LILLESAND KOMMUNE Handlingsplan for sanering avløp ytre områder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LILLESAND KOMMUNE Handlingsplan for sanering avløp ytre områder"

Transkript

1 LILLESAND KOMMUNE Handlingsplan for sanering avløp ytre områder Aquapartner AS Hamar/Porsgrunn Oddvar Mythe/Geir Hansen

2 Innhold: 1.0 GRUNNLAG Målsetting Rammer Lokal forskrift Forurensningsforskriften Plan- og bygningsloven Hovedplan for avløp Lokalt kartgrunnlag og arealplaner er Områdeinndeling Vannområder HANDLINGSPLAN Generelt Kriterier for prioritering av tiltak Resipientforhold Kost/nytte Gjennomføring kommunal/privat regi Områdevurderinger Område 1: Dyvik indre og ytre områder Område 2: Flørenes Område 3: Justøya Område 4: Fjelldal Område 5: Østre Vallesverd Område 6: Trøe Område 7: Opseng Område 8: Åmland Område 9: Ågerøya Område 10: Nesseheia Område 11: Hesleviga/Ytre Årsnes Område 12: Ekornåsen, Ribe og Ytreviga Område 13: Gamle Hellesund Område 14: Okseviga/Ulvøya Område 15: Skottevig Område 16: Vesterhus/Kvåse Område 17: Isefjær Prioriteringer Henvisninger

3 1.0 GRUNNLAG Lillesand kommune har engasjert Aquapartner AS for utarbeidelse av handlingsplan for sanering av avløpsanlegg i kommunens ytre områder. 1.1 Målsetting Handlingsplanen omhandler sanering av mindre avløpsanlegg i kommunens ytre områder som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg; herunder bedrifter, husholdninger og fritidsbebyggelse. Planen skal styrke kommunens beslutningsgrunnlag i forhold til framtidig opprydding i private avløpsforhold med tanke på å bringe disse i samsvar med kravene gitt i forurensningsforskriften og lokal forskrift for Lillesand kommune. 1.2 Rammer Rammene for handlingsplanen er gitt i: Lokal forskrift for Lillesand kommune Forurensningsforskriften Plan- og bygningsloven Hovedplan for avløp Lokalt kartgrunnlag og tidligere kommunalt planverk 1.21 Lokal forskrift Lokal forskrift for utslipp av avløpsvann i Lillesand kommune datert er utarbeidet av Multiconsult. Forut for forskriften har samme foretak utarbeidet et grunnlag for fastsetting av resipientsoner. Gjennom dette arbeidet er vannkvalitet, resipientforhold og brukerinteresser i vassdrag og fjordsystemer i Lillesand gjennomgått. Lokal forskrift med tilhørende undersøkelser og utfyllende bestemmelser ligger til grunn for denne handlingsplanen. De enkelte planområdene identifiseres i forhold til lokal forskrift hva gjelder resipientforhold inkl. vannkvalitet, brukerinteresser mv. I denne handlingsplanen foreslås etablert følgende utslippstyper jfr. lokal forskrift 5: - Tilknytning til offentlig avløpsnett - Minirenseanlegg med minst 90% reduksjon av fosfor og BOF 5 Innenfor enkelte områder finnes det muligheter til å benytte infiltrasjon i stedlige masser for enkelthus/hytter. Dette er imidlertid ikke utredet nærmere i denne planen Forurensningsforskriften Gjennom kapittel 11 og 12 i forurensningsforskriften stiller myndighetene krav til sanitært avløpsvann for å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp. Forskriften deler Norges kyststrekning inn i områder med gradert følsomhet i forhold til utslipp av avløpsvann. Kystfarvannene i Lillesand er registrert som Følsomme områder. 3

4 Lokal forskrift for Lillesand erstatter forurensningsforskriftens 12-7 t.o.m Forslag til er gitt i denne handlingsplanen er i samsvar med kravene gitt i forurensningsforskriften og lokal forskrift Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven slår fast at eiendom ikke skal fradeles eller bebygges før bortledning av avløpsvann i samsvar med forurensningslovens regler er sikret ( 66). Kommunens rett til å kreve tilknytning til offentlig avløpsnett gjelder så vel nye som eksisterende bygninger ( 92). For å få framdrift i avløpssaneringen, vil det være hensiktsmessig å sette frist i forhold til utslippstillatelser for fritidsbebyggelsen. Dette gjøres mest hensiktsmessig gjennom innføring av en egen bestemmelse i lokal forskrift Hovedplan for avløp Eksisterende avløpsplan for områder ikke tilknyttet offentlig nett er datert I arbeidet med denne handlingsplanen er eksisterende avløpsplans er i forhold til utslipp vurdert. Ny hovedplan for avløp planlegges vedtatt politisk i løpet av Denne handlingsplanen bør knyttes til hovedplanens tiltaksdel slik at den ligger til grunn ved årlige revisjoner og revideringer av hovedplanen Lokalt kartgrunnlag og arealplaner Arealbruken i Lillesand kommune er fastsatt gjennom kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner. I denne handlingsplanen foreslås ikke tiltak som er i strid med overordnet kommunalt planverk. Handlingsplanen består av dette dokument samt tilhørende plankart som er utarbeidet på grunnlag av kommuneplankart. 1.3 er Avløpser for hvert planområde er kostnadsberegnet. Følgende enhetskostnader er lagt til grunn: Grøft inkl. ledning Ø110: Kr 1250,- pr. lm Grøft inkl. ledning Ø160: Kr 1400,- pr. lm Sjøledning Ø110: Kr 650,- pr. lm + leggekostnader Sjøledning Ø160: Kr 950,- pr. lm + leggekostnader Pumpe i kum privat komplett: Kr ,-/80 000,- pr stk avhengig av størrelse Pumpestasjon komplett, kommunal standard: Kr ,- Minirenseanlegg komplett: Kr ,- pr. hytte Utbedringskostnadene er totalt anslått til vel 67 mill. kr. 4

5 1.4 Områdeinndeling Ytre områder i Lillesand er i denne handlingsplanen inndelt som følger: Område 1: Dyvik indre og ytre områder Område 2: Flørenes Område 3: Justøya Område 4: Fjelldal Område 5: Østre Vallesverd Område 6: Trøe Område 7: Opseng Område 8: Åmland Område 9: Ågerøya Område 10: Nesseheia Område 11: Helseviga/Ytre Årsnes Område 12: Ekornåsen, Ribe og Ytreviga Område 13: Gamle Hellesund Område 14: Okseviga/Ulvøya Område 15: Skottevig Område 16: Vesterhus/Kvåse Område 17: Isefjær 1.5 Vannområder I lokal forskrift er resipientene i kommunen inndelt i seks vannområder med utgangspunkt i Fjordkatalogen. De seks områdene er som følger: 1: Kaldvellfjorden 2: Tingsakerfjorden 3: Skallefjorden/Sangereidkilen 4: Østre og Vestre Vallesverdfjorden 5: Røynevardsfjorden/Bliksfjorden 6: Kvåsefjorden I tillegg kommer ytre skjærgård. Deler av beskrivelser mv fra lokal forskrift relatert til vannområdene inntas i denne plan pkt 2.3. I lokal forskrift benyttes følgende relevante klassifiseringer: Resipientkapasitet: 1 til 5 (1: Dårlig 2: Mindre god 3: God 4: Meget god 5: Svært god) SFT s tilstandsklasser I til V (I: Meget god II: God III: Mindre god IV: Dårlig V: Meget dårlig) Brukerinteresse: Skala 1 til 5 med 1 som laveste verdi og 5 som høyeste (1: Svært liten 2: Liten 3: Moderat 4: Stor 5: Meget stor) For ytterligere detaljer vises til lokal forskrift med grunnlag. 5

6 2.0 HANDLINGSPLAN 2.1 Generelt I handlingsplanen beskrives avløpssituasjonen i kommunens ytre områder med utgangspunkt i lokal forskrift med grunnlag. Utslipp av mengde fosfor beregnes, og i planen foreslås utbedringstiltak som utredes i forhold til økonomi og kost/nytte. Avslutningsvis foreslås en prioritert tiltaksrekkefølge. 2.2 Kriterier for prioritering av tiltak Følgende kriterier legges til grunn for prioritering av tiltak: Resipientforholdene Kost/nytte-forholdet 2.21 Resipientforhold Vurdering av resipientforhold gjort i lokal forskrift med grunnlagsmateriale ligger til grunn for valg av tiltakser gjengitt i denne handlingsplanen Kost/nytte Fosfor (P) er i Norge det viktigste næringsstoffet knyttet til kommunalt avløpsvann. Parameteren måles i Tot-P. Med kost/nytte-forholdet menes forholdet mellom totale årskostnader for tiltaket og antall kilo fosfor i redusert utslipp som følge av gjennomføring av tiltaket. I det etterfølgende beskrives hvert planområde kort i forhold til type bebyggelse, utslipp, resipient og utslippskrav. Referanser til lokal forskrifts inndeling i vannområder er angitt, og beskrivelser av områdene gjort i lokal forskrift er i stor grad gjengitt i denne planen. Foreslåtte forbedringstiltak ledsages av et kostnadsestimat og en vurdering av kost/nytte Gjennomføring kommunal/privat regi I denne handlingsplanen legges følgende til grunn: - Områder med boligbebyggelse: Avløpsanlegg bygges i kommunal regi - Områder med hyttebebyggelse: Avløpsanlegg bygges i privat regi I områder hvor det finnes både bolig- og hyttebebyggelse benyttes skjønn, men ut fra det hovedprinsipp at der det er hovedvekt av boliger (> 50%) skal avløpsanlegg bygges i kommunal regi. 6

7 2.3 Områdevurderinger Område 1: Dyvik indre og ytre områder Dyvik ligger i vannområde Kaldvellfjorden som grenser til ytre skjærgård. Det er et skjellanlegg i fjorden. Her finnes friområder samt flere gode badeplasser som er mye i bruk fra land. Bruken vil sannsynligvis øke når E18 legges om. Båtbruken er begrenset dels på grunn av adkomsten og dels på grunn av avstand til båthavn, bebyggelse og båtleia for øvrig. Brukerinteressene vurderes som store (4). Området har av en blanding av helårsbebyggelse og fritidsbebyggelse. De fleste hyttene har ikke innlagt vann. Helårsbebyggelsen har for det meste separate slamavskillere og infiltrasjon i grunnen. Elver/bekker: Forsuring tilstandsklasse I/II Fjordområdet: Næringssalter og hygiene tilstandsklasse I og II, oksygen i dypvann V Lokalt svært følsomt område. Resipientkapasiteten vurderes som mindre god (2). Effekten av forurensinger vil være stor. Område med nullutslipp. Område med nullutslipp. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett) eller b (infiltrasjon i stedlige masser). Helårsbebyggelse og hyttebebyggelse i Dyvik må pumpe kloakk via sjøledning til pumpestasjon på Helldal. pumpestasjon etableres i Dyvigbukta. Videre etableres en pumpestasjon i Langedal for pumping over heia og inn til Helldal. Høy prioritet i forhold til sanering av avløp helårsbebyggelse. 7

8 Tabell 1. Forslag til tiltak område 1 Dyvik - indre og ytre områder) Dyvik Langedal Kommunal Område 2: Flørenes Flørenes ligger i vannområde Tingsakerfjorden som grenser til ytre skjærgård. Dette er et nærrekreasjonsområde for byen og hytteområder samt skjærgårdspark-, fri- og friluftsområde med bading, båtliv og fiske (Tingsakerstranda med tilrettelegging, camping). Området var tidligere resipient for kommunal kloakk. Brukerinteressene vurderes som meget store (5). Området består av en blanding av helårsbebyggelse og fritidsbebyggelse. De fleste hyttene har ikke innlagt vann. Helårsbebyggelsen har for det meste separate slamavskillere og infiltrasjon i grunnen. Elver/bekker: Næringssalter tilstandsklasse III, tarmbakterier II, ph III Fjordområdet: Badevann tilstandsklasse I/ II, oksygen i dypvann I/II Nasjonalt følsomt vannområde. Resipientkapasiteten vurderes som god (3), med noe forurensningseffekter. Resipientkapasitet kan komme i konflikt med brukerinteresser. Høygradig rensing: sekundærrensing og fosforfjerning. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett), b (infiltrasjon i stedlige masser) eller c (minirenseanlegg med min. 90% reduksjon av fosfor og BOF5). 8

9 Helårsbebyggelse og hyttebebyggelse må pumpe kloakk via sjøledning til pumpestasjon ved Tingsaker. Internt nett for oppsamling i Flørenes til Flørenes PS (ny) etableres. Ut fra kost/nytte vil det være mest fornuftig å etablere minirenseanlegg for hyttebebyggelse på Humløya og Bergsøya istedenfor pumping via sjøledning til Flørenes. Høy prioritet i forhold til sanering av avløp helårsbebyggelse. Tabell 2. Forslag til tiltak område 2 Flørenes Flørenes Humløya/ Bergsøya , Alt Minirenseanl Alt Område 3: Justøya Justøya ligger i vannområde Skallefjorden/Sangereidkilen samt østre Vallesfjerdfjorden. Området grenser til ytre skjærgård. Skallefjorden/Sangereidkilen er et lokalt rekreasjonsområde (bading, båtliv, fiske) med gjennomfartsåre for båttrafikken. Det finnes gode bade- og ankringsplasser i ytre del. Bassenget brukes også av kommersielle fiskebåter. Østre Vallesfjerdfjorden representerer den sentrale delen av Blindleia. Her finnes mange hytter, og dette er et viktig bade- og båtutfartsområde. Flere frilufts- og skjærgårdsparkområder her er mye brukt til bading og overnatting. Brukerinteressene er totalt sett meget store (5) for området. Området består av en blanding av helårsbebyggelse og fritidsbebyggelse. Felles avkloakkering av Dybviga-området vil være avhengig av videre utbygging til boligformål samt opprydding i Mebø-området. Dette området kan tilknyttes ny kommunal avløpsledning fra Fjellheim/ Skipperheia frem til kommunal pumpestasjon i Dybviga (må bygges større). 9

10 Alternativt kan Mebø tilknyttes pumpeledning fra Justøya bibelcamping. Ny kommunal pumpestasjon er bygd på Brekkestø. Avløp fra Justøya vest, Stutti og Ullerøya tilknyttes eller er tilknyttet denne stasjonen. I tillegg føres avløp fra Krakksøya inn til Brekkestø. Avløp fra Brekkestø pumpes i sjøledning til PS Dybviga. Standardheving for hyttebebyggelse i Osterøyaområdet vil kreve egen pumpeledning til kommunal pumpestasjon Sandsnes. Avløp fra Hammervoll og Skipperheia hyttefelt må føres til Brekkestø. Elver/bekker: Næringssalter tilstandsklasse III, tarmbakterier II, ph III Fjordområdet: Badevann tilstandsklasse I/ II, oksygen i dypvann I/II Fjordområdene er innelukkede med høy sommertemperatur i vannmassene og liten vannfornyelse. Lokalt følsomt område med merkbare forurensningseffekter. I Blindleia vurderes resipientforholdene som spesielt dårlige (5). Ytre skjærgård er et nasjonalt følsomt vannområde med middels resipientkapasitet og noe forurensningseffekter. Blindleia: område med nullutslipp Skallefjorden: område med utslippsbegrensinger utover høygradig rensing Ytre skjærgård: høygradig rensing: sekundærrensing og fosforfjerning. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett), b (infiltrasjon i stedlige masser) eller c (minirenseanlegg med min. 90% reduksjon av fosfor og BOF5). Avløpsledning fra Brekkestø mot Skipperheia forlenges slik at en får tilknyttet Skipperheia og Hammervoll hyttefelt. Pumpestasjon og sjøledning fra Osterøya til Sandsnes PS etableres. Områdene ved Fylkesvegen tilknyttes Dybviga PS. Mæbø tilknyttes ny avløpsledning fra Skipperheia (øst) som føres til Dybviga PS. PS Brekkestø tilknyttes mer avløp fra omkringliggende øyer. Kapasiteten på Dybviga PS økes. Skipperheia har høy prioritet. Tabell 3. Forslag til tiltak område 3 Justøya Osterøya Alt. 1 Minirenseanl Alt. 2 Fjellheim/ Kommunal Mæbø Stutti Brekkestø Er tilknyttet Er tilknyttet 10

11 Skipperheia hyttefelt Hammervoll hyttefelt Justøya Er tilknyttet 3 30 bibelcamp Ullerøya/ Delvis tilkn Hellersøya Kraksøya 25 Er tilknyttet Jonsøya Fjelldalsøya Område 4: Fjelldal Fjelldal ligger i vannområde Østre Vallesverdfjorden med Fjelldalselva. Av elvene i dette vannområdet peker Fjelldalselva seg ut som det beste sjøørretvassdraget. Vassdraget som renner gjennom kulturlandskap nede og gjennom skog lenger oppe er forsuret og kalkes med skjellsand. Vassdraget benyttes i noen grad til drikkevannskilde, og det er et visst behov for jordbruksvann. Vassdraget er ikke vernet, og her er ingen stor interesse for bading. Brukerinteressene vurderes som moderate (3). Området består for det meste av helårsbebyggelse ved Stranda, Østerhaven, Ørnebakken og langs Fjelldalselva. Hovedsakelig separat utslipp (slamavskiller og infiltrasjon). Fjelldalselva: Næringssalter tilstandsklasse II, tarmbakterier III, ph I Fjordområdet: Overgjødsling, dårlige O 2 forhold, god badevannskvalitet i overflatelaget Lokalt svært følsomt område med stor effekt av forurensinger. Resipientkapasiteten vurderes som dårlig (1). 11

12 Område med nullutslipp. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett) eller b (infiltrasjon i stedlige masser). Det legges sjøledning fra Fjelldal til PS Dybviga. Dette må ses i sammenheng med avkloakkering fra Østre Vallesverd, da det vil være fornuftig å legge felles ledning fra Fjelldal og Østre Vallesverd til PS Dybviga. Dette vil redusere kostnadene for Fjelldal til 3,5 mill. kr. Høy prioritet i forhold til sanering av avløp helårsbebyggelse. Tabell 4. Forslag til tiltak område 4 Fjelldal Fjelldal Kommunal Område 5: Østre Vallesverd Østre Vallesverd ligger i vannområde Østre Vallesverdfjorden med Vallesverdelva. Østre Vallesverdfjorden representerer den sentrale delen av Blindleia. Her finnes mange hytter, og dette er et viktig bade- og båtutfartsområde. Flere frilufts- og skjærgårdsparkområder her er mye brukt til bading og overnatting. Brukerinteressene er meget store (5) for dette området. Vallesverdelva har potensiale som sjøørretvassdrag dersom tiltak gjennomføres. Elva preges av forurensning og kalkes derfor med skjellsand. Vassdraget benyttes i noen grad til drikkevannskilde, og det er et visst behov for jordbruksvann. Vassdraget er ikke vernet, og her er ingen stor interesse for bading. Brukerinteressen vurderes som liten (2). 12

13 Området består av helårsbebyggelse og noe hyttebebyggelse ved Kolverhaugen, Moi og Høydalen. Helårsbebyggelsen har for det meste separate slamavskillere og infiltrasjon i grunnen. Vallesverdelva: Forurensning kan forekomme, brakkvannspåvirkning nedre del Fjordområdet: Overgjødsling, dårlige O 2 forhold, god badevannskvalitet i overflatelaget Lokalt svært følsomt område med stor effekt av forurensinger. Fjordområdene er innelukkede med høy sommertemperatur i vannmassene og liten vannfornyelse. Resipientkapasiteten vurderes totalt sett som dårlig (1). Område med nullutslipp. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett) eller b (infiltrasjon i stedlige masser). Avløp fra helårsbebyggelse og hyttebebyggelse kan løses ved felles privat renseanlegg, eller ved etablering av sjøledning i Vallesverdfjorden med pumping til Fjelldal PS (ny) og videre til Dybvig PS sammen med avløpet fra Fjelldal (jfr. pkt 2.4). Høy prioritet i forhold til sanering av avløp fra helårsbebyggelse. Tabell 5. Forslag til tiltak område 5 Østre Vallesverd Østre Kommunal apr.30 Vallesverd Område 6: Trøe Trøe ligger i vannområde Vestre Vallesverdfjorden. Vestre Vallesverdfjorden er en del benyttet til båtutfart og bading. Her er gode liggeplasser for småbåter; spesielt ved mye vind og i høysesongen når de mer attraktive plassene er fylt opp. Blindleia fungerer som transportåre. Lokal bading forekommer, men her er få ankringsog badeplasser for allmennheten. Brukerinteressene vurderes som meget store (5) for dette området. 13

14 Området består av helårsbebyggelse og noe hyttebebyggelse ved Trøe og Steindal. Helårsbebyggelsen har for det meste separate slamavskillere og infiltrasjon i grunnen. Fjordområdet: Overgjødsling, dårlige O 2 forhold, god badevannskvalitet i overflatelaget Lokalt svært følsomt område med stor effekt av forurensinger. Fjordområdene er innelukkede med høy sommertemperatur i vannmassene og liten vannfornyelse. Resipientkapasiteten vurderes som dårlig (1). Område med nullutslipp. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett) eller b (infiltrasjon i stedlige masser). Avkloakkering for helårsbebyggelse og hyttebebyggelse kan løses ved felles pumpestasjon med overpumping (sjøledning) til Vestre Vallesverd RA. Høy prioritet i forhold til sanering av avløp helårsbebyggelse. Tabell 6. Forslag til tiltak område 6 Trøe Trøe Kommunal 14

15 2.3.7 Område 7: Opseng Opseng ligger i vannområde Bliksfjorden og Røynevardfjorden med Isefjærfjorden/ Isefjærvassdraget. Brukerinteresse: Isefjærvassdraget har potensiale som sjøørrettbekk. Vassdraget er ikke vernet, og her er ingen stor interesse for bading. Brukerinteressen vurderes som liten (2). I Isefjærfjorden er brukerinteressene knyttet til bading, båtliv og i noen grad fritidsfiske. Her finnes en god del hytter. Brukerinteressen vurderes samlet sett som moderat (3). Området består av hovedsakelig eldre helårsbebyggelse. Det er etablert en pumpestasjon for Opseng for transport over til Høvåg RA. Olabyen og spredte hus har for det meste separate slamavskillere og infiltrasjon i grunnen. Isefjærvassdraget: Overgjødsling tilstandsklasse I, hygiene I, ph I Fjordområdet: Overgjødsling tilstandsklasse II-III, O 2 V Lokalt svært følsomt område med stor effekt av forurensinger. Resipientkapasiteten vurderes som mindre god (2) for vassdraget og dårlig (1) for Isefjærfjorden. Område med nullutslipp Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett) eller b (infiltrasjon i stedlige masser). Etablering av pumpestasjon og pumpeledning (i terreng) ved Olabyen med overføring til kommunal PS Indre Årsnes. Høy prioritet i forhold til sanering av avløp helårsbebyggelse. 15

16 Tabell 7. Forslag til tiltak område 7 Opseng Olabyen Kommunal Område 8: Åmland Åmland ligger i vannområde Bliksfjorden og Røynevardfjorden med Isefjærfjorden/ Isefjærvassdraget. Brukerinteresse: Isefjærvassdraget har potensiale som sjøørrettbekk. Vassdraget er ikke vernet, og her er ingen stor interesse for bading. Brukerinteressen vurderes som liten (2). I Isefjærfjorden er brukerinteressene knyttet til bading, båtliv og i noen grad fritidsfiske. Her finnes en god del hytter. Brukerinteressen vurderes samlet sett som moderat (3). Området består av helårsbebyggelse fra Høvåg skole og østover til Åmlandsnes inkludert Høvågruta m/ sandfilteranlegg. Helårsbebyggelsen har for det meste separate slamavskillere og infiltrasjon i grunnen. Avløp drenerer mot Åmlandskilen. Isefjærvassdraget: Overgjødsling tilstandsklasse I, hygiene I, ph I Fjordområdet: Overgjødsling tilstandsklasse II-III, O 2 V Lokalt svært følsomt område med stor effekt av forurensinger. Resipientkapasiteten vurderes som mindre god (2) for vassdraget og dårlig (1) for Isefjærfjorden. Åmlandskilen anses som uegnet som resipient på grunn av dårlig vannutskifting. Område med nullutslipp. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett) eller b (infiltrasjon i stedlige masser). 16

17 Etablering av pumpestasjoner og pumpeledning langs veien til Hesthagen PS hvor avløpsvannet pumpes videre til høvåg RA. Høy prioritet i forhold til sanering av avløp helårsbebyggelse. Tabell 8. Forslag til tiltak område 8 Åmland Åmland Område 9: Ågerøya Ågerøya ligger mot ytre skjærgård i vannområde Vallesverdfjorden øst og vest. Blindleia innenfor Ågerøya brukes som båtutfart/transportåre. Lokal bading forekommer, men her er få ankrings- og badeplasser for allmennheten. Brukerinteressene vurderes som meget store (5) for dette området. Området består av en blanding av helårsbebyggelse og fritidsbebyggelse. Hyttene utgjør hoveddelen. De fleste hyttene har innlagt vann. Hyttene har tette tanker, minirenseanlegg og slamavskillere som rense. Tilstanden til resipienten i området er lite kjent, men det antas at resipientforholdene utenfor Ågerøyhavn mot småholmene egner seg for kloakkutslipp. Fjordområdet: Overgjødsling, dårlige O 2 forhold, badevannskvalitet god i overflatelaget. Lokalt svært følsomt område med stor effekt av forurensinger. Fjordområdene er innelukkede med høy sommertemperatur i vannmassene og liten vannutskifting. Resipientkapasiteten vurderes totalt sett som dårlig (1). Forholdene utover mot Ågerøya bedrer seg noe ettersom en kommer nærmere åpent hav med god utskifting, men i Blindleia er resipientforholdene spesielt dårlige. 17

18 Blindleia: Område med nullutslipp. Ytre skjærgård: Høygradig rensing: sekundærrensing og fosforfjerning. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett), b (infiltrasjon i stedlige masser) eller c (minirenseanlegg med min. 90% reduksjon av fosfor og BOF5). Etablering av pumpestasjon i Stranda med pumping over øya til PS Ågerøya (kommunal pumpestasjon) og videre til Kjøbmannsvig RA. Alternativt kan et minirenseanlegg med utslipp til ytre skjærgård/kyst etableres. Øvre Søversvig tilknyttes Stranda med pumping/ sjøledning. Middels prioritet. Tabell 9. Forslag til tiltak område 9 Ågerøya Ågerøya Område 10: Nesseheia Nesseheia ligger i vannområde Bliksfjorden og Røynevardsfjorden. Bliksfjorden er mye brukt som båtutfartsområde. Her er mange hytter, og det foregår fritidsfiske og bading. Brukerinteressen vurderes som meget stor (5). Området består av 7 helårsboliger og noen hytter. Mekanisk rensing via slamavskillere til dypvann i Bliksfjorden. Bliksfjordområdet: Overgjødsling tilstandsklasse II- III, O 2 V, Hygiene I. 18

19 Lokalt følsomt område med merkbare forurensningseffekter. Resipientkapasiteten vurderes som dårlig (1). Område med utslippsbegrensing utover høygradig rensing. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett), b (infiltrasjon i stedlige masser) eller c (minirenseanlegg med minst 90% reduksjon av fosfor og BOF5). Etablering av pumpestasjon og sjøledning i Bliksfjorden med pumping til Frillestad PS (ny) og videre via Hesthagen PS til Høvåg RA. Etablering av private pumpestasjoner på Helløya og Hellenes for pumping til felles PS i Nesseheia. Felles kostnader for ledning fra Frillestad til Hesthagen PS. Middels prioritet. Tabell 10. Forslag til tiltak område 10 Nesseheia Nesseheia Frillestad Område 11: Hesleviga/Ytre Årsnes Hesleviga ligger i vannområde Kvåsefjorden. Bading er lokalt viktig for en del hus og hytter i dette området, men det er lite omfang av tilrettelagte badeplasser. Fjordområdene brukes en del til fritidsfiske. Brukerinteressen vurderes som moderat (3). 19

20 Området omfatter Hestadsvingen, Hesleviga og Dybedal og består hovedsakelig av helårsbebyggelse og noe hyttebebyggelse. Kommunal slamavskiller i Hesleviga. I tillegg separate slamavskillere, infiltrasjonsanlegg og sandfilteranlegg. Fjordområdet: Overgjødsling tilstandsklasse II-III, O 2 I-II, Hygiene I Kvåsefjorden er nasjonalt følsomt område med noe forurensingseffekter. Resipientkapasiteten vurderes som dårlig (1) i Vesterhusfjorden og Ånavassdraget, men forholdsvis god (4) i partiene utenfor. Høygradig rensing: sekundærrensing og fosforfjerning. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett), b (infiltrasjon i stedlige masser) eller c (minirenseanlegg med minst 90% reduksjon av fosfor og BOF5). Etablering av pumpestasjon i Hesleviga og pumpeledning over Hestadsletta til Hesthagen PS (tilknyttet kommunalt nett) og videre til Høvåg RA. Ytre Årsnes tilknyttes Hesleviga PS. Middels prioritet. Tabell 11. Forslag til tiltak område 11 Hesleviga Hesleviga 20 5 Ytre Årsnes Kommunal Kommunal 20

21 Område 12: Ekornåsen, Ribe og Ytreviga Ekornåsen ligger i vannområde Kvåsefjorden. Bading er lokalt viktig for en del hus og hytter i dette området, men det er lite omfang av tilrettelagte badeplasser. Fjordområdene brukes en del til fritidsfiske. Brukerinteressen vurderes som moderat (3). Området omfatter Longnes, Ribe, Ekornåsen, Ytreviga og Indresund. Området består hovedsakelig av helårsbebyggelse samt noen hytter. Det finnes separate anlegg (slamavskillere, infiltrasjon). Ekornåsen har slamavskiller med utslipp til Kvåsefjorden. Fjordområdet: Overgjødsling tilstandsklasse II-III, O 2 I-II, Hygiene I Kvåsefjorden er nasjonalt følsomt område med noe forurensingseffekter. Resipientkapasiteten vurderes som dårlig (1) i Vesterhusfjorden og Ånavassdraget, men forholdsvis god (4) i partiene utenfor. Høygradig rensing: sekundærrensing og fosforfjerning. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett), b (infiltrasjon i stedlige masser) eller c (minirenseanlegg med minst 90% reduksjon av fosfor og BOF5). Helårsbebyggelse og hyttebebyggelse tilkobles ny pumpestasjon i Ytrevika med videre pumping til Hesleviga PS og videre til Høvåg RA. Høy prioritet i forhold til sanering av avløp helårsbebyggelse. Tabell 12. Forslag til tiltak område 12 Ekornåsen, Ribe og Ytreviga Ribe/ Longnes Kommunal Ytreviga/ Indresund 21

22 Område 13: Gamle Hellesund Gamle Hellesund ligger i vannområde Bliksfjorden og Røynevardfjorden. Området er mye brukt til båtliv, bading og fritidsfiske. Her er en god del hytter. Brukerinteressen vurderes som meget stor (5). Området består av flere øyer med kun hytter. Drenering til Bliksfjorden. Separate anlegg (slamavskillere, tett tank, direkte utslipp m.m.) Bliksfjorden: Overgjødsling tilstandsklasse II-III, O 2 V, Hygiene I Gamle Hellesund og ut: Overgjødsling tilstandsklasse I, O 2 I-II, Hygiene I Resipientkapasiteten i Bliksfjorden vurderes som dårlig (1), men fra Gamle Hellesund og ut vurderes resipientkapasiteten som meget god (4). Område med utslippsbegrensing utover høygradig rensing. Rensetekniske er må være i samsvar med lokal forskrift 5 pkt. a (tilknytning til offentlig nett), b (infiltrasjon i stedlige masser) eller c (minirenseanlegg med minst 90% reduksjon av fosfor og BOF5). Overføring av avløp fra Hellenes, Bjørnholmen og Helløya ved etablering av pumpestasjon med pumpeledning (sjø) til Nesseheia PS. Lav prioritet. Tabell 13. Forslag til tiltak område 13 Gamle Hellesund Hellenes Bjørnholmen 13 Helløya Kommunal 22

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05

SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05 SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 20.06.05 Retningslinjer for sanitærteknisk standard for hyttebebyggelse i Hamar, Løten og Stange kommuner. Sluttrapport. 1. Innledning. Nåværende hyttebebyggelse. I

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING, BYGGING OG SØKNADSBEHANDLING KNYTTET TIL SEPARATE AVLØPSANLEGG RENSEKRAV Retningslinjene er en tydeliggjøring av hva forurensningsmyndigheten i kommunene krever ved etablering

Detaljer

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Spredt avløp Oppgradering av mindre avløpsanlegg Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Prosjekt: Kontroll og opprydding Tidligere hovedplan avløp 1998-2001 Arbeidsmål: Storsjøen med tilhørende

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe

Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe Norsk Vann har laget standardiserte brev som kan benyttes til opprydding i spredt

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse

Søknad om utslippstillatelse i spredt bebyggelse Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 07.05.2014 Oddvar Kristoffersen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 5 29.05.2015 Andreas Rosenlund 01.05.2015

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen

Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen HOLE KOMMUNE Notat Fra : Teknisk/eiendom Saksbehandler : AST-TEK-TEK Arkivref. : 2002/001323-K54 Dato : 22.12.2002 Vurdering av avløpsløsninger, Hurumåsen Innledning KUR-prosjektet ble vedtatt satt i gang

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG v/simon Haraldsen, Fylkesmannens miljøvernavd. i Oslo og Akershus 12. oktober 2009 NY VANNFORVALTNING I NORGE FRA 2007 VANNDIREKTIVET

Detaljer

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato 13.02.2015 Revisjon:- 11.08.15 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering

Detaljer

Fagdag mindre avløp 21.01.2016. Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no

Fagdag mindre avløp 21.01.2016. Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Fagdag mindre avløp 21.01.2016 Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Erfaringer fra arbeid med spredt avløp Bakgrunn, søknad om utslippstillatelse, krav til ansvarlige aktører, saksbehandling, kontroll/tilsyn

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005242 : E: M0 : Monica N. Nesse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 31.08.2011 38/11 ORIENTERING OM AVLØPSLØSNINGER

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE VIRKSOMHET I SANDNES KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE VIRKSOMHET I SANDNES KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE VIRKSOMHET I SANDNES KOMMUNE Fastsatt av bystyret i Sandnes kommune den 21.03.06, med hjemmel i Forskrift om begrensning av

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Kommunalteknikken omfatter avløpsløsninger

KOMMUNALTEKNIKK. Kommunalteknikken omfatter avløpsløsninger KOMMUNALTEKNIKK Kommunalteknikken omfatter avløpsløsninger i spredt bebyggelse (boliger og hytter) og områder med bebyggelse tilknyttet kommunalt ledningsnett KOMMUNALTEKNIKK Siden 1996 har kommunen gjennomført

Detaljer

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand.

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 525 965! Avløpsløsninger Dalbo Nordstrand Del: Utkast 1 Dato: 2011-06-24 Skrevet av: Ine Hovi og Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter.

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Disposisjon 1. Om Kristiansund kommune 2. Hva innebærer endringen 3. Hvordan har det blitt hva har vi gjort By ved hav Kristiansund kommune Kommunesammenslåing

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Etterpolering ved infiltrasjon i jord

Etterpolering ved infiltrasjon i jord Etterpolering ved infiltrasjon i jord Fagtreff Vannforeningen Ås, 12. oktober 2009 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjon i jord som etterpolering Økt hygienisering - viktig i spredt bebyggelse

Detaljer

PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT

PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT Arkivsaksnr.: 13/2744 Arkiv: M30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 112/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 Forslag til vedtak:

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Dag Erik Håvimb Rådgiver Prosjekt Opprydding spredt avløp Utgangspunktet: EUs vanndirektiv Mål om god økologisk tilstand hos de fleste vannforekomster

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget. Sandnes rådhus 31.10.13

INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget. Sandnes rådhus 31.10.13 INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget Sandnes rådhus 31.10.13 Deltakere på møtet fra Sandnes kommune: Kjersti Ohr, bymiljøsjef Monica Nedrebø Nesse, overingeniør miljø Kontaktinformasjon:

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG

SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG SKIPTVET KOMMUNE Sak 26/11 SAKSFRAMLEGG LOKAL FORSKRIFT OM UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG Saksbehandler: Øyvind Thømt Arkiv: M41 &00 Arkivsaksnr.: 11/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/11 Hovedutvalg for

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no Hytteproblematikk Tore Pedersen tpe@fmop.no Presentasjonsoversikt Hedmark og Oppland som hyttefylker Utslipp og type renseanlegg Kort om miljøproblemer Regelverk Kommunen: Planmyndighet, men også forurensningsmyndighet

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. Forskrift om begrensning

Detaljer

Hole og Ringerike kommuner

Hole og Ringerike kommuner Utkast 27.06.13 Hole og Ringerike kommuner OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE. Vurdering av framtidig avløpsløsning for Sluttrapport Foto: Ola Ø. Hoel SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover More og Romdal VA-Konferansen 2009 24-25.juni 2009 Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Erfaring hittil Veien fremover Andrea Zuur Saksbehandler Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Oversikt

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 26/10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 26/10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200807065-40 : E: 140 : Gro Karin Hettervik : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen

Detaljer

Saksfremlegg. FORSLAG TIL REVIDERT LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG K-kode: M41 &00 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye

Saksfremlegg. FORSLAG TIL REVIDERT LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG K-kode: M41 &00 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Arkivsak: 10/4878-4 Sakstittel: Saksfremlegg FORSLAG TIL REVIDERT LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG K-kode: M41 &00 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling: Forslag datert 11.02.11

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier

Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier Informasjonsmøte om små avløpsanlegg Haugestad Lier 17. mars 2011 Dagsorden Kort om Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen Når skal det søkes? Krav til søknad og dokumentasjon Ulike anlegg

Detaljer

SENTRALBORD(042) 76000 TELEFA.X_NR. (042)-76001

SENTRALBORD(042) 76000 TELEFA.X_NR. (042)-76001 FYLKESMANNEN I VEST-AGDER POSTADR.: TINCH5ET 4605 KIUST1A5 SAND. SENTRALBORD(042) 76000 TELEFA.X_NR. (042)-76001 Se adresseliste. DERES REF. VÅR REF.(BES OPPG1TI VED SVAR) DATO 828/1148/91/jv/432.124.Kr/Ve.

Detaljer

Overhalla kommune AVLØPSRENSEANLEGG GANSMO FORPROSJEKT. Foreløpig

Overhalla kommune AVLØPSRENSEANLEGG GANSMO FORPROSJEKT. Foreløpig Overhalla kommune AVLØPSRENSEANLEGG GANSMO Foreløpig Dato 28.02.12 Prosjekt nr. S12018 RAPPORT Tittel: Overhalla kommune Foreløpig Forfatter(e): Finn-Åge Søråsen, Terje Øksnes Prosjektansvarlig: Finn-Åge

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Spydeberg kommune, Østfold. Fastsatt av Spydeberg kommunestyre 7. oktober 2008 med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015

Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015 AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK Tilleggssak til Plan og utviklingsutvalget 22.01.2015 Sak nr. Tittel 5/15 KOSTNADER OG

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013. Heidi Folkedal Hole

Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013. Heidi Folkedal Hole Tilsyn med { avløp Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013 Heidi Folkedal Hole Tilsyn med avløp i Askøy historikk Før 2010. Ikke ført tilsyn med avløp etter Forurensningslov og Forurensningsforskriftens kap.

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp:

Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp: Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp: VA-dager på Vestlandet: Avløp tilsyn og forskrift Voss, 24. september 2009 Forurensningsforskriften: Kommentarer til tilsynsaksjonen på avløpsanlegg i 2008

Detaljer

Harstad og Kvæfjord kommune innsigelse til reguleringsplan for drikkevannskilden Storvann nord

Harstad og Kvæfjord kommune innsigelse til reguleringsplan for drikkevannskilden Storvann nord Statsråden Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 2008/2887 14/4342-8 27.02.2015 Harstad og Kvæfjord kommune innsigelse til reguleringsplan for drikkevannskilden Storvann

Detaljer

Presentasjon av Ecomotive AS. Innovasjonsselskap i Jetskonsernet

Presentasjon av Ecomotive AS. Innovasjonsselskap i Jetskonsernet Presentasjon av Ecomotive AS Innovasjonsselskap i Jetskonsernet JETS in brief 25 years in 2011 Turnover of NOK 350 mill. 80 employees in Hareid, total 110. Hareid, Norway Head Office Sales and logistics

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning?

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Innlegg av Jørgen Ove Myrre () foreleser og Lars Westlie (Hydrogeologi og avløpsrådgivning) Det er mange forhold som kan påvirke valg av

Detaljer

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift

Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift Forslag til endringer av lokal utslippsforskrift De viktigste forslagene til endringer gjelder krav til prøvetaking av avløpsvann og grunnlaget for oppryddingsarbeidet som skal skje i kommunene ( 4 og

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Kurs om avløpsregelverket 25. og 26. april 2006 Et samarbeid mellom SFT, NORVAR og Fylkesmannen Fylkesmannen i Telemark NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Basert på standardforedrag

Detaljer

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke

Detaljer

Status avløpsanlegg < 50 pe

Status avløpsanlegg < 50 pe VAnndammen 2010 Hvilke hjelpemidler/veiledninger finnes for saksbehandling og tilsyn på enkeltanlegg for avløp? Aktuelle renseløsninger for etterpolering av 1 utslipp fra slamavskillere Av Ole Lien, Norsk

Detaljer

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Erfaring fra samarbeid mellom 9 kommuner Samarbeid om kapittel 12 anlegg, Sonderingsmøte DIHVA IKS, 17. desember 2013 Nina Alstad Rukke, Fagansvarlig Tilsynet

Detaljer

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 16.11.2010. Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven,

Detaljer

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-08/231-4 004 43450/08 18.08.2008. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-08/231-4 004 43450/08 18.08.2008. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-08/231-4 004 43450/08 18.08.2008 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa 21 05 2012 Flom i Hobølelva i september 2011. Foto: Landbrukskontoret i Hobøl 1 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringer i vannområde Morsa

Detaljer

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg

Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Prosjektering, bygging og dokumentasjon av mindre avløpsanlegg Fagdager privat VA, Hamar februar 2012 Guro Randem Hensel, Bioforsk Jord og miljø Innhold Krav til ansvarlige aktører Krav til kompetanse

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg. Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune.

Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg. Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune. Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune. 02.12.2005 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Hensikt med handlingsplanen...

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune.

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Fastsatt av kommunestyret 9. desember 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften),

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER Org. nr. 997 491 718 Ing. S. Solli Karl Rasmussens vei 15 9910 Bjørnevatn Mob.tlf. 95478872 E-post ssoll@online.no Dato: 05.11.2012 RADIUS KIRKENES AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE

UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE UTBYGGING AV DJUPVIKA HYTrEOMRÅDE 06/460714 LIEG TUNG RØR AS S 4 MKO~ 7 UN ~ 2DO~c UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA FRITIDSBEBYGGELSE I ÅSENFJORDEN

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014 Velkommen til Ålesund VA-yngreseminar 2014 Einar Løkken Avdelingsingeniør Ålesund kommune avdeling VAR-utbygging. Utdanning 3-årig Bachelor Bygg ingeniør. Har jobbet i Ålesund kommune siden juni 2011.

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Kommunalt tilsyn. Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning. Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012

Kommunalt tilsyn. Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning. Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012 Kommunalt tilsyn Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning 1 Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012 Hva sier regelverket? Forurensningsforskriften kapittel 12, 12-2: Kommunen er forurensningsmyndighet

Detaljer