LILLESAND KOMMUNE Handlingsplan for sanering avløp ytre områder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LILLESAND KOMMUNE Handlingsplan for sanering avløp ytre områder"

Transkript

1 LILLESAND KOMMUNE Handlingsplan for sanering avløp ytre områder Aquapartner AS Hamar/Porsgrunn Oddvar Mythe/Geir Hansen

2 Innhold: 1.0 GRUNNLAG Målsetting Rammer Lokal forskrift Forurensningsforskriften Plan- og bygningsloven Hovedplan for avløp Lokalt kartgrunnlag og arealplaner er Områdeinndeling Vannområder HANDLINGSPLAN Generelt Kriterier for prioritering av tiltak Resipientforhold Kost/nytte Gjennomføring kommunal/privat regi Områdevurderinger Område 1: Dyvik indre og ytre områder Område 2: Flørenes Område 3: Justøya Område 4: Fjelldal Område 5: Østre Vallesverd Område 6: Trøe Område 7: Opseng Område 8: Åmland Område 9: Ågerøya Område 10: Nesseheia Område 11: Hesleviga/Ytre Årsnes Område 12: Ekornåsen, Ribe og Ytreviga Område 13: Gamle Hellesund Område 14: Okseviga/Ulvøya Område 15: Skottevig Område 16: Vesterhus/Kvåse Område 17: Isefjær Prioriteringer Henvisninger

3 1.0 GRUNNLAG Lillesand kommune har engasjert Aquapartner AS for utarbeidelse av handlingsplan for sanering av avløpsanlegg i kommunens ytre områder. 1.1 Målsetting Handlingsplanen omhandler sanering av mindre avløpsanlegg i kommunens ytre områder som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg; herunder bedrifter, husholdninger og fritidsbebyggelse. Planen skal styrke kommunens beslutningsgrunnlag i forhold til framtidig opprydding i private avløpsforhold med tanke på å bringe disse i samsvar med kravene gitt i forurensningsforskriften og lokal forskrift for Lillesand kommune. 1.2 Rammer Rammene for handlingsplanen er gitt i: Lokal forskrift for Lillesand kommune Forurensningsforskriften Plan- og bygningsloven Hovedplan for avløp Lokalt kartgrunnlag og tidligere kommunalt planverk 1.21 Lokal forskrift Lokal forskrift for utslipp av avløpsvann i Lillesand kommune datert er utarbeidet av Multiconsult. Forut for forskriften har samme foretak utarbeidet et grunnlag for fastsetting av resipientsoner. Gjennom dette arbeidet er vannkvalitet, resipientforhold og brukerinteresser i vassdrag og fjordsystemer i Lillesand gjennomgått. Lokal forskrift med tilhørende undersøkelser og utfyllende bestemmelser ligger til grunn for denne handlingsplanen. De enkelte planområdene identifiseres i forhold til lokal forskrift hva gjelder resipientforhold inkl. vannkvalitet, brukerinteresser mv. I denne handlingsplanen foreslås etablert følgende utslippstyper jfr. lokal forskrift 5: - Tilknytning til offentlig avløpsnett - Minirenseanlegg med minst 90% reduksjon av fosfor og BOF 5 Innenfor enkelte områder finnes det muligheter til å benytte infiltrasjon i stedlige masser for enkelthus/hytter. Dette er imidlertid ikke utredet nærmere i denne planen Forurensningsforskriften Gjennom kapittel 11 og 12 i forurensningsforskriften stiller myndighetene krav til sanitært avløpsvann for å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp. Forskriften deler Norges kyststrekning inn i områder med gradert følsomhet i forhold til utslipp av avløpsvann. Kystfarvannene i Lillesand er registrert som Følsomme områder. 3

4 Lokal forskrift for Lillesand erstatter forurensningsforskriftens 12-7 t.o.m Forslag til er gitt i denne handlingsplanen er i samsvar med kravene gitt i forurensningsforskriften og lokal forskrift Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven slår fast at eiendom ikke skal fradeles eller bebygges før bortledning av avløpsvann i samsvar med forurensningslovens regler er sikret ( 66). Kommunens rett til å kreve tilknytning til offentlig avløpsnett gjelder så vel nye som eksisterende bygninger ( 92). For å få framdrift i avløpssaneringen, vil det være hensiktsmessig å sette frist i forhold til utslippstillatelser for fritidsbebyggelsen. Dette gjøres mest hensiktsmessig gjennom innføring av en egen bestemmelse i lokal forskrift Hovedplan for avløp Eksisterende avløpsplan for områder ikke tilknyttet offentlig nett er datert I arbeidet med denne handlingsplanen er eksisterende avløpsplans er i forhold til utslipp vurdert. Ny hovedplan for avløp planlegges vedtatt politisk i løpet av Denne handlingsplanen bør knyttes til hovedplanens tiltaksdel slik at den ligger til grunn ved årlige revisjoner og revideringer av hovedplanen Lokalt kartgrunnlag og arealplaner Arealbruken i Lillesand kommune er fastsatt gjennom kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner. I denne handlingsplanen foreslås ikke tiltak som er i strid med overordnet kommunalt planverk. Handlingsplanen består av dette dokument samt tilhørende plankart som er utarbeidet på grunnlag av kommuneplankart. 1.3 er Avløpser for hvert planområde er kostnadsberegnet. Følgende enhetskostnader er lagt til grunn: Grøft inkl. ledning Ø110: Kr 1250,- pr. lm Grøft inkl. ledning Ø160: Kr 1400,- pr. lm Sjøledning Ø110: Kr 650,- pr. lm + leggekostnader Sjøledning Ø160: Kr 950,- pr. lm + leggekostnader Pumpe i kum privat komplett: Kr ,-/80 000,- pr stk avhengig av størrelse Pumpestasjon komplett, kommunal standard: Kr ,- Minirenseanlegg komplett: Kr ,- pr. hytte Utbedringskostnadene er totalt anslått til vel 67 mill. kr. 4

5 1.4 Områdeinndeling Ytre områder i Lillesand er i denne handlingsplanen inndelt som følger: Område 1: Dyvik indre og ytre områder Område 2: Flørenes Område 3: Justøya Område 4: Fjelldal Område 5: Østre Vallesverd Område 6: Trøe Område 7: Opseng Område 8: Åmland Område 9: Ågerøya Område 10: Nesseheia Område 11: Helseviga/Ytre Årsnes Område 12: Ekornåsen, Ribe og Ytreviga Område 13: Gamle Hellesund Område 14: Okseviga/Ulvøya Område 15: Skottevig Område 16: Vesterhus/Kvåse Område 17: Isefjær 1.5 Vannområder I lokal forskrift er resipientene i kommunen inndelt i seks vannområder med utgangspunkt i Fjordkatalogen. De seks områdene er som følger: 1: Kaldvellfjorden 2: Tingsakerfjorden 3: Skallefjorden/Sangereidkilen 4: Østre og Vestre Vallesverdfjorden 5: Røynevardsfjorden/Bliksfjorden 6: Kvåsefjorden I tillegg kommer ytre skjærgård. Deler av beskrivelser mv fra lokal forskrift relatert til vannområdene inntas i denne plan pkt 2.3. I lokal forskrift benyttes følgende relevante klassifiseringer: Resipientkapasitet: 1 til 5 (1: Dårlig 2: Mindre god 3: God 4: Meget god 5: Svært god) SFT s tilstandsklasser I til V (I: Meget god II: God III: Mindre god IV: Dårlig V: Meget dårlig) Brukerinteresse: Skala 1 til 5 med 1 som laveste verdi og 5 som høyeste (1: Svært liten 2: Liten 3: Moderat 4: Stor 5: Meget stor) For ytterligere detaljer vises til lokal forskrift med grunnlag. 5

6 2.0 HANDLINGSPLAN 2.1 Generelt I handlingsplanen beskrives avløpssituasjonen i kommunens ytre områder med utgangspunkt i lokal forskrift med grunnlag. Utslipp av mengde fosfor beregnes, og i planen foreslås utbedringstiltak som utredes i forhold til økonomi og kost/nytte. Avslutningsvis foreslås en prioritert tiltaksrekkefølge. 2.2 Kriterier for prioritering av tiltak Følgende kriterier legges til grunn for prioritering av tiltak: Resipientforholdene Kost/nytte-forholdet 2.21 Resipientforhold Vurdering av resipientforhold gjort i lokal forskrift med grunnlagsmateriale ligger til grunn for valg av tiltakser gjengitt i denne handlingsplanen Kost/nytte Fosfor (P) er i Norge det viktigste næringsstoffet knyttet til kommunalt avløpsvann. Parameteren måles i Tot-P. Med kost/nytte-forholdet menes forholdet mellom totale årskostnader for tiltaket og antall kilo fosfor i redusert utslipp som følge av gjennomføring av tiltaket. I det etterfølgende beskrives hvert planområde kort i forhold til type bebyggelse, utslipp, resipient og utslippskrav. Referanser til lokal forskrifts inndeling i vannområder er angitt, og beskrivelser av områdene gjort i lokal forskrift er i stor grad gjengitt i denne planen. Foreslåtte forbedringstiltak ledsages av et kostnadsestimat og en vurdering av kost/nytte Gjennomføring kommunal/privat regi I denne handlingsplanen legges følgende til grunn: - Områder med boligbebyggelse: Avløpsanlegg bygges i kommunal regi - Områder med hyttebebyggelse: Avløpsanlegg bygges i privat regi I områder hvor det finnes både bolig- og hyttebebyggelse benyttes skjønn, men ut fra det hovedprinsipp at der det er hovedvekt av boliger (> 50%) skal avløpsanlegg bygges i kommunal regi. 6

7 2.3 Områdevurderinger Område 1: Dyvik indre og ytre områder Dyvik ligger i vannområde Kaldvellfjorden som grenser til ytre skjærgård. Det er et skjellanlegg i fjorden. Her finnes friområder samt flere gode badeplasser som er mye i bruk fra land. Bruken vil sannsynligvis øke når E18 legges om. Båtbruken er begrenset dels på grunn av adkomsten og dels på grunn av avstand til båthavn, bebyggelse og båtleia for øvrig. Brukerinteressene vurderes som store (4). Området har av en blanding av helårsbebyggelse og fritidsbebyggelse. De fleste hyttene har ikke innlagt vann. Helårsbebyggelsen har for det meste separate slamavskillere og infiltrasjon i grunnen. Elver/bekker: Forsuring tilstandsklasse I/II Fjordområdet: Næringssalter og hygiene tilstandsklasse I og II, oksygen i dypvann V Lokalt svært følsomt område. Resipientkapasiteten vurderes som mindre god (2). Effekten av forurensinger vil være stor. Område med nullutslipp. Område med nullutslipp. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett) eller b (infiltrasjon i stedlige masser). Helårsbebyggelse og hyttebebyggelse i Dyvik må pumpe kloakk via sjøledning til pumpestasjon på Helldal. pumpestasjon etableres i Dyvigbukta. Videre etableres en pumpestasjon i Langedal for pumping over heia og inn til Helldal. Høy prioritet i forhold til sanering av avløp helårsbebyggelse. 7

8 Tabell 1. Forslag til tiltak område 1 Dyvik - indre og ytre områder) Dyvik Langedal Kommunal Område 2: Flørenes Flørenes ligger i vannområde Tingsakerfjorden som grenser til ytre skjærgård. Dette er et nærrekreasjonsområde for byen og hytteområder samt skjærgårdspark-, fri- og friluftsområde med bading, båtliv og fiske (Tingsakerstranda med tilrettelegging, camping). Området var tidligere resipient for kommunal kloakk. Brukerinteressene vurderes som meget store (5). Området består av en blanding av helårsbebyggelse og fritidsbebyggelse. De fleste hyttene har ikke innlagt vann. Helårsbebyggelsen har for det meste separate slamavskillere og infiltrasjon i grunnen. Elver/bekker: Næringssalter tilstandsklasse III, tarmbakterier II, ph III Fjordområdet: Badevann tilstandsklasse I/ II, oksygen i dypvann I/II Nasjonalt følsomt vannområde. Resipientkapasiteten vurderes som god (3), med noe forurensningseffekter. Resipientkapasitet kan komme i konflikt med brukerinteresser. Høygradig rensing: sekundærrensing og fosforfjerning. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett), b (infiltrasjon i stedlige masser) eller c (minirenseanlegg med min. 90% reduksjon av fosfor og BOF5). 8

9 Helårsbebyggelse og hyttebebyggelse må pumpe kloakk via sjøledning til pumpestasjon ved Tingsaker. Internt nett for oppsamling i Flørenes til Flørenes PS (ny) etableres. Ut fra kost/nytte vil det være mest fornuftig å etablere minirenseanlegg for hyttebebyggelse på Humløya og Bergsøya istedenfor pumping via sjøledning til Flørenes. Høy prioritet i forhold til sanering av avløp helårsbebyggelse. Tabell 2. Forslag til tiltak område 2 Flørenes Flørenes Humløya/ Bergsøya , Alt Minirenseanl Alt Område 3: Justøya Justøya ligger i vannområde Skallefjorden/Sangereidkilen samt østre Vallesfjerdfjorden. Området grenser til ytre skjærgård. Skallefjorden/Sangereidkilen er et lokalt rekreasjonsområde (bading, båtliv, fiske) med gjennomfartsåre for båttrafikken. Det finnes gode bade- og ankringsplasser i ytre del. Bassenget brukes også av kommersielle fiskebåter. Østre Vallesfjerdfjorden representerer den sentrale delen av Blindleia. Her finnes mange hytter, og dette er et viktig bade- og båtutfartsområde. Flere frilufts- og skjærgårdsparkområder her er mye brukt til bading og overnatting. Brukerinteressene er totalt sett meget store (5) for området. Området består av en blanding av helårsbebyggelse og fritidsbebyggelse. Felles avkloakkering av Dybviga-området vil være avhengig av videre utbygging til boligformål samt opprydding i Mebø-området. Dette området kan tilknyttes ny kommunal avløpsledning fra Fjellheim/ Skipperheia frem til kommunal pumpestasjon i Dybviga (må bygges større). 9

10 Alternativt kan Mebø tilknyttes pumpeledning fra Justøya bibelcamping. Ny kommunal pumpestasjon er bygd på Brekkestø. Avløp fra Justøya vest, Stutti og Ullerøya tilknyttes eller er tilknyttet denne stasjonen. I tillegg føres avløp fra Krakksøya inn til Brekkestø. Avløp fra Brekkestø pumpes i sjøledning til PS Dybviga. Standardheving for hyttebebyggelse i Osterøyaområdet vil kreve egen pumpeledning til kommunal pumpestasjon Sandsnes. Avløp fra Hammervoll og Skipperheia hyttefelt må føres til Brekkestø. Elver/bekker: Næringssalter tilstandsklasse III, tarmbakterier II, ph III Fjordområdet: Badevann tilstandsklasse I/ II, oksygen i dypvann I/II Fjordområdene er innelukkede med høy sommertemperatur i vannmassene og liten vannfornyelse. Lokalt følsomt område med merkbare forurensningseffekter. I Blindleia vurderes resipientforholdene som spesielt dårlige (5). Ytre skjærgård er et nasjonalt følsomt vannområde med middels resipientkapasitet og noe forurensningseffekter. Blindleia: område med nullutslipp Skallefjorden: område med utslippsbegrensinger utover høygradig rensing Ytre skjærgård: høygradig rensing: sekundærrensing og fosforfjerning. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett), b (infiltrasjon i stedlige masser) eller c (minirenseanlegg med min. 90% reduksjon av fosfor og BOF5). Avløpsledning fra Brekkestø mot Skipperheia forlenges slik at en får tilknyttet Skipperheia og Hammervoll hyttefelt. Pumpestasjon og sjøledning fra Osterøya til Sandsnes PS etableres. Områdene ved Fylkesvegen tilknyttes Dybviga PS. Mæbø tilknyttes ny avløpsledning fra Skipperheia (øst) som føres til Dybviga PS. PS Brekkestø tilknyttes mer avløp fra omkringliggende øyer. Kapasiteten på Dybviga PS økes. Skipperheia har høy prioritet. Tabell 3. Forslag til tiltak område 3 Justøya Osterøya Alt. 1 Minirenseanl Alt. 2 Fjellheim/ Kommunal Mæbø Stutti Brekkestø Er tilknyttet Er tilknyttet 10

11 Skipperheia hyttefelt Hammervoll hyttefelt Justøya Er tilknyttet 3 30 bibelcamp Ullerøya/ Delvis tilkn Hellersøya Kraksøya 25 Er tilknyttet Jonsøya Fjelldalsøya Område 4: Fjelldal Fjelldal ligger i vannområde Østre Vallesverdfjorden med Fjelldalselva. Av elvene i dette vannområdet peker Fjelldalselva seg ut som det beste sjøørretvassdraget. Vassdraget som renner gjennom kulturlandskap nede og gjennom skog lenger oppe er forsuret og kalkes med skjellsand. Vassdraget benyttes i noen grad til drikkevannskilde, og det er et visst behov for jordbruksvann. Vassdraget er ikke vernet, og her er ingen stor interesse for bading. Brukerinteressene vurderes som moderate (3). Området består for det meste av helårsbebyggelse ved Stranda, Østerhaven, Ørnebakken og langs Fjelldalselva. Hovedsakelig separat utslipp (slamavskiller og infiltrasjon). Fjelldalselva: Næringssalter tilstandsklasse II, tarmbakterier III, ph I Fjordområdet: Overgjødsling, dårlige O 2 forhold, god badevannskvalitet i overflatelaget Lokalt svært følsomt område med stor effekt av forurensinger. Resipientkapasiteten vurderes som dårlig (1). 11

12 Område med nullutslipp. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett) eller b (infiltrasjon i stedlige masser). Det legges sjøledning fra Fjelldal til PS Dybviga. Dette må ses i sammenheng med avkloakkering fra Østre Vallesverd, da det vil være fornuftig å legge felles ledning fra Fjelldal og Østre Vallesverd til PS Dybviga. Dette vil redusere kostnadene for Fjelldal til 3,5 mill. kr. Høy prioritet i forhold til sanering av avløp helårsbebyggelse. Tabell 4. Forslag til tiltak område 4 Fjelldal Fjelldal Kommunal Område 5: Østre Vallesverd Østre Vallesverd ligger i vannområde Østre Vallesverdfjorden med Vallesverdelva. Østre Vallesverdfjorden representerer den sentrale delen av Blindleia. Her finnes mange hytter, og dette er et viktig bade- og båtutfartsområde. Flere frilufts- og skjærgårdsparkområder her er mye brukt til bading og overnatting. Brukerinteressene er meget store (5) for dette området. Vallesverdelva har potensiale som sjøørretvassdrag dersom tiltak gjennomføres. Elva preges av forurensning og kalkes derfor med skjellsand. Vassdraget benyttes i noen grad til drikkevannskilde, og det er et visst behov for jordbruksvann. Vassdraget er ikke vernet, og her er ingen stor interesse for bading. Brukerinteressen vurderes som liten (2). 12

13 Området består av helårsbebyggelse og noe hyttebebyggelse ved Kolverhaugen, Moi og Høydalen. Helårsbebyggelsen har for det meste separate slamavskillere og infiltrasjon i grunnen. Vallesverdelva: Forurensning kan forekomme, brakkvannspåvirkning nedre del Fjordområdet: Overgjødsling, dårlige O 2 forhold, god badevannskvalitet i overflatelaget Lokalt svært følsomt område med stor effekt av forurensinger. Fjordområdene er innelukkede med høy sommertemperatur i vannmassene og liten vannfornyelse. Resipientkapasiteten vurderes totalt sett som dårlig (1). Område med nullutslipp. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett) eller b (infiltrasjon i stedlige masser). Avløp fra helårsbebyggelse og hyttebebyggelse kan løses ved felles privat renseanlegg, eller ved etablering av sjøledning i Vallesverdfjorden med pumping til Fjelldal PS (ny) og videre til Dybvig PS sammen med avløpet fra Fjelldal (jfr. pkt 2.4). Høy prioritet i forhold til sanering av avløp fra helårsbebyggelse. Tabell 5. Forslag til tiltak område 5 Østre Vallesverd Østre Kommunal apr.30 Vallesverd Område 6: Trøe Trøe ligger i vannområde Vestre Vallesverdfjorden. Vestre Vallesverdfjorden er en del benyttet til båtutfart og bading. Her er gode liggeplasser for småbåter; spesielt ved mye vind og i høysesongen når de mer attraktive plassene er fylt opp. Blindleia fungerer som transportåre. Lokal bading forekommer, men her er få ankringsog badeplasser for allmennheten. Brukerinteressene vurderes som meget store (5) for dette området. 13

14 Området består av helårsbebyggelse og noe hyttebebyggelse ved Trøe og Steindal. Helårsbebyggelsen har for det meste separate slamavskillere og infiltrasjon i grunnen. Fjordområdet: Overgjødsling, dårlige O 2 forhold, god badevannskvalitet i overflatelaget Lokalt svært følsomt område med stor effekt av forurensinger. Fjordområdene er innelukkede med høy sommertemperatur i vannmassene og liten vannfornyelse. Resipientkapasiteten vurderes som dårlig (1). Område med nullutslipp. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett) eller b (infiltrasjon i stedlige masser). Avkloakkering for helårsbebyggelse og hyttebebyggelse kan løses ved felles pumpestasjon med overpumping (sjøledning) til Vestre Vallesverd RA. Høy prioritet i forhold til sanering av avløp helårsbebyggelse. Tabell 6. Forslag til tiltak område 6 Trøe Trøe Kommunal 14

15 2.3.7 Område 7: Opseng Opseng ligger i vannområde Bliksfjorden og Røynevardfjorden med Isefjærfjorden/ Isefjærvassdraget. Brukerinteresse: Isefjærvassdraget har potensiale som sjøørrettbekk. Vassdraget er ikke vernet, og her er ingen stor interesse for bading. Brukerinteressen vurderes som liten (2). I Isefjærfjorden er brukerinteressene knyttet til bading, båtliv og i noen grad fritidsfiske. Her finnes en god del hytter. Brukerinteressen vurderes samlet sett som moderat (3). Området består av hovedsakelig eldre helårsbebyggelse. Det er etablert en pumpestasjon for Opseng for transport over til Høvåg RA. Olabyen og spredte hus har for det meste separate slamavskillere og infiltrasjon i grunnen. Isefjærvassdraget: Overgjødsling tilstandsklasse I, hygiene I, ph I Fjordområdet: Overgjødsling tilstandsklasse II-III, O 2 V Lokalt svært følsomt område med stor effekt av forurensinger. Resipientkapasiteten vurderes som mindre god (2) for vassdraget og dårlig (1) for Isefjærfjorden. Område med nullutslipp Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett) eller b (infiltrasjon i stedlige masser). Etablering av pumpestasjon og pumpeledning (i terreng) ved Olabyen med overføring til kommunal PS Indre Årsnes. Høy prioritet i forhold til sanering av avløp helårsbebyggelse. 15

16 Tabell 7. Forslag til tiltak område 7 Opseng Olabyen Kommunal Område 8: Åmland Åmland ligger i vannområde Bliksfjorden og Røynevardfjorden med Isefjærfjorden/ Isefjærvassdraget. Brukerinteresse: Isefjærvassdraget har potensiale som sjøørrettbekk. Vassdraget er ikke vernet, og her er ingen stor interesse for bading. Brukerinteressen vurderes som liten (2). I Isefjærfjorden er brukerinteressene knyttet til bading, båtliv og i noen grad fritidsfiske. Her finnes en god del hytter. Brukerinteressen vurderes samlet sett som moderat (3). Området består av helårsbebyggelse fra Høvåg skole og østover til Åmlandsnes inkludert Høvågruta m/ sandfilteranlegg. Helårsbebyggelsen har for det meste separate slamavskillere og infiltrasjon i grunnen. Avløp drenerer mot Åmlandskilen. Isefjærvassdraget: Overgjødsling tilstandsklasse I, hygiene I, ph I Fjordområdet: Overgjødsling tilstandsklasse II-III, O 2 V Lokalt svært følsomt område med stor effekt av forurensinger. Resipientkapasiteten vurderes som mindre god (2) for vassdraget og dårlig (1) for Isefjærfjorden. Åmlandskilen anses som uegnet som resipient på grunn av dårlig vannutskifting. Område med nullutslipp. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett) eller b (infiltrasjon i stedlige masser). 16

17 Etablering av pumpestasjoner og pumpeledning langs veien til Hesthagen PS hvor avløpsvannet pumpes videre til høvåg RA. Høy prioritet i forhold til sanering av avløp helårsbebyggelse. Tabell 8. Forslag til tiltak område 8 Åmland Åmland Område 9: Ågerøya Ågerøya ligger mot ytre skjærgård i vannområde Vallesverdfjorden øst og vest. Blindleia innenfor Ågerøya brukes som båtutfart/transportåre. Lokal bading forekommer, men her er få ankrings- og badeplasser for allmennheten. Brukerinteressene vurderes som meget store (5) for dette området. Området består av en blanding av helårsbebyggelse og fritidsbebyggelse. Hyttene utgjør hoveddelen. De fleste hyttene har innlagt vann. Hyttene har tette tanker, minirenseanlegg og slamavskillere som rense. Tilstanden til resipienten i området er lite kjent, men det antas at resipientforholdene utenfor Ågerøyhavn mot småholmene egner seg for kloakkutslipp. Fjordområdet: Overgjødsling, dårlige O 2 forhold, badevannskvalitet god i overflatelaget. Lokalt svært følsomt område med stor effekt av forurensinger. Fjordområdene er innelukkede med høy sommertemperatur i vannmassene og liten vannutskifting. Resipientkapasiteten vurderes totalt sett som dårlig (1). Forholdene utover mot Ågerøya bedrer seg noe ettersom en kommer nærmere åpent hav med god utskifting, men i Blindleia er resipientforholdene spesielt dårlige. 17

18 Blindleia: Område med nullutslipp. Ytre skjærgård: Høygradig rensing: sekundærrensing og fosforfjerning. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett), b (infiltrasjon i stedlige masser) eller c (minirenseanlegg med min. 90% reduksjon av fosfor og BOF5). Etablering av pumpestasjon i Stranda med pumping over øya til PS Ågerøya (kommunal pumpestasjon) og videre til Kjøbmannsvig RA. Alternativt kan et minirenseanlegg med utslipp til ytre skjærgård/kyst etableres. Øvre Søversvig tilknyttes Stranda med pumping/ sjøledning. Middels prioritet. Tabell 9. Forslag til tiltak område 9 Ågerøya Ågerøya Område 10: Nesseheia Nesseheia ligger i vannområde Bliksfjorden og Røynevardsfjorden. Bliksfjorden er mye brukt som båtutfartsområde. Her er mange hytter, og det foregår fritidsfiske og bading. Brukerinteressen vurderes som meget stor (5). Området består av 7 helårsboliger og noen hytter. Mekanisk rensing via slamavskillere til dypvann i Bliksfjorden. Bliksfjordområdet: Overgjødsling tilstandsklasse II- III, O 2 V, Hygiene I. 18

19 Lokalt følsomt område med merkbare forurensningseffekter. Resipientkapasiteten vurderes som dårlig (1). Område med utslippsbegrensing utover høygradig rensing. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett), b (infiltrasjon i stedlige masser) eller c (minirenseanlegg med minst 90% reduksjon av fosfor og BOF5). Etablering av pumpestasjon og sjøledning i Bliksfjorden med pumping til Frillestad PS (ny) og videre via Hesthagen PS til Høvåg RA. Etablering av private pumpestasjoner på Helløya og Hellenes for pumping til felles PS i Nesseheia. Felles kostnader for ledning fra Frillestad til Hesthagen PS. Middels prioritet. Tabell 10. Forslag til tiltak område 10 Nesseheia Nesseheia Frillestad Område 11: Hesleviga/Ytre Årsnes Hesleviga ligger i vannområde Kvåsefjorden. Bading er lokalt viktig for en del hus og hytter i dette området, men det er lite omfang av tilrettelagte badeplasser. Fjordområdene brukes en del til fritidsfiske. Brukerinteressen vurderes som moderat (3). 19

20 Området omfatter Hestadsvingen, Hesleviga og Dybedal og består hovedsakelig av helårsbebyggelse og noe hyttebebyggelse. Kommunal slamavskiller i Hesleviga. I tillegg separate slamavskillere, infiltrasjonsanlegg og sandfilteranlegg. Fjordområdet: Overgjødsling tilstandsklasse II-III, O 2 I-II, Hygiene I Kvåsefjorden er nasjonalt følsomt område med noe forurensingseffekter. Resipientkapasiteten vurderes som dårlig (1) i Vesterhusfjorden og Ånavassdraget, men forholdsvis god (4) i partiene utenfor. Høygradig rensing: sekundærrensing og fosforfjerning. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett), b (infiltrasjon i stedlige masser) eller c (minirenseanlegg med minst 90% reduksjon av fosfor og BOF5). Etablering av pumpestasjon i Hesleviga og pumpeledning over Hestadsletta til Hesthagen PS (tilknyttet kommunalt nett) og videre til Høvåg RA. Ytre Årsnes tilknyttes Hesleviga PS. Middels prioritet. Tabell 11. Forslag til tiltak område 11 Hesleviga Hesleviga 20 5 Ytre Årsnes Kommunal Kommunal 20

21 Område 12: Ekornåsen, Ribe og Ytreviga Ekornåsen ligger i vannområde Kvåsefjorden. Bading er lokalt viktig for en del hus og hytter i dette området, men det er lite omfang av tilrettelagte badeplasser. Fjordområdene brukes en del til fritidsfiske. Brukerinteressen vurderes som moderat (3). Området omfatter Longnes, Ribe, Ekornåsen, Ytreviga og Indresund. Området består hovedsakelig av helårsbebyggelse samt noen hytter. Det finnes separate anlegg (slamavskillere, infiltrasjon). Ekornåsen har slamavskiller med utslipp til Kvåsefjorden. Fjordområdet: Overgjødsling tilstandsklasse II-III, O 2 I-II, Hygiene I Kvåsefjorden er nasjonalt følsomt område med noe forurensingseffekter. Resipientkapasiteten vurderes som dårlig (1) i Vesterhusfjorden og Ånavassdraget, men forholdsvis god (4) i partiene utenfor. Høygradig rensing: sekundærrensing og fosforfjerning. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett), b (infiltrasjon i stedlige masser) eller c (minirenseanlegg med minst 90% reduksjon av fosfor og BOF5). Helårsbebyggelse og hyttebebyggelse tilkobles ny pumpestasjon i Ytrevika med videre pumping til Hesleviga PS og videre til Høvåg RA. Høy prioritet i forhold til sanering av avløp helårsbebyggelse. Tabell 12. Forslag til tiltak område 12 Ekornåsen, Ribe og Ytreviga Ribe/ Longnes Kommunal Ytreviga/ Indresund 21

22 Område 13: Gamle Hellesund Gamle Hellesund ligger i vannområde Bliksfjorden og Røynevardfjorden. Området er mye brukt til båtliv, bading og fritidsfiske. Her er en god del hytter. Brukerinteressen vurderes som meget stor (5). Området består av flere øyer med kun hytter. Drenering til Bliksfjorden. Separate anlegg (slamavskillere, tett tank, direkte utslipp m.m.) Bliksfjorden: Overgjødsling tilstandsklasse II-III, O 2 V, Hygiene I Gamle Hellesund og ut: Overgjødsling tilstandsklasse I, O 2 I-II, Hygiene I Resipientkapasiteten i Bliksfjorden vurderes som dårlig (1), men fra Gamle Hellesund og ut vurderes resipientkapasiteten som meget god (4). Område med utslippsbegrensing utover høygradig rensing. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett), b (infiltrasjon i stedlige masser) eller c (minirenseanlegg med minst 90% reduksjon av fosfor og BOF5). Overføring av avløp fra Hellenes, Bjørnholmen og Helløya ved etablering av pumpestasjon med pumpeledning (sjø) til Nesseheia PS. Lav prioritet. Tabell 13. Forslag til tiltak område 13 Gamle Hellesund Hellenes Bjørnholmen 13 Helløya Kommunal 22

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Flaskebekk 1 Grunnlagsdata

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Spro 1 Grunnlagsdata Vurdering

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Del av gnr 151 bnr 64 Vedlegg til reguleringsplan Planident 2017-000-1 Selbu kommune Planforslag utkast 20.05.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal

Detaljer

Overordna planer for vann og avløp på Usken, Ims og Lauvvik

Overordna planer for vann og avløp på Usken, Ims og Lauvvik SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/02555-25 Saksbehandler Monica Nedrebø Nesse Behandles av Møtedato Utvalg for tekniske saker 12.03.2014 Overordna planer for vann og avløp på Usken, Ims og Lauvvik

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

VA-jus Facebookcom/fylkesmannen/oppland

VA-jus  Facebookcom/fylkesmannen/oppland VA-jus Tema 1. Sammenhengen mellom forurensningsforskriften, naturmangfoldloven, vannforskriften og pbl 2. Spredt avløp i planarbeid 3. Utarbeiding av lokal forskrift Utgangspunktet Forurensningsloven

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05 SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05 Retningslinjer for sanitærteknisk standard for hyttebebyggelse i Hamar, Løten og Stange kommuner. Sluttrapport. 1. Innledning. Nåværende hyttebebyggelse. I

Detaljer

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gode avløpsløsninger Godt vann Vann og avløp Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Godt vann i Sande et felles ansvar I Sande kan du bade og hygge deg langs en langstrakt kystlinje eller gå

Detaljer

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Spredt avløp Oppgradering av mindre avløpsanlegg Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Prosjekt: Kontroll og opprydding Tidligere hovedplan avløp 1998-2001 Arbeidsmål: Storsjøen med tilhørende

Detaljer

Kommunale avlaup og vassforskrifta. Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune

Kommunale avlaup og vassforskrifta. Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune Kommunale avlaup og vassforskrifta Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune 5 vassområde i Hordaland Tiltaksanalyse for kvart vassområde skal vere ferdig innan nyttår. I dag vil få døme på tiltak som sektormynde

Detaljer

Norconsult AS v/k A Ekeberg, T Fossum, B A Gravrok

Norconsult AS v/k A Ekeberg, T Fossum, B A Gravrok Side: 1 av 8 Til: Fra: Lom kommune v/terje Hoel Norconsult AS Dato: 30. juni 2006 Kopi til: Norconsult AS v/k A Ekeberg, T Fossum, B A Gravrok INNLEDENDE NOTAT SOM BESKRIVER PROBLEMSTILINGER/KONSEKVENSER

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Ursvik 1 Grunnlagsdata

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Langs Søndre Sprovei er det lagt en betongledning som leder bort avløpsvann fra boligene i området til sjø ved Søndre Spro brygge, se figur 3B.

Langs Søndre Sprovei er det lagt en betongledning som leder bort avløpsvann fra boligene i området til sjø ved Søndre Spro brygge, se figur 3B. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Spro Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen SPRO VURDERING

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe

Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe Norsk Vann har laget standardiserte brev som kan benyttes til opprydding i spredt

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 07.05.2014 Oddvar Kristoffersen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 5 29.05.2015 Andreas Rosenlund 01.05.2015

Detaljer

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av:

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Svestad/Nordstrand Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

KIRKEVIKA VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger i Kirkevika er utført på bakgrunn av følgende:

KIRKEVIKA VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger i Kirkevika er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Kirkevika Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi KIRKEVIKA VURDERING AV

Detaljer

På de følgende sidene vil du få informasjon om:

På de følgende sidene vil du få informasjon om: Denne presentasjonen inneholder opplysninger om bakgrunnen for kommunens pålegg om å oppgradere alle mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Presentasjonen er også en veileder for hvorledes den enkelte skal

Detaljer

Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen

Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen HOLE KOMMUNE Notat Fra : Teknisk/eiendom Saksbehandler : AST-TEK-TEK Arkivref. : 2002/001323-K54 Dato : 22.12.2002 Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen Innledning KUR-prosjektet ble vedtatt satt i gang

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato 13.02.2015 Revisjon:- 11.08.15 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE - HØRINGSFORSLAG

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE - HØRINGSFORSLAG ArkivsakID.: 16/4959 Arkivkode: FA - M41 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 025/16 Miljø- og teknikkomiteen 28.09.2016 149/16 Formannskapet 12.10.2016 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017 Fjell-ljom boligfelt VA-plan Skurdalen 4/9-2017 1 Forord Interessegruppa for utvikling av boligfeltet Fjell-ljom; Skurdalen bu- og bygdelaug, har engasjert Arne Sverre Frydenlund til å utarbeide forslag

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning Bestemmelser i kommuneplanens arealdel I utfyllende bestemmelser i kommunens arealdel 2-7 står det følgende: «All bebyggelse inkl. fritidsbebyggelse

Detaljer

Fagdag mindre avløp 21.01.2016. Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no

Fagdag mindre avløp 21.01.2016. Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Fagdag mindre avløp 21.01.2016 Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Erfaringer fra arbeid med spredt avløp Bakgrunn, søknad om utslippstillatelse, krav til ansvarlige aktører, saksbehandling, kontroll/tilsyn

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005242 : E: M0 : Monica N. Nesse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 ORIENTERING OM AVLØPSLØSNINGER

Detaljer

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende:

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Flaskebekk Vurdering av fremtidige VA- løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi FLASKEBEKK VURDERING

Detaljer

Veiledning for opprydding i spredt avløp

Veiledning for opprydding i spredt avløp Veiledning for opprydding i spredt avløp For eiere av private avløpsanlegg, kommunale saksbehandlere, entreprenør- og rørleggerbedrifter 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann (kloakk)

Detaljer

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG v/simon Haraldsen, Fylkesmannens miljøvernavd. i Oslo og Akershus 12. oktober 2009 NY VANNFORVALTNING I NORGE FRA 2007 VANNDIREKTIVET

Detaljer

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg Fagsamling i Sogn og Fjordane 8-9 mars 2010 Planlegging av renseanlegg Knut Robert Robertsen Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse 1981 1986 NLH / GEFO / Jordforsk 1986 1990 Geofuturum /

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE VIRKSOMHET I SANDNES KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE VIRKSOMHET I SANDNES KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE VIRKSOMHET I SANDNES KOMMUNE Fastsatt av bystyret i Sandnes kommune den 21.03.06, med hjemmel i Forskrift om begrensning av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse

Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse 2016 Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse Oddvar Kjellesvik 009.004 22.11.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 ORIENTERING 2 2.0 SØKNADENS OMFANG 3 3.0 EKSISTERENDE

Detaljer

Ytre Enebakk ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag

Ytre Enebakk ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag Ytre Enebakk ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag Av Kjell Terje Nedland Kjell Terje Nedland er fagkoordinator for avløpsrensing, slam og biologisk avfall i Asplan Viak AS.

Detaljer

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune 2004-2007 Anders Yri Teknisk Etat Kommunalteknisk avdeling Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Registreringer...3 3. Vurdering

Detaljer

Vurdering av lokale avløpsløsninger på Ursvik er utført på bakgrunn av følgende:

Vurdering av lokale avløpsløsninger på Ursvik er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Ursvik Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi URSVIK VURDERING AV FREMTIDIGE

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknadsskjemaet gjelder for: utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.

Detaljer

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter.

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Disposisjon 1. Om Kristiansund kommune 2. Hva innebærer endringen 3. Hvordan har det blitt hva har vi gjort By ved hav Kristiansund kommune Kommunesammenslåing

Detaljer

BLYLAGET VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Blylaget er utført på bakgrunn av følgende:

BLYLAGET VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Blylaget er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Blylaget Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.17 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi BLYLAGET VURDERING

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Etterpolering ved infiltrasjon i jord

Etterpolering ved infiltrasjon i jord Etterpolering ved infiltrasjon i jord Fagtreff Vannforeningen Ås, 12. oktober 2009 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjon i jord som etterpolering Økt hygienisering - viktig i spredt bebyggelse

Detaljer

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? 1 Krav til anleggseier reguleres gjennom: Forurensningsloven med tilhørende forskrift Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann, datert den 8. april 2010

Detaljer

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Dag Erik Håvimb Rådgiver Prosjekt Opprydding spredt avløp Utgangspunktet: EUs vanndirektiv Mål om god økologisk tilstand hos de fleste vannforekomster

Detaljer

SOLBERGSKOGEN VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger på Solbergskogen er utført på bakgrunn av følgende:

SOLBERGSKOGEN VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger på Solbergskogen er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Solbergskogen Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi SOLBERGSKOGEN VURDERING

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

Finnøy kommune SØKNAD OM ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR. Slamavskiller Judaberg

Finnøy kommune SØKNAD OM ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR. Slamavskiller Judaberg Finnøy kommune SØKNAD OM ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR Slamavskiller Judaberg INNHOLD 1 SØKNADEN GJELDER 3 2 ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER 3 2.1 RENSEANLEGGETS NAVN 3 2.2 ANSVARLIG SØKER 5 3 FORURENSNINGSFORSKRIFTEN

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Kommunalteknikken omfatter avløpsløsninger

KOMMUNALTEKNIKK. Kommunalteknikken omfatter avløpsløsninger KOMMUNALTEKNIKK Kommunalteknikken omfatter avløpsløsninger i spredt bebyggelse (boliger og hytter) og områder med bebyggelse tilknyttet kommunalt ledningsnett KOMMUNALTEKNIKK Siden 1996 har kommunen gjennomført

Detaljer

PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT

PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT Arkivsaksnr.: 13/2744 Arkiv: M30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 112/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 Forslag til vedtak:

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget. Sandnes rådhus 31.10.13

INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget. Sandnes rådhus 31.10.13 INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget Sandnes rådhus 31.10.13 Deltakere på møtet fra Sandnes kommune: Kjersti Ohr, bymiljøsjef Monica Nedrebø Nesse, overingeniør miljø Kontaktinformasjon:

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Side 1 av 1 Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1. juni

Detaljer

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg - sikrer mot forurensing i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør i dag en betydelig forurensingskilde som belaster

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Forurensningsforskriften,

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

Ny avløpsdel i forurensningsforskriften

Ny avløpsdel i forurensningsforskriften Ny avløpsdel i forurensningsforskriften Gunnar Djuvik Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Kurs for kommunene, 25. - 26. april 2006 Formål med foredraget: Gi grunnleggende orientering om regelverket

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Hole og Ringerike kommuner

Hole og Ringerike kommuner Utkast 27.06.13 Hole og Ringerike kommuner OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE. Vurdering av framtidig avløpsløsning for Sluttrapport Foto: Ola Ø. Hoel SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no Hytteproblematikk Tore Pedersen tpe@fmop.no Presentasjonsoversikt Hedmark og Oppland som hyttefylker Utslipp og type renseanlegg Kort om miljøproblemer Regelverk Kommunen: Planmyndighet, men også forurensningsmyndighet

Detaljer

Saksfremlegg. FORSLAG TIL REVIDERT LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG K-kode: M41 &00 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye

Saksfremlegg. FORSLAG TIL REVIDERT LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG K-kode: M41 &00 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Arkivsak: 10/4878-4 Sakstittel: Saksfremlegg FORSLAG TIL REVIDERT LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG K-kode: M41 &00 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling: Forslag datert 11.02.11

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 26/10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 26/10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200807065-40 : E: 140 : Gro Karin Hettervik : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen

Detaljer

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand.

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 525 965! Avløpsløsninger Dalbo Nordstrand Del: Utkast 1 Dato: 2011-06-24 Skrevet av: Ine Hovi og Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Bakgrunnsmateriale ved utarbeidelse av forskrift om mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Bakgrunnsmateriale ved utarbeidelse av forskrift om mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 Rev. 12.08.05 Bakgrunnsmateriale ved utarbeidelse av forskrift om mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. 1 VANNFOREKOMSTENE. 1.1 Vannkvalitet. Vannkvaliteten

Detaljer

Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg

Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO EU s vanndirektiv - implementering i Norge EUs vanndirektiv trådte i kraft i EU

Detaljer

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover More og Romdal VA-Konferansen 2009 24-25.juni 2009 Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Erfaring hittil Veien fremover Andrea Zuur Saksbehandler Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Oversikt

Detaljer

Notat om byggegrenser langs sjø og vassdrag, Høst 2016

Notat om byggegrenser langs sjø og vassdrag, Høst 2016 Notat om byggegrenser langs sjø og vassdrag, Høst 2016 Dette notatet skal gi en kort forklaring av hvordan man skal forstå de fastsatte byggegrensene og hvordan man skal forstå regelverket med byggegrenser.

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG

SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG Saksbehandler: Øyvind Thømt Arkiv: M41 &00 Arkivsaksnr.: 11/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/11 Hovedutvalg for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.09.2016 STED: Det er befaring i Synnfjellet fra kl. 10.00 12.00. Etter befaring er det lunsj og behandling av sakene på sakslista på Spåtind

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

NOTAT: PRINSIPP AVLØPSLØSNING KVITHYLLOMRÅDET REVIDERT 2015

NOTAT: PRINSIPP AVLØPSLØSNING KVITHYLLOMRÅDET REVIDERT 2015 NOTAT: PRINSIPP AVLØPSLØSNING KVITHYLLOMRÅDET REVIDERT 2015 Innhold INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 EKSISTERENDE AVLØPSFORHOLD INNEN KVITHYLLOMRÅDET... 3 1.3 EKSISTERENDE AVLØPSFORHOLD FRA RISSA

Detaljer

BOMANNSVIK OG GRØSTAD SKOG VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER

BOMANNSVIK OG GRØSTAD SKOG VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Bomannsvik Vurdering av lokale vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.17 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi BOMANNSVIK OG

Detaljer