Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune."

Transkript

1 Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Vestby kommune. Fastsatt av kommunestyret 9. desember 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 9. Denne forskriften har hjemmel i forurensningsforskriftens 12-6 og og forurensningsloven 52a. Samtidig erstatter den kravene i forurensningsforskriftens 12-7 til og med Formål Denne forskriften erstatter forurensningsforskriftens 12-7 til og med og setter krav til eldre avløpsanlegg uten tillatelse. 2 Virkeområde Denne forskriften gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomheter som kun slipper ut gråvann, gjelder dette kapitel bare dersom det er innlagt vann. 3 Definisjoner Definisjoner er gitt i forurensningsforskriftens I tillegg gjelder følgende: ADK-1 kurs: Kurs i praktisk utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp, iht. NORVAR rapport nr BOF5: Biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. (Dette er et mål på innhold av organisk stoff i vann.) Gråvann: Den delen av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp og avløp fra urinal er ikke inkludert. Hydraulisk kapasitet: Mengde vann som kan strømme gjennom en gitt løsmasseavsetning (jord) over en gitt tidsperiode. Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Naturbaserte renseanlegg: Omhandler blant annet konstruerte våtmarksanlegg, filterbedanlegg, infiltrasjonsanlegg, jordhauginfiltrasjon og sandfilteranlegg for gråvann. Ortofosfat: Løst fosfor (PO 4 - ). Pe: Personekvivalenter, som i denne sammenheng tilsvarer gjennomsnittlig utslipp fra ett menneske, jf i forurensningsforskriften. Renseløsninger: Fellesbegrep for installasjoner med formål å rense avløpsvann. NS-EN : Europeisk norm: Små avløpsanlegg for opptil 50 personekvivalenter (pe) Del 3: Prefabrikkert og/eller montert på stedet. Resipient: Vannforekomst som mottar forurensninger fra avløpsanlegg. Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder hvor urin og/eller fekalier normalt transporteres med vann. TKB: Termotolerante koliforme bakterier. Indikator på forekomst av tarmbakterier. Tot-P: Total fosfor (summen av alle fosforforbindelser P).

2 Årssikker vannføring: Vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt. 4 Krav til dokumentasjon ved søknad om utslippstillatelse Krav som følger denne bestemmelsen følger i tillegg forurensningsforskriften ledd bokstav a-i. Alle avløpsanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utarbeides av nøytral fagkyndige. Serviceavtale Signert kopi av service-/vedlikeholdsavtale med godkjent foretak skal legges ved søknaden. Biologisk mangfold Det må dokumenteres at utslippet ikke har vesentlig innvirkning på biologisk manfold i vannforekomsten, jf. 8 og 9 i lov om forvaltning av naturens mangfold. Minirenseanlegg: Alle nye minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN med nasjonalt tillegg, eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Det må fremlegges dokumentasjon på at avløpsanlegget tilfredsstiller kravene i 6. Filterbedanlegg: Det må fremlegges dokumentasjon på at avløpsanlegget tilfredsstiller kravene i 6. Infiltrasjonsanlegg: Ved infiltrasjonsanlegg og jordhauginfiltrasjon skal det fremlegges dokumentasjon på at avløpsanlegget tilfredsstiller kravene i 6. I tillegg skal rapport fra hydrogeologiske undersøkelser vedlegges søknaden. 5 Avløpsnett Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap. Det skal særlig tas hensyn til: - avløpsvannets mengde og egenskaper - forebygging av lekkasjer - begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp. 6 Rensekrav Anlegg som slipper ut renset sanitært avløpsvann eller svartvann skal oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner. Parameter Utslippskonsentrasjon Prosent rensegrad Tot-P <1,0 mg/l Minimum 90 % BOF5 <25 mg/l Minimum 90 % Der hvor særskilte brukerinteresser (som fiske, bading, drikkevann, jordvanning osv.) blir berørt, kan det settes grenseverdier for utslipp av bakterier (TKB).

3 7 Krav til utslippssted Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres i henhold til følgende alternativer: a) utslipp til innsjø/tjern/dam skal være dykket til enhver tid b) utslipp til elv/bekk skal være dykket ved normal tørrværsavrenning c) utslipp til sjø skal føres i lukket avløpsledning minimum 2 meter under laveste vannstand og ikke nærmere enn 50 meter fra land. d) utslipp til grunnen i stedegne løsmasser e) utslipp til grunnen i stedegne løsmasser via kum med filtermedium Alle overflateresipienter som mottar renset avløpsvann skal ha årssikker vannføring. Kommunen kan i særskilte tilfeller tillate at utslippet føres til resipient uten årssikker vannføring eller til terreng. Utslipp og avløpsledning må legges slik at det ikke kommer i konflikt med andre brukerinteresser, slik som uttak for drikkevann, rekreasjon og friluftsliv, naturvern eller biologisk mangfold. 8 Krav til avløpsanlegg Generelt for alle avløpsanlegg Alle avløpsanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke er til sjenanse, verken med hensyn til inngrep i naturen, utseende eller lukt. Kun sanitært avløpsvann skal ledes til avløpsanlegg. Overvann/drensvann/takvann skal ikke ledes til avløpsanlegg. Det er ikke tillatt å benytte gamle anleggsenheter med utilstrekkelig funksjonsteknisk tilstand. For de anleggstyper der VA-miljøblad er tilgjengelig skal anlegget bygges i henhold til disse. Krav til avløpsanlegg er kun angitt for de vanligste anleggstypene. Hvert avløpsanlegg godkjennes individuelt i forbindelse med behandling av utslippssøknad. Slamavskillere Slamavskillere tillates kun sammen med andre rensetiltak. Tett tank Det tillates kun svartvann til tett tank. Det settes krav til installering av vannmåler, nivåkontroll og alarm i alle tette tanker. Infiltrasjonsanlegg Slamavskillere skal benyttes før infiltrasjonsanlegget. I alle nye infiltrasjonsanlegg skal det installeres peilerør. Filterbedanlegg Slamavskiller skal benyttes før filterbedet. Filterbedanlegget skal ha biologisk forfilter og tett membran i bunn av hovedfilteret.

4 Minirenseanlegg I særskilte tilfeller kan det pålegges etterpolering for å stabilisere utslippskvaliteten og sikre mot slamflukt. Sandfilteranlegg Sandfilteranlegg er kun tillatt for rensing av gråvann. 9 Kontroll av avløpsanlegg Det skal kunne dokumenteres at utslippsvannet tilfredsstiller kravene i 6 ved prøvetaking og analyse av utslippsvannet. Alle renseanlegg skal ha egen prøvetakingskum for prøvetaking av utslippsvannet. Prøvetakingen skal være representativ og skal tas av kommunen eller den kommunen bemyndiger. Prøvetaking, oppbevaring og konservering av avløpsprøver skal utføres i henhold til NORVAR - rapport nr 082/1997 Veileder for prøvetaking av avløpsvann. Alle prøver skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Alle parametere det er stilt krav til i utslippstillatelsen skal analyseres. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens kapittel 11, vedlegg 2 skal benyttes. Kostnadene for prøvetaking og analyser belastes anleggseier. Unntatt fra prøvetakingen er infiltrasjonsanlegg og jordhauginfiltrasjon der tilfredsstillende dokumentasjon følger i henhold til 4, 7. ledd. Kommunen skal ha adgang til avløpsanlegg for inspeksjon og prøvetaking. Ved slamtømming kontrolleres alle anlegg i henhold til slamtømmeskjema. I tillegg skal alarm funksjonstestes ved slamtømming. Ved avvik skal kommunen varsles. 10 Krav til godkjent foretak Prosjektering og anleggsutførelse skal utføres av foretak med nødvendig VA-teknisk kompetanse. Praktisk utførende personell skal minimum ha ADK-1 godkjenning, og kunne dokumentere nødvendig kompetanse for utførelse av arbeidet. Godkjente foretak kan være leverandører/produsenter av avløpsanlegg, eller annet kvalifisert foretak. Inntil nasjonal godkjenningsordning for service-/vedlikeholdsforetak foreligger, er leverandører/produsenter å anse som kvalifisert foretak. 11 Krav til drift og vedlikehold Eier av avløpsanlegg er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at kravene i forskriften følges. Ved minirenseanlegg, gråvannsrenseanlegg, infiltrasjonsanlegg og filterbedanlegg skal anleggseier inngå service-/vedlikeholdsavtale med et godkjent foretak før tillatelse gis. Dersom et godkjent foretak er konkurs, eller bringes til opphør av annen årsak, plikter anleggseierne å inngå avtaler med annet godkjent foretak. Kommunen kan stille krav om serviceavtale for andre typer anlegg. Anlegg som skal tømmes for slam skal plasseres slik at tømming med tankbil kan gjennomføres hele året. Avstanden fra kjørbar vei til tank/anlegg skal være maksimalt 40 meter.

5 Dersom det oppstår funksjonssvikt på avløpsanlegg skal en beredskapsordning sikre anleggseier assistanse innen 24 timer. Anleggseier plikter å fremlegge kopi av servicerapport på anmodning fra kommunen. Avløpsanlegg med tekniske installasjoner skal sjekkes minimum én gang per år. I tillegg skal service og vedlikehold som et minimum utføres med følgende tidsintervall: Minirenseanlegg Filterbedanlegg Infiltrasjonsanlegg Jordhauginfiltrasjon Sandfilteranlegg (gråvann) Tett tank (svartvann) Gråvannsanlegg To ganger pr. år To ganger pr. år Én gang pr. år Følgende punkter skal være regulert i service-/vedlikeholdsavtalen: Ved hvert servicebesøk skal minimum følgende punkter (der dette er aktuelt) sjekkes og kontroll/tiltak skal dokumenteres på egne servicerapporter: For minirenseanlegg: - Alle bevegelige deler sjekkes og funksjonskontrolleres (om nødvendig tvangskjøres). - Ødelagte deler repareres eller skiftes ut. - Kontroll av slamnivå i slamavskiller/slamlager. - Tilstopping av rør, mekaniske deler, biomedie, osv. skal fjernes. - Kontroll av doseringsutstyr og kjemikaliebeholder, eventuell etterfylling av kjemikaler - Kontroll/kalibrering av sensorer/instrumenter for styringsparametere. - Κontroll av innløps- og utløpsdykker - For anlegg med mekanisk lufting i bioreaktor skal lufttilførsel kontrolleres. - Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler - For anlegg som produserer tørrslam, skal serviceavtalen inneholde en forpliktende avtale om at slam fra anlegget blir deponert på godkjent tømmeplass. Hvis anlegget produserer våtslam skal anlegget inngå i kommunens ordning for slamtømming. For filterbedanlegg: - Ansvarlig firma med godkjent kompetanse innen prosjektering av avløpsanlegget skal utføre drift og service/vedlikehold - Kontroll av slamavskiller, herunder kontroll av innløps- og utløpsdykker - Kontroll og rengjøring av pumpe, og kontroll av alarm for høyt vannivå - Kontroll av støtvolum - Kontroll av biofilter/forfilter, herunder rengjøring av dyser og raking av filterflate ved behov - Kontroll av utløpskum (nivåkum) og vannivå i filterbedet - Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler For infiltrasjonsanlegg: - Ansvarlig firma med godkjent kompetanse innen prosjektering av avløpsanlegget skal utføre drift og service/vedlikehold - Kontroll av slamavskiller, herunder kontroll av innløp og utløpsdykker - Kontroll av om det er synlig oppslag/utsig av urenset avløpsvann

6 - Kontroll og evt. rengjøring av pumpe dersom dette benyttes - Kontroll av elektriske installasjoner i pumpestasjon - Kontroll av vippekar dersom dette benyttes - Kontroll av vannivå i peilerør For gråvannsanlegg: - Kontroll av slamavskiller, herunder kontroll av innløp og utløpsdykker - Anlegg ved slamfilter: Kontroll av slammengder og skifte av filterposer etter behov og minst én gang pr. år. - Kontroll og evt. rengjøring av pumpe, samt kontroll av nivåalarm i pumpekum/pumpesump - Kontroll av filterflate, herunder rengjøring av dyser og raking av filterflate ved behov - Kontroll av vannivå og funksjonstest av nivåalarm - Utløpsvannet skal visuelt klassifiseres i forhold til innhold av partikler Årsrapport fra anlegg med service- og vedlikeholdsavtale skal sendes til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Den skal minimum inneholde følgende: - Kort beskrivelse av anlegget. - Omtale av driftsforholdene forrige år, med spesiell vekt på eventuelle driftsproblemer og håndtering av avvik. - Vurderinger av nødvendige utbedringer, herunder utskifting av filtermedium. 12 Eldre utslipp Utslipp etablert før 1. januar 2007, og hvor datidens regelverk ikke krevde at det ble innhentet tillatelse, er ulovlig fra Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Fredrikstad kommune, Østfold Hjemmel: Fastsatt av Fredrikstad bystyre 3. desember 2009 med endringer av 09.02.2012, med hjemmel

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende DETALJERT INNHOLD 1 OM EKSISTERENDE AVLØPSLØSNINGER...

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet 15. desember 2005 i medhold av lov av 13. mars 1981 nr.

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte Vol.2 Nr.28 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av sandfiltergrøft med drenslag, filterlag av lettklinker eller sand og fordelingslag med infiltrasjonsrør Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg

Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg Drift, vedlikehold og oppfølging av infiltrasjonsanlegg KURS Halden kommune, 30. januar 2013 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Drift og vedlikehold av renseanlegg 12-13 i avløpsforskriften Renseanlegg

Detaljer

Bioforsk. Report. Drift (<50

Bioforsk. Report. Drift (<50 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 148 2009 Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? V annregion R ogaland V annområde Jæren Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg www.vannportalen.no/ rogaland Vannregion Rogaland

Detaljer

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning

Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Sandnes kommune Søknad om utslipp fra hus og hytter - veiledning Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat

- Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat Hvordan søke om utslippstillatelse Sist oppdatert: 15.03.2007 - Ta kontakt med konsulent-/rørleggerfirma fortrinnsvis med sentral godkjenning fra Statens bygningstekniske etat - Firma står for prosjektering,

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Avløpskonferansen Campus, Ås 25.-26. april 2012 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Behov for vedlikehold og kontroll Rundt 345 000 mindre

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer