Østfold. Årsmøte Arbeiderparti Rica City Hotell. Historien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien"

Transkript

1 Østfold Arbeiderparti Årsmøte Rica City Hotell mars Historien

2

3 Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets arbeidsform 7 Styrets sluttord 11 Fylkestingsgruppa Ledere i kommunepartiene i Ledere i kommunepartiene Medlemstall 2012 og mai talere mai talere Kurs og konferanser 16 Årsmøte Årskonferanse mars Rica City Hotell i 19 Landsmøtet Forslag til landsmøtet Kontorets drift 21 Valgkamprapport fra Stortingsvalget Beretning, Kvinnenettverket Beretning, Østfold Arbeiderpartis studieutvalg Beretning, Klima og miljøutvalget Beretning, Internasjonalt utvalg Årsberetning, Østfold Arbeiderpartis Fylkestingsgruppe 33 Produsert av Glomma Media AS, Tuneveien 2, 1710

4 Tillitsvalgte i årsperioden Styre Leder Nestleder Studieleder Leder kvinnenettverk Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Signe Øye Thor Erik Forsberg Inger-Christin Torp Ellen Solbrække Svein Olav Agnalt Hanne Tollerud Per Kristian Dahl Hege Dubec Terje Moland Pedersen Trine Roos Ole Hagen Atle Ottesen Hobøl Rakkestad Skiptvet Moss Halden Råde Moss Landsstyret Representant Signe Øye Vara Ellen Solbrække Representant Thor Erik Forsberg Vara Svein Olav Agnalt Kontrollkomité Leder Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Arne Øren Anne Gro Pedersen Håkon Magne Knudsen Edna Henriksen Sverre Hervik Halden Halden Samarbeidskomiteen ØAP og LO Østfold Medlem Signe Øye Vara Thor Erik Forsberg Medlem Svein Roald Hansen Vara Irene Johansen Medlem Ole Haabeth Vara Siv Jacobsen 4

5 Studieutvalget Leder Medlemmer Tiltrer Inger-Christin Torp Sidsel Hammer Ragnhild Skovly Hartviksen Arne Berg AUF oppnevner et medlem Renè Jønnvoll Askim Råde AOF Klima- og miljøutvalget Leder Medlemmer Helge Kolstad Kristin Berger Andreas Lervik Per Kristian Hansen Representant fra AUF Trøgstad Moss Veteranutvalget Leder Nestleder: Medlemmer: Gerd Skovdahl Bjørn Hansen Lysås Edna Henriksen Eivind Tvedt Gunnar Bye Råde Halden Eidsberg Spydeberg Kommunalutvalget Leder Medlemmer: Ole Haabeth Inger Lise Skartlien Kjell Løkke Rygge Råde Kommuneutvalget knytter til seg et kommunalt forum. Forumet består av partiets ordførere. Der vi ikke har ordfører skal varaordfører være medlem, og der vi ikke har ordfører eller varaordfører skal kommunepartiets gruppeleder være medlem. 5

6 Valg- og nominasjonskomité: Arne Øren (Leder) Kirsti Sand Aune Ellen Solbrække Rakkestad Inger Jakobsen Askim Sindre Martinsen-Evje Linda Engsmyr Inger Lise Skartlien Rygge Kjell Løkke Råde Helge Kolstad Trøgstad Tor Melvold Trøgstad Mona Bråthen Halden Harald Nilsen Aremark Hanne Tollerud Moss Tomas C. Archer Moss Ulf Lervik LO Trine Roos LO AUF AUF Styret har i perioden behandlet følgende saker Styrets arbeidsform Protokoller fra årsmøtet, representantskapsmøter, styremøter og fra utvalgene Forslag oversendt fra årsmøtet Oppnevnelse av medlem til arbeidsutvalget Oppnevnelse av styre for kvinnenettverket Treforedlingsbedriftenes utfordringer Utviklingen av Rygge hovedflyplass etablering av beredskapssenter - AMK Landsstyret aktuelle saker fra Østfold Leieavtale, nye kontorlokaler Strategi for stortingsvalget og valgkampen Sak om eksklusjon Jubileet for kvinners stemmerett 22. juli ett år etter markering Bompenger til vei ikke bane Nominasjonsprosess til stortingsvalget Saker fra samarbeidskomiteen mellom LO Østfold og Østfold Arbeiderparti Kontingentsituasjonen Møte med transportfraksjon og representant fra Statsministerens kontor Styret har blant annet behandlet treforedlingsindustriens utfordringer. Evaluering av fylkestingsgruppas arbeid Behandling av saker til landsmøte Søknad om æresmedlemskap Trosterudberget skole Nominasjon til kommune- og fylkestingsvalget Les mer om disse sakene på de neste fire sidene 6

7 Styrets arbeidsform I det første styremøtet etter årsmøtet ble styrets arbeidsform og styremedlemmenes forventninger til det å være styremedlem drøftet. Følgene punkter vedtas som retningsgivende for styrets arbeid. Punktene er dynamiske og kan endres ved behov og når styret foretar evaluering av sitt arbeid og sine oppgaver. 1. Styret skal være et politisk verksted drøfte politikk for regionene, fylket, nasjonalt og internasjonalt. Styrets medlemmer, varamedlemmer og de med møterett har et ansvar for å meddele hvilke saker de mener er viktig å drøfte/behandle i styret. 2. Hvert styremøte skal behandle minst en aktuell politisk sak som skal sendes mediene og legges ut på nettsidene. 3. Styret skal ha søkelyset på partiets organisasjon verving/medlemspleie. Styret skal være løpende orientert om kontingentsituasjonen. Styret skal evaluere framdriften av vedtatt handlingsplan. 4. Det fagligpolitiske samarbeidet skal være en naturlig del av styrets arbeid. 5. De med møterett i styret har et ansvar for å bringe styrets drøftinger av politiske og organisasjonsmessige saker ut i regionene 6. Styrets medlemmer, og andre med møterett i styret, skal besøke kommunepartiene. Arbeidsutvalget utarbeider nærmere rutiner for slike besøk. 7. Styrets arbeid og styrets møter skal være en prioritert oppgave for de som har møterett i styret. I protokollene fra møtet skal det framkomme hvem som er tilstede, hvem som har meldt forfall og hvem som ikke har møtt. 8. Styret skal behandle protokoller fra styremøter, representantskapsmøter, årsmøter, protokoller fra utvalgene. 9. Representanter fra fylkestingsgruppa og stortingsgruppa har ansvar for å informere om aktuelle saker som er til behandling på fylkesplan og riksplan. 10. Et antall av styremøtene skal innledes med at en invitert bedrift/organisasjon skal kunne presentere seg og sine utfordringer. 11. Det legges inn i møteplanen hvor styret skal få seg forelagt en redegjørelse om fylkespartiets økonomi. 12. Ved møter i representantskapet og årsmøter skal styrets valgte medlemmer fortrinnsvis representere styret og ikke sitt lokale ledd. 13. Styret skal i perioder opptre som et kampanjeutvalg og lede de kampanjer som gjennomføres etter initiativ fra Arbeiderpartiet sentralt eller etter vedtak i eget fylke. Treforedlingsbedriftenes utfordringer Med bakgrunn i utfordringer for næringslivet generelt og treforedlingsbedriftene spesielt, nedsatte Østfold Arbeiderparti og LO Østfold en industrigruppe. Gruppa hadde fokus på situasjonen for treforedlingsindustrien. Dette på bakgrunn av at denne industrien sto ovenfor de største utfordringene i fylket, men også er en næring som har gode framtidsutsikter. Flere temaer er akutte, med fare for nedleggelse av viktige bedrifter og salget av Borregaard. Styret og arbeiderbevegelsen i Østfold mobiliserte for en ny nasjonal satsing på det grønne gull, og på en avansert industri som kan sikre store arbeidsplasser i framtida. Det ble blant annet avholdt samråd med deltakelse fra parti og fagbevegelse i de delene av landet som har de sterkeste interessene i dette. Utfordringen med at Orkla ønsket å kvitte seg med eierskapet i Borregaard Fabrikker i ble også en sentral del av gruppas arbeid. Det ble arbeidet for å finne vennligsinnede nye eiere til bedriften. Gruppa hadde flere møter med Næringsdepartementet, partiets ledelse og Norsk Industri. Som et alternativ til nytt eierskap for Borregaard, endte prosessen med at bedriften ble børsnotert. Noe som nå i ettertid viser seg å være en god løsning. 7

8 Jubileet for kvinners stemmerett I 2013 var det 100 år siden kvinner fikk stemmerett. Dette ble markert over hele landet. Arbeiderpartiet sentralt hadde egne arrangementer i forbindelse med stemmerettsjubileet. I Østfold var det flere tverrpolitiske arrangementer. Østfold Arbeiderparti oppnevnte leder av kvinnenettverket til å være medlem av en gruppe som planla og gjennomførte arrangementer i fylket. Det ble også bevilget midler fra ØAP som bidrag til gjennomføringen. omsorgssenter Skiptvet Behandlingen av statsbudsjettet for 2013 førte til avvikling av Skiptvet omsorgssenter for mindreårige. Prognosene viste at det i fremtiden vil være behov for færre plasser i omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Skiptvet Arbeiderparti tar nedleggelsen til etterretning, men mente at det har vært en kritikkverdig behandling og manglende svar fra ulike statlige etater. Saken ble reist i styret i ØAP og det ble lagt til rette for at synspunktene kunne legges fram for partiets ledelse. Strategi for stortingsvalget og valgkampen Som vanlig i et valgår har det vært brede drøftinger i hele partiorganisasjonen om strategier for stortingsvalget 2013 og den viktige valgkampen. Valgkampplanene og evalueringen er derfor et eget tema i beretningen. Eksklusjon Arbeiderpartiets vedtekter har en eksklusjonsparagraf. En sak om eksklusjon starter i det kommunepartiet som har et medlem som ønskes ekskludert. Etter at styret i kommunepartiet har åpnet en slik sak, skal fylkespartiets styre uttale seg om saken. Vedkommende som er foreslått ekskludert skal ha anledning til å avgi skriftlig redegjørelse før fylkespartiets styre avgir sin uttalelse. Saken går deretter tilbake til kommunepartiet som kan gjøre endelig vedtak om å foreslå vedkommende ekskludert. Det er Arbeiderpartiets sentralstyre som endelig avgjør eksklusjonen. I Østfold har Arbeiderpartiet hatt én slik sak i perioden. Det er den andre eksklusjonssaken sentralstyret har behandlet de siste 10 årene. 8

9 Samferdsel Når det gjelder vei har styret i hele perioden vært en pådriver for raskere behandling av bypakkene, og en sammenhengende, effektiv og rask utbygging av E18. Videre har det vært et stort engasjement for å få dobbeltspor på Østfoldbanen inn i Nasjonal Transportplan. Vår regjering foreslo å legge opp til en trinnvis utbygging av InterCity-strekningen Oslo-Halden/Göteborg slik: Utbygging av et sammenhengende dobbeltspor til innen utgangen av Påkobling av Østre Linje til det nye dobbeltsporet ved Ski Stasjon. Sammenhengende dobbeltspor til innen utgangen av Videre planlegging av Inter- City-strekningene til Halden skal ferdigstilles i Nominasjon til kommune- og fylkestingsvalget Styret fremmer forslag til årsmøtet om en bred nominasjonsprosess til kommune- og fylkestingsvalget i Styret har også fastsatt fristen for kommunepartiene til å sluttføre nominasjonen til 1. desember Dette vil gi god mulighet til å profilere kandidatene før valget. Likeså gir dette mulighet for en bred opplæring av kommunepartiets kandidater. Studievirksomheten Årsmøtet i 2012 vedtok en handlingsplan for denne årsmøteperioden. Denne inneholdt elementer om organisasjonsmessig aktivitet generelt og opplæring spesielt. Studieutvalget har fulgt opp denne planen på vegne av styret. I perioden er det gjennomført 23 opplæringstiltak med 462 deltakere. Styret vil takke studieutvalget og AOF for hvordan studiearbeidet har blitt fulgt opp. Styret vil følge opp studieutvalgets sluttord med å oppfordre alle kommunepartiene til å sette opplæring på dagsorden. Det er viktig at alle medlemmer får tilbud om å delta på opplæringstiltak. Nye medlemmer Hvert år arrangeres det kurs for nye medlemmer. Gjennom dette kurset får deltakerne kunnskap om politiske prosesser og arbeidet i organisasjonen. Like viktig er det at nye medlemmer får treffe sentrale tillitsvalgte i kommunen, fylket og våre stortingsrepresentanter. Den siste samlingen arrangeres med busstur til Stortinget. Kommunepartienes engasjement i denne opplæringen er varierende, og flere bør i større grad styrke innsatsen i opplæringen av de nye medlemmene. Faglig-politisk samarbeid Valgkampen til stortingsvalget 2013 er et håndfast bevis på at vi kan være stolte av det faglig-politiske samarbeidet. Samarbeidet mellom LOs distriktskontor og ØAP kom godt til syne i valgkampen med stor aktivitet hver for seg og samlet. Dette samarbeidet må tas vare på og videreutvikles fram til kommune- og fylkestingsvalget i 2015 og stortingsvalget Samarbeidskomiteen skal i sitt arbeid motivere for et samarbeid over hele fylket. Det naturlige samarbeidet som er i kontorfellesskapet vil være viktig for å iverksette samarbeidskomiteens planlagte aktiviteter. Nominasjonsprosess Østfold Arbeiderparti har tradisjoner for å ha åpne nominasjonsprosesser med bred medvirkning. Etter forslag fra styret vedtok årsmøtet en omfattende nominasjonsprosess til stortingsvalget Denne prosessen inviterte alle organisasjonsledd i partiet og fagbevegelse til å fremme forslag på kandidater. Nominasjonskomiteen satte opp en alfabetisk liste på 20 navn som ble sendt til alle Arbeiderpartiets medlemmer i fylket. Resultatet av den rådgivende uravstemningen var ett av forholdene som ble vektlagt da nominasjonskomiteen satte opp sitt endelige listeforslag. En slik bred nominasjonsprosess må ses på som en viktig del av medlemspleien. Kontingent - verving Styret har i perioden hatt fokus på kontingentsituasjonen i partiet. Østfold Arbeiderparti har gjennom flere år vært gode på å beholde medlemmene. Dette skyldes partiets totale medlemspleie og kontingentoppfølging. Fylkespartiet har derimot et stort forbedrings-potensiale i vervearbeidet. Det totale medlemstallet for AUF og ØAP endte på i 2012 og i Dette er en vesentlig økning fra 2010, men en like vesentlig nedgang fra Året 2011 var helt spesielt også i denne sammenheng. Mer om utviklingen i medlemstallet kommer fram av egne tabeller. Medlemsverving må bli en mer sentral del av partiets arbeide i kommende periode. 9

10 Leie av nye kontorlokaler Da huseier hadde besluttet å gjøre om våre tidligere lokaler i SA-bygget, St. Mariegate til boenheter, måtte kontorfellesskapet finne nye lokaler. Valget falt på Strandgata 9 i. Ett år etter Styret drøftet om Østfold Arbeiderparti skulle avholde egen markering av 22. juli dagen da ondskapen rammet Utøya og regjeringskvartalet. Da det skulle være verdige markeringer flere steder i fylket, besluttet styret at tillitsvalgte i ØAP skulle delta på de lokale markeringene. Med bakgrunn i mottatt søknad bevilget styret kr ,- som et engangsbeløp til et arrangement for de etterlatte etter østfoldungdommen som døde på Utøya. Strategi for stortingsvalget og valgkampen Som vanlig i et valgår har det vært brede drøftinger i hele partiorganisasjonen om strategier for stortingsvalget 2013 og den viktige valgkampen. Valgkampplanene og evalueringen er derfor et eget tema i beretningen. Bompenger til vei ikke bane Spørsmålet om bompenger som betales på E6 og E18 også skal benyttes til å finansiere deler av utbyggingen av Østfoldbanene, er i tilfelle et prinsipp som krever en bred politisk behandling. En slik prosess har ikke Østfold Arbeiderparti hatt. Derfor besluttet styret at det er uaktuelt å gå inn for en slik bruk av bompenger. Beredskapssenter på Rygge Etter forslag fra Østfold Arbeiderparti ga regjeringen Stoltenberg Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet (DSB) i oppdrag å utrede mulighetene for et beredskapssenter ved Rygge Flystasjon. Østfold Arbeiderparti mener det er et reelt behov (etter 22. juli) for samtrening, samt å samle nødetatene og beredskapsressursene. Rygge er et egnet sted for en slik samling når deler av Forsvaret flytter derfra. Det gir en unik mulighet til å trene og samvirke, samt bedre beredskapen og kriseinnsatsen på Østlandsområdet. Fylkespartiets leder Signe Øye, stortingsrepresentant Irene Johansen og ordfører Inger-Lise Skartlien hadde møte med leder av Stortingets justiskomité HadijaTadjik der saken om utvikling av Rygge Flystasjon til beredskaps- og øvingssenter for nødetatene, var tema. Det er i perioden tatt til orde for at ny alarmsentral for fylket bør etableres på Rygge. Vi ønsker at styret i Sykehuset Østfold og andre relevante aktører skal se de mulighetene som Rygge har, og at det er kostnadseffektivt å plassere AMK Østfold der. I tillegg gir et beredskapssenter på Rygge nye muligheter ved tettere samarbeid mellom nød- og beredskapsetatene. AMK bør være en naturlig del av dette. 10

11 Styrets sluttord Østfold Arbeiderparti nådde ikke målet om å få fire på tinget etter valget i Arbeiderpartiet nådde heller ikke målet om fire nye år i regjering. Det var en skuffelse etter å ha gjennomført en god og omfattende valgkamp i Østfold. Selv i denne skuffelsen skal vi være i stand til å glede oss over at Arbeiderpartiet er det største partiet i landet og det største partiet i Østfold. Selv om valget ikke gikk som vi ønsket, og Arbeiderpartiet ikke lenger sitter i regjering, skal vi gjøre hva vi kan for at tiden i opposisjon skal bli så kort som mulig. Arbeiderpartiet skal være et seriøst, nysgjerrig og nyskapende opposisjonsparti. Gjennom en aktiv programdebatt og brede nominasjonsprosesser skal vi vinne valget i Partiet skal etter valget ha flere ordførere i fylket og fortsatt være det dominerende partiet i fylkestinget og dermed ha fylkesordføreren. Valget i 2015 skal være en test for vår partiorganisasjon, og gjennom valgkampen og valget skal vi legge grunnlaget for en sosialdemokratisk regjering etter valget i Selv om AUF i Østfold og Østfold Arbeiderparti kan vise til en medlemsvekst i 2013, må vi arbeide for at verving skal bli en del av partiets kultur i fylket. Vi må ta i mot våre nye medlemmer på en inkluderende måte. De skal føle at de blir verdsatt i organisasjonen, og at de får være med på å skape politikken for framtiden. Gjennom beretningen har styret vist at vi også i denne perioden har innkassert mange politiske seirer, men vi kommer aldri helt i mål. Fordi, når en seier er innkassert, når mål er nådd, er Arbeiderpartiet klare for nye oppgaver for at Østfold skal bli et enda bedre fylke å bo i. Styret vil takke kommunepartiene, AUF og fagbevegelsen for et godt samarbeid i årsmøteperioden. Spesielt vil vi takke for samarbeidet i valgkampen. Østfold Arbeiderparti vil gjennom beretningen uttrykke en stor takk til Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg for hvordan han ledet landet og Regjeringen gjennom åtte viktige år. 11

12 Fylkestingsgruppa Ledere i kommunepartiene i Ole Haabeth 2. Inger-Christin Torp 3. Håvard Wennevold Osflaten 4. Siv Jacobsen 5. Odd Riise 6. Torill Bergene 7. Rune Fredriksen 8. Kirsti Sand Aune 9. Andreas Lervik 10. Mona Bråthen 11. Shakeel Rehman 12. Gunnel Edfeldt 13. Ole Hagen 14. Aase Furali 15. Einar Antonsen Vararepresentanter Hobøl Moss Halden Askim Halden Moss Moss Eidsberg Brusevold Evensen Henæs Igletjern Jakobsen Karlsen Olsen Kristiansen Lauvås Lintho Nilsen Oberti Ottesen Rehman Simenstad Tangen Wevling Ødegård Tor Egil Tove Beate Kjetil Inger Roar Wenche Rune Stein Erik Grethe Harald Ditlev Mariana Atle Shakeel Reeno Marit Øyvind Unni Spydeberg Råde Eidsberg Askim Rømskog Halden Rygge Marker Trøgstad Aremark Våler Moss Hobøl Skiptvet Hvaler Rakkestad 16. Cecilie Agnalt 17. Lars Pedersen Due 18. Krishna Chudasama 19. Helge Kolstad 20. Mai Berntsen 21. Arne Øren 22. Ragnhild Skovly Hartviksen 23. Ole Henrik Grønn 24. Elisabeth Giske 25. Roar Høisveen 26. Mariana Oberti 27. Mats Petter Sydengen 28. Sofie Tømmerås Lyshagen 29. Atle Ottesen 30. Kari-Helen Hågensen Lilleaas 31. Hans Jørn Rønningen 32. Bente Pedersen 33. Øystein Bergersen 34. Lisa Skaret 35. Kåre Sundbrei 36. Caroline Svendsen 37. Håkon Bach Mikkelsen 38. Julia Sofie Rosseland Hansen 39. Jonas Bech 40. Tone Holm Skiptvet Halden Trøgstad Eidsberg Råde Halden Rømskog Våler Skiptvet Spydeberg Rygge Hvaler Askim Moss Spydeberg Halden Rygge Ledere i kommunepartiene 2013 Brusevold Sørli Øren Igletjern Jakobsen Karlsen Olsen Bjørnebekk Kjersti Melvold Nilsen Oberti Ottesen Rehman Simenstad Tangen Sandvik Olsen Ødegård Tor Egil Sidsel Anne Line Kjetil Inger Roar Wenche Einar Nythe Nilsen Tor Harald Ditlev Mariana Atle Shakeel Reeno Marit Anne May Unni Spydeberg Råde Eidsberg Askim Rømskog Halden Rygge Marker Trøgstad Aremark Våler Moss Hobøl Skiptvet Hvaler Rakkestad 12

13 Medlemstall Medlemstallet for 2013 endte på Dette er en økning på 33 fra Det er 11 kommunepartier som har hatt en økning i medlemstallet, mens ett kommuneparti har samme antall. Følgende seks kommunepartier har hatt en liten nedgang: Askim,, Hobøl, Hvaler, Rømskog og Kommune AP AUF Sum AP AUF Sum AP AUF Sum AP AUF Sum Halden Moss Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Totalt

14 1. mai-talere 2012 Askim Aremark Eidsberg Greåker Halden Hobøl Hvaler Kråkerøy Marker Moss Rakkestad Rakkestad Rolvsøy Rygge Rømskog Råde Skiptvet Spydeberg Torsnes Trøgstad Ullerøy Varteig Våler Thor Erik Forsberg Signe Øye Sindre Lysø Sigbjørn Johnsen Elsie Brenne Tone Toften Siv Jacobsen Oddbjørg Strømme Hege Dubec Irene Johansen Jan Davidsen Irene Johansen (kirken) Ellen Solbrække Hans Petter Pettersen Terje Moland Pettersen Håvard Osflaten Sigbjørn Johnsen Sigbjørn Johnsen Tor Melvold Svein Roald Hansen Arne Berg Ole Haabeth Amalie Henriksen Hildur Bakkene Inger-Christin Torp Stortingsrepresentant Leder ØAP Leder AUF Østfold Finansminister AP Statssekretær Gruppeleder Østfold fylkesting Leder i Fagforbundet, Østfold Styret ØAP Stortingsrepresentant Leder Fagforbundet Stortingsrepresentant Ordfører og leder av kvinnenettverket Distriktssekretær Fellesforbundet Styret ØAP Ordfører, fylkestingsrepresentant Finansminister Finansminister Tidligere ordfører Trøgstad Stortingsrepresentant AOF Fylkesordfører Nestleder AUF Østfold Styret AP Leder OKH og studieleder ØAP 14

15 1. mai-talere 2013 Hvaler Rygge Råde Skiptvet Eidsberg Rømskog Spydeberg Rakkestad Askim Trøgstad Halden Aremark Marker Hobøl Våler Moss Greåker Kråkerøy Rolvsøy Torsnes Ullerøy Varteig Atle Ottesen Irene Johansen Hanne Tollerud Ole Haabeth Stein Erik Lauvås Ulf Lervik Trond Giske Signe Øye Fredrik Bjørnebekk Trond Giske Hege Dubec Wenche Olsen Inger Christin Torp Trond Giske Jaran Berg Håvard Wennevold Osflaten Siv Jacobsen Trond Giske/Irene Johansen Sindre Lysø Svein Roald Hansen Elise Waagen Hans Petter Pettersen Nina Tagnes Grønnvold Elisabeth Hatlem Leder i Arbeiderparti Stortingsrepresentant Moss Arbeiderparti Fylkesordfører Stortingskandidat LO Østfold Næringsminister Leder Østfold Arbeiderparti Stortingskandidat Næringsminister Styret Østfold Arbeiderparti Stortingsrepresentant Leder OKH og studieleder ØAP Næringsminister Arbeiderparti /AUF Ordfører Hobøl Arbeiderparti Gruppeleder fylkestinget Næringsminister /stortingsrepresentant Leder AUF i Østfold Stortingsrepresentant Arbeiderparti /AUF Fellesforbundet Arbeiderparti 15

16 Kurs og konferanser Arbeiderbevegelsens kveld Markering av Arbeiderpartiets 125 årsjubileum Sunniva Berg, Roger Amundsen og Hans Petter Thøgersen. Fagligpolitisk samarbeid v/ Finn Jota LOs valgkamp v/ Trine lise Sundnes Diskusjonsgrupper. Tema: samarbeidskomiteene lokalt og utarbeidelse av aktivitetsplan og strategier frem mot valget Oppsummering og avslutning Dato Kl Organ Saker mai Styret/ gruppa Økonomiplan 4. juni Representantskapet Økonomiplan Østfold fylkeskommune plan for vindkraft 14. juni Kvinnenettverket Samling for alle kvinnekontaktene i fylket på kontoret 10. sept Besøk av Hanne Bjurstrøm Kampanjeuke 10.sept Møte i studieforumet Valgkampstrategi v/ Helga Pedersen 12. sept Skolering i mitt ap + sosiale medier Adrian Nøttestad sept. Samling talentprogram Første samling med talentprogrammet på OTH 17. sept Nye medlemmer/ Stortingsgruppa Tur til Stortinget 18. sept kurs org.kunnskap Folkets Hus 19. sept representantskap Innspill til programdebatten m/ Arild Stokkan-Grande 25. sept kurs org.kunnskap Folkets Hus sept Kvinnenettverket Kurs på Quality i 8. okt Fagbevegelsens dag 9. okt kurs org.kunnskap FH 11. okt Åpent møte internasjonalt I Moss 16. okt kurs møteledelse FH 23. okt kurs møteledelse FH 30. okt internasjonalt utvalg 6. nov kurs tale og debatt FH 13. nov kurs tale og debatt FH 13. nov Styret+ fylkestingsgruppa Fellesmøte med gruppa og styret om fylkesbudsjett 15. nov Representantskapet Innspill budsjett fylkeskommunen, Valgkampsplan 20. nov kurs tale og debatt FH 22. nov Møte med helsenettverket på Stortinget Inger Christin Torp 8. des Nominasjonsmøte Oppsett av stortingslista 16

17 Dato Kl Organ Saker feb Samråd: Tema frivillighet Ansvarlig: Svein Roald Hansen 1000 organisasjoner på 100 dager 19. feb Rep.skap Bestemme at delegater til LM vedtas på årskonferansen Budjsett + regnskap Odd Omland innledet 18. feb Organisasjonsbesøk organisasjoner på 100 dager Ansvarlig: Irene Johansen 25. feb Senlusnj 1000 organisasjoner på 100 dager 4. mars Samråd: Tema Kultur 1000 organisasjoner på 100 Ansvarlig: Stein Erik Lauvås/ Svein Roald Hansen Ansvarlig: Irene Johansen Sted: Fylkeshuset (bestilt) 12. mars Møte med studentparlamentet (ok) 1000 organisasjoner på 100 dager 13. mars Samråd: Livssyn 1000 organisasjoner på 100 Ansvarlig: Fredrik Bjørnebekk. Sted: Partikontoret 16. mars Årskonferanse Valgkamp, den politiske situasjonen og valg av utsendinger landsmøtet 20. mars Samråd: Tema: Folkehelse organisasjoner på april Samråd med Hadia Tajik 4. april Møte med kandidatene 8. april Møte med landsmøtedelegasjonen 9. april Ung i ap samling Fylkeshuset 16. april Organisasjonsmøte: Tema: frivillige organisasjoner i redningstjenesten organisasjoner på april Kurs: ny i styret: Ansvarlig: Wenche Olsen Sted: Partikontoret Ansvarlig: Stein Erik Lauvås Sted: Partikontoret 18. april Landsmøtet Partileder innleder til debatt om den politiske situasjonen 19. april Landsmøtet Nestleder innleder til debatt om nytt partiprogram 20. april Landsmøtet Partisekretæren innleder til debatt om organisasjonen og valgkamp. Behandle vedtektsendringer. 21. april Landsmøtet Behandle innstillingene fra red.komiteene 24. april Årsmøte AOF mai LO Kongress 2. mai Kurs: Ny i styret: Indre (del 2) Spydeberg kommunehus 23. mai Styret + fylkestingsgruppa Økonomiplan fylkeskommunen Tabellen fortsetter på neste side 17

18 Dato Kl Organ Saker 2013 (forts. fra foregående side) 27. mai Representantskapet Økonomiplan valgkamp medlemssituasjonen 3. juni Fase 3-kurs for nye medlemmer Tur til Stortinget 5. juni Åpent møte i Askim juni Jubelkonferanse Styremøte 17. aug? Valgkampåpning Valgkamp pep talk de siste forberedelser 8. sept Valg i enkelte kommuner 9. sept Valg 14. okt Åpent møte 23. okt Møte med nye medlemmer Møte med 15 deltakere 28. okt Representantskapet Innspill budsjett fylkeskommunen utsettes grunnet forfall nov Styret+ fylkestingsgruppa Fylkesbudsjettet 11. nov Representantskapet Fylkeskommunens budsjett og valgkampevaluering Flyttes til 12. november grunnet sentralt besøk 27. nov Stortinget med nye medlemmer Dato Kl Organ Saker jan Kvinnenettverket Innleder Karin Yrvin og Inger Christin Torp 21. feb ØAP Frist for å fremme forslag til årsmøtet mars Årsmøte 18

19 Årsmøte 2012 Årsmøtet ble avholdt på Rica Hotel, i tiden mars mars Årsmøtet startet med kulturinnslag av søskenparet Silje Aurora og Sander Thoresen, fra Greåker vgs. Signe Øye og leder av AUF i Østfold minnet de som hadde gått bort i årsmøteperioden. Styrets beretning markerte 22. juli med et svart sørgebånd på forsiden. Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri innledet om hva er en god industripolitikk? Debatt og oppsummering. 24. mars Møtet startet med kulturinnslag av Sunniva Berg og Andrè Kristoffersen fra. Hilsningstaler fra LO Østfold, Østfold Bondelag og AUF i Østfold. Forsvarsminister Espen Barth Eide innledet om den aktuelle politiske situasjonen. Det ble dabatt før forsvarsministeren fikk ordet for oppsummering. Framtidsverksted Delegatene ble fordelt i arbeidsgrupper fordelt på følgende temaer: Bærekraftig velferdsstat. Et samfunn i økologisk balanse. Et inkluderende samfunn. God industripolitikk. Behandling av forslag og redaksjonskomiteens innstilling. Signe Øye ble gjenvalgt som leder og holdt en takketale før møtet ble avsluttet med blomsteroverrekkelser til de som gikk ut av styret. Årskonferanse mars 2013 Rica City Hotell i Kulturelt innslag av Alexander Hermansen. Leder, Signe Øye ønsket velkommen til årskonferansen og holdt en åpningstale. Partisekretær Raymond Johansen holdt en engasjerende tale om den aktuelle politiske situasjonen. Debatt og oppsummering. Delegatene gikk ut i byen og delte ut roser. Per Mathias Høgmo innledet om Hvordan vinne valget sammen? Hilsningstaler ved Nina Glomsrud Saxrud, Bondelaget, Ulf Lervik, LO Østfold og AUF Østfold ved Sindre Lysø. Svein Roald Hansen, leder av redaksjonskomiteen la fram sin innstilling. Signe Øye avsluttet møte med en tale hvor temaet var Hvordan vinne høstens valg! 19

20 Landsmøtet 2013 Landsmøtedelegater Ole Haabeth Ellen Solbrække Tor Egil Brusevold Beate Hernes Stein Erik Lauvås Inger Jacobsen Harald Bjerge Hanne Tollerud Jon Ivar Nygård Mona Vauger Fredrik Bjørnebekk Cecilie Agnalt Sindre Lysø Ellen Simensen Ulf Lervik Hege Dubeck Vara: Harald Bjerge Anne Marie Lintho Shakeel Rehman Kirsti Jelsrup Truls Lindmo Tove Fagerhøy Tor Melvold Oddbjørg Strømme / Fylkesordfører Rakkestad / kvinnenettverket Råde Marker / Kandidat Askim Halden Moss Hvaler Skiptvet / sekretær fylkestingsgruppen AUF Halden LO Personlig vara: Hans Petter Pettersen Styret Halden Trøgstad Moss Hobøl Spydeberg Aremark Trøgstad Siri Martinsen, Mai Berntsen, Elise Waagen og Atle Ottesen deltok for Østfold Arbeiderparti. Forslag til landsmøtet 2013 Forslag som ble støttet og fremmet fra Østfold Arbeiderparti: Trekk i sosialstønad, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon,( Eidsberg). Trekk i Godtgjørelse for de som påtar seg tillitsverv, (Eidsberg). Utdanningskriteriet for barnehagetilskuddet,( Eidsberg). Startlån, (Eidsberg). Leksehjelp, (Marker). Ulvesone utvides eller fjernes, (Marker). Rammevilkår for støtte til industri, (Marker). Kommunalt selvstyre, (Marker). Kommunestruktur, (Marker) Opphevelse av ulvesonene, (Halden). Bly til jakt med hagle, (Halden). Fjerning av fylkesgrenser vedr valg av sykehus, (Spydeberg). Styrking av kollektivtransporten fra Indre Østfold til, (Spydeberg). Nødvendig endring av lov om apotek, (Spydeberg). Boligpolitikk, (Moss). Etablering av fond for strategisk statlig eierskap, (Moss). 20

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 17.03.2014 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Østfold fylkeskommune Per Inge

Detaljer

Dag til dag plan 2015

Dag til dag plan 2015 01.07 Hele Østfold Start på forhåndsstemming 03.08 Trøgstad Østfold rundt på 18 dager 13.00 Bedriftsbesøk HS Elektro m/lunsj Stand på torget i Skjønhaug 16.00 Stand Sandstangen 17.00 Rundtur i bygda med

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2010 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Hof Hof AP støtter nominasjonskomiteens utkast på stortingslisten 2017.

Hof Hof AP støtter nominasjonskomiteens utkast på stortingslisten 2017. Hof Hof AP støtter nominasjonskomiteens utkast på stortingslisten 2017. Mvh. William R. Aasgård Holmestr and Uttalelse fra styret i Holmestrand Arbeiderparti vedr nominasjonskomiteens listeforslag til

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 1 Formål...2 2 Navn...2 3 Medlemskap...2 4 Partiavdelingene...2 5 Kommunepartiene...2 6 Fylkespartiene...2 7 Landsmøtet...3 8 Landsstyret...3 9 Sentralstyret...4

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jon Ådalen Arkiv: 026 &01 Arkivsaksnr.: 15/1083 NY SELSKAPSAVTALE FOR DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS (DAØ)

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jon Ådalen Arkiv: 026 &01 Arkivsaksnr.: 15/1083 NY SELSKAPSAVTALE FOR DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS (DAØ) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jon Ådalen Arkiv: 026 &01 Arkivsaksnr.: 15/1083 Saksnr.: Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato NY SELSKAPSAVTALE FOR DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS (DAØ) Rådmannens forslag

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI 20.februar 2014 19. februar 2015 Styrets sammensetning Leder: Jørund Båtstad (1år) Nestleder: Lene Jevnheim (1år) Kasserer: Ester Midtli (1år) Sekretær:

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013 - 1 - Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 3 1 Formål... 3 2 Navn... 3 3 Medlemskap... 3 4 Partiavdelingene... 3 5 Kommunepartiene... 4 6 Fylkespartiene... 4 7 Landsmøtet... 4 8 Landsstyret... 5 9

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: februar

Protokoll fra årsmøtet Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: februar Protokoll fra årsmøtet 2007 - Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: 10-11 februar Antall møtte delegater: Kommune/deltakere Antall Kommune/deltakere Antall Askim 1 (søn) Rygge 1(lør)

Detaljer

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG Bøler Arbeiderpartilags beretning for perioden 01.03.10 15.03.11 Side 2 1. INNLEDNING 2010 var for Bøler Arbeiderpartilag et

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisasjon- og vedtekter.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisasjon- og vedtekter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisasjon-

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015 Arbeiderpartiet.no INNHOLD VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 2 1 Formål... 2 2 Navn... 2 3 Medlemskap... 2 4 Partiavdelingene... 2 5

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2014 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 28. april 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN

ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN ÅRSHJUL OG ARBEIDSPLAN GRØNT KVINNENETTVERK 2016-2017 GRØNT KVINNENETTVERKS FORMÅL Grønt Kvinnenettverk (GK) er et åpent nettverk for alle medlemmer i Miljøpartiet De Grønne, og har et fast styre som velges

Detaljer

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat:

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.10.2011 Sak: 58/11 Resultat: Arkivsak: 11/2087 Tittel: KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE Kommunestyret den 19.10.2011: Sittende ordfører Stig Sørra orienterte.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING I ARBEIDERPARTIET 2013

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING I ARBEIDERPARTIET 2013 Arbeiderpartiet Handlingsplan for Likestilling 2013 Arbeiderpartiet skal være Norges mest likestilte og inkluderende parti. Dette er verdifullt for partiet både politisk og organisatorisk. Det skaper det

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.10.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth FO Kjersti

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen

Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen Sendeliste Ørje 2015-05-29 Referat fra rådsmøte i Regionalpark Haldenkanalen Tid: fredag 29. mai 2015 kl. 09.00 12.00 Sted: Rømskog Spa Til stede: Politisk representant Næringslivsrepresentant Akershus

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Sak 13/15 Vedtektsendringer

Sak 13/15 Vedtektsendringer Sak 13/15 Vedtektsendringer 20. mars: Innledning og debatt på landsmøtet 22. mars: Votering på landsmøtet Sak 13/15 Vedtektsendringer I) Saksframstilling til landsmøtet Innenfor fristen for innsending

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

SEKSJONSKONFERANSEN FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL.

SEKSJONSKONFERANSEN FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL. Dato 10.03.09 J.nr. 198/09 Arkiv 144 SEKSJONSKONFERANSEN 17. 18. FEBRUAR 2009 STRAAND HOTELL I VRÅDAL. Venke Anny Nes åpnet konferansen for seksjon kontor- administrasjon (SKA). Alle 14 deltakerne presenterte

Detaljer

Senterpartiets vedtekter

Senterpartiets vedtekter Senterpartiets vedtekter (Sist endret på landsmøtet i 2015.) 1. Formål Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Eidsberg ungdomsskole - Aulaen Møtedato: 19.06.2014 Tid: 16.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører

Detaljer