Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie"

Transkript

1 1 Skogen Boligsameie Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Skogen Boligsameie det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Skogen Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Skogen Boligsameie avholdes tirsdag 14 april 2015 kl i Klubbhuset på Siggerud. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra beboere i Lerkeveien B) Forslag fra Odd Einar Nordheim C) Fra styret utvidelse av parkeringsanlegg D) Fra styret heving av kategori garasjeleie E) Fra styret endre 12 i vedtektene Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 2 medlemmer valgkomité Oslo Styret i Skogen Boligsameie Arne G. Ruud Olsen(s) Magnus Hegg Gulliksen(s) Cecilie Kristiansen(s) Knut Egil Nilo(s) Trine Lise Thoresen(s)

3 3 Skogen Boligsameie ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder Arne G. Ruud Olsen Måltrostveien 4 B Styremedlem Magnus Hegg Gulliksen Lerkeveien 4 B Styremedlem Cecilie Kristiansen Lerkeveien 1 A Styremedlem Knut Egil Nilo Svaleveien 5 A Styremedlem Trine Lise Thoresen Rugdeveien 6 D Varamedlem Ken Roger Uteng Andersen Svaleveien 13 D Varamedlem Hanne Margrethe Hjelm Erleveien 8 D Valgkomiteen Håkon Sørlie Ketil Skrettingland Lerkeveien 8 D Erleveien 6 D Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Skogen Boligsameie Sameiet består av 144 seksjoner. Skogen Boligsameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i Ski kommune med følgende adresse: Måltrostveien 2-12A,b,c,d Svaleveien 1-7A,b,c,d Svaleveien 13 Svaleveien 2,4,8,10A,b,c,d Rugdeveien 2-12A,b,c,d Meiseveien 1,2,4A,b,c,d Lerkeveien 1-7A,b,c,d Lerkeveien 4-8A,b,c,d Erleveien 1A,b,c,d Erleveien 2-8A,b,c,d Gårds- og bruksnummer: 104 /294 Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Skogen Boligsameie har ingen ansatte.

4 4 Skogen Boligsameie Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er EY. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-, mot budsjett kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av innkrevd kostnader garasjestrøm. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-, mot budsjett kr ,-. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr ,-. Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Kommentarer til budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Driftsbudsjettet fremkommer med ett overskudd på kr ,-. Likviditetsbudsjett (hensyntatt avdrag på lån og avskrivninger) se vedlegg i årsberetningen viser ett negativt resultat på kr 1 120,-. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2014.

5 5 Skogen Boligsameie Forsikring Forsikringspremien for 2015 er reduisert med ca. 20 % etter at styret har forhandlet seg til bedre vilkår. Lån Skogen Boligsameie har lån i Dnb. Serielån. Nedbetalt Flytende rente 6,55%. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Skogen Boligsameie Arne G. Ruud Olsen(s) Magnus Hegg Gulliksen(s) Cecilie Kristiansen(s) Knut Egil Nilo(s) Trine Lise Thoresen(s)

6

7

8 8 Skogen Boligsameie SKOGEN BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

9 9 Skogen Boligsameie SKOGEN BOLIGSAMEIE BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Asfaltering SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostn Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR SKOGEN BOLIGSAMEIE ARNE G. RUUD OLSEN(s) MAGNUS HEGG GULLIKSEN(s) CECILIE KRISTIANSEN(s) KNUT EGIL NILO(s) TRINE LISE THORESEN(s)

10 Skogen Boligsameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Garasjeleie Asfaltering Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Vedrørende strøm garasje Korrigeringer på reskontro 65 Gebyr ikke avlest garasjestrøm Korreksjon strøm garasje SUM ANDRE INNTEKTER

11 11 Skogen Boligsameie NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket besposning for kr jf. note 9. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold utvendig anlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Verktøy og redskaper -299 Snørydding Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -320 Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -273 Porto Vedlikehold biler/maskiner osv Bankgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

12 12 Skogen Boligsameie NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 690 Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter 26 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 11 FINANSKOSTNADER Renter lån i DNB Gebyr lån i DNB -900 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 UTENOMHUSARBEIDER/ ASFALTERING Kostpris/Bokf.verdi Avskrevet tidligere år Avskrevet i år SUM UTENOMHUSARBEIDER/ ASFALTERING Asfalteringen avskrives over 20 år. NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 14 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN DNB Lånet er et serielån med flytende rente. Rentesatsen pr var 6,55%. Løpetiden er 20 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 15 Ingen pantstillelse. Blankolån

13 13 Skogen Boligsameie Forslag A: FORSLAG TIL SAK SOM ØNSKES BEHANDLET I SAMEIERMØTET Beskrivelse: Undertegnede beboere ønsker mer lys i øverste del av Lerkevegen, i bakken fra parkeringsplassen i veiskille ved Måltrostveien og nedover et stykke - mellom strøsandkassen og Lerkeveien 7. Vi foreslår at det settes opp en lyktestolpe ca. 2-3 meter nedenfor strøsandkassen slik at det blir lys i bakken i den mørke årstiden. Begrunnelse: Om vinteren er det ofte farlig glatt i bakken selv om det strøs jevnlig. Grunnen er at når det er sol om dagen og frost om natten, renner smeltevannet over strøsanden og gjør bakken om til en farlig sklie. Fordi det er en nedoverbakke, er det vanskeligere å hindre fall, særlig morgen kveld i den mørke årstiden. Da er det så mørkt akkurat her at det er umulig å se hvor det er trygt å gå. Vi vet at det har skjedd ankelbrudd på grunn av dette, og det er vel bare et tidsspørsmål før alvorligere skader oppstår. Vi mener sameiet har et ansvar for at stikkveiene er trygge å ferdes på for alle beboerne i sameiet, både gamle og unge. Jeg tenker også på våre besøkende, vi har vel et visst ansvar for fremkommeligheten når det gjelder forskjellige tjenesteytelser, som f.eks. hjemmetjenesten, ambulanser etc. Vi har ikke innhentet prisoverslag, så vi ønsker primært at styret innhenter priser for forskjellige muligheter for å sette opp et lys i "Lerkebakken" og at prisen(e) tas med i forslaget som sendes sammen med saksdokumentene til sameiermøtet. Dersom styret ikke har mulighet til å foreta en kostnadsinnhenting, ber vi om tilbakemelding om dette. Da vil undertegnede forsøke å innhente priser fra leverandører og ettersende et prisoverslag over forskjellige muligheter til styret. Med vennlig hilsen undertegnede beboere i Lerkevegen: NAVN: ADRESSE: Mai Lindegård (sign.) Lerkevegen 6 D Anja Paulus (sign.) Lerkevegen 6 B Odd Inge Rand (sign.) Lerkevegen 7 D Knut Hongrø (sign.) Lerkevegen 7 A Stine Larsen (sign.) Lerkevegen 7 B Ragnhild O. (sign.) Lerkevegen 6 A

14 14 Skogen Boligsameie Forslag B: Forslag fra Odd Einar Nordheim. Viser til etterfølgende vedlegg.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 25 Skogen Boligsameie Forslag C: Fra styret Forslaget gjelder utvidelse av parkeringsområde ved Svaleveien i forbindelse med garasjeprosjektet, og ny plassering av U6 og U7. Forslaget krever flytting og fjerning av jordmasser foran Meiseveien 2. Det er i dag 26 plasser på plassen, samt et vedtatt forslag om utvidelse med 6 plasser fra Det nye forslaget gir plass til maksimalt 44 plasser, og vi refererer her til vedlagte tegninger. Alternativt kan vi få til kun de 2 nedre rekker med maksimalt 34 plasser om vi utvider denne dobbeltrekke av plasser med 6, og ikke vedtar den øvre rekken. Som et ytterligere alternativ, kan den øvre rekken reduseres med 9 plasser som ligger mot Meiseveien 2, slik at denne rekken blir 7, og slik at det totale antall da blir 41. Dagens situasjon:

26 26 Skogen Boligsameie Ny tegning av garasjeområde U6 og U7 med nytt parkeringsområde Forslag D: Fra styret Forslaget gjelder heving av kategori garasjeleie (gjelder alle med garasje) og ny kategori garasjelån (gjelder alle med ny garasje) til nivået vedtatt i ekstraordinært sameiermøte som var på inntil kr 700,- pr mnd. Garasjeleie kr 100,- pr. mnd. og garasjelån ca. kr 550,-. pr. mnd. Garasjeleien skal benyttes til nødvendige tiltak på eiendommen i forbindelse med bruk av garasjene. Forslag E: Fra styret Forslaget gjelder endring av 12 Garasjer og Boder, med en tilføyelse etter siste setning som lyder: «Regler for bruk av garasjeanleggene bestemmes av styret.» Tilføyelsen lyder: «I spesielle situasjoner som nybygging, nødvendig renovering og lignende, og dersom det er hensiktsmessig for vedlikehold av sameiets eiendom, kan eier av en garasje overføres til en annen og tilsvarende garasje, sammen med bruksretten. Det skal søkes å finne en tilsvarende garasje så nær eiers bolig som mulig.»

27 27 Skogen Boligsameie VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 2 år foreslås: Arne G. Ruud Olsen Måltrostveien 4 B B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Cecilie Kristiansen Knut E. Nilo Lerkeveien 1 A Svaleveien 5 A Styremedlemmer som ikke er på valg: Magnus Hegg Gulliksen Trine Lise Thoresen Lerkeveien 4 B Rugdeveien 6 D C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Ken Roger Uteng Andersen Svaleveien 13 D 2. Hanne Margrethe Hjelm Erleveien 8 D D. Som valgkomité for 1 år foreslås: I valgkomiteen for Skogen Boligsameie Håkon Sørlie Ketil Skrettingland

28 28 Skogen Boligsameie Orientering om sameiets drift Styrets arbeid - Behandling av innkommende utbyggingssaker og forespørsler fra beboere - Innkreving av husleie og garasjestrøm - Garasjestrømmålinger og registreringer - Videreutvikling av administrative rutiner, og bruk av OBOS styreverktøy "styrerommet.net" - Vedlikehold av sameiets nettsider; - Oppfølging av nødvendige tiltak for oppgraderte lekeplasser - Garasjeprosjekt, oppfølging av godkjenningsskjemaer, oppfølging av tilbud, tilbudsevaluering, møter med tilbydere og beboere, avtalehåndtering og div. planlegging - Møte med rodeledere for planlegging av dugnader og diverse tiltak - Besvart og behandlet 241 saker/forespørsler på mail - Administrasjon av hengerutleie og regnskap for dette. Utleiebok skal føres fortløpende, og refereres halvårlig på styremøter. Ingen kostnader er påløpt i perioden, og regnskap/overskudd fram t.o.m. august 2014 var kr. 3000,- for 15 utleier a kr. 200,-. Hengerutleie fortsetter ut brukstiden for hengerne, og forslaget er at utleien deretter termineres. - Oppfølging av avtale om brøyting/bortkjøring av snø, samt oppfølging og utbedring av brøyteskader - Arbeid med parkeringsproblematikk, herunder varsel om borttauing av biler som er hensatt i strid med vedtektene - Vurdering av nødvendig utvidelse av parkeringsområder i forbindelse med garasjeprosjektet - Det er avholdt 14 styremøter i tillegg til ordinært sameiermøte og 141 vedtak er fattet Styret Styrets e-post adresse: Hjemmeside: skogen-bolig.com Vaktmestertjeneste Ingen fast vaktmestertjenester. Parkering Sameiet har egne parkeringsplasser og garasjer. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til

29 29 Skogen Boligsameie forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Kabel-TV Avtale med Viken Fibernett AS Avtale om leveranse av elektrisk kraft Sameier får levert kraft fra Energi 1 Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 INNLEDNING 1 HUSORDENSREGLER for SKOGEN BOLIGSAMEIE Skogen Boligsameie er et boligsameie hvor sameierne i fellesskap, og ingen andre, er ansvarlige for at eiendommen blir holdt i hevd. Alle utgifter forbundet med dette må dekkes av sameierne i fellesskap. De enkelte sameiere (hjemmelshavere) er ansvarlige for at bestemmelsene i ordensreglene for eiendommen blir fulgt. Husorden er ikke bare plikter, men vær oppmerksom på at den skal sikre beboerne orden, ro og hygge i nærmiljøet. 1. ALMINNELIG ORDENSREGLER a) Trafikkskiltingen til stikkveiene skal respekteres: - Unødig kjøring skal unngås. Ingen må sette fra seg kjøretøyer, campingvogner eller tilhengere på plasser eller stikkveier. Overtredelse kan medføre borttauing på eierens regning og risiko. Hensetting av campingvogner, tilhengere, båter, avskiltede biler 0.1. på sameiets grunn skal kun skje på egnede plasser, etter tillatelse fr styret. Man kan kun parkere 3 dager sammenhengende på sameiets parkeringsplasser. Hvis dette ikke overholdes vil bileier bli varslet om at denne må fjernes. Hvis så ikke skjer vil styret bestille borttauing av gjeldende bil. b) Sameierne skal i fellesskap holde lekeplasser og øvrige fellesområder i orden. Når det gjelder hagearealet som hver seksjon har fått bruksretten over, skal dette til enhver tid holdes i orden av den enkelte sameier. c) De planer for veier, gjerder, hageanlegg, lekeplasser, parkeringsplasser o.l. som sameiet vedtar, må respekteres. d) Banking, risting og lufting av tøy e.l. må ikke foretas ved siden av opphengt vasketøy. Tørking av tøy må kun skje på tørkeplassen. Tørkeplassen skal ikke benyttes på sønog helligdager, 1. og 17. mai, samt etter kl på dager før disse. e) Flaggstenger, markiser, antenner el, må ikke settes opp uten godkjenning fra eventuelt berørte naboer.

48 2 Søknad om å drive radiostasjonsvirksomhet (PR-radio), skal rettes til styret. Installert utstyr skal ikke forstyrre kringkastingstjenesten (radio og TV). 2. REGLER OM RO I BOLIGEN a) Det bør være ro i boligen fra kl til kl på hverdager, og etter k på lørdager og før helligdager. b) Radio og TV må benyttes hensynsfullt, og avdempes særlig etter k c) Musikkundevisning tillates kun etter særskilt avtale med og samtykke fra de øvrige naboer i samme hus. 3. SØPPELKASSER a) Plassering av søppelkasser skal ikke føre til sjenanse for øvrige sameiere. Oppstår tvist om plassering, avgjøres tvisten av sameiets styre. Alle matrester eller annet avfall som kan avgi lukt, må pakkes inn før det kastes i søppelkassen. Dette er spesielt viktig i den varme årstiden. Det skal til enhver tid være ryddig og rent rundt søppelkassene, slik at utøy ikke blir tiltrukket. b) Vær oppmerksom på søppeltømming ikke blir utført om vinteren, dersom snøen blokkerer adkomsten til kassene. 4. VEGGDYR Dersom det blir påvist veggdyr e.l. i en seksjon, må seksjonseieren straks iverksette tiltak for egen regning, for å få boligen rengjort. 5. HUSDYR Generelt. a) Ved enhver anskaffelse av husdyr, må skriftlig samtykke fra flertallet av de øvrige seksjoner i samme hus innhentes. Styret avgjør eventuell tvist. Sameiet kan forlange husdyr fjernet, dersom en finner at husdyrets eierfamilie ikke overholder gjeldende bestemmelse for husdyrhold. b) Husdyreieren plikter straks å fjerne ekskrementer som dyret har etterlatt seg. c) Husdyreieren er erstatningspliktig for enhver skade forårsaket av dyret.

49 3 d) Husdyret skal kunne identifiseres f.eks. ved at hunder skal være halsbånd med eierens navn og eventuelt telefonnummer. Katter kan eventuelt øremerkes. Regler for hundehold. a) Hunden bør luftes av husstandens medlemmer. Dersom den luftes av andre, må vedkommende være voksen og kjenne hunden og sameiets regler for hundehold. b) Hunden skal føres til egnet sted hvor fri lufting kan foregå. Det vil si i skogen rundt Siggerud, i en avstand på minst 200 m fra nærmeste bebyggelse. c) Lufting av hund må ikke foregå på steder som f.eks. tørkeplasser, lekeplasser, sandkasser, plener og parkanlegg. d) Hunden må ikke være alene i boligen dersom den ikke er dressert til dette (den kan ellers pipe og gneldre og være til stor sjenanse for naboene. Tenk også på hunden selv!) Huden må likeså ikke settes på terrassen. Regler for kattehold. a) Hannkatter skal kastreres. Anbefalt tidspunkt fra veterinær, er en alder fra 6 til 12 måneder. b) Hunnkatter på enten steriliseres, eller gis p-piller eller p-sprøyter, for å unngå uønskede kattekull. 6. MELDINGER FRA STYRET Alle mulige meldinger fra styret til sameierne ved rundskriv, skal gjelde på samme måte som ordensreglenes bestemmelser. *************************

50

51

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Velkommen til sameiermøte, den 14. april kl 17.00. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 E/S Tiedemannsjordet Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte, den 9. april kl 18. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret

Detaljer

Til aksjonærene i AS Kirkevang

Til aksjonærene i AS Kirkevang Til aksjonærene i AS Kirkevang Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer