S U S O F T Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S U S O F T Å R S R A P P O R T"

Transkript

1 Årsrapport 25 SUSOFT ÅRSRAPPORT 25 1

2 INNHOLD Adm. dir. har ordet 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømanalyse 9 Noter til regnskapet 1 Revisjonsberetning 17 Organisasjon 18 Aksjonærforhold 18 PRODUKTINFORMASJON: Global One Solutions 19

3 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET Å skape et konsept som Global One Solutions, er kostbart og tidkrevende, men vi er på riktig vei.vi har nå på plass mange spennende referanser og fornøyde kunder. Det vi nå arbeider med er mer fokus på markedsføring og salg. Global One Solutions går blant annet ut på å la dataløsningene erstatte manuelt arbeid internt i SU Soft. Det betyr at vi kan øke salgsvolumet vesentlig uten å øke staben tilsvarende. Her ligger et spennende potensial. Dette er også noe av årsaken til at vi i dag er langt færre ansatte enn vi var for noen år siden. Vi har nå installert systemene i butikker i mer enn 2 land. Vi reiser ikke på besøk til kundene for å gjennomføre installasjon eller oppgradering. Det skjer sentralt via Global One serveren automatisk. I den fasen vi nå befinner oss i med hensyn til utvikling, kunder og markedet, er det viktig å konsentrere innsatsen rundt kvalitet. Det betyr at vi må sikre at nye kunder blir 1% tilfreds, og at kvaliteten på partnerne blir god. Global One Solution kan beskrives som en symbiose mellom web/internett baserte Global One og LAN baserte Shopkeeper (software i butikken). Stadig flere begynner å forstå fordelene med et slikt konsept.vi er overbevist om at fremover vil bli en av vinner i Retail- markedet. Bergen,12.juni 26 Svein A. Lindelid Adm. direktør SUSOFT ÅRSRAPPORT 25 3

4 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING: SU Soft ASA er et norsk programvarehus som utvikler og implementerer forretningskritiske ITløsninger for detaljistkjeder og grossister. Løsningene finnes på flere språk og er implementert i 2 land.virksomheten drives ut fra Bergen (hovedkontor). Redegjørelse for årsregnskapet: Resultatregnskap: SU Soft ASA (morselskap) hadde i 25 samlede driftsinntekter på NOK 8,3 mill. (NOK 12,1 mill. i 24). Etter samlede driftskostnader på NOK 9,5 mill. (NOK 16,2 mill.) utgjorde driftsresultatet NOK -1,2 mill. (NOK -4,1 mill.) Ordinært resultat før skatt utgjorde NOK -1,6 mill. (NOK -4,3 mill.) Resultat etter skattekostnad utgjorde NOK -1,6 mill. (NOK -4,3 mill.) Konsernet SU Soft hadde i 25 samlede driftsinntekter på NOK 8,3 mill. (12,9 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 9,6 mill. (17,1 mill.). Konsernet hadde en negativ finansnetto på NOK -,2 mill. (-,4 mill.). Ordinært resultat før skattekostnad utgjorde NOK -1,5 mill. (NOK -4,6 mill.), mens resultat etter skattekostnad utgjør NOK -1,5 mill. (NOK -4,6 mill.) Balanseregnskap: Av en totalbalanse på NOK 1,6 mill. (12,1 mill.) ved årsskiftet utgjorde konsernets bokførte egenkapital NOK 4,1 mill. (NOK 4,6 mill.), hvilket representerer en egenkapitalandel på 39% (38%). Pr er utsatt skattefordel i konsernet balanseført med NOK 6,4 mill. (6,4 mill.). Styret har gjort en vurdering av den utsatte skattefordelen og mener at det kan forsvares at beløpet balanseføres ut fra selskapets langtidsbudsjett hvor det er lagt til grunn inntjening på allerede inngåtte og sannsynlige nye kontrakter samt et redusert kostnadsnivå som følge av færre ansatte utviklere og redusert leieareal.videre er det i løpet av det siste året gjort betydelige fremskritt i utviklingen av Global One som gjør at styret nå føler seg komfortabel med at produktet kan markedsføres på bred basis. Av totale omløpsmidler på NOK 3,3 mill. (NOK 3,8 mill.) ved årsskiftet var hhv NOK,8 mill. (NOK 1,2 mill.) likvider og NOK 1,1 mill. (NOK 1,4 mill.) kundefordringer. Kortsiktig gjeld utgjorde NOK 6,5 mill. (NOK 7,3 mill.). Etter styrets vurdering gir det fremlagte resultatregnskap og balansen et rettvisende bilde av selskapets og konsernets resultat og stilling for 25. Styret vurderer løpende den finansielle situasjonen, herunder om det er behov for tilførsel av kapital. Det er styrets vurdering at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Organisasjon, arbeidsmiljø, ytre miljø: Morselskapet har pr ansatte hvorav 3 var kvinner. Styret består av 4 medlemmer hvorav ingen er kvinner. Arbeidsmiljøet i selskapet vurderes som godt. Sykefraværet i 25 utgjør 3 dager. Det har ikke inntruffet ulykker. Selskapets ansatte har høy kompetanse og i stor grad høyere utdanning. SU Soft ASA ønsker å stimulere til godt medarbeiderskap, bl.a. gjennom muligheter for den enkeltes kompetansemessige utvikling og eventuelt eierskap i selskapet. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Aksjonærforhold: Selskapet hadde pr aksjonærer. Selskapets hovedaksjonærer er Svein Atle Lindelid, Fred Olav Johannessen og Carl-Fredrik Joys, som ved årsskiftet kontrollerte til sammen 5,71% av aksjekapitalen. 4 SUSOFT ÅRSRAPPORT 25

5 Fremtidsutsikter: Global One er implementert i 2 land og er så ledes for alvor blitt en global løsning. Tilfredshetsgraden hos kundene er stor, og det arbeides intensivt med å utvide eksisterende kundeportefølje bestående av noen av verdens største merkevarer. Samtidig er der god fremdrift i etableringen av et omfattende nettverk av partnere innenfor consulting, software og hardware. Internt er organisasjonen trimmet og godt rustet til de kommende utfordringer. Styret ser optimistisk på fremtiden. Disposisjoner: Resultatet etter skattekostnad for 25 utgjør NOK for konsernet og NOK for morselskapet. Styret foreslår at resultatet for morselskapet dekkes som følger: Overføring fra overkursfond NOK Overføring fra udekket tap NOK Til sammen NOK Det er styrets oppfatning at det vedlagte regnskap for morselskap og konsern gir et riktig og dekkende bilde av virksomheten i 25. Bergen, 12. juni 26 Carl-Fredrik Joys Styrets formann Fred Olav Johannessen Rolf W. Karlsen Svein Atle Lindelid, Adm. direktør SUSOFT ÅRSRAPPORT 25 5

6 RESULTATREGNSKAP Morselskap Konsern Note RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 3 Sum salgsinntekt 4,7 8,9 Varekostnader og innleide tjenester Lønnskostnad Ordinære avskrivinger og nedskrivinger Annen driftskostnad 4,7 8,9 Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt Annen finansinntekt Nedskriving finansielle anleggsmidler Annen finanskostnad 11 Netto finansresultat ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat RESULTAT DISPONERING AV RESULTAT overført til/ fra overkursfond overført til/ fra annen egenkapital overført til/ fra udekket tap Total overføringer og disponeringer 6 SUSOFT ÅRSRAPPORT 25

7 BALANSE Morselskap Konsern Note EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Aktiverte utviklingskostnader Programrettigheter og patenter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler 8 Varige driftsmiddel Driftsløsøre, Inventar,kontormaskiner og lignende 8 Sum varige driftsmiddel 1 11 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Kundefordringer Fordring på konsernselskap Andre fordringer Bankinnskudd,kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER SUSOFT ÅRSRAPPORT 25 7

8 BALANSE Morselskap Konsern Note GJELD OG EGENKAPITAL Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr 1) Overkursfond Sum opptjent egenkapital TOTAL EGENKAPITAL Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Annen egenkapital Minoritetsinteresser GJELD Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassakreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Bergen, 12. juni 26 Carl-Fredrik Joys Styrets formann Fred Olav Johannessen Rolf W. Karlsen Svein Atle Lindelid, Adm. direktør 8

9 KONTANTSTRØMANALYSE Morselskap Konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskriving varige driftsmidler Nedskriving finansielle anleggsmidler Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Endring i varer Endring i prosjekt i arbeid Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer i konsernmellomværender Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Utbetaling ved investering i finansielle anleggsmidler KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Økning i kassekreditt Innbetaling ved opptak av lån Utbetalinger ved nedbetaling langsiktig gjeld Innbetaling aksjekapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr SUSOFT ÅRSRAPPORT 25 9

10 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost.anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid avskrives etter en lineær avskrivingsplan.anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Immaterielle eiendeler Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden både i selskap og konsernregnskap. Investering i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Prinsippet erstatter kostmetoden som ble benyttet tidligere. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Selskapet har ingen pensjonsforpliktelser. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Det avsettes ikke skatt på inntektsførte resultatandeler fra norske datterselskaper eller norske tilknyttede selskaper. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Prosjekt i arbeid Inntektsføring av prosjektinntekter skjer etter prinsippet om løpende avregning inkludert fortjeneste, dvs. at inntektene bokføres etter hvert som de opptjenes uavhengig av faktureringstidspunktet. Beregning av fullføringsgraden i et prosjekt baseres på medgått tid i forhold prosjektets totale rammer hensyntatt forventede forhold frem til ferdigstillelse. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet og alle datterselskaper hvor S-U Soft ASA direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 5% av den stemmeberettigede kapital og eierskapet anses som varig. Konsernregnskapet utarbeides etter norske regnskapsprinsipper.aksjer i datterselskap konsolideres etter oppkjøpsmetoden. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet elimineres. Goodwill som identifiseres ved oppkjøp av eierinteresser avskrives i konsernregnskapet etter vurdering av forventet økonomisk levetid.vesentlige kursgevinster eller -tap som oppstår ved omregning av regnskaper i utenlandsk valuta, føres opp som egen post under egenkapitalen. Minoritetsinteresser i datterselskap er vist separat i resultatregnskapet og balanse. 1 SUSOFT ÅRSRAPPORT 25

11 Note 2 - Kontanter og bankinnskudd Av innestående bankinnskudd er Nok sperret som sikkerhet for engasjement i Sparebank1 Vest og Nok ,- er skattetrekksmidler i morselskap og konsern. I konsernet står Nok ,- på sperret konto i Frankrike som sikkerhet for mulig skattekrav i forbindelse med salget av eiendommen i SU Eiendom AS. Midlene er sperret frem til 6.november 28. Note 3 - Salgsinntekt Salgsinntekten består av salg av programvare, EDB-utstyr og konsulenttjenester. Note 4 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser med mer Morselskap Lønnskostnad 25 Konsern 24 Lønn Folketrygdavgift Andre ytelser Skattefunn Aktiverte utviklingskostnader Lønn Styrehonorar Andre godtgj Mor Konsern Total Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer og styret Daglig leder og styremedl. Svein A.Lindelid Styreformann 1) Styremedlemmer 1) Honorar ifbm. emisjon til selskap kontrollert av styreformann Revisor Revisjonshonorar Regnskapsteknisk bistand Note 5 - Varer Selskapets varebeholdning er vurdert til innkjøpspris. Note 6 - Kortsiktige fordringer MORSELSKAP/KONSERN Kundefordringer er oppført til pålydende etter fradrag for Nok i avsetning til forventet tap på krav. Note 7 - Offentlig tilskudd Det er avsatt som fordring i balansen kr.8. i forbindelse med tildeling av skattefunnmidler. Beløpet er resultatført som reduksjon av lønnskostnader. Note 8 - Oversikt over varige driftsmidler MORSELSKAP Transportmidler Inventar Edb-utstyr Sum Anskaffelseskost 1.1 Tilgang i perioden Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost Samlede -av og nedskrivinger pr Bokført verdi pr Periodens ordinære avskriving Prosentsats for ordinære avskrivinger 2 % 2 % 33 % SUSOFT ÅRSRAPPORT 25 11

12 Note 9 - Oversikt over immaterielle rettigheter MORSELSKAP OG KONSERN Aktiverte Utviklingskostnader Sum Anskaffelseskost 1.1 Tilgang i perioden Avgang til anskaffelseskost 1 1 Anskaffelseskost Samlede -av og nedskrivinger pr Bokført verdi pr Periodens ordinære avskriving Prosentsats for ordinære avskrivinger 33 % Aktiverte utviklingskostnader er knyttet til egen utvikling av programvare. Note 1 - Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap Firma Anskaffelses- Forretnings-% stemme-og tidspunkt kontor Eierandel S-U Soft AB S-U Soft Eiendom AS Stockholm Bergen 1 1 S-U Soft Eiendom AS Total Selskapene Biz Solutions AS og Su Soft Danmark Aps er solgt i 25. Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, se tabell nedenfor: Biz Solutions AS Su Soft Danmark Aps S-U Soft AB Anskaffelseskost 1 Andel av balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Resultat Salg av aksjer -73 Nedskriving av aksjer Utsatt inntekt knyttet til eliminering av interngevinst Ikke regnskapsført resultatandel Andel av periodens resultat Inntekt på investering Inngående balanse Inntekt på investering i datterselskap Netto egenkapital andel Utgående balanse SUSOFT ÅRSRAPPORT 25

13 Note 11 - Investering i aksjer og andeler Eier Firma Antall aksjer Pålydende Tegningskurs % stemme-og eierandel Bokført Verdi SU Soft ASA IT Vest AS , Total konsern 38 4 Note 12 - Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. (Nok 1) Kundefordringer Andre fordringer Annen gjeld Foretak i samme konsern Total Note 13 - Skatter Årets skattekostnad består av: Endring i utsatt skatt Årets betalbare inntektsskatt Skattekostnad ordinært resultat % % Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige Forskjeller og underskudd til framføring: Omløpsmidler Anleggsmidler Underskudd til fremføring Grunnlag for beregning av utsatt skatt % 28 % Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Resultat før skattekostnad Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28%) Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Ikke balanseført skattefordel Skattekostnad Effektiv skattesats Nominell skattesats Netto utsatt fordel/skatt Herav ikke balanseført skattefordel Netto utsatt fordel/skatt i balansen Utsatt skattefordel er oppført i balansen med utgangspunkt i fremtidig inntjening. Fremførbart underskudd: SUSOFT ÅRSRAPPORT 25 13

14 KONSERN Årets skattekostnad består av: Endring i utsatt skatt Årets betalbare inntektsskatt Skattekostnad ordinært resultat Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige Forskjeller og underskudd til framføring: Omløpsmidler Anleggsmidler Gevinst -og tapskonto Underskudd til fremføring Grunnlag for beregning av utsatt skatt % 28 % Nominell skattesats Netto utsatt skattefordel/utsatt skatt Herav ikke balanseført skattefordel Netto utsatt skattefordel/utsatt skatt i balansen Endring i egenkapital AksjeUdekket kapital underskudd Total Egenkapital Periodens endring i egenkapital: Aksjekapitalutvidelse 1) Periodens underskudd Egenkapital Det ble på ordinær generalforsamling 21.juni 25 gjennomført en rettet aksjekapitalutvidelse mot Teigland Eiendom A/S og St.Jacobsplass 9, ved utstedelse av 1.. aksjer pålydende til Nok 1,- til tegningskurs Nok 1,- til sammen Nok 1..,-. Beløpet ble innbetalt til selskapets emisjonskonto 3/6-5 og 3/8-5, og ble registrert i Foretaksregisteret 15/ SUSOFT ÅRSRAPPORT 25

15 15 - Pantstillelser m.m Bokført verdi pr av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld: - Sikkerhet for kassekredittrammen (4..): Kundefordringer Driftsmidler Sum Til sikkerhet for kassekreditten, samt for ethvert ansvar selskapet har og vil få ovenfor Sparebanken Vest, har banken også pant i leieretten med driftstilbehør i Nøstegaten 74,Bergen. Sparebanken Vest har satt vilkår tilknyttet kassekredittavtalen om minimum 2% egenkapitalandel. Note 16 - Garantier SU Soft ASA har kausjonert for Dkk 29,- av kassekredittramme som SU Soft Danmark APS er innvilget i Danske Bank. Note 17 - Leieavtaler Selskapet har inngått leieavtale vedrørende lokalene til hovedkontoret i Bergen i Nøstegaten 74. Avtalen utløper 3.juni år 29, men det er avtalt å inngå ny avtale for halvparten av opprinnelig leieareal i 26. Leiebeløp for 25 utgjorde Nok ,- Leiebeløpet er gjenstand for årlig indeksregulering. Selskapet leier parkeringsplasser for ansatte. Leiebeløpet utgjorde for 25 Nok ,-. Note 18 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført , A-aksjer Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Navn på aksjonær Antall aksjer Pålydende Prosent Stemmeandel Svein A. Lindelid AS Mon Plaisir AS Bergen Venture AS Storebrand Livsforsikring St.Jacobs Plass 9 AS Teigland Eiendom AS Bergen Kommunale Pensjonskasse Stina Andrea Lindelid Hanne C. Lindelid Simask AS Fred Olav Johannessen Sum >1% eierandel ,91 % 15,42 % 9,65 % 8,21 % 7,95 % 7,95 % 5,24 % 3,8 % 3,8 % 1,54 % 1,27 % 87,31 % 23,91 % 15,42 % 9,65 % 8,21 % 7,95 % 7,95 % 5,24 % 3,8 % 3,8 % 1,54 % 1,27 % 87,31 % Sum øvrige ,69 % 12,69 % , % 1, % Totalt antall aksjer Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder: Selskapets administrerende direktør, Svein A. Lindelid, kontrollerte pr ,91 % av aksjene i SU Soft ASA gjennom selskapet Svein A. Lindelid AS. Styrets formann Carl Fredrik Joys kontrollerte 1,11% av aksjene, herav 9,65% indirekte gjennom selskapet Bergen Venture AS. Styremedlem, Fred O. Johannessen, kontrollerte 16,69% av aksjene i selskapet, herav 15,42% indirekte gjennom selskapet Mon Plaisir AS. SUSOFT ÅRSRAPPORT 25 15

16 Note 19 - Aksjonæravtaler o.l. S-U Soft ASA er ikke kjent med at det foreligger aksjonæravtaler som kan være av vesentlig betydning for vurdering av selskapet pr Note 2 - Hendelser etter balanse dagen. Det ble på ekstraordinær generalforsamling 12.januar 26 gjennomført en rettet aksjekapitalutvidelse mot Askeladden Invest AS ved utstedelse av aksjer pålydende til Nok 1,- til tegningskurs Nok 1,5,- til sammen Nok 1..,5. Beløpet ble innbetalt til selskapets emisjonskonto 23/1-6, og ble registrert i Foretaksregisteret 7/2-6. Note 21 - Finansiell risiko. Kreditt risiko: Maksimal risikoeksponering er representert ved de balanseførte størrelsene på finansielle eiendeler. Konsernet har retningslinjer for å påse at salg kun foretas til kunder som ikke har hatt vesentlige problemer med betaling tidligere og at utestående fordringer blir gjort opp løpende. Renterisiko: Renterisiko er i hovedsak representert ved konsernet bankbeholdninger og kassekreditt. Likviditetsrisiko: Konsernets strategi er å ha tilstrekkelig likviditet til å finansiere drift og investeringer i overskuelig fremtid. Likviditetssituasjonen vurderes løpende og tiltak iverksettes ved identifikasjon av ytterligere likviditetsbehov. Valutarisiko: Konsernets inntekter er i hovedsak i norske kroner og i euro. Konsernet er eksponert for variasjoner i Euro kurs i forhold til Nok kursen. 16 SUSOFT ÅRSRAPPORT 25

17 SUSOFT ÅRSRAPPORT 25 17

18 ORGANISASJON SU Soft ASA har kontorer i Bergen og Haderslev (Danmark) Per 31.desember 25 var det 11 ansatte i selskapet.til sammenligning var det 17 ansatte per 31.desember 24. Selskapet har en godt motivert stab som har høy kompetanse og i stor grad høy utdanning. Det er målsettingen å ha en flatest mulig organisasjon, som har inntjeningsfokus i alle ledd. Selskapets ledergruppe består av: Svein A.Lindelid (Adm.direktør), Klaus Nissen (Vise adm.direktør), Nils Ottar Molde.(Utviklingssjef) AKSJONÆRFORHOLD Omsettelighet, kursutvikling: Selskapets aksjer omsettes i meglerapparatet og er tatt opp på unotert -listene. Det er inngått avtale med Fondsmeglerforbundet om deltagelse på A-listen. Kursutviklingen kan følges fortløpende i Dagens Næringsliv, Finansavisen og Fondsmeglerforbundets internettliste over unoterte aksjer.ved utgangen av 25 var den kapitaliserte verdi ca. NOK 8,7 mill. basert på 9,7 mill utestående aksjer og en aksjekurs på NOK,9. Selskapets aksjer er registrert i VPS (ISIN NO ) med Nordea verdipapirservice som kontoførerutsteder. 2 største aksjonærer pr : Beholdning Prosent Navn på aksjonær SVEIN A.LINDELID AS ,91% MON PLASIR AS ,42% BERGEN VENTURE AS ,65% STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 8 8,21% ST.JACOBSPLASS 9 AS 775 7,95% TEIGLAND EIENDOM AS 775 7,95% BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,24% STINA ANDREA LINDELID 3 3,8% HANNE C. LINDELID 3 3,8% SIMASK AS 15 1,54% FRED OLAV JOHANNESSEN ,27% GUNNAR REIME INVEST AS 75,77% GUNNAR REIME 75,77% OLE-JOHAN OLSEN 69,71% NILS OTTAR MOLDE ,64% PER GUNNAR ONA 5,51% REODOR AS 48,49% CARL FREDRIK JOYS 45,46% NORDEA BANK NORGE ASA MARKETS 43 5,45% B.FRIELE & SØNNER 4,41% 18 SUSOFT ÅRSRAPPORT 25

19 Global One Solutions Markedets mest innovative butikkdataløsning til en pris du har råd til Lett å lære Følg opp butikken(e) via internett Installert i mer enn 11 land og i mange bransjer Lær mer om Global One Solutions på eller ta kontakt på tlf for en grundigere demo pr. telefon/ internett. SUSOFT ÅRSRAPPORT 25 19

20 GLOBAL ONE SOLUTIONS Global One Sulutions er en suite av løsninger som er knyttet sammen i et innovativt konsept skreddersydd for grossister, distributører, detaljistkjeder og butikker. Den dekker hele verdikjeden fra elektronisk innkjøp til og med salg i butikkene. SU Softs visjon er å skape en bedre bunnlinje for våre kunder og Global One Solutions reflekterer denne visjonen i hele dens oppbygning. Global One Solutions sørger for at man kan strømlinjeforme salgs- og kjøpsprosessene på en slik måte at man reduserer sine kostnader samtidig som man legger alt til rette for å tjene mer. SU Soft tilbyr Global One Solutions både for grossiter/distributører og detaljistkjeder/butikker. Konseptet er delt inn i disse to markedssegmentene med de respektive navnene: Global One trading Global One c-tail Global One Solutions består av løsningene/modulene: Portal Shopkeeper epos Product Management eprocurement Inventory Management CRM Communication Centre elearning Business Intelligence Alle løsningene og modulene er bundet sammen, og hver og en av dem representerer en viktig del av Global One Solutions økosystem. De blir alle levert på toppen av Global One plattformen, selv om noen av dem er såkalte stand alone løsninger. Buy side Sell side PORTAL INFR ASTRUCTURE CU S te G a l On e c - t B2B CRM a B2C CRM Global One Solutions Business Intelligence al Point of Sale di n l eprocurement Owned shops g G ob Point-Of-Sale M a n a g e m ent GEM EN T w eb M ER CH A N D I SE MA B2B ecommerce b lo A NA PM Inventory Management Via integration POS HI Product Management il ep Other shops gr NS IO G EM In RE T LA eprocurement NA ER n io Via web Via file import TO M B2C ecommerce at P AS T EN On e t ra B2B Financials elearning le ss EN TER e Communication Centre W i re P RIS E M A N AG E M E IN FR A ST RU C TU R E NT Da ta Ex ch a ng ec B2C ecommerce PO RTA L B2B M ERP 2 SUSOFT ÅRSRAPPORT 25 CRM legacy emarketplace B2C

21 Vi har valgt å dele verdikjeden for en grossist/distributør og detaljistkjede/butikk inn i fire. Leverandørsiden har vi kalt Merchandise Management. Denne inkluderer Product Management, eprocurement og Inventory Management. Salgssiden heter Customer Relationship Managament og denne inkluderer B2B CRM, B2C CRM og Shopkeeper epos.verdikjedens støtteaktiviteter består av Cummunications Centre, Portal, elearning og Finance. MERCHANDISE MANAGEMENT Product Management Product Management kan benyttes til å opprette og redigere produktkategorier og subkategorier. Den utvidede funksjonaliteten gjør at man kan bygge kataloger uansett størrelse og omfang. Man kan vise kategorier og produktlister på den måten man ønsker. Man kan tildele hver variant et eget unikt nummer som skiller seg fra hovedvarenummeret. I tillegg kan man justere priser, rabatter og lagernivåer for hver enkelt variant. eprocurement eprocurement eliminerer fragmenterte og papir-baserte innkjøpsprosesser, maksimerer verdien av forholdet mellom kjøp og salg, reduserer kostnadene og såkalt total cost of ownership. Løsningen inneholder avansert self-service rekvisisjonshåndtering som sikrer at innkjøp gjøres gjennom allerede inngåtte innkjøpsavtaler som igjen reduserer manuelle og administrative arbeidsoppgaver. Inventory Management Inventory Management er en robust løsningsom kan opereres ved hjelp av en enkel nettleser. Det gjør at man kan utnytte alle Internetts fordeler og bryte ned barrierer mellom kunder, leverandører, detaljistkjeder og butikker, slik at lagerinformasjon kan deles mellom dem. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT B2B CRM B2B CRM sikrer en lettere arbeidsdag for salgskorpset. Løsningen er alltid online og selgerne kan veldig lett oppdatere kundeinformasjon og nye behov på stedet. I neste sekund kan hovedkontoret sjekke disse opplysningene og analysere kjøpsmønster og fremtidige behov. Noen av nøkkelfordelene er bedre segmentering, effektiv kampanjestyring, identifisering av salgsmuligheter, lojalitetsprogram, bedre salgsoppfølging, bedre ressursstyring, bedre prognoser og kundeservice B2C CRM Global One Solutions kampanjemodul gjør at man kan kjøre målrettede kampanjer utløst av timing og/eller kundens oppførsel. Eksempelvis kan en kampanje gjøre at alle kunder av en viss størrelse får en presang når vedkommende har bursdag. En annen kampanje kan være at alle kunder som ikke har kjøpt noe på tre måneder får en med gode tilbud. Shopkeeper epos Shopkeeper epos er Global One Solutions butikkdataløsning, eller point-of-sale som noen liker å kale det. Den innovative cross-over teknologien i Global One Solutions skaper en unik kommunikasjon mellom hovedkontor og butikkene, og mellom butikkene og kundene. Man kan godt si at Global One Solutions jobber om natten og butikkene jobber om dagen. Om natten legger Global One Solutions alt til rette for et godt salg om morgenen, der produktopplæring, produktinformasjon, riktige priser, salgskampanjer og medarbeidermotivasjon er noen av de elementene som lastes direkte ned i kassapunktet SUSOFT ÅRSRAPPORT 25 21

Innhold. Om SU Soft ASA. Forretningsidé og visjon. Adm. dir. har ordet 3. Styrets beretning 4. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømsanalyse 10

Innhold. Om SU Soft ASA. Forretningsidé og visjon. Adm. dir. har ordet 3. Styrets beretning 4. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømsanalyse 10 Innhold Adm. dir. har ordet 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømsanalyse 10 Noter til regnskapet 11 Revisjonsberetning 18 Organisasjon 19 Aksjonærforhold 19 PRODUKTINFORMASJON:

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual I Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall Årsberetning 2000 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning Årsrapport 2011 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning beretning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer