Til alle som leser faglitteratur!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til alle som leser faglitteratur!"

Transkript

1 Mai 2011

2 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger i sitt daglige virke. Vi vil med dette presentere nye bøker innen eldreomsorg. Bokhandelen eies av Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre. Bokhandelens overskudd tilbakeføres til studentene i form av velferdstiltak. Utvikling av velferdstiltak for våre studenter er med på å befeste Høgskolen i Molde som et populært og trygt studiested. Vi står til din tjeneste. Vibeke Midthaug Fredrik Tande Bjordal Fredrik Tande Bjordal Bokhandler

3 Trine Fossland og Kirsten Thorsen Livshistorier i teori og praksis Det er økende interesse for livshistorier blant forskere, i undervisning og i tjenesteapparatet. «Den biografiske vending» i samfunns- og helsefag fører til stadig flere studier av menneskers fortellinger om sine liv. Livshistorier viser hvordan menn og kvinner i nye generasjoner får ulike livsløp, og hvordan livsfaser og aldring henger sammen med fortiden. Helsefagstudenter lærer om personenes liv i tillegg til sykdomshistorie. Personorienterte tjenester krever at man har kjennskap til enkeltmenneskets liv. Erindringsarbeid og tilbakeblikk på livshistorien brukes stadig mer i eldreomsorgen og i andre tjenester. Kort sagt, livshistorier engasjerer mange, og innsikt på dette fagfeltet kan bidra til nye perspektiver og bedre tjenester. Fagbokforlaget 1. utg ISBN Pris kr Trine Fossland og Kirsten Thorsen omtaler teorier og metoder ved livshistorier anvendt i forskning og praksis. De viser hvordan livsfortellingen kan brukes til å få kunnskap om aldring, generasjonsendringer, kroppsopplevelse, sykdomserfaringer og erindring. Forfatterne viser praktisk anvendelse av livshistorier og erindringsarbeid, og hvordan en livshistoriestudie kan legges opp. Boken bygger på forfatternes egen forskning, og internasjonal og nasjonal forsknings- og faglitteratur. Formålet er å stimulere til økt livshistorisk interesse og forståelse for hvor viktig bruk av livshistorier er som metodisk tilnærming. Boken retter seg mot fagfolk, ansatte i tjenestene, undervisningspersonell, studenter, forskere og personer med interesse for menneskers livshistorie. Peter F. Hjort Alderdom Helse, omsorg og kultur Universitetsforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 299,00 I denne boken byr Peter F. Hjort på synspunkter og erfaringer fra et langt liv. Fra arbeidet som lege, og refleksjoner og opplevelser rundt egen alderdom. Det har blitt en varm, klok og innsiktsfull bok med mye humor, hvor også den seneste forskning innenfor fagfeltet geriatri er referert. Del I har Alderdom som hovedtema, og her er det primært egne opplevelser som står sentralt. I del II, som har overskriften Helsetjenesten og eldreomsorgen, er det fagpersonen doktor Hjort som skriver. Del III, som har overskriften Kultur, helse og alderdom, inneholder Hjorts tanker og refleksjoner rundt temaer som blant annet dydene og dødssyndene, hans tid som forsker innenfor geriatrien og oppbyggingen av Senter for aldersforskning i Tromsø. Boken avsluttes med forfatterens synspunkter om hva som bør prioriteres i framtiden når det gjelder temaet helse og alderdom.

4 Kirsti Solheim Demensguide Holdninger og handlinger i demensomsorgen Denne boken er en oppslagsbok og håndbok i arbeidet med personer med demens og deres pårørende. I tillegg til praksisfeltet vil helsefagstudenter både i grunn- og videreutdanninger ha nytte av boken. Forfatteren framholder forholdet mellom klient, pårørende og personale som grunnleggende for å kunne utvikle et godt og helhetlig behandlingstilbud. For å kunne hjelpe den demensrammede må de pårørende og personalet utvikle sine evner og muligheter til å se pasientens ressurser og å kunne bruke disse. Universitetsforlaget 2. utg ISBN Pris kr. 388,00 Boken er inndelt i to hoveddeler. I del I gjennomgås i åtte kapitler en del temaer som er sentrale i arbeidet med personer som har blitt rammet av demenssykdom. Disse hovedtemaene danner også basis for bokens del II, som er inndelt alfabetisk i forhold til aktuelle behov og problemstillinger som de pårørende og personalet opplever. Del II er organisert som et oppslagsverk. Totalt gir boken en innføring i grunnleggende holdninger og handlinger i demensomsorgen. Liv Riktor Lykkenborg De skal jo allikevel dø Til kamp for en verdig alderdom Regjeringer er kommet og gått, de har overgått hverandre i fagre ord og festtaler. Men har pleietrengende eldre egentlig fått det bedre? Liv Lykkenborg er lei av brutte løfter, og i denne boka tar hun et oppgjør med det hun kaller en eldreomsorg i kronisk krise. Gjennom ti år har hun intervjuet beboere, pårørende og sykehjemspersonell over hele landet. Konklusjonen er at fortsatt i dag lever mange eldre under uverdige kår og er ofre for skremmende likegyldighet fra politikernes og samfunnets side. De skal jo allikevel dø er en tilstandsrapport og et glødende kampskrift, men viser også hvordan gode institusjoner og dyktige pleiere lykkes i å gi de eldre et meningsfylt og godt liv. Bazar 1. utg ISBN Pris kr. 309,00

5 Inger Anne Ree Hunderi og Ola Hunderi Vegen inn i skoddeheimen Boka bygger på bilder malt av Inger Anne Ree Hunderi, som etter tre års uro pga diverse symptomer fikk diagnosen Alzheimer da hun var 55 år gammel. Inger Anne var utdannet fysioterapeut, men hadde i alle år vært en habil amatørkunstner. Gjennom bildene hun malte før og etter at sykdommen ble fastslått får vi et rystende innblikk i hva det innebærer å få en slik diagnose og å måtte leve med en slik sykdom. Forlaget Aldring og helse 1. utg ISBN Pris kr. 320,00 Inger Annes mann Ola Hunderi har i ettertid skrevet dikt til Inger Annes bilder. Han har fulgt henne tett i sykdomsutviklingen, Inger Anne var blant annet med ektefellen på jobb ved NTNU i et helt år, fordi hun ikke våget/ orket å være alene hjemme. Og da Inger Anne ble for syk til å bo hjemme flyttet Ola i en periode inn på sykehjemmet sammen med henne. I boka forteller han også i prosaform om denne utfordrende perioden i deres samliv. Om hvordan han opplevde det er å miste en kjær ektefelle litt etter litt mens hun fortsatt lever. Musikeren og komponisten Karl Seglem er en av mange som har blitt sterkt grepet av Inger Annes historie. Han har nå skrevet musikk til bildene. En cd med verket Skoddeheimen følger med hvert eks av boka. Susanne Carlenius Fagbokforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 245,00 Omsorg ved livets slutt Møter med pasienter og pårørende Døden er tabubelagt for mange. De fleste som dør i dag, dør på sykehus eller i sykehjem, og døden er sjelden synlig for omgivelsene. Mange har aldri vært til stede ved et dødsleie. I denne boken gis døden et ansikt. Gjennom korte fortellinger møter vi mennesker som skal dø, mennesker som er i en svært sårbar fase av livet. Vi får et innblikk i hvordan de døende og deres nærmeste opplever den siste tiden av livet. Hver fortelling belyser ulike situasjoner som helsepersonell kan møte i sin hverdag, og derfor er boken egnet som pensumlitteratur og som supplerende litteratur ved utdanninger innenfor helsefagene, og aktuell for helsepersonell som har gjort sine egne erfaringer i møte med døden. Omsorg ved livets slutt passer for de som undrer seg over forhold som har med liv og død å gjøre, og hva som skjer i livets siste fase, og henvender seg også til de som er i en sorgprosess, som kanskje har mistet noen eller kommer til å miste noen.

6 Bettina Sandgathe Husebø og Stein Husebø De siste dager og timer Behandling, pleie og omsorg ved livets slutt Heftet gir en kort innføring i pleie, behandling og omsorg ved livets slutt og hva som kan gjøres for pasienten i de viktige siste dager og timer. Målgruppen er helsepersonell leger, sykepleiere og hjelpepleiere. Pårørende vil også ha god nytte av å lese heftet. Heftet er skrevet av avdelingsoverlege dr. med. Bettina Sandgathe Husebø og overlege/prosjektleder Stein Husebø ved Bergen Røde Kors Sykehjem, som er blant dem i Norge som har arbeidet mest med palliativ behandling pleie og omsorg ved livets slutt. Illustrert med bilder og sitater. Medlex ISBN Pris kr. 72,00 Jørn Stordalen Praktiske sykepleieferdigheter Fagbokforlaget 2. utg ISBN Pris kr. 438,00 Sykepleie er et utøvende yrke som i stor grad dreier seg om praktiske ferdigheter. Sykepleieren handler og vurderer situasjonen etter prinsipper, teoretisk kunnskap, erfaringskunnskap og pasientens tilstand, opplevelse og reaksjoner. I denne boka beskrives sykepleieferdighetene på en slik måte at nødvendig bakgrunnskunnskap og grunnleggende prinsipper kommer tydelig frem med faglige begrunnelser. De enkelte kapitlene gir en god og detaljert beskrivelse av den aktuelle ferdigheten. Boka er skrevet i en lettfattelig og enkel form. Pasienteksempler og refleksjonsspørsmål hjelper studentene til forståelse for stoffet. Boka er rikt illustrert med tegninger og fotografier. Målgruppen er først og fremst studenter som tar grunnutdanning i sykepleie, men store deler av boka vil også være aktuelle i utdanning og etterutdanning av hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

7 Turid Elisabeth Martinsen og Kari Arntzen 1. utg ISBN Pris kr. 499,00 Prosedyrekunnskap i sykepleien I denne nye utgaven av Prosedyrekunnskap i sykepleien er alle prosedyrer revidert og noen nye er kommet til. Boken er oppdatert med utgangspunkt i ny forskningsbasert kunnskap og nasjonale retningslinjer som ligger til grunn for utføring av prosedyrer. Boken er rikt illustrert og det er god plass til egne notater. I tekst og illustrasjoner beskrives de vanligste prosedyrer en sykepleier må kunne utføre. Bokens form gjør at den er praktisk å bruke i klinisk sykepleiepraksis. Anette Hylen Ranhoff, Gisle Schmidt og Unni Ånstad (red) Sykehjemsmedisin For sykepleiere og leger «Handlingen» er lagt til Langåsen sykehjem, et fiktivt typisk norsk sykehjem. Vi følger noen av pasientene og deres pårørende gjennom forskjellige hendelser mot livets slutt. Sykehjemmet har et høyt faglig ambisjonsnivå, selv om stram økonomi og problemer med å rekruttere kompetent personell kan sette sine begrensninger. Utfordringene i sykehjemmet er mange og krever kompetanse og tydelig ledelse på alle nivåer. Boken tar utgangspunkt i, drøfter og beskriver standarder og prosedyrer som kan sette sykehjemmet i stand til å håndtere faglige, etiske og juridiske utfordringer på en god måte. Universitetsforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 338,00 Denne boken kan brukes som oppslagsbok i forbindelse med konkrete, kliniske problemer som er vanlige i sykehjem. Den er også skrevet for undervisning og kvalitetsarbeid i sykehjemmet og som generell innføring i de oppgaver og utfordringer som møter medisinsk personell i sykehjem. Foruten bokens redaktører har Anna Stavdal, Anne Merete Bull, Jørund Straand, Tore Hoel og Lasse Skaug bidratt. Disse presenteres i boken.

8 Kjersti Sortland Ernæring Mer enn mat og drikke Ernæring mer enn mat og drikke retter seg først og fremst mot sykepleierstudenter i grunnutdanningen. Boken kan brukes gjennom alle tre studieårene. En hovedtanke i boken er at ernæring er et grunnleggende behov som sykepleier har ansvar for. Stoffet som presenteres, er relevant i forhold til utdanningskravene og berører både praktiske og kliniske problemstillinger som sykepleierstudenter kan møte i løpet av utdanningen og som ferdig utdannet sykepleier. Fagbokforlaget 3. utg ISBN Pris kr. 398,00 Foruten grunnleggende ernæringskunnskaper omhandler boken kosthold ved ulike sykdommer og ulike grupper i befolkningen. Boken fokuserer også på at kostholdet kan forebygge sykdom. Sammenhengen mellom ulike livsstilssykdommer og ernæring vektlegges i et eget kapittel. Administrering av enteral og parenteral ernæring er et kunnskaps- og ansvarsområde for sykepleiere som boken setter søkelyset på. I den reviderte utgaven er alle kapitlene oppdatert. Hvert kapittel i boken følges av studiespørsmål og sykepleiefaglige problemstillinger. Boken legger vekt på illustrerende figurer og tabeller. Den inneholder også aktuelle Internett-adresser. Marit Kirkevold, Kari Brodtkorb og Anette Hylen Ranhoff Geriatrisk sykepleie God omsorg til den gamle pasienten 1. utg ISBN Pris kr. 719,00 Boken tar utgangspunkt i den eldre pasienten, og beskriver prinsippene og særtrekkene ved geriatrisk sykepleie. I tillegg har boken egne kapitler om den geriatriske pasienten i hjem, sykehjem og sykehus. En egen del med 15 kapitler konkretiserer et utvalg av de mest vanlige sykdommer og plager hos eldre. Siste del av boken omhandler livets slutt. Sentralt i boken står det å kunne utøve integritetsbevarende sykepleie, blant annet ved å ta pasienten med i beslutningene, ved å se pasienten som mer enn gammel og syk og ved å støtte og bidra til den gamles mestring. Helsefremmende og forebyggende arbeid fremheves også som viktig i alt arbeid i sykepleien til gamle mennesker.

9 Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud og Randi Grønseth Klinisk sykepleie 1 Ny utgave av Klinisk sykepleie hvor innholdet er faglig oppdatert, kvalitetssikret og pedagogisk tilrettelagt for dagens sykepleiestudenter. Klinisk sykepleie gir et faglig kunnskapsgrunnlag som studenten bygger på i hele utdanningen og senere i sin yrkespraksis. Læreverket gir teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør et viktig grunnlag for sykepleierens forståelse, vurderinger og handlinger. Sykepleien knyttes til konsekvensene av somatiske sykdommer, skader og symptomer. I den nye utgaven er det særlig lagt vekt på å tydeliggjøre sykepleiefaglige utfordringer, observasjoner, kliniske vurderinger og sykepleierens funksjoner. Antall kapitler er redusert fra 46 til 36 ved at flere av kapitlene er slått sammen, noen har gått ut og ett nytt kapittel er kommet til. 4. utg ISBN Pris kr. 799,00 Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud og Randi Grønseth Klinisk sykepleie 2 Ny utgave av Klinisk sykepleie hvor innholdet er faglig oppdatert, kvalitetssikret og pedagogisk tilrettelagt for dagens sykepleiestudenter. Klinisk sykepleie gir et faglig kunnskapsgrunnlag som studenten bygger på i hele utdanningen og senere i sin yrkespraksis. Læreverket gir teoretiske og praktiske kunnskaper som utgjør et viktig grunnlag for sykepleierens forståelse, vurderinger og handlinger. Sykepleien knyttes til konsekvensene av somatiske sykdommer, skader og symptomer. I den nye utgaven er det særlig lagt vekt på å tydeliggjøre sykepleiefaglige utfordringer, observasjoner, kliniske vurderinger og sykepleierens funksjoner. Antall kapitler er redusert fra 46 til 36 ved at flere av kapitlene er slått sammen, noen har gått ut og ett nytt kapittel er kommet til. 4. utg ISBN Pris kr. 799,00

10 Marianne Holm og Per Kristian Haugen Brukerundersøkelser i alderspsykiatri Gjennomførbare og nyttige? Pasienters, pårørendes og kommunehelsetjenestens evaluering av tilbudet ved seksjon for alderspsykiatri, Sykehuset Telemark Forlaget Aldring og helse 1. utg ISBN Pris kr. 150,00 I Stortingsmelding nr.25, , Mestring, muligheter og mening understrekes viktigheten av brukermedvirkning. Kunnskap om hvordan alderspsykiatriske pasienter og deres pårørende opplever og vurderer sin situasjon er et nødvendig og verdifullt grunnlag for tilrettelegging av tilbud. Alderspsykiatrisk seksjon, Sykehuset Telemark, har gjennom de siste 15 årene arbeidet målrettet for å finne ut hva brukerne mener om det alderspsykiatriske tilbudet. Pasienter og pårørende har blant annet fått spørsmål om hva slags hjelp de ønsker og om hvilke tjenester som fungerer godt eller dårlig. Samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten er også spurt. De første forskningsresultatene ble presentert i boken "Med tommestokk og fagbriller" av Marit Nåvik (INFO-banken 1999) og i den interne rapporten "Det er bra som det er?" av Per Kristian Haugen (2003). I denne boka samles det meste av de resultatene man har funnet, inklusive data fra de foregående rapportene. Boka gir inspirasjon og kunnskap om hvordan man kan gå fram for å styrke brukernes innflytelse. Knut Engedal Forlaget Aldring og helse 2. utg ISBN Pris kr. 300,00 Alderspsykiatri i praksis I den vestlige verden har det gjennom de siste 40 årene vokst fram et nytt psykiatrisk fagområde hvor eldre pasienter har stått i fokus. I Norge har alderspsykiatri som fagområde vært under utvikling fra tidlig på tallet. Boka som presenteres er skrevet av dr.med. Knut Engedal som er professor i alderspsykiatri. Dette er den første læreboka i alderspsykiatri skrevet i Norge. Boka gir en oversikt over alderspsykiatriens utvikling som fag og tar for seg de viktigste psykiske lidelsene i alderdommen, klassifikasjon, diagnostikk og utredning. Forfatteren drøfter ulike behandlingsstrategier for de forskjellige alderspsykiatriske lidelsene og tar for seg generelle aldringsprosesser sett fra biologisk og psykologisk synsvinkel. Boka tar opp spesielle utfordringer ved legemiddelbehandling av psykiske lidelser hos eldre og drøfter etiske og juridiske problemstillinger ved behandling av denne pasientgruppen.

11 Trude Helen Westerberg (red) Gode tilbud i demensomsorgen Demensteam, dagsenter og pårørendeskoler Forlaget Aldring og helse 1. utg ISBN Pris kr. 100,00 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse fikk i 2007 i oppdrag av Helsedirektoratet å administrere tre landsdekkende utviklingsprogrammer under Demensplan De tre programmene omfattet: 1) Diagnostikk og utredning av demens; 2) Dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens; og 3) Pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens. Programmene ble satt i gang allerede i 2007 og startet med en landsdekkende kartlegging av eksisterende tilbud i kommunene. Denne kartleggingen bygget videre på de tre tidligere kartlegginger Kompetansesenteret har gjennomført de siste ti årene. Kartleggingen har hatt som mål å få en beskrivelse av status før satsingen på utvikling av tilbud startet opp i forbindelse med arbeidet i Demensplan Rita Jacobsen og Siri Homelien Pårørende til personer med demens Om å forstå, involvere og støtte personer i Norge har en demenssykdom. Mange av dem bor hjemme og får omsorg av sine pårørende. I fremtiden vil omsorgen i stadig større grad ytes i hjemmet, der familien er en aktiv omsorgsaktør. Utfordringen for den offentlige helsetjenesten blir derfor ikke bare å utvikle omsorgstilbudet til personer med demens, men også å utvikle kunnskap og kompetanse om hvordan en skal forstå og samhandle med familien til den syke. 1. utg. ventes 16.mai 2011 ISBN Pris kr. 269,00 Denne boken henvender seg til studenter ved helsefagutdanninger på bachelor- og masternivå og helsepersonell som arbeider med personer med demens og deres pårørende. Boken bygger på teori og forskning om temaet. Pårørendes egne beretninger står sentralt i teksten, og det legges spesiell vekt på samhandling og dialog mellom pårørende og helsepersonell. Gjennom å forstå de pårørendes reaksjoner og fokusere på deres ressurser, ønsker og mål, og ved å involvere dem i alle faser av demenssykdommen, kan personer med demens og deres pårørende få et bedre liv med sykdommen.

12 Oddvar Stokke (red) og Tor-Arne Hagve (red) Undersøkelser ved sykdom 1. utg ISBN Pris kr. 430,00 Undersøkelser ved sykdom tar for seg ulike undersøkelser, samt hvordan disse brukes klinisk i utredning av sykdommer. Boken inngår i kunnskapspakken 37 C, som vil bestå av fem lærebøker i naturvitenskapelige fag. Det er lagt vekt på at boken skal formidle fagstoffet på en variert og engasjerende måte, godt tilpasset sykepleieutdanningen. Den er også aktuell for andre helsefaglige utdanninger, samt for medisin. Boken er delt i to hoveddeler: Del 1 består av ni kapitler der de ulike analyser og undersøkelser blir beskrevet. Hvert kapittel tar for seg undersøkelser innen et laboratoriemedisinsk fagområde. Del 2 omhandler utredning av sykdom i kroppens ulikeorgansystemer, og belyser undersøkelsene fra en klinisk side. Hvilke undersøkelser fra bokens første del vil en erfaren kliniker bruke for å stille en best mulig og sikker diagnose? Hver bok i 37 C serien har et eget individuelt tilpasset nettsted som fungerer som en digital arbeidsbok for studentene Stein Ørn (red), Johnny Mjell (red) og Edvin Bach-Gansmo (red) Sykdom og behandling Boken tar for seg grunnleggende sykdomslære, sykdomsprosesser og sykdommer i kroppens ulike organer. Sykdom og behandling er den fjerde boken i den naturvitenskapelige kunnskapspakken 37 ºC. Boka er delt inn i fire deler: Del 1 gir en innføring i de viktigste begrepene som anvendes i innenfor sykdomslære, bl.a. hvordan organisk sykdom henger sammen med ulike typer celleskade. Del 2 gir en grunnleggende forståelse av hva som skjer ved den enkelte sykdomsprosess. 1. utg ISBN Pris kr. 934,00 I del 3 presenteres sykdommer i de enkelte organer og fremstillingen her bygger på kunnskapen fra del 2. Slik får leseren forståelse for at det er de samme patofysiologiske fenomenene som er virksomme ved mange ulike sykdommer. I del 4 omtales emner som er relatert til sykdomslære og det bygges videre på kunnskapen som er gitt i bokens andre deler. Bokens pedagogiske oppbygning suppleres av oversiktlige tabeller og informative figurer, kliniske eksempler og kontrollspørsmål. Inngår i læreverket Kunnskapspakken 37 grader C.

13 Merete Steen (red) og Miklos Degré (red) Mikrober, helse og sykdom 1. utg ISBN Pris kr. 519,00 Mikrober, helse og sykdom gir en grunnleggende innføring i klinisk mikrobiologi og dekker kravet til pensum i mikrobiologi for bachelorstudiet i sykepleie Del 1 presenterer grunnleggende kunnskap om hovedgruppene av mikrober og mikrobenes sykdomsskapende egenskaper. Del 2 fokuserer på samspillet mellom mennesker og mikrober. Del 3 presenterer de sykdomsskapende mikrobene ut fra hvilke organsystemer de lager infeksjoner i. Del 4 gir en innføring i hovedprinsipper for smittevern i samfunnet generelt og i helsetjenesten. Mikrober, helse og sykdom er en del av 37 C serien, som vil bestå av fem lærebøker i medisinske og naturvitenskapelige fag og et felles nettsted tilknyttet hver av bøkene. Inngår i læreverket Kunnskapspakken 37 grader C. Hedvig Nordeng (red) og Olav Spigset (red) Legemidler og bruken av dem 1. utg ISBN Pris kr. 622,00 Legemidler og bruken av dem gir grunnleggende innføring i klinisk farmakologi og dekker kravet til kunnskap for bachelorstudiet i sykepleie Legemidler og bruken av dem er den første boka i den naturvitenskapelige kunnskapspakken 37 C, som består av fem lærebøker og et felles nettstedet. Selv om de fem bøkene er utviklet som en helhet, kan hver bok brukes uavhengig av de andre bøkene i kunnskapspakken. Denne første boka i kunnskapspakken 37 ºC gir grunnleggende innføring i klinisk farmakologi og dekker kravet til kunnskap for bachelorstudiet i sykepleie. Boka er delt inn i fire deler. Del 1 gir en generell overordnet innføring i fagområdet. Del 2 viser hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsprosesser, mens del 3 handler om legemiddelbehandling ved sykdommer i de enkelte organer og organsystemer. Del 4 tar for seg bruk av legemidler hos spesielle pasientgrupper og ved spesielle tilstander. I denne delen omtales også naturmedisin kliniske eksempler bidrar til å binde teori og praksis sammen. Det er lagt vekt på å forklare fagstoffet med utgangspunkt i sykepleierens hverdag.

14 Lars Gunnar Lingås Over andres dørstokk Yrkesetikk i arbeid hjemme hos klienter og pasienter Boken tar opp de mange praktiske og prinsippielle valgene ved det å arbeide i andres hjem Stadig flere mennensker som er avhengige av pleie- og omsorgstjenester, bor i eget hjem. Utfordringene for de profesjonelle hjelperne er å vurdere hvilken etikk som legges til grunn når de trår over andres dørstokk. I boken presenteres en etisk refleksjonsmodell som er anvendelig i møte med hverdagens etiske utfordringer. Hjemmehjelpere, sykepleiere, vernepleiere, leger, barnevernspedagoger og fysioterapeuter er noen av de yrkesgruppene som vil ha stor nytte av boken. Kommuneforlaget 4. utg ISBN Pris kr. 290,00 Lisbet Grut Livsløp og aldring med en sjelden diagnose Et brukerperspektiv på kompetansesentrene Forlaget Aldring og helse 1. utg ISBN Pris kr. 150,00 Tema for boken er brukeres erfaringer med kompetansesentre for sjeldne diagnoser. Den springer ut fra prosjektet «Livsløp og aldring blant personer (40 +) med en sjelden tilstand». Mange som har en sjelden medisinsk tilstand er inne i komplekse aldringsprosesser. For enkelte diagnoser er det historisk nytt at personene blir gamle de er pionérgenerasjoner i lange livsløp og ny aldring. Sjeldenheten innebærer at det er svært få å dele livserfaringer med som er relatert til diagnosen. Vanligvis er det også lite kunnskap blant ansatte i helse- og velferdssektoren. Boken er basert på dybdeintervjuer med personer som har fem forskjellige diagnoser, knyttet til tre av de 16 nasjonale kompetansesentre for sjeldne diagnoser som er i Norge. Den dreier seg om hvordan brukerne opplever kompetansesentrenes tilbud og tilnærminger sett i et livsløpsperspektiv. Den belyser hvordan brukerne nytter tilbudene, hva de savner, og hvordan deres behov blir møtt gjennom livsløp og aldring. Slike brukererfaringer er av stor betydning når tiltak skal legges til rette. Aldringen stiller brukerne overfor nye utfordringer som kompetansesentrene må møte med tilrettelagte tilbud. velferdssektoren.

15 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Fossland mfl Livshistorier i teori og praksis Kr. 379,00 Hjort Alderdom Kr. 299,00 Solheim Demensguide Kr. 388,00 Lykkenborg De skal jo allikevel dø Kr. 309,00 Hunderi mfl Vegen inn i skoddeheimen Kr. 320,00 Carlenius Omsorg ved livets slutt Kr. 245,00 Husebø mfl De siste dager og timer Kr. 72,00 Stordalen Praktiske sykepleieferdigheter Kr. 438,00 Martinsen mfl Prosedyrekunnskap i sykepleien Kr. 499,00 Ranhoff mfl Sykehjemsmedisin Kr. 338,00 Sortland Ernæring Kr. 398,00 Kirkevold mfl Geriatrisk sykepleie Kr. 719,00 Almås mfl Klinisk sykepleie 1 Kr. 799,00 Almås mfl Klinisk sykepleie 2 Kr. 799,00 Holm mfl Brukerundersøkelser i alderspsykiatri Kr. 150,00 Engedal Alderspsykiatri i praksis Kr. 300,00 Westerberg Gode tilbud i demensomsorgen Kr. 100,00 Jacobsen mfl Pårørende til personer med demens Kr. 269,00 Stokke mfl Undersøkelser ved sykdom Kr. 430,00 Ørn mfl Sykdom og behandling Kr. 934,00 Steen mfl Mikrober, helse og sykdom Kr. 519,00 Nordeng mfl Legemidler og bruken av dem Kr. 622,00 Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

16