Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket"

Transkript

1 LANDBRUKSAVDELINGEN Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket Veileder for regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland 2013

2 REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I OPPLAND Veileder for regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland 2013 Vedtatt med hjemmel i forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland. Se under Miljøtiltak i jordbruket Innledning Regionale miljøtilskudd er midler avsatt i jordbruksavtalen til hvert fylke. Bruk av midlene er avklart gjennom Regionalt miljøprogram for jordbruket i Oppland. Det blir fastsatt etter en prosess med bred involvering og i samråd med faglaga i jordbruket. Fylkesmannen er tillagt ansvaret for miljøprogrammet og for forvaltningen av tilskudd til miljøtiltak. Kommunene er gitt vedtaksmyndighet. Foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket og beitelag som er godkjent av kommunen kan søke tilskudd. Foretaket må ha miljøplan trinn 1. Det er den som disponerer areal og/eller dyr pr som har rett til å søke tilskudd. Søknadsfrist er 20. august for landbruksforetak. Søknader levert etter fristen får et trekk på kr 1000 pr. dag. Siste leveringsdato er 20. september. For beitelag er fristen 1. november. Etter søknadsfristen kan det ikke legges til nye tiltak (inkl. mer areal, flere dyr etc.) i søknaden. Tiltak på eiendommer i andre fylker kan ikke tas med på denne søknaden. Ta kontakt med respektiv kommune / Fylkesmann om ordninger som gjelder der. Tilskuddssatsene er foreløpige og vil bli justert ut fra søknadsomfang. Tilskudd under kr 300 blir ikke utbetalt. I denne veilederen beskrives vilkårene for hvert tiltak, fastsatt med hjemmel i forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland. Fylkesmannen kan etter søknad og i særlige tilfeller gi dispensasjon fra reglene. For å søke, gå til og velg «Søk om regionalt miljøtilskudd». Selve søknadsskjemaet ligger på Altinn. NB! Du bør ordne tilgang til Altinn i god tid, slik at du kan logge deg på med f.eks. MinID, BankID el.l.l. Du får opp søknadsskjema med ferdig utfylte grunnopplysninger dersom du registrerer søknaden din om produksjonstilskudd elektronisk minst ett døgn før du søker om regionale miljøtilskudd. Du kan også sende søknad på papir. Søknadsskjema kan du få fra kommunen eller skrive ut fra hjemmesiden til Fylkesmannen. Kartfesting av tiltak Alle tiltakene må tegnes inn på kart, med unntak av «Drift av beitelag», «Beite i utmark» og «Bevaringsverdige husdyrraser». Mange tilskuddsberettigede arealer vises som egne kartlag i det elektroniske søknadssystemet. Det gjør det enkelt å velge/tegne inn areal du søker tilskudd til. Arealet beregnes deretter automatisk. Alternativt kan du sende utfylt søknadsskjema med nødvendige kartvedlegg til kommunen på papir. Da må aktuelle tiltak tegnes inn på kart i målestokk 1:5000 og legges ved søknaden. Hvordan finner du fram til riktig tiltak å søke på? Fra i år er det en standardisert, nasjonal «tilskuddsmeny» som hvert fylke har plassert sine tiltak innenfor. En del navn på tiltak er derfor forskjellige fra de vi har brukt tidligere i vårt fylke. I overskriftene i veilederen har vi brukt de samme navnene på tiltak/ordninger som du finner i søknadssystemet. Teksten under forklarer hva slags tiltak de omfatter i Oppland. I noen tilfeller er navnene på tiltakene i estil lite forklarende og må sees i sammenheng med denne veilederen. Les derfor veilederen nøye! Elektronisk søknad - estil Fra 2013 kan du søke elektronisk i søknadssystemet estil ved å logge inn i Altinn. Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk allerede i år. Du kan søke elektronisk fra 1. august! De grønne boksene med tilskuddssatser viser hvert enkelt tiltak du kan søke om tilskudd til. I estil kalles hvert slik tiltak for tiltaksklasse. Der det er nødvendig, er det forklart i den grønne boksen hva tiltaksklassen betyr. På hjemmesiden til Statens landbruksforvaltning finner du en beskrivelse av hvordan du søker elektronisk, med tips og råd om utfylling. Du kan også få hjelp og støtte fra kommunen din. Du trenger kun en vanlig nettleser for å søke. Dersom du ikke har tilgang til en datamaskin med internettforbindelse, kan du kontakte landbruksansvarlige i kommunen. De kan hjelpe deg med å få lagt inn søknaden elektronisk. 2

3 REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I OPPLAND REGIONALT PRIORITERTE KULTURLANDSKAP Slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap Det kan gis tilskudd til slått av arealer med spesiell miljøverdi i de nasjonalt verdifulle kulturlandskapene som har fått fastsatt endelig avgrensning i områdeplan. Tilskuddet blir gitt som et ekstra tilskudd til arealer som også får tilskudd til skjøtsel av slåttemark, biologisk verdifulle arealer eller gravminner/gravfelt/andre automatisk freda kulturminner se egen omtale under Utvalgte naturtyper/prioriterte naturverdier/kulturminner. Områdene dette gjelder er: Grimsdalen i Dovre, Bøverdalen i Lom, Nordherad i Vågå, Heidal i Sel, Hundorp/Harpefoss/Frya i Sør-Fron, Balke/Lillo i Østre Toten og Granavollen/ Tingelstadhøgda/Røykenvika i Gran. For de øvrige seks nasjonalt verdifulle områdene trer tilskuddet i kraft når det foreligger ferdige områdeplaner med fastsatte grenser. Areal med spesielle verdier = areal som blir slått Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap 250 kr/daa Beite i nasjonalt verdifulle jordbrukslandskap I de nasjonalt verdifulle kulturlandskapene med fastsatte grenser (se over) kan det gis tilskudd til beitedyr som beiter minst 8 uker, enten på markslaget innmarksbeite eller i utmark. Det må søkes tilskudd for enten innmarksbeite eller utmarksbeite for dyra, ikke begge deler. Vilkåret for tilskuddet til dyr på innmarksbeite er at arealet beites og stelles slik at gras-/urtevegetasjonen i hovedsak blir høstet og at oppslag av busk- og trevekster eller andre uønskede vekster holdes nede. På areal med registrert biologisk mangfold kan det ikke brukes gjødsel, sprøytemidler eller drives annen kultivering enn rydding av busker/trær. OPPRETTHOLDE KULTURLANDSKAPET Skjøtsel av bratt areal Tiltaket gjelder bratt dyrka mark som blir slått. Tilskudd kan gis til alt fulldyrka og overflatedyrka areal i drift med helling på minst 1:5. Arealet må kunne høstes maskinelt. For å forebygge erosjonsrisiko, må arealet ligge i stubb eller med grasdekke gjennom vinteren. Areal med radkulturer har ikke rett til dette tilskuddet. Det tilskuddsberettigede arealet er i 2013 beregnet digitalt av Norsk institutt for skog og landskap, og kartfigurene med bratt areal ligger som et eget kartlag på gardskart.no eller i estil. Denne beregningen erstatter alle tidligere manuelle og digitale beregninger. På søknadsskjema på papir brukes rubrikken for helling 1:5. Skjøtsel av bratt areal (minst 1:5) Drift av beitelag («Organisert beitebruk») Dette tilskuddet gjelder bare for godkjente beitelag. Søknadsfristen her er som tidligere 1. november. Beitelaga får tilsendt fullstendige vilkår for tilskuddene til høsten. Sau/geit sanket fra beite Storfe/hest sanket fra beite Sau/geit/storfe/hest med forsterket tilsyn, sluppet på beite 95 kr/daa 12 kr/dyr 22 kr/dyr 14 kr/dyr OBS! Fra 2013 kan godkjente beitelag også søke om tilskudd til biologisk verdifull beitemark i utmarksområde som beitelaget disponerer (se neste side). Beite av bratt dyrka mark (NB! Slått av bratt dyrka mark er skilt ut som eget tilskudd, se neste spalte) Tilskudd kan gis til alt fulldyrka og overflatedyrka areal i drift som kan høstes maskinelt og har helling på minst 1:5. For å forebygge erosjonsrisiko må arealet ligge med grasdekke gjennom vinteren. Det tilskuddsberettigede arealet er i 2013 beregnet digitalt av Norsk institutt for skog og landskap, og kartfigurene med bratt areal ligger som et eget kartlag på gardskart.no eller i estil. Denne beregningen erstatter alle tidligere manuelle og digitale beregninger. Tilskuddene til beite gis som tilskudd pr. dyreenhet. En dyreenhet = 1 sau/geit. 1 mjølkeku regnes som 5 dyreenheter, andre storfe og hest som 3 dyreenheter. I tillegg til å oppgi antall dyr, må du tegne inn beitearealet på kart. Du kan få tilskudd for maksimalt 4 dyreenheter pr. daa, dvs. at maks. tilskudd pr. daa er 4 x tilskuddssatsen. Bygdenært = dyr på innmarksbeite i nasjonalt verdifulle kulturlandskap Fjellområde = dyr på utmarksbeite i nasjonalt verdifulle kulturlandskap Areal m/spesielle verdier = beite av bratt dyrka mark (minst 1:5) 20 kr pr. dyreenhet 20 kr pr. dyreenhet 15 kr pr. dyreenhet Beite i utmark Tilskudd kan gis til geiter, kastrater av storfe og mjølkende kyr på seter. NB! Det gis fra 2013 ikke tilskudd til hest. Geiter og kastrater må gå på utmarksbeite i minst 8 uker, eventuelt på markslaget innmarksbeite i deler av perioden. Mjølkekyr på seter må gå minst 4 uker på utmarksbeite i laktasjonsperioden, men kan ha nattbeite på innmark Søkere må ved ev. kontroll kunne legge fram logg for slipp og sanking av dyr som dokumenterer beiteperioden. Hest/storfe = Kastrater av storfe og mjølkeku på seter Sau/geit = Geit (alle dyr) Foto: Marthe Lang-Ree 575 kr/dyr 115 kr/dyr 3

4 UTVALGTE NATURTYPER OG PRIORITERTE NATURVERDIER Generelle krav til verdisetting og skjøtsel av areal Arealet må være klassifisert som viktig eller svært viktig i Naturbase - se kartlaget «naturtyper» på gardskart.no. Dersom det ikke er utarbeidet en egen skjøtselsplan av kompetent personell, skal eventuelle skjøtselsanbefalinger i Naturbase følges (klikk i kartfiguren på gardskart.no for å se faktaark med anbefalinger). En del viktig og svært viktig areal er kartlagt, men foreløpig ikke registrert i Naturbase. Kontakt kommunen eller Fylkesmannen om du mener å ha slike arealer som ikke vises på gardskart.no. Kommunene har ansvar for å registrere naturtyper. REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I OPPLAND Hvis kommunen ser at skjøtselen er mangelfull, kan den kreve at du legger fram Miljøplan trinn 2 med beskrivelse av skjøtselstiltakene neste gang du søker. Skjøtsel av slåttemark (med biologiske verdier) Det kan gis tilskudd til skjøtsel av slåttemark, som er en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Slåttemarka må være registrert som denne naturtypen etter kriterier fra Direktoratet for naturforvaltning (dette vises som eget kartlag i søknadssystemet estil). Kravene til drift av arealet er: Ingen jordarbeiding eller bruk av plantevernmidler Arealet skal ikke gjødsles utover gjødsel fra eventuelle beitedyr Slått skal skje etter blomstring og tidligst 15. juli Avlingen må høstes (fjernes fra arealet) og drifta av arealet må ikke skade marka ved kjøring/tråkk o.l. Samme areal får ikke tilskudd til beite av biologisk verdifulle arealer eller automatisk freda kulturminner. Skjøtsel av slåttemark (utvalgt naturtype) 725 kr/daa Slått/beite av biologisk verdifulle arealer Det kan også gis tilskudd til andre skjøtselsavhengige naturtyper som blir beitet eller slått, som naturbeitemark, hagemark, artsrik vegkant m.m. Kravene til skjøtsel er: Ingen jordarbeiding eller bruk av plantevernmidler Arealet skal ikke gjødsles utover gjødsel fra beitedyr På areal som beites må vegetasjonen være beitet ned i løpet av vekstsesongen Eventuell slått skal skje etter blomstring og tidligst 15. juli Avlingen må høstes (fjernes fra arealet) og drifta av arealet må ikke skade marka ved kjøring/tråkk o.l. HUSDYR, KULTURPLANTER OG GENRESSURSER Bevaringsverdige husdyrraser Det gis tilskudd til voksne dyr av gammelnorsk spælsau, blæset sau, rygjasau, steigarsau, fuglestadbroget sau, grå trøndersau og reinraset dalasau. Dette er bevaringsverdige saueraser som er sårbare eller truet. Bare voksne dyr (over 1 år) registrert i Sauekontrollen med aktuell rasetilhørighet (minst 7/8 rasereine) får tilskudd. Sau = Voksne dyr (> 1 år) av raser nevnt ovenfor, registrert i Sauekontrollen 170 kr/dyr Foto: Anna Rehnberg Fra 2013 kan også godkjente beitelag søke om tilskudd til biologisk verdifull beitemark i utmarksområde som beitelaget disponerer. Vilkårene er de samme som over. Samme areal får ikke tilskudd til skjøtsel av slåttemark eller automatisk freda kulturminner. Slått av biologisk verdifulle arealer Beite av biologisk verdifulle arealer 725 kr/daa 170 kr/daa 4

5 REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I OPPLAND SETRING AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER Drift av enkeltseter/fellesseter med melkeproduksjon Aktuelle tiltak er beiting eller slått/rydding av arealer med synlige kulturminner som er automatisk fredet (eldre enn 1537) og registrert av kulturminneforvaltningen. Se gardskart.no, kartlaget «fredete kulturminner». Det må ikke gjøres tiltak i strid med kulturminneloven, som terrenginngrep, skjemmende anlegg, sprøyting med plantevernmidler eller brenning uten etter avtale med kulturminneforvaltningen. Eventuelle krav til behandling av arealet fra kulturminneforvaltningen må følges. Det kan gis tilskudd når følgende vilkår er oppfylt: Mjølkeproduksjon skjer på seter i minst fire uker. Som seter regnes et produksjonssted for mjølk som bare er egnet for bruk i sommersesongen og som har hus egnet for overnatting og hushold. Produksjonsvolumet tilsvarer krav meieriet setter for å hente mjølk, og mjølka leveres varemottaker godkjent av Mattilsynet eller foredles på setra for salg (godkjent av Mattilsynet). Mjølkeproduksjonen skjer innenfor kvote eller etter fritak for overproduksjonsavgift, jf. forskrifter om dette, og i tråd med annet regelverk for produksjon av mjølk. Om foretaket driver flere setrer, gis det tilskudd til hver seter med mjølkeproduksjon minst 4 uker. Det gis tilskudd til: Skjøtsel av gravminne (enkeltstående) Skjøtsel av gravfelt grav felt (areal med flere gravminner) Skjøtsel Skjøtse l av andre a ndre automatisk fredete kulturminner som tufter, kullgroper, rydningsrøyser m.m. Det blir ikke gitt tilskudd til skjøtsel rundt freda bygninger. Skogsmark der det ikke er behov for skjøtsel for at kulturminnene skal ivaretas, gis heller ikke tilskudd. Den som foredler mjølka sjøl, må kunne dokumentere salg av produktene. Om mjølkeku/-geit fra samdrift er på seter, er det samdriften som må søke setertilskuddet. For gravhauger og andre gravminner som ligger samlet på et begrenset areal (dvs. 1 gravminne eller mer pr. daa) må det søkes tilskudd til «skjøtsel av gravfelt», altså pr. daa, ikke for hvert enkeltstående gravminne. OBS! Det gis ikke lenger et tilleggstilskudd for å ha mjølkebesetningen på utmarksbeite, men det kan søkes eget tilskudd pr. dyr under tiltaket «Beite i utmark» (s. 3). Drift av enkeltseter m/melkeproduksjon 8 uker eller mer Drift av enkeltseter m/ melkeproduksjon 4-6 og 6-8 uker Drift av fellesseter m/melkeproduksjon 8 uker eller mer Drift av fellesseter m/melkeproduksjon 4-6 uker og 6-8 uker Ved slått/rydding gis det tilskudd til det arealet som faktisk blir skjøttet det enkelte år. Skjøtselen skal være tilstrekkelig til at kulturminnet er godt synlig, og arealet skal være ryddig. Slåtteareal under 1 daa føres som 1 daa kr pr. seter kr pr. seter kr pr. seter kr pr. seter Areal som beites må være avgrenset med gjerde eller naturlig stengsel. Det kan gis beitetilskudd til et areal som danner et helhetlig miljø rundt kulturminnene. Kommunen godkjenner en slik avgrensning av arealet, som hovedregel med maksimalt 5 daa pr. kulturminne. Er beitearealet under 5 daa føres det som 5 daa i søknaden. For gravfelt og andre kulturminner må du i tillegg til å kartfeste arealet, oppgi antallet kulturminner i søknaden. Hvis kommunen ser at skjøtselen er mangelfull, kan den kreve at du legger ved Miljøplan trinn 2 med beskrivelse av skjøtselstiltakene neste gang du søker. Samme areal får ikke tilskudd til slåttemark eller biologisk verdifulle arealer. Skjøtsel av gravminne (slått/rydding) Slått av gravfelt eller andre automatisk freda kulturminner Beite av gravfelt eller andre automatisk freda kulturminner Foto: Stig Horsberg 725 kr/stk. 725 kr/daa 170 kr/daa Skjøtsel av stølsvoller og seterlandskap («Innmark i seter») Det kan gis tilskudd til jordbruksareal i seter, dvs. som ligger over vernskoggrensen og høgere enn den faste bosettingen i området. Areal med direkte tilknytning til seterbebyggelse under denne høydegrensen kan også få tilskudd. Arealet må ligge klart adskilt fra foretakets øvrige jordbruksareal. Arealet må høstes ved slått eller beite. Tilskuddssatsen er fra 2013 uavhengig av størrelse og hvordan arealet høstes. Skjøtsel av stølsvoller og seterlandskap = Dyrket/overflatedyrket jord og innmarksbeite i seter 42 kr/daa Foto: Oppland fylkeskommune 5

6 REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I OPPLAND Grasdekt vannveg og vegetasjonssoner AVRENNING Grasdekt vannveg innebærer et plantedekke med ettårig eller flerårig gras i dråg (forsenkninger) der det forekommer konsentrert overflateavrenning. Tiltaket gjelder både åkerkulturer og eng som blir pløyd om høsten, der det blir satt igjen grasdekte soner. Vegetasjonssone innebærer ulike typer grassoner etablert av miljøhensyn, som f.eks buffersoner langs vassdrag, vegetasjonssoner på tvers av fallet i lange hellingslengder med åpen åker og soner rundt erosjonsutsatte arealer med for eksempel potet eller grønnsaker. OBS! Prioriterte - for avrenningstiltak På grunn av utfordringer med tilstand i vann og vassdrag er kommunene på Hadeland og Toten definert som «prioriterte» med høyere tilskuddssatser og andre tilskuddstyper (jf. Regionalt miljøprogram for Oppland). Fylket for øvrig defineres som «andre»». Ingen/utsatt jordarbeiding Det kan gis tilskudd til følgende tiltak på fulldyrka areal: Stubbåker som ligger urørt over vinteren etter disse kulturene: korn, oljevekster, erter, frøeng siste høstingsår, grønngjødsling og grønnfôrvekster med liten radavstand der en bare høster overjordiske deler. Følgende vilkår gjelder: Det kan ikke brennes halm om høsten på noe areal foretaket driver i Oppland Jordarbeiding skal skje mellom 1. april og 15. juni påfølgende år. Du kan ikke melde inn nytt areal eller bytte til areal med høgere tilskuddssats etter søknadsfristen. Alle endringer i jordarbeiding i forhold til søknaden må meldes fortløpende til kommunen. Foto: Bioforsk Erosjonsrisiko fastsettes ut fra Bioforsk sine erosjonsrisikoklasser. Følgende vilkår gjelder: Det kan ikke brennes halm om høsten på noe areal foretaket driver i Oppland Sonen må ha en bredde på minst 8 m, maks. 15 m Sonen skal ikke gjødsles. Den skal ikke sprøytes ned eller jordarbeides om høsten. Grasveksten må være godt etablert ved søknadstidspunktet. Grasdekt vannveg kan være undersådd raigras i korn Foreløpige satser pr. daa: Liten erosjonsrisiko Middels erosjonsrisiko Stor erosjonsrisiko Svært stor erosjonsrisiko Prioriterte 60 kr 92 kr 134 kr 180 kr Andre 55 kr 85 kr 125 kr 165 kr Foreløpige satser pr. løpemeter: I potet og grønnsaker I korn og oljevekster Prioriterte 31 kr 19 kr Andre 17 kr Utsatt omlegging av eng Det kan gis tilskudd til utsatt ompløying av eng fra høst til vår. Tilskuddet gjelder kun i prioriterte. Tilskuddet gis på samme vilkår som for «Ingen/utsatt jordarbeiding», se forrige spalte. Foreløpig sats pr. daa: Siste års eng, alle erosjonsklasser Fangvekster etter høsting Miljøavtale Det kan gis tilskudd for tilsåing med fangvekst etter tidligkulturer i potet og grønnsaker. Følgende vilkår gjelder: Det kan ikke brennes halm om høsten på noe areal foretaket driver i Oppland Fangveksten må være sådd tidlig nok til å gi et godt plantedekke som utnytter næring i jorda utover høsten Veksten kan sprøytes ned sent på høsten når det skal være grønnsaker på arealet året etter. Det skal ikke jordarbeides. Det skal være en annen hovedvekst på arealet både i søknadsåret og året etter Frøblandingen kan ha inntil 15 % belgvekster Foreløpig sats pr. daa: Fangvekster etter høsting, prioriterte 92 kr Miljøavtale skal utredes og vil iverksettes for tilskudd seinere i fireårsperioden Tiltaket skal fange opp ulike kombinasjoner av tiltak/tiltakspakker som er nødvendig i særskilt prioriterte. Aktuelle tiltak i slike miljøavtaler vil være knyttet til håndtering av husdyrgjødsel, redusert gjødsling, jordarbeiding, bruk av vegetasjonssoner og annen miljøvennlig drift. 250 kr 6

7 REGIONALT MILJØPROGRAM FOR JORDBRUKET I OPPLAND Foto: Bioforsk REDUSERT BRUK AV KJEMISKE PLANTEVERNMIDLER Det kan gis tilskudd for mekanisk og termisk bekjempelse av ugras som erstatter kjemisk plantevern i åkerkulturer som korn, oljevekster, potet, grønnsaker og bær. Det gis ikke tilskudd til arealer som mottar produksjonstilskudd til økologisk drift eller til karensarealer. Følgende vilkår gjelder: Tilskuddet gjelder tiltak som gjennomføres fra såing/setting og til innhøsting. Det kan ikke benyttes kjemisk plantevern mot ugras i denne perioden. Gjennomførte tiltak skal dokumenteres i sprøytejournalen. Foreløpige satser pr. daa: Ugrasharving Hypping / radrensing Flamming 50 kr 200 kr 200 kr Foto: Høgskolen i Hedmark Forsidefoto:: Lindviksætra i Ringebu Baksidefoto: Utsikt frå Fåberg Foto: Stig Horsberg 7

8 B RETUR: Fylkesmannen i Oppland Postboks Lillehammer Landbruksforvaltningen i kommunen svarer på spørsmål og behandler søknadene. Elektronisk søknad og veiledning på - velg «Søk om regionalt miljøtilskudd». Informasjon finnes også på Fylkesmannens hjemmeside Se under Landbruk og mat, Miljøtiltak i jordbruket FYLKESMANNEN I OPPLAND Landbruksavdelingen Besøksadresse Storgt. 170, Lillehammer Postadresse Postboks 987, 2626 Lillehammer Telefon E-post

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland LANDBRUKSAVDELINGEN Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland Veileder 2014 Søknadsprosedyre, vilkår og foreløpige tilskuddssatser 1 REGIONAL ALE MILJØTILSKUDD 2014 Vilkår og foreløpige satser for

Detaljer

LANDBRUKSAVDELINGEN. Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland

LANDBRUKSAVDELINGEN. Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland LANDBRUKSAVDELINGEN Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland Veileder med retningslinjer for 2017 1 2017 Søknadsprosedyre, vilkår og foreløpige satser for regionale miljøtilskudd for jordbruket

Detaljer

Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket Veileder for regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland 2009-2012 www.fylkesmannen.no/oppland Innledning Ta vare på denne veilederen. Den

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013 Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo Akershus 2013 Informasjon om tilskudd søking til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo Akershus Søknadsfrist 21. oktober Rett miljøtiltak på

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Marit Ness Kjeve 6. mars 2013 RMP-tilskudd Årlig tilskudd til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme verdiene

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av Rundskriv 1/2017 01.09.2017 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder av 01.09.2017 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Kap. I Generelle bestemmelser

Kap. I Generelle bestemmelser Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Rundskriv 1/ Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland

Rundskriv 1/ Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres referanse «REF» Dato 15.08.2014 Vår referanse 2014/3188-17 410 SHO Saksbehandler Stig Horsberg, tlf. 61 26 61 50 Avdeling Landbruksavdelingen

Detaljer

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 25.06 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Rundskriv 1/ Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland

Rundskriv 1/ Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres referanse Dato 15.07.2015 Vår referanse 2015/1390-2 410 SHO Saksbehandler Stig Horsberg, tlf. 61 26 61 50 Avdeling Landbruksavdelingen Rundskriv

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014 Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2014 Søknadsfrist 20. september 2014 Landbruksavdelingen VEILEDER OM TILSKUDD TIL MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TELEMARK 2014 Generelle opplysninger

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fagsamling med kommunene Lars Martin Hagen

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fagsamling med kommunene Lars Martin Hagen Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark 2014 Fagsamling med kommunene 10.09.14 Lars Martin Hagen Viktig grunnprinsipp for forvaltningen; Det er bare de som oppfyller grunnvilkårene

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av

Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av Rundskriv 1/2016 17.06.2016 Utfyllende bestemmelser for forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Aust-Agder av 01.07.2015 Kap. 1 Innledende bestemmelser Til 2 og 3 Hvem kan søke om

Detaljer

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Veiledningshefte 2014 Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 1. oktober 2014 2 Regionalt miljøprogram Husk søknadsfrist 1. OKTOBER 2014 REGIONALT MILJØPROGRAM

Detaljer

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015

Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Veileder for tilskudd til miljøtiltak for jordbruket i Telemark 2015 Søknadsfrist 20. september 2015 Landbruksavdelingen VEILEDER OM TILSKUDD TIL MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TELEMARK 2015 Generelle opplysninger

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

Rundskriv - Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland 2017

Rundskriv - Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland 2017 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres referanse Dato 17.08.2017 Vår referanse 2017/4174-2 410 SHO Saksbehandler Stig Horsberg, tlf. 61 26 61 50 Avdeling Landbruksavdelingen Rundskriv

Detaljer

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP)

Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Sjekkliste ved foretakskontroll - søknad om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) Innledning Detaljert informasjon om bakgrunn for kontrollen, varsel og gjennomføring av kontrollen finnes i Landbruksdirektoratets

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 7. juli 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 10. august 2017 01.07.2017 nr. 1157 Forskrift om

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL - REGIONALE MILJØTILSKUDD I BUSKERUD

OFTE STILTE SPØRSMÅL - REGIONALE MILJØTILSKUDD I BUSKERUD OFTE STILTE SPØRSMÅL - REGIONALE MILJØTILSKUDD I BUSKERUD Må jeg ha levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2015. Endringer i veilederen Per Rønneberg Hauge Landbruks- og miljøvernavdelingen 2.9.2015 Forsiden Spadeprøve fra Steinssletta Nytt bilde i anledning

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 12.20 PDF-versjon 7. juni 2017 16.05.2017 nr. 593 Forskrift om miljøtilskudd

Detaljer

Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher

Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher Digitalisering av miljøtiltak hva kan vi få ut av dataene? Landskapsovervåkning, 27.november 2013 Turid Trötscher Dette skal jeg snakke om Ny nasjonal meny for regionalt miljøtilskudd De ulike miljøtemaene

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2016

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2016 Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2016 Regionalt miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder landbruksavdelingen Innhold Kort om regionalt miljøprogram 2013 2017... 3 Generelle

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag fyike

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag fyike Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag fyike Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 21.mai 2015 med hjemmel i lov av 12.mai 1995 nr. 23 omjord (/ordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram

Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram Utvikling av OBB i Regionalt miljøprogram 2005: Tilskudd til lønnet tilsyn: 60 %, opptil maks. 40 000 2009: Tilskudd til vedlikehold av sperregjerder: kr 1/meter Siden 2004: Dyretilskuddet økt fra 5 kr/småfe

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2017

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2017 Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Vest-Agder 2017 Regionalt miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder landbruksavdelingen Innhold Kort om regionalt miljøprogram 2013 2017... 3 Generelle

Detaljer

Beskrivelse av tilskuddsordninger tiltak

Beskrivelse av tilskuddsordninger tiltak Beskrivelse av sordninger tiltak Kilde: Lillian Øygarden, Jens Kværner og Arne Grønlund 2008. Evaluering av regionale miljøprogram (RMP). Vurdering av ordningene Avrenning til vassdrag og plantevernmidler.

Detaljer

RMP LIKHETER OG FORSKJELLER I FORURENSNINGSTILTAK UNDER MARIN GRENSE. Johannes Martin Eriksen, Trøgstad kommune. (og bonde)

RMP LIKHETER OG FORSKJELLER I FORURENSNINGSTILTAK UNDER MARIN GRENSE. Johannes Martin Eriksen, Trøgstad kommune. (og bonde) RMP LIKHETER OG FORSKJELLER I FORURENSNINGSTILTAK UNDER MARIN GRENSE Johannes Martin Eriksen, Trøgstad kommune (og bonde) Ingen/utsatt jordarbeiding Foreløpige satser: Erosjonsklass e Akershus Østfold

Detaljer

Høringsuttalelse til Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo og Akershus

Høringsuttalelse til Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo og Akershus 1 av 2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdeling Postboks 8111 Dep 0032 Oslo Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Ståhle Bakstad 25.04.2013 13/00562-1 Deres dato Deres referanse Høringsuttalelse

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014 Veileder for søknad om: Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014 Søknadsfrist 20. september Endret jordarbeiding, kulturlandskap, setertilskudd m.m. 2 Fylkesmannen i Buskerud. Regionale miljøtilskudd

Detaljer

Revidert regionalt miljøprogram

Revidert regionalt miljøprogram Revidert regionalt miljøprogram Hovedmål Jordvern Bidra til et sterkt jordvern som grunnlag for økt matproduksjon nå og i framtida. Kulturlandskap Forvalte kulturlandskapet på en miljømessig god måte gjennom

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Foto: Eiliv Sandberg Regionalt miljøprogram Veiledning Forskrift Søknadsfrist 20. august 2010 2 Regionalt

Detaljer

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og næringsavdelingen

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud Endringer i veilederen. Per Rønneberg Hauge Landbruks- og næringsavdelingen Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014. Endringer i veilederen Per Rønneberg Hauge Landbruks- og næringsavdelingen 4.9.2014 Forsiden Skyer over fjellandbruket? Nytt bilde, - fra Grøthe

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag Forskrift og retningslinjer 2013 Innledning Tilskuddssystemet for regionale miljøtilskudd

Detaljer

Regionalt miljøprogram. Monica Dahlmo

Regionalt miljøprogram. Monica Dahlmo Regionalt miljøprogram Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga 1 Fordeling av midlar til RMP mellom fylka Rullering av RMP 2013-2016 Same modell/organisering i Innføring av nytt menysystem

Detaljer

Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats. Samling utvalgte kulturlandskap

Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats. Samling utvalgte kulturlandskap Ny rapporteringsstruktur for jordbrukets miljøinnsats Samling utvalgte kulturlandskap 19.04.2012 Mandat og avgrensinger Partssammensatt arbeidsgruppe, SLF sekretær, prosesser mot fagmiljø og miljøforvaltning

Detaljer

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Oslo og Akershus - 2015 Side 1 av 5

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Oslo og Akershus - 2015 Side 1 av 5 Søknad o regionalt iljøtilskudd i Oslo og Akershus - 2015 Søknaden kan sendes fra og ed 01.08.2015. Søknadsfrist 20.10.2015. Fyll ut skjeaet og send det til kounen der driftssenteret ligger. Derso foretaket

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 20. august 2012 Veiledning Forskrift 2 Regionalt miljøprogram Husk søknadsfrist 20. august 2012 REGIONALT MILJØPROGRAM SKAL RULLERES

Detaljer

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Østfold Side 1 av 5

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Østfold Side 1 av 5 Søknad o regionalt iljøtilskudd i Østfold - 2014 Søknaden kan sendes fra og ed 01.08.2014. Søknadsfrist 20.10.2014. Fyll ut skjeaet og send det til kounen der driftssenteret ligger. Derso foretaket gjennofører

Detaljer

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Sør-Trøndelag Side 1 av 5

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Søknad o regionalt iljøtilskudd i Sør-Trøndelag - 2016 Søknaden kan sendes fra og ed 01.08.2016. Søknadsfrist 20.08.2016. Fyll ut skjeaet og send det til kounen der driftssenteret ligger. Derso foretaket

Detaljer

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Oslo og Akershus

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Oslo og Akershus Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Oslo og Akershus Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 16. mars 2010 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

Detaljer

Nytt regionalt miljøprogram utforming av RMP-tilskuddene Møte i Statens Park onsdag 27. februar 2013

Nytt regionalt miljøprogram utforming av RMP-tilskuddene Møte i Statens Park onsdag 27. februar 2013 Nytt regionalt miljøprogram utforming av RMP-tilskuddene Møte i Statens Park onsdag 27. februar 2013 Møteleder: Jon Randby Program 08:45 09:00 Kaffe 09:00 11:30 Tiltak kulturlandskap, biologisk mangfold,

Detaljer

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark VEILEDNINGSHEFTE 2015 Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 1. oktober 2015 2 REGIONALT MILJØPROGRAM HUSK SØKNADSFRIST 1. OKTOBER 2015 REGIONALT MILJØPROGRAM

Detaljer

Regionalt miljøprogram. Landbruksmøte Spydeberg 4. April 2017 Svein Skøien Fylkesmannens landbruksavdeling

Regionalt miljøprogram. Landbruksmøte Spydeberg 4. April 2017 Svein Skøien Fylkesmannens landbruksavdeling Regionalt miljøprogram Landbruksmøte Spydeberg 4. April 2017 Svein Skøien Fylkesmannens landbruksavdeling 2 Grunnvilkår for søknad Til foretak som er berettiget produksjonstilskudd Oppfylle krav til gjødslingsplan

Detaljer

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen

Miljø- og Klimasamling. Erfaringer fra 2015 Nytt i Lars Martin Hagen Miljø- og Klimasamling Erfaringer fra 2015 Nytt i 2016 31.08.2016 Lars Martin Hagen Erfaring fra forvaltningskontroll RMP2015 - Delagasjon av myndighet - Habilitet - søknad behandlet av sideordnet - Flere

Detaljer

Kommentarer til forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa, Oslo, Akershus og Østfold

Kommentarer til forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og Morsa, Oslo, Akershus og Østfold Rundskriv 4/2013 Kommunene i Østfold Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 24.09.13 Rundskriv 4/2013 Kommentarer til forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene Glomma sør for Øyeren,

Detaljer

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag Forskrift og retningslinjer 2015 1 Innledning Tilskuddssystemet for

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2013 for jordbruket i Østfold

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2013 for jordbruket i Østfold Tilskudd til regionale miljøtiltak 2013 for jordbruket i Østfold Regionalt miljøprogram Veiledning og foreløpige satser Søknadsfrist 1. oktober Foto: Svein Skøien 1 Rett miljøtiltak på rett sted! I dette

Detaljer

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket. Søknadsomgangen 2013. Versjon nr. 2 per 05.07.13 (For oversikt over endringene, se side 2)

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket. Søknadsomgangen 2013. Versjon nr. 2 per 05.07.13 (For oversikt over endringene, se side 2) Veileder for miljøtilskudd i jordbruket Søknadsomgangen 2013 Versjon nr. 2 per 05.07.13 (For oversikt over endringene, se side 2) Oppdateringer: Følgende rettinger er gjort i denne versjonen (05.07.13):

Detaljer

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag Forskrift og retningslinjer 2014 1 Innledning Tilskuddssystemet for regionale miljøtilskudd

Detaljer

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien

RMP og SMIL Kompetansesamling Hilde Marianne Lien RMP og SMIL Kompetansesamling 31.08.2015 Hilde Marianne Lien Fotoutstilling Ole Christian Torkildsen - Stokke Bygdetun + kalender for 2016 med tema kulturlandskap RMP kulturlandskap - endringer 2015 Tilskudd

Detaljer

Høringsforslag. Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag. Retningslinjer og forskrift. utsendt 24. mars 2014 høringsfrist 8.

Høringsforslag. Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag. Retningslinjer og forskrift. utsendt 24. mars 2014 høringsfrist 8. Høringsforslag utsendt 24. mars 2014 høringsfrist 8. april 2014 Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2014 Bilder Retningslinjer for miljøtilskudd

Detaljer

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging!

Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Informasjon om Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2009-2012 Gode miljøtiltak krever god planlegging! Foto: Svein Skøien Veileder og planlegger for å sette i gang med miljøtiltak allerede

Detaljer

Erstatning for klimabetinget avlingssvikt

Erstatning for klimabetinget avlingssvikt Erstatning for klimabetinget avlingssvikt Kort om erstatningsordningen Midler avsatt i jordbruksoppgjøret (kollektiv forsikring) Bøndene kan tegne privat forsikring for å dekke egenandelen (og det erstatningen

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2014

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2014 Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2014 Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2014 2. mai 2014 Retningslinjer for miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Hele miljøprogrammet

Detaljer

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8.

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8. Rundskriv 3/2014 Kommunene i Østfold Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 24.09.2014 Rundskriv 3/2014 Kommentarer til forskrift (FOR 2013-06-04 nr 602) om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget,

Detaljer

Regionale miljøtilskot. Arnold Hoddevik, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Regionale miljøtilskot. Arnold Hoddevik, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Regionale miljøtilskot Arnold Hoddevik, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Virkemiddel og samarbeid i landbruket i Møre og Romsdal Tidleg spreiing av husdyrgjødsel, felles «gjødselbank» Generelt målstruktur

Detaljer

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN

KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN KANTSONE FORVALTNING ETTER JORDLOVEN 21.12.2015 JORDLOVENS FORMÅL OMFATTER MILJØ Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23 1.Føremål Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene

Detaljer

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag Forskrift og retningslinjer 2017 1 Innledning Tilskuddssystemet for

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Vestfold

Tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Vestfold 2015 Tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Vestfold Regionalt miljøprogram RMP Veiledning og foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober Innhold Hvordan søker du RMP-tilskudd?... 3 Regionale

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold. Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober Tilskudd til regionale miljøtiltak 2014 for jordbruket i Østfold Veileder med foreløpige satser Søknadsfrist 20. oktober 1 Innhold Forord 3 Tiltak for å ivareta biologisk mangfold Om RMP-tilskudd 4 Skjøtsel

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Fra søknadsomgangen 2013 kan du levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk allerede nå. I denne folderen er det en beskrivelse

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag. Retningslinjer og forskrift

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag. Retningslinjer og forskrift FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Landbruksavdelingen Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2013 Retningslinjer for miljøtilskudd til jordbruket

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag

Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING Miljøtilskudd til jordbruket i Sør-Trøndelag Forskrift og retningslinjer 2012 Innledning Tilskuddssystemet for regionale miljøtilskudd,

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016 aiii Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Troondelagen fylhkenalma Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2016 Regionalt miljøprogram Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2016 1

Detaljer

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark. Søknadsfrist 1. oktober 2017

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark. Søknadsfrist 1. oktober 2017 VEILEDNINGSHEFTE 2017 Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 1. oktober 2017 Foto Eiliv Sandberg 2 REGIONALT MILJØPROGRAM HUSK SØKNADSFRIST 1. OKTOBER Regionalt

Detaljer

Hva og hvorfor Miljøprogram. Regionale MiljøProgram (RMP) Organisering av RMP

Hva og hvorfor Miljøprogram. Regionale MiljøProgram (RMP) Organisering av RMP Regionale Miljø Program (RMP) Hvem Hva Hvor? Wenche Dramstad Hva og hvorfor Miljøprogram Miljøutfordringene i landbruket er knyttet til å sikre at nødvendige miljøhensyn blir tatt i produksjonen samtidig

Detaljer

Kommunesamling miljøtiltak. Regionalt miljøprogram Lars Martin Hagen

Kommunesamling miljøtiltak. Regionalt miljøprogram Lars Martin Hagen Kommunesamling miljøtiltak Regionalt miljøprogram 23.09.15 Lars Martin Hagen Erfaring fra forvaltningskontroll RMP - Delagasjon av myndighet NB! Nytt kommunestyre fra oktober - Habilitet, OK viktig med

Detaljer

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LANDBRUK OG BYGDEUTVIKLING Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag Forskrift og retningslinjer 2016 1 Innledning Tilskuddssystemet for

Detaljer

Skognærings- og miljøvirkemidler i landbruket Rapport for 2010 og aktiviteter i 2011

Skognærings- og miljøvirkemidler i landbruket Rapport for 2010 og aktiviteter i 2011 Skognærings- og miljøvirkemidler i landbruket Rapport for 2010 og aktiviteter i 2011 Møteleder: Jon Randby Program Regionalt miljøprogram RMP 09:00 11:00 Tilskuddsforvaltning 2010 Hilde, Bente, Jon Tilslutning

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold

Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold 2012 Tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket i Vestfold Veiledning og forskrift Søknadsskjema og maler for miljøplan trinn 2 se bakerst i heftet Søknadsfrist 12. oktober 2012 Miljøsatsing og miljøvirkemidler

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2014 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. I denne folderen er det en beskrivelse av hvordan

Detaljer

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen e i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Regionale miljøtilskot

Regionale miljøtilskot Regionale miljøtilskot Generelt målstruktur per 2015 Mattryggleik Landbruk over heile landet Auka verdiskaping Berekraftig landbruk Produsere og sikre tilgang til maten forbrukarane etterspør Balansert

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND

FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 9.juni.2016 med heimel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2013-2016

Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2013-2016 Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 2013-2016 Foreløpig versjon med forbehold om mindre endringer etter høring av følgende forskrifter: Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak

Detaljer

Hvordan søke RMP - elektronisk

Hvordan søke RMP - elektronisk Hvordan søke RMP - elektronisk 24.07.2017 Søknad om regionalt miljøtilskudd FØR DU SØKER Husk å ordne tilgang til Altinn i god tid før søknadsfristen. Før du søker er det viktig at du setter deg inn i

Detaljer

Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram Regionalt miljøprogram Samling for kommunal landbruksforvaltning 12. mars 2014 Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga 1 RMP på 90 minutt 45 minutt: Overblikk på 2013 og endringar i 2014

Detaljer

Hvordan søke RMP - elektronisk

Hvordan søke RMP - elektronisk Hvordan søke RMP - elektronisk 31.aug 2017 Søknad om regionalt miljøtilskudd Før du søker Husk å ordne tilgang til Altinn i god tid før søknadsfristen. Før du søker er det viktig at du setter deg inn i

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2010. for jordbruket i Østfold. Regionalt miljøprogram Veiledning og forskrift Søknadsfrist 1.

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2010. for jordbruket i Østfold. Regionalt miljøprogram Veiledning og forskrift Søknadsfrist 1. Ikke bruk mer fosfor enn det plantene trenger! Redusert fosfor-gjødsling er en vinn-vinn situasjon for både bonden og vassdraget. Velg gjødselslag med riktig fosforinnhold. Les mer på side 4. Tilskudd

Detaljer

Veileder for søknad om: Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016

Veileder for søknad om: Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016 Veileder for søknad om: Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016 Søknadsfrist 20. september Endret jordarbeiding, kulturlandskap, setertilskudd m.m. 2 Fylkesmannen i Buskerud. Regionale miljøtilskudd

Detaljer

Gode mål for områdene

Gode mål for områdene Gode mål for områdene Mange spør om mye KLD og LMD: «Hvor mye får vi igjen for penga?» KLD: Hvor mye miljø ivaretas gjennom satsingen? LMD: Hvordan utvikler jordbruket seg i områdene? Skjer det næringsutvikling?

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal Fagsamling tilskotsforvaltning 4 - jordbruksareal Produksjonstilskot, 4, jordbruksareal Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Minst 50 % av arealet skal vere dekka av grasartar og beitetålande

Detaljer

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Landskapsovervåkning nå og framover Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Kristin Ø. Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen Lillestrøm,

Detaljer

inkludert liste over tidsfrister sendes kommunene. Ca

inkludert liste over tidsfrister sendes kommunene. Ca 3 1 Foreløpige frister, ansvar og oppgaver Dato Ansvar Oppgave 14.06.15 FMLA Frist for åpning av søknadsomgangen. Ca.I FMLA Veileder, infoark, søknadsskjema og rundskriv 10.07.15 inkludert liste over tidsfrister

Detaljer

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Velkomen. Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket. 8. November 2016 Velkomen Fagkveld om miljøspørsmål i jordbruket 8. November 2016 Program Korleis utnytte husdyrgjødsel Ny plantevernforskrift og plantevernjournalar Regelverk for lagring og bruk av husdyrgjødsel Regelverk

Detaljer

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket Veileder for miljøtilskudd i jordbruket Søknadsomgangen 2014 Versjon nr. 01 Foto: Forsidebilde fra Tjøtta i Alstahaug kommune: Gunnar Nygaard Øvrige foto: Ingvild Gabrielsen, Gunnar Nygaard, Bioforsk Kvithamar,

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2015

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2015 Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag, 2015 Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 20. august 2015 15. juni 2015 Retningslinjer for miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag Hele miljøprogrammet

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2017

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2017 Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 2017 Regionalt miljøprogram Retningslinjer og forskrift søknadsfrist 15. oktober 2017 Forslag xx. xx. 2017 Retningslinjer for miljøtilskudd til jordbruket

Detaljer