Østfold. Årsmøte Arbeiderparti Rica City Hotell. Historien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien"

Transkript

1 Østfold Arbeiderparti Årsmøte Rica City Hotell mars Historien

2

3 Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets arbeidsform 7 Styrets sluttord 11 Fylkestingsgruppa Ledere i kommunepartiene i Ledere i kommunepartiene Medlemstall 2012 og mai talere mai talere Kurs og konferanser 16 Årsmøte Årskonferanse mars Rica City Hotell i 19 Landsmøtet Forslag til landsmøtet Kontorets drift 21 Valgkamprapport fra Stortingsvalget Beretning, Kvinnenettverket Beretning, Østfold Arbeiderpartis studieutvalg Beretning, Klima og miljøutvalget Beretning, Internasjonalt utvalg Årsberetning, Østfold Arbeiderpartis Fylkestingsgruppe 33 Produsert av Glomma Media AS, Tuneveien 2, 1710

4 Tillitsvalgte i årsperioden Styre Leder Nestleder Studieleder Leder kvinnenettverk Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Signe Øye Thor Erik Forsberg Inger-Christin Torp Ellen Solbrække Svein Olav Agnalt Hanne Tollerud Per Kristian Dahl Hege Dubec Terje Moland Pedersen Trine Roos Ole Hagen Atle Ottesen Hobøl Rakkestad Skiptvet Moss Halden Råde Moss Landsstyret Representant Signe Øye Vara Ellen Solbrække Representant Thor Erik Forsberg Vara Svein Olav Agnalt Kontrollkomité Leder Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Arne Øren Anne Gro Pedersen Håkon Magne Knudsen Edna Henriksen Sverre Hervik Halden Halden Samarbeidskomiteen ØAP og LO Østfold Medlem Signe Øye Vara Thor Erik Forsberg Medlem Svein Roald Hansen Vara Irene Johansen Medlem Ole Haabeth Vara Siv Jacobsen 4

5 Studieutvalget Leder Medlemmer Tiltrer Inger-Christin Torp Sidsel Hammer Ragnhild Skovly Hartviksen Arne Berg AUF oppnevner et medlem Renè Jønnvoll Askim Råde AOF Klima- og miljøutvalget Leder Medlemmer Helge Kolstad Kristin Berger Andreas Lervik Per Kristian Hansen Representant fra AUF Trøgstad Moss Veteranutvalget Leder Nestleder: Medlemmer: Gerd Skovdahl Bjørn Hansen Lysås Edna Henriksen Eivind Tvedt Gunnar Bye Råde Halden Eidsberg Spydeberg Kommunalutvalget Leder Medlemmer: Ole Haabeth Inger Lise Skartlien Kjell Løkke Rygge Råde Kommuneutvalget knytter til seg et kommunalt forum. Forumet består av partiets ordførere. Der vi ikke har ordfører skal varaordfører være medlem, og der vi ikke har ordfører eller varaordfører skal kommunepartiets gruppeleder være medlem. 5

6 Valg- og nominasjonskomité: Arne Øren (Leder) Kirsti Sand Aune Ellen Solbrække Rakkestad Inger Jakobsen Askim Sindre Martinsen-Evje Linda Engsmyr Inger Lise Skartlien Rygge Kjell Løkke Råde Helge Kolstad Trøgstad Tor Melvold Trøgstad Mona Bråthen Halden Harald Nilsen Aremark Hanne Tollerud Moss Tomas C. Archer Moss Ulf Lervik LO Trine Roos LO AUF AUF Styret har i perioden behandlet følgende saker Styrets arbeidsform Protokoller fra årsmøtet, representantskapsmøter, styremøter og fra utvalgene Forslag oversendt fra årsmøtet Oppnevnelse av medlem til arbeidsutvalget Oppnevnelse av styre for kvinnenettverket Treforedlingsbedriftenes utfordringer Utviklingen av Rygge hovedflyplass etablering av beredskapssenter - AMK Landsstyret aktuelle saker fra Østfold Leieavtale, nye kontorlokaler Strategi for stortingsvalget og valgkampen Sak om eksklusjon Jubileet for kvinners stemmerett 22. juli ett år etter markering Bompenger til vei ikke bane Nominasjonsprosess til stortingsvalget Saker fra samarbeidskomiteen mellom LO Østfold og Østfold Arbeiderparti Kontingentsituasjonen Møte med transportfraksjon og representant fra Statsministerens kontor Styret har blant annet behandlet treforedlingsindustriens utfordringer. Evaluering av fylkestingsgruppas arbeid Behandling av saker til landsmøte Søknad om æresmedlemskap Trosterudberget skole Nominasjon til kommune- og fylkestingsvalget Les mer om disse sakene på de neste fire sidene 6

7 Styrets arbeidsform I det første styremøtet etter årsmøtet ble styrets arbeidsform og styremedlemmenes forventninger til det å være styremedlem drøftet. Følgene punkter vedtas som retningsgivende for styrets arbeid. Punktene er dynamiske og kan endres ved behov og når styret foretar evaluering av sitt arbeid og sine oppgaver. 1. Styret skal være et politisk verksted drøfte politikk for regionene, fylket, nasjonalt og internasjonalt. Styrets medlemmer, varamedlemmer og de med møterett har et ansvar for å meddele hvilke saker de mener er viktig å drøfte/behandle i styret. 2. Hvert styremøte skal behandle minst en aktuell politisk sak som skal sendes mediene og legges ut på nettsidene. 3. Styret skal ha søkelyset på partiets organisasjon verving/medlemspleie. Styret skal være løpende orientert om kontingentsituasjonen. Styret skal evaluere framdriften av vedtatt handlingsplan. 4. Det fagligpolitiske samarbeidet skal være en naturlig del av styrets arbeid. 5. De med møterett i styret har et ansvar for å bringe styrets drøftinger av politiske og organisasjonsmessige saker ut i regionene 6. Styrets medlemmer, og andre med møterett i styret, skal besøke kommunepartiene. Arbeidsutvalget utarbeider nærmere rutiner for slike besøk. 7. Styrets arbeid og styrets møter skal være en prioritert oppgave for de som har møterett i styret. I protokollene fra møtet skal det framkomme hvem som er tilstede, hvem som har meldt forfall og hvem som ikke har møtt. 8. Styret skal behandle protokoller fra styremøter, representantskapsmøter, årsmøter, protokoller fra utvalgene. 9. Representanter fra fylkestingsgruppa og stortingsgruppa har ansvar for å informere om aktuelle saker som er til behandling på fylkesplan og riksplan. 10. Et antall av styremøtene skal innledes med at en invitert bedrift/organisasjon skal kunne presentere seg og sine utfordringer. 11. Det legges inn i møteplanen hvor styret skal få seg forelagt en redegjørelse om fylkespartiets økonomi. 12. Ved møter i representantskapet og årsmøter skal styrets valgte medlemmer fortrinnsvis representere styret og ikke sitt lokale ledd. 13. Styret skal i perioder opptre som et kampanjeutvalg og lede de kampanjer som gjennomføres etter initiativ fra Arbeiderpartiet sentralt eller etter vedtak i eget fylke. Treforedlingsbedriftenes utfordringer Med bakgrunn i utfordringer for næringslivet generelt og treforedlingsbedriftene spesielt, nedsatte Østfold Arbeiderparti og LO Østfold en industrigruppe. Gruppa hadde fokus på situasjonen for treforedlingsindustrien. Dette på bakgrunn av at denne industrien sto ovenfor de største utfordringene i fylket, men også er en næring som har gode framtidsutsikter. Flere temaer er akutte, med fare for nedleggelse av viktige bedrifter og salget av Borregaard. Styret og arbeiderbevegelsen i Østfold mobiliserte for en ny nasjonal satsing på det grønne gull, og på en avansert industri som kan sikre store arbeidsplasser i framtida. Det ble blant annet avholdt samråd med deltakelse fra parti og fagbevegelse i de delene av landet som har de sterkeste interessene i dette. Utfordringen med at Orkla ønsket å kvitte seg med eierskapet i Borregaard Fabrikker i ble også en sentral del av gruppas arbeid. Det ble arbeidet for å finne vennligsinnede nye eiere til bedriften. Gruppa hadde flere møter med Næringsdepartementet, partiets ledelse og Norsk Industri. Som et alternativ til nytt eierskap for Borregaard, endte prosessen med at bedriften ble børsnotert. Noe som nå i ettertid viser seg å være en god løsning. 7

8 Jubileet for kvinners stemmerett I 2013 var det 100 år siden kvinner fikk stemmerett. Dette ble markert over hele landet. Arbeiderpartiet sentralt hadde egne arrangementer i forbindelse med stemmerettsjubileet. I Østfold var det flere tverrpolitiske arrangementer. Østfold Arbeiderparti oppnevnte leder av kvinnenettverket til å være medlem av en gruppe som planla og gjennomførte arrangementer i fylket. Det ble også bevilget midler fra ØAP som bidrag til gjennomføringen. omsorgssenter Skiptvet Behandlingen av statsbudsjettet for 2013 førte til avvikling av Skiptvet omsorgssenter for mindreårige. Prognosene viste at det i fremtiden vil være behov for færre plasser i omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Skiptvet Arbeiderparti tar nedleggelsen til etterretning, men mente at det har vært en kritikkverdig behandling og manglende svar fra ulike statlige etater. Saken ble reist i styret i ØAP og det ble lagt til rette for at synspunktene kunne legges fram for partiets ledelse. Strategi for stortingsvalget og valgkampen Som vanlig i et valgår har det vært brede drøftinger i hele partiorganisasjonen om strategier for stortingsvalget 2013 og den viktige valgkampen. Valgkampplanene og evalueringen er derfor et eget tema i beretningen. Eksklusjon Arbeiderpartiets vedtekter har en eksklusjonsparagraf. En sak om eksklusjon starter i det kommunepartiet som har et medlem som ønskes ekskludert. Etter at styret i kommunepartiet har åpnet en slik sak, skal fylkespartiets styre uttale seg om saken. Vedkommende som er foreslått ekskludert skal ha anledning til å avgi skriftlig redegjørelse før fylkespartiets styre avgir sin uttalelse. Saken går deretter tilbake til kommunepartiet som kan gjøre endelig vedtak om å foreslå vedkommende ekskludert. Det er Arbeiderpartiets sentralstyre som endelig avgjør eksklusjonen. I Østfold har Arbeiderpartiet hatt én slik sak i perioden. Det er den andre eksklusjonssaken sentralstyret har behandlet de siste 10 årene. 8

9 Samferdsel Når det gjelder vei har styret i hele perioden vært en pådriver for raskere behandling av bypakkene, og en sammenhengende, effektiv og rask utbygging av E18. Videre har det vært et stort engasjement for å få dobbeltspor på Østfoldbanen inn i Nasjonal Transportplan. Vår regjering foreslo å legge opp til en trinnvis utbygging av InterCity-strekningen Oslo-Halden/Göteborg slik: Utbygging av et sammenhengende dobbeltspor til innen utgangen av Påkobling av Østre Linje til det nye dobbeltsporet ved Ski Stasjon. Sammenhengende dobbeltspor til innen utgangen av Videre planlegging av Inter- City-strekningene til Halden skal ferdigstilles i Nominasjon til kommune- og fylkestingsvalget Styret fremmer forslag til årsmøtet om en bred nominasjonsprosess til kommune- og fylkestingsvalget i Styret har også fastsatt fristen for kommunepartiene til å sluttføre nominasjonen til 1. desember Dette vil gi god mulighet til å profilere kandidatene før valget. Likeså gir dette mulighet for en bred opplæring av kommunepartiets kandidater. Studievirksomheten Årsmøtet i 2012 vedtok en handlingsplan for denne årsmøteperioden. Denne inneholdt elementer om organisasjonsmessig aktivitet generelt og opplæring spesielt. Studieutvalget har fulgt opp denne planen på vegne av styret. I perioden er det gjennomført 23 opplæringstiltak med 462 deltakere. Styret vil takke studieutvalget og AOF for hvordan studiearbeidet har blitt fulgt opp. Styret vil følge opp studieutvalgets sluttord med å oppfordre alle kommunepartiene til å sette opplæring på dagsorden. Det er viktig at alle medlemmer får tilbud om å delta på opplæringstiltak. Nye medlemmer Hvert år arrangeres det kurs for nye medlemmer. Gjennom dette kurset får deltakerne kunnskap om politiske prosesser og arbeidet i organisasjonen. Like viktig er det at nye medlemmer får treffe sentrale tillitsvalgte i kommunen, fylket og våre stortingsrepresentanter. Den siste samlingen arrangeres med busstur til Stortinget. Kommunepartienes engasjement i denne opplæringen er varierende, og flere bør i større grad styrke innsatsen i opplæringen av de nye medlemmene. Faglig-politisk samarbeid Valgkampen til stortingsvalget 2013 er et håndfast bevis på at vi kan være stolte av det faglig-politiske samarbeidet. Samarbeidet mellom LOs distriktskontor og ØAP kom godt til syne i valgkampen med stor aktivitet hver for seg og samlet. Dette samarbeidet må tas vare på og videreutvikles fram til kommune- og fylkestingsvalget i 2015 og stortingsvalget Samarbeidskomiteen skal i sitt arbeid motivere for et samarbeid over hele fylket. Det naturlige samarbeidet som er i kontorfellesskapet vil være viktig for å iverksette samarbeidskomiteens planlagte aktiviteter. Nominasjonsprosess Østfold Arbeiderparti har tradisjoner for å ha åpne nominasjonsprosesser med bred medvirkning. Etter forslag fra styret vedtok årsmøtet en omfattende nominasjonsprosess til stortingsvalget Denne prosessen inviterte alle organisasjonsledd i partiet og fagbevegelse til å fremme forslag på kandidater. Nominasjonskomiteen satte opp en alfabetisk liste på 20 navn som ble sendt til alle Arbeiderpartiets medlemmer i fylket. Resultatet av den rådgivende uravstemningen var ett av forholdene som ble vektlagt da nominasjonskomiteen satte opp sitt endelige listeforslag. En slik bred nominasjonsprosess må ses på som en viktig del av medlemspleien. Kontingent - verving Styret har i perioden hatt fokus på kontingentsituasjonen i partiet. Østfold Arbeiderparti har gjennom flere år vært gode på å beholde medlemmene. Dette skyldes partiets totale medlemspleie og kontingentoppfølging. Fylkespartiet har derimot et stort forbedrings-potensiale i vervearbeidet. Det totale medlemstallet for AUF og ØAP endte på i 2012 og i Dette er en vesentlig økning fra 2010, men en like vesentlig nedgang fra Året 2011 var helt spesielt også i denne sammenheng. Mer om utviklingen i medlemstallet kommer fram av egne tabeller. Medlemsverving må bli en mer sentral del av partiets arbeide i kommende periode. 9

10 Leie av nye kontorlokaler Da huseier hadde besluttet å gjøre om våre tidligere lokaler i SA-bygget, St. Mariegate til boenheter, måtte kontorfellesskapet finne nye lokaler. Valget falt på Strandgata 9 i. Ett år etter Styret drøftet om Østfold Arbeiderparti skulle avholde egen markering av 22. juli dagen da ondskapen rammet Utøya og regjeringskvartalet. Da det skulle være verdige markeringer flere steder i fylket, besluttet styret at tillitsvalgte i ØAP skulle delta på de lokale markeringene. Med bakgrunn i mottatt søknad bevilget styret kr ,- som et engangsbeløp til et arrangement for de etterlatte etter østfoldungdommen som døde på Utøya. Strategi for stortingsvalget og valgkampen Som vanlig i et valgår har det vært brede drøftinger i hele partiorganisasjonen om strategier for stortingsvalget 2013 og den viktige valgkampen. Valgkampplanene og evalueringen er derfor et eget tema i beretningen. Bompenger til vei ikke bane Spørsmålet om bompenger som betales på E6 og E18 også skal benyttes til å finansiere deler av utbyggingen av Østfoldbanene, er i tilfelle et prinsipp som krever en bred politisk behandling. En slik prosess har ikke Østfold Arbeiderparti hatt. Derfor besluttet styret at det er uaktuelt å gå inn for en slik bruk av bompenger. Beredskapssenter på Rygge Etter forslag fra Østfold Arbeiderparti ga regjeringen Stoltenberg Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet (DSB) i oppdrag å utrede mulighetene for et beredskapssenter ved Rygge Flystasjon. Østfold Arbeiderparti mener det er et reelt behov (etter 22. juli) for samtrening, samt å samle nødetatene og beredskapsressursene. Rygge er et egnet sted for en slik samling når deler av Forsvaret flytter derfra. Det gir en unik mulighet til å trene og samvirke, samt bedre beredskapen og kriseinnsatsen på Østlandsområdet. Fylkespartiets leder Signe Øye, stortingsrepresentant Irene Johansen og ordfører Inger-Lise Skartlien hadde møte med leder av Stortingets justiskomité HadijaTadjik der saken om utvikling av Rygge Flystasjon til beredskaps- og øvingssenter for nødetatene, var tema. Det er i perioden tatt til orde for at ny alarmsentral for fylket bør etableres på Rygge. Vi ønsker at styret i Sykehuset Østfold og andre relevante aktører skal se de mulighetene som Rygge har, og at det er kostnadseffektivt å plassere AMK Østfold der. I tillegg gir et beredskapssenter på Rygge nye muligheter ved tettere samarbeid mellom nød- og beredskapsetatene. AMK bør være en naturlig del av dette. 10

11 Styrets sluttord Østfold Arbeiderparti nådde ikke målet om å få fire på tinget etter valget i Arbeiderpartiet nådde heller ikke målet om fire nye år i regjering. Det var en skuffelse etter å ha gjennomført en god og omfattende valgkamp i Østfold. Selv i denne skuffelsen skal vi være i stand til å glede oss over at Arbeiderpartiet er det største partiet i landet og det største partiet i Østfold. Selv om valget ikke gikk som vi ønsket, og Arbeiderpartiet ikke lenger sitter i regjering, skal vi gjøre hva vi kan for at tiden i opposisjon skal bli så kort som mulig. Arbeiderpartiet skal være et seriøst, nysgjerrig og nyskapende opposisjonsparti. Gjennom en aktiv programdebatt og brede nominasjonsprosesser skal vi vinne valget i Partiet skal etter valget ha flere ordførere i fylket og fortsatt være det dominerende partiet i fylkestinget og dermed ha fylkesordføreren. Valget i 2015 skal være en test for vår partiorganisasjon, og gjennom valgkampen og valget skal vi legge grunnlaget for en sosialdemokratisk regjering etter valget i Selv om AUF i Østfold og Østfold Arbeiderparti kan vise til en medlemsvekst i 2013, må vi arbeide for at verving skal bli en del av partiets kultur i fylket. Vi må ta i mot våre nye medlemmer på en inkluderende måte. De skal føle at de blir verdsatt i organisasjonen, og at de får være med på å skape politikken for framtiden. Gjennom beretningen har styret vist at vi også i denne perioden har innkassert mange politiske seirer, men vi kommer aldri helt i mål. Fordi, når en seier er innkassert, når mål er nådd, er Arbeiderpartiet klare for nye oppgaver for at Østfold skal bli et enda bedre fylke å bo i. Styret vil takke kommunepartiene, AUF og fagbevegelsen for et godt samarbeid i årsmøteperioden. Spesielt vil vi takke for samarbeidet i valgkampen. Østfold Arbeiderparti vil gjennom beretningen uttrykke en stor takk til Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg for hvordan han ledet landet og Regjeringen gjennom åtte viktige år. 11

12 Fylkestingsgruppa Ledere i kommunepartiene i Ole Haabeth 2. Inger-Christin Torp 3. Håvard Wennevold Osflaten 4. Siv Jacobsen 5. Odd Riise 6. Torill Bergene 7. Rune Fredriksen 8. Kirsti Sand Aune 9. Andreas Lervik 10. Mona Bråthen 11. Shakeel Rehman 12. Gunnel Edfeldt 13. Ole Hagen 14. Aase Furali 15. Einar Antonsen Vararepresentanter Hobøl Moss Halden Askim Halden Moss Moss Eidsberg Brusevold Evensen Henæs Igletjern Jakobsen Karlsen Olsen Kristiansen Lauvås Lintho Nilsen Oberti Ottesen Rehman Simenstad Tangen Wevling Ødegård Tor Egil Tove Beate Kjetil Inger Roar Wenche Rune Stein Erik Grethe Harald Ditlev Mariana Atle Shakeel Reeno Marit Øyvind Unni Spydeberg Råde Eidsberg Askim Rømskog Halden Rygge Marker Trøgstad Aremark Våler Moss Hobøl Skiptvet Hvaler Rakkestad 16. Cecilie Agnalt 17. Lars Pedersen Due 18. Krishna Chudasama 19. Helge Kolstad 20. Mai Berntsen 21. Arne Øren 22. Ragnhild Skovly Hartviksen 23. Ole Henrik Grønn 24. Elisabeth Giske 25. Roar Høisveen 26. Mariana Oberti 27. Mats Petter Sydengen 28. Sofie Tømmerås Lyshagen 29. Atle Ottesen 30. Kari-Helen Hågensen Lilleaas 31. Hans Jørn Rønningen 32. Bente Pedersen 33. Øystein Bergersen 34. Lisa Skaret 35. Kåre Sundbrei 36. Caroline Svendsen 37. Håkon Bach Mikkelsen 38. Julia Sofie Rosseland Hansen 39. Jonas Bech 40. Tone Holm Skiptvet Halden Trøgstad Eidsberg Råde Halden Rømskog Våler Skiptvet Spydeberg Rygge Hvaler Askim Moss Spydeberg Halden Rygge Ledere i kommunepartiene 2013 Brusevold Sørli Øren Igletjern Jakobsen Karlsen Olsen Bjørnebekk Kjersti Melvold Nilsen Oberti Ottesen Rehman Simenstad Tangen Sandvik Olsen Ødegård Tor Egil Sidsel Anne Line Kjetil Inger Roar Wenche Einar Nythe Nilsen Tor Harald Ditlev Mariana Atle Shakeel Reeno Marit Anne May Unni Spydeberg Råde Eidsberg Askim Rømskog Halden Rygge Marker Trøgstad Aremark Våler Moss Hobøl Skiptvet Hvaler Rakkestad 12

13 Medlemstall Medlemstallet for 2013 endte på Dette er en økning på 33 fra Det er 11 kommunepartier som har hatt en økning i medlemstallet, mens ett kommuneparti har samme antall. Følgende seks kommunepartier har hatt en liten nedgang: Askim,, Hobøl, Hvaler, Rømskog og Kommune AP AUF Sum AP AUF Sum AP AUF Sum AP AUF Sum Halden Moss Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Totalt

14 1. mai-talere 2012 Askim Aremark Eidsberg Greåker Halden Hobøl Hvaler Kråkerøy Marker Moss Rakkestad Rakkestad Rolvsøy Rygge Rømskog Råde Skiptvet Spydeberg Torsnes Trøgstad Ullerøy Varteig Våler Thor Erik Forsberg Signe Øye Sindre Lysø Sigbjørn Johnsen Elsie Brenne Tone Toften Siv Jacobsen Oddbjørg Strømme Hege Dubec Irene Johansen Jan Davidsen Irene Johansen (kirken) Ellen Solbrække Hans Petter Pettersen Terje Moland Pettersen Håvard Osflaten Sigbjørn Johnsen Sigbjørn Johnsen Tor Melvold Svein Roald Hansen Arne Berg Ole Haabeth Amalie Henriksen Hildur Bakkene Inger-Christin Torp Stortingsrepresentant Leder ØAP Leder AUF Østfold Finansminister AP Statssekretær Gruppeleder Østfold fylkesting Leder i Fagforbundet, Østfold Styret ØAP Stortingsrepresentant Leder Fagforbundet Stortingsrepresentant Ordfører og leder av kvinnenettverket Distriktssekretær Fellesforbundet Styret ØAP Ordfører, fylkestingsrepresentant Finansminister Finansminister Tidligere ordfører Trøgstad Stortingsrepresentant AOF Fylkesordfører Nestleder AUF Østfold Styret AP Leder OKH og studieleder ØAP 14

15 1. mai-talere 2013 Hvaler Rygge Råde Skiptvet Eidsberg Rømskog Spydeberg Rakkestad Askim Trøgstad Halden Aremark Marker Hobøl Våler Moss Greåker Kråkerøy Rolvsøy Torsnes Ullerøy Varteig Atle Ottesen Irene Johansen Hanne Tollerud Ole Haabeth Stein Erik Lauvås Ulf Lervik Trond Giske Signe Øye Fredrik Bjørnebekk Trond Giske Hege Dubec Wenche Olsen Inger Christin Torp Trond Giske Jaran Berg Håvard Wennevold Osflaten Siv Jacobsen Trond Giske/Irene Johansen Sindre Lysø Svein Roald Hansen Elise Waagen Hans Petter Pettersen Nina Tagnes Grønnvold Elisabeth Hatlem Leder i Arbeiderparti Stortingsrepresentant Moss Arbeiderparti Fylkesordfører Stortingskandidat LO Østfold Næringsminister Leder Østfold Arbeiderparti Stortingskandidat Næringsminister Styret Østfold Arbeiderparti Stortingsrepresentant Leder OKH og studieleder ØAP Næringsminister Arbeiderparti /AUF Ordfører Hobøl Arbeiderparti Gruppeleder fylkestinget Næringsminister /stortingsrepresentant Leder AUF i Østfold Stortingsrepresentant Arbeiderparti /AUF Fellesforbundet Arbeiderparti 15

16 Kurs og konferanser Arbeiderbevegelsens kveld Markering av Arbeiderpartiets 125 årsjubileum Sunniva Berg, Roger Amundsen og Hans Petter Thøgersen. Fagligpolitisk samarbeid v/ Finn Jota LOs valgkamp v/ Trine lise Sundnes Diskusjonsgrupper. Tema: samarbeidskomiteene lokalt og utarbeidelse av aktivitetsplan og strategier frem mot valget Oppsummering og avslutning Dato Kl Organ Saker mai Styret/ gruppa Økonomiplan 4. juni Representantskapet Økonomiplan Østfold fylkeskommune plan for vindkraft 14. juni Kvinnenettverket Samling for alle kvinnekontaktene i fylket på kontoret 10. sept Besøk av Hanne Bjurstrøm Kampanjeuke 10.sept Møte i studieforumet Valgkampstrategi v/ Helga Pedersen 12. sept Skolering i mitt ap + sosiale medier Adrian Nøttestad sept. Samling talentprogram Første samling med talentprogrammet på OTH 17. sept Nye medlemmer/ Stortingsgruppa Tur til Stortinget 18. sept kurs org.kunnskap Folkets Hus 19. sept representantskap Innspill til programdebatten m/ Arild Stokkan-Grande 25. sept kurs org.kunnskap Folkets Hus sept Kvinnenettverket Kurs på Quality i 8. okt Fagbevegelsens dag 9. okt kurs org.kunnskap FH 11. okt Åpent møte internasjonalt I Moss 16. okt kurs møteledelse FH 23. okt kurs møteledelse FH 30. okt internasjonalt utvalg 6. nov kurs tale og debatt FH 13. nov kurs tale og debatt FH 13. nov Styret+ fylkestingsgruppa Fellesmøte med gruppa og styret om fylkesbudsjett 15. nov Representantskapet Innspill budsjett fylkeskommunen, Valgkampsplan 20. nov kurs tale og debatt FH 22. nov Møte med helsenettverket på Stortinget Inger Christin Torp 8. des Nominasjonsmøte Oppsett av stortingslista 16

17 Dato Kl Organ Saker feb Samråd: Tema frivillighet Ansvarlig: Svein Roald Hansen 1000 organisasjoner på 100 dager 19. feb Rep.skap Bestemme at delegater til LM vedtas på årskonferansen Budjsett + regnskap Odd Omland innledet 18. feb Organisasjonsbesøk organisasjoner på 100 dager Ansvarlig: Irene Johansen 25. feb Senlusnj 1000 organisasjoner på 100 dager 4. mars Samråd: Tema Kultur 1000 organisasjoner på 100 Ansvarlig: Stein Erik Lauvås/ Svein Roald Hansen Ansvarlig: Irene Johansen Sted: Fylkeshuset (bestilt) 12. mars Møte med studentparlamentet (ok) 1000 organisasjoner på 100 dager 13. mars Samråd: Livssyn 1000 organisasjoner på 100 Ansvarlig: Fredrik Bjørnebekk. Sted: Partikontoret 16. mars Årskonferanse Valgkamp, den politiske situasjonen og valg av utsendinger landsmøtet 20. mars Samråd: Tema: Folkehelse organisasjoner på april Samråd med Hadia Tajik 4. april Møte med kandidatene 8. april Møte med landsmøtedelegasjonen 9. april Ung i ap samling Fylkeshuset 16. april Organisasjonsmøte: Tema: frivillige organisasjoner i redningstjenesten organisasjoner på april Kurs: ny i styret: Ansvarlig: Wenche Olsen Sted: Partikontoret Ansvarlig: Stein Erik Lauvås Sted: Partikontoret 18. april Landsmøtet Partileder innleder til debatt om den politiske situasjonen 19. april Landsmøtet Nestleder innleder til debatt om nytt partiprogram 20. april Landsmøtet Partisekretæren innleder til debatt om organisasjonen og valgkamp. Behandle vedtektsendringer. 21. april Landsmøtet Behandle innstillingene fra red.komiteene 24. april Årsmøte AOF mai LO Kongress 2. mai Kurs: Ny i styret: Indre (del 2) Spydeberg kommunehus 23. mai Styret + fylkestingsgruppa Økonomiplan fylkeskommunen Tabellen fortsetter på neste side 17

18 Dato Kl Organ Saker 2013 (forts. fra foregående side) 27. mai Representantskapet Økonomiplan valgkamp medlemssituasjonen 3. juni Fase 3-kurs for nye medlemmer Tur til Stortinget 5. juni Åpent møte i Askim juni Jubelkonferanse Styremøte 17. aug? Valgkampåpning Valgkamp pep talk de siste forberedelser 8. sept Valg i enkelte kommuner 9. sept Valg 14. okt Åpent møte 23. okt Møte med nye medlemmer Møte med 15 deltakere 28. okt Representantskapet Innspill budsjett fylkeskommunen utsettes grunnet forfall nov Styret+ fylkestingsgruppa Fylkesbudsjettet 11. nov Representantskapet Fylkeskommunens budsjett og valgkampevaluering Flyttes til 12. november grunnet sentralt besøk 27. nov Stortinget med nye medlemmer Dato Kl Organ Saker jan Kvinnenettverket Innleder Karin Yrvin og Inger Christin Torp 21. feb ØAP Frist for å fremme forslag til årsmøtet mars Årsmøte 18

19 Årsmøte 2012 Årsmøtet ble avholdt på Rica Hotel, i tiden mars mars Årsmøtet startet med kulturinnslag av søskenparet Silje Aurora og Sander Thoresen, fra Greåker vgs. Signe Øye og leder av AUF i Østfold minnet de som hadde gått bort i årsmøteperioden. Styrets beretning markerte 22. juli med et svart sørgebånd på forsiden. Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri innledet om hva er en god industripolitikk? Debatt og oppsummering. 24. mars Møtet startet med kulturinnslag av Sunniva Berg og Andrè Kristoffersen fra. Hilsningstaler fra LO Østfold, Østfold Bondelag og AUF i Østfold. Forsvarsminister Espen Barth Eide innledet om den aktuelle politiske situasjonen. Det ble dabatt før forsvarsministeren fikk ordet for oppsummering. Framtidsverksted Delegatene ble fordelt i arbeidsgrupper fordelt på følgende temaer: Bærekraftig velferdsstat. Et samfunn i økologisk balanse. Et inkluderende samfunn. God industripolitikk. Behandling av forslag og redaksjonskomiteens innstilling. Signe Øye ble gjenvalgt som leder og holdt en takketale før møtet ble avsluttet med blomsteroverrekkelser til de som gikk ut av styret. Årskonferanse mars 2013 Rica City Hotell i Kulturelt innslag av Alexander Hermansen. Leder, Signe Øye ønsket velkommen til årskonferansen og holdt en åpningstale. Partisekretær Raymond Johansen holdt en engasjerende tale om den aktuelle politiske situasjonen. Debatt og oppsummering. Delegatene gikk ut i byen og delte ut roser. Per Mathias Høgmo innledet om Hvordan vinne valget sammen? Hilsningstaler ved Nina Glomsrud Saxrud, Bondelaget, Ulf Lervik, LO Østfold og AUF Østfold ved Sindre Lysø. Svein Roald Hansen, leder av redaksjonskomiteen la fram sin innstilling. Signe Øye avsluttet møte med en tale hvor temaet var Hvordan vinne høstens valg! 19

20 Landsmøtet 2013 Landsmøtedelegater Ole Haabeth Ellen Solbrække Tor Egil Brusevold Beate Hernes Stein Erik Lauvås Inger Jacobsen Harald Bjerge Hanne Tollerud Jon Ivar Nygård Mona Vauger Fredrik Bjørnebekk Cecilie Agnalt Sindre Lysø Ellen Simensen Ulf Lervik Hege Dubeck Vara: Harald Bjerge Anne Marie Lintho Shakeel Rehman Kirsti Jelsrup Truls Lindmo Tove Fagerhøy Tor Melvold Oddbjørg Strømme / Fylkesordfører Rakkestad / kvinnenettverket Råde Marker / Kandidat Askim Halden Moss Hvaler Skiptvet / sekretær fylkestingsgruppen AUF Halden LO Personlig vara: Hans Petter Pettersen Styret Halden Trøgstad Moss Hobøl Spydeberg Aremark Trøgstad Siri Martinsen, Mai Berntsen, Elise Waagen og Atle Ottesen deltok for Østfold Arbeiderparti. Forslag til landsmøtet 2013 Forslag som ble støttet og fremmet fra Østfold Arbeiderparti: Trekk i sosialstønad, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon,( Eidsberg). Trekk i Godtgjørelse for de som påtar seg tillitsverv, (Eidsberg). Utdanningskriteriet for barnehagetilskuddet,( Eidsberg). Startlån, (Eidsberg). Leksehjelp, (Marker). Ulvesone utvides eller fjernes, (Marker). Rammevilkår for støtte til industri, (Marker). Kommunalt selvstyre, (Marker). Kommunestruktur, (Marker) Opphevelse av ulvesonene, (Halden). Bly til jakt med hagle, (Halden). Fjerning av fylkesgrenser vedr valg av sykehus, (Spydeberg). Styrking av kollektivtransporten fra Indre Østfold til, (Spydeberg). Nødvendig endring av lov om apotek, (Spydeberg). Boligpolitikk, (Moss). Etablering av fond for strategisk statlig eierskap, (Moss). 20

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti Årsberetning 2014 Akershus Arbeiderparti 2 Lederen har ordet... 4 Partikontoret... 5 Årsmøtet 2014... 6 Representantskapet... 17 Styret og arbeidsutvalget... 18 Medlemsutvikling... 20 Organisatorisk arbeid...

Detaljer

Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014

Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014 Årsmøte Fredrikstad Arbeiderparti Litteraturhuset 22.februar 2014 1 Dagsorden 1. Åpning 2.Konstituering 3.Årsberetning 2013 4.Regnskap 2013 5.Budsjett 2014 6.Innkomne forslag 7. Valg 2 BERETNING Partistyret

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013

Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Oslo SVs rapport fra valgkampen 2013 Politisk oppsummering Oslo SV falt fra 10,6 % til 6,3 % sammenlignet med Stortingsvalget i 2009. I forhold til det svake kommunevalget i 2011 er dette likt, men har

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Årsmelding. og regnskap

Årsmelding. og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2011 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, Stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikken og en rekke andre saker

Detaljer

Faglig politisk beretning

Faglig politisk beretning Faglig politisk beretning 2013 Foto: Terje Hansteen Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 10 Rundskriv 14 Arbeidsmanden

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2012 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 10

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2007 og regnskap 2007 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer