Nye SARA - søknad om utslippstillatelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye SARA - søknad om utslippstillatelse"

Transkript

1 Kommunalteknikk Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks Steinkjer Deres ref:l Paulsen Vår ref: Saksbehandler: Dato: Deres 2015/188 ref: 2013/ Karstein Kjølstad Bes oppgitt ved henvendelse Nye SARA - søknad om utslippstillatelse Stjørdal kommune søker med dette om utslippstillatelse for Sentrum avløpsrenseanlegg (Nye SARA). Renseanlegget og utslippet omfatter avløpsvann fra Stjørdal sentrum fra Lånke i sør og Skatval i nord. Det vises til brev fra kommunen datert der det informeres om at det vil bli søkt om unntak for sekundærrensing, og svar fra Fylkesmannen datert Søknad om utslippstillatelse vil bli lagt ut til høring fra dersom det ikke mottas krav om endringer innen denne fristen. Det tas sikte på en høringsfrist på 3 uker. Hva søkes det om? Stjørdal kommune søker om fosforfjerning som er en renseprosess der fosformengden i avløpsvannet reduseres med minst 90 % av det som blir tilført renseanlegget, jf 14-2 i forurensingsforskriften. Det innebærer at det søkes om unntak fra 14-8 i forurensingsforskriften. Søknaden består av dette brevet og 9 vedlegg. Søknaden er tilgjengelig på Stjørdal kommune sin hjemmeside - Dokumenter vil bli lagt ut på Stjørdal rådhus, og kan bestilles i fulltekst fra Juridisk grunnlag. Krav til søknad og krav til nye anlegg kan leses i forurensingsforskriften Del 4 om Avløp. Her vises spesielt til kap 11 og 14. I kap 11, vedlegg 1 er Trondheimsfjorden klassifisert som mindre følsomt område. Rensekrav for utslipp til disse områdene er gitt i I samme paragraf gis anledning til å søke om unntak til fylkesmannen. I forurensingsforskriften kap 14 gis presise krav til utforming og drift av renseanlegg og transportanlegg. Stjørdal kommune vil oppfylle alle krav med unntak av 14-8 om rensekrav og søker om unntak for rensekrav for organisk stoff. Det vises her til tidligere korrespondanse med fylkesmannen om dette. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: Stjørdal kommune Kommunalteknikk (m/kid) NO MVA Postboks 133 Kjøpmannsg (u/kid) 7501 Stjørdal 7500 Stjørdal

2 Forprosjektet Saksnr 2013/ Rambøll Norge AS er engasjert for å prosjektere renseanlegg og ledningsanlegg. Forprosjekt er presentert og vil bli lagt til grunn for detaljprosjektering med tanke på anleggsstart høsten Det planlegges byggestart høsten 2015 og nyanlegg skal være i permanent drift i løpet av Det betinger at planlegging og utbygging kan gjennomføres med normal framdrift, herunder behandling av utslippssøknad. Forprosjektet består av en tekstdel og mer enn 50 tegninger og vedlegg. Tekstrapporten kan leses i vedlegg 1. Eksisterende renseanlegg har i dag en utslippstillatelse på PE og tilrenningen hit er i middel m3/d, dvs ca 50 l/s. Med grunnlag i forventet økt innbyggertall fram til 2060, er valgt å dimensjonere nytt renseanlegg og nye transportanlegg for personekvivalenter. Dette gir følgende dimensjoneringsgrunnlag: Q middel (middel tilrenning) m3/d = 430 m3/h = 120 l/s Qdim (maks time i 50% av døgn) 550 m3/h = 150 l/s Qmaksdim (maks mengde for full rensing) 1100 m3/h = 300 l/s Qmaks (maks til ført vannmengde) 1450 m3/h = 400 l/s Dette viser at alle nyanlegg dimensjoneres og bygges fra oppstart med en kapasitet som er tre ganger dagens kapasitet. For mer informasjon om dimensjonering vises til kap 3 og 4 i forprosjektet, vedlegg 1. Det nye utslippet vil bli dypere enn dagens utslipp. På kartet vises trase, se vedlegg 3. Det legges to utslippsledninger i denne traseen, og slik at hovedutslippet blir på 45 meter dyp og reserveutslippet på 20 meter. På vedlegg 4 vises renseprosess og hydraulisk profil gjennom anlegget. Vannstrømmen går gjennom anlegget med gravitasjon fra innløpsrist og forbehandling og videre gjennom kjemisk rensetrinn og til utslippledninger. Det er satt av plass for et fremtidig biologisk rensetrinn. Det nye anlegget vil bli bygd med tanke på akkreditert prøvetaking. Kommunal planlegging og Hovedplan vann og avløp (VA). Revidert hovedplan vann og avløp (VA) for Stjørdal kommune tar utgangspunkt i at det skal være god økologisk tilstand i alle resipienter. Prosjektet med bygging av nytt kloakkrenseanlegg er en følge av denne målsettingen. Hovedplan VA omfatter en beskrivelse av ledningsanlegg og renseanlegg i kommunen, med tilhørende utfordringer. Hovedplanen omfatter investeringsplan for de første 4 år som viser framdrift for nødvendige tiltak. Det henvises til utdrag fra utkast til hovedplanen i vedlegg 2. Ny hovedplan VA er ikke ferdigstilt og sluttbehandlet. Hovedplan for avløp datert 2009 avløses av den nye hovedplan VA. Alle tiltak i hovedplanen fra 2009 er gjennomført. Nye mål med grunnlag i vannforskriften legger grunnlag for nye tiltak. Planforslaget er lagt til grunn for budsjett og gebyrer for 2015, og er allerede lagt inn i økonomiplanen 2015 tom Saneringsplan for sentrum datert 2003 omfattet sanering og separering for å få alle ledninger i sentrum omlagt til separatsystemet. Denne planen omfattet både kommunale og private avløpsledninger. Samtidig som de kommunale ledninger bygges for separatsystem, stiller kommunen krav til alle huseiere slik at de separerer de private ledningene. Side 2

3 Saneringsplanen fra 2003 er gjennomført. Områder som er sanert er vist på vedlegg 7. Det gjenstår i dag et par hundre meter som er tatt inn som prosjekt ved rullering av vår hovedplan. Det er i 2014 gjennomført en grundig undersøkelse av det gamle Hell-området. Nettet er rengjort og spylt for deretter å bli videoundersøkt. Konklusjonen er at avløpsnettet for Hell-området ikke er helt tilfredsstillende. Mangler dreier seg om setninger på nettet som kan medføre tilstoppinger med påfølgende risiko for tilbakeslag. I hovedplan VA legges det derfor opp til at det i første omgang skal utarbeides en egen saneringsplan for området. Saneringsplanen for Hell-området må også ta høyde for nye regulerte områder som skal kloakkeres. I tillegg planlegges det å skifte ut eksisterende Hell pumpestasjon for å sikre at pumpesumpen blir lav nok for å unngå tilstoppinger på nettet. Kvaliteten på Hell-nettet er egentlig ikke et forurensningsproblem, men et risikomoment knyttet til evt. tilbakeslag for abonnentene ROS-analyse for avløpssektoren er sist revidert i Dette er grunnlaget for både planlegging, beredskapsplanlegging og internkontroll og kvalitetsarbeid. ROS-analyse er vedlegg 9. Utslippsledninger. Trase for utslippsledningene er valgt på grunnlag av geoteknikk og dykkerundersøkelser. I tillegg er det lagt vekt på marinbiologi. Det er også vektlagt at utslippet skal gi minimale ulemper for Storvika friluftsområde med badestrand. Det skal bygges to nye utslippsledninger, begge med kapasitet til å lede all kloakk fra renseanlegget ut på dypt vann med gravitasjon. Hovedledningen føres ut til 45 meter dyp ca 1,1 km fra renseanlegget og strandkanten, mens reserveledningen føres til 20 meters dyp ca 800 meter fra strandkant, se vedlegg 3. For mer informasjon om dimensjonering av utslippsledninger vises til kapittel 9 i forprosjektet, se vedlegg 1. Aktuell trase går gjennom Vikanbukta fuglefredningsområde. Området er vernet ved kgl resolusjon fordi området er viktig for fugler. Det er vurdert alternative traseer som ikke berører naturvernområdet, men disse er forkastet fordi det vil medføre en lang grøftestrekning med fjellsprenging i strandkanten. Dette anses som mer forstyrrende for fuglebestanden i Vikanområdet enn å legge nye ledninger i gruntområdet som planlagt. Det sendes egen søknad om dispensasjon for å legge ledninger gjennom Vikanbukta fuglefredningsområde. De nye ledningene vil bli lagt med sammensveiste plastrør som belastes med betonglodd. For å sikre overdekning av rør og betonglodd blir disse spylt ned i løsmasser fram til dybde 4 meter. Herfra legges ledningene på sjøbunnen med betonglodd for å sikre mot oppflyting og havari. På kartet vises trase, se vedlegg 3. Fjordundersøkelser i 2013 og tidligere. I 2013 er det gjennomført marinbiologiske undersøkelser i Stjørdalsfjorden. Undersøkelser og rapport er utført av AquaKompetanse AS. Rapporten er vedlagt, se vedlegg 5. Undersøkelsen viser at det er god økologisk tilstand i området der eksisterende utslipp skjer. I Hommelvikbukta som er en del av Stjørdalsfjorden er det gjort undersøkelser av miljøgifter fordi det er avdekket kreosot i nedslagsfeltet og fordi en metallbedrift har dumpet miljøgifter i sjøen. Undersøkelsene er gjennomført av Malvik kommune med bistand fra og samarbeid med Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Undersøkelsene skal benyttes for å fastsette tiltak for å unngå spredning av miljøgifter i sjømatkjeden i området. I Hommelvikbukta er det utslipp fra nytt slakteri i Malvik. I mange år er det tatt prøver på to badestrender, Storvika på nordsia av sentrum og Hellstranda like ved utløpet av Stjørdalselva. Det er de siste fem år aldri målt antall e-coli bakterier i vannet Side 3

4 som overskrider krav til badevann. På vedlegg 6 er vist plassering av badestrender, dagens utslipp og nytt utslipp. Analyseresultater av badevannsprøver er også vist. Etterundersøkelser. Det er etablert kontakt med Trondheim kommune og nabokommuner om samarbeid om fjordundersøkelser. Trondheim planlegger i 2016 å ferdigstille rapport om tilstanden omkring utslipp fra de to store renseanleggene. Etter krav fra ESA og fylkesmannen gjennomføres det her primærrensing for to store utslipp til ca 60 meters dyp i fjorden. Stjørdal kommune ønsker å holde kontakt med nabokommunene for å dokumentere virkninger i fjorden. Stjørdalsfjorden har en terskel på 20 til 30 meters dyp mellom Malvik og Skatval. Det er derfor av særlig interesse å samarbeide med Malvik kommune. I Hommelvik-bukta er det utslipp fra tettstedet med ca 3000 pe. I tillegg er det utslipp fra Nortura sitt slakteri på Sveberg. Industriutslipp og Avisingsvæske fra flyplassen. Sammensetning av avløpsvannet. Innenfor kategori industriutslipp i nedslagsfeltet til renseanlegget, nevnes et slakteri og noen elektrobedrifter. Disse utslipp følger standardkrav i forurensingsforskriften. Slakteriet har sesongbasert drift og alle utslipp følger standardkrav i forurensningsforskriften. Det antas liten risiko for unormale tilførsler og dette bekreftes av slamanalyser. Kommunen har vedtatt forskrift om olje- og fettutskillere. Kommunen er i gang med etablering tilsynsapparat for å sikre overholdelse av regelverk. Avfall, lukt og støy. Avvannet sand og ristgods kjøres i dag til godkjent deponi i Verdal kommune. Dette vil bli videreført når ny SARA er satt i drift. Ventilasjonsanlegg vil bli utstyrt med luktreduksjonsanlegg. Prosess og utforming av anlegg vil bli avklart gjennom detaljprosjektering og anbudskonkurranser. Det kan være aktuelt med luktreduksjonsanlegg for avtrekksluft fra pumpestasjoner. Før byggestart skal prosjektet forelegges Arbeidstilsynet for godkjenning. Her vil innvendig støynivå være tema. Byggesøknaden vil sikre at gjeldende regelverk for utvendig støy blir ivaretatt. Energi og slam Energiforbruket i nye SARA skal minimeres ved at varme produseres på stedet og gjennom optimal energibruk. Noen eksempler på energieffektivisering i nye SARA: Varmegjenvinning via ventilasjonsluft. Varmeuttak med varmepumpe fra renset avløpsvann. Reduksjon i strømforbruk til pumper ved at det benyttes gravitasjon gjennom hele prosessen. Slam fra renseprosessen ved dagens SARA, slam fra øvrige renseanlegg i kommunen, samt kloakkslam fra tvungen tømming av slamavskillere blir avvannet ved sentrifugen på SARA. Dette videreføres i nye SARA. I 2014 ble det produsert om lag 2500 tonn avvannet slam ved SARA. Dette har et TS-innhold på ca. 25 % når det er ferdig sentrifugert. Sentrifugen som ble satt i drift i 2005 har en kapasitet på 35 m 3 /d med produsert slam. I dag dekkes behovet for avvanning innenfor ordinær arbeidstid. Sentrifugen har kapasitet utover dette. Side 4

5 Etter at slammet fra renseanleggene og kloakkslam fra slamavskillere er avvannet i sentrifuga, så kjøres dette til Ecopro AS sitt anlegg i Skjørdalen i Verdal kommune. Stjørdal kommune har foreløpig inngått en intensjonsavtale med Ecopro AS om levering av minimum 2500 tonn avvannet slam pr. år. På Ecopro AS sitt anlegg gjennomgår slammet en termisk hydrolyse ved temperaturer over 133 C i minimum 20 minutter. Slammet blir her sterilisert og hygienisert, og restproduktet vil da bli 100 % bakteriefritt. Det organiske materialet i slammet blir nedbrutt til biogass (metan), som gir en energiutnyttelse fra slammet. Ecopro AS vil produsere elektrisitet og varme av biogassen. Restproduktet fra prosessen kan ved en enkel behandling brukes til jord- og gjødselsformål. Det fortsettes med transport av avvannet slam til Ecopro AS når nye SARA er satt i drift. Transportsystemet. I dag føres minst 80 prosent av kloakken fra sentrumsområdet fram til dagens renseanlegg. Det anslås at samme tilføringsgrad oppfylles for Skatval avløpsrenseanlegg. I dag er det ikke måleutstyr og beregningsmetoder for å fastsette tilføringsgraden nøyaktig. Dette er situasjonen både for Halsøen pumpestasjon og Skatval avløpsrenseanlegg. I transportsystemet som dreneres til dagens SARA og Skatval, og som vil bli overført til nye SARA, er det 22 avløpspumpestasjoner med tilhørende overløp, se vedlegg 1, tabell 5.4. Overløp fra disse registreres på tid via vårt sentrale driftsovervåkingssystem, og beregnes ut fra dimensjonen på overløpsrøret. Det er kun Halsøen pumpestasjon som ikke har denne registreringen, noe som skyldes stasjonens utforming med to overløp, en overløpsterskel og et nødoverløp i bunnen av stasjonen. Med dagens utstyr for registrering og beregning, må tilføringsgraden anslås også for Skatval avløpsrenseanlegg. Nye pumpestasjoner på Halsøen og Skatval vil bli utformet etter moderne prinsipper som gjør det mulig å registrere overløpstiden. Forsiktige beregninger viser at overløpsmengdene tilsvarer ca. 10 % av den totale genererte avløpsmengden. I slike situasjoner vil overløpsmengdene være svært fortynnet og heller ikke representere noen stor forurensningsrisiko sett i forhold til normal kloakk. I tillegg finnes det tre overløpskummer på nettet, hvorav to av disse vil være lite i drift når ny pumpestasjon på Halsøen bygges da med en pumpesump som vil ligge 1 meter lavere enn dagens. Stjørdal kommune har en kontinuerlig prosess gående for å redusere feil som medfører at overvann kommer inn på spillvannsnettet og omvendt at spillvann føres urenset til grunnvannet eller til små resipienter. Siste år er det avdekket flere enkelttilfeller av feilkoblinger. Feil på det kommunale nettet repareres omgående og feil på private ledninger følges om med pålegg om å utbedre. Målet er et feilfritt separert ledningsnett. Mottatte ferdigmeldinger dokumenterer utførelsen og at feilen er rettet opp. Registreringsutstyr tilkoblet mobilt nett er montert og flyttes jevnt og trutt for å avdekke feil i nettet. I forbindelse med gjennomføring av saneringsplanen for Stjørdal sentrum er det siden 2003 registrert en nedgang i den hydrauliske belastningen på over 30 %, herunder virkning av separert ledningsnett. Det meste av transportsystemet som genererer kloakk til SARA er separert. Hele sentrum er gjennomført i løpet av de siste 15 år. Det gjenstår et par hundre meter som er tatt inn som prosjekt ved rullering av vår hovedplan. Side 5

6 IK-Avløp, vaktordning. I Stjørdal kommune har vi et felles drifts- og overvåkingssystem for både vann og avløp. Stjørdal kommune har egen øremerket person som har hovedansvaret for at systemet fungerer til enhver tid. I disse dager utarbeides det konkurransegrunnlag for innhenting av tilbud på nytt system som tilfredsstiller dagens og morgendagens krav. Dette gjelder spesifikt i forhold til behovet for å dokumentere hvordan vi drifter våre anlegg innen vannbransjen. Vårt IK-system for avløp er oppbygd på samme måte som tilsvarende system for vannforsyningen. Systemet inneholder rutiner for driften av transportsystemet, pumpestasjoner inkludert, kummer, renseanlegg etc. Systemet har også rutiner for avviksmeldinger og lukking av slike hendelser. Utfordringen her er å skille på rene avvik i forhold til enkle driftsforstyrrelser. Driftsoperatørvaktene er i tillegg pålagt å føre både logg og rapporter for den uka de er på vakt. Inneværende år planlegges det å separere driftsoperatørvaktene slik at både vann og avløp har en vakt på jobb 24 timer gjennom hele året. Vaktordningen vil da bli 6-delt på både vann og avløp. Innholdsfortegnelse for internkontroll avløp er vedlegg 8. Forbedringer i forhold til dagens renseanlegg og utslipp. Stjørdal kommune søker om utslippstillatelse ut fra at det skal bli mindre utslipp i Stjørdalsfjorden. Mengde forurensing til terskelfjorden utenfor sentrum med tilhørende vassdrag, skal reduseres ved at renseanlegget skal rense bedre og mer av produsert kloakk skal føres til renseanlegget. Dagens renseanlegg oppfyller i stor grad krav i gjeldende utslippstillatelse. Når omsøkte krav blir oppfylt vil følgende forbedringer oppnås: 1. Krav om tilføringsgraden i gjeldende utslippstillatelse er 80 prosent. Tilføringsgraden er ikke dokumentert grundig, men anslås til ca 85 prosent. Mye av urenset utslipp går i dag gjennom E6 fra Halsøen pumpestasjon. 2. I gjeldende utslippstillatelse er rensekravet at det skal fjernes minst 90 prosent fosfor. I søknaden søkes det om videreføring av dette kravet. 3. Eksisterende utslipp fra Skatval renseanlegg til Voldselva blir avsluttet, og det blir mindre mengder urenset utslipp til samme vassdrag. Dagens renseanlegg som ble bygd i 1993 er periodisk hydraulisk og organisk overbelastet. Renseresultat fra dagens anlegg viser at krav om fosforfjerning er oppfylt de siste årene. Renseeffekt (%) siste sju år er vist i tabell 1. Tabell 1. Renseeffekt (%) for SARA de siste sju årene Tot-P 93 % 92 % 92 % 93 % 95 % 95 % 96 % BOF 5 88 % 87 % 74 % 79 % 81 % 80 % 76 % KOF 92 % 83 % 70 % 81 % 80 % 78 % 71 % SS 95 % 96 % 91 % 94 % 97 % 96 % 97 % Skatval avløpsrenseanlegg ligger ved Voldselva. Dette renseanlegget ble bygd i 1980 og er et biologisk/kjemisk anlegg basert på aktivt slam og kjemisk felling. Nødoverløpet fra renseanlegget går til Voldselva. Renseanlegget er nå overbelastet og vil derfor bli lagt ned. Kloakken blir derfor pumpet fra Skatval til nye SARA på Sutterøy. Prosjektering av ny pumpestasjon med pumpeledning til nye SARA på Sutterøy er satt i gang. På denne måten reduseres utslipp til Voldselva. Det nye renseanlegget på Sutterøy skal dimensjoneres for tre ganger så stor rensekapasitet som dagens anlegg for å ha tilstrekkelig kapasitet i 50 år framover. Side 6

7 Det nye anlegget prosjekteres med forsedimentering for å gi sikrere renseresultat. Dette sammen med at det nye renseanlegget vil få langt lavere belastning de første årene, antas å gi bedre renseresultat. Eksisterende renseanlegg erstattes med pumpestasjon med tre ganger så stor pumpekapasitet som dagens pumpestasjon på Halsøen. Utslippet skjer i dag på 26 meters dyp utenfor Langøra og like ved flystripa. Det skal bygges to nye utslippsledninger, begge med kapasitet til å lede all kloakk fra renseanlegget ut på dypt vann. Hovedledningen føres ut til 45 meter dyp (avstand fra land 1,1 km) mens reserveledningen føres til 20 meters dyp (avstand fra land 0,8 km). Med økt utslippsdyp antas det at risiko for gjennomslag av forurenset vann til overflata reduseres betraktelig. Særlig viktig er dette i forhold til badestrendene, jf kap 9 i forprosjektet, vedlegg 1. Ny pumpestasjon på Halsøen vil bli utformet etter moderne prinsipper som gjør det mulig å registrere overløpstiden. Pumpestasjonen har ca. tre ganger så stor kapasitet som eksisterende stasjon. Det vil derfor bli mindre og skjeldnere utslipp i strandkanten i Halsøen. Oppsummering I forurensningsforskriftens 14-8 åpnes det for mindre omfattende rensing enn sekundærrensing for tettbebyggelse mellom og med utslipp til sjø, forutsatt at følgende krav er oppfylt: a) resipienten kan klassifiseres som mindre følsom, jf. kriteriene i vedlegg 1 punkt 1.1 til kapittel 11, b) utslippene har minst gjennomgått primærrensing og c) den ansvarlige gjennom grundige undersøkelser kan vise at utslippene ikke har skadevirkninger på miljøet. For de ovennevnte krav gjelder i dag følgende for Stjørdal kommune: Resipienten er klassifisert som mindre følsom, jf. kriteriene i vedlegg 1 punkt 1.1 til kapittel 11. Utslippet gjennomgår i dag fosforfjerning ved SARA. I 2013 ble det gjennomført marinbiologiske undersøkelser i Stjørdalsfjorden. Undersøkelsene viste at det er god økologisk tilstand i området der eksisterende utslipp skjer. På denne bakgrunn søker Stjørdal kommune om unntak fra krav om sekundærrensing for nye SARA. Merknader til søknaden sendes til: Merknader sendes til eller som post til Stjørdal kommune Rådhuset 7500 Stjørdal Med hilsen Arild Moen/sign enhetsleder Karstein Kjølstad/sign Rådgiver Dette brevet er godkjent elektronisk i Stjørdal kommune og har derfor ingen signatur. Side 7

8 Kopi til: Fylkesmannen v/ Leif I Paulsen Geir Baustad Marit Heier Amundsen Eivind Hølaas Saksnr 2013/ Vedlegg: 1. Forprosjektrapport fra Rambøll Norge AS datert 00. november Utdrag fra utkast til ny Hovedplan VA. 3. Trase for utslippsledning. 4. Hydraulisk profil gjennom nytt renseanlegg. 5. Aqua Kompetanse AS. Rapport datert Resipientundersøkelse Indre Stjørdalsfjord. 6. Oversiktskart som viser plassering av utslipp og Storvika og Hellstranda badestrender. Resultat av badevannsprøver i Oversikt over separerte felt siden IK Avløp. Innholdsfortegnelse. 9. ROS analyse. Side 8

Rensekrav i. Trondheimsfjorden

Rensekrav i. Trondheimsfjorden Rensekrav i Nye SARA renseanlegg, Stjørdal Trondheimsfjorden -med utgangspunkt i Stjørdal Leif Inge Paulsen Stjørdal 25.10.2017 Avløpsforvaltning - roller Forurensningsloven fundamentet plikt til å unngå

Detaljer

Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse

Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse 2016 Sirdal kommune Handeland rensedistrikt Søknad om utvidet utslippstillatelse Oddvar Kjellesvik 009.004 22.11.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 ORIENTERING 2 2.0 SØKNADENS OMFANG 3 3.0 EKSISTERENDE

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 12.08.2008 Saksbehandler: Karstein Kjølstad Vår ref.: 2008/3242 Arkivnr: 461.2 Steinkjer kommune Serviceboks 2530 7729 STEINKJER

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. 432973 - Nye SARA - Informasjon om forprosjekt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26/15 26.02.

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. 432973 - Nye SARA - Informasjon om forprosjekt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26/15 26.02. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 432973 Arkivsaksnr: 2014/218-28 Saksbehandler: Marit Heier Amundsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 26/15 26.02.2015 432973 - Nye SARA - Informasjon om forprosjekt

Detaljer

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029 UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG August 2011 Søknad om utslippstillatelse 1. Søker: Kommune: STEINKJER KOMMUNE Kommunens kontaktperson: EINAR NØVIK Avd: Avdeling for samfunnsutvikling Enhet: Enhet for

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 17.07.2008 Saksbehandler: Karstein Kjølstad Vår ref.: 2008/3147 Arkivnr: 461.2 Levanger kommune Postboks 130 7601 Levanger Tilsyn

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Nye SARA - et godt valg for framtida

Nye SARA - et godt valg for framtida Nye SARA - et godt valg for framtida Hvem er vi? Karstein Kjølstad - Marit Heier Amundsen Prosessdriver - Prosjektleder Nye SARA hva er det? SARA Sentrum AvløpsRenseAnlegg Vi skal bygge nytt kloakkrenseanlegg

Detaljer

Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet

Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet Senioringeniør Sissel Storebø Norsk Vann, avd. Vestlandet 16. juni 2016 1 Hvorfor ny mal for utslippstillatelser? Krav

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Tilsyn for avløpsanlegg Stjørdal kommune

Tilsyn for avløpsanlegg Stjørdal kommune FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 23.04.2007 Saksbehandler: Karstein Kjølstad Vår ref.: 2007/101 Arkivnr: 461.2 Tilsyn for avløpsanlegg Stjørdal kommune. 29.03.2007

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2637-1 Saksbehandler: Geir Baustad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

Midlertidig tillatelse nr T - Elstrøm avløpsrenseanlegg, Skien - utslipp av urenset kommunalt avløpsvann i periode med ombygging

Midlertidig tillatelse nr T - Elstrøm avløpsrenseanlegg, Skien - utslipp av urenset kommunalt avløpsvann i periode med ombygging Saksbeh.: Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Vår dato 17.03.2017 Deres dato 17.02.2017 Vår ref. 2017/875 Deres ref. 17/09413-1 Skien kommune Vann og avløp Postboks 158 3701 SKIEN Att. Anette Hoppestad Hardli Midlertidig

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Andebu avløpsanlegg, Andebu kommune

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Andebu avløpsanlegg, Andebu kommune Andebu kommune Andebu sentrum 1 3158 Andebu Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2015/572 08.05.2015 33 37 11 95 Arkivnr: 461.2 Rapport etter Fylkesmannens

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 08.08.2008 Saksbehandler: Karstein Kjølstad Vår ref.: 2008/3148 Arkivnr: 461.2 Meråker kommune Teknisk etat 7530 MERÅKER Tilsyn avløpsanlegg

Detaljer

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane)

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane) Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 12.03.2015 Deres dato Vår referanse 2015/3539 461.2 Deres referanse Kværner Stord AS Eldøyane 59 5411 STORD Rapport fra inspeksjon Kværner Stord

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven

Nortura Egersund AS, gnr 48 og bnr 40 i Eigersund kommune - Offentlig ettersyn, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven Deres ref.: Vår dato: 20.12.2011 Vår ref.: 2007/1021 Arkivnr.: 461.3 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Utslippstillatelser med vekt på ledningsnettet. - nye utfordringer og strengere krav

Utslippstillatelser med vekt på ledningsnettet. - nye utfordringer og strengere krav Utslippstillatelser med vekt på ledningsnettet - nye utfordringer og strengere krav Miljøvernsjef Kjell Kvingedal, Vannforeningen 14. juni 2017 1 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA Foto: Morguefile Vann

Detaljer

Avløpsaksjonen 2014 Meråker kommune Kontrollrapport

Avløpsaksjonen 2014 Meråker kommune Kontrollrapport Avløpsaksjonen 2014 Meråker kommune Kontrollrapport Virksomhet: Meråker renseanlegg, Meråker kommune Tidsrom for kontrollen: 13.06.2014 Virksomhetens adresse: 7530 Meråker Til stede fra virksomheten: Organisasjonsnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

Avløpsaksjonen 2014 Levanger kommune. Kontrollrapport

Avløpsaksjonen 2014 Levanger kommune. Kontrollrapport Virksomhet: Virksomhetens adresse: Avløpsaksjonen 2014 Levanger kommune Levanger kommune, Havna renseanlegg Postboks 130 7601 Levanger Kontrollrapport Tidsrom for kontrollen: 26.6.2014 Deltagere fra virksomheten:

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Andebu kommune Kommune/kommunenr.: 0719

Miljøvernavdelingen. Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Andebu kommune Kommune/kommunenr.: 0719 Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler, innvalgstelefon Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Andebu kommune Kommune/kommunenr.: 0719 Tilstede

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter.

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Disposisjon 1. Om Kristiansund kommune 2. Hva innebærer endringen 3. Hvordan har det blitt hva har vi gjort By ved hav Kristiansund kommune Kommunesammenslåing

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

Norsk Vann FAGTREFF februar 2015

Norsk Vann FAGTREFF februar 2015 Norsk Vann FAGTREFF 3. -4. februar 2015 Bærekraft ved anskaffelser innen vann og avløp. Våre utfordringer, hva gjør vi. Geir Baustad Fagansvarlig VA Stjørdal kommune AGENDA Definisjoner Hva gjør vi hos

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune Tillatelsens vilkår Gitt med medhold i forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 14-4, jf lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11, 16 og 18. Vefsn kommune plikter

Detaljer

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule

Utslippstillatelse for drift av foredlingsanlegg - Ytterøykylling AS avd. Mule Saksbehandler: Kristine Molde Deres ref.: Vår dato: 25.02.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 65 E-post: fmntkrm@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6889 Arkivnr: 461.3 Ytterøykylling AS Jørstad 7629 YTTERØY Utslippstillatelse

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Bortelid, 25 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 3.1 STørre

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Setermoen renseanlegg i Bardu kommune

Rapport fra tilsyn ved Setermoen renseanlegg i Bardu kommune Vår dato 12.06.2015 Rapport fra tilsyn ved Setermoen renseanlegg i Bardu kommune Ansvarlige virksomhet Navn: Bardu kommune Organisasjonsnr: 864993982 Adresse: Postboks 401, 9365 Bardu Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Resultater fra kontrollen Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 1 anmerkninger

Resultater fra kontrollen Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 1 anmerkninger Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler: Berit Løkken, innvalgstelefon: 33 37 11 95 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Holmestrand renseanlegg

Detaljer

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Forurensningsforskriften del 4 Avløp Kapittel 11 Generelle bestemmelser om avløp Kapittel 12 Krav til utslipp

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 KLIFs forslag til ny mal for tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg: Søkelys på krav

Detaljer

Forskrift om påslippp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg

Forskrift om påslippp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg Namsos s kommune Namsos bydrift Saksmappe:2014/952-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Forskrift om påslippp av olje- og fettholdig avløpsvann og/eller industrielt avløpsvann til kommunalt

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Ytre Enebakk ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag

Ytre Enebakk ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag Ytre Enebakk ingen utbygging eller overføring av avløpsvannet til nytt vassdrag Av Kjell Terje Nedland Kjell Terje Nedland er fagkoordinator for avløpsrensing, slam og biologisk avfall i Asplan Viak AS.

Detaljer

Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg. Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS

Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg. Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Florø, 13-02-13 Utgangspunkt Stadig flere settefiskanlegg renser avløpet sitt

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Øverbygd renseanlegg den

Rapport fra tilsyn ved Øverbygd renseanlegg den Vår dato 22.05.2015 Rapport fra tilsyn ved Øverbygd renseanlegg den 05.03.2015 Ansvarlige virksomhet Navn: Målselv kommune Organisasjonsnr: 972418005 Adresse: Kommunehuset, 9321 Moen Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 4 anmerkninger

Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 4 anmerkninger Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Roar Rabbevåg- 33 37 11 98 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Tønsbergfjordens avløpsutvalg IKS (TAU) Nøtterøy

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg»

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Helge Eliassen Sjefingeniør, Avdeling drift og vedlikehold stab 26.Mai 2016

Detaljer

Utslippstillatelse for Harestua tettbebyggelse, Lunner kommune

Utslippstillatelse for Harestua tettbebyggelse, Lunner kommune Lunner kommune 2740 Roa Deres referanse Dato 14.04.2010 Vår referanse 2009/2676-0 461.2 MD Saksbehandler Magne Drageset, tlf. 61 26 60 72 Avdeling Miljøvernavdelingen Utslippstillatelse for Harestua tettbebyggelse,

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Telefaks: 73 19 91 01 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nr: 2010.043.I.FMST Inspeksjonsdato: 04.11.2010 Informasjon

Detaljer

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? 1 Krav til anleggseier reguleres gjennom: Forurensningsloven med tilhørende forskrift Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann, datert den 8. april 2010

Detaljer

Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad. VA Naustervik

Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad. VA Naustervik Forprosjektering og Grunnlag for utslippssøknad VA Naustervik Sandnes kommune JÆRCONSULT AS Rådgivende ingeniører Dato: 31.01.17 Innhold 1 INNLEDNING:... 2 2 GRUNNFØRHOLD... 4 3 DIMENSJOERING... 5 3.1

Detaljer

Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS

Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS 08-09.10.2013 Virksomhet: Ecopro AS Tidsrom for kontrollen: 08-09.10.2013 Virksomhetens adresse: Ravlovegen 324, 7650 Verdal Virksomhetens kontaktperson: Tore Fløan, daglig

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Nytt avløpsrenseanlegg for Kristiansund kommune

Nytt avløpsrenseanlegg for Kristiansund kommune Nytt avløpsrenseanlegg for Kristiansund kommune Presentasjon for driftsassistansen, Kristiansund, 19. november 2014 Vidar Dyrnes, enhet for kommunalteknikk Tema for presentasjonen 1. Bakgrunn eksisterende

Detaljer

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse

Wallax. avløpsrenseanlegg. Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg Avløp i spredt bebyggelse Wallax avløpsrenseanlegg - sikrer mot forurensing i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør i dag en betydelig forurensingskilde som belaster

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Telefaks: 73 19 91 01 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nr.: 2010.049.I.FMST Inspeksjonsdato: 12.11.2010

Detaljer

Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett

Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett Virksomhet: Verdal kommune Tidsrom for kontrollen: Virksomhetens 7750 Verdal Virksomhetens adresse: kontaktperson: 27.09.2013 Bård Kotheim,

Detaljer

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet NOTAT Oppdrag Bistand byggesak Tøndelvikan, Bjugn Kunde Håkon Ness Notat nr. K-not-001 rev02 Dato 16-01-2015 Til Håkon Ness Fra Synne Agnete Gjøvik Sortland / Rambøll Kopi Bjugn kommune v/ Kjell Vingen

Detaljer

Alternativer for fordeling av utslippet fra regnvannsoverløp Trender i utviklingen av fellessystemet i Norge

Alternativer for fordeling av utslippet fra regnvannsoverløp Trender i utviklingen av fellessystemet i Norge Norsk vann - Fagtreff Hvordan redusere forurensningstap og innlekking i avløpsnettet Gardermoen, 9. februar 212 Avlastning av avløpsvann i regnvannsoverløp: På ledningsnettet eller på renseanlegget: Hva

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

Oppfølging etter kontroll ved Bommen avløpsanlegg

Oppfølging etter kontroll ved Bommen avløpsanlegg Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2007/6007 461.2 KAB Vår dato: 28.07.2014 Oppfølging etter kontroll ved Bommen avløpsanlegg Dato for inspeksjonen: 25.06.2014

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks Steinkjer Sentralbord:

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks Steinkjer Sentralbord: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600. 7734 Steinkjer Sentralbord: 74 16 80 00 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2010.051.I.FMNT Kontrolldato: 04.11.2010 Informasjon om virksomheten Navn: Tiendeholmen

Detaljer

Fremdriften med separering av VA-nettet

Fremdriften med separering av VA-nettet Fremdriften med separering av VA-nettet Artic Entrepreneur 2017 Simon Haraldsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 18.jan 2017 Et fellesavløpssystem - Prinsippskisse Separatavløpssystemet - Prinsippskisse

Detaljer

Rapport fra inspeksjon avløpsrenseanlegg Horsøy industrihavn 6. august 2014

Rapport fra inspeksjon avløpsrenseanlegg Horsøy industrihavn 6. august 2014 Saksbehandler, telefon Magne Nesse 5557 2335 Vår dato 11.08.2014 Deres dato Vår referanse 2014/9801 461.2 Deres referanse OneSubsea Processing AS Horsøy 5308 Kleppestø Rapport fra inspeksjon avløpsrenseanlegg

Detaljer

Hva må man tenke på når man designer nytt renseanlegg?

Hva må man tenke på når man designer nytt renseanlegg? Hva må man tenke på når man designer nytt renseanlegg? Anniken Alsos 11.10.17 Rensekrav Kapasitet Dimensjonering mekanisk rensing - båndfilter Vedlikeholdspunkt Tomt/plassbehov Suksesskriterier Sobye Miljøfilter

Detaljer

Namsos - primærrensing. Tiendeholmen renseanlegg

Namsos - primærrensing. Tiendeholmen renseanlegg Tiendeholmen renseanlegg Eneste kommune i Nord-Trøndelag som har 14-anlegg med primærrensekrav Krav til rensing: 50 % reduksjon av SS 20 % reduksjon av BOF5 Eller konsentrasjon 60 mg SS/l ved utløp 40

Detaljer

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Vedtatt av Tromsø kommunestyre 29. mai 1996 Gyldig fra og med 1. juni 1996 TIL DET STORE SEG KOBLE Å SYSTEMET Tromsø kommune, Vann- og avløp Innholdsfortegnelse: side

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4533-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Våler kommune 2436 Våler

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS - tillatelse til utslipp

Tønsberg renseanlegg IKS - tillatelse til utslipp Tønsberg renseanlegg IKS Postboks 47 3166 Tolvsrød Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/6230 02.01.2017 33 37 11 95 Arkivnr: 461.2 Tønsberg renseanlegg

Detaljer

Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg

Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg Overordnet regelverk og forskrifter mindre avløpsanlegg Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO EU s vanndirektiv - implementering i Norge EUs vanndirektiv trådte i kraft i EU

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 03.07.2008 2008/1529-5 460 Bjørn Arne Karlsen 77 64 22 15 Deres dato Deres ref.

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 03.07.2008 2008/1529-5 460 Bjørn Arne Karlsen 77 64 22 15 Deres dato Deres ref. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 03.07.2008 2008/1529-5 460 Bjørn Arne Karlsen 77 64 22 15 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Vann og Avløp Postboks 2513 9272 TROMSØ Avløpsanlegg i Tromsø

Detaljer

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold.

Vurdering av metoder for opparbeidelse av ledningsgrøfter med fokus på bevaring av biologisk mangfold. Fylkesmannen i Vestfold Miljøvernavdelingen Postboks 2076 3103 Tønsberg Att.: Berit Løkken Jernbanealleen 17 3210 Sandefjord Telefon: 335 222 60 Telefax: 335 222 61 Mail: firmapost@vaconsult.no Hjemmeside:

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fant 5 avvik under inspeksjonen innen følgende tema:

Fylkesmannen i Hordaland fant 5 avvik under inspeksjonen innen følgende tema: Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 21.08.2014 Deres dato Vår referanse 2014/10201 Deres referanse Backer Bolig AS Postbok 583 Sentrum 5806 BERGEN Rapport fra inspeksjon ved Backer

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Deres ref: MELDING OM VEDTAK

Deres ref: MELDING OM VEDTAK Petter Bakøy AS Deres ref: Leiraveien 30 Vår ref: 5347/2017 7100 RISSA Saksnr: 2016/6721 Dato: 28.04.2017 Side 1 MELDING OM VEDTAK Vedlagt følger vedtak i sak 16/6721 RA1Kvithyll Anbud på nytt renseanlegg

Detaljer

Rapport etter kontroll ved IVAR renseanlegg Grødaland Dato for kontroll: Rapportnummer: I.FMRO Saksnr.

Rapport etter kontroll ved IVAR renseanlegg Grødaland Dato for kontroll: Rapportnummer: I.FMRO Saksnr. Deres ref.: Vår dato: 21.05.2015 Vår ref.: 2015/3293 Arkivnr.: 461.2 IVAR IKS Postboks 8134 4069 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T:

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp:

Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp: Driftsassistansen i Hordaland Vann og avløp: VA-dager på Vestlandet: Avløp tilsyn og forskrift Voss, 24. september 2009 Forurensningsforskriften: Kommentarer til tilsynsaksjonen på avløpsanlegg i 2008

Detaljer

Medhold i klage og endring av vilkår i utslippstillatelse ved Forsan i Steigen kommune Cermaq Norway AS

Medhold i klage og endring av vilkår i utslippstillatelse ved Forsan i Steigen kommune Cermaq Norway AS .. Cermaq Norway AS post.norway@cermaq.com Saksbehandler: Torgeir Fahle e-post: fmnotfa@fylkesmannen.no Tlf.: 75531673 Vår ref.: 2015/43 Deres ref.: 16/64409 Vår dato: 4.11.2016 Deres dato: 19.06.2016

Detaljer

Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FLORNES AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FLORNES AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FLORNES AVLØPSRENSEANLEGG Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger, forventede

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Resultater fra kontrollen X Kontrollen avdekket tre avvik i forhold til regelverket Ingen avvik X Det er gitt to anmerkninger

Miljøvernavdelingen. Resultater fra kontrollen X Kontrollen avdekket tre avvik i forhold til regelverket Ingen avvik X Det er gitt to anmerkninger Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler, innvalgstelefon Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Holmestrand renseanlegg Kommune/kommunenr.: Holmestrand

Detaljer

UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE

UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE UTBYGGING AV DJUPVIKA HYTrEOMRÅDE 06/460714 LIEG TUNG RØR AS S 4 MKO~ 7 UN ~ 2DO~c UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA FRITIDSBEBYGGELSE I ÅSENFJORDEN

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Finnøy kommune SØKNAD OM ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR. Slamavskiller Judaberg

Finnøy kommune SØKNAD OM ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR. Slamavskiller Judaberg Finnøy kommune SØKNAD OM ENDRING AV UTSLIPPSTILLATELSE FOR Slamavskiller Judaberg INNHOLD 1 SØKNADEN GJELDER 3 2 ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER 3 2.1 RENSEANLEGGETS NAVN 3 2.2 ANSVARLIG SØKER 5 3 FORURENSNINGSFORSKRIFTEN

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Inspeksjon av Askim kommune sitt avløpsnett tilhørende AHSA renseanlegg

Inspeksjon av Askim kommune sitt avløpsnett tilhørende AHSA renseanlegg Askim kommune Pb C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2007/3798 461.2 HEG Vår dato: 27.10.2010 Inspeksjon av Askim kommune sitt avløpsnett tilhørende AHSA renseanlegg Dato for inspeksjonen:

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer