Program for Asker Kristelige Folkeparti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019"

Transkript

1 Program for Asker Kristelige Folkeparti Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. Det kristne menneskesynet tar utgangspunkt i menneskets ukrenkelighet. Verdigrunnlaget skal prege all vår politikk. Det forplikter oss til et sterkt engasjement for det enkelte menneske og en radikal omsorg for våre medmennesker og en rettferdig og bærekraftig forvaltning av verdens ressurser. Vi tror på at det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet. Disse fellesskapene skaper de beste løsningene og bidrar til at makt spres i samfunnet. 2. Helse og omsorg Folkehelse God folkehelse gir økt livskvalitet for det enkelte menneske, og er lønnsomt for kommunen på lengre sikt. Forebyggende arbeid med sikte på god folkehelse er derfor viktig. De viktigste områdene å jobbe med er å forhindre inaktivitet, usunt kosthold, røyking og rus. Kommunen tar hensyn til folkehelsa i all planlegging Kommunen arbeider videre med merking av turmulighetene i Asker Kommunen lager flere turstier som kan brukes av alle. Kommunen bedrer det kollektive tilbudet på transport og lager nok muligheter for parkering i forbindelse med populære utfartssteder Kommunen vedtar lave priser for familier, unge og funksjonshemmede i svømmehallene Kommunen legger til rette slik at alle kan få oppleve å høre til et sosialt nettverk Kommunen støtter rusfrie arenaer og arrangementer for unge Helsetjenesten Bærum sykehus må styrkes som lokalsykehus og dessuten tildeles områdefunksjoner. Legebilen som reiser ut til folk har vært en suksess. Det bør vurderes å etablere en mobil 1

2 radiologisk service slik at undersøkelser ved hjelp av røntgen kan gjøres hjemme hos personer med bevegelseshemming. Det lokalmedisinske senter på Søndre Borgen utvikles videre. Tilbudet av viktige akutte tjenester gitt av spesialister må beholdes og utbygges. Det gjelder hurtig behandling ved hjerteinfarkt som i dag utføres ved Oslo Universitetssykehus. Moderne behandling som reduserer skader må også tilbys de omtrent 130 beboere i Asker som hvert år får hjerneslag. Kommunen utvider Helsehuset på Søndre Borgen til et godt fungerende lokalmedisinsk senter Kommunen styrker ordningen med avlastning for pårørende til demente. Kommunen sørger for at omsorgen for demente styrkes med bedre undersøkelser og oppfølging. Kommunen sørger for at personer som ikke mestrer elektronisk behandling av sine saker, får personlig hjelp i møte med de kommunale tjenester Kommunen gir støtte til tiltak som forebygger abort Asker kommune går inn for at Bærum sykehus bygges ut som lokalt sykehus med funksjoner for hele Vestre Viken Helseforetak Asker kommune foreslår at det opprettes avansert forebyggende behandling for akutte hjerneslag på samme måte som ved akutt hjerteinfarkt Eldreomsorg Eldreomsorgen i Asker må tilpasses de eldres behov. Sosiale nettverk er viktig for alle. Derfor må kommunens planlegging av arealer ta hensyn til eldres behov for nærhet til sitt vante miljø. Boliger med livsløpsstandard må planlegges i praktisk nærhet ("rullatoravstand") til steder der folk kan møtes. Kommunen må legge boligmiljøene slik til rette at folk kan bo i egen bolig lengst mulig. Slik plassering av boligene gir også de hjemmebaserte tjenestene lettere arbeidsforhold. Hjemmesykepleien må få stor nok kapasitet og ha kvalifiserte medarbeidere. Planer for utbygging av sykehjem og andre typer boliger for eldre må følges opp slik at tidsfrister holdes. Nye omsorgsboliger og sykehjem må bygges innenfor kommunens grenser med en rimelig geografisk fordeling i kommunen. I tillegg til kvalifisert medisinsk behandling og pleie, må det legges til rette for tilbud på aktiviteter som møter beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov. Kommunen legger til rette for at boliger med livsløpsstandard bygges sentralt slik at eldre kan greie seg selv hjemme lengst mulig Kommunen tilbyr eldre og funksjonshemmede hjelp til å bo hjemme så lenge den enkelte ønsker det 2

3 Kommunen legger til rette for at det innenfor kommunens grenser bygges ut et tilstrekkelig antall plasser i institusjon med god balanse mellom plasser i sykehjem og plasser for avlastning og omsorgsboliger. Kommunen holder tempoet i planlegging og bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Kommunen utvikler videre eldresentrene i nærmiljøene. Kommunen etablerer et godt kvalifisert miljø i Asker som kan tilby god lindrende behandling for mennesker i slutten av livet. Kommunen legger til rette for at ideelle og andre private tilbud i eldreomsorgen må tilpasses de offentlige tilbud Kommunen bygger ut den ambulerende tjenesten fra vaktmester for eldre og funksjonshemmede Kommunen øker satser for omsorgslønn til pårørende som pleier eldre og funksjonshemmede. Kommunen styrker kultur- og andre tilbud på aktiviteter i institusjonene Kommunen legger til rette for et sunt og godt kosthold i omsorgen for eldre. Funksjonshemmede Tempo og utbygging av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne må økes fordi behovet ikke er dekket. Offentlig og privat samarbeid har vist seg effektivt. Kommunen må aktivt søke samarbeid med familier som vil være med å ta ansvar for de funksjonshemmede barnas fremtid gjennom bygging av leiligheter som barna eier selv, slik som for eksempel Borgenfaret. Kommunen planlegger på lang sikt og med økt tempo bygging av omsorgsboliger for personer med funksjonshemninger. Kommunen fremmer mer offentlig og privat samarbeid slik som for eksempel ved Borgenfaret og Bondistranda Kommunen sørger for at personer med funksjonshemming kan få mulighet til å eie egen bolig Kommunen utvikler videre driften ved Asker Produkt A/S og gir støtte til arbeidstrening for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kommunen fortsetter arbeider med å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede Kommunen styrker ordningen med personlig assistent for personer med stort hjelpebehov Kommunen gir støtte til de funksjonshemmedes organisasjoner Psykisk helse KrF vil at kommunen sørger for at de som søker hjelp opplever: Kontinuitet i kontakt med hjelpeapparatet Smidighet mellom de enkelte ledd i kjeden av tiltak fra kommune til spesialist 3

4 Et godt samarbeid innad på tiltaksnivå og mellom nivåene i helsetjenesten KrF forslår at: Kommunen prioriterer forebyggende tiltak innen psykisk helse for barn, unge og voksne slik som det forutsettes i Samhandlingsreformen (En reform av helse og sosialtjenestene i Norge vedtatt i 2012). Spesielt er det viktig for grupper som har dobbeltdiagnoser innenfor rus og psykiatri. Dette gjelder også barn og unge som har erfaringer med overgrep, spiseforstyrrelser og vold i familien. Kommunen legger til rette for at alle som trenger det får en individuell plan og en koordinator. Kommunen må sørge for tilstrekkelig kapasitet i sin koordinerende enhet. Kommunen styrker kunnskapen hos lærerne og helsesøstrene omkring tegn på psykiske problemer hos elevene. Kommunen styrker hjelpe- og botiltak som er lagt til rette for personer med psykiske vansker Kommunen styrker de lett tilgjengelige tilbudene uten ventetid Kommunen legger vekt på familien ved å styrke forebyggende tiltak innen familierådgivning. (Se punkt 2. nederst i programmet Kommunen legger til rette r for at asylsøkere og andre flyktninger med særskilte psykiske behov får nødvendig helsehjelp RUS Kommunen legger til rette for at skolen skaper gode holdninger i forhold til bruk av tobakk, alkohol og narkotika Kommunen legger til rette for at bruken av rusmidler reduseres blant barn og unge ved samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner og menigheter. Kommunen vedtar lengre åpningstid på den alkoholfrie restauranten Kira og etablerer flere rusfrie treffsteder Kommunen legger til rette for flere voksne i sentrum, blant annet ved bruk av flere natteravner Kommunen vedtar en mer restriktiv alkoholpolitikk for å hindre at problemer med rus oppstår Kommunen vedtar hyppigere kontroll med overholdelse av skjenkeløyver Kommunen styrker tiltak som bruker forebygging og omsorg for å motvirke rusmisbruk. Slike tiltak kan være Kirkens feltarbeid med varmestue, herberge og arbeidstiltak. Kommunen styrker botilbud og botiltak for personer med rusproblemer Kommunen bidrar til at de som er avhengige av rus får god helsehjelp med eventuelt videre henvisning til spesialister Kommunen legger til rette for samarbeid med spesialisthelsetjenesten 4

5 Kommunen sikrer gode muligheter for spesialisering og etterutdanning for medarbeidere i psykisk helsevern og rusomsorg 3. Gode oppvekstmiljø for barn og unge Familien er av avgjørende betydning for barn og unges utvikling. KrF ser det som viktig at kommunen legger til rette for gode bomiljø med lekeplasser og friområder, barnehager og skoler, og god tilgang til service og offentlig kommunikasjon. Mange familier sliter i perioder av ulike årsaker i så stor grad at det går ut over barna. Det er viktig at vi sørger for at disse familiene får nødvendig støtte. I tillegg til familien er det nærmiljøet som former den enkelte. Vi tror at de gode oppvekstmiljø skapes i samarbeid mellom skole, kultur, idrett, ulike trossamfunn og andre frivillige organisasjoner. Barnevernets hovedoppgaver er å bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Det skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet må komme i kontakt med utsatte familier så tidlig som mulig. Tidlig hjelp er viktig for å unngå livsvarige fysiske og psykiske skader hos barn som utsettes for mishandling og svikt i omsorgen. Tidlig hjelp krever samarbeid og kommunikasjon mellom barnevern, helsesøstre, førskole- og barneskole. Dette gjelder også fastleger, legevakt og akutt-mottak ved sykehusene. Politikerne må ta større ansvar, ikke for å gå inn i enkeltsaker, men for å påse at det kommer nødvendige ressurser til barnevernet. Kommunen oppretter et politisk barne- og familieutvalg i Asker Kommunen gir barnevernet de nødvendige ressurser slik at deres oppgaver blir gjennomført på en god måte Kommunen styrker helsetjenestene i skolen. Kommunen legger til retter for at barnevernet og de forebyggende barne- og ungdomstjenestene samarbeider tett med helsetjenesten, barnehagene, skolene og politiet for å gi hjelp så tidlig som mulig Kommunen sørger for å ha kapasitet i barnevernet til å behandle meldinger og henvisninger fortløpende, slik at barn og unge får hjelp så tidlig at videre problemer forebygges Kommunen legger til rette for at det gis tidlig hjelp ved mishandling og svikt i omsorgen Kommunen medvirker til at det arrangeres flere samlivskurs i samarbeid med helsestasjoner, frivillige organisasjoner og menigheter Kommunen legger til rette for tettere kontakt mellom helsetjeneste og barnevern 5

6 Kommunen lager hjelpeordninger for familier med barn som har problemer Kommunen styrker ordningen med "Home start" Kommunen øker ressursene til Musikk- og kulturskolen Kommunen gir støtte til kommunale og frivillige ungdomsklubber. Kommunen vedtar gode tiltak i nærmiljøet, blant annet å åpne skolene for bruk til nærmiljøsentra Kommunen legger til rette for at flyktninger kan delta i ulike aktiviteter gjennom gode tiltak som fører til at de integreres i det norske samfunnet 4. Barnehage og skole Skoler og barnehager, i nært samarbeid med foreldrene, er samfunnets viktigste arena for utvikling av «det hele mennesket», der verdilæring, et bredt sett av kunnskaper, ferdigheter og sosial læring inngår som en helhet. Det er viktig å legge til rette for at barnehagen ivaretar barnas behov for omsorg og lek, og at de fremmer en allsidig utvikling. Skolene må oppleves som et godt sted å være for alle, og at mobbing ikke på noen måte godtas. Det må legges til rette for at alle barn får mulighet til å lykkes med noe. SFO-tilbudet må være meningsfullt og ha et variert tilbud av aktiviteter. Verdiformidling De kristne verdier og kulturarv må ha stor plass i skoler og barnehager. Med det mener vi respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet; verdier som også er forankret i menneskerettighetene. Dette kommer til uttrykk blant annet ved markering av de kristne høytider og formidling av bibelfortellingene. Barnehage SFO Kommunen fortsatt satser på flere kvalifiserte barnehageansatte Kommunen legger til rette for god kvalitet i barnehagene Kommunen tilsetter et tilstrekkelig antall personale i alle stillinger i oppvekstsektoren Kommunen legger til rette for en god balanse mellom kvinner og menn i barnehagene Kommunen ansetter tilstrekkelig og kvalifisert bemanning Kommunen legger til rette for god kvalitet i SFO Kommunen sørger for et variert og valgfritt innhold i SFO, slik som for eksempel kulturskole, trosopplæring, idrett og musikk. 6

7 Skole Kommunen skrer skolene gode ressurser med godt kvalifiserte lærere Kommunen fortsatt satser på å øke antall lærere i skolen Kommunen gir skolene bedre mulighet til å tilrettelegge en god undervisning for alle Kommunen sikrer en god sammenheng i skoleløpet fra barnehage til grunnskole og videregående opplæring. Her er det viktig med et godt samarbeid med foreldre på alle nivåer i skoleløpet. Kommunen sikrer at skolen gir alle elever mulighet til å oppleve gleden ved å lykkes med noe. På den måten kan barna få mulighet til å utvikle kunnskaper, evner og holdninger for å kunne mestre livene sine Kommunen sikrer at skolen har et godt utbygd apparat for å støtte elever som trenger det Kommunen sikrer at skolen har et positivt miljø uten mobbing Kommunen sikrer at alle skoler skal ha tilbud om leksehjelp i grunnskolen i et nært samarbeid med hjemmet Alle skoler skal få gode og tilstrekkelige tjenester fra vaktmestere slik at alle skoler får et godt vedlikehold. Dette kan også redusere hærverk Kommunen legger til rette for at skolen får en bedre rådgivertjeneste på ungdomstrinnet Kommunen legger til rette trygge skoleveier gjennom økt satsing på bygging av flere gang- og sykkelveier Skolehelsetjenester KrF mener det er viktig å styrke og utvikle videre tilbudet i skolehelsetjenesten med flere yrkesgrupper. Å ta i bruk og videreutvikle tverrfaglig kompetanse og arbeidsmetoder og samtidig ivareta lovpålagte oppgaver vil gi mer helhetlige tjenester for barn og unge og deres foresatte. Dette kan gi riktig og tidlig hjelp. Kommunen styrker skolehelsetjenesten ved å ansette flere helsesøstre Kommunen legger til rette for at barn og unge får hjelp så tidlig som mulig ved å sørge for å ha en god pedagogisk- psykologisktjeneste(ppt) med tilstrekkelig kapasitet. Kommunen legger til rette for et godt tverrfaglig samarbeid 5. Kirker og trossamfunn Mennesker har både materielle, relasjonelle og åndelige behov. Tro og livssyn er uttrykk for søking etter mer enn det materielle. 7

8 Trossamfunnene har tilbud fra vugge til grav. Den Norske Kirke og andre trossamfunn må sikres selvstendighet og gode arbeidsvilkår. Alle trossamfunnene mottar den samme støtte per medlem fra kommunen. Denne støtten bør være så høy at den sikrer et godt vedlikehold av kirkene i kommunen. Dette kan også sikre at alle trossamfunn får penger til å vedlikeholde sine bygg. Den Norske Kirke i Asker drifter gravstedene. Kommunen øker støtten til trossamfunnene i Asker Kommunen gir penger til bygging av et nytt senter i Heggedal som er så stort at Den norske kirke og andre kan bruke det til større samlinger Kommunen sikrer at Askers kirker blir tilstrekkelig vedlikeholdt Kommunen gir fortsatt støtte til Kirkens feltarbeid med Varmestua, Lysfabrikken, Hybelhuset og Sysselsettingsprosjektet Kommunen gir penger til ENØK-tiltak i Askers fem kirker Kommunen gir penger til innredning av Vardåsen kirkes kjeller. Kommunen gir penger til orgel i Vardåsen kirke Asker kommune gir nok driftsmidler til kirkegårdene. Kommunen anlegger nye gravsteder i Holmen/Billingstad området på Nesøya og urnelund ved Vardåsen kirke. Asker kirkegård søkes utvidet 6. Idrett og kultur Idrett Kommunen i samarbeid med idrettslagene, må legge godt til rette for å levere gode idrettstilbud til innbyggerne. Steder til å drive idrett må derfor skaffes, slik at flest mulig kan drive med den idretten som de ønsker. Kommunens støtte gis slik at det fører til et variert tilbud for barn Kommunen reduserer prisene på billetter til barnefamilier som bruker svømmehallene. Kommunen gir penger til et idrettsanlegg på Dikemark Kommunen prioriterer idrett som legger til rette for deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og integrering av unge med innvandrerbakgrunn Kommunen gir gratis trening for alle barn og unge i kommunale idrettsanlegg Kommunen gir penger til en ny ishall Kommunen bør bygge flere svømmehaller Kommunen må sørge for godt vedlikehold av anleggene, slik at de kan brukes lenger.. 8

9 Kultur Kommunen øker satsingen på kultur- og musikkskolen Kommunen utvikler videre Asker kulturhus (Mulighetenes hus). Det kan gjøres ved å fornye inventar og teknisk utstyr. Bruken av kulturhuset kan økes ved at leieprisene reduseres. Kommunen legger til rette for omfattende samling av kulturen i kulturhuset. Det vil si at Kulturskolen, Asker dans og drama og andre aktiviteter blir samlet på et sted. Kommunen øker bevilgningene til bibliotekene. Kommunen øker kulturtilbud og andre aktivitetstilbud i sykehjemmene. Det oppnevnes en ansvarlig for kultur i alle kommunens institusjoner. Kommunen legger til rette for øvingslokaler med muligheter for lagring av utstyr som tilhører korps, kor, orkestre og band. Skolene er viktige partnere for å få på plass øvingslokaler med gode akustiske forhold 7. Gode boligforhold er viktig for alle De høye boligprisene i Asker gjør det vanskelig for unge å etablere seg i kommunen. For å møte denne utfordringen ønsker vi å legge til rette for bygging av rimelige boliger for unge og småbarnsfamilier. Kommunen skaffer rimelige boliger for personell som det er mangel på innen omsorgsyrker, barnehager og skoler Kommunen legger til rette for bygging av rimelige boliger for unge slik at de har råd til å etablere seg i kommunen Kommunen må legge til rette for bruk av fornybar energi i alle nye boligprosjekter. Kommunen skaffer flere boliger for utleie til de som ikke kan skaffe seg bolig selv. Kommunen vurderer bruk av «leie til eie» som virkemiddel for at flere skal kunne eie egen bolig Kommunen øker utbygging av tilrettelagte boliger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne Kommunen utvikler Holmenbukta til et tettsted med trivelige boligområder og områder for rekreasjon med god tilgang for alle. Kommunen må legge til rette for servicesentre i nærheten av boligprosjektene 8. Miljøvern og arealplanlegging - Ta vare på naturen og miljøet En av grunnverdiene til KrF er forvalteransvaret. Asker kommune må ta vare på naturen og miljøet og sikre allmennheten god tilgang til marka og sjøen. KrF legger vekt på å bevare Askers særpreg som en landlig kommune. Vi foreslår at kommunen skaper holdninger som forhindrer at spiselig mat kastes. Barnehager og skoler er gode eksempler på steder som 9

10 allerede har gode ordninger. Kommunen må legge til rette for en aktiv og allsidig drift i landbruket. Aktiv drift i landbruket skapes av aktive bønder. Derfor vil vi gjennom planlegging av arealene legge til rette for en bærekraftig inntjening for bonden. Kommunen fortsetter med en robust og miljøvennlig håndtering av avfall og gode ordninger for kildesortering. Kommunen følger opp kommunens klimaplan Kommunen arbeider for å redusere utslippene av forurensende stoffer Kommunen fortsetter med tiltak som reduserer mengden av mat som kastes. Kommunen bevarer kulturlandskapet rundt Semsvannet, Konglungen og Solli Gård Kommunen legger til rette for turstier og sykkelveier for alle. Kommunen arbeider fortsatt for fri ferdsel i strandsonen Kommunen lager løkker, skogholt og stier i nærmiljøene, Kommunen tar vare på smett og snarveier i arealplanleggingen Kommunen etablerer ladestasjoner for el-biler på alle kommunale parkeringsplasser. Kommunen legger til rette for fornybare energikilder ved alle nye boligprosjekter Kommunen legger til rette for å ha tiltak som reduserer utgiftene til energi i alle offentlige bygg. 9. Næringsliv og samferdsel - forutsetninger for et livskraftig samfunn Asker kommune må legge til rette for at næringslivet skal få gode utviklingsmuligheter. En godt utbygd infrastruktur er viktig for å unngå unødvendig forurensning og bruk av ressurser. KrF mener det skal lønne seg å reise kollektivt ved at tid og penger spares. Det må være billigere og ta mindre tid å bruke kollektiv transport i forhold til bruk av egen bil. Vi må vinne bilistene ved å gjøre det enda mer attraktivt å reise kollektivt. Dette handler om punktlighet, komfort, hyppige avganger og ny teknologi med enda bedre informasjon til de reisende. Asker kommune sier ja til søndagsfri, og nei til flere søndagsåpne butikker Asker kommune bidrar til at antall personer som reiser kollektivt til jobb skal økes Kommunen skal legge til rette for økt bruk av miljøvennlige og kollektive løsninger rundt Asker sentrum. Dette gjelder gange, sykkel og lokalbuss. Kommunen lager flere gang- og sykkelstier Kommunen skal bidra til at antall passasjerer som bruker «Vollenbåten» som kollektivtransport skal økes Kommunen bidrar til å lage flere tverrgående bussforbindelser Kommunen opprettholder tilbudet på serviceruter i Asker og at det gjøres bedre kjent Kommunen bedrer transportordninger for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10

11 Kommunen bidrar til at det lages en Ny Røykenvei med utgangspunkt i nytt kryss ved Fusdal Kommunen bidrar til å styrke den kollektive transporten ved blant annet gode plasser for parkering ved togstasjonene og andre trafikk-knutepunkt Kommunen skal bidra til at næringslivet blir mer internasjonalt rettet Asker kommune stimulerer til produksjon av lokal mat Kommunen skal lage ordninger som sørger for at unge gründere følges opp Kommunen skal bidra til at næringslivet samarbeider mer med idrett, kultur og andre frivillige organisasjoner Kommunen skal stimulere til mer samarbeid mellom skole og næringsliv Kommunen skal legge til rette arealer for utvikling av nye virksomheter Kommunen skal støtte tiltak mot svart arbeid 10. Kommunereform I januar 2014 varslet regjeringen at arbeidet med en kommunereform ville starte. Utvalgets leder Signy Vabo presenterte den første delrapporten i mars Rapporten foreslo at norske kommune bør ha minimum til innbyggere og at antallet kommuner bør reduseres fra 428 til omkring 100. Asker kommune er derfor ikke foreslått slått sammen med andre kommuner. Hvorvidt Asker bør vurdere på sikt å gå sammen med nabokommuner må vurderes etter følgende kriterier: Dersom dette fører til vesentlige forbedringer i servicen til innbyggerne på alle aktuelle område Dersom politikerne får mer innflytelse på de beslutninger som fattes. (Ikke så mange kommunale foretak) Dersom kommunene på den måten kan ta i bruk arealer til utbygging av boliger og industri uten å ta i bruk dyrket jord Dersom tjenester som vann, vei, kloakk, strøm og gjenvinning kan bygges ut og leveres til vesentlig lavere priser enn de eksisterende. Dersom sammenslåing gir vesentlig bedrede muligheter til planlegging og utbygging av samferdsel og transportmidler. Dersom kommunene samlet får en betydelig mer effektiv og rimeligere administrasjon 11

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal

- et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal - et mer inkluderende utviklingsmiljø i Stjørdal BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2015-2019

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2015-2019 Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2015-2019 KrF s VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGI KrF er et verdiparti som bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Sørum Kristelig Folkepartis valgprogram for kommunestyreperioden 2007-2011.

Sørum Kristelig Folkepartis valgprogram for kommunestyreperioden 2007-2011. Sørum Kristelig Folkepartis valgprogram for kommunestyreperioden 2007-2011. 1.0. KRFs VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGISKE PLATTFORM Med KrFs verdigrunnlag som rettesnor, ønsker vi i Sørum KrF å utvikle Sørum

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015

Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 1 Politisk program for Sør-Aurdal KrF 2011-2015 KrF s VERDIGRUNNLAG OG IDEOLOGI KrF er et verdiparti som bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier

Bærum KrF. Program. Bærum KrF s visjon er: Bærum KrF program for perioden 2015 2019. for. KrF grunnverdier Program for Bærum KrF 2015 2019 KrF grunnverdier For øvrig vises til Krf s hovedprogram, www.krf.no Bærum KrF har i kommunestyreperioden 2011 2014 bl.a. bidratt til : skolen har et høyt faglig nivå og

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiets verdigrunnlag handler om sterk tro på fellesskapet og rettferdig fordeling. Det handler

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT)

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) OPPFØLGING KRAGLUND BOTILTAK (8+4 beboere) AMBULENT BO- SAMHANDLINGS- TEAMET AMBULENT BOOPPFØLGING > Målgruppen er rusmisbrukere (og DD), med

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle?

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Ekspedisjonssjef Tor Åm Oppstartsseminar nasjonal strategi Inn på tunet Oslo 17. november 2010 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015

HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 HOVTUNAVTALEN Ny vekst og utvikling i Hurum Samarbeidspartienes mål- og tiltaksplan for kommunestyreperioden 2011-2015 Hovtun, Klokkarstua. Hurum har en flott beliggenhet, nydelig natur og store muligheter.

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

P P ensjonist. Kommunevalgprogram 2015-2019. Oppvekst Omsorg Boforhold Miljø Utvikling

P P ensjonist. Kommunevalgprogram 2015-2019. Oppvekst Omsorg Boforhold Miljø Utvikling P P ensjonist artiet Orkdal Kommunevalgprogram 2015-2019 Oppvekst Omsorg Boforhold Miljø Utvikling Kjære velger Hva slags kommune ønsker du at Orkdal skal være? Hvilken by vil du at Orkanger skal være?

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Tema: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap

Tema: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Tema: Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Herdis Alvsvåg "Av-institusjonalisering - grenser vi ikke vil se" Frokostseminar Husbanken Motorhallen, 28.mai 2013 1 Disposisjon Utfordringer i dag og

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Alstahaug Høyres viktigste satsningsområder er : «HER VELL VI BO!» Alstahaug Kommune er en god arbeids- og bostedsregion «HER VELL VI TRIVES!» Helse, trygghet og

Detaljer