S U S O F T Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S U S O F T Å R S R A P P O R T"

Transkript

1 Årsrapport 24 SU SOFT ÅRSRAPPORT 24 1

2 INNHOLD Adm. dir. har ordet 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømanalyse 9 Noter til regnskapet 1 Revisjonsberetning 17 Organisasjon 18 Aksjonærforhold 18 PRODUKTINFORMASJON: Global One Solutions 19

3 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET Å skape et konsept som Global One Solutions, er kostbart og tidkrevende, men vi er nå på riktig vei. Siden årsskiftet 4/5 har vi signert kontrakter på leveranser til mer en 3 nye butikker. Med disse installasjonene på plass, vil faste månedlige inntekter dekke våre utgifter. Global One Solutions går blant annet ut på å la dataløsningene erstatte manuelt arbeid. Det betyr at SU Soft kan øke salgsvolumet vesentlig uten å øke staben tilsvarende. Her ligger et spennende potensial fremover. Dette er også noe av årsaken til at vi i dag er langt færre ansatte enn vi var for noen år siden. Vi har nå installert systemene i butikker i mer en 15 land.vi reiser ikke på besøk til kundene for å gjennomføre installasjon eller oppgradering. Det skjer sentralt via Global One serveren automatisk. I den fasen vi nå befinner oss i med hensyn til utvikling, kunder og markedet, er det viktig å konsentrere innsatsen rundt kvalitet. Det betyr at vi må sikre at nye kunder blir 1% tilfreds, og at kvaliteten på partnerne blir god. Det nytter ikke i kjøre i 1 km/t om dekkene kun tåler 9 km/t. Global One Solution kan beskrives som en symbiose mellom web/internett baserte Global One og LAN baserte Shopkeeper (software i butikken). Stadig flere begynner å forstå fordelene med et slikt konsept.vi er overbevist om at vi fremover vil bli en vinner i Retail- markedet. Bergen 27.april 25 Svein A. Lindelid Adm. direktør SU SOFT ÅRSRAPPORT 24 3

4 STYRETS BERETNING SU Soft ASA er et norsk programvarehus som utvikler og implementerer forretningskritiske ITløsninger for detaljistkjeder og grossister. Løsningene finnes på flere språk og er implementert i 15 land.virksomheten drives ut fra Bergen (hovedkontor) og Haderslev (Danmark). Redegjørelse for årsregnskapet: Resultatregnskap: SU Soft ASA (morselskap) hadde i 24 samlede driftsinntekter på NOK 12,1 mill. (NOK 21,7 mill. i 23). Etter samlede driftskostnader på NOK 16,2 mill. (NOK 28,5 mill.) utgjorde driftsresultatet NOK -4,1 mill. (NOK-6,8 mill.) Ordinært resultat før skatt utgjorde NOK -4,3 mill. (NOK -7,1 mill.) Resultat etter skattekostnad utgjorde NOK -4,3 mill. (NOK -7,1 mill.) Konsernet SU Soft hadde i 24 samlede driftsinntekter på NOK 12,9 mill. (21,8 mill.). Driftskostnadene utgjorde NOK 17,1 mill. (28,8 mill.). Konsernet hadde en negativ finansnetto på NOK -,4 mill. (-,2 mill.). Ordinært resultat før skattekostnad utgjorde NOK -4,6 mill. (NOK -7,1 mill.), mens resultat etter skattekostnad utgjør NOK -4,6 mill. (NOK -7,1 mill.) Balanseregnskap: Av en totalbalanse på NOK 12,1 mill. (15,8 mill.) ved årsskiftet utgjorde konsernets bokførte egenkapital NOK 4,6 mill. (NOK 7,6 mill.), hvilket representerer en egenkapitalandel på 38% (48%). Pr er utsatt skattefordel i konsernet balanseført med NOK 6,4 mill. (6,4 mill.) Av totale omløpsmidler på NOK 3,8 mill. (NOK 5,1 mill.) ved årsskiftet var hhv NOK 1,2 mill. (NOK 1 mill.) likvider og NOK 1,4 mill. (NOK 2,4 mill.) kundefordringer. Kortsiktig gjeld utgjorde NOK 7,3 mill. (NOK 6,7 mill.). Styret vurderer løpende den finansielle situasjonen, herunder om det er behov for tilførsel av kapital. Det er styrets vurdering at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Organisasjon, arbeidsmiljø, ytre miljø: Morselskapet har pr ansatte hvorav 6 var kvinner. Styret består av 4 medlemmer hvorav ingen er kvinner. Arbeidsmiljøet i selskapet vurderes som godt. Sykefraværet i 24 utgjør 79 dager. Det har ikke inntruffet ulykker. Selskapets ansatte har høy kompetanse og i stor grad høyere utdanning. SU Soft ASA ønsker å stimulere til godt medarbeiderskap, bl.a. gjennom muligheter for den enkeltes kompetansemessige utvikling og eventuelt eierskap i selskapet. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Aksjonærforhold: Selskapet hadde pr aksjonærer. Selskapets hovedaksjonærer er Svein Atle Lindelid, Fred Olav Johannessen og Northzone II AS, som ved årsskiftet kontrollerte til sammen 6,2% av aksjekapitalen. 4 SU SOFT ÅRSRAPPORT 24

5 Fremtidsutsikter: Global One er implementert i 15 land - og er så ledes for alvor blitt en global løsning. Tilfredshetsgraden hos kundene er stor, og det arbeides intensivt med å utvide eksisterende kundeportefølje bestående av noen av verdens største merkevarer. Samtidig er der god fremdrift i etableringen av et omfattende nettverk av partnere innenfor consulting, software og hardware. Internt er organisasjonen trimmet og godt rustet til de kommende utfordringer. Styret ser optimistisk på fremtiden. Disposisjoner: Resultatet etter skattekostnad for 24 utgjør NOK for konsernet og NOK for morselskapet. Styret foreslår at resultatet for morselskapet dekkes som følger: Overføring fra overkursfond NOK Overføring fra udekket tap NOK Til sammen NOK Det er styrets oppfatning at det vedlagte regnskap for morselskap og konsern gir et riktig og dekkende bilde av virksomheten i 24. Bergen 27.april 25 Ingar Østby, styreformann Fred Olav Johannessen Rolf W. Karlsen Svein Atle Lindelid, Adm. direktør SU SOFT ÅRSRAPPORT 24 5

6 RESULTATREGNSKAP Morselskap Konsern Note RESULTATREGNSKAP Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 3 Sum salgsinntekt 4 8,9 Varekostnader og innleide tjenester Lønnskostnad Ordinære avskrivinger og nedskrivinger Annen driftskostnad 4 8,9 Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt Annen finansinntekt Tap v/avvikling datterselskap Annen finanskostnad Netto finansresultat FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat RESULTAT DISPONERING AV RESULTAT overført til/ fra overkursfond overført til/ fra annen egenkapital overført til/ fra udekket tap Total overføringer og disponeringer 6 SU SOFT ÅRSRAPPORT 24

7 BALANSE Morselskap Konsern Note EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Aktiverte utviklingskostnader Programrettigheter og patenter Utsatt skattefordel Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Sum immaterielle eiendeler 8 8 Varige driftsmiddel Tomter,bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, Inventar,kontormaskiner og lignende 8 8 Sum varige driftsmiddel 1 11 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer aksjer og andeler 11 OMLØPSMIDLER Varer Kundefordringer Prosjekt i arbeid Fordring på konsernselskap Andre fordringer Bankinnskudd,kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER SU SOFT ÅRSRAPPORT 24 7

8 BALANSE Morselskap Konsern Note GJELD OG EGENKAPITAL Note Sum opptjent egenkapital TOTAL EGENKAPITAL EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr 1) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Annen egenkapital Minoritetsinteresser GJELD Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassakreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til konsernselskaper Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Bergen 27.april 25 Ingar Østby, styreformann Fred Olav Johannessen Rolf W. Karlsen Svein Atle Lindelid, Adm. direktør 8 SU SOFT ÅRSRAPPORT 24

9 KONTANTSTRØMANALYSE Morselskap Konsern KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskriving varige driftsmidler Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Valuta tap/gevinst valutalån Endring i varer Endring i prosjekt i arbeid Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endringer i konsernmellomværender Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Utbetaling ved investering i finansielle anleggsmidler KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Økning i kassekreditt Innbetaling ved opptak av lån Utbetalinger ved nedbetaling langsiktig gjeld Innbetaling aksjekapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr SU SOFT ÅRSRAPPORT 24 9

10 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost.anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivingsplan.anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Immaterielle eiendeler Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden både i selskap og konsernregnskap. Investering i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Prinsippet erstatter kostmetoden som ble benyttet tidligere. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Pensjoner Selskapet har ingen pensjonsforpliktelser. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Det avsettes ikke skatt på inntektsførte resultatandeler fra norske datterselskaper eller norske tilknyttede selskaper. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Prosjekt i arbeid Inntektsføring av prosjektinntekter skjer etter prinsippet om løpende avregning inkludert fortjeneste, dvs. at inntektene bokføres etter hvert som de opptjenes uavhengig av faktureringstidspunktet. Beregning av fullføringsgraden i et prosjekt baseres på medgått tid i forhold prosjektets totale rammer hensyntatt forventede forhold frem til ferdigstillelse. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet og alle datterselskaper hvor S-U Soft ASA direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 5% av den stemmeberettigede kapital og eierskapet anses som varig. Konsernregnskapet utarbeides etter norske regnskapsprinsipper.aksjer i datterselskap konsolideres etter oppkjøpsmetoden. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet elimineres. Goodwill som identifiseres ved oppkjøp av eierinteresser avskrives i konsernregnskapet etter vurdering av forventet økonomisk levetid.vesentlige kursgevinster eller -tap som oppstår ved omregning av regnskaper i utenlandsk valuta, føres opp som egen post under egenkapitalen. Minoritetsinteresser i datterselskap er vist separat i resultatregnskapet og balanse. 1 SU SOFT ÅRSRAPPORT 24

11 Note 2 Kontanter og bankinnskudd Av innestående bankinnskudd er Nok sperret som sikkerhet for engasjement i Sparebank1 Vest og Nok ,- er skattetrekksmidler i morselskap og konsern. I konsernet står Nok ,- på sperret konto i Frankrike som sikkerhet for mulig skattekrav i forbindelse med salget av eiendommen i SU Eiendom AS. Midlene er sperret frem til 6.november 28. Note 3 - Salgsinntekt Salgsinntekten består av salg av programvare, EDB-utstyr og konsulenttjenester. Note 4 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser med mer. Lønnskostnad Morselskap Konsern 23 Lønn Folketrygdavgift Andre ytelser Aktivert lønnskostnad Total Lønn Styrehonorar Andre godtgj Mor Konsern Gjennomsnittlig antall ansatte 2 Ytelser til ledende personer og styret Daglig leder og styremedl. Svein A.Lindelid Styremedlemmer Revisor Revisjonshonorar Regnskapsteknisk bistand Note 5 - Varer Selskapets varebeholdning er vurdert til innkjøpspris. Note 6 - Kortsiktige fordringer MORSELSKAP/KONSERN Kundefordringer er oppført til pålydende etter fradrag for Nok i avsetning til forventet tap på krav. Note 7 - Prosjekter i arbeid Årets endring i balanseposten Prosjekter i arbeid er presentert som driftsinntekter. Note 8 - Oversikt over varige driftsmidler MORSELSKAP Transportmidler Inventar Edb-utstyr Sum Anskaffelseskost 1.1 Tilgang i perioden Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost Samlede av- og nedskrivinger pr Bokført verdi pr Periodens ordinære avskriving Prosentsats for ordinære avskrivinger 2 % 2 % 33 % SU SOFT ÅRSRAPPORT 24 11

12 KONSERN Transportmidler Inventar Edb-utstyr Eiendom Sum Anskaffelseskost 1.1 Tilgang i perioden Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost Samlede av- og nedskrivinger pr Bokført verdi pr Periodens ordinære avskriving Periodens nedskriving Prosentsats for ordinære avskrivinger 2 % 2 % 33 % % Aktiverte Utviklingskostnader Programrettigheter Sum Anskaffelseskost 1.1 Tilgang i perioden Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost Samlede av- og nedskrivinger pr Bokført verdi pr Periodens ordinære avskriving % 2-33% Aktiverte Utviklingskostnader Programrettigheter Sum Anskaffelseskost 1.1 Tilgang i perioden Avgang til anskaffelseskost Anskaffelseskost Samlede -av og nedskrivinger pr Bokført verdi pr Periodens ordinære avskriving % 2-33% Konsernet har solgt eiendom og inventar i 24. Det ble foretatt nedskriving i 23. Tap ved salg av driftsmidler for konsernet er i 24 regnskapsført med Nok 31.,-. Note 9 - Oversikt over immaterielle rettigheter MORSELSKAP Prosentsats for ordinære avskrivinger Aktiverte utviklingskostnader er knyttet til egen utvikling av programvare. KONSERN Prosentsats for ordinære avskrivinger Programrettigheter består av rettighetene til innkjøpt programvare. Aktiverte utviklingskostnader er knyttet til egen utvikling av programvare. 12 SU SOFT ÅRSRAPPORT 24

13 Note 1 - Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap Firma Anskaffelses- Forretnings-% stemme-og tidspunkt kontor Eierandel S-U Soft AB S-U Soft Eiendom AS Biz Solutions AS (tidligere Shopkeeper AS) Su Soft Danmark Aps Stockholm Bergen Bergen Kolding S-U Soft S-U Soft AB Eiendom AS Total Selskapene regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, se tabell nedenfor: Biz Su Soft Solutions AS Danmark Aps Anskaffelseskost 1 Andel av balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 1 Resultat Eliminering av intern gevinst 3 Ikke balanseført negativ egenkapital i datterselskap Andel av periodens resultat Inntekt på investering Inngående balanse Investering i andeler Inntekt på investering i datterselskap Eliminering av intern gevinst Utsatt inntekt knyttet til eliminering av intern gevinst Netto egenkapital andel Utgående balanse Note 11 - Investering i aksjer og andeler Eier Firma Antall aksjer Pålydende 2 5 Tegningskurs % stemme-og eierandel Bokført Verdi 1 2,14 2 SU Soft ASA IT Vest AS Total konsern 2 Note 12 - Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. (Nok 1) Kundefordringer Andre fordringer Annen gjeld Foretak i samme konsern Total SU SOFT ÅRSRAPPORT 24 13

14 Note 13 - Skatter Årets skattekostnad består av: Endring i utsatt skatt Årets betalbare inntektsskatt Skattekostnad ordinært resultat % % Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige Forskjeller og underskudd til framføring: Omløpsmidler Anleggsmidler Avsetning GRS Aksjer og andre verdipapirer Underskudd til fremføring Grunnlag for beregning av utsatt skatt % 28 % Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Resultat før skattekostnad Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28%) Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Skattemessig tap ved avvikling av datterselskap Ikke balanseført skattefordel Skattekostnad Effektiv skattesats Nominell skattesats Netto utsatt fordel/skatt Herav ikke balanseført skattefordel Netto utsatt fordel/skatt i balansen Utsatt skattefordel er oppført i balansen med utgangspunkt i fremtidig inntjening. Fremførbart underskudd utløper: År Beløp Sum KONSERN Årets skattekostnad består av: Endring i utsatt skatt For lite avsatt skatt fra tidligere år Årets betalbare inntektsskatt Skattekostnad ordinært resultat SU SOFT ÅRSRAPPORT 24

15 Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige Forskjeller og underskudd til framføring: Omløpsmidler Anleggsmidler Avsetning etter GRS Valutalån Gevinst -og tapskonto Underskudd til fremføring Grunnlag for beregning av utsatt skatt % 28 % Nominell skattesats Netto utsatt skattefordel/utsatt skatt Herav ikke balanseført skattefordel Netto utsatt skattefordel/utsatt skatt i balansen Endring i egenkapital Aksjekapital OverkursUdekket fond underskudd Total Egenkapital Årets endring i egenkapital: Aksjekapitalutvidelse Årets underskudd Egenkapital Det er i år 24 gjennomført en rettet aksjekapitalutvidelse mot eksisterende aksjonærer, med utstedelse av 1.5. aksjer pålydende Nok 1,- til tegningskurs Nok 1,- til sammen Nok 1.5..Aksjekapital etter utvidelsen registrert i Foretaksregisteret består av aksjer hver pålydende Nok 1, Pantstillelser m.m Bokført pantestillet gjeld i SU Soft Eiendom AS Bokført verdi pr av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld: - Investering I SU Soft Eiendom AS - Sikkerhet for kassekredittrammen (4..): Kundefordringer Driftsmidler Sum Til sikkerhet for kassekreditten, samt for ethvert ansvar selskapet har og vil få ovenfor Sparebanken Vest, har banken også pant i leieretten med driftstilbehør i Nøstegaten 74,Bergen. SU SOFT ÅRSRAPPORT 24 15

16 Sparebanken Vest har satt vilkår tilknyttet kassekredittavtalen om minimum 2% egenkapitalandel. Note 16 - Garantier SU Soft ASA har kausjonert for Dkk 14,- av kassekredittramme som SU Soft Danmark APS er innvilget i Danske Bank. Note 17 - Leieavtale Selskapet har inngått leieavtale vedrørende lokalene til hovedkontoret i Bergen i Nøstegaten 74. Avtalen utløper 3.juni år 29. Leiebeløp for 24 utgjorde Nok ,-. Leiebeløpet er gjenstand for årlig indeksregulering. Selskapet leier parkeringsplasser for ansatte. Leiebeløpet utgjorde for 24 Nok ,-. Note 18 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Bokført , A-aksjer Eierstruktur De største aksjonærene i selskapet pr var: Navn på aksjonær Antall aksjer Pålydende Prosent Stemmeandel ,37 % 16,26 % 11,36 % 9,15 % 5,84 % 5,51 % 1,78 % 1,72 % 1,6 % 1,42 % 1,11 % 85,9 % 29,37 % 16,26 % 11,36 % 9,15 % 5,84 % 5,51 % 1,78 % 1,72 % 1,6 % 1,42 % 1,11 % 85,9 % ,91 % 14,91 % , % 1, % Svein Atle Lindelid Northzone II ASA Mon Plaisir AS Storebrand Livsforsikring Bergen Kommunale Pensjonskasse Carl Fredik Joys Logar AS Simask AS Dalseth Invest Fred Olav Johannessen Frode Oppheim Sum >1% eierandel Sum øvrige Totalt antall aksjer Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder: Selskapets administrerende direktør, Svein A. Lindelid, kontrollerte pr ,37% av aksjene i SU Soft ASA. Styremedlem, Fred O. Johannessen, kontrollerte 14,56% av aksjene i selskapet, herav 13,14% indirekte gjennom selskapene Logar AS og Mon Plaisir AS. Note 19 - Aksjonæravtaler o.l. I forbindelse med rettet emisjon mot Northzone II ASA (tidl.venture Partners Multimedia II ASA) i juli 1999 ble det inngått aksjonæravtale mellom Svein A. Lindelid, Fred Olav Johannessen, Kalamaris Invest AS, Logar AS og Nortzone II ASA. Mon Plasir AS har i 22 overtatt aksjene fra Kalamaris Invest AS og overtar også forpliktelsene i denne avtalen. Avtalepartene kontrollerer pr samlet 6,19% av aksjene i selskapet. 16 SU SOFT ÅRSRAPPORT 24

17 Aksjonæravtalen regulerer bl.a. partenes adgang til å selge aksjer i SU Soft ASA.Videre fremgår det av avtalen at partene skal sikre Northzone en innflytelse i selskapet tilsvarende den innflytelse Northzone ville kunne hatt dersom Northzone eide mer enn 1/3 av Selskapets samlede aksjekapital og kontrollerte et tilsvarende antall stemmer (negativ kontroll). For å ivareta denne interesse, forplikter de øvrige parter seg til ikke å fremme forslag eller avgi stemme på forslag som i generalforsamlingen krever 2/3 flertall uten å på forhånd ha innhentet samtykke fra Northzone, og forplikter seg for øvrig til å bidra til at avtalepartenes samlede eierandel ikke skal utgjøre mindre enn 34% av Selskapets totale aksjekapital. S-U Soft ASA er ikke kjent med at det foreligger andre aksjonæravtaler som kan være av vesentlig betydning for vurdering av selskapet pr Note 2 - Inntekt frikjøp aksjonæravtale Det ble i 1999 inngått avtale mellom SU Soft ASA på den ene side og Svein Atle Lindelid og Kalamaris Invest AS på den annen side om kjøp av selskapets aksjer i selskapets datterselskap SU Soft Eiendom AS på termin med forfall 2. januar 23. Avtalt pris for aksjene er Nok 1..,- svarende til pålydende av selskapets aksjer i SU Soft Eiendom AS, tillagt rente i terminperioden basert på aktuell avkastning på statsobligasjoner med tilsvarende løpetid med 5,5% p.a. Mon Plasir AS har i 22 overtatt denne rettighet fra Kalamaris Invest AS.Avtalen er fraveket og SU Soft ASA har i 24 mottatt en kompensasjon på Nok 55.,-. Mottatt kompensasjon er presentert som annen finansinntekt. SU SOFT ÅRSRAPPORT 24 17

18 18 SU SOFT ÅRSRAPPORT 24

19 ORGANISASJON SU Soft ASA har kontorer i Bergen og Haderslev (Danmark) Per 31.desember 24 var det 17 ansatte i selskapet.til sammenligning var det 3 ansatte per 31.desember 23. Selskapet har en godt motivert stab som har høy kompetanse og i stor grad høy utdanning. Det er målsettingen å ha en flatest mulig organisasjon, som har inntjeningsfokus i alle ledd. Selskapets ledergruppe består av: Svein A.Lindelid (Adm.direktør), Klaus Nissen (Vise adm.direktør), Are Stegane (Markedssjef), og John Christian Østby.(Utviklingssjef) AKSJONÆRFORHOLD Omsettelighet, kursutvikling: Selskapets aksjer omsettes i meglerapparatet og er tatt opp på unotert -listene. Det er inngått avtale med Fondsmeglerforbundet om deltagelse på A-listen. Kursutviklingen kan følges fortløpende i Dagens Næringsliv, Finansavisen og Fondsmeglerforbundets internettliste over unoterte aksjer.ved utgangen av 24 var den kapitaliserte verdi ca. NOK 5,3 mill. basert på 8,7 mill utestående aksjer og en aksjekurs på NOK,6. Selskapets aksjer er registrert i VPS (ISIN NO ) med Nordea verdipapirservice som kontoførerutsteder. 2 største aksjonærer pr : Beholdning Prosent Navn på aksjonær SVEIN ATLE LINDELID ,37 % NORTHZONE II ASA ,26 % MON PLAISIR AS ,36 % STOREBRAND LIVSFORSIKRING 8 9,15 % BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ,84 % CARL FREDIK JOYS ,51 % LOGAR AS ,78 % SIMASK AS 15 1,72 % DALSETH INVEST ,6 % FRED OLAV JOHANNESSEN ,42 % FRODE OPHEIM ,11 % GUNNAR REIME INVEST AS 75,86 % GUNNAR REIME 75,86 % OLE-JOHAN OLSEN 69,79 % SJF INVEST AS 66,75 % NILS OTTAR MOLDE ,72 % PER GUNNAR ONA 5,57 % REODOR 48,55 % NORDEA SECURITIES NUF 43 5,5 % B.FRIELE & SØNNER 4,46 % Aksjonæravtaler: I forbindelse med rettet emisjon mot Northzone II ASA (tidl.venture Partners Multimedia II ASA) i juli 1999 ble det inngått aksjonæravtale mellom Svein A. Lindelid, Fred Olav Johannessen, Kalamaris Invest AS, Logar AS og Nortzone II ASA, som nærmere regulerer partenes rettigheter og plikter som aksjonærer i Selskapet. For nærmere informasjon vises det til regnskapets note 19. SU SOFT ÅRSRAPPORT 24 19

20 GLOBAL ONE SOLUTIONS Global One Sulutions er en suite av løsninger som er knyttet sammen i et innovativt konsept skreddersydd for grossister, distributører, detaljistkjeder og butikker. Den dekker hele verdikjeden fra elektronisk innkjøp til og med salg i butikkene. SU Softs visjon er å skape en bedre bunnlinje for våre kunder og Global One Solutions reflekterer denne visjonen i hele dens oppbygning. Global One Solutions sørger for at man kan strømlinjeforme salgs- og kjøpsprosessene på en slik måte at man reduserer sine kostnader samtidig som man legger alt til rette for å tjene mer. SU Soft tilbyr Global One Solutions både for grossiter/distributører og detaljistkjeder/butikker. Konseptet er delt inn i disse to markedssegmentene med de respektive navnene: Global One trading Global One c-tail Global One Solutions består av løsningene/modulene: Portal Shopkeeper epos Product Management eprocurement Inventory Management CRM Communication Centre elearning Business Intelligence Alle løsningene og modulene er bundet sammen, og hver og en av dem representerer en viktig del av Global One Solutions økosystem. De blir alle levert på toppen av Global One plattformen, selv om noen av dem er såkalte stand alone løsninger. Buy side Sell side PORTAL IN F R P AS In te RE G a l On e c - t B2B CRM a B2C CRM Global One Solutions al Business Intelligence di n l eprocurement Point of Sale Owned shops g G ob Point-Of-Sale M a na g e m e n t GEM EN T b lo ANA PM w eb M ER CH A N D I SE MA B2B ecommerce HI Inventory Management Via integration POS NS IO Product Management il ep Other shops gr n G EM ER T LA eprocurement NA TO M B2C ecommerce io Via web Via file import CU S T at EN ASTRUCTURE On e t ra B2B Financials elearning le ss EN TE R e Communication Centre W ire P RIS E M A NAG E M E A ST RU C TU R E NT Ex ta Da IN F R ch a ng ec B2C ecommerce P O RTA L B2B M ERP 2 SU SOFT ÅRSRAPPORT 24 CRM legacy emarketplace B2C

21 Vi har valgt å dele verdikjeden for en grossist/distributør og detaljistkjede/butikk inn i fire. Leverandørsiden har vi kalt Merchandise Management. Denne inkluderer Product Management, eprocurement og Inventory Management. Salgssiden heter Customer Relationship Managament og denne inkluderer B2B CRM, B2C CRM og Shopkeeper epos.verdikjedens støtteaktiviteter består av Cummunications Centre, Portal, elearning og Finance. MERCHANDISE MANAGEMENT Product Management Product Management kan benyttes til å opprette og redigere produktkategorier og subkategorier. Den utvidede funksjonaliteten gjør at man kan bygge kataloger uansett størrelse og omfang. Man kan vise kategorier og produktlister på den måten man ønsker. Man kan tildele hver variant et eget unikt nummer som skiller seg fra hovedvarenummeret. I tillegg kan man justere priser, rabatter og lagernivåer for hver enkelt variant. eprocurement eprocurement eliminerer fragmenterte og papir-baserte innkjøpsprosesser, maksimerer verdien av forholdet mellom kjøp og salg, reduserer kostnadene og såkalt total cost of ownership. Løsningen inneholder avansert self-service rekvisisjonshåndtering som sikrer at innkjøp gjøres gjennom allerede inngåtte innkjøpsavtaler som igjen reduserer manuelle og administrative arbeidsoppgaver. Inventory Management Inventory Management er en robust løsningsom kan opereres ved hjelp av en enkel nettleser. Det gjør at man kan utnytte alle Internetts fordeler og bryte ned barrierer mellom kunder, leverandører, detaljistkjeder og butikker, slik at lagerinformasjon kan deles mellom dem. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT B2B CRM B2B CRM sikrer en lettere arbeidsdag for salgskorpset. Løsningen er alltid online og selgerne kan veldig lett oppdatere kundeinformasjon og nye behov på stedet. I neste sekund kan hovedkontoret sjekke disse opplysningene og analysere kjøpsmønster og fremtidige behov. Noen av nøkkelfordelene er bedre segmentering, effektiv kampanjestyring, identifisering av salgsmuligheter, lojalitetsprogram, bedre salgsoppfølging, bedre ressursstyring, bedre prognoser og kundeservice B2C CRM Global One Solutions kampanjemodul gjør at man kan kjøre målrettede kampanjer utløst av timing og/eller kundens oppførsel. Eksempelvis kan en kampanje gjøre at alle kunder av en viss størrelse får en presang når vedkommende har bursdag. En annen kampanje kan være at alle kunder som ikke har kjøpt noe på tre måneder får en med gode tilbud. Shopkeeper epos Shopkeeper epos er Global One Solutions butikkdataløsning, eller point-of-sale som noen liker å kale det. Den innovative cross-over teknologien i Global One Solutions skaper en unik kommunikasjon mellom hovedkontor og butikkene, og mellom butikkene og kundene. Man kan godt si at Global One Solutions jobber om natten og butikkene jobber om dagen. Om natten legger Global One Solutions alt til rette for et godt salg om morgenen, der produktopplæring, produktinformasjon, riktige priser, salgskampanjer og medarbeidermotivasjon er noen av de elementene som lastes direkte ned i kassapunktet SU SOFT ÅRSRAPPORT 24 21

22 SUPPORTIVE SOLUTIONS Business Intelligence Rapporterings- og analysedelen i Global One Solutions er meget viktig særlig for detaljistkjedene som kan ha opptil tusenvis av egne butikker og franchise butikker å holde styr på. Eksempelvis kan man benytte løsningen til hurtig å samle og analysere informasjon om kundetransaksjoner for å påvise trender, målrette kampanjer og markedsføring, tilby ekstra-service og prioritere spesielle kundegrupper. Portal Global One Portal er mer enn bare en portal, det er en såkalt C3MS løsning (community, content and collaborative management system).verktøyene i Global One Portal gjør at man kan bygge dynamiske websider, aksessere alle løsningene i Global One Solutions, holde styr på all ekstern og intern informasjon. Løsningen er rollebasert og det betyr at man kan tillate mange redaktører og flere grupper av lesere, samt tilgangskontroll til løsningene i Global One Solutions. Communications Centre Communications Centre tilbyr butikkene et enkel og hurtig verktøy for å nå e-post og meldinger i Shopkeeper epos skjermen. Meldingene kan være helt enkle tekstmeldinger eller avansere multimedie-pakker som inneholder reklamespotter eller filmer. På den måten kan den enkelte butikkmedarbeider påvirkes til å selge bedre og mer. elearning I Global One elearning har man et verktøy som gjør at man kan tilby sin organisasjon såkalt Strategy on demand. Det vil si at man kan sende medarbeidertilpassede opplæringssnutter, reklame, spørreundersøkelser basert på ulike roller, ferdighetsnivå eller spesielle tidsmessige utfordringer. Eller man kan kjøre salgskonkurranser, etc. for å øke salget. Resultatene fra denne form for kommunikasjon er gull verdt for den sentrale ledelse. Nå kan man vite i stedet for å synes. 22 SU SOFT ÅRSRAPPORT 24

23 SU Softs VISJON er å skape en bedre bunnlinje for våre kunder. 23

24 PRODUKSJON:WWW.ZIGN.NO HEAD OFFICE SU Soft ASA, Nøstegt 74, N-511 Bergen, NORWAY Phone:

S U S O F T Å R S R A P P O R T

S U S O F T Å R S R A P P O R T Årsrapport 25 SUSOFT ÅRSRAPPORT 25 1 INNHOLD Adm. dir. har ordet 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømanalyse 9 Noter til regnskapet 1 Revisjonsberetning 17 Organisasjon 18 Aksjonærforhold

Detaljer

S U S O F T Å R S R A P P O R T

S U S O F T Å R S R A P P O R T Årsrapport 2003 SU SOFT ÅRSRAPPORT 2003 1 INNHOLD Adm. dir. har ordet 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømanalyse 9 Noter til regnskapet 10 Revisjonsberetning 17 Organisasjon

Detaljer

Innhold. Om SU Soft ASA. Forretningsidé og visjon. Adm. dir. har ordet 3. Styrets beretning 4. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømsanalyse 10

Innhold. Om SU Soft ASA. Forretningsidé og visjon. Adm. dir. har ordet 3. Styrets beretning 4. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømsanalyse 10 Innhold Adm. dir. har ordet 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømsanalyse 10 Noter til regnskapet 11 Revisjonsberetning 18 Organisasjon 19 Aksjonærforhold 19 PRODUKTINFORMASJON:

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual

Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual I Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall Årsberetning 2000 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler.

A.L. vokste gjennom intern vekst, oppkjøp og fusjoner til å bli en av Europas ledende produsenter av generiske legemidler. Om A.L. Industrier A.L. Industrier ASA er et holdingselskap med forretningskontor på Skøyen i Oslo. Selskapet er et allmennaksjeselskap. A.L. Industriers aksjer er notert på Norges Fondsmeglerforbunds

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

CAMO ASA Styrets årsberetning for 2007

CAMO ASA Styrets årsberetning for 2007 CAMO ASA Styrets årsberetning for 2007 Virksomhetens art CAMO ASA med adresse Nedre Vollgate 8 i Oslo, 0158, er holdingselskapet i CAMO gruppen og eier 100% av aksjene i CAMO Software AS, Oslo (Programvare

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 CAMO ASA Styrets årsberetning for 2007 www.camo.com CAMO ASA Styrets årsberetning for 2007 Virksomhetens art CAMO ASA med adresse Nedre Vollgate 8 i Oslo, 0158, er holdingselskapet i CAMO gruppen og eier

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport 2011. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Noter. Revisjonsberetning Årsrapport 2011 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning beretning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991. Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD (

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer