Østfold. Årsmøte Arbeiderparti Rica City Hotell. Historien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien"

Transkript

1 Østfold Arbeiderparti Årsmøte Rica City Hotell mars Historien

2

3 Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets arbeidsform 7 Styrets sluttord 11 Fylkestingsgruppa Ledere i kommunepartiene i Ledere i kommunepartiene Medlemstall 2012 og mai talere mai talere Kurs og konferanser 16 Årsmøte Årskonferanse mars Rica City Hotell i 19 Landsmøtet Forslag til landsmøtet Kontorets drift 21 Valgkamprapport fra Stortingsvalget Beretning, Kvinnenettverket Beretning, Østfold Arbeiderpartis studieutvalg Beretning, Klima og miljøutvalget Beretning, Internasjonalt utvalg Årsberetning, Østfold Arbeiderpartis Fylkestingsgruppe 33 Produsert av Glomma Media AS, Tuneveien 2, 1710

4 Tillitsvalgte i årsperioden Styre Leder Nestleder Studieleder Leder kvinnenettverk Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Signe Øye Thor Erik Forsberg Inger-Christin Torp Ellen Solbrække Svein Olav Agnalt Hanne Tollerud Per Kristian Dahl Hege Dubec Terje Moland Pedersen Trine Roos Ole Hagen Atle Ottesen Hobøl Rakkestad Skiptvet Moss Halden Råde Moss Landsstyret Representant Signe Øye Vara Ellen Solbrække Representant Thor Erik Forsberg Vara Svein Olav Agnalt Kontrollkomité Leder Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Arne Øren Anne Gro Pedersen Håkon Magne Knudsen Edna Henriksen Sverre Hervik Halden Halden Samarbeidskomiteen ØAP og LO Østfold Medlem Signe Øye Vara Thor Erik Forsberg Medlem Svein Roald Hansen Vara Irene Johansen Medlem Ole Haabeth Vara Siv Jacobsen 4

5 Studieutvalget Leder Medlemmer Tiltrer Inger-Christin Torp Sidsel Hammer Ragnhild Skovly Hartviksen Arne Berg AUF oppnevner et medlem Renè Jønnvoll Askim Råde AOF Klima- og miljøutvalget Leder Medlemmer Helge Kolstad Kristin Berger Andreas Lervik Per Kristian Hansen Representant fra AUF Trøgstad Moss Veteranutvalget Leder Nestleder: Medlemmer: Gerd Skovdahl Bjørn Hansen Lysås Edna Henriksen Eivind Tvedt Gunnar Bye Råde Halden Eidsberg Spydeberg Kommunalutvalget Leder Medlemmer: Ole Haabeth Inger Lise Skartlien Kjell Løkke Rygge Råde Kommuneutvalget knytter til seg et kommunalt forum. Forumet består av partiets ordførere. Der vi ikke har ordfører skal varaordfører være medlem, og der vi ikke har ordfører eller varaordfører skal kommunepartiets gruppeleder være medlem. 5

6 Valg- og nominasjonskomité: Arne Øren (Leder) Kirsti Sand Aune Ellen Solbrække Rakkestad Inger Jakobsen Askim Sindre Martinsen-Evje Linda Engsmyr Inger Lise Skartlien Rygge Kjell Løkke Råde Helge Kolstad Trøgstad Tor Melvold Trøgstad Mona Bråthen Halden Harald Nilsen Aremark Hanne Tollerud Moss Tomas C. Archer Moss Ulf Lervik LO Trine Roos LO AUF AUF Styret har i perioden behandlet følgende saker Styrets arbeidsform Protokoller fra årsmøtet, representantskapsmøter, styremøter og fra utvalgene Forslag oversendt fra årsmøtet Oppnevnelse av medlem til arbeidsutvalget Oppnevnelse av styre for kvinnenettverket Treforedlingsbedriftenes utfordringer Utviklingen av Rygge hovedflyplass etablering av beredskapssenter - AMK Landsstyret aktuelle saker fra Østfold Leieavtale, nye kontorlokaler Strategi for stortingsvalget og valgkampen Sak om eksklusjon Jubileet for kvinners stemmerett 22. juli ett år etter markering Bompenger til vei ikke bane Nominasjonsprosess til stortingsvalget Saker fra samarbeidskomiteen mellom LO Østfold og Østfold Arbeiderparti Kontingentsituasjonen Møte med transportfraksjon og representant fra Statsministerens kontor Styret har blant annet behandlet treforedlingsindustriens utfordringer. Evaluering av fylkestingsgruppas arbeid Behandling av saker til landsmøte Søknad om æresmedlemskap Trosterudberget skole Nominasjon til kommune- og fylkestingsvalget Les mer om disse sakene på de neste fire sidene 6

7 Styrets arbeidsform I det første styremøtet etter årsmøtet ble styrets arbeidsform og styremedlemmenes forventninger til det å være styremedlem drøftet. Følgene punkter vedtas som retningsgivende for styrets arbeid. Punktene er dynamiske og kan endres ved behov og når styret foretar evaluering av sitt arbeid og sine oppgaver. 1. Styret skal være et politisk verksted drøfte politikk for regionene, fylket, nasjonalt og internasjonalt. Styrets medlemmer, varamedlemmer og de med møterett har et ansvar for å meddele hvilke saker de mener er viktig å drøfte/behandle i styret. 2. Hvert styremøte skal behandle minst en aktuell politisk sak som skal sendes mediene og legges ut på nettsidene. 3. Styret skal ha søkelyset på partiets organisasjon verving/medlemspleie. Styret skal være løpende orientert om kontingentsituasjonen. Styret skal evaluere framdriften av vedtatt handlingsplan. 4. Det fagligpolitiske samarbeidet skal være en naturlig del av styrets arbeid. 5. De med møterett i styret har et ansvar for å bringe styrets drøftinger av politiske og organisasjonsmessige saker ut i regionene 6. Styrets medlemmer, og andre med møterett i styret, skal besøke kommunepartiene. Arbeidsutvalget utarbeider nærmere rutiner for slike besøk. 7. Styrets arbeid og styrets møter skal være en prioritert oppgave for de som har møterett i styret. I protokollene fra møtet skal det framkomme hvem som er tilstede, hvem som har meldt forfall og hvem som ikke har møtt. 8. Styret skal behandle protokoller fra styremøter, representantskapsmøter, årsmøter, protokoller fra utvalgene. 9. Representanter fra fylkestingsgruppa og stortingsgruppa har ansvar for å informere om aktuelle saker som er til behandling på fylkesplan og riksplan. 10. Et antall av styremøtene skal innledes med at en invitert bedrift/organisasjon skal kunne presentere seg og sine utfordringer. 11. Det legges inn i møteplanen hvor styret skal få seg forelagt en redegjørelse om fylkespartiets økonomi. 12. Ved møter i representantskapet og årsmøter skal styrets valgte medlemmer fortrinnsvis representere styret og ikke sitt lokale ledd. 13. Styret skal i perioder opptre som et kampanjeutvalg og lede de kampanjer som gjennomføres etter initiativ fra Arbeiderpartiet sentralt eller etter vedtak i eget fylke. Treforedlingsbedriftenes utfordringer Med bakgrunn i utfordringer for næringslivet generelt og treforedlingsbedriftene spesielt, nedsatte Østfold Arbeiderparti og LO Østfold en industrigruppe. Gruppa hadde fokus på situasjonen for treforedlingsindustrien. Dette på bakgrunn av at denne industrien sto ovenfor de største utfordringene i fylket, men også er en næring som har gode framtidsutsikter. Flere temaer er akutte, med fare for nedleggelse av viktige bedrifter og salget av Borregaard. Styret og arbeiderbevegelsen i Østfold mobiliserte for en ny nasjonal satsing på det grønne gull, og på en avansert industri som kan sikre store arbeidsplasser i framtida. Det ble blant annet avholdt samråd med deltakelse fra parti og fagbevegelse i de delene av landet som har de sterkeste interessene i dette. Utfordringen med at Orkla ønsket å kvitte seg med eierskapet i Borregaard Fabrikker i ble også en sentral del av gruppas arbeid. Det ble arbeidet for å finne vennligsinnede nye eiere til bedriften. Gruppa hadde flere møter med Næringsdepartementet, partiets ledelse og Norsk Industri. Som et alternativ til nytt eierskap for Borregaard, endte prosessen med at bedriften ble børsnotert. Noe som nå i ettertid viser seg å være en god løsning. 7

8 Jubileet for kvinners stemmerett I 2013 var det 100 år siden kvinner fikk stemmerett. Dette ble markert over hele landet. Arbeiderpartiet sentralt hadde egne arrangementer i forbindelse med stemmerettsjubileet. I Østfold var det flere tverrpolitiske arrangementer. Østfold Arbeiderparti oppnevnte leder av kvinnenettverket til å være medlem av en gruppe som planla og gjennomførte arrangementer i fylket. Det ble også bevilget midler fra ØAP som bidrag til gjennomføringen. omsorgssenter Skiptvet Behandlingen av statsbudsjettet for 2013 førte til avvikling av Skiptvet omsorgssenter for mindreårige. Prognosene viste at det i fremtiden vil være behov for færre plasser i omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Skiptvet Arbeiderparti tar nedleggelsen til etterretning, men mente at det har vært en kritikkverdig behandling og manglende svar fra ulike statlige etater. Saken ble reist i styret i ØAP og det ble lagt til rette for at synspunktene kunne legges fram for partiets ledelse. Strategi for stortingsvalget og valgkampen Som vanlig i et valgår har det vært brede drøftinger i hele partiorganisasjonen om strategier for stortingsvalget 2013 og den viktige valgkampen. Valgkampplanene og evalueringen er derfor et eget tema i beretningen. Eksklusjon Arbeiderpartiets vedtekter har en eksklusjonsparagraf. En sak om eksklusjon starter i det kommunepartiet som har et medlem som ønskes ekskludert. Etter at styret i kommunepartiet har åpnet en slik sak, skal fylkespartiets styre uttale seg om saken. Vedkommende som er foreslått ekskludert skal ha anledning til å avgi skriftlig redegjørelse før fylkespartiets styre avgir sin uttalelse. Saken går deretter tilbake til kommunepartiet som kan gjøre endelig vedtak om å foreslå vedkommende ekskludert. Det er Arbeiderpartiets sentralstyre som endelig avgjør eksklusjonen. I Østfold har Arbeiderpartiet hatt én slik sak i perioden. Det er den andre eksklusjonssaken sentralstyret har behandlet de siste 10 årene. 8

9 Samferdsel Når det gjelder vei har styret i hele perioden vært en pådriver for raskere behandling av bypakkene, og en sammenhengende, effektiv og rask utbygging av E18. Videre har det vært et stort engasjement for å få dobbeltspor på Østfoldbanen inn i Nasjonal Transportplan. Vår regjering foreslo å legge opp til en trinnvis utbygging av InterCity-strekningen Oslo-Halden/Göteborg slik: Utbygging av et sammenhengende dobbeltspor til innen utgangen av Påkobling av Østre Linje til det nye dobbeltsporet ved Ski Stasjon. Sammenhengende dobbeltspor til innen utgangen av Videre planlegging av Inter- City-strekningene til Halden skal ferdigstilles i Nominasjon til kommune- og fylkestingsvalget Styret fremmer forslag til årsmøtet om en bred nominasjonsprosess til kommune- og fylkestingsvalget i Styret har også fastsatt fristen for kommunepartiene til å sluttføre nominasjonen til 1. desember Dette vil gi god mulighet til å profilere kandidatene før valget. Likeså gir dette mulighet for en bred opplæring av kommunepartiets kandidater. Studievirksomheten Årsmøtet i 2012 vedtok en handlingsplan for denne årsmøteperioden. Denne inneholdt elementer om organisasjonsmessig aktivitet generelt og opplæring spesielt. Studieutvalget har fulgt opp denne planen på vegne av styret. I perioden er det gjennomført 23 opplæringstiltak med 462 deltakere. Styret vil takke studieutvalget og AOF for hvordan studiearbeidet har blitt fulgt opp. Styret vil følge opp studieutvalgets sluttord med å oppfordre alle kommunepartiene til å sette opplæring på dagsorden. Det er viktig at alle medlemmer får tilbud om å delta på opplæringstiltak. Nye medlemmer Hvert år arrangeres det kurs for nye medlemmer. Gjennom dette kurset får deltakerne kunnskap om politiske prosesser og arbeidet i organisasjonen. Like viktig er det at nye medlemmer får treffe sentrale tillitsvalgte i kommunen, fylket og våre stortingsrepresentanter. Den siste samlingen arrangeres med busstur til Stortinget. Kommunepartienes engasjement i denne opplæringen er varierende, og flere bør i større grad styrke innsatsen i opplæringen av de nye medlemmene. Faglig-politisk samarbeid Valgkampen til stortingsvalget 2013 er et håndfast bevis på at vi kan være stolte av det faglig-politiske samarbeidet. Samarbeidet mellom LOs distriktskontor og ØAP kom godt til syne i valgkampen med stor aktivitet hver for seg og samlet. Dette samarbeidet må tas vare på og videreutvikles fram til kommune- og fylkestingsvalget i 2015 og stortingsvalget Samarbeidskomiteen skal i sitt arbeid motivere for et samarbeid over hele fylket. Det naturlige samarbeidet som er i kontorfellesskapet vil være viktig for å iverksette samarbeidskomiteens planlagte aktiviteter. Nominasjonsprosess Østfold Arbeiderparti har tradisjoner for å ha åpne nominasjonsprosesser med bred medvirkning. Etter forslag fra styret vedtok årsmøtet en omfattende nominasjonsprosess til stortingsvalget Denne prosessen inviterte alle organisasjonsledd i partiet og fagbevegelse til å fremme forslag på kandidater. Nominasjonskomiteen satte opp en alfabetisk liste på 20 navn som ble sendt til alle Arbeiderpartiets medlemmer i fylket. Resultatet av den rådgivende uravstemningen var ett av forholdene som ble vektlagt da nominasjonskomiteen satte opp sitt endelige listeforslag. En slik bred nominasjonsprosess må ses på som en viktig del av medlemspleien. Kontingent - verving Styret har i perioden hatt fokus på kontingentsituasjonen i partiet. Østfold Arbeiderparti har gjennom flere år vært gode på å beholde medlemmene. Dette skyldes partiets totale medlemspleie og kontingentoppfølging. Fylkespartiet har derimot et stort forbedrings-potensiale i vervearbeidet. Det totale medlemstallet for AUF og ØAP endte på i 2012 og i Dette er en vesentlig økning fra 2010, men en like vesentlig nedgang fra Året 2011 var helt spesielt også i denne sammenheng. Mer om utviklingen i medlemstallet kommer fram av egne tabeller. Medlemsverving må bli en mer sentral del av partiets arbeide i kommende periode. 9

10 Leie av nye kontorlokaler Da huseier hadde besluttet å gjøre om våre tidligere lokaler i SA-bygget, St. Mariegate til boenheter, måtte kontorfellesskapet finne nye lokaler. Valget falt på Strandgata 9 i. Ett år etter Styret drøftet om Østfold Arbeiderparti skulle avholde egen markering av 22. juli dagen da ondskapen rammet Utøya og regjeringskvartalet. Da det skulle være verdige markeringer flere steder i fylket, besluttet styret at tillitsvalgte i ØAP skulle delta på de lokale markeringene. Med bakgrunn i mottatt søknad bevilget styret kr ,- som et engangsbeløp til et arrangement for de etterlatte etter østfoldungdommen som døde på Utøya. Strategi for stortingsvalget og valgkampen Som vanlig i et valgår har det vært brede drøftinger i hele partiorganisasjonen om strategier for stortingsvalget 2013 og den viktige valgkampen. Valgkampplanene og evalueringen er derfor et eget tema i beretningen. Bompenger til vei ikke bane Spørsmålet om bompenger som betales på E6 og E18 også skal benyttes til å finansiere deler av utbyggingen av Østfoldbanene, er i tilfelle et prinsipp som krever en bred politisk behandling. En slik prosess har ikke Østfold Arbeiderparti hatt. Derfor besluttet styret at det er uaktuelt å gå inn for en slik bruk av bompenger. Beredskapssenter på Rygge Etter forslag fra Østfold Arbeiderparti ga regjeringen Stoltenberg Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet (DSB) i oppdrag å utrede mulighetene for et beredskapssenter ved Rygge Flystasjon. Østfold Arbeiderparti mener det er et reelt behov (etter 22. juli) for samtrening, samt å samle nødetatene og beredskapsressursene. Rygge er et egnet sted for en slik samling når deler av Forsvaret flytter derfra. Det gir en unik mulighet til å trene og samvirke, samt bedre beredskapen og kriseinnsatsen på Østlandsområdet. Fylkespartiets leder Signe Øye, stortingsrepresentant Irene Johansen og ordfører Inger-Lise Skartlien hadde møte med leder av Stortingets justiskomité HadijaTadjik der saken om utvikling av Rygge Flystasjon til beredskaps- og øvingssenter for nødetatene, var tema. Det er i perioden tatt til orde for at ny alarmsentral for fylket bør etableres på Rygge. Vi ønsker at styret i Sykehuset Østfold og andre relevante aktører skal se de mulighetene som Rygge har, og at det er kostnadseffektivt å plassere AMK Østfold der. I tillegg gir et beredskapssenter på Rygge nye muligheter ved tettere samarbeid mellom nød- og beredskapsetatene. AMK bør være en naturlig del av dette. 10

11 Styrets sluttord Østfold Arbeiderparti nådde ikke målet om å få fire på tinget etter valget i Arbeiderpartiet nådde heller ikke målet om fire nye år i regjering. Det var en skuffelse etter å ha gjennomført en god og omfattende valgkamp i Østfold. Selv i denne skuffelsen skal vi være i stand til å glede oss over at Arbeiderpartiet er det største partiet i landet og det største partiet i Østfold. Selv om valget ikke gikk som vi ønsket, og Arbeiderpartiet ikke lenger sitter i regjering, skal vi gjøre hva vi kan for at tiden i opposisjon skal bli så kort som mulig. Arbeiderpartiet skal være et seriøst, nysgjerrig og nyskapende opposisjonsparti. Gjennom en aktiv programdebatt og brede nominasjonsprosesser skal vi vinne valget i Partiet skal etter valget ha flere ordførere i fylket og fortsatt være det dominerende partiet i fylkestinget og dermed ha fylkesordføreren. Valget i 2015 skal være en test for vår partiorganisasjon, og gjennom valgkampen og valget skal vi legge grunnlaget for en sosialdemokratisk regjering etter valget i Selv om AUF i Østfold og Østfold Arbeiderparti kan vise til en medlemsvekst i 2013, må vi arbeide for at verving skal bli en del av partiets kultur i fylket. Vi må ta i mot våre nye medlemmer på en inkluderende måte. De skal føle at de blir verdsatt i organisasjonen, og at de får være med på å skape politikken for framtiden. Gjennom beretningen har styret vist at vi også i denne perioden har innkassert mange politiske seirer, men vi kommer aldri helt i mål. Fordi, når en seier er innkassert, når mål er nådd, er Arbeiderpartiet klare for nye oppgaver for at Østfold skal bli et enda bedre fylke å bo i. Styret vil takke kommunepartiene, AUF og fagbevegelsen for et godt samarbeid i årsmøteperioden. Spesielt vil vi takke for samarbeidet i valgkampen. Østfold Arbeiderparti vil gjennom beretningen uttrykke en stor takk til Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg for hvordan han ledet landet og Regjeringen gjennom åtte viktige år. 11

12 Fylkestingsgruppa Ledere i kommunepartiene i Ole Haabeth 2. Inger-Christin Torp 3. Håvard Wennevold Osflaten 4. Siv Jacobsen 5. Odd Riise 6. Torill Bergene 7. Rune Fredriksen 8. Kirsti Sand Aune 9. Andreas Lervik 10. Mona Bråthen 11. Shakeel Rehman 12. Gunnel Edfeldt 13. Ole Hagen 14. Aase Furali 15. Einar Antonsen Vararepresentanter Hobøl Moss Halden Askim Halden Moss Moss Eidsberg Brusevold Evensen Henæs Igletjern Jakobsen Karlsen Olsen Kristiansen Lauvås Lintho Nilsen Oberti Ottesen Rehman Simenstad Tangen Wevling Ødegård Tor Egil Tove Beate Kjetil Inger Roar Wenche Rune Stein Erik Grethe Harald Ditlev Mariana Atle Shakeel Reeno Marit Øyvind Unni Spydeberg Råde Eidsberg Askim Rømskog Halden Rygge Marker Trøgstad Aremark Våler Moss Hobøl Skiptvet Hvaler Rakkestad 16. Cecilie Agnalt 17. Lars Pedersen Due 18. Krishna Chudasama 19. Helge Kolstad 20. Mai Berntsen 21. Arne Øren 22. Ragnhild Skovly Hartviksen 23. Ole Henrik Grønn 24. Elisabeth Giske 25. Roar Høisveen 26. Mariana Oberti 27. Mats Petter Sydengen 28. Sofie Tømmerås Lyshagen 29. Atle Ottesen 30. Kari-Helen Hågensen Lilleaas 31. Hans Jørn Rønningen 32. Bente Pedersen 33. Øystein Bergersen 34. Lisa Skaret 35. Kåre Sundbrei 36. Caroline Svendsen 37. Håkon Bach Mikkelsen 38. Julia Sofie Rosseland Hansen 39. Jonas Bech 40. Tone Holm Skiptvet Halden Trøgstad Eidsberg Råde Halden Rømskog Våler Skiptvet Spydeberg Rygge Hvaler Askim Moss Spydeberg Halden Rygge Ledere i kommunepartiene 2013 Brusevold Sørli Øren Igletjern Jakobsen Karlsen Olsen Bjørnebekk Kjersti Melvold Nilsen Oberti Ottesen Rehman Simenstad Tangen Sandvik Olsen Ødegård Tor Egil Sidsel Anne Line Kjetil Inger Roar Wenche Einar Nythe Nilsen Tor Harald Ditlev Mariana Atle Shakeel Reeno Marit Anne May Unni Spydeberg Råde Eidsberg Askim Rømskog Halden Rygge Marker Trøgstad Aremark Våler Moss Hobøl Skiptvet Hvaler Rakkestad 12

13 Medlemstall Medlemstallet for 2013 endte på Dette er en økning på 33 fra Det er 11 kommunepartier som har hatt en økning i medlemstallet, mens ett kommuneparti har samme antall. Følgende seks kommunepartier har hatt en liten nedgang: Askim,, Hobøl, Hvaler, Rømskog og Kommune AP AUF Sum AP AUF Sum AP AUF Sum AP AUF Sum Halden Moss Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Totalt

14 1. mai-talere 2012 Askim Aremark Eidsberg Greåker Halden Hobøl Hvaler Kråkerøy Marker Moss Rakkestad Rakkestad Rolvsøy Rygge Rømskog Råde Skiptvet Spydeberg Torsnes Trøgstad Ullerøy Varteig Våler Thor Erik Forsberg Signe Øye Sindre Lysø Sigbjørn Johnsen Elsie Brenne Tone Toften Siv Jacobsen Oddbjørg Strømme Hege Dubec Irene Johansen Jan Davidsen Irene Johansen (kirken) Ellen Solbrække Hans Petter Pettersen Terje Moland Pettersen Håvard Osflaten Sigbjørn Johnsen Sigbjørn Johnsen Tor Melvold Svein Roald Hansen Arne Berg Ole Haabeth Amalie Henriksen Hildur Bakkene Inger-Christin Torp Stortingsrepresentant Leder ØAP Leder AUF Østfold Finansminister AP Statssekretær Gruppeleder Østfold fylkesting Leder i Fagforbundet, Østfold Styret ØAP Stortingsrepresentant Leder Fagforbundet Stortingsrepresentant Ordfører og leder av kvinnenettverket Distriktssekretær Fellesforbundet Styret ØAP Ordfører, fylkestingsrepresentant Finansminister Finansminister Tidligere ordfører Trøgstad Stortingsrepresentant AOF Fylkesordfører Nestleder AUF Østfold Styret AP Leder OKH og studieleder ØAP 14

15 1. mai-talere 2013 Hvaler Rygge Råde Skiptvet Eidsberg Rømskog Spydeberg Rakkestad Askim Trøgstad Halden Aremark Marker Hobøl Våler Moss Greåker Kråkerøy Rolvsøy Torsnes Ullerøy Varteig Atle Ottesen Irene Johansen Hanne Tollerud Ole Haabeth Stein Erik Lauvås Ulf Lervik Trond Giske Signe Øye Fredrik Bjørnebekk Trond Giske Hege Dubec Wenche Olsen Inger Christin Torp Trond Giske Jaran Berg Håvard Wennevold Osflaten Siv Jacobsen Trond Giske/Irene Johansen Sindre Lysø Svein Roald Hansen Elise Waagen Hans Petter Pettersen Nina Tagnes Grønnvold Elisabeth Hatlem Leder i Arbeiderparti Stortingsrepresentant Moss Arbeiderparti Fylkesordfører Stortingskandidat LO Østfold Næringsminister Leder Østfold Arbeiderparti Stortingskandidat Næringsminister Styret Østfold Arbeiderparti Stortingsrepresentant Leder OKH og studieleder ØAP Næringsminister Arbeiderparti /AUF Ordfører Hobøl Arbeiderparti Gruppeleder fylkestinget Næringsminister /stortingsrepresentant Leder AUF i Østfold Stortingsrepresentant Arbeiderparti /AUF Fellesforbundet Arbeiderparti 15

16 Kurs og konferanser Arbeiderbevegelsens kveld Markering av Arbeiderpartiets 125 årsjubileum Sunniva Berg, Roger Amundsen og Hans Petter Thøgersen. Fagligpolitisk samarbeid v/ Finn Jota LOs valgkamp v/ Trine lise Sundnes Diskusjonsgrupper. Tema: samarbeidskomiteene lokalt og utarbeidelse av aktivitetsplan og strategier frem mot valget Oppsummering og avslutning Dato Kl Organ Saker mai Styret/ gruppa Økonomiplan 4. juni Representantskapet Økonomiplan Østfold fylkeskommune plan for vindkraft 14. juni Kvinnenettverket Samling for alle kvinnekontaktene i fylket på kontoret 10. sept Besøk av Hanne Bjurstrøm Kampanjeuke 10.sept Møte i studieforumet Valgkampstrategi v/ Helga Pedersen 12. sept Skolering i mitt ap + sosiale medier Adrian Nøttestad sept. Samling talentprogram Første samling med talentprogrammet på OTH 17. sept Nye medlemmer/ Stortingsgruppa Tur til Stortinget 18. sept kurs org.kunnskap Folkets Hus 19. sept representantskap Innspill til programdebatten m/ Arild Stokkan-Grande 25. sept kurs org.kunnskap Folkets Hus sept Kvinnenettverket Kurs på Quality i 8. okt Fagbevegelsens dag 9. okt kurs org.kunnskap FH 11. okt Åpent møte internasjonalt I Moss 16. okt kurs møteledelse FH 23. okt kurs møteledelse FH 30. okt internasjonalt utvalg 6. nov kurs tale og debatt FH 13. nov kurs tale og debatt FH 13. nov Styret+ fylkestingsgruppa Fellesmøte med gruppa og styret om fylkesbudsjett 15. nov Representantskapet Innspill budsjett fylkeskommunen, Valgkampsplan 20. nov kurs tale og debatt FH 22. nov Møte med helsenettverket på Stortinget Inger Christin Torp 8. des Nominasjonsmøte Oppsett av stortingslista 16

17 Dato Kl Organ Saker feb Samråd: Tema frivillighet Ansvarlig: Svein Roald Hansen 1000 organisasjoner på 100 dager 19. feb Rep.skap Bestemme at delegater til LM vedtas på årskonferansen Budjsett + regnskap Odd Omland innledet 18. feb Organisasjonsbesøk organisasjoner på 100 dager Ansvarlig: Irene Johansen 25. feb Senlusnj 1000 organisasjoner på 100 dager 4. mars Samråd: Tema Kultur 1000 organisasjoner på 100 Ansvarlig: Stein Erik Lauvås/ Svein Roald Hansen Ansvarlig: Irene Johansen Sted: Fylkeshuset (bestilt) 12. mars Møte med studentparlamentet (ok) 1000 organisasjoner på 100 dager 13. mars Samråd: Livssyn 1000 organisasjoner på 100 Ansvarlig: Fredrik Bjørnebekk. Sted: Partikontoret 16. mars Årskonferanse Valgkamp, den politiske situasjonen og valg av utsendinger landsmøtet 20. mars Samråd: Tema: Folkehelse organisasjoner på april Samråd med Hadia Tajik 4. april Møte med kandidatene 8. april Møte med landsmøtedelegasjonen 9. april Ung i ap samling Fylkeshuset 16. april Organisasjonsmøte: Tema: frivillige organisasjoner i redningstjenesten organisasjoner på april Kurs: ny i styret: Ansvarlig: Wenche Olsen Sted: Partikontoret Ansvarlig: Stein Erik Lauvås Sted: Partikontoret 18. april Landsmøtet Partileder innleder til debatt om den politiske situasjonen 19. april Landsmøtet Nestleder innleder til debatt om nytt partiprogram 20. april Landsmøtet Partisekretæren innleder til debatt om organisasjonen og valgkamp. Behandle vedtektsendringer. 21. april Landsmøtet Behandle innstillingene fra red.komiteene 24. april Årsmøte AOF mai LO Kongress 2. mai Kurs: Ny i styret: Indre (del 2) Spydeberg kommunehus 23. mai Styret + fylkestingsgruppa Økonomiplan fylkeskommunen Tabellen fortsetter på neste side 17

18 Dato Kl Organ Saker 2013 (forts. fra foregående side) 27. mai Representantskapet Økonomiplan valgkamp medlemssituasjonen 3. juni Fase 3-kurs for nye medlemmer Tur til Stortinget 5. juni Åpent møte i Askim juni Jubelkonferanse Styremøte 17. aug? Valgkampåpning Valgkamp pep talk de siste forberedelser 8. sept Valg i enkelte kommuner 9. sept Valg 14. okt Åpent møte 23. okt Møte med nye medlemmer Møte med 15 deltakere 28. okt Representantskapet Innspill budsjett fylkeskommunen utsettes grunnet forfall nov Styret+ fylkestingsgruppa Fylkesbudsjettet 11. nov Representantskapet Fylkeskommunens budsjett og valgkampevaluering Flyttes til 12. november grunnet sentralt besøk 27. nov Stortinget med nye medlemmer Dato Kl Organ Saker jan Kvinnenettverket Innleder Karin Yrvin og Inger Christin Torp 21. feb ØAP Frist for å fremme forslag til årsmøtet mars Årsmøte 18

19 Årsmøte 2012 Årsmøtet ble avholdt på Rica Hotel, i tiden mars mars Årsmøtet startet med kulturinnslag av søskenparet Silje Aurora og Sander Thoresen, fra Greåker vgs. Signe Øye og leder av AUF i Østfold minnet de som hadde gått bort i årsmøteperioden. Styrets beretning markerte 22. juli med et svart sørgebånd på forsiden. Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri innledet om hva er en god industripolitikk? Debatt og oppsummering. 24. mars Møtet startet med kulturinnslag av Sunniva Berg og Andrè Kristoffersen fra. Hilsningstaler fra LO Østfold, Østfold Bondelag og AUF i Østfold. Forsvarsminister Espen Barth Eide innledet om den aktuelle politiske situasjonen. Det ble dabatt før forsvarsministeren fikk ordet for oppsummering. Framtidsverksted Delegatene ble fordelt i arbeidsgrupper fordelt på følgende temaer: Bærekraftig velferdsstat. Et samfunn i økologisk balanse. Et inkluderende samfunn. God industripolitikk. Behandling av forslag og redaksjonskomiteens innstilling. Signe Øye ble gjenvalgt som leder og holdt en takketale før møtet ble avsluttet med blomsteroverrekkelser til de som gikk ut av styret. Årskonferanse mars 2013 Rica City Hotell i Kulturelt innslag av Alexander Hermansen. Leder, Signe Øye ønsket velkommen til årskonferansen og holdt en åpningstale. Partisekretær Raymond Johansen holdt en engasjerende tale om den aktuelle politiske situasjonen. Debatt og oppsummering. Delegatene gikk ut i byen og delte ut roser. Per Mathias Høgmo innledet om Hvordan vinne valget sammen? Hilsningstaler ved Nina Glomsrud Saxrud, Bondelaget, Ulf Lervik, LO Østfold og AUF Østfold ved Sindre Lysø. Svein Roald Hansen, leder av redaksjonskomiteen la fram sin innstilling. Signe Øye avsluttet møte med en tale hvor temaet var Hvordan vinne høstens valg! 19

20 Landsmøtet 2013 Landsmøtedelegater Ole Haabeth Ellen Solbrække Tor Egil Brusevold Beate Hernes Stein Erik Lauvås Inger Jacobsen Harald Bjerge Hanne Tollerud Jon Ivar Nygård Mona Vauger Fredrik Bjørnebekk Cecilie Agnalt Sindre Lysø Ellen Simensen Ulf Lervik Hege Dubeck Vara: Harald Bjerge Anne Marie Lintho Shakeel Rehman Kirsti Jelsrup Truls Lindmo Tove Fagerhøy Tor Melvold Oddbjørg Strømme / Fylkesordfører Rakkestad / kvinnenettverket Råde Marker / Kandidat Askim Halden Moss Hvaler Skiptvet / sekretær fylkestingsgruppen AUF Halden LO Personlig vara: Hans Petter Pettersen Styret Halden Trøgstad Moss Hobøl Spydeberg Aremark Trøgstad Siri Martinsen, Mai Berntsen, Elise Waagen og Atle Ottesen deltok for Østfold Arbeiderparti. Forslag til landsmøtet 2013 Forslag som ble støttet og fremmet fra Østfold Arbeiderparti: Trekk i sosialstønad, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon,( Eidsberg). Trekk i Godtgjørelse for de som påtar seg tillitsverv, (Eidsberg). Utdanningskriteriet for barnehagetilskuddet,( Eidsberg). Startlån, (Eidsberg). Leksehjelp, (Marker). Ulvesone utvides eller fjernes, (Marker). Rammevilkår for støtte til industri, (Marker). Kommunalt selvstyre, (Marker). Kommunestruktur, (Marker) Opphevelse av ulvesonene, (Halden). Bly til jakt med hagle, (Halden). Fjerning av fylkesgrenser vedr valg av sykehus, (Spydeberg). Styrking av kollektivtransporten fra Indre Østfold til, (Spydeberg). Nødvendig endring av lov om apotek, (Spydeberg). Boligpolitikk, (Moss). Etablering av fond for strategisk statlig eierskap, (Moss). 20

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014 1 Formål... 2 2 Fylkespartiet... 2 3 Likestilling... 2 4 Direkte medlemskap... 2 5 Registrering av styreverv og økonomiske interesser... 2 6 Kontingenten... 2 7 Årsmøtet... 2 8 Representantskapet... 3

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Nesodden Arbeiderparti Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 7. oktober 2008. Godkjent styret i Akershus Arbeiderparti 27. november 2008 med endringer i e-post av 10.

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007.

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. VEDTEKTER FOR SØRREISA ARBEIDERPARTI Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. Vedtektene er vedtatt i Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Arbeiderpartiet i Bergen Endret sist på årsmøtet 06.02.2016 Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Innholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Organisasjon 2 3 Årsmøte 2 4 Representantskap

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00

Møteprotokoll. Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: Tid: 08:00 1 Møteprotokoll Utvalg: Østfoldrådet Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 17.03.2014 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth Leder Østfold fylkeskommune Per Inge

Detaljer

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtektene er bygget på Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer for kommunepartiene, partiavdelingene (heretter «partilaga») og kvinnenettverket vedtatt på

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2012-2013 Årsmøte 13.02.13, Samfunnshuset, Korsvegen Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagpolitisk representant: Informasjonsleder:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

Dag til dag plan 2015

Dag til dag plan 2015 01.07 Hele Østfold Start på forhåndsstemming 03.08 Trøgstad Østfold rundt på 18 dager 13.00 Bedriftsbesøk HS Elektro m/lunsj Stand på torget i Skjønhaug 16.00 Stand Sandstangen 17.00 Rundtur i bygda med

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI

VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR OPPLAND ARBEIDERPARTI 1. FORMÅL Oppland Arbeiderparti skal arbeide for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2010 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI Revidert utgave til behandling på årsmøte 11. februar 2017 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI 1 Formål...3 2 Organisasjonens oppbygging....3 3 Årsmøtet....

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti 1 Formål Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet vil

Detaljer

Hof Hof AP støtter nominasjonskomiteens utkast på stortingslisten 2017.

Hof Hof AP støtter nominasjonskomiteens utkast på stortingslisten 2017. Hof Hof AP støtter nominasjonskomiteens utkast på stortingslisten 2017. Mvh. William R. Aasgård Holmestr and Uttalelse fra styret i Holmestrand Arbeiderparti vedr nominasjonskomiteens listeforslag til

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 14.02.15 1 Vedtatt dd.02.2015 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI. 3 1 Formål.3 2 Organisasjonens oppbygging.3 3 Årsmøtet.. 3 4 Medlemsmøtet

Detaljer

Instruks for valgkomiteen

Instruks for valgkomiteen Interkommunale selskap (IKS) i Indre Østfold Instruks for valgkomiteen Basert på Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold 10.02.14 INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I INDRE ØSTFOLD Interkommunal Eierskapsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Styremøte Bodø mars 2008

Styremøte Bodø mars 2008 Styremøte Bodø 1.-2. mars 2008 Tilstede: Leder: Berit Woie Berg 1. nestleder: Arne Langset, kom søndag 2. nestleder: Terje Cruickshank Sekretær: Kerstin Ander-Trønsdal, dro søndag kl 11.45 Kasserer: May

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlemmer Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 1 Formål...2 2 Navn...2 3 Medlemskap...2 4 Partiavdelingene...2 5 Kommunepartiene...2 6 Fylkespartiene...2 7 Landsmøtet...3 8 Landsstyret...3 9 Sentralstyret...4

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI 20.februar 2014 19. februar 2015 Styrets sammensetning Leder: Jørund Båtstad (1år) Nestleder: Lene Jevnheim (1år) Kasserer: Ester Midtli (1år) Sekretær:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jon Ådalen Arkiv: 026 &01 Arkivsaksnr.: 15/1083 NY SELSKAPSAVTALE FOR DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS (DAØ)

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jon Ådalen Arkiv: 026 &01 Arkivsaksnr.: 15/1083 NY SELSKAPSAVTALE FOR DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS (DAØ) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jon Ådalen Arkiv: 026 &01 Arkivsaksnr.: 15/1083 Saksnr.: Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato NY SELSKAPSAVTALE FOR DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS (DAØ) Rådmannens forslag

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding

Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 15/3823 Vår ref.: 2014/4851 310 CHJ Vår dato: 04.01.2017 Kommunereformen i Østfold - Fylkesmannens tilleggstilråding Fylkesmannen

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune

Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner. - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Prosjektplan Kvalitet og kostnad Prosjekt i barnevernet mellom Indre Østfold kommuner - Prosjektleder Kristin Hippe, Hobøl kommune Mål 1 Å drive kostnadseffektive barneverntjenester. 2 Å kartlegge og avklare

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: februar

Protokoll fra årsmøtet Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: februar Protokoll fra årsmøtet 2007 - Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: 10-11 februar Antall møtte delegater: Kommune/deltakere Antall Kommune/deltakere Antall Askim 1 (søn) Rygge 1(lør)

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013 - 1 - Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 3 1 Formål... 3 2 Navn... 3 3 Medlemskap... 3 4 Partiavdelingene... 3 5 Kommunepartiene... 4 6 Fylkespartiene... 4 7 Landsmøtet... 4 8 Landsstyret... 5 9

Detaljer

Utvalg: Næringsriket Østfold Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: Onsdag 7. september 2016 Tid:

Utvalg: Næringsriket Østfold Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: Onsdag 7. september 2016 Tid: Næringsriket Østfold Møtereferat Utvalg: Næringsriket Østfold Møtested: Støtvig Hotell, Larkollen Dato: Onsdag 7. september 2016 Tid: 14.00 15.00 Faste medlemmer til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Program årsmøtet til Østfold Venstre, 11.februar 2017 Litteraturhuset i Fredrikstad

Program årsmøtet til Østfold Venstre, 11.februar 2017 Litteraturhuset i Fredrikstad Program årsmøtet til Østfold Venstre, 11.februar 2017 Litteraturhuset i Fredrikstad 0900 Registrering og enkel frokost (rundstykker og kaffe) 0930 Åpning av møte og velkommen Sak F01 Sak F02 Konstituering

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter.

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2009 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG Bøler Arbeiderpartilags beretning for perioden 01.03.10 15.03.11 Side 2 1. INNLEDNING 2010 var for Bøler Arbeiderpartilag et

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2015 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 3. desember 2015 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisasjon- og vedtekter.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisasjon- og vedtekter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisasjon-

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2017-2021 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter Innkomne forslag mht til vedtektsendringer: Forslag nr. 1 Forslag fremmet av AU 6.3. Nominasjonskomitè Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Aust-Agder Høyres lover. [Skriv her]

Aust-Agder Høyres lover. [Skriv her] [Skriv her] AUST-AGDER HØYRES LOVER Sist endret: 09.02.13 på Aust-Agder Høyres Fylkesårsmøte 1 Formål Aust-Agder Høyre, som er fylkesorganisasjon i Aust-Agder valgdistrikt, vil føre en konservativ fremskrittspolitikk,

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Avtroppende

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer