Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter"

Transkript

1 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Eierseksjonssameiet Saga Senter det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Eierseksjonssameiet Saga Senter Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Saga Senter avholdes mandag 27.april 2015 kl i Torget Pub Jessheim. Før sameiermøtet vil det bli avholdt et beboermøte fra kl Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Fordelingsnøkler bolig- næring, tillegg til vedtektene B) Vedtektsendring Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo Styret i Eierseksjonssameiet Saga Senter Sunil Verma/s/ Ingun Aalborg Aas/s/ Børre Lian/s/ John Kennet Rustad/s/ Per Wikstad/s/

3 3 Eierseksjonssameiet Saga Senter ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder Sunil Verma Styremedlem Ingun Aalborg Aas Styremedlem Børre Lian Styremedlem John Kennet Rustad Styremedlem Per Wikstad Varamedlem Torkil Bjørn Varamedlem Gøran Mago Ramstad Styrets medlemmer består i dag av 4 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Eierseksjonssameiet Saga Senter Sameiet består av 118 boligseksjoner og 5 næringsseksjoner. Eierseksjonssameiet Saga Senter er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i Ullensaker kommune med følgende adresse: Dampsaga Alle 2-32 Gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Eierseksjonssameiet Saga Senter har 1 ansatt på deltid Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er EY.

4 4 Eierseksjonssameiet Saga Senter KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr Andre inntekter på kr gjelder tilskudd fra Jessheim Byutvikling AS vedr. installasjon av porter i garasjeanlegg inn til beboerparkering. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr Avvik mot budsjett skyldes i hovedsak følgende forhold: Personalkostnader lønnskostnader til ansatt vaktmester, etterbetaling for 2013 Drift og vedlikehold færre inngåtte/rimeligere driftsavtaler enn forutsatt, lite behov for generelt vedlikehold på bygningsmasse Forsikring rimeligere forsikringspremie pga bytte av forsikringsselskap Elektrisk energi lavt budsjetter pga usikkerhet mht målere og forventet forbruk Kabel-/Tv-anlegg kreditering fra leverandør pga mangelfull tjeneste Inntekter og kostnader til fjernvarme er trukket ut av budsjettet for 2014, da dette er ført i eget brenselsregnskap i balansen, jfr note 16. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Kommentarer til budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

5 5 Eierseksjonssameiet Saga Senter KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert følgende endringer fra Felleskostnader brøk bolig reduseres fra kr 18 kr pr m2 til kr 17 pr m2 pr mnd. Likedelt beløp alle seksjoner økes fra 334 pr mnd til kr 350 pr mnd. Felleskostnader N2 (Rema) økes fra kr 9 pr m2 til kr 12 pr m2 pr mnd Fjernvarme bolig økes fra kr 7 pr m2 til kr 8 pr m2 pr mnd. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Eierseksjonssameiet Saga Senter Sunil Verma/s/ Ingun Aalborg Aas/s/ Børre Lian/s/ John Kennet Rustad/s/ Per Wikstad/s/

6

7

8 8 Eierseksjonssameiet Saga Senter EIERSEKSJONSSE. SAGA SENTER RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 4,100,454 2,491,507 3,985,254 4,003,416 Andre inntekter 3 120, SUM DRIFTSINNTEKTER 4,220,454 2,491,507 3,985,254 4,003,416 DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader 4-100, , ,000 Styrehonorar 5-286, , ,000 Revisjonshonorar 6-3, ,000-6,000 Forretningsførerhonorar -158,885-91, , ,000 Konsulenthonorar 7-31,959-17,289-40,000-50,000 Drift og vedlikehold 8-619, ,298-1,104, ,000 Forsikringer -308, , , ,000 Energi/fyring 9-701, , , ,000 Kabel-/TV-anlegg -275, , , ,584 Andre driftskostnader , , , ,000 SUM DRIFTSKOSTNADER -3,210,241-2,002,030-3,379,730-3,779,584 DRIFTSRESULTAT 1,010, , , ,832 FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter 11 50,565 8, ,000 Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 50,344 8, ,000 ÅRSRESULTAT 1,060, , , ,832 Overføringer: Til opptjent egenkapital 1,060, ,883

9 9 Eierseksjonssameiet Saga Senter BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader 9,501 12,456 Kundefordringer Kortsiktige fordringer 13 5,581 6,452 Driftskonto i OBOS-banken 581, ,354 Sparekonto i OBOS-banken 2,504,188 1,806,640 SUM OMLØPSMIDLER 3,100,794 2,256,422 SUM EIENDELER 3,100,794 2,256,422 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital 14 1,558, ,883 SUM EGENKAPITAL 1,558, ,883 GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader 247, ,608 Leverandørgjeld 582, ,194 Skyldig til offentlige myndigheter 15 2,510 0 Brenselsregnskap ,647 Annen kortsiktig gjeld , ,091 SUM KORTSIKTIG GJELD 1,542,356 1,758,539 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3,100,794 2,256,422 Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo Styret i Eierseksjonssameiet Saga Senter Sunil Verma/s/ Ingun Aalborg Aas/s/ Børre Lian/s/ John Kennet Rustad/s/ Per Wikstad/s/

10 Eierseksjonssameiet Saga Senter NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasje 349,200 Felleskostnader bolig fordelt etter brøk 1,833,360 Felleskostnader bolig fordelt likt pr seksjon 371,700 Felleskostnader næring fordelt etter brøk 1,014,000 Felleskostnader næring fordelt likt pr seksjon 12,600 Felleskostnader næring 2 fordelt etter brøk 135,540 Felleskostnader næring 2 fordelt likt pr seksjon 3,150 Kabel-TV 380,904 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 4,100,454 NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Jessheim Byutvikling, tilskudd port garasjeanlegg 120,000 SUM ANDRE INNTEKTER 120,000

11 11 Eierseksjonssameiet Saga Senter NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn -47,019 Påløpte feriepenger -5,877 Arbeidsgiveravgift -47,855 SUM PERSONALKOSTNADER -100,752 Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr ,-. I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 4 242,-, jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 3 625,-. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS -31,959 SUM KONSULENTHONORAR -31,959 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger -15,432 Drift/vedlikehold VVS -4,375 Drift/vedlikehold elektro -13,675 Drift/vedlikehold utvendig anlegg -122,993 Drift/vedlikehold heisanlegg -157,497 Drift/vedlikehold brannsikring -23,914 Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg -131,788 Drift/vedlikehold garasjeanlegg -150,183 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -619,857 NOTE: 9 ENERGI/FYRING Elektrisk energi -511,069 Avregning varme bolig 2013/ ,733 SUM ENERGI / FYRING -701,802

12 12 Eierseksjonssameiet Saga Senter NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -7,254 Driftsmateriell -28,519 Vaktmestertjenester -433,086 Renhold ved firmaer -124,801 Snørydding/gressklipping -88,296 Andre fremmede tjenester -10,387 Trykksaker -1,412 Møter, kurs, oppdateringer mv. -2,400 Andre kostnader tillitsvalgte -4,242 Andre kontorkostnader -7,942 Telefon, annet -1,200 Porto -10,864 Bank- og kortgebyr -2,274 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -722,676 NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 1,861 Renter av sparekonto i OBOS-banken 47,548 Renter av for sent innbetalte felleskostnader 1,156 SUM FINANSINNTEKTER 50,565 NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter på leverandørgjeld -221 SUM FINANSKOSTNADER -221 NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Skattetrekk overført OBOS 975 Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) 4,606 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 5,581 NOTE: 14 OPPTJENT EGENKAPITAL Opptjent egenkapital bolig 1,215,300 Opptjent egenkapital næring 437,529 Opptjent egenkapital næring 2 31,918 Opptjent egenkapital garasjer -126,308 SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 1,558,439

13 13 Eierseksjonssameiet Saga Senter NOTE: 15 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk -975 Skyldig arbeidsgiveravgift -1,535 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -2,510 NOTE: 16 BRENSELSREGNSKAP 2013/2014 Akonto innbetalinger 1,887,112 Fjernvarme -2,049,929 Kostnadsført avregning bolig 190,733 Til gode seksjon overført kortsiktig gjeld -27,916 SUM BRENSELSREGNSKAP 0 NOTE: 17 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger -5,877 Avregning varme seksjon / ,916 Oppstartkapital som er planlagt tilbakebetalt på et senere tidspunkt -675,720 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -709,513

14 14 Eierseksjonssameiet Saga Senter RESULTATREGNSKAP PR FORDELT PR. AVDELING Bolig Næring Næring 2 Garasjer DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2,585,964 1,026, , ,200 Andre inntekter ,000 SUM DRIFTSINNTEKTER 2,585,964 1,026, , ,200 DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader -68,705-26,798-5,249 0 Styrehonorar -274,854-9,317-2,329 0 Revisjonshonorar -3, Forretningsførerhonorar -152,434-5,164-1,287 0 Konsulenthonorar -17,597-12,022-2,340 0 Drift og vedlikehold -315, ,286-15, ,183 Forsikringer -152, ,984-25,424 0 Energi/fyring -342, ,201-42,130-98,860 Kabel-/TV-anlegg -275, Andre driftskostnader -464, ,831-33,687-41,410 SUM DRIFTSKOSTNADER -2,068, , , ,453 DRIFTSRESULTAT 517, ,879 10, ,747 FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter 25,092 21,351 4,122 0 Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 24,982 21,257 4,104 0 ÅRSRESULTAT 542, ,137 14, ,747

15 15 Eierseksjonssameiet Saga Senter Orientering om sameiets drift Møte aktivitet Det har vært avhold 8 styremøter i perioden siden siste ordinære årsmøte. Det er tillegg avhold flere møter med leverandører og tilbydere av de forskjellige tjenester til nytte for sameie. Styrets arbeid Sameie er nå i det 2. driftsåret og styret har dermed hatt fokus på de allerede etablerte avtaler og dets innhold, slik at de enkelte tjenester fra leverandører har blitt korrigert etter 1 års erfaring. Styret har i perioden behandlet 46 saker. Det har vær komplisert å finne frem til korrekte fordelingsnøkkel mellom Bolig og Næring når det gjelder kostnader. Det er føles riktig å nevnte at engasjementet rundt dette har vært god men tidskrevende, men fordelingsnøkler er nå på plass. I juni 2014 skiftet vi også leverandør av vaktmestertjenester for utvendig vedlikehold, rengjøring, snøbrøyting m.m. til Bygdeservice. I all hovedsak ble dette gjort på bakgrunn av tilbakemeldinger på brøytetjenester fra beboere og Næring. En annen stor sak i 2014 var omlegging av TV og Bredbånd til JKTV. Det begynte dårlig allerede fra starten i Juni mnd. og problemene vedvarte også utover juli/august mnd. Det var i tillegg en del uheldige hendelser utover høsten som også skapte en del hodebry for styret. Styret hadde hele tiden løpende dialog med JKTV og fikk også gehør for våre synspunkter vedr reklamasjoner og lignende. Sameiet fikk godskrevet kr som kompensasjon for problemene og ekstra arbeidet som dette medførte for styret og frustrasjon hos beboerne. Avtalen med JKTV utløper 01.jun Det er utført forbedringer i Garasjeanlegget ved at vegger og søyler er malt og parkering i næringsdelen er markert med hvite parkeringsfelt. Det har fra beboere vært ønske om innglassing av verandaer. Det har vært problematisk å få godkjent dette hos kommunen. Både leverandør og styret har jobbet med saken og prøver fortsatt å finne en løsning. Det kan nevnes at opparbeidelse av parkanlegget startes i disse dager og ferdigstilles frem mot høsten. Tverrveien åpner 2. Juli og dette vil forhåpentlig gi mindre støy og støvplager fra Algarheimsveien. På sameiermøte i 2014 fikk styre mandat til å gå videre med prosjektet Det hvite Huset på sagatomta. Styret har imidlertid valgt å legge dette på is inntil flere sameier er etablert. Kostnaden med å ferdigstille huset kan ikke bæres av vårt sameie alene. Lading av El-biler. Dette har blitt en problematisk sak for vårt og andre sameier. Felles elektrisk opplegg i garasjeanlegget vårt er ikke dimensjonert for lading av El-biler i forbindelse med parkeringsplassene. Styret har innhentet tilbud fra to elektriker firmaer for montering av skap med egne kurser for dette til de som har behov for lading av El-bil. Alternativ er at det legges opp egne kurser fra sameiers sikringskap. Uansett løsning vil

16 16 Eierseksjonssameiet Saga Senter medføre en betydelig kostnad og som de medel-biler må bekoste. Da det er per dags dato kun er to El-bil brukere i sameiet og etter gjennomgang med elektriker så tåler vårt anlegg foreløpig dette. Styret har derfor besluttet at strømforbruket for lading av faktureres månedlig med en fast sum til de to beboerne dette gjelder. Montering av nytt El-skap i garasjen må tas når det er flere brukere. Det er mange utleieleiligheter i Saga Senter. Styret pålegger derfor alle utleiere å Informere at lading av El-biler ikke er tillatt i garasjeanlegget uten at det bekostes eget opplegg for dette. Hvis dette misbrukes er det utleier som vil bli belastet for kostnader for eget El-opplegg for leiligheten. Vi oppfordrer alle til å besøke hjemmesiden til sagasenter jevnlig for informasjon. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmester Eierseksjonssameiet Saga Senter har avtale om vaktmestertjeneste med Bygdeservice AS som kan kontaktes på telefon Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må den enkelte eier påregne å måtte betale for tjenesten selv. Renhold Sameiet har avtale med Bygdeservice AS om renhold av fellesarealene. Gjeste-parkering Det er avsatt 6 plasser mot vest ved jernbanen. Husk å legge inn parkerings kort. Parkering max 3 dager. Nøkler/skilt Ekstra nøkler kan kun bestilles via styret. Skilt til ringeklokke og postkasse hentes på kontoret i åpningstiden Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

17 17 Eierseksjonssameiet Saga Senter Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

18 18 Eierseksjonssameiet Saga Senter 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Godtgjørelse til styret er foreslått satt til kr INNKOMNE FORSLAG A) Fordelingsnøkler bolig- næring, tillegg til vedtektene I Eierseksjonssameiet Saga Senter, skal det iht sameiets vedtekter, være kostnadsfordeling mellom boligdelen og næringsseksjonene i sameiet. Å få gjennomført kostnadsfordeling har vist seg å være svært utfordrende, da bolig og næring er veldig integrert, og har mye felles infrastruktur i bygget. Styret har i løpet av 2014 og vinteren 2015 arbeidet sammen med forretningsfører og utbygger/eier av næringsseksjonene Jessheim Byutvikling AS med gjennomgang av sameiets avtaler, strømabonnement, fjernvarmefordeling mv, for å fastsette kostnadsfordelingsnøkler i sameiet. Styret foreslår at følgende oversikt innføres som vedlegg til sameiets vedtekter. Avd Bolig SNR Avd Næring SNR Avd N2 SNR Avd Garasje SUM NEVNER Fordelingsnøkler: BRØK ALLE LIKEDELT GARASJE NÆRING NÆRING + N BOLIG + NÆRING HEIS 78,38 % 21,62 % 100,00 % VENTILASJON 33,33 % 66,67 % 100,00 % STRØM Målernr: % Målernr: ,70 % 46,35 % 8,95 % 21 % 100 % FORDELINGSNØKKEL FASTE VAKTMESTERTJENESTER SAGA SENTER BO- seksjon NÆ- seksjon N2 - seksjon 123 Objekt serie Nevner alle BRØK BOLIG NÆRING NÆRING2 GARASJE 70,34 % 18,23 % 3,52 % 7,91 % 100,00 % B) Vedtektsendring Vedtektenes 7 første ledd foreslås endret fra: 7 STYRET Sameiet skal ha et styre som består av inntil fem medlemmer. Det skal velges personlige varamedlemmer. Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av det sameiermøtet som foretar valget. Til: 7 STYRET Sameiet skal ha et styre som består av inntil fem medlemmer. Det kan velges 2-4 varamedlemmer. Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av det sameiermøtet som foretar valget.

19 Egne notater 19 Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2012-2013 Styremedlem Beate Viktoria Ørbeck 2012-2013 Styremedlem

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer