Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie."

Transkript

1 Mars 2011

2 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger i sitt daglige virke. Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen sykepleie. Bokhandelen eies av Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre. Bokhandelens overskudd tilbakeføres til studentene i form av velferdstiltak. Utvikling av velferdstiltak for våre studenter er med på å befeste Høgskolen i Molde som et populært og trygt studiested. Vi står til din tjeneste. Vibeke Midthaug Fredrik Tande Bjordal Fredrik Tande Bjordal Bokhandler

3 Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud og Randi Grønseth (red) Gyldendal 4. utg ISBN Pris kr. 799,00 Klinisk sykepleie Bind I Ny utgave av Klinisk sykepleie hvor innholdet er faglig oppdatert, kvalitetssikret og pedagogisk tilrettelagt for dagens sykepleiestudenter. Klinisk sykepleie gir et faglig kunnskapsgrunnlag som studenten bygger på i hele utdanningen og senere i sin yrkespraksis. Læreverket gir teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør et viktig grunnlag for sykepleierens forståelse, vurderinger og handlinger. Sykepleien knyttes til konsekvensene av somatiske sykdommer, skader og symptomer. I den nye utgaven er det særlig lagt vekt på å tydeliggjøre sykepleiefaglige utfordringer, observasjoner, kliniske vurderinger og sykepleierens funksjoner. Antall kapitler er redusert fra 46 til 36 ved at flere av kapitlene er slått sammen, noen har gått ut og ett nytt kapittel er kommet til. Eget nettsted til boken kommer. Undervisere med boken på pensum vil få gratis tilgang til lærerbibliotek på nett. Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud og Randi Grønseth (red) Gyldendal 4. utg ISBN Pris kr. 799,00 Klinisk sykepleie Bind 2 Ny utgave av Klinisk sykepleie hvor innholdet er faglig oppdatert, kvalitetssikret og pedagogisk tilrettelagt for dagens sykepleiestudenter. Klinisk sykepleie gir et faglig kunnskapsgrunnlag som studenten bygger på i hele utdanningen og senere i sin yrkespraksis. Læreverket gir teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør et viktig grunnlag for sykepleierens forståelse, vurderinger og handlinger. Sykepleien knyttes til konsekvensene av somatiske sykdommer, skader og symptomer. I den nye utgaven er det særlig lagt vekt på å tydeliggjøre sykepleiefaglige utfordringer,observasjoner, kliniske vurderinger og sykepleierens funksjoner. Antall kapitler er redusert fra 46 til 36 ved at flere av kapitlene er slått sammen, noen har gått ut og ett nytt kapittel er kommet til. Eget nettsted til boken kommer. Undervisere med boken på pensum vil få gratis tilgang til lærerbibliotek på nett.

4 Inger Liv Hovind Anestesisykepleie Boka har gjennomgått en omfattende revisjon, med flere nye forfattere og noen nye kapitler. Blant annet har «Smerte og smertelindring» fått en større plass. Alle forfatterne er anestesisykepleiere. For å sikre at mangfoldet i de ulike anestesimiljøene gjenspeiles, er ulike utdanningsinstitusjoner og anestesiavdelinger ved små og store sykehus i landet representert i forfatterstaben. Ved å samle og bringe videre kunnskap er ønsket å bidra til å skape identitet og en felles referanseramme for anestesisykepleiefaget. Akribe 2. utg. feb ISBN Pris kr. 898,00 Anestesisykepleie består av 43 kapitler fordelt på 5 deler: 1. Anestesisykepleierens funksjon og ansvar 2. Grunnleggende kompetanse 3. Operasjonspasienten 4. Anestesisykepleie til spesielle pasientgrupper 5. Anestesisykepleie ved ulike operasjoner Anne Marie Reitan (red) og Tore Kr. Schjølberg (red) Kreftsykepleie Pasient, utfordring, handling Akribe 3. utg ISBN Pris kr. 850,00 Kreftsykepleie er kommet i revidert utgave. I denne tredje utgaven er kapitlene faglig oppdaterte ut fra ny kunnskap og forskning på feltet. De fleste temaene fra forrige utgave er beholdt, men noen kapitler er nyskrevet av nye forfattere. Andre kapitler er nye i denne utgaven.boken er organisert i tre deler, som hver for seg tar for seg spesielle fagområder innen kreftomsorgen. Del 1 er viet ulike kunnskaper og ferdigheter som sykepleieren må mestre for å kunne ivareta pasienter med kreft og deres pårørende i de utfordringene de står overfor i møte med kreftsykdom og konvensjonell og moderne kreftbehandling. Del 2 gir en innføring i generell onkologi, herunder epidemiologi, genetikk, klassifikasjon, diagnostikk, behandlingsprinsipper og behandlingsformer. Del 3 gjennomgår spesiell onkologi for sentrale kreftdiagnoser. Behandlingen og de spesielle sykepleieutfordringene og sykepleiehandlingene som er knyttet til diagnosene, blir gjennomgått. Alle bokens forfattere har spesialkompetanse på sine fagområder og solid forankring i praksis. De aller fleste har i tillegg omfattende undervisningserfaring. Boken benyttes som pensumlitteratur ved videreutdanninger i kreftsykepleie og videreutdanninger i palliasjon. Deler av boken er også aktuell som pensumslitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie. Da boken første gang kom ut i 2000, var det som den første norske læreboken i kreftsykepleie. Fortsatt i dag er boken et standardverk for sykepleiere som arbeider med kreftpasienter, enten det er i spesialisthelsetjenesten eller i primærhelsetjenesten.

5 Tove Gulbrandsen (red) og Dag-Gunnar Stubberud (red) Intensivsykepleie I den nye utgaven er alle kapitlene oppdatert ut fra ny kunnskap og forskning på feltet. Det er i tillegg tre nye kapitler i boken. Temaene fra forrige utgave er beholdt og tre nye temaer er lagt til: - Akutt pankreatitt - Sepsis - Sykepleie til pasienter i akuttmottak Akribe 2. utg ISBN Pris kr. 990,00 Kunnskap for å vurdere pasientens problemer og behov er tydeliggjort, blant annet i forhold til bruken av ulike kartleggingsverktøy. Kapitlene har fyldige litteraturlister som er revidert. Målet med boken er å synliggjøre og styrke intensivsykepleierens kompetanse og funksjons- og ansvarsområder, formidle nasjonal og internasjonal kunnskapsbasert praksis og bidra til faglig forsvarlighet. Med utgangspunkt i den voksne pasienten som er akutt og/eller kritisk syk, setter boken søkelyset på pasientens behov for å få oppfylt sine grunnleggende behov. Boken er organisert i fire deler: Del 1 gir en innføring i intensivsykepleierens målgruppe, arbeidssted og funksjons- og ansvarsområder. Del 2 gir en innføring i generelle problemer og behov den akutt og kritisk syke pasienten kan ha på grunn av sykdom, skade eller behandling. Del 3 gir en innføring i pulmonal og kardiovaskulær monitorering. Del 4 tar for seg den mer spesielle intensivsykepleien som bestemte pasientgrupper har behov for. Grethe Myklestaul Dåvøy, Petrin Hege Eide og Ingeborg Hansen Operasjonsanalyse Dette er en innføringsbok om operasjonssykepleie. I denne boken belyses operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar ut fra både erfarings- og forskningskunnskap, og utgangspunktet i framstillingen er voksne pasienter. Boka består av totalt 3 hoveddeler. Del 1 omhandler operasjonspasienten, operasjonssykepleierens funksjons- og ansvarsområde og selve operasjonsavdelingen. Del 2 omhandler den direkte pasientrettede sykepleierfunksjonen beskrevet ut fra operasjonssykepleierens forebyggende, behandlende og lindrende funksjon. Del 3 omhandler den indirekte pasientrettede sykepleierfunksjonen. Andre temaer i boken er dokumentasjon, administrasjon, pedagogikk, fagutvikling og forskning. Gyldendal 1. utg ISBN Pris kr. 588,00

6 Ingrun Gudbrandsen Jeg finner ikke ordene Kommunikasjonsbok for afasirammede og fremmedspråklige Fagbokforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 288,00 Denne boka er laget særlig for dem som ikke får sagt de ordene de ønsker, men også for alle som synes det er god hjelp å ha bilder å støtte seg til, sammen med ord. En person som har afasi, har fått en skade i språkområdene i hjernen. Vanskene varierer etter hvor i språkområdene skaden sitter, og hvor omfattende den er. Mange med afasi har likevel til felles at de har mistet evnen til å finne de riktige ordene når de prøver å snakke. Da kan bilder være en god erstatning. Jeg finner ikke ordene inneholder et utvalg av illustrasjoner som beskriver hverdagslige gjenstander og situasjoner, fordelt på ni ulike tema. Illustrasjonene gjør det lettere å uttrykke seg, og de hjelper til med å innøve språket. Boka kan også være et godt hjelpemiddel for fremmedspråklige som skal lære nye norske ord. Den er ordnet etter temaer som er aktuelle for alle. Boka kan tilpasses ulike nivåer når det gjelder norskopplæring, og kan med stor fordel brukes i tillegg til andre læreverk. Anita Skafjeld (red) og Marit Graue (red) Diabetes Forebygging, oppfølging og behandling Vi ser i dag en sterk økning i antall mennesker som får diagnosen diabetes, og helsepersonell vil møte mennesker med diabetes i praktisk talt alle deler av helsetjenesten. Samtidig foregår det en bred forskning på feltet, og det tilkommer jevnlig ny kunnskap. Det sier seg selv at dette stiller store krav til helsepersonell, som alltid må ha for øye å vurdere hva som er best praksis. Målet er at mennesker med diabetes selv skal være i stand til daglig å ta kompliserte behandlingsmessige vurderinger og valg for å unngå komplikasjoner og videreutvikling av sykdommen. For å lykkes i arbeidet med å motivere og veilede pasienten til selvhjelp og egenmestring må helsepersonell ha forståelse for hvordan det er å leve med diabetes. Akribe 1. utg ISBN Pris kr. 449,00 Boken favner behandling, pasientoppfølging og forebygging av diabeteskomplikasjoner og gir en bred innføring i teoretisk og praktisk kunnskap på området. Brukerperspektivet er ivaretatt med vekt på å styrke pasientens evne til egenmestring, og en rekke tiltak og metoder blir presentert. Boken er beregnet på sykepleiere i klinisk praksis, enten det er i spesialisthelsetjenesten eller i kommunehelsetjenesten, og på sykepleiere som tar videreutdanning i diabetessykepleie. Sykepleierstudenter i bachelorutdanningen som søker kunnskaper om diabetes, vil ha nytte av boken. Boken egner seg også for annet helsepersonell som ønsker å oppdatere sine kunnskaper på feltet.

7 Ingvild Felling Meyer og Inge Lindseth Lev godt med type 2-diabetes - eller bli kvitt den Type 2-diabetes og forstadier til dette (prediabetes) er et resultat av at hormoner og signalsubstanser ikke fungerer optimalt. For å bli friskere og reversere denne prosessen, må man ta utgangspunkt i denne fysiologiske ubalansen. Vektreduksjon og bedre helse hos type 2-diabetikere og dem med prediabetes må baseres på et kosthold der fokus er hormonell og fysiologisk balanse i stedet for kaloriregnskap. Forlaget Vett og Viten 1. utg ISBN Pris kr. 248,00 Denne boken er en praktisk tilnærming til livsstilsendring med konkrete råd når det gjelder mestring, kosthold og trening for deg som har fått konstatert type 2-diabetes, som har en prediabetes eller som vil være føre var. Reversering av type 2-diabetes og en reduksjon av det farlige midjefettet handler om de 4 viktige M ene: MAT - MEDISIN - MESTRING - MOSJON Ragnar Hanås Type 1 diabetes hos barn, ungdom og voksne Bli ekspert på din egen diabetes Dette er boka som viser hvordan man i praksis kan ta hånd om sin egen diabetes. For å ha det bra med diabetes i dag, og for å forebygge at det oppstår komplikasjoner senere i livet, trenger enhver som har diabetes mer kunnskap om sykdommen enn hva en gjennomsnittsdoktor har. Moderne forskning viser entydig at et lavere gjennomsnittlig blodsukker minker faren for komplikasjoner senere. Denne boka gir kunnskap om hvordan man kan oppnå dette. Cappelen Damm 1. utg ISBN Pris kr. 424,00 Boka er skrevet for barnefamilier, ungdommer og unge voksne med insulintrengende diabetes. Den er nyttig for studenter og alle som kommer i kontakt med personer som har diabetes, både leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer, barnehage- og skoleansatte, helsesøstre og annet helsepersonell. Boka egner seg også godt som kurslitteratur.

8 Leif Gjerstad (red), Eirik Helseth (red) og Terje Rootwelt (red) Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen Et sentralt læreverk og en nyttig oppslagsbok for leger, som har gjennomgått en betydelig revidering og oppdatering. Mye nyskrevet tekst, bl.a. er barnedelen utvidet med et eget kapittel om nevrologisk sykdom hos nyfødte, nye og oppdaterte tabeller, og nytt og forbedret billedmateriale. Boken har klinisk fokus og egner seg godt for studenter og for aktive klinikere som jobber med ulike sider av nevrologisk og nevrokirurgisk sykdom hos barn og voksne. Forlaget Vett og Viten Alle kapittelforfatterne er aktive klinikere og forskere fra en rekke norske sykehus. 5. utg ISBN Pris kr. 895,00 Patricia Benner, Molly Sutphen, Vicotira Leonard og Lisa Day Å utdanne sykepleiere Et behov for radikale endringer Boken inneholder konkrete forskningsfunn, inspirerende mønstereksempler, en del sykepleiefaglige og pedagogiske begreper som gis innhold, pluss svært klare råd og anbefalinger. Bokens hovedbudskap er, som tittelen indikerer, at det er behov for omfattende endringer i sykepleierutdanningen. Akribe 1. utg ISBN Pris kr. 390,00 Forskerne bak boken, med Patricia Benner i spissen, dokumenterer et betydelig gap mellom utdanningens innhold og de krav som stilles til dagens sykepleiere i arbeid. De argumenterer offensivt for endringer som kan heve kvaliteten på utdanningen og styrke studentenes læringsutbytte. De hevder igjen og igjen at ankerfestet for omleggingen av sykepleierutdanningen må ligge i den kliniske yrkesvirkeligheten. I boken ser vi tydelig hvordan Benners evne til å kartlegge, utforske og fordype seg i konkret utøvelse av sykepleie bidrar til å sette ord på hvordan sykepleiere, lærere og studenter handler og resonnerer. Professor dr.polit. Kristin Heggen har skrevet introduksjonen til den norske utgaven.

9 Anne Kjersti Befring og Bente Ohnstad Helsepersonelloven Med kommentarer Fagbokforlaget 3. utg ISBN Pris kr. 648,00 Lov om helsepersonell omhandler rettigheter og plikter for helsepersonell, og vilkår for lisens, autorisasjon og spesialistgodkjenning. Denne boken gir en omtale av alle bestemmelser, men går spesielt grundig inn på innholdet i forsvarlighetskravet, informasjonsansvaret overfor pasient og pårørende, krav om taushet og krav om å gi opplysninger og til å dokumentere pasientopplysninger. Boken tar også for seg hvordan helsepersonell kan komme i rettslig ansvar, og deres rettigheter i forbindelse med tilsynsmyndighetenes vurdering. Helselovgivningen er i stadig utvikling. Pasientens rettigheter er styrket, og helsepersonells forpliktelser er justert for å tilpasses nye krav. Dette gjelder blant annet dokumentasjon og kontrolltiltak med tanke på kvalitetsutvikling i helsetjenesten, forvaltning av ressurser, bruk av elektroniske hjelpemidler mv. Behandling av pasientinformasjon har ført til stadig nye utfordringer for helsepersonell. Pasientopplysninger er avgjørende for god behandling av pasienter, og blir etterspurt i stadig flere sammenhenger, både innenfor helsetjenesten og av aktører utenfor helsetjenesten. Det er siden forrige utgave truffet viktige avgjørelser både av Høyesterett, Statens helsetilsyn og Helsepersonellnemnda angående fortolkning av loven. Disse er omtalt i boken. Boken henvender seg til alt helsepersonell og alle som arbeider med helserettslige problemstillinger. Begge forfatterne har vært sentrale i arbeidet med helsepersonelloven, og har på bakgrunn av sitt kjennskap til helsevesenet samarbeidet om utarbeidelsen av kommentarer til loven. Karina Aase (red) Pasientsikkerhet I teori og praksis i helsevesenet Universitetsforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 389,00 I denne boka søker forfatterne å synliggjøre hvilke utfordringer norsk helsevesen står overfor knyttet til utøvelsen av sikre helsetjenester uten uønskede hendelser. Bokas tittel henspeiler på den vanskelige balansegangen mellom hva teorier innen sikkerhetsforskning sier og hvordan disse kan gjenfinnes og overføres til praktisk sikkerhetsarbeid ved norske sykehus. Boka samler en rekke bidrag fra forskere med ulike tilnærminger til pasientsikkerhet som fagområde. Hovedtemaene som dekkes i boka er styring og tilsyn av sikkerhet i norske helsetjenester, risikostyring, læring og sikkerhetskultur, simulering og sikkerhet knyttet til grensesnitt. Alle kapitlene i boka er selvstendige og kan leses separat. Boka retter seg mot alle som er opptatt av sikkerhet i norsk helsevesen, det være seg helsepersonell, utdannings- og forskningsinstitusjoner, offentlig forvaltning, arbeidstakerorganisasjoner, samt studenter, pårørende, politikere og andre med interesse for pasientsikkerhet. Den vil være spesielt nyttig for helsepersonell, enten de er ledere, arbeidstakere, tillitsvalgte, stabsansatte eller er engasjert i tilsynsvirksomhet.

10 Lars André Olsen Cappelen Damm akademisk 1. utg ISBN Pris kr. 298,00 Praktisk medikamentregning Dose, mengde, styrke Praktisk medikamentregning gir en oversiktlig innføring i medikamentregning. Den er en nyttig oppslagsbok, et nødvendig treningsverktøy for sykepleier-, vernepleier- og radiografstudenter og et godt kunnskaps- og ferdighetsredskap for alle som skal utføre medikamentregning i praksis. Boka er et hjelpemiddel til å styrke den enkelte student og helsearbeiders egenkontroll når de skal regne ut doserte medikamenters styrker og mengder. Alle regneoperasjonene i boka blir forklart ved hjelp av enkle grunnfigurer, formler og regneeksempler. Boka har fargeillustrasjoner, et formelregister og øvingsoppgaver for studenter som skal ha passeringstester i medikamentregning. I denne 3. utgaven er teksten og regneeksemplene mer direkte knyttet til studentenes praktiske virkelighet enn i tidligere utgaver. I kapittel to er det gjort endringer i de grunnleggende regneområdene slik at håndteringen av tall og den grunnleggende matematikken er blitt tydeligere, samt at multiplikasjon og divisjon med desimaler er viet ekstra plass. Regneeksemplene og styrke- og mengdeangivelser er rikt illustrert med bilder. Hele samlingen av øvingsoppgaver er oppdatert, og de mest sammensatte øvingsoppgavene forenklet. Helsedirektoratet NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefarlige prosedyrer Fagbokforlaget Helsefaglige prosedyrekoder er utviklet for systematisk registrering av diagnostiske og terapeutiske tiltak i spesialisthelsetjenesten. Hensikten er å få standardisert informasjon som grunnlag for statistikk, planlegging, styring, evaluering og forskning både sentralt og lokalt. Informasjon om kliniske prosedyrer legger i tillegg til rette for et systematisk og godt kvalitetsarbeid. Rapportering av prosedyrekoder inngår som en obligatorisk del av aktivitetsrapporteringen til NPR (Norsk pasientregister). Prosedyrekodene i boken stammer fra to ulike kodeverk. Disse er NO- MESKO s klassifikasjon av kirurgiske prosedyrer (NCSP) og Norsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer (NCMP). 1. utg ISBN Pris kr. 225,00

11 Tor-Arne Hagve og Jens Petter Berg (red) Klinisk biokjemi og fysiologi Boken tar utgangspunkt i basale kunnskaper for å beskrive sykdomsbilder og -mekanismer og er belyst med tallrike pasienteksempler med kommentarer. Denne 4. reviderte bokutgaven inneholder 33 utvalgte kapitler som er skrevet av sentrale spesialister med representanter fra alle universitetene som utdanner medisinere. Boken er i tillegg rikt illustrert. Gyldendal 4. utg ISBN Pris kr. 565,00 Olav Stokland Kardiovaskulær intensivmedisin Forfatteren gir en grundig innføring i kardiovaskulær overvåknings- og intensivmedisin. Boka er skrevet for leger under utdanning og for leger som arbeider med intensivpasienter. Den er også nyttig for leger som arbeider med kardiovaskulære problemstillinger, og for sykepleiere i videreutdanning eller praksis innenfor intensivmedisin og anestesi. Cappelen Damm akademisk 2. utg ISBN Pris kr. 648,00 Denne 2. utgaven er gjennomrevidert både med hensyn til referanser, nytt stoff, nye definisjoner og metoder. Den er rikt illustrert, har svært mange referanser, et utfyllende stikkordsregister og en liste med forklaringer av forkortinger. De ulike delene i boka kan leses uavhengig av hverandre. Boka består av følgende deler: * Kardiovaskulær fysiologi * Målemetodikk * Hjertesvikt, angina og infarkt * EKG * Sjokk * Perioperativ vurdering og behandling * Et tilleggs kapittel med temaene: Hemodynamiske parametre, væskebehandling, klassifikasjoner av hjertesvikt og skåringssystemer for alvorlighetsgrad og ressursbruk

12 Felleskatalogen 2011 Felleskatalogen er en praktisk oppslagsbok med informasjon om legemidler som markedsføres i Norge. Felleskatalogen inneholder opplysninger om forskrivning, utlevering, refusjon, og fremfor alt preparatbeskrivelser. Preparatbeskrivelsene gir deg svar på spørsmålene: - Hva består legemidlene av? - Hvordan skal legemidlene brukes? - Hvilke forsiktighetsregler gjelder for de ulike preparatene? - Hvilke bivirkninger kan forekomme? I tillegg til preparatbeskrivelsene finner du spesialkapitler som tar for seg bruk av legemidler under graviditet og amming, forgiftninger med legemidler og andre agens, doping og bruk av flere legemidler samtidig. Fagbokforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 498,00 Peter Fahmy og Troels Bygum Knudsen Blodprøver Dette er en bok som i et klart og direkte språk beskriver bruk, bakgrunn og tolkning av de mest brukte blodprøvene. Boken passer utmerket som verktøy i klinisk arbeid. Målgruppen er sykepleiere, men andre yrkesgrupper i helsevesenet vil også ha nytte av boken. Boken har en generell del som omhandler praktisk blodprøvetaking, en alfabetisk oppslagsdel som beskriver blodprøver, og en del som tar for seg utvalgte organprøver og prøvesamlinger. Peter Fahmy er lege, og Troels Bygum Knudsen er forsker ved Hvidovre sykehus. Fagbokforlaget 2. utg. ventes ISBN Pris ikke satt

13 Stein Ørn, Johnny Mjell og Edvin Bach-Gansmo Gyldendal 1. utg ISBN Pris kr. 934,00 Sykdom og behandling Boken tar for seg grunnleggende sykdomslære, sykdomsprosesser og sykdommer i kroppens ulike organer. Sykdom og behandling er den fjerde boken i den naturvitenskapelige kunnskapspakken 37 ºC. Boka er delt inn i fire deler: Del 1 gir en innføring i de viktigste begrepene som anvendes i innenfor sykdomslære, bl.a. hvordan organisk sykdom henger sammen med ulike typer celleskade. Del 2 gir en grunnleggende forståelse av hva som skjer ved den enkelte sykdomsprosess. I del 3 presenteres sykdommer i de enkelte organer og fremstillingen her bygger på kunnskapen fra del 2. Slik får leseren forståelse for at det er de samme patofysiologiske fenomenene som er virksomme ved mange ulike sykdommer. I del 4 omtales emner som er relatert til sykdomslære og det bygges videre på kunnskapen som er gitt i bokens andre deler. Bokens pedagogiske oppbygning suppleres av oversiktlige tabeller og informative figurer, kliniske eksempler og kontrollspørsmål. Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt og Eli-Anne Skaug Grunnleggende sykepleie bind 1 Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar Ny utgave - Grunnleggende sykepleie er et basisverk for sykepleierutdanningen. Bind 1 utdyper og klargjør sykepleiens grunnlag og sykepleierens rolle og ansvar. Her beskrives sykepleiefagets verdiforankring og sykepleierens relasjon til pasienten og de pårørende. Gyldendal 2. utg ISBN Pris kr. 490,00 Det kunnskapsmessige grunnlaget for utøvelse av sykepleie blir beskrevet, og sentrale begreper som sykdom, helse, kunnskap og kompetanse blir utdypet. I tillegg omhandles interkulturell sykepleie og teoretiske perspektiver på fagutøvelsen. Til slutt utdypes sykepleierens rolle og ansvar som samfunnsaktør og aktør i arbeid med kvalitet og kvalitetsutvikling innenfor faget. Det er lagt stor vekt på nettløsninger til læreverket som skal lette innlæringen og bidra til å trekke tråder mellom temaer, og å knytte teori og praksis sammen. Her finnes pasientsituasjoner, interaktive oppgaver og et eget lærerbibliotek

14 Håvard Østerås og Ann-Katrin Stensdotter Medisinsk treningslære Boka handler om hvordan mennesket tilpasser seg fysisk belastning, og hvordan trening tilpasses for å imøtekomme den enkeltes behov. Forfatterne har sett på treningslære i et livsløpsperspektiv, samt i helsefremmende, forebyggende, prestasjonsfremmende, habiliterende og rehabiliterende sammenhenger. Noen vanlige diagnoser og konkrete forslag til tiltak er tatt med for å vise hvordan en kan tenke seg aktivitet som tilnærming i arbeidet for bedre helse. Boka er primært rettet mot fysioterapeuter og leger. Gyldendal 2. utg. ventes mars 2011 ISBN Pris ikke satt Helsedirektoratet Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling Boken er skrevet av norske og svenske fageksperter og oppsummerer effekten av fysisk aktivitet i forebygging og behandling av en rekke sykdommer og tilstander. Den fokuserer også på atferdsendring. Helsepersonell er en sentral målgruppe for boken, men også andre yrkesgrupper som arbeider med å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet vil ha stor glede av Aktivitetshåndboken. Helsedirektoratet 1. utg Pris kr. 398,00

15 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Almås mfl Klinisk sykepleie bind 1 Kr. 799,00 Almås mfl Klinisk sykepleie bind 2 Kr. 799,00 Hovind Anestesisykepleie Kr. 898,00 Reitan mfl Kreftsykepleie Kr. 850,00 Gulbrandsen mfl Intensivsykepleie Kr. 990,00 Dåvøy mfl Operasjonsanalyse Kr. 588,00 Gudbrandsen Jeg finner ikke ordene Kr. 288,00 Skafjeld mfl Diabetes Kr. 449,00 Meyer mfl Lev god med type 2-diabetes Kr. 248,00 Hanås Type 1-diabetes hos barn, ungdom og voksne Kr. 424,00 Gjerstad mfl Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen Kr. 895,00 Benner mfl Å utdanne sykepleiere Kr. 390,00 Befring mfl Helsepersonelloven med kommentarer Kr. 648,00 Aase Pasientsikkerhet Kr. 389,00 Olsen Praktisk medikamentregning Kr. 298,00 Helsedirektoratet NCMP og NCSP Kr. 225,00 Hagve mfl Klinisk biokjemi og fysiologi Kr. 565,00 Stokland mfl Kardiovaskulær intensivmedisin Kr. 648,00 Felleskatalogen 2011 Kr. 498,00 Fahmy mfl Blodprøver Ikke satt Ørn mfl Sykdom og behandling Kr. 934,00 Kristoffersen mfl Grunnleggende sykepleie bind 1 Kr. 490,00 Østerås mfl Medisinsk treningslære Ikke satt Helsedirektoratet Aktivitetshåndboken Kr. 398,00

16

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen medisin. Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! Oktober 2009 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring

Bedre leder Lederutvikling gjennom reflektert erfaring November 2011 1 Eirik J. Irgens Dynamiske og lærende organisasjoner Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring Det moderne arbeidslivet er et organisert arbeidsliv. Organisasjoner setter på samme tid

Detaljer

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Randi Stenberg Rasmussen Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Masteroppgave i Klinisk Sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleierutdanning Abstract Purpose: This study is a professional

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Bacheloroppgave SAE00 Sykepleie Sykepleie til pasienter med diabetes type 2 Merete Morch Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Molde, 19 Mai 2009 Publiseringsavtale Tittel på norsk: Sykepleie til

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen barnevern.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen barnevern. November 2011 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Til Forord Til innholdsfortegnelsen Calmeyers gate 1 Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 88 - Telefaks 22 24 95 90 Til innholdsfortegnelsen

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie

Avsluttende eksamen i sykepleie Avsluttende eksamen i sykepleie Kandidatnummer 107 10 276 ord Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos barn med nyoppdaget insulinavhengig diabetes? Februar 2013 Kull 179 Høyskolen Diakonova Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer