S U S O F T Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S U S O F T Å R S R A P P O R T"

Transkript

1 Årsrapport 2003 SU SOFT ÅRSRAPPORT

2 INNHOLD Adm. dir. har ordet 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømanalyse 9 Noter til regnskapet 10 Revisjonsberetning 17 Organisasjon 18 Aksjonærforhold 18 PRODUKTINFORMASJON: Global One Solutions 19 Business Intelligence 22

3 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET SU Soft ASA fikk i 2003 bekreftet at vi er på riktig vei med Global One Solutions. Målet for 2003 var å etablere et stabilt produkt basert på noen gode internasjonale brands. Det har vi lykkes med, men arbeidet med stabilisering av produktet har krevd mer ressurser enn planlagt. Som en følge av dette, har aktiviteter rundt markedsføring og salg heller ikke vært prioritert før mot slutten av 2003.Vår oppfatning er at et stabilt funksjonelt produkt er nødvendig for god vekst og kvalitativ fremdrift. I 2003 har den globale trend i markedet vært preget av konsolideringer og fokus på interne prosesser. Således har der generelt ikke vært stor lyst til investeringer hos potentielle kunder, men mye tegner i retning av at markedets positivitet og lyst til investeringer i IT er tilbake i Vi har nå et produkt som tilfredsstiller kravene til stabilitet og funksjonalitet for nasjonale og internasjonale retail-virksomheter, både med tanke på kapitalkjeder, franchisekjeder og enkeltstående butikker var også året hvor SU Softs løsninger ble implementert i 14 land. Således er prosessen med å bygge opp et globalt partnerapparat, i første trinn i Nord-Europa, i full gang. Dette er etter vår mening den rette vei fremover. Internt har vi derfor tilpasset organisasjonen så den avspeiler den internasjonale partnerstrategien. Vi har prioritert å lage gode integrasjoner med ledende internasjonale ERP-leverandører. I dag samarbeider vi med Microsoft Business Solutions (Navision) og med SAP (SAP Business One). Det er også laget integrasjon til SAP R/3. Ved å arbeide mot partnerapparatet til strategiske ERP-leverandører, kan vi hurtigere etablere et slagkraftig markeds- og salgsapparat, og således tilby kundene en integrert totalløsning. Global One Solutions gir ERPløsningene en merverdi som blir vurdert som interessant. Arbeid pågår også med å etablere gode relasjoner til internasjonale maskinvareaktører innen retailmarkedet.vi har gjennom en lenger periode etablert gode relasjoner til Wincor Nixdorf i Tyskland, som er verdens førende innenfor området. Disse ser et stort potensial i en samlet levering til kunden bestående av maskinvare og programvare. Wincor Nixdorf og SU Soft har gått sammen om felles salgsaktiviteter og kundemøter i Danmark, og faller dette positivt ut, iverksettes tilsvarende aktiviteter andre land. Likeledes kjøres interne SU Soft roadshows i Wincor Nixdorf globalt. Business Intelligence Det svake konsulentmarkedet i 2003 har også slått gjennom innen forretningsområdet Business Intelligence. De inntektene vi greide å generere fra dette forretningsområdet i 2003 har i det vesentlige vært knyttet til konsulentbistand mot eksisterende kunder. SU Softs fokus på forretningsområdet har også vært for begrenset og av den grunn ble området besluttet solgt, og fokus rettet mod kjerneforretningen. Det arbeides med å finne en industriell løsning som kan gi synergi både for eksisterende kunder, ansatte og SU Soft. For 2004 vil SU Soft fremstå som en slank, målrettet og slagkraftig organisasjon med 100% fokus på Global One Solutions gjennom et solid og kompetent partnernettverk. Denne strategien gir oss god kontakt med markedet uten store kostnader. Bergen 19. april 2004 Svein A. Lindelid Adm. direktør SU SOFT ÅRSRAPPORT

4 STYRETS BERETNING SU Soft ASA er et norsk programvarehus som utvikler og implementerer forretningskritiske ITløsninger for detaljistkjeder og grossister. Løsningene finnes på flere språk og implementeres over hele verden. I tillegg har man en god forretning innen salg og implementering av såkalte Business Intelligence løsninger, spesielt mot shippingmarkedet både i Norge og utlandet. Virksomheten drives ut fra Bergen (hovedkontor), Oslo og København (representasjonskontor). Redegjørelse for årsregnskapet: Resultatregnskap: SU Soft ASA (morselskap) hadde i 2003 samlede driftsinntekter på NOK 21,7 mill. (NOK 36 mill. i 2002). Etter samlede driftskostnader på NOK 28,5 mill. (NOK 34,7 mill.) utgjorde driftsresultatet NOK -6,8 mill. (NOK 1,2 mill.) Ordinært resultat før skatt utgjorde NOK -7,1 mill. (NOK 1,2 mill.) Resultat etter skattekostnad utgjorde NOK -7,1 mill. (NOK 0,7 mill.) Konsernet SU Soft hadde i 2003 samlede driftsinntekter på NOK 21,8 mill. (36 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 28,8 mill. (34,9 mill. ). Konsernet hadde en negativ finansnetto på NOK -6,4 mill. (5,6mill.). Ordinært resultat før skattekostnad utgjorde NOK -7,1 mill. (NOK 1,1 mill.), mens resultat etter skattekostnad utgjør NOK -6,3 mill. (NOK 0,7 mill.) Balanseregnskap: Av en totalbalanse på NOK 15,8 mill. (23 mill. ) ved årsskiftet utgjorde konsernets bokførte egenkapital NOK 7,6 mill. (NOK 13,9 mill.), hvilket representerer en egenkapitalandel på 48% (60%). Pr er utsatt skattefordel i konsernet balanseført med NOK 5,6 mill. (6,4 mill.) Av totale omløpsmidler på NOK 5,1 mill. (NOK 12,7mill.) ved årsskiftet var hhv NOK 1 mill. (NOK 6,3 mill. ) likvider og NOK 2,4 mill. (NOK 5,4 mill.) kundefordringer. Kortsiktig gjeld utgjorde NOK 6,7 mill. (NOK 7,8 mill.). Styret vurderer løpende den finansielle situasjonen, herunder om det er behov for tilførsel av kapital. Det er styrets vurdering at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Organisasjon, arbeidsmiljø, ytre miljø: Morselskapet har pr ansatte hvorav 10 var kvinner. Styret består av 6 medlemmer hvorav ingen er kvinner. Arbeidsmiljøet i selskapet vurderes som godt. Sykefraværet i 2003 utgjør 127 dager. Det har ikke inntruffet ulykker. Selskapets ansatte har høy kompetanse og i stor grad høyere utdanning. SU Soft ASA ønsker å stimulere til godt medarbeiderskap, bl.a. gjennom muligheter for den enkeltes kompetansemessige utvikling og eventuelt eierskap i selskapet. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. 4 SU SOFT ÅRSRAPPORT 2003

5 Aksjonærforhold: Selskapet hadde pr aksjonærer. Selskapets hovedaksjonærer er Svein Atle Lindelid, Fred Olav Johannessen og Northzone II ASA, som ved årsskiftet kontrollerte til sammen 61,8% av aksjekapitalen. Fremtidsutsikter: Global One er implementert i 15 land og er så ledes for alvor blitt en global løsning. Tilfredshetsgraden hos kundene er stor, og det arbeides intensivt med å utvide eksisterende kundeportefølje bestående av noen av verdens største merkevarer. Samtidig er der god fremdrift i etableringen av et omfattende nettverk av partnere innenfor consulting, software og hardware. Internt er organisasjonen trimmet og godt rustet til de kommende utfordringer. Styret ser optimistisk på fremtiden. Disposisjoner: Resultatet etter skattekostnad for 2003 utgjør NOK for konsernet og NOK for morselskapet. Styret foreslår at resultatet for morselskapet dekkes som følger: Overføring fra annen egenkapital NOK Overføring fra overkursfond NOK Til sammen NOK Det er styrets oppfatning at det vedlagte regnskap for morselskap og konsern gir et riktig og dekkende bilde av virksomheten i Bergen, 19. april 2004 Ingar Østby, styreformann Fred Olav Johannessen Rolf W. Karlsen Helge Andersen Hans Kristian Melbye Svein Atle Lindelid, Adm. direktør SU SOFT ÅRSRAPPORT

6 RESULTATREGNSKAP Morselskap Konsern Note RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt Sum salgsinntekt Varekostnader og innleide tjenester ,6 Lønnskostnad 4, ,9 Ordinære avskrivinger og nedskrivinger 8, Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt Annen finansinntekt Tap v/avvikling datteselskap Annen finanskostnad Tap v/salg av aksjer i datterselskap Netto finansresultat ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat RESULTAT Minoritetsinteressens andel av resultat DISPONERING AV RESULTAT overført til/ fra overkursfond overført til/ fra annen egenkapital Total overføringer og disponeringer 6 SU SOFT ÅRSRAPPORT 2003

7 BALANSE Morselskap Konsern Note EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Programrettigheter og patenter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmiddel Tomter,bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, Inventar,kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmiddel Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer aksjer og andeler Sum finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Kundefordringer Prosjekt i arbeid Fordring på konsernselskap Andre fordringer Bankinnskudd,kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

8 BALANSE Morselskap Konsern Note GJELD OG EGENKAPITAL Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr 1) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser TOTAL EGENKAPITAL GJELD Langsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassakreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Bergen, 19. april 2004 Ingar Østby, styreformann Fred Olav Johannessen Rolf W. Karlsen Helge Andersen Hans Kristian Melbye Svein Atle Lindelid, Adm. direktør 8 SU SOFT ÅRSRAPPORT 2003

9 KONTANTSTRØMANALYSE Morselskap Konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskriving varige driftsmidler Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Valuta tap/gevinst valutalån Endring i varer Endring i prosjekt i arbeid Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer i konsernmellomværender Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av finansielle anleggsmidler Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Økning i kassekreditt Utbetaling oppgjør langsiktig lån Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr SU SOFT ÅRSRAPPORT

10 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivingsplan. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Immaterielle eiendeler Utgifter til forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden både i selskap og konsernregnskap. Investering i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Prinsippet erstatter kostmetoden som ble benyttet tidligere. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Selskapet har ingen pensjonsforpliktelser. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Det avsettes ikke skatt på inntektsførte resultatandeler fra norske datterselskaper eller norske tilknyttede selskaper på grunn av RISK-metoden. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Prosjekt i arbeid Inntektsføring av prosjektinntekter skjer etter prinsippet om løpende avregning inkludert fortjeneste, dvs. at inntektene bokføres etter hvert som de opptjenes uavhengig av faktureringstidspunktet. Beregning av fullføringsgraden i et prosjekt baseres på medgått tid i forhold prosjektets totale rammer hensyntatt forventede forhold frem til ferdigstillelse. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet og alle datterselskaper hvor S-U Soft ASA direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 50% av den stemmeberettigede kapital og eierskapet anses som varig. Konsernregnskapet utarbeides etter norske regnskapsprinsipper. Aksjer i datterselskap konsolideres etter oppkjøpsmetoden. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet elimineres. Goodwill som identifiseres ved oppkjøp av eierinteresser avskrives i konsernregnskapet etter vurdering av forventet økonomisk levetid.vesentlige kursgevinster eller -tap som oppstår ved omregning av regnskaper i utenlandsk valuta, føres opp som egen post under egenkapitalen. Minoritetsinteresser i datterselskap er vist separat i resultatregnskapet og balanse. 10 SU SOFT ÅRSRAPPORT 2003

11 Note 2 - Kontanter, bankinnskudd og postgiro Av innestående bankinnskudd er kr sperret som sikkerhet for engasjement i Sparebank1 Vest og kr ,- er skattetrekksmidler i morselskap og konsern. Avsatt beløp til skattetrekk er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk pr Note 3 - Salgsinntekt Salgsinntekten består av salg av programvare, EDB-utstyr og konsulenttjenester. Note 4 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser med mer. Morselskap Konsern Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Andre ytelser Total Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer og styret Lønn Styre- Andre honorar godtgj. Daglig leder og styremedl. Svein A.Lindelid Styremedlemmer Revisor Mor Konsern Revisjonshonorar Regnskapsteknisk bistand Andre tjenester Note 5 - Kortsiktige fordringer MORSELSKAP/KONSERN Kundefordringer er oppført til pålydende etter fradrag for kr i avsetning til forventet tap på krav. Note 6 - Offentlig tilskudd Det er avsatt som fordring i balansen kr i forbindelse med tildeling av skattefunnmidler. Beløpet er resultatført som reduksjon av lønnskostnader. Note 7 - Prosjekter i arbeid Årets endring i balanseposten Prosjekter i arbeid er presentert som driftsinntekter. Note 8 - Oversikt over varige driftsmidler MORSELSKAP Transportmidler Inventar Edb-utstyr Sum Anskaffelseskost Tilgang i perioden Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost Samlede -av og nedskrivinger pr Bokført verdi pr Periodens ordinære avskriving Prosentsats for ordinære avskrivinger 20 % 20 % 33 % SU SOFT ÅRSRAPPORT

12 KONSERN Transportmidler Inventar Edb-utstyr Eiendom Sum Anskaffelseskost Tilgang i perioden Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost Samlede -av og nedskrivinger pr Bokført verdi pr Periodens ordinære avskriving Periodens nedskriving Prosentsats for ordinære avskrivinger 20 % 20 % 33 % 0 % Note 9 - Oversikt over immaterielle rettigheter MORSELSKAP OG KONSERN Program- Sum rettigheter Anskaffelseskost Tilgang i perioden 0 0 Avgang til anskaffelseskost 0 0 Anskaffelseskost Samlede -av og nedskrivinger pr Bokført verdi pr Periodens ordinære avskriving Prosentsats for ordinære avskrivinger 20-33% Programrettigheter består av rettighetene til innkjøpt programvare. Note 10 - Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap Firma Anskaffelses- Forretnings- % stemme-og tidspunkt kontor eierandel S-U Soft AB Stockholm 100 S-U Soft Eiendom AS Bergen 100 Shopkeeper AS Bergen 100 Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, se tabell nedenfor: Shop- S-U Soft AB S-U Soft Total keeper AS Eiendom AS Anskaffelseskost Andel av balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Resultat Andel av periodens resultat Inntekt på investering Inngående balanse Inntekt på investering Netto egenkapital andel Utgående balanse SU SOFT ÅRSRAPPORT 2003

13 Note 11 - Investering i aksjer og andeler Eier Firma Antall Pålydende Tegnings- % stemme-og Bokført aksjer kurs eierandel Verdi SU Soft ASA IT Vest AS , Total konsern Note 12 - Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. (Nok 1000) Kundefordringer Andre fordringer Annen gjeld Foretak i samme konsern Total Note 13 - Skatter Årets skattekostnad består av: Endring i utsatt skatt Årets betalbare inntektsskatt 0 0 Skattekostnad ordinært resultat Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Resultat før skattekostnad Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28%) Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Skattemessig tap ved avvikling datterselskap Ikke balanseført skattefordel Skattekostnad Effektiv skattesats 0 % 37 % Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: Omløpsmidler Anleggsmidler Avsetning GRS Underskudd til fremføring Grunnlag for beregning av utsatt skatt Nominell skattesats 28 % 28 % Netto utsatt fordel/skatt Herav ikke balanseført skattefordel Netto utsatt fordel/skatt i balansen SU SOFT ÅRSRAPPORT

14 Fremførbart underskudd utløper: År Beløp Sum Utsatt skattefordel er oppført i balansen med utgangspunkt i fremtidig inntjening. KONSERN Årets skattekostnad består av: Endring i utsatt skatt For lite avsatt skatt fra tidligere år 0 0 Årets betalbare inntektsskatt 0 0 Skattekostnad ordinært resultat Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: Omløpsmidler Anleggsmidler Avsetning etter GRS Valutalån Underskudd til fremføring Grunnlag for beregning av utsatt skatt Nominell skattesats 28 % 28 % Netto utsatt skattefordel/utsatt skatt Herav ikke balanseført skattefordel Netto utsatt skattefordel/utsatt skatt i balansen Utsatt skattefordel er oppført i balansen med utgangspunkt i fremtidig inntjening 14 - Endring i egenkapital Aksje- Overkurs- Annen Total Kapital fond EK Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årets underskudd Egenkapital SU SOFT ÅRSRAPPORT 2003

15 15 - Pantstillelser m.m Bokført pantestillet gjeld i SU Soft Eiendom AS Bokført verdi pr av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld: - Investering I SU Soft Eiendom AS Sikkerhet for kassekredittrammen ( ): Kundefordringer Driftsmidler Sum Til sikkerhet for kassekreditten, samt for ethvert ansvar selskapet har og vil få ovenfor Sparebanken Vest, har banken også pant i leieretten med driftstilbehør i Nøstegaten 74,Bergen, samt i leieretten med driftstilbehør i Langkaia 1, Oslo. Note 16 - Garantier SU Soft ASA har gjennom Sparebanken Vest stillet garanti ovenfor Steen & Strøm vedrørende leiekontrakt på til sammen kr ,- Note 17 - Tegningsretter, opsjoner. På ordinær generalforsamling 21.mai 2002 ble styret gitt fullmakt til, i forbindelse med etablering av opsjons -program for ansatte, herunder deres selskaper, å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av inntil aksjer à NOK 1,- til den tegningskurs som styret fastsetter for den konkrete opsjonsavtale.tegningskursen kan ikke settes lavere enn pålydende. Fullmakten gjelder til 14.mai Med dette utgangspunkt er det etablert et opsjonsprogram til tegningskurs NOK 3,- innenfor ovennevnte ramme, som pr omfattet totalt 11 ansatte. Note 18 - Leieavtale Selskapet har inngått leieavtale vedrørende lokalene til hovedkontoret i Bergen i Nøstegaten 74. Avtalen utløper 30.juni år 2004, men selskapet har opsjon på forlengelse av leieforholdet i ytterligere 5 år. Leiebeløp for 2003 utgjorde kr ,-. Leiebeløpet er gjenstand for årlig indeksregulering. Selskapet har inngått leieavtale vedrørende lokalene til Oslo-kontoret på Langkaia 1. Avtalen utløper 31.mai år Leiebeløpet for 2003 utgjorde kr ,-. Leiebeløpet er gjenstand for årlig indeksregulering. Selskapet har leieavtale om leie av lokaler i København. Leiebeløpet for 2003 utgjorde kr ,-. Selskapet leier parkeringsplasser for ansatte. Leiebeløpet utgjorde for 2003 kr ,-. SU SOFT ÅRSRAPPORT

16 Note 19 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført A-aksjer , Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Navn på aksjonær Antall aksjer Pålydende Prosent Stemmeandel Svein Atle Lindelid ,50 % 28,50 % Northzone II ASA ,60 % 19,60 % Mon Plaisir AS ,90 % 9,90 % Storebrand Livsforsikring ,90 % 6,90 % Bergen Industriutvikling AS ,50 % 5,50 % Bergen Kommunale Pensjonskasse ,90 % 2,90 % Logar AS ,10 % 2,10 % Simask AS ,10 % 2,10 % Dalseth Invest ,90 % 1,90 % Fred Olav Johannessen ,70 % 1,70 % Carl Fredik Joys ,10 % 1,10 % Sum >1% eierandel ,20 % 82,20 % Sum øvrige ,80 % 17,80 % Totalt antall aksjer ,00 % 100,00 % Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder: Selskapets administrerende direktør, Svein A. Lindelid, kontrollerte pr ,5% av aksjene i SU Soft ASA. Styremedlem, Fred O. Johannessen, kontrollerte 13,7% av aksjene i selskapet, herav 12,0% indirekte gjennom selskapene Logar AS og Mon Plaisir AS. Note 20 - Aksjonæravtaler o.l. I forbindelse med rettet emisjon mot Northzone II ASA (tidl.venture Partners Multimedia II ASA) i juli 1999 ble det inngått aksjonæravtale mellom Svein A. Lindelid, Fred Olav Johannessen, Kalamaris Invest AS, Logar AS og Nortzone II ASA. Mon Plasir AS har i 2002 overtatt aksjene fra Kalamaris Invest AS og overtar også forpliktelsene i denne avtalen. Avtalepartene kontrollerer pr samlet 61,8% av aksjene i selskapet. Aksjonæravtalen regulerer bl.a. partenes adgang til å selge aksjer i SU Soft ASA.Videre fremgår det av avtalen at partene skal sikre Northzone en innflytelse i selskapet tilsvarende den innflytelse Northzone ville kunne hatt dersom Northzone eide mer enn 1/3 av Selskapets samlede aksjekapital og kontrollerte et tilsvarende antall stemmer (negativ kontroll). For å ivareta denne interesse, forplikter de øvrige parter seg til ikke å fremme forslag eller avgi stemme på forslag som i generalforsamlingen krever 2/3 flertall uten å på forhånd ha innhentet samtykke fra Northzone, og forplikter seg for øvrig til å bidra til at avtalepartenes samlede eierandel ikke skal utgjøre mindre enn 34% av Selskapets totale aksjekapital. Det ble i 1999 inngått avtale mellom SU Soft ASA på den ene side og Svein Atle Lindelid og Kalamaris Invest AS på den annen side om kjøp av selskapets aksjer i selskapets datterselskap SU Soft Eiendom AS på termin med forfall 2. januar Avtalt pris for aksjene er NOK ,- svarende til pålydende av selskapets aksjer i SU Soft Eiendom AS, tillagt rente i terminperioden basert på aktuell avkastning på statsobligasjoner med tilsvarende løpetid med 5,5% p.a. Mon Plasir AS har i 2002 overtatt denne rettighet fra Kalamaris Invest AS.Terminavtalen er forlenget og er per i dag under reforhandling. Endelig avtale vil bli inngått primo S-U Soft ASA er ikke kjent med at det foreligger andre aksjonæravtaler som kan være av vesentlig betydning for vurdering av selskapet pr Note 21 - Hendelser etter balansedagen. Det er inngått en avtale vedrørende salg av virksomhetsområdet Business Intelligence med overtakelse i andre kvartal SU SOFT ÅRSRAPPORT 2003

17 SU SOFT ÅRSRAPPORT

18 ORGANISASJON SU Soft ASA har kontorer i Bergen, Oslo og København (representasjonskontor) Per 31.desember 2003 var det 30 ansatte i selskapet.til sammenligning var det 35 ansatte per 31.desember Selskapet har en godt motivert stab som har høy kompetanse og i stor grad høy utdanning. Det er målsettingen å ha en flatest mulig organisasjon, som har inntjeningsfokus i alle ledd. Selskapets ledergruppe består av: Svein A.Lindelid (Adm.direktør), Klaus Nissen (Vise adm.direktør), Are Stegane (Markedssjef), Ivan Aase (Utviklingssjef) og John Christian Østby (Leder Global One Professional Services). AKSJONÆRFORHOLD Omsettelighet, kursutvikling: Selskapets aksjer omsettes i meglerapparatet og er tatt opp på unotert -listene. Det er inngått avtale med Fondsmeglerforbundet om deltagelse på A-listen. Kursutviklingen kan følges fortløpende i Dagens Næringsliv, Finansavisen og Fondsmeglerforbundets internettliste over unoterte aksjer.ved utgangen av 2003 var den kapitaliserte verdi ca. NOK 5,8 mill. basert på 7,2 mill utestående aksjer og en aksjekurs på NOK 0,80. Selskapets aksjer er registrert i VPS (ISIN NO ) med Nordea verdipapirservice som kontoførerutsteder. 20 største aksjonærer pr : Navn på aksjonær Beholdning Prosent SVEIN ATLE LINDELID ,50 % NORTHZONE II ASA ,60 % MON PLAISIR AS ,90 % STOREBRAND LIVSFORSIKRING ,90 % BERGEN INDUSTRIUTVIKLING AS ,50 % BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,80 % LOGAR AS ,10 % SIMASK AS ,10 % DALSETH INVEST ,00 % FRED OLAV JOHANNESSEN ,70 % CARL FREDIK JOYS ,30 % OLE-JOHAN OLSEN ,95 % FRODE OPHEIM ,92 % SJF INVEST ,91 % NILS OTTAR MOLDE ,73 % GUNNAR REIME INVEST AS ,69 % PER GUNNAR ONA ,69 % GUNNAR REIME ,69 % NORDEA SECURITIES NUF EMISJONSKONTO UTLAND ,60 % B.FRIELE & SØNNER ,55 % Aksjonæravtaler: I forbindelse med rettet emisjon mot Northzone II ASA (tidl.venture Partners Multimedia II ASA) i juli 1999 ble det inngått aksjonæravtale mellom Svein A. Lindelid, Fred Olav Johannessen, Kalamaris Invest AS, Logar AS og Nortzone II ASA, som nærmere regulerer partenes rettigheter og plikter som aksjonærer i Selskapet. For nærmere informasjon vises det til regnskapets note SU SOFT ÅRSRAPPORT 2003

Innhold. Om SU Soft ASA. Forretningsidé og visjon. Adm. dir. har ordet 3. Styrets beretning 4. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømsanalyse 10

Innhold. Om SU Soft ASA. Forretningsidé og visjon. Adm. dir. har ordet 3. Styrets beretning 4. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømsanalyse 10 Innhold Adm. dir. har ordet 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømsanalyse 10 Noter til regnskapet 11 Revisjonsberetning 18 Organisasjon 19 Aksjonærforhold 19 PRODUKTINFORMASJON:

Detaljer

S U S O F T Å R S R A P P O R T

S U S O F T Å R S R A P P O R T Årsrapport 25 SUSOFT ÅRSRAPPORT 25 1 INNHOLD Adm. dir. har ordet 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømanalyse 9 Noter til regnskapet 1 Revisjonsberetning 17 Organisasjon 18 Aksjonærforhold

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual I Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall Årsberetning 2000 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer