Program for Asker Kristelige Folkeparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019"

Transkript

1 Program for Asker Kristelige Folkeparti Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter. Det kristne menneskesynet tar utgangspunkt i menneskets ukrenkelighet. Verdigrunnlaget skal prege all vår politikk. Det forplikter oss til et sterkt engasjement for det enkelte menneske og en radikal omsorg for våre medmennesker og en rettferdig og bærekraftig forvaltning av verdens ressurser. Vi tror på at det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet. Disse fellesskapene skaper de beste løsningene og bidrar til at makt spres i samfunnet. 2. Helse og omsorg Folkehelse God folkehelse gir økt livskvalitet for det enkelte menneske, og er lønnsomt for kommunen på lengre sikt. Forebyggende arbeid med sikte på god folkehelse er derfor viktig. De viktigste områdene å jobbe med er å forhindre inaktivitet, usunt kosthold, røyking og rus. Kommunen tar hensyn til folkehelsa i all planlegging Kommunen arbeider videre med merking av turmulighetene i Asker Kommunen lager flere turstier som kan brukes av alle. Kommunen bedrer det kollektive tilbudet på transport og lager nok muligheter for parkering i forbindelse med populære utfartssteder Kommunen vedtar lave priser for familier, unge og funksjonshemmede i svømmehallene Kommunen legger til rette slik at alle kan få oppleve å høre til et sosialt nettverk Kommunen støtter rusfrie arenaer og arrangementer for unge Helsetjenesten Bærum sykehus må styrkes som lokalsykehus og dessuten tildeles områdefunksjoner. Legebilen som reiser ut til folk har vært en suksess. Det bør vurderes å etablere en mobil 1

2 radiologisk service slik at undersøkelser ved hjelp av røntgen kan gjøres hjemme hos personer med bevegelseshemming. Det lokalmedisinske senter på Søndre Borgen utvikles videre. Tilbudet av viktige akutte tjenester gitt av spesialister må beholdes og utbygges. Det gjelder hurtig behandling ved hjerteinfarkt som i dag utføres ved Oslo Universitetssykehus. Moderne behandling som reduserer skader må også tilbys de omtrent 130 beboere i Asker som hvert år får hjerneslag. Kommunen utvider Helsehuset på Søndre Borgen til et godt fungerende lokalmedisinsk senter Kommunen styrker ordningen med avlastning for pårørende til demente. Kommunen sørger for at omsorgen for demente styrkes med bedre undersøkelser og oppfølging. Kommunen sørger for at personer som ikke mestrer elektronisk behandling av sine saker, får personlig hjelp i møte med de kommunale tjenester Kommunen gir støtte til tiltak som forebygger abort Asker kommune går inn for at Bærum sykehus bygges ut som lokalt sykehus med funksjoner for hele Vestre Viken Helseforetak Asker kommune foreslår at det opprettes avansert forebyggende behandling for akutte hjerneslag på samme måte som ved akutt hjerteinfarkt Eldreomsorg Eldreomsorgen i Asker må tilpasses de eldres behov. Sosiale nettverk er viktig for alle. Derfor må kommunens planlegging av arealer ta hensyn til eldres behov for nærhet til sitt vante miljø. Boliger med livsløpsstandard må planlegges i praktisk nærhet ("rullatoravstand") til steder der folk kan møtes. Kommunen må legge boligmiljøene slik til rette at folk kan bo i egen bolig lengst mulig. Slik plassering av boligene gir også de hjemmebaserte tjenestene lettere arbeidsforhold. Hjemmesykepleien må få stor nok kapasitet og ha kvalifiserte medarbeidere. Planer for utbygging av sykehjem og andre typer boliger for eldre må følges opp slik at tidsfrister holdes. Nye omsorgsboliger og sykehjem må bygges innenfor kommunens grenser med en rimelig geografisk fordeling i kommunen. I tillegg til kvalifisert medisinsk behandling og pleie, må det legges til rette for tilbud på aktiviteter som møter beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov. Kommunen legger til rette for at boliger med livsløpsstandard bygges sentralt slik at eldre kan greie seg selv hjemme lengst mulig Kommunen tilbyr eldre og funksjonshemmede hjelp til å bo hjemme så lenge den enkelte ønsker det 2

3 Kommunen legger til rette for at det innenfor kommunens grenser bygges ut et tilstrekkelig antall plasser i institusjon med god balanse mellom plasser i sykehjem og plasser for avlastning og omsorgsboliger. Kommunen holder tempoet i planlegging og bygging av sykehjem og omsorgsboliger. Kommunen utvikler videre eldresentrene i nærmiljøene. Kommunen etablerer et godt kvalifisert miljø i Asker som kan tilby god lindrende behandling for mennesker i slutten av livet. Kommunen legger til rette for at ideelle og andre private tilbud i eldreomsorgen må tilpasses de offentlige tilbud Kommunen bygger ut den ambulerende tjenesten fra vaktmester for eldre og funksjonshemmede Kommunen øker satser for omsorgslønn til pårørende som pleier eldre og funksjonshemmede. Kommunen styrker kultur- og andre tilbud på aktiviteter i institusjonene Kommunen legger til rette for et sunt og godt kosthold i omsorgen for eldre. Funksjonshemmede Tempo og utbygging av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne må økes fordi behovet ikke er dekket. Offentlig og privat samarbeid har vist seg effektivt. Kommunen må aktivt søke samarbeid med familier som vil være med å ta ansvar for de funksjonshemmede barnas fremtid gjennom bygging av leiligheter som barna eier selv, slik som for eksempel Borgenfaret. Kommunen planlegger på lang sikt og med økt tempo bygging av omsorgsboliger for personer med funksjonshemninger. Kommunen fremmer mer offentlig og privat samarbeid slik som for eksempel ved Borgenfaret og Bondistranda Kommunen sørger for at personer med funksjonshemming kan få mulighet til å eie egen bolig Kommunen utvikler videre driften ved Asker Produkt A/S og gir støtte til arbeidstrening for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kommunen fortsetter arbeider med å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede Kommunen styrker ordningen med personlig assistent for personer med stort hjelpebehov Kommunen gir støtte til de funksjonshemmedes organisasjoner Psykisk helse KrF vil at kommunen sørger for at de som søker hjelp opplever: Kontinuitet i kontakt med hjelpeapparatet Smidighet mellom de enkelte ledd i kjeden av tiltak fra kommune til spesialist 3

4 Et godt samarbeid innad på tiltaksnivå og mellom nivåene i helsetjenesten KrF forslår at: Kommunen prioriterer forebyggende tiltak innen psykisk helse for barn, unge og voksne slik som det forutsettes i Samhandlingsreformen (En reform av helse og sosialtjenestene i Norge vedtatt i 2012). Spesielt er det viktig for grupper som har dobbeltdiagnoser innenfor rus og psykiatri. Dette gjelder også barn og unge som har erfaringer med overgrep, spiseforstyrrelser og vold i familien. Kommunen legger til rette for at alle som trenger det får en individuell plan og en koordinator. Kommunen må sørge for tilstrekkelig kapasitet i sin koordinerende enhet. Kommunen styrker kunnskapen hos lærerne og helsesøstrene omkring tegn på psykiske problemer hos elevene. Kommunen styrker hjelpe- og botiltak som er lagt til rette for personer med psykiske vansker Kommunen styrker de lett tilgjengelige tilbudene uten ventetid Kommunen legger vekt på familien ved å styrke forebyggende tiltak innen familierådgivning. (Se punkt 2. nederst i programmet Kommunen legger til rette r for at asylsøkere og andre flyktninger med særskilte psykiske behov får nødvendig helsehjelp RUS Kommunen legger til rette for at skolen skaper gode holdninger i forhold til bruk av tobakk, alkohol og narkotika Kommunen legger til rette for at bruken av rusmidler reduseres blant barn og unge ved samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner og menigheter. Kommunen vedtar lengre åpningstid på den alkoholfrie restauranten Kira og etablerer flere rusfrie treffsteder Kommunen legger til rette for flere voksne i sentrum, blant annet ved bruk av flere natteravner Kommunen vedtar en mer restriktiv alkoholpolitikk for å hindre at problemer med rus oppstår Kommunen vedtar hyppigere kontroll med overholdelse av skjenkeløyver Kommunen styrker tiltak som bruker forebygging og omsorg for å motvirke rusmisbruk. Slike tiltak kan være Kirkens feltarbeid med varmestue, herberge og arbeidstiltak. Kommunen styrker botilbud og botiltak for personer med rusproblemer Kommunen bidrar til at de som er avhengige av rus får god helsehjelp med eventuelt videre henvisning til spesialister Kommunen legger til rette for samarbeid med spesialisthelsetjenesten 4

5 Kommunen sikrer gode muligheter for spesialisering og etterutdanning for medarbeidere i psykisk helsevern og rusomsorg 3. Gode oppvekstmiljø for barn og unge Familien er av avgjørende betydning for barn og unges utvikling. KrF ser det som viktig at kommunen legger til rette for gode bomiljø med lekeplasser og friområder, barnehager og skoler, og god tilgang til service og offentlig kommunikasjon. Mange familier sliter i perioder av ulike årsaker i så stor grad at det går ut over barna. Det er viktig at vi sørger for at disse familiene får nødvendig støtte. I tillegg til familien er det nærmiljøet som former den enkelte. Vi tror at de gode oppvekstmiljø skapes i samarbeid mellom skole, kultur, idrett, ulike trossamfunn og andre frivillige organisasjoner. Barnevernets hovedoppgaver er å bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Det skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet må komme i kontakt med utsatte familier så tidlig som mulig. Tidlig hjelp er viktig for å unngå livsvarige fysiske og psykiske skader hos barn som utsettes for mishandling og svikt i omsorgen. Tidlig hjelp krever samarbeid og kommunikasjon mellom barnevern, helsesøstre, førskole- og barneskole. Dette gjelder også fastleger, legevakt og akutt-mottak ved sykehusene. Politikerne må ta større ansvar, ikke for å gå inn i enkeltsaker, men for å påse at det kommer nødvendige ressurser til barnevernet. Kommunen oppretter et politisk barne- og familieutvalg i Asker Kommunen gir barnevernet de nødvendige ressurser slik at deres oppgaver blir gjennomført på en god måte Kommunen styrker helsetjenestene i skolen. Kommunen legger til retter for at barnevernet og de forebyggende barne- og ungdomstjenestene samarbeider tett med helsetjenesten, barnehagene, skolene og politiet for å gi hjelp så tidlig som mulig Kommunen sørger for å ha kapasitet i barnevernet til å behandle meldinger og henvisninger fortløpende, slik at barn og unge får hjelp så tidlig at videre problemer forebygges Kommunen legger til rette for at det gis tidlig hjelp ved mishandling og svikt i omsorgen Kommunen medvirker til at det arrangeres flere samlivskurs i samarbeid med helsestasjoner, frivillige organisasjoner og menigheter Kommunen legger til rette for tettere kontakt mellom helsetjeneste og barnevern 5

6 Kommunen lager hjelpeordninger for familier med barn som har problemer Kommunen styrker ordningen med "Home start" Kommunen øker ressursene til Musikk- og kulturskolen Kommunen gir støtte til kommunale og frivillige ungdomsklubber. Kommunen vedtar gode tiltak i nærmiljøet, blant annet å åpne skolene for bruk til nærmiljøsentra Kommunen legger til rette for at flyktninger kan delta i ulike aktiviteter gjennom gode tiltak som fører til at de integreres i det norske samfunnet 4. Barnehage og skole Skoler og barnehager, i nært samarbeid med foreldrene, er samfunnets viktigste arena for utvikling av «det hele mennesket», der verdilæring, et bredt sett av kunnskaper, ferdigheter og sosial læring inngår som en helhet. Det er viktig å legge til rette for at barnehagen ivaretar barnas behov for omsorg og lek, og at de fremmer en allsidig utvikling. Skolene må oppleves som et godt sted å være for alle, og at mobbing ikke på noen måte godtas. Det må legges til rette for at alle barn får mulighet til å lykkes med noe. SFO-tilbudet må være meningsfullt og ha et variert tilbud av aktiviteter. Verdiformidling De kristne verdier og kulturarv må ha stor plass i skoler og barnehager. Med det mener vi respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet; verdier som også er forankret i menneskerettighetene. Dette kommer til uttrykk blant annet ved markering av de kristne høytider og formidling av bibelfortellingene. Barnehage SFO Kommunen fortsatt satser på flere kvalifiserte barnehageansatte Kommunen legger til rette for god kvalitet i barnehagene Kommunen tilsetter et tilstrekkelig antall personale i alle stillinger i oppvekstsektoren Kommunen legger til rette for en god balanse mellom kvinner og menn i barnehagene Kommunen ansetter tilstrekkelig og kvalifisert bemanning Kommunen legger til rette for god kvalitet i SFO Kommunen sørger for et variert og valgfritt innhold i SFO, slik som for eksempel kulturskole, trosopplæring, idrett og musikk. 6

7 Skole Kommunen skrer skolene gode ressurser med godt kvalifiserte lærere Kommunen fortsatt satser på å øke antall lærere i skolen Kommunen gir skolene bedre mulighet til å tilrettelegge en god undervisning for alle Kommunen sikrer en god sammenheng i skoleløpet fra barnehage til grunnskole og videregående opplæring. Her er det viktig med et godt samarbeid med foreldre på alle nivåer i skoleløpet. Kommunen sikrer at skolen gir alle elever mulighet til å oppleve gleden ved å lykkes med noe. På den måten kan barna få mulighet til å utvikle kunnskaper, evner og holdninger for å kunne mestre livene sine Kommunen sikrer at skolen har et godt utbygd apparat for å støtte elever som trenger det Kommunen sikrer at skolen har et positivt miljø uten mobbing Kommunen sikrer at alle skoler skal ha tilbud om leksehjelp i grunnskolen i et nært samarbeid med hjemmet Alle skoler skal få gode og tilstrekkelige tjenester fra vaktmestere slik at alle skoler får et godt vedlikehold. Dette kan også redusere hærverk Kommunen legger til rette for at skolen får en bedre rådgivertjeneste på ungdomstrinnet Kommunen legger til rette trygge skoleveier gjennom økt satsing på bygging av flere gang- og sykkelveier Skolehelsetjenester KrF mener det er viktig å styrke og utvikle videre tilbudet i skolehelsetjenesten med flere yrkesgrupper. Å ta i bruk og videreutvikle tverrfaglig kompetanse og arbeidsmetoder og samtidig ivareta lovpålagte oppgaver vil gi mer helhetlige tjenester for barn og unge og deres foresatte. Dette kan gi riktig og tidlig hjelp. Kommunen styrker skolehelsetjenesten ved å ansette flere helsesøstre Kommunen legger til rette for at barn og unge får hjelp så tidlig som mulig ved å sørge for å ha en god pedagogisk- psykologisktjeneste(ppt) med tilstrekkelig kapasitet. Kommunen legger til rette for et godt tverrfaglig samarbeid 5. Kirker og trossamfunn Mennesker har både materielle, relasjonelle og åndelige behov. Tro og livssyn er uttrykk for søking etter mer enn det materielle. 7

8 Trossamfunnene har tilbud fra vugge til grav. Den Norske Kirke og andre trossamfunn må sikres selvstendighet og gode arbeidsvilkår. Alle trossamfunnene mottar den samme støtte per medlem fra kommunen. Denne støtten bør være så høy at den sikrer et godt vedlikehold av kirkene i kommunen. Dette kan også sikre at alle trossamfunn får penger til å vedlikeholde sine bygg. Den Norske Kirke i Asker drifter gravstedene. Kommunen øker støtten til trossamfunnene i Asker Kommunen gir penger til bygging av et nytt senter i Heggedal som er så stort at Den norske kirke og andre kan bruke det til større samlinger Kommunen sikrer at Askers kirker blir tilstrekkelig vedlikeholdt Kommunen gir fortsatt støtte til Kirkens feltarbeid med Varmestua, Lysfabrikken, Hybelhuset og Sysselsettingsprosjektet Kommunen gir penger til ENØK-tiltak i Askers fem kirker Kommunen gir penger til innredning av Vardåsen kirkes kjeller. Kommunen gir penger til orgel i Vardåsen kirke Asker kommune gir nok driftsmidler til kirkegårdene. Kommunen anlegger nye gravsteder i Holmen/Billingstad området på Nesøya og urnelund ved Vardåsen kirke. Asker kirkegård søkes utvidet 6. Idrett og kultur Idrett Kommunen i samarbeid med idrettslagene, må legge godt til rette for å levere gode idrettstilbud til innbyggerne. Steder til å drive idrett må derfor skaffes, slik at flest mulig kan drive med den idretten som de ønsker. Kommunens støtte gis slik at det fører til et variert tilbud for barn Kommunen reduserer prisene på billetter til barnefamilier som bruker svømmehallene. Kommunen gir penger til et idrettsanlegg på Dikemark Kommunen prioriterer idrett som legger til rette for deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og integrering av unge med innvandrerbakgrunn Kommunen gir gratis trening for alle barn og unge i kommunale idrettsanlegg Kommunen gir penger til en ny ishall Kommunen bør bygge flere svømmehaller Kommunen må sørge for godt vedlikehold av anleggene, slik at de kan brukes lenger.. 8

9 Kultur Kommunen øker satsingen på kultur- og musikkskolen Kommunen utvikler videre Asker kulturhus (Mulighetenes hus). Det kan gjøres ved å fornye inventar og teknisk utstyr. Bruken av kulturhuset kan økes ved at leieprisene reduseres. Kommunen legger til rette for omfattende samling av kulturen i kulturhuset. Det vil si at Kulturskolen, Asker dans og drama og andre aktiviteter blir samlet på et sted. Kommunen øker bevilgningene til bibliotekene. Kommunen øker kulturtilbud og andre aktivitetstilbud i sykehjemmene. Det oppnevnes en ansvarlig for kultur i alle kommunens institusjoner. Kommunen legger til rette for øvingslokaler med muligheter for lagring av utstyr som tilhører korps, kor, orkestre og band. Skolene er viktige partnere for å få på plass øvingslokaler med gode akustiske forhold 7. Gode boligforhold er viktig for alle De høye boligprisene i Asker gjør det vanskelig for unge å etablere seg i kommunen. For å møte denne utfordringen ønsker vi å legge til rette for bygging av rimelige boliger for unge og småbarnsfamilier. Kommunen skaffer rimelige boliger for personell som det er mangel på innen omsorgsyrker, barnehager og skoler Kommunen legger til rette for bygging av rimelige boliger for unge slik at de har råd til å etablere seg i kommunen Kommunen må legge til rette for bruk av fornybar energi i alle nye boligprosjekter. Kommunen skaffer flere boliger for utleie til de som ikke kan skaffe seg bolig selv. Kommunen vurderer bruk av «leie til eie» som virkemiddel for at flere skal kunne eie egen bolig Kommunen øker utbygging av tilrettelagte boliger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne Kommunen utvikler Holmenbukta til et tettsted med trivelige boligområder og områder for rekreasjon med god tilgang for alle. Kommunen må legge til rette for servicesentre i nærheten av boligprosjektene 8. Miljøvern og arealplanlegging - Ta vare på naturen og miljøet En av grunnverdiene til KrF er forvalteransvaret. Asker kommune må ta vare på naturen og miljøet og sikre allmennheten god tilgang til marka og sjøen. KrF legger vekt på å bevare Askers særpreg som en landlig kommune. Vi foreslår at kommunen skaper holdninger som forhindrer at spiselig mat kastes. Barnehager og skoler er gode eksempler på steder som 9

10 allerede har gode ordninger. Kommunen må legge til rette for en aktiv og allsidig drift i landbruket. Aktiv drift i landbruket skapes av aktive bønder. Derfor vil vi gjennom planlegging av arealene legge til rette for en bærekraftig inntjening for bonden. Kommunen fortsetter med en robust og miljøvennlig håndtering av avfall og gode ordninger for kildesortering. Kommunen følger opp kommunens klimaplan Kommunen arbeider for å redusere utslippene av forurensende stoffer Kommunen fortsetter med tiltak som reduserer mengden av mat som kastes. Kommunen bevarer kulturlandskapet rundt Semsvannet, Konglungen og Solli Gård Kommunen legger til rette for turstier og sykkelveier for alle. Kommunen arbeider fortsatt for fri ferdsel i strandsonen Kommunen lager løkker, skogholt og stier i nærmiljøene, Kommunen tar vare på smett og snarveier i arealplanleggingen Kommunen etablerer ladestasjoner for el-biler på alle kommunale parkeringsplasser. Kommunen legger til rette for fornybare energikilder ved alle nye boligprosjekter Kommunen legger til rette for å ha tiltak som reduserer utgiftene til energi i alle offentlige bygg. 9. Næringsliv og samferdsel - forutsetninger for et livskraftig samfunn Asker kommune må legge til rette for at næringslivet skal få gode utviklingsmuligheter. En godt utbygd infrastruktur er viktig for å unngå unødvendig forurensning og bruk av ressurser. KrF mener det skal lønne seg å reise kollektivt ved at tid og penger spares. Det må være billigere og ta mindre tid å bruke kollektiv transport i forhold til bruk av egen bil. Vi må vinne bilistene ved å gjøre det enda mer attraktivt å reise kollektivt. Dette handler om punktlighet, komfort, hyppige avganger og ny teknologi med enda bedre informasjon til de reisende. Asker kommune sier ja til søndagsfri, og nei til flere søndagsåpne butikker Asker kommune bidrar til at antall personer som reiser kollektivt til jobb skal økes Kommunen skal legge til rette for økt bruk av miljøvennlige og kollektive løsninger rundt Asker sentrum. Dette gjelder gange, sykkel og lokalbuss. Kommunen lager flere gang- og sykkelstier Kommunen skal bidra til at antall passasjerer som bruker «Vollenbåten» som kollektivtransport skal økes Kommunen bidrar til å lage flere tverrgående bussforbindelser Kommunen opprettholder tilbudet på serviceruter i Asker og at det gjøres bedre kjent Kommunen bedrer transportordninger for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10

11 Kommunen bidrar til at det lages en Ny Røykenvei med utgangspunkt i nytt kryss ved Fusdal Kommunen bidrar til å styrke den kollektive transporten ved blant annet gode plasser for parkering ved togstasjonene og andre trafikk-knutepunkt Kommunen skal bidra til at næringslivet blir mer internasjonalt rettet Asker kommune stimulerer til produksjon av lokal mat Kommunen skal lage ordninger som sørger for at unge gründere følges opp Kommunen skal bidra til at næringslivet samarbeider mer med idrett, kultur og andre frivillige organisasjoner Kommunen skal stimulere til mer samarbeid mellom skole og næringsliv Kommunen skal legge til rette arealer for utvikling av nye virksomheter Kommunen skal støtte tiltak mot svart arbeid 10. Kommunereform I januar 2014 varslet regjeringen at arbeidet med en kommunereform ville starte. Utvalgets leder Signy Vabo presenterte den første delrapporten i mars Rapporten foreslo at norske kommune bør ha minimum til innbyggere og at antallet kommuner bør reduseres fra 428 til omkring 100. Asker kommune er derfor ikke foreslått slått sammen med andre kommuner. Hvorvidt Asker bør vurdere på sikt å gå sammen med nabokommuner må vurderes etter følgende kriterier: Dersom dette fører til vesentlige forbedringer i servicen til innbyggerne på alle aktuelle område Dersom politikerne får mer innflytelse på de beslutninger som fattes. (Ikke så mange kommunale foretak) Dersom kommunene på den måten kan ta i bruk arealer til utbygging av boliger og industri uten å ta i bruk dyrket jord Dersom tjenester som vann, vei, kloakk, strøm og gjenvinning kan bygges ut og leveres til vesentlig lavere priser enn de eksisterende. Dersom sammenslåing gir vesentlig bedrede muligheter til planlegging og utbygging av samferdsel og transportmidler. Dersom kommunene samlet får en betydelig mer effektiv og rimeligere administrasjon 11

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 KrF vil være stemmen til de som trenger det mest, enten det er de minste, de eldre, eller sårbare grupper som trenger talspersoner. Menneskeverd i sentrum 1. KrF vil

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag Vi i Nittedal KrF baserer våre valg på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Politikken bygger på menneskeverd, nestekjærlighet

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Hovedprogram for KrFU 2012-2016

Hovedprogram for KrFU 2012-2016 Hovedprogram for KrFU - Oktober Innhold Ideologi... Grunnverdiene i den kristendemokratiske ideologi... Menneskeverd... Nestekjærlighet... Forvalteransvaret... Kristendemokratisk ideologi... Personalisme...

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

KrFUs hovedprogram 2014-2016

KrFUs hovedprogram 2014-2016 KrFUs hovedprogram 0-01 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE PRINSIPPER... PERSONALISME...

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer