Nye SARA - søknad om utslippstillatelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye SARA - søknad om utslippstillatelse"

Transkript

1 Kommunalteknikk Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks Steinkjer Deres ref:l Paulsen Vår ref: Saksbehandler: Dato: Deres 2015/188 ref: 2013/ Karstein Kjølstad Bes oppgitt ved henvendelse Nye SARA - søknad om utslippstillatelse Stjørdal kommune søker med dette om utslippstillatelse for Sentrum avløpsrenseanlegg (Nye SARA). Renseanlegget og utslippet omfatter avløpsvann fra Stjørdal sentrum fra Lånke i sør og Skatval i nord. Det vises til brev fra kommunen datert der det informeres om at det vil bli søkt om unntak for sekundærrensing, og svar fra Fylkesmannen datert Søknad om utslippstillatelse vil bli lagt ut til høring fra dersom det ikke mottas krav om endringer innen denne fristen. Det tas sikte på en høringsfrist på 3 uker. Hva søkes det om? Stjørdal kommune søker om fosforfjerning som er en renseprosess der fosformengden i avløpsvannet reduseres med minst 90 % av det som blir tilført renseanlegget, jf 14-2 i forurensingsforskriften. Det innebærer at det søkes om unntak fra 14-8 i forurensingsforskriften. Søknaden består av dette brevet og 9 vedlegg. Søknaden er tilgjengelig på Stjørdal kommune sin hjemmeside - Dokumenter vil bli lagt ut på Stjørdal rådhus, og kan bestilles i fulltekst fra Juridisk grunnlag. Krav til søknad og krav til nye anlegg kan leses i forurensingsforskriften Del 4 om Avløp. Her vises spesielt til kap 11 og 14. I kap 11, vedlegg 1 er Trondheimsfjorden klassifisert som mindre følsomt område. Rensekrav for utslipp til disse områdene er gitt i I samme paragraf gis anledning til å søke om unntak til fylkesmannen. I forurensingsforskriften kap 14 gis presise krav til utforming og drift av renseanlegg og transportanlegg. Stjørdal kommune vil oppfylle alle krav med unntak av 14-8 om rensekrav og søker om unntak for rensekrav for organisk stoff. Det vises her til tidligere korrespondanse med fylkesmannen om dette. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: Stjørdal kommune Kommunalteknikk (m/kid) NO MVA Postboks 133 Kjøpmannsg (u/kid) 7501 Stjørdal 7500 Stjørdal

2 Forprosjektet Saksnr 2013/ Rambøll Norge AS er engasjert for å prosjektere renseanlegg og ledningsanlegg. Forprosjekt er presentert og vil bli lagt til grunn for detaljprosjektering med tanke på anleggsstart høsten Det planlegges byggestart høsten 2015 og nyanlegg skal være i permanent drift i løpet av Det betinger at planlegging og utbygging kan gjennomføres med normal framdrift, herunder behandling av utslippssøknad. Forprosjektet består av en tekstdel og mer enn 50 tegninger og vedlegg. Tekstrapporten kan leses i vedlegg 1. Eksisterende renseanlegg har i dag en utslippstillatelse på PE og tilrenningen hit er i middel m3/d, dvs ca 50 l/s. Med grunnlag i forventet økt innbyggertall fram til 2060, er valgt å dimensjonere nytt renseanlegg og nye transportanlegg for personekvivalenter. Dette gir følgende dimensjoneringsgrunnlag: Q middel (middel tilrenning) m3/d = 430 m3/h = 120 l/s Qdim (maks time i 50% av døgn) 550 m3/h = 150 l/s Qmaksdim (maks mengde for full rensing) 1100 m3/h = 300 l/s Qmaks (maks til ført vannmengde) 1450 m3/h = 400 l/s Dette viser at alle nyanlegg dimensjoneres og bygges fra oppstart med en kapasitet som er tre ganger dagens kapasitet. For mer informasjon om dimensjonering vises til kap 3 og 4 i forprosjektet, vedlegg 1. Det nye utslippet vil bli dypere enn dagens utslipp. På kartet vises trase, se vedlegg 3. Det legges to utslippsledninger i denne traseen, og slik at hovedutslippet blir på 45 meter dyp og reserveutslippet på 20 meter. På vedlegg 4 vises renseprosess og hydraulisk profil gjennom anlegget. Vannstrømmen går gjennom anlegget med gravitasjon fra innløpsrist og forbehandling og videre gjennom kjemisk rensetrinn og til utslippledninger. Det er satt av plass for et fremtidig biologisk rensetrinn. Det nye anlegget vil bli bygd med tanke på akkreditert prøvetaking. Kommunal planlegging og Hovedplan vann og avløp (VA). Revidert hovedplan vann og avløp (VA) for Stjørdal kommune tar utgangspunkt i at det skal være god økologisk tilstand i alle resipienter. Prosjektet med bygging av nytt kloakkrenseanlegg er en følge av denne målsettingen. Hovedplan VA omfatter en beskrivelse av ledningsanlegg og renseanlegg i kommunen, med tilhørende utfordringer. Hovedplanen omfatter investeringsplan for de første 4 år som viser framdrift for nødvendige tiltak. Det henvises til utdrag fra utkast til hovedplanen i vedlegg 2. Ny hovedplan VA er ikke ferdigstilt og sluttbehandlet. Hovedplan for avløp datert 2009 avløses av den nye hovedplan VA. Alle tiltak i hovedplanen fra 2009 er gjennomført. Nye mål med grunnlag i vannforskriften legger grunnlag for nye tiltak. Planforslaget er lagt til grunn for budsjett og gebyrer for 2015, og er allerede lagt inn i økonomiplanen 2015 tom Saneringsplan for sentrum datert 2003 omfattet sanering og separering for å få alle ledninger i sentrum omlagt til separatsystemet. Denne planen omfattet både kommunale og private avløpsledninger. Samtidig som de kommunale ledninger bygges for separatsystem, stiller kommunen krav til alle huseiere slik at de separerer de private ledningene. Side 2

3 Saneringsplanen fra 2003 er gjennomført. Områder som er sanert er vist på vedlegg 7. Det gjenstår i dag et par hundre meter som er tatt inn som prosjekt ved rullering av vår hovedplan. Det er i 2014 gjennomført en grundig undersøkelse av det gamle Hell-området. Nettet er rengjort og spylt for deretter å bli videoundersøkt. Konklusjonen er at avløpsnettet for Hell-området ikke er helt tilfredsstillende. Mangler dreier seg om setninger på nettet som kan medføre tilstoppinger med påfølgende risiko for tilbakeslag. I hovedplan VA legges det derfor opp til at det i første omgang skal utarbeides en egen saneringsplan for området. Saneringsplanen for Hell-området må også ta høyde for nye regulerte områder som skal kloakkeres. I tillegg planlegges det å skifte ut eksisterende Hell pumpestasjon for å sikre at pumpesumpen blir lav nok for å unngå tilstoppinger på nettet. Kvaliteten på Hell-nettet er egentlig ikke et forurensningsproblem, men et risikomoment knyttet til evt. tilbakeslag for abonnentene ROS-analyse for avløpssektoren er sist revidert i Dette er grunnlaget for både planlegging, beredskapsplanlegging og internkontroll og kvalitetsarbeid. ROS-analyse er vedlegg 9. Utslippsledninger. Trase for utslippsledningene er valgt på grunnlag av geoteknikk og dykkerundersøkelser. I tillegg er det lagt vekt på marinbiologi. Det er også vektlagt at utslippet skal gi minimale ulemper for Storvika friluftsområde med badestrand. Det skal bygges to nye utslippsledninger, begge med kapasitet til å lede all kloakk fra renseanlegget ut på dypt vann med gravitasjon. Hovedledningen føres ut til 45 meter dyp ca 1,1 km fra renseanlegget og strandkanten, mens reserveledningen føres til 20 meters dyp ca 800 meter fra strandkant, se vedlegg 3. For mer informasjon om dimensjonering av utslippsledninger vises til kapittel 9 i forprosjektet, se vedlegg 1. Aktuell trase går gjennom Vikanbukta fuglefredningsområde. Området er vernet ved kgl resolusjon fordi området er viktig for fugler. Det er vurdert alternative traseer som ikke berører naturvernområdet, men disse er forkastet fordi det vil medføre en lang grøftestrekning med fjellsprenging i strandkanten. Dette anses som mer forstyrrende for fuglebestanden i Vikanområdet enn å legge nye ledninger i gruntområdet som planlagt. Det sendes egen søknad om dispensasjon for å legge ledninger gjennom Vikanbukta fuglefredningsområde. De nye ledningene vil bli lagt med sammensveiste plastrør som belastes med betonglodd. For å sikre overdekning av rør og betonglodd blir disse spylt ned i løsmasser fram til dybde 4 meter. Herfra legges ledningene på sjøbunnen med betonglodd for å sikre mot oppflyting og havari. På kartet vises trase, se vedlegg 3. Fjordundersøkelser i 2013 og tidligere. I 2013 er det gjennomført marinbiologiske undersøkelser i Stjørdalsfjorden. Undersøkelser og rapport er utført av AquaKompetanse AS. Rapporten er vedlagt, se vedlegg 5. Undersøkelsen viser at det er god økologisk tilstand i området der eksisterende utslipp skjer. I Hommelvikbukta som er en del av Stjørdalsfjorden er det gjort undersøkelser av miljøgifter fordi det er avdekket kreosot i nedslagsfeltet og fordi en metallbedrift har dumpet miljøgifter i sjøen. Undersøkelsene er gjennomført av Malvik kommune med bistand fra og samarbeid med Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Undersøkelsene skal benyttes for å fastsette tiltak for å unngå spredning av miljøgifter i sjømatkjeden i området. I Hommelvikbukta er det utslipp fra nytt slakteri i Malvik. I mange år er det tatt prøver på to badestrender, Storvika på nordsia av sentrum og Hellstranda like ved utløpet av Stjørdalselva. Det er de siste fem år aldri målt antall e-coli bakterier i vannet Side 3

4 som overskrider krav til badevann. På vedlegg 6 er vist plassering av badestrender, dagens utslipp og nytt utslipp. Analyseresultater av badevannsprøver er også vist. Etterundersøkelser. Det er etablert kontakt med Trondheim kommune og nabokommuner om samarbeid om fjordundersøkelser. Trondheim planlegger i 2016 å ferdigstille rapport om tilstanden omkring utslipp fra de to store renseanleggene. Etter krav fra ESA og fylkesmannen gjennomføres det her primærrensing for to store utslipp til ca 60 meters dyp i fjorden. Stjørdal kommune ønsker å holde kontakt med nabokommunene for å dokumentere virkninger i fjorden. Stjørdalsfjorden har en terskel på 20 til 30 meters dyp mellom Malvik og Skatval. Det er derfor av særlig interesse å samarbeide med Malvik kommune. I Hommelvik-bukta er det utslipp fra tettstedet med ca 3000 pe. I tillegg er det utslipp fra Nortura sitt slakteri på Sveberg. Industriutslipp og Avisingsvæske fra flyplassen. Sammensetning av avløpsvannet. Innenfor kategori industriutslipp i nedslagsfeltet til renseanlegget, nevnes et slakteri og noen elektrobedrifter. Disse utslipp følger standardkrav i forurensingsforskriften. Slakteriet har sesongbasert drift og alle utslipp følger standardkrav i forurensningsforskriften. Det antas liten risiko for unormale tilførsler og dette bekreftes av slamanalyser. Kommunen har vedtatt forskrift om olje- og fettutskillere. Kommunen er i gang med etablering tilsynsapparat for å sikre overholdelse av regelverk. Avfall, lukt og støy. Avvannet sand og ristgods kjøres i dag til godkjent deponi i Verdal kommune. Dette vil bli videreført når ny SARA er satt i drift. Ventilasjonsanlegg vil bli utstyrt med luktreduksjonsanlegg. Prosess og utforming av anlegg vil bli avklart gjennom detaljprosjektering og anbudskonkurranser. Det kan være aktuelt med luktreduksjonsanlegg for avtrekksluft fra pumpestasjoner. Før byggestart skal prosjektet forelegges Arbeidstilsynet for godkjenning. Her vil innvendig støynivå være tema. Byggesøknaden vil sikre at gjeldende regelverk for utvendig støy blir ivaretatt. Energi og slam Energiforbruket i nye SARA skal minimeres ved at varme produseres på stedet og gjennom optimal energibruk. Noen eksempler på energieffektivisering i nye SARA: Varmegjenvinning via ventilasjonsluft. Varmeuttak med varmepumpe fra renset avløpsvann. Reduksjon i strømforbruk til pumper ved at det benyttes gravitasjon gjennom hele prosessen. Slam fra renseprosessen ved dagens SARA, slam fra øvrige renseanlegg i kommunen, samt kloakkslam fra tvungen tømming av slamavskillere blir avvannet ved sentrifugen på SARA. Dette videreføres i nye SARA. I 2014 ble det produsert om lag 2500 tonn avvannet slam ved SARA. Dette har et TS-innhold på ca. 25 % når det er ferdig sentrifugert. Sentrifugen som ble satt i drift i 2005 har en kapasitet på 35 m 3 /d med produsert slam. I dag dekkes behovet for avvanning innenfor ordinær arbeidstid. Sentrifugen har kapasitet utover dette. Side 4

5 Etter at slammet fra renseanleggene og kloakkslam fra slamavskillere er avvannet i sentrifuga, så kjøres dette til Ecopro AS sitt anlegg i Skjørdalen i Verdal kommune. Stjørdal kommune har foreløpig inngått en intensjonsavtale med Ecopro AS om levering av minimum 2500 tonn avvannet slam pr. år. På Ecopro AS sitt anlegg gjennomgår slammet en termisk hydrolyse ved temperaturer over 133 C i minimum 20 minutter. Slammet blir her sterilisert og hygienisert, og restproduktet vil da bli 100 % bakteriefritt. Det organiske materialet i slammet blir nedbrutt til biogass (metan), som gir en energiutnyttelse fra slammet. Ecopro AS vil produsere elektrisitet og varme av biogassen. Restproduktet fra prosessen kan ved en enkel behandling brukes til jord- og gjødselsformål. Det fortsettes med transport av avvannet slam til Ecopro AS når nye SARA er satt i drift. Transportsystemet. I dag føres minst 80 prosent av kloakken fra sentrumsområdet fram til dagens renseanlegg. Det anslås at samme tilføringsgrad oppfylles for Skatval avløpsrenseanlegg. I dag er det ikke måleutstyr og beregningsmetoder for å fastsette tilføringsgraden nøyaktig. Dette er situasjonen både for Halsøen pumpestasjon og Skatval avløpsrenseanlegg. I transportsystemet som dreneres til dagens SARA og Skatval, og som vil bli overført til nye SARA, er det 22 avløpspumpestasjoner med tilhørende overløp, se vedlegg 1, tabell 5.4. Overløp fra disse registreres på tid via vårt sentrale driftsovervåkingssystem, og beregnes ut fra dimensjonen på overløpsrøret. Det er kun Halsøen pumpestasjon som ikke har denne registreringen, noe som skyldes stasjonens utforming med to overløp, en overløpsterskel og et nødoverløp i bunnen av stasjonen. Med dagens utstyr for registrering og beregning, må tilføringsgraden anslås også for Skatval avløpsrenseanlegg. Nye pumpestasjoner på Halsøen og Skatval vil bli utformet etter moderne prinsipper som gjør det mulig å registrere overløpstiden. Forsiktige beregninger viser at overløpsmengdene tilsvarer ca. 10 % av den totale genererte avløpsmengden. I slike situasjoner vil overløpsmengdene være svært fortynnet og heller ikke representere noen stor forurensningsrisiko sett i forhold til normal kloakk. I tillegg finnes det tre overløpskummer på nettet, hvorav to av disse vil være lite i drift når ny pumpestasjon på Halsøen bygges da med en pumpesump som vil ligge 1 meter lavere enn dagens. Stjørdal kommune har en kontinuerlig prosess gående for å redusere feil som medfører at overvann kommer inn på spillvannsnettet og omvendt at spillvann føres urenset til grunnvannet eller til små resipienter. Siste år er det avdekket flere enkelttilfeller av feilkoblinger. Feil på det kommunale nettet repareres omgående og feil på private ledninger følges om med pålegg om å utbedre. Målet er et feilfritt separert ledningsnett. Mottatte ferdigmeldinger dokumenterer utførelsen og at feilen er rettet opp. Registreringsutstyr tilkoblet mobilt nett er montert og flyttes jevnt og trutt for å avdekke feil i nettet. I forbindelse med gjennomføring av saneringsplanen for Stjørdal sentrum er det siden 2003 registrert en nedgang i den hydrauliske belastningen på over 30 %, herunder virkning av separert ledningsnett. Det meste av transportsystemet som genererer kloakk til SARA er separert. Hele sentrum er gjennomført i løpet av de siste 15 år. Det gjenstår et par hundre meter som er tatt inn som prosjekt ved rullering av vår hovedplan. Side 5

6 IK-Avløp, vaktordning. I Stjørdal kommune har vi et felles drifts- og overvåkingssystem for både vann og avløp. Stjørdal kommune har egen øremerket person som har hovedansvaret for at systemet fungerer til enhver tid. I disse dager utarbeides det konkurransegrunnlag for innhenting av tilbud på nytt system som tilfredsstiller dagens og morgendagens krav. Dette gjelder spesifikt i forhold til behovet for å dokumentere hvordan vi drifter våre anlegg innen vannbransjen. Vårt IK-system for avløp er oppbygd på samme måte som tilsvarende system for vannforsyningen. Systemet inneholder rutiner for driften av transportsystemet, pumpestasjoner inkludert, kummer, renseanlegg etc. Systemet har også rutiner for avviksmeldinger og lukking av slike hendelser. Utfordringen her er å skille på rene avvik i forhold til enkle driftsforstyrrelser. Driftsoperatørvaktene er i tillegg pålagt å føre både logg og rapporter for den uka de er på vakt. Inneværende år planlegges det å separere driftsoperatørvaktene slik at både vann og avløp har en vakt på jobb 24 timer gjennom hele året. Vaktordningen vil da bli 6-delt på både vann og avløp. Innholdsfortegnelse for internkontroll avløp er vedlegg 8. Forbedringer i forhold til dagens renseanlegg og utslipp. Stjørdal kommune søker om utslippstillatelse ut fra at det skal bli mindre utslipp i Stjørdalsfjorden. Mengde forurensing til terskelfjorden utenfor sentrum med tilhørende vassdrag, skal reduseres ved at renseanlegget skal rense bedre og mer av produsert kloakk skal føres til renseanlegget. Dagens renseanlegg oppfyller i stor grad krav i gjeldende utslippstillatelse. Når omsøkte krav blir oppfylt vil følgende forbedringer oppnås: 1. Krav om tilføringsgraden i gjeldende utslippstillatelse er 80 prosent. Tilføringsgraden er ikke dokumentert grundig, men anslås til ca 85 prosent. Mye av urenset utslipp går i dag gjennom E6 fra Halsøen pumpestasjon. 2. I gjeldende utslippstillatelse er rensekravet at det skal fjernes minst 90 prosent fosfor. I søknaden søkes det om videreføring av dette kravet. 3. Eksisterende utslipp fra Skatval renseanlegg til Voldselva blir avsluttet, og det blir mindre mengder urenset utslipp til samme vassdrag. Dagens renseanlegg som ble bygd i 1993 er periodisk hydraulisk og organisk overbelastet. Renseresultat fra dagens anlegg viser at krav om fosforfjerning er oppfylt de siste årene. Renseeffekt (%) siste sju år er vist i tabell 1. Tabell 1. Renseeffekt (%) for SARA de siste sju årene Tot-P 93 % 92 % 92 % 93 % 95 % 95 % 96 % BOF 5 88 % 87 % 74 % 79 % 81 % 80 % 76 % KOF 92 % 83 % 70 % 81 % 80 % 78 % 71 % SS 95 % 96 % 91 % 94 % 97 % 96 % 97 % Skatval avløpsrenseanlegg ligger ved Voldselva. Dette renseanlegget ble bygd i 1980 og er et biologisk/kjemisk anlegg basert på aktivt slam og kjemisk felling. Nødoverløpet fra renseanlegget går til Voldselva. Renseanlegget er nå overbelastet og vil derfor bli lagt ned. Kloakken blir derfor pumpet fra Skatval til nye SARA på Sutterøy. Prosjektering av ny pumpestasjon med pumpeledning til nye SARA på Sutterøy er satt i gang. På denne måten reduseres utslipp til Voldselva. Det nye renseanlegget på Sutterøy skal dimensjoneres for tre ganger så stor rensekapasitet som dagens anlegg for å ha tilstrekkelig kapasitet i 50 år framover. Side 6

7 Det nye anlegget prosjekteres med forsedimentering for å gi sikrere renseresultat. Dette sammen med at det nye renseanlegget vil få langt lavere belastning de første årene, antas å gi bedre renseresultat. Eksisterende renseanlegg erstattes med pumpestasjon med tre ganger så stor pumpekapasitet som dagens pumpestasjon på Halsøen. Utslippet skjer i dag på 26 meters dyp utenfor Langøra og like ved flystripa. Det skal bygges to nye utslippsledninger, begge med kapasitet til å lede all kloakk fra renseanlegget ut på dypt vann. Hovedledningen føres ut til 45 meter dyp (avstand fra land 1,1 km) mens reserveledningen føres til 20 meters dyp (avstand fra land 0,8 km). Med økt utslippsdyp antas det at risiko for gjennomslag av forurenset vann til overflata reduseres betraktelig. Særlig viktig er dette i forhold til badestrendene, jf kap 9 i forprosjektet, vedlegg 1. Ny pumpestasjon på Halsøen vil bli utformet etter moderne prinsipper som gjør det mulig å registrere overløpstiden. Pumpestasjonen har ca. tre ganger så stor kapasitet som eksisterende stasjon. Det vil derfor bli mindre og skjeldnere utslipp i strandkanten i Halsøen. Oppsummering I forurensningsforskriftens 14-8 åpnes det for mindre omfattende rensing enn sekundærrensing for tettbebyggelse mellom og med utslipp til sjø, forutsatt at følgende krav er oppfylt: a) resipienten kan klassifiseres som mindre følsom, jf. kriteriene i vedlegg 1 punkt 1.1 til kapittel 11, b) utslippene har minst gjennomgått primærrensing og c) den ansvarlige gjennom grundige undersøkelser kan vise at utslippene ikke har skadevirkninger på miljøet. For de ovennevnte krav gjelder i dag følgende for Stjørdal kommune: Resipienten er klassifisert som mindre følsom, jf. kriteriene i vedlegg 1 punkt 1.1 til kapittel 11. Utslippet gjennomgår i dag fosforfjerning ved SARA. I 2013 ble det gjennomført marinbiologiske undersøkelser i Stjørdalsfjorden. Undersøkelsene viste at det er god økologisk tilstand i området der eksisterende utslipp skjer. På denne bakgrunn søker Stjørdal kommune om unntak fra krav om sekundærrensing for nye SARA. Merknader til søknaden sendes til: Merknader sendes til eller som post til Stjørdal kommune Rådhuset 7500 Stjørdal Med hilsen Arild Moen/sign enhetsleder Karstein Kjølstad/sign Rådgiver Dette brevet er godkjent elektronisk i Stjørdal kommune og har derfor ingen signatur. Side 7

8 Kopi til: Fylkesmannen v/ Leif I Paulsen Geir Baustad Marit Heier Amundsen Eivind Hølaas Saksnr 2013/ Vedlegg: 1. Forprosjektrapport fra Rambøll Norge AS datert 00. november Utdrag fra utkast til ny Hovedplan VA. 3. Trase for utslippsledning. 4. Hydraulisk profil gjennom nytt renseanlegg. 5. Aqua Kompetanse AS. Rapport datert Resipientundersøkelse Indre Stjørdalsfjord. 6. Oversiktskart som viser plassering av utslipp og Storvika og Hellstranda badestrender. Resultat av badevannsprøver i Oversikt over separerte felt siden IK Avløp. Innholdsfortegnelse. 9. ROS analyse. Side 8

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. 432973 - Nye SARA - Informasjon om forprosjekt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26/15 26.02.

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. 432973 - Nye SARA - Informasjon om forprosjekt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26/15 26.02. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 432973 Arkivsaksnr: 2014/218-28 Saksbehandler: Marit Heier Amundsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26/15 26.02.2015 432973 - Nye SARA - Informasjon om forprosjekt

Detaljer

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029 UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG August 2011 Søknad om utslippstillatelse 1. Søker: Kommune: STEINKJER KOMMUNE Kommunens kontaktperson: EINAR NØVIK Avd: Avdeling for samfunnsutvikling Enhet: Enhet for

Detaljer

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter.

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Disposisjon 1. Om Kristiansund kommune 2. Hva innebærer endringen 3. Hvordan har det blitt hva har vi gjort By ved hav Kristiansund kommune Kommunesammenslåing

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 20.12.2011 Vår ref.: 2007/1021 Arkivnr.: 461.3 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 KLIFs forslag til ny mal for tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg: Søkelys på krav

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Namsos - primærrensing. Tiendeholmen renseanlegg

Namsos - primærrensing. Tiendeholmen renseanlegg Tiendeholmen renseanlegg Eneste kommune i Nord-Trøndelag som har 14-anlegg med primærrensekrav Krav til rensing: 50 % reduksjon av SS 20 % reduksjon av BOF5 Eller konsentrasjon 60 mg SS/l ved utløp 40

Detaljer

Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg. Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS

Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg. Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Florø, 13-02-13 Utgangspunkt Stadig flere settefiskanlegg renser avløpet sitt

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

Nytt avløpsrenseanlegg for Kristiansund kommune

Nytt avløpsrenseanlegg for Kristiansund kommune Nytt avløpsrenseanlegg for Kristiansund kommune Presentasjon for driftsassistansen, Kristiansund, 19. november 2014 Vidar Dyrnes, enhet for kommunalteknikk Tema for presentasjonen 1. Bakgrunn eksisterende

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 03.07.2008 2008/1529-5 460 Bjørn Arne Karlsen 77 64 22 15 Deres dato Deres ref.

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 03.07.2008 2008/1529-5 460 Bjørn Arne Karlsen 77 64 22 15 Deres dato Deres ref. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 03.07.2008 2008/1529-5 460 Bjørn Arne Karlsen 77 64 22 15 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Vann og Avløp Postboks 2513 9272 TROMSØ Avløpsanlegg i Tromsø

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE

UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE UTBYGGING AV DJUPVIKA HYTrEOMRÅDE 06/460714 LIEG TUNG RØR AS S 4 MKO~ 7 UN ~ 2DO~c UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA FRITIDSBEBYGGELSE I ÅSENFJORDEN

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold.

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold. Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Postboks 2076 3103 Tønsberg Att.: Berit Løkken Jernbanealleen 17 3210 Sandefjord Telefon: 335 222 60 Telefax: 335 222 61 Mail: firmapost@vaconsult.no Hjemmeside:

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget. Sandnes rådhus 31.10.13

INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget. Sandnes rådhus 31.10.13 INFORMASJONSMØTE Avløpssanering Stangelandsåna og Figgjovassdraget Sandnes rådhus 31.10.13 Deltakere på møtet fra Sandnes kommune: Kjersti Ohr, bymiljøsjef Monica Nedrebø Nesse, overingeniør miljø Kontaktinformasjon:

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Versjon 2 Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Rapportering på skjema mdir-010 kap. 13-anlegg Dette er en veiledning til private eiere av avløpsanlegg. Veiledningen beskriver hvilke opplysninger

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp:

Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp: Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp: VA-dager på Vestlandet: Avløp tilsyn og forskrift Voss, 24. september 2009 Forurensningsforskriften: Kommentarer til tilsynsaksjonen på avløpsanlegg i 2008

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010.

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010. Sammendrag: Resultatene fra utslippskontrollen i 2010 viser at kravet til renseeffekt for totalfosfor i utslippstillatelsen og forurensningsforskriften er overholdt, men at kravene til K1 og K2 i utslippstillatelsen

Detaljer

Tillatelse. Tillatelsens ID (nummer eller annet)

Tillatelse. Tillatelsens ID (nummer eller annet) Tillatelse Utkast 1. Tillatelse etter forurensningsloven for [kommune/r] til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg i tettbebyggelse Tillatelsens ID (nummer eller

Detaljer

Resultat av tilsyn med kommunene innen avløp

Resultat av tilsyn med kommunene innen avløp Resultat av tilsyn med kommunene innen avløp Renseanlegg > 2 000/10 000 PE Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannens rolle Formidling av statlig politikk Konsesjonsbehandling Kontroll og

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Avløpsaksjon 2014 oversendelse av rapport

Avløpsaksjon 2014 oversendelse av rapport Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA Saksbehandler: Hege Rasmussen e-post: fmnohra@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 56 Vår ref: 2007/8478 Deres ref: 2014/2583 Vår dato: 01.07.2014 Deres dato: 03.06.2014

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Krav til rensing av avløpsvannet i settefiskproduksjon

Fylkesmannen i Nordland Krav til rensing av avløpsvannet i settefiskproduksjon Krav til rensing av avløpsvannet i settefiskproduksjon Forurensningsloven 7. (plikt til å unngå forurensning) Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 11. Generelle bestemmelser om avløp Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 9, 49, 52a og 86.

Detaljer

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann

Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Akkreditert prøvetaking av avløpsvann Arbeidsseminar i vann- og miljøanalyser 26. og 27. mars 2009 Rica Hell Hotell Prosessingeniør Cecilie Larsen, Trondheim Bydrift Vann og Avløp Avløpsrenseanlegg i Trondheim

Detaljer

Energieffektive renseanlegg

Energieffektive renseanlegg Energieffektive renseanlegg Example of variation of visuals UMB 13. februar 2013 Vibeke Rasmussen Evolusjon 2 I dag 3 Fremtiden Kraftverk 4 Status Norske Renseanlegg Over 4000 kommunalt eide vann og avløpsanlegg

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse.

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hovedplan avløp og vannmiljø i Oslo kommune - bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Arnhild Krogh, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, arnhild.krogh@vav.oslo.kommune.no

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Deres ref:. 07.07.2003 Vår dato: 01.09.2003 Saksbehandler: Jon Egil Vinje Vår ref.: 2003/2537 Arkivnr: 461.2 Sirdal kommune Rådmannen 4440 Tonstad Sirdal kommune

Detaljer

Kan framtidig utbygging av renseanleggene VEAS, Bekkelaget og Nordre Follo utsettes ved å redusere fremmedvannmengdene?

Kan framtidig utbygging av renseanleggene VEAS, Bekkelaget og Nordre Follo utsettes ved å redusere fremmedvannmengdene? 15.11.12 Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Kan framtidig utbygging av renseanleggene VEAS, Bekkelaget og Nordre Follo utsettes ved å redusere SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS

Detaljer

Meråker Kommune FORPROSJEKT

Meråker Kommune FORPROSJEKT Meråker Kommune FORPROSJEKT VA-ANLEGG TEVELDALEN 09.10.12 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 4 4. ANTALL HYTTER/HYTTETOMTER... 4 5. UTBYGGING AV VANNFORSYNINGSANLEGG...

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Sellikdalen avløpsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn ved Sellikdalen avløpsanlegg Vår dato: 10.11.2014 Vår referanse: 2014/6805 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness / Bjørn Næss Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 DIHVA: Del 2B: Avlaupstransport onsdag 19. september: Dykkerledninger for avløpsvann: Utforming

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Breivika avløpsrenseanlegg i Tromsø kommune

Rapport fra tilsyn med Breivika avløpsrenseanlegg i Tromsø kommune Vår dato 30.06.2015 Rapport fra tilsyn med Breivika avløpsrenseanlegg i Tromsø kommune Ansvarlige virksomhet Navn: Tromsø kommune, Vann og Avløp Organisasjonsnr: 940101808 Adresse: Boks 2513, 9272 Tromsø

Detaljer

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22

Ål kommune Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg. Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til Ål renseanlegg Utgave: 1 Dato: 2009-01-22 Kostnadsvurdering av ledningsanlegg for tilknytting av hytter på Sangefjell til

Detaljer

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Skal du koble deg til offentlig ledningsnett, bør du vurdere å koble deg til vann og avløp samtidig dersom ledningsnettet ligger

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 11.11.2008 Saksbehandler: Leif Inge Paulsen Vår ref.: 2008/6333 Arkivnr: 471 Innherred Renovasjon IKS Russerveien 10 7650 Verdal

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Erfaring fra renseanlegg som mottar glykol som karbonkilde, og som renser glykolholdig overvann. Ingar Tranum 14.10.2008

Erfaring fra renseanlegg som mottar glykol som karbonkilde, og som renser glykolholdig overvann. Ingar Tranum 14.10.2008 Erfaring fra renseanlegg som mottar glykol som karbonkilde, og som renser glykolholdig overvann Ingar Tranum 14.10.2008 Bakgrunn for etablering av Gardermoen renseanlegg RPR og Kontaktutvalget for flyplassen

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Erfaringer fra ROS-arbeider på Hias

Erfaringer fra ROS-arbeider på Hias Norsk Vannforening Fagtreff ROS-analyser 19.09.11 Erfaringer fra ROS-arbeider på Hias Ove Sander, Hias IKS ROS arbeidet ved Hias Integrert del av balansert målstyring Del av grunnlag for sertifisering

Detaljer

Kjemisk rensing av flomtoppene på biologisk/kjemiske renseanlegg som alternativ til overløp

Kjemisk rensing av flomtoppene på biologisk/kjemiske renseanlegg som alternativ til overløp Kjemisk rensing av flomtoppene på biologisk/kjemiske renseanlegg som alternativ til overløp Vannforeningen 16 mars 2009 Kirsti Grundnes Berg Prosessjef, VEAS VEAS - tunnelsystemet Overløp VEAS tar i mot

Detaljer

Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst. 20. mars 2013 Arnhild Krogh

Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst. 20. mars 2013 Arnhild Krogh Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst 20. mars 2013 Arnhild Krogh Utfordringer Befolkningsvekst Byutvikling Klimaendringer må forvente mer nedbør og mer ekstremvær Aldrende infrastruktur

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Påslippsavtaler hva bør vektlegges?

Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslipp til offentlig avløpsnett i Gjøvik kommune Marit Skjel Avdelingsleder Forvaltning og miljø, VAR-seksjonen VA-dagene for Innlandet 09.11.11 Agenda Historikk Regelverk

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Saksnr: 08/110-16 Arkiv: M45 &00 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune. Vedtatt av kommunestyret i Gran i sak 140/08 den 21.10.08 med hjemmel

Detaljer

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG

BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG GreenClean Easy BIOLOGISK/KJEMISK RENSEANLEGG Dette kjennetegner våre GreenClean Easy renseanlegg: Enkel og funksjonssikker konstruksjon Enkelt vedlikehold Lave driftskostnader PATENTERT Sv. pat. nr: SE

Detaljer

Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit

Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit FjellVAR Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit Delrapport 1 - overføringsanlegg Forstudie 2012-06-22 J02 2012-06-22 For bruk WAG JMH WAG D01 2012-05-25 Kommentarutkast WAG JMH WAG Rev.

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 16.11.2010. Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven,

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 Massetak og deponi, Tulluan gnr 37/2 Søknad om tillatelse til etablering av deponi for byjord. Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 152/13 06.11.2013 Formannskapet 156/13 07.11.2013 Kommunestyret 106/13 28.11.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 152/13 06.11.2013 Formannskapet 156/13 07.11.2013 Kommunestyret 106/13 28.11. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: M41 Arkivsaksnr: 2013/2315-13 Saksbehandler: Karstein Kjølstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 152/13 06.11.2013 Formannskapet 156/13 07.11.2013 Kommunestyret

Detaljer

GVD-juleseminar. 4.12.14, Haugestad, Lier

GVD-juleseminar. 4.12.14, Haugestad, Lier GVD-juleseminar 4.12.14, Haugestad, Lier GVD- Prosjekt: Veileder for etablering av felles metode for dokumentasjon av tilføringsgrad -Status og viktige problemstillinger 10.12.2014 Innledning GVD har definert

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune

1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune Case Drammen kommune: 1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune Noen fakta: Muusøya renseanlegg: Ferdigstilt

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato 13.02.2015 Revisjon:- 11.08.15 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad RA2 - Nøisomhed Lars Petter Kjerstad RA2 - NØISOMHED RA2 Nøisomhed tar i mot avløp fra ca. 12200 personer (pe) pluss avløp fra næring/offentlige virksomheter, tilsvarende 1800 pe, til sammen ca. 14.000

Detaljer

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Myndighetsfordeling Fylkesmannen Kap. Kommunen Kap. Avløpsanlegg i

Detaljer

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging v/ /Simon Haraldsen Fylkesmannen ioslo og Akershus Norsk vann Gardermoen

Detaljer

Solumstrand renseanlegg. Rehabilitering og oppgradering av Solumstrand renseanlegg v/sverre Lerbak, Drammen kommune, Byprosjekter

Solumstrand renseanlegg. Rehabilitering og oppgradering av Solumstrand renseanlegg v/sverre Lerbak, Drammen kommune, Byprosjekter Solumstrand renseanlegg Rehabilitering og oppgradering av Solumstrand renseanlegg v/sverre Lerbak, Drammen kommune, Byprosjekter KRP 1987-1995 1986: 20% tilsluttet renseanlegg. Kloakkrammeplanen besluttet

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Uttalelse til søknad om utslippstillatelse for Ecopro AS biogassanlegg i Skjørdalen/Ravlo Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øivind Holand oivind.holand@innherred-samkommune.no 74048512

Detaljer