieren i fellesskap fått etablert et bra friluftsområde. Vi har løst mange oppgaver i fellesskap, bl.a. var vi med som en av de mange verneinteresserte som gikk imot Etna-utbyggingen med de følger dette kunne få for Huguliaområdet. Samarbeidet og t i l l i t e n mellom hytteeierne, Velforeningens styreog oss er i hele perioden b l i t t styrket og fungerer etter vårt skjønn meget godt. Og et godt samarbeid er nødvendig foråt vi skal få løst oppgavene t i l beste for alle og trives. Den fratrådte undertegnede som formann i styret for Feriehjemmet Hugulia og Hugulia Fjellstue. Etter mer enn 12 års a k t i v t arbeid med Hugulia, hvorav de 9 siste som styreformann har jeg bedt om avløsning fra dette meget interessante, men arbeidskrevende verv. I denne perioden har jeg hatt gleden av å lede sluttføringen av hytteområdet og gjenoppbyggingen av Hugulia Fjellstue A/S. Begge enheter er nå kommet inn i en positiv utvikling t i l beste for alle parter. Det er derfor jeg i trygg forvissning om videre fremgang, jeg nå forlater ledelsen t i l et nytt styre med Finn Jota , som formann. Jeg v i l takke a l l e f o r mange h y g g e l i g e henvendelser og samtaler, spesielt v i l jeg takke Velforeningens styre, vaktmester og tilsynsutvalget for meget godt samarbeid. Lykke t i l videre i Hugulia. Tr... J 6 Vennlig Kjell hilsen Vidar Hansen

9 - 3 - P R 0 G RAM (Med forbehold pga. værforhold) TRIM OG AKTIV FRITID I HUGULIA Lørdag kl Orientering om AKTIVITETSUKEN kl Trimdans Søndag kl Morgengymnastikk og introduksjon av lokaliteter kl Skiskole - skiteknikk/langrenn - diagonalgang på flate - dobbelttak på flate - utforkjøring - bremse og fallteknikk kl Skiskole - slalom gruppefordeling kl Video - riktig utstyr for langrenn/slalom ski, støvler, bindinger, staver, smøring av ski. - VM 1982 i Oslo Mandag kl Morgengymnastikk med joggetur kl Skiskole/langrenn - forskjellige treningsformer - langkjøring - intervall - naturlig intervall - oppvarming og avslutning - vedlikeholdstrening kl Skiskole/slalom for nybegynnere kl Trim og helse (kosthold, slanking, tobakk og alkohol) kl Turnering i bordtennis Tirsdag kl Morgengymnastikk med joggetur kl Skitrim for hele familien - leker/spill og konkurranse på ski kl Triathlon/Alt gjennomføres på samme par ski - utfor/sving - hopp - langrenn kl Skader og førstehjelp kl Turneringen i bordtennis fortsetter

10 - 9 - Onsdag kl Morgengymnastikk med joggetur kl Skiskole/skiorientering - kart - kompass kl Skiskole/slalom - innlagte styrkeøvelser - skigymnastikk kl Bordtennisturneringen fortsetter kl Video - jogging - mentalt avspenningsteknikk Torsdag kl Morgengymnastikk med joggetur kl Skiskole/langrenn - spill og leker i snø mv. kl Skiskole/slalom kl Video - Sekvens-trening kl Trimdans Fredag kl Morgengymnastikk kl HUGULIA-lekene - langrenn - hopp - slalom Lørdag kl HUGULIA-lekene - fortsettelse triathlon kl Premieutdeling - bordtennis - HUGULIA-lekene Søndag kl Morgengymnastikk kl Ski - langtur kl Aktivitetsuke slutt

11 Lavinehunder på «luftetur» Veldisiplinerte, tilsynelatende uten nerver. Uten en lyd entrer de firbein- " te luftambulansen sammen med sine herrer. Helikopteret letter, - flyver Roy Estensen manøvrerer farkostenmed stø hånd til værs innover fjellheimen. Høyden og helikopterets raske bevegelser.later ikke til å virke. nevneverdig inn på de firbeinte. I dag er været praktfullt, men i fjellet skifter det som kjent fort, dg både hunder og mannskap er vel forberedt.. _ Hva det dreier'seg om? Lavinehundkurs. Hunder og førere skal bli vant til fjellet og trenes i realistisk redningstjeneste: For selv om dette «bare» er trening, er opplegget virkelig nok. Gjengitt med tillatelse av Oppland Arbeiderblad.

12 Av Arve Westby I år er det femte gang Foreningen Norske Lavinehunder, distrikt Hedmarka"og: Oppland, avholder C- og B-lciirs i Synnfjellet. Kurset går over.tre:helger, med seks effektive.treningsdager. Base for øvelsene "-er Hugulia Fjellstue. Selve treningen foregår på fjellviddene innenfor! ' ' _., - Terrenget.-er som skreddersydd forij.redriingsøyelser, sier kursleder i'arrifiriij'ihaslé "idet vi flyr innover fjéflnemen/t'.".-?"" Hundene ven- 1 nes til å fly. Det er ikke bare hundene som skal lære seg fjellvett og effektiv j redningstjenester' Utdanningen- av j mannskapene er like viktig. Hund og fører må fungere godt sammen, i Det er også viktig å venne hundene til å fly med luftambulansen, som er et av redningstjenestens viktigste hjelpemidler i arbeidet med å redde liv. Foreningen Norske Lavinehunder er en sentral brikke i redningsarbeidet: ' Foreningenavholder jevnlige kurs og treningssamlinger ' for sine medlemmer, for å stå best mulig rustet når uhellet er ute og personer blir meldt saynetjnå står^ vinterferien for døren, og om ikke så alt for lenge er det påske. To ferier som erfaringsmessig sørger for nok av oppgaver for redningstjenesten. Godt samarbeid -Vi har et godt samarbeid med Norsk Luftambulanse, Røde Kors ogiielsevesenet. Vi har også et mei l - get godt samarbeid med Aase og Magnar Motrøen på Hugulia Fjellstue, som nå er fast base for C- og B-kursene. A-kursene av: holdes på Grotli, forteller Arnfinn Hasle. _... Schåferne er i flertall blant de firbeinte ^redningsmannskapene.. Golden retriever, border collie og rottweiler er blant de andre rasene..som er representert på kurset i.synnfjellet For å få.b-godkjénning må de enkelte ekvipasjene bl.a. overnatte i snøhuler "og gå en lang utmarsj." før de.innfinner jeg på treningsfeltene.^det-stilles, storekrav til rdisiplin hosjtøkde' hund og- fører. Brukshuriddpplæring og * himde- ' psykologi-er sentrale ting på kurset, isom også. inkluderer' førstehjelp,' regler for" bekledning og orientering om "redningstjenestens oppbygging. -_. ; Årsakssammenhenger blir også tillagt stor vekt. Opplæringen er med andre ord meget omfattende", og tar sikte på å skikke deltakerne til å møte alle fjellets utfordringer. V. ^. Søkingen "i. \. f ^Tilbake ^lsrhehkopterets- -ferd innover fjellheimen.: Hundene er like.rolige, noen flyr for iførste gang, andre har;flere «lufteturer» bak seg. :. '. "- :. ' i-'sé:- i. :Så er vi framme på treningsområdet. Hundene forberedes på søk etter nedgravde personer som på fagspråket kalles figuranter. Imens går luftambulansen i skytteltrafikk fram og tilbake fra fjellstua og befordrer tobeinte og firbeinte inn til øvingsfeltene.. Søkingen begynner. Konsentrasjonen er på topp hos både hund og fører. Plutselig er hunden på sporet, og_farer som et lyn mot et bestemt punkt. Intens graving, labbene går. som trommestikker. Joda, der ligger figuranten. Hunden retter seg opp, kikker med et fornøyd uttrykk på sin herre som svarer med godord og klapp. Vellykket.: Slik fortsetter det utover dagen. Hund og fører får grundig trening og tilslutt godkjent bevis, diplom bg Iayinemerke; Deltakerne hadde bare godord "om hele opplegget. Profesjonelt og vel tilrettelagt på alle måter, var omkvedet. Topp værforhold bidro også til et meget godt helhetsinntrykk fra lavinehundkurset i et praktfullt stykke Synnfjell-natur. Hugulia Fjellstue er fast base f or Foreningen Norske Lavinehunders C- og B-kurs. Her styreformann - Kjell Vidar Hansen, vertskapet Magnar og Aase Motrøen med barna Marius og Åsmund og kursleder Arnfinn Hasle. Hundene på bildet er golden retrieveren «Jim» og schaferen «XO».

13 Dersom du har gått "Sæterløypa", hvorfor ikke legge turen inn t i l Hugulia Fjellstues kaffeteria og slappe av med en pizza, hamburger e.l., eller hva med en kopp kaffe med ferske kaker? Yi v i l i år holde åpent i hele påsken. Dersom du kunne tenke deg å droppe middagslagingen i hytta, kan du innta en rimelig middag hos oss. Men da må vi få beskjed en dag i forveien. Kiosken v i l være åpen fra kl t i l kl hver dag. Når det gjelder dusj/badstu, vises t i l eget oppslag. " Ved bruk av bordtennisrom, T.V.-stua eller andre fellesarealer, må vi be om at det holdes orden i lokalene. Vi ønsker dere alle hjertelig velkomne t i l Hugulia Fjellstue og samtidig en riktig god påske. Hilsen Aase og Magnar Motrøen

14 Kjære Hugustubblesere. Som seg hør og bør skal vel ethvert jubileum feires på sin spesielle måte. I 1985 hadde "Hugustubben",10 års jubileum. Bladet som fikk det treffende navn "Hugustubben" har vært bindeleddet på så mange måter. Med diverse innhold - fra eldre tid - og fram t i l høyst dagsaktuelle ting. Dessverre har vi ikke kunnet lese alle nummer som er kommet ut - men vi tar ikke f e i l om vi tror at bladets innhold har vært med passende humor og alvor, sammen med diverse orienteringer t i l alle som føler tilknytting t i l Hugulia og Hugulia hytteområde. Som nevnt har vi ikke hatt fullgod kontakt med "Hugustubben", men den hyggelige handelsforbindelsen vi opprettet allerede før 1970, er fremdeles en betydningsfull realitet - vi har lært å sette pris på. Budbringende: Når vi mener at bladet trygt kan sies å ha vært budbringende, står samme ordet fram for oss i forkortet form - nemlig ordet bud. Et uttrykk vi stadig på så mange måter daglig får - og drar nytte av. Enten bud ved offentlig eller private tiltak. Direkte eller indirekt, og skal som regel være samfunnet og den enkelte t i l manuell eller annen hjelp og orientering. Vi v i l således få minne om de bud og rettningslinjer vi forsøker å følge opp. Det første bud må vel'være allsidig vareutvalg og av god kvalitet. Et annet viktig bud vi føler forpliktelse t i l, er god service og hyggelig behandling. Det tredje bud er budene vi bringer ut våre varer med. Bud som utføres med bilene, traktor og snøscooter. Varene må frem som det heter - og helst i rett tid. Våre bud v i l alltid stå t i l tjeneste. Vårt distrikt har i lengere tid opplevet godt vær og fint skiføre - noe som har gledet de mange feriefolk her oppe i denne vinterferien. Og da det er kort tid igjen t i l neste ferieuke - v i l vi med dette få si de mange skiturister velkommen hit opp - t i l forhåpentlig gode feriedager. GOD PÅSKE. Hilsen Ulsaker & Hilsen

15 De 9 fjeiireglene som må kunnes: 1. Legs Ikke ut på langtur uten trening. 2. Meid fra hvor du gar. 3. Yb respekt for været og værmeldingene. 4. Lytt til erfarne fjellfolk. 5. Vær rustet mot uvær selv på korte turer. Ta alltid med ryggsekk, tpade og det utstyr fjellet krever. 6. Husk kart og kompass. 7. Gå ikke alene. 8. Vend 1 tide, det er ingen skam å snu. 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig.

16 HUGULIA VELFORENINGS SKIFESTIVAL PÅSKEN 1986 NB! ARRANGEMENTSKOMITEEN ØNSKER Å STARTE AR BEIDET MED FØRING AV STARTLISTER SÅ TIDLIG SOM MULIG (FRA PALMELØRDAG), HUSK DERFOR Å LEGGE PÅMELDINGSSLIPPEN I KASSEN I FORBINDELSE MED DIN ANKOMST TIL PÅSKEFJELLET. Ja så «braker» det løs igjen: Fyll ut påmeldingsslippen og legg den i kassen for forslag til tilsynskomiteen, som er plassert på forbrenningshuset ved bommen, senest skjærtorsdag l;/3-kr SKIFESTIVAL FOR MEDLEMMER MED GJESTER - påskeaften kl. IH.OO- på samme sted som i fjor. Det konkurreres i følgende klasser: Voksne: Langrenn m/forviklinger (idealtid) Barn: fc>-15 år: Langrenn m/forviklinger (idealtid) Barn: 2-5år: Langrenn (idealtid). Han har visst ikke lest at det er idealtid i år. VIKTIG, VEDR. PÅSKESKIRENNET: På grunn av den store og hyggelige oppslutningen skirennet vårt har fått, ser vi oss dessverre nødt til å utelukke fra start, de som ikke har benyttet seg av påmeldingsslippen, eller muntlig gitt beskjed til arrangementskomiteen innen fristens utløp. Vi håper at det vises forståelse for dette. Det skaper nemlig et kollossalt merarbeid med etteranmeldelser! Skal man få aviklet et så stort skirenn (160 deltakere i fjor) fort og greit, så må startlisten, tidtagerlister, starttider for hver deltaker, diplomer osv. planlegges og skrives ferdig på forhånd. Er man i tvil om man vil delta eller ikke, så er det mye enklere for arrangørene at man melder seg på på forhånd, og eventuelt trekker seg hvis man ikke ønsker å delta likevel. Arrangementskomiteen PÅMELDINGSKUPONG SKIRENN NAVN HYTTENR. VOKSNE B A R N A S år BARN 2-5år -

Også i år vil vi arrangere vårt tradisjonelle påskerenn, men nå i samarbeid med Hugulia Fjellstue.

Også i år vil vi arrangere vårt tradisjonelle påskerenn, men nå i samarbeid med Hugulia Fjellstue. Påsken står for døra og igjen v i l det være folk på de fleste hyttene i Hugulia. Også denne påske v i l det bli avholdt en egen trimuke, som ledes av den tidligere tjekkiske idrettsstjernen Edward Stolba.

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET: God påske!

FORMANNEN HAR ORDET: God påske! FORMANNEN HAR ORDET: God påske! Påsken står for dør, og vi kan forhåpentlig se fram til noen solfylte dager med godt skiføre, hyggelige raster både oppe på fjellet og inne i hytta. De fleste har vel også

Detaljer

- vis fjellvett og kjør forsiktig.

- vis fjellvett og kjør forsiktig. Påsken står for døra og igjen vil det være folk på de fleste hyttene i Hugulia. Værmeldingene så langt skulle tyde på at vi får nok snø, slik at vi igjen kan få avviklet et vellykket påskeskirenn. Påskeskirennskomiteen

Detaljer

^ Organ for Hugulia Velforening

^ Organ for Hugulia Velforening åiua f ÅRGANG 22 NR. 2-1997 o ^ Organ for Hugulia Velforening TUBBEN FORMANNEN HAR ORDET: GOD HUGULIA-PÅSKE Vi står foran en forhåpentlig god og hyggelig fjellpåske i Hugulia. Påske betyr mange besøkende

Detaljer

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE:

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: STOR MULIGHET FOR KJØP AV "DIN" FESTETOMT I HUGULIA! MØT OPP PÅ MEDLEMSMØTE PÅ HUGULIA FJELLSTUE: MANDAG 20/3-89 KL. 1600 ELLER SKJÆRTORSDAG 23/3-89 KL. 1600 FOR NÆRMERE

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Delta ipåskefestivalen! Se siste side.

Delta ipåskefestivalen! Se siste side. FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står foran en ny forhåpentlig solfylt påske. Påske betyr mange besøkende i vårt kjære Huguliaområde, og det igjen betyr at vi må ta ekstra hensyn til

Detaljer

De av dere som ønsker å være med på en mer organisert trim, kan være med Edward Stolba. Program for trimuken er inntatt i Hugustubben.

De av dere som ønsker å være med på en mer organisert trim, kan være med Edward Stolba. Program for trimuken er inntatt i Hugustubben. .-mn n Atter noen uker er gått og v i står foran en ny f e r i e t i d. Været de s i s t e dagene har vært bra, så det er bare å håpe på at det v i l fortsette. Jeg minner om vårt påskeskirenn som v i

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

DAGSORDEN: INNKALLES TIL LØRDAG 13. SEPTEMBER 1986 KL DUGNAD. Styret innkaller t i l DUGNAD. LØRDAG 14. SEPTEMBER 86 k l 11.

DAGSORDEN: INNKALLES TIL LØRDAG 13. SEPTEMBER 1986 KL DUGNAD. Styret innkaller t i l DUGNAD. LØRDAG 14. SEPTEMBER 86 k l 11. DET INNKALLES TIL G E N E R A L F O R S A M L I N G PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 13. SEPTEMBER 1986 KL 17.00 DAGSORDEN: I 1 Åpning Valg av dirigent Valg av referent Valg av to t i l å underskrive protokollen

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL. 1600 (Veibrukere er velkomne med talerett)

PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL. 1600 (Veibrukere er velkomne med talerett) Organ for Hugulia Velforening DU INNKALLES TIL PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL. 1600 (Veibrukere er velkomne med talerett) DAGSORDEN 1 Åpning Valg av: dirigent referent to t i l å undertegne

Detaljer

Tore Andersen Ravnkollbakken 39 0971 Oslo 9

Tore Andersen Ravnkollbakken 39 0971 Oslo 9 Ønsker vi at "Hugustubben" skal være et informativt organ for Hugulia Velforening? Som nyvalgt redaktør av "Hugustubben" har jeg stil"t meg dette spørsmål. For at jeg skal kunne klare dette, er jeg avhengig

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

I g j e n må v i få minne om a t aking og skigåing ikke må f o r e komme på veiene innenfor Hugulia hytteområde.

I g j e n må v i få minne om a t aking og skigåing ikke må f o r e komme på veiene innenfor Hugulia hytteområde. Vi skriver uke 7 og en ny vinterferie står for døra. Det meldes on fine cg velpreparerte skiløyper i Hugulia. Jeg er sikker på at vi igjen v i l få en vellykket ferieuke. Også i år v i l det være en egen

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE:

VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: VIKTIG MELDING TIL ALLE HYTTEEIERE: OM I 0M1E ØP 4- i SK KoR"T. "TOMTEKJØP " MED KJEMPEOPPSLUTNING. -Tiden er nu inne t i l å meddele medlemmene resultatet av sonderingene vedr. interessen for å kjøpe

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT - LÅS BOMMEN Delta i påskefestivalen! Se siste side.

GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT - LÅS BOMMEN Delta i påskefestivalen! Se siste side. FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står foran en forhåpentlig god og hyggelig fjellpåskehelg i Hugulia. Det er lenge siden forrige Hugustubb, så derfor er referatet fra generalforsamling

Detaljer

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa Årvoll IL Skigruppa Version: 21.01.2015 Page 2 of 6 Revisjonsliste Første versjon 12.01.2015 Andre versjon 21.01.2015 Innhold 1 INTRODUKSJON... 3 2 TERMINLISTE... 3 3 PÅMELDING... 3 4 FORBEREDELSE TIL

Detaljer

LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015

LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015 LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015 FØLG MED PÅ LØYPEKJØRINGA FØR DU GÅR PÅ TUR: SKISPORET.NO Gjelder bare løypemaskin LØYPETELEFONEN, TOLGA TURLAG: 947 82 937 GOD SKITUR! Tidspunkt Løypetrasé som

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Program for AKS Ellingsrudåsen i vinterferien

Program for AKS Ellingsrudåsen i vinterferien Program for AKS Ellingsrudåsen i vinterferien Base: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.trinn På skolen Våtmarkssenteret Kino Akedag i 2.trinn 3.trinn 4.trinn 1.trinn i vinterferien Mandag 19.februar:

Detaljer

Organ for Huguiia Velforening

Organ for Huguiia Velforening Organ for Huguiia Velforening ÅRGANG11 NR.«f-1988 Tiden går og vi står igjen overfor inngangen t i l et nytt år, og heldigvis v i l mange kanskje si også overgangen t i l lysere tider. Erfaringsmessig

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

GODTERIKATALOGEN PÅSKE GODTERI. Fjellvettreglene 1. Legg ikke ut på langtur uten trening. post@firmagaver.no. www.firmagaver.no

GODTERIKATALOGEN PÅSKE GODTERI. Fjellvettreglene 1. Legg ikke ut på langtur uten trening. post@firmagaver.no. www.firmagaver.no GODTERIKATALOGEN PÅSKE GODTERI 1. Legg ikke ut på langtur uten trening. Påskeegg Her kan du velge mellom Luksusblanding og Standardblanding PÅSKEEGG LYXBLANDNING Store egg fylt med nougategg og italienske

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter

Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter HEISENE GÅR 10.00 17.00 FRA LØRDAG 23. MARS OG MED MANDAG 1.APRIL, MEN LANGFREDAG STENGER HEISEN KL 1530 FOR PREPPING TIL NATTEN GRAND PRIX. Lørdag 23.03: Familiens

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi

Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi Søknadsskjema Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Fødselsnummer: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Yrke: Takk for at du

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Vinter 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Velkommen til nye kurs her på MAKS! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere barna. Vi har

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode.

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode. Viltstell plan for Skrautvål sameie 1 ORGANISERING Jakten i Skrautvål sameie forvaltes av et jaktstyre på 3 medlemmer (sameiere) og 1 varamann, som velges på årsmøtet i sameiet for 3 år om gangen. Ett

Detaljer

Del 5, Lavineprogrammet

Del 5, Lavineprogrammet Del 5, Lavineprogrammet 1 REKRUTTERINGSKLASSEN...3 1.1 Målsetting...3 1.2 Søksprøve...3 1.2.1 Dommerkommentarer...3 1.2.2 Underkjenning av søksøvelse...3 1.3 Følgende momenter skal gjennomgås og trenes

Detaljer

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsnummer: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

En Danske på fjellet

En Danske på fjellet En Danske på fjellet Ført i pennen av Terje Nordheim Vi er bosatt midt i Norge, nærmere bestemt i Trondheim og har holdt på med jakthunder i mange år og som medeier i Kennel Myrteigen har jeg fått opplevd

Detaljer

Organ for Hugulia Velforening BBEN ÅRGANG 15 NR

Organ for Hugulia Velforening BBEN ÅRGANG 15 NR Organ for Hugulia Velforening ÅRGANG 15 NR. 4-1990 BBEN Så står vi atter overfor en ny høytid, en høytid som kanskje flere av oss vil tilbringe i en kjær hytte i Hugulia hytteområde. Føremeldingene så

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER

FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9. SørCup. Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24. Tirsdag 28. juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER FGI Fotball SørCup 2016 Side 1 av 9 SørCup Flekkerøy, Kristiansand Fredag 24 Tirsdag 28 juni 2016 PROGRAM OG RETNINGSLINJER Innhold: 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

HSB-CUP ORIENTERING 2013

HSB-CUP ORIENTERING 2013 INVITASJON TIL HSB-CUP 2013 - ORIENTERING Mo O-klubb vil i samarbeid med Helgeland Sparebank arrangere HSB-cup i orientering i 2013. Dette er en videreføring av Skattejakta og følger på en måte samme mal

Detaljer

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 JA SÅ FOR HO BÆRE! Ho Iren! Ho sa ho sku å bruna krøppen. Tenk å læmn meg her, stillmo åleina, mett i påskenommere. Håp ho har

Detaljer

TURITRØEN HYTTEVEL v kl Ved grana med postkasse HH

TURITRØEN HYTTEVEL v kl Ved grana med postkasse HH TURITRØEN HYTTEVEL Arki v Møtetype Årsmøte 2013 Nr. 1 Tid, sted 30.03.12 kl 12.00 Ved grana med postkasse Tilstede/ representant for hyttene. Ikke til stede hytte nr Nest e årsm. 2014 3 Sandli 5 Fagerbakke

Detaljer

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE - 1 - VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE Innhold VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE... 1 1 ORGANISERING... 1 2 MÅLSETTING... 1 3 JAKTSTYRETS OPPGAVER... 1 4 JAKTPRODUKTER... 3 STORVILTJAKT... 3 SMÅVILTJAKT...

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Skiskole FOR BARNEHAGER, SKOLER OG AKTIVITETSSKOLER/SFO. I samarbeid med. Stian Elton

Skiskole FOR BARNEHAGER, SKOLER OG AKTIVITETSSKOLER/SFO. I samarbeid med. Stian Elton Skiskole 2012 FOR BARNEHAGER, SKOLER OG AKTIVITETSSKOLER/SFO I samarbeid med VELKOMMEN TIL BARNAS SKISKOLE! Skiforeningen er stolte over å arrangere Norges største skiskole for barn. Sist vinter fikk over

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET:

FORMANNEN HAR ORDET: FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står foran den ferien mange Huguliabeboere kanskje synes er den aller beste i året. Og uansett været fram til påske kan vi garantere mer enn nok snø

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Vegglifjell Friluftslag

Vegglifjell Friluftslag Vegglifjell Friluftslag GJENSIDIG AVTALE MELLOM VEGGLIFJELL FRILUFTSLAG BA OG OLAVSVENDSRUD 2011-2014 1 INNHOLD 1. FoRMAL 2. GRUNNLAG 3. OMFANG 4. AVTALER I 5. SESONGENS PERIODE 6. PRIS 7. BETALING 8.

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker

Detaljer

Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4

Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4 Velkommen til KM! Fauske IL har den glede å ønske dere alle velkommen til KM sprint og KM skiathlon 2013 og NC3/NC4 Vi overtok arrangementet på rimelig kort varsel, men takket være en dreven arrangørstab

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

MIN EGEN MESTRINGSBOK

MIN EGEN MESTRINGSBOK MIN EGEN MESTRINGSBOK.. En skrivebok som barna skal bruke sammen med Mestringskassen Skrivebok til Mestringskassen Universitetsforlaget 2010 1 De som er i familien min, er: JEG OG FAMILIEN MIN... Her bor

Detaljer

Helhetlig personorientert pasientforløp

Helhetlig personorientert pasientforløp Helhetlig personorientert pasientforløp -Jakten på mulighetene! Frøydis Nermoen, tilsynslege og lege i demensteam Cecilie Aalborg, spesialsykepleier og demenskoordinator Jakten på mulighetene! Case: Kvinne

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Organ for Hugulia Velforening

Organ for Hugulia Velforening Organ for Hugulia Velforening Tiden går og snart renner året 198? ut i sanden. Ken en ting er sikkert når ett år renner ut, da går det heldigvis mot lysere og ikke minst varmere tider igjen. Og for min

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Vinter 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Velkommen til nye kurs her på MAKS! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere barna. Vi har

Detaljer

Formannen har ordet!

Formannen har ordet! Atter noen uker er gått siden de fleste av oss var i Hugulia,> Påsken står for døra og igjen v i l det være folk på de fleste hyttene. Det meldes om fortsatt nok snø, så vi får bare håpe på det beste»

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Informasjon fra Loppa juni 2017.

Informasjon fra Loppa juni 2017. Informasjon fra Loppa juni 2017. Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter. I gruppene våre i måneden som gikk så har vi hatt litt ulikt fokus i gruppene, noen har jobbet med kua, noen

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

INVITERER FERIE FOR PENSJONISTER OG ELDRE

INVITERER FERIE FOR PENSJONISTER OG ELDRE - Folldal helselag - Samarbeidsutvalget for helselagene i Alvdal INVITERER TIL FERIE FOR PENSJONISTER OG ELDRE Mandag 5.september torsdag 8.september 2016 Grimsbu Turistsenter i Folldal LIVSKVALITET I

Detaljer

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 MÅL. Koordinater WGS 84:N 59 30.409', E 9 17.387' SS 6 / 9 Simones Lengde på etappen er: 6,15 km Veien er sperret fra: kl 10:57 Start første deltager bil SS 6 kl 12:57

Detaljer

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 På vegne av Norges Skiforbund har Vang Skiløperforening og Vaaler Idrettsforening gleden av å innby til Junior

Detaljer

Leiekontrakt for hjorteviltjakt

Leiekontrakt for hjorteviltjakt Leiekontrakt for hjorteviltjakt Dette er eksempel på kontrakt mellom et jaktlag (leietaker) og grunneier, utmarkslag eller sameie (utleier). I pkt. 5. er det satt opp to alternative prissystemer. Det anbefales

Detaljer

Månedsplan for skattkammeret -August 2016

Månedsplan for skattkammeret -August 2016 Avdeling: 51741163 Kontor: 51741160 Månedsplan for skattkammeret -August 2016 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 15. Planleggingsdag. 16. Velkommen til 17. 18. 19. Barnehagen er nytt barnehageår!

Detaljer

DU HAR ANSVAR FOR AT BOMMEN ER LÅST!

DU HAR ANSVAR FOR AT BOMMEN ER LÅST! Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 31. AUGUST 1996 KL. 15.00 NB! FRA KL. 14.00 VIL REPRESENTANTER FOR DOLØSNINGER VÆRE TILSTEDE (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Kirkeveien 29 5072 Bergen Velkommen til Storetveit sykehjem. Vårt motto er Kvalitet og trivsel! Driftsgrunnlag; Storetveit sykehjem skal drive etter

Detaljer

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013 PlussBankCup Kristiansand 21-25 juni 2013 PÅMELDT SPILLER Lag : Navn: Mob nr (HVIS har, medbringes og brukes) Sykdom, allergi eller medisiner som FGI s leder(e) bør/må informeres om JA Hvis ja, beskriv:

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ORMÅSEN SKOLEFRITIDSORDNING 2015/2016

ÅRSPLAN FOR ORMÅSEN SKOLEFRITIDSORDNING 2015/2016 ÅRSPLAN FOR ORMÅSEN SKOLEFRITIDSORDNING 2015/2016 DATO MÅNED HVA, HVORFOR OG HVORDAN HUSK 3.8 Planleggingsdag 4.8 Oppstart 19. 8 Skolestart AUGUST MOTTAK AV NYE OG GAMLE BARN MÅL: Barna skal oppleve trygghet

Detaljer

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland Dette er leiren for deg som ønsker å fiske. Leiren er åpen for alle i 6. til 10.klasse, og du trenger ikke være med i NJFF for å delta. Programmet blir innholdsrikt med mange friluftsopplevelser. Stikkord

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Bevertning-kaffe og kaker

Bevertning-kaffe og kaker INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 I VARDE VEL Det innkalles med dette til årsmøte onsdag 12. februar 2014 kl. 19.00. Sted: Fjord- og Fjellhytter, Svanholmen 19, 4313 Sandnes (PÅ FORUS) 1. PRESENTSJON AV FJORD-og

Detaljer