Marine Harvest Norway AS Tarmvikodden ASC Endelig Rapport Ikke-konfidensiell versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marine Harvest Norway AS Tarmvikodden ASC Endelig Rapport Ikke-konfidensiell versjon"

Transkript

1 ASC SALMON STANDARD AUDIT REPORT Marine Harvest Norway AS Tarmvikodden ASC Endelig Rapport Ikke-konfidensiell versjon REPORT NO. 04 REVISION NO. 01 DATE DET NORSKE VERITAS AS Veritasveien 1, 1322 HØVIK, Norway Tel: Fax: e.mail:

2 Date of first issue: Project No.: PRJC MSC-NOR DET NORSKE VERITAS Organisational unit: Norway Client: Marine Harvest Norway AS Client ref.: Prosjekt Navn: Marine Harvest Norway ASC Land: Norge Avgjørelses faser/type Rapport: Foreløpig Rapport (Kundens gjennomgang) Offentlige kommentarer Report (Interessenters gjennomgang) Endelig Rapport Førstegangsrevisjon Overvåkings-revisjon Re-sertifiserings revisjon Report No.: Date of this revision: Rev. No. Key words: 2013-ASC-IA v Report title: Marine Harvest Norway AS førstegangsrevisjon Work carried out by: Kjell Bekkevold (Revisjonsleder) og Darius Pamakstys (SA8001Revisor) Work verified by: Kim Andre Karlsen Ingen distribuering uten tillatelse fra kunde eller ansvarlig organisasjonsenhet Begrenset distribusjon Publisert Rapport Report N Revision 01 Date : Page 2 of 26

3 Innhold Ordliste Sammendrag Bakgrunnsopplysninger for lokaliteten Omfang Revisjonsplan... 8 Forfatter(e)... 8 Tidligere revisjoner... 8 Revisjonsplan som gjennomført... 8 Interessenters bidrag Funn Resultatet av evalueringen Avgjørelse Bestemmelse av startpunkt for CoC Sporing, segregering og segregeringssystemer i akvakultur operasjonen Bruk av brønnbåt Eligible operators and point(s) of landing Mulighet for å erstatte sertifisert med ikke sertifisert produkt I sertifiseringsenheten Punkt fra hvor Chain of Custody-sertifikat er påkrevd Avviks-rapport Annex 1. Confidential commercially sensitive information (Liste over konfidensiell informasjon) Annex 2. Interessenters henvendelser Annex 3. Evaluation results (Details) Principle 1: comply with all applicable national laws and local regulations Principle 2: conserve natural habitat, local biodiversity and ecosystem function Principle 3: protect the health and genetic integrity of wild populations Principle 4: use resources in an environmentally efficient and responsible manner Principle 5: manage disease and parasites in an environmentally responsible manner Principle 6: develop and operate farms in a socially responsible manner Principle 7: be a good neighbour and conscientious citizen Section 8: standards for suppliers of smolts Report N Revision 01 Date : Page 3 of 26

4 Ordliste ABM ASC AZE HCVA Mercatus Aquafarmer MSC NFSA Area Based Management (Områdebasert drift) Aquaculture Stewardship Council Allowable Zone of Effect (Tillatt effekt sone) High Conservation Value Area (Område med stor bevarings-verdi) Digital online production-control system (Digitale nettbaserte produksjonskontrollsystemer) Marine Stewardship Council Norwegian Food Safety Authorities. (Mattilsynet) Report N Revision 01 Date : Page 4 of 26

5 1 Sammendrag Rapporten Denne rapporten dekker resultatene fra førstegangsrevisjon hos Marine Harvest Norway AS, heretter i rapporten kalt Organisasjonen eller selskapet Tarmvikodden lokalitet, med sikte på å sertifisere denne matfisk-lokaliteten ihht ASC Salmon Standard V1. Juni Revisjonen Revisjonen ble holdt over tre dager. De to første dagene i selskapets områdekontor, med fokus på sosialt ansvar, hvor relevant personell hovedsakelig fra drift og administrasjon til stede. Et anleggs besøk på Tarmvikodden fant også sted den tredje dagen. Revisjonen ble gjennomført som en dokumentgjennomgang (digital og papir informasjon) i tillegg til intervjuer med relevant personell, inkludert personell fra anlegget. Dette hovedsakelig som dokument-gjennomgang og intervjuer. Praktisk demonstrasjon av utstyr og prosesser relevant til sertifikatomfanget, relevant ihht ASC standard V 1 og tilhørende retningslinjer i ASC revisjonsmanual, ble utført. Slakteri og videreforedlingsanlegget «Marine Harvest Ryfisk» i Hjelmeland ble revidert revisjonen siste dag. Denne siste delen omfattet revisjon på slakteanlegg og videreforedlingsanlegg, gjennomgang av prosedyrer og dokumenter, så vel som intervjuer relatert til juridiske og tekniske forhold ved anlegget. I tillegg dekket man det som vedrører Sosialt Ansvar. Dekking (dokumentgjennomgang og intervjuer) av Sosialt ansvar ble av praktiske årsaker hovedsakelig gjort de to siste dagene av revisjonen 1. Noen av intervjuene tilhørende Sosialt ansvar bolken i ASC standarden ble avholdt i adskilte lokaler for å åpne for full åpenhet og uhindret tale fra intervjuobjektene. Resultater Evalueringen av selskapets oppfyllelse av kravene i ASC Salmon standarden er beskrevet I detalj senere i rapporten. Funnene er dokumentert i seksjon 5 og 6 og i Annex 4 i denne rapporten. Videre er det henvist til alle 7 prinsippene i ASC standarden og tilhørende kriterier og underpunkter i ASC revisjonssjekklista for avvikene. (seksjon 5 funnlista) og til Prinsippene og kriteriene, men ikke underpunktene i seksjon 6 i rapporten, der hvor kravene i prinsippene var oppfylt. Det prinsippet hvor det ble oppnådd full oppfylling av krav er prinsipp 1 «Oppfyllelse av alle relevante lokale og nasjonale legale krav og reguleringer». Og videre alle prinsipper fra Prinsipp3 til og med Prinsipp 5 til og med prinsipp For alle andre prinsippene: 2, 6.7 og 8., ble ikke full oppfyllelse av krav oppnådd, selv om noen av disse var delvis oppfylte kravene. Som følge av dette ble resultatet et begrenset antall små (Minor) avvik. Dette førte til konklusjonen at sertifisering, basert på utkommet av denne førstegangsrevisjonen er anbefalt. En tilfredsstillende respons fra søkeren for å lukke avvikene, med dokumenterte korrigerende tiltak før neste periodiske revisjon forventes. Detaljer vedrørende kriterier for innfrielse av krav finnes i sjekklista for førstegangs-revisjonen (vedlegg #1) 2. Bakgrunnsopplysninger om lokaliteten Report N Revision 01 Date : Page 5 of 26

6 Påvekst av atlantisk laks i sirkulære mærer, fra smolt til slakting. Lokalitetsnummer er og registrert som «Tarmvikodden» i offentlige registre (www.fiskeridirektoratet.no/akvakulturregisteret ) og er kun drevet av Marine Harvest. Anlegget er lokalisert ve Hidra, inne i Listafjorden, i Vest Agder fylke. Report N Revision 01 Date : Page 6 of 26

7 3 Omfang Revisjonen ble utført mot ASC Salmon Standard V. 1 June Arten som oppdrettes i anlegget er Salmo salar (Atlantisk laks) Denne revisjonen er førstegangsrevisjon Selskapets legale navn Legal adresse Andre kommersielle navn brukt Andre adresser for fakturering etc Marine Harvest Norway AS Head Office: Skutevikboder 78 A Bergen, Norway. NA NA Aktivitet Oppdrett av atlantisk laks i merdanlegg fra smolt til slaktefisk i flytekrager med. Fôring og andre kontrollfunksjoner utføres fra en fôringsflåte plassert ved anlegget Beskrivelse av resipienten Anlegget er plassert ved Hidra, inne i Listafjorden -bassenget. Anlegget er under frivillig oppdretts-sone inndeling, hvor MHN er eneste aktør. Denne fjorden ansees ikke som terskelfjord. Det finnes annen oppdrettsvirksomhet i fjordsystemet, inkludert et annet anlegg nærliggende anlegg også tilhørende.. Det finnes naturlig ville laksefiskbestander i området, selv om elver innfor en radius på 50km har ikke, så vidt vi vet, status som lakseførende vassdrag. Report N Revision 01 Date : Page 7 of 26

8 4 Revisjonsplan Forfatter(e) Revisjonsteam Navn Rolle Kjell Bekkevold Revisjon leder Darius Pamakstys Revisor (Teknisk Ekspert SA 8000) Dato for fullføring av aktivitet Aktivitet Fullføringsdato Forhånds vis dokument gjennomgang Interessenters konsultasjon Utførelse av revisjon 16,18 and Rapportering Midlertidig rapport publisering Gjennomgang av rapport Sertifiserings avgjørelse Publisering av endelig rapport Uke Tidligere revisjoner Sammendrag av tidligere ASC revisjoner: NA Revisjonsplan som gjennomført Aktiviteter gjennomført for/etter anleggs besøk Dato Aktivitet December 2103 Pre-audit Checklist was performed as desktop-review for this site. Anleggsbesøk Dato Lokalisering Revisjon på Områdekontoret/dokumentgjennomgang Revisjon på Områdekontoret/dokumentgjennomgang, revisjon på anlegget og dokument gjennomgang for smoltleverandør(er) Revisjon på slakteanlegget og MHN dokumentgjennomgang. Personer konsultert eller på annen måte involvert i revisjonen Navn Tilhørighet Funksjon / Rolle Gaute Jørpeland Kvalitetskoordinator Søkers representant Kjeltil Hansen ASC ansvarlig Søkers representant Ingrid Lundamo Miljø & Myndighets-kontakt Søkers representant Robin Scotland Område sjef Søkers representant Roar Jensen Site Manager Tarmvikodden Søkers representant Roy Tesdal Site Mgr. assist.tarmvikodden Søkers representant Svein Hettesæter Kvalitets-leder Ryfisk Søkers representant Astrid Sande Personalsjef Søkers representant Report N Revision 01 Date : Page 8 of 26

9 NN Teknisk personell anlegg Ansatt NN Teknisk personell, anlegg Ansatt NN Teknisk personell, anlegg Ansatt NN Teknisk personell, slakteri Ansatt NN Teknisk personell slakteri Ansatt Interessenters bidrag Offentlige organer (Interessenter) relatert til standard legale konsesjoner og løyver. Disse er Mattilsynet mail: Vest-Agder Fylkeskommune mail: Kystverket Sørøst mail: Fylkesmannen i Vest-Agder mail: Fiskeridirektoratet region sør mail: Oversikt stakeholders for lokalitetene Buksevika og Tarmvikodden: Følgende ikke-offentlige organisasjoner og enkelt personer har vært kontaktet ifm søknadsprosesser for konsesjoner og løyver. Flekkefjord kommune mail: Flekkefjord Fiskarlag v/ole Roald Danielsen mail: Andabeløy Velforening v/tommy Danielsen mail: Hidra Velforening v/åge Syvertsen mail: Flekkefjord o g Omegn Jeger- og Fiskerforbund v/svein Arne Skailand mail: Report N Revision 01 Date : Page 9 of 26

10 5 Funn Følgende tabell inneholder et sammendrag av avvikende funnet i revisjonen. En full redegjørelse for avvikene finnes i seksjon 9 i denne rapporten. Funn Tidligere revisjoner Denne revisjonen Antall O / C* Antall O/C* Obs NA NA 03 NA Små NA NA 6 O Store NA NA 00 O Sammendrag av forbehold Ikke alle avvik er lukket. Sertifiserings status Ny ansøker ennå ikke sertifisert. *O/C = Open(Åpent) / Closed(Lukket) Basert på bevisene fra revisjonen anbefaler revisjonsleder at organisasjonen sertifiseres. 6 Resultatet av evalueringen Bakgrunn: Marine Harvest Norway AS har et velutviklet kvalitetsstyringssystem, som stort sett er godt implementert i hele organisasjonen. Dette gjør det mulig for selskapet å følge næringens lovkrav. Selskapet er Global GAP sertifisert for alle oppdrettsaktivitetene i selskapet, i tillegg til blant annet ISO serien 9001, and Revisjonen: Revisjonen ble utført på Tarmvikodden et matfiskanlegg og på selskapets område kontor på Hidra. Det ble ikke utført fysisk revisjon på smoltanlegget. Det ble gjort en komplett Chain of Custody revisjon på slakteanlegget. Slakting blir utført av selskapets slaktefartøy/brønnbåt «Tauranga» ved at fisken bringes videre til Ryfisk slakterianlegg i Hjelmeland. Beskrivelsen av sporing og segregeringssystemet relater til utsett, vekstfase og slakting er basert på intervjuer og tilgjengelig informasjon fra anlegget, områdekontoret og slakteanlegget Selskapets modenhet og kvalitetsstyringssystemet implementeringsgrad var i stor grad reflektert i graden av oppfylling av krav med de spesielle kravene i ASC Salmon standarden for det aktuelle anlegget Tarmvikodden Prinsipp 1 (Oppfylle alle relevante nasjonale og lokale lovverk og reguleringer), Prinsipp 3 (Beskytte helse og integritet hos ville bestander) og prinsipp 4 (bruk av ressurser på en miljøvennlig, effektiv og ansvarlig måte), Prinsipp 5 (Håndtere sykdom og parasitter på en effektiv og ansvarlig måte) var de fire prinsippene av de syv i ASC Salmon standarden, hvor alle krav er oppfylt. Report N Revision 01 Date : Page 10 of 26

11 For de andre fire prinsippene, ble selskapet funnet å ha delvis oppfylt kravene, med kun mindre (Minor) avvik. Se seksjon 4 i denne rapporten for detaljer krav og avvik. Dette resulterte i et antall avvik. Alle disse i kategori «mindre» (Minor), med den konklusjonen at sertifisering, basert på resultatet av denne førstegangsrevisjonen anbefales. En tilfredsstillende respons fra søkerens side for å lukke disse avvikene, ved hjelp av dokumenterte korrigerende tiltak, utført innenfor definerte tidsfrister, og i henhold til ASC Salmon Standard kreves. Disse tiltakene og effekten av disse vil bli gjennomgått ved neste periodiske revisjon. Report N Revision 01 Date : Page 11 of 26

12 7 Avgjørelse Endelig avgjørelse om sertifisering er tatt etter interessenters konsultasjon og ihht ASC Farm Certification and Accreditation Requirements Version 1 March Organisasjonen beskrevet I seksjon 3 i denne rapporten for aktivitetene beskrevet i seksjon 3 I denne rapporten er: Sertifisert 8 Bestemmelse av startpunkt for CoC Produktene omhandlet i omfanget av denne revisjonen og i relevant ASC sertifikat Kan inngå i videre sertifisert produktflyt Har tillatelse til å bære ASC etikett Bestemmelsen er basert på vurderingen av punktene beskrevet I følgende avsnitt: 8.1 Sporing, segregering og segregeringssystemer i akvakultur operasjonen. Dokumenter beskriver tilfredsstillende kontroll med innkommende produkter, fra egen ferskvannsanlegg og tilhørende dokumenter identifiserer produksjonsanlegget, leverandørlister og mottaks kontroll, både i slakteri og videreforedling. Digital informasjon håndtert i Mercatus Aquafarmer for alle ferskvannstadier, vekstfase sjø og etterfølgende slakting. Dett omfatter også tilstrekkelig informasjon om sporbarhet fra stamfisk og rogn til slaktefisk, innkjøp, fakturaer og leverandør-register. 8.2 Bruk av brønnbåt Kun godkjente Slaktefartøy/brønnbåt «Tauranga benyttes. Transportene er alltid identifiserbare på merd nivå. All informasjon lagres elektronisk, i Mercatus eller Marel Innova systemet for slakting/prosessering og på papir (Eksempel er papirutgave av transportdokumenter). 8.3 Eligible operators and point(s) of landing Slakteprosessen starter med at MS Tauranga pumper levende fisk fra produksjons mærene. Fisken blir deretter bedøvet og avlivet om bord. Fisken transporteres deretter videre til Ryfisk anlegget for videre prosessering. MHN Ryfisk anlegget ble revidert in situ og følgende informasjon er basert på intervjuer og dokumentasjon fra ansatte ved MHN Ryfisk Produksjon og kvalitets avdeling. Fiskeparti identifikasjon dokumenteres i Mercatus som fiske CV og leveringspapirer fra smoltanlegget til sjøanlegg og derfra til slakteri. Ferdig slaktet sertifisert og ikke sertifisert fisk er separert i tid og sted. Dett bekreftes ved intervjuer med kvalitetsansvarlig og med produksjon sjef. Et partinummer blir tildelt når fisken ankommer slakteriet fra slaktefartøy/brønnbåt. Dette partinummeret følger hele produksjonskjeden og er registrert på etikett på ferdig produkt. Prosedyrer er etablert for kontroll med innkommende produkter både i slakteriet og videreforedling og kompetent personale er tilgjengelig for nøkkelfunksjoner. Et unikt partinummer fra Mercatus er linket til Maritech Innova systemet for produkt ID nedover produksjonskjeden til levering og salg. Report N Revision 01 Date : Page 12 of 26

13 8.4 Mulighet for å erstatte sertifisert med ikke sertifisert produkt I sertifiseringsenheten Relevante prosedyrer, liste over leverandører sertifiserings-status og mottakskontroll både slaktefartøy, slakteri og prosessering, er innarbeidet. Det er også en tids-deling i videreforedling. Dobbeltsjekk mot leverandørlista og kasse-etiketter ved utskiping er implementert. ASC CoC sertifikat for dette leverandøren-anlegget er påkrevd. 8.5 Punkt fra hvor Chain of Custody-sertifikat er påkrevd. Ansøkte anlegg: direkte kontroll med fisken stopper når fisken forlater anlegger og blir overført til slaktefartøy/brønnbåt for å komme under slakteriets CoC sertifikat ved lossing, for å bibeholde fiskens ASC Salmon Standard sertifiseringsstatus. Chain of Custody sertifikat er påkrevd fra DET PUNKT HVOR FISKEN PÅBEGYNNER SLAKTEPROSESSEN OG PROSESSLINJA DIREKTE, dvs. fra der hvor fisk overføres fra slaktefartøy/brønnbåt til slakteriet, direkte inn på slaktelinja for videre prosessering og pakking. Mao når fisken forlater Slaktefartøy/brønnbåt, er produksjons-anleggets praktiske og direkte kontroll med fisken avsluttet og anleggets ASC sertifikats omfang slutter der. Der slakte-prosessen starter overtar slakteriets CoC sertifikat. Dette er tilfelle for slakting fra MHN Tarmvikodden anlegget. Report N Revision 01 Date : Page 13 of 26

14 9 Avviks-rapport Den følgende tabell inneholder et sammendrag av avviksbeskrivelser fra revisjonen Sammendrag Mindre avvik N Std Ref NC Summary Description Status* (l) Innlevering av Faunal Index score til ASC (Appendix VI) minst en gang per produksjonssyklus, kunne ikke dokumenteres. O d) Selskapet burde organisere opplæring i mangfold og ikke diskrimineringssaker for alle ledere og linjeledere og dokumentasjon av virkningsgraden av dette bør kunne framlegges. Det er ikke tilstrekkelig bevis for at mangfold og ikke diskriminerings opplæring for ledere og linjeledere og ikke-diskriminerings opplæring for ansatte har blitt gjennomført b) Arbeidsgiver skal beregne minstelønn (basic needs wages) for alle arbeidere på anlegget og sammenligne dette med faktiske lønning. Minstelønn var ikke beregnet e) Selskapet skal ha register og dokumentert bevis for at konsultasjoner med lokale interessenter i nærmiljøet gjøres ifølge krav i Mangel på dokumentert bevis på konsultasjonsmøter og engasjement med interessenter i nærmiljø og rundt anlegget Maksimum total mengde fosfor sluppet ut i miljøet per tonn fisk produsert over en 12 måneders periode. (se appendix VIII-1) ble funnet å være XXXXXX kg/mt, mens kravet er 5 kg for de 3 første årene a) Selskapet skal skaffe dokumentert bevis for konsultasjoner og engasjement i lokalsamfunnet for hver smoltleverandør. Mangel på dokumentert bevis for konsultasjonsmøter og engasjement med interessenter i lokalsamfunnet ved smoltanlegg. O O O O O * O Åpen; C Lukket; A Korrigerende tiltak akseptert, virkning blir verifisert ved neste revisjon. Basert på bevisene fra revisjonen anbefaler revisjonsleder sertifiserin. Report N Revision 01 Date : Page 14 of 26

15 Annex 1. Confidential commercially sensitive information (Liste over konfidensiell informasjon) The following documents were presented to CAB auditors before and during the audit, but are withheld from being published as evidences by the applicant due to their sensitivity Company documentation and audit logs Tax reports Company registration docs VV V. Agder MOM-B, MOM-C reports and maps AZE maps etc Maps 2.5 Predator procedures ABM Maps and docs 3.1.2WWF agreement FHP Sealice procedures Genetics statement Counter decl Suppliers statements Feed Docs policies Feed docs 5.1 Org. Chart 5.2.5a PTI Calculations WHO docs Waste plans and policies Mortality and health issues reports and docs OIE docs Disease policies Procedures, contracts, policies, job instructions etc Reports and/or numbers regarding productivity of the Buksevika site referred to in the ASC Salmon Audit manual (checklist) are removed entirely or partially from the published version of the checklist. These points of the checklist are listed below: 1 Section 9, Minor NCs point 5. Std..ref Annex 3 with the following points - Criterion 2.3 -Criterion 3.2 -Criterion 4.1 -Criterion4.3 3 Checklist points: a a 3.1.3a a-e Report N Revision 01 Date : Page 15 of 26 -Criterion 4.4 -Criterion4.5 -Criterion 4.6 -Criterion a,b 4.1 a,b,c b,d a,b,d, a,b 4.6 b.c.d -Criterion 5.1 -Criterion a,c b a a,b a a,b. 8.3 a,c

16 8.4 a,c, e-g 8.9 b,c,d 8.10.a End of list Report N Revision 01 Date : Page 16 of 26

17 Annex 2. Interessenters henvendelser Ingen henvendelser fra interessenter mottatt i forkant eller i løpet av av publisering av foreløpig rapport fra denne revisjonen Report N Revision 01 Date : Page 17 of 26

18 Annex 3. Evaluation results (Details) Conclusion from evaluation is in section 6, Evaluation results, of this repor.t Principle 1: comply with all applicable national laws and local regulations Criterion 1.1 Compliance with all applicable local and national legal requirements and regulations Seen farming activities documented, embedded in QMS (TQM system), legal framework documents like farming license, MOM.B and C requirements, MOM-B and C by "Rådgivende Biologer" dt on peak biomass. Good conditions on site. Seen site overview maps and diagram including moorings layout and bathymetric map for site # Tarmvikodden, (3120.t MTB). Fylkesmannen i Vest Agder, dated , Discharge Permit dated for 3120t MTB) (Maximum Allowed Biomass). (www.fiskeridir.no). Furthermore; Norwegian Food Safety Authority (NFSA) Permit according to Matloven dated Kystverket site location permit, dated for positioning of farm. Mattilsynet (NFSA) report Tarmvikodden , all OK.. Mattilsynet report nov-11 with 2 NCs. Closed by MHN and closing approved by NFSA dated Voluntary health and working-environment survey dated , shows 9.1 out of 10 in score on working conditions. National Preservation Areas: Bothe sites inside "Landscape preservation zone" with permits to operate within zone. No immediate effect on sea-sites. Kystsoneplan gir retingslinjer. (Coastal zone Plan gives guidelines). (KRBE Comments: Plan is primarily aimed at protecting landscape, building etc). Tax issues: Publicly authorised Finance/Tax auditor`s (Ernst&Young) statement dt , states no taxes are pending. Harvest plant: Ryfisk Harvesting Plant. (MHN) Fylkesmannen Discharge Permit. For R- 110.dt for t /yr. ph requirement and filtering of effluent and fat skimmer requirements. Analysis of TOC, BOD and avg. effluents` water quantity. Purfication plant according to "Vannforskriftene" checked by internal Fish Heath personnel, monitoring parameters as above. FM i Rogaland inspection report dt NC on procedures found. CAs sent to FM Rogaland. Owned by MHN. Ref to "Naboliste"Hjelmeland kommune. Gn/bn 65/68 and rented. HR manager demonstrated compliance to laws and regulations. Principle 2: conserve natural habitat, local biodiversity and ecosystem function Criterion 2.1 Benthic biodiversity and benthic effects Not Rocky/hard seabed did not allow for sediment at sampling station. By service Rådgivende biologer, dated Map of sampling points according to ASC requirement Report N Revision 01 Date : Page 18 of 26

19 provided. MOM B and C performed on peak biomass the three last cycles. Redox potential mV 55m E of site. All closer samples gave no sediment. Site specific on MOM-C and ASC regime in recent survey, but hard/rocky bottom did not allow for sediment sampling.submission of faunal index scores to ASC (Appendix VI) at least once for each production-cycle was not demonstrated. (Not calculated due to no samples captured on rocky seabed.) Criterion 2.2 Water quality in and near the site of operation Rocky/hard seabed did not allow for sediment at sampling station. By service Rådgivende biologer, dated MOM-B by "Bioconsult" dated on peak biomass previous cycle. Concludes Good conditions on site. Seen survey maps with sampling points indicated. Site specific on MOM-C and ASC regime in recent survey, but hard/rocky bottom prevented sufficient sediment in samples. Seen dissolved O2 records for last 6 months. From to 30.11, (min75.1%). EU Water Directive 2000 Sets targets for area. (Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Agder) Data fra "Vann nett" Evaluation of area is "svært god" (very good). Also "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder in.(www.vannportalen.no) Criterion 2.3 Nutrient release from production Percentage of fines in the feed at point of entry to the farm testing results and confirmation that the pooled sample for each quarter has a percentage fines of <1%, Sieved on site according to ASC requirements. Cycle average (Jun- Aug -Dec) on all receptions results < XXXX% fines. Criterion 2.4 Interaction with critical or sensitive habitats and species Konsekvensutredning (Impact assessment) by Rådgivende Biologer dt , covering physical, chemical and biological impacts, On marine and aquatic biological diversity, terrestrial biological diversity - and values of these. Also mapping of Marine Biological diversity. RA/contingency plan displayed on site. Feed control to reduce/eliminate waste, ABM for pathogen and parasite reduction. Furthermore biological de-lousing with wrasses. Registrations and MOM-B and MOM-.C surveys on benthic impact. Harvest plant: In "Kartlegging Risikovurdering av miljøsapekt "ID 31099,including escapes, Emmision etc. In relevant procedures and contingency plans in TQM system Analyseresultater avløpsvann. (Records back to year 2003). Fish welfare training for relevant employees by FOMAS. Escape prevention training for relevant staff by FHL. Criterion 2.5 Interaction with wildlife, including predators ADDs and AHDs predator control devices not used. The only device observed during site audit was bird-nets covering top of cages. Review of site log on predator incidents showed two grey heron entanglement cases were logged. Daily check of predator nets is carried out and logged.. Procedure is (Forebygging mot håndtering og avliving av predatorer ID 31880) and. Procedure is under implementation. Changed bird net suspension system to improve tightness and reduce entanglement). No incident recorded last 6 months. HCVA issues are generally NA since farm is not located within High Conservation Value Area. (Reference to Fisheries Directorate online map-service). Published in In "Miljørapport". Report N Revision 01 Date : Page 19 of 26

20 Principle 3: protect the health and genetic integrity of wild populations Criterion 3.1 Introduced or amplified parasites and pathogens Of parasites and pathogens that may be amplified on the site, Sea-lice (L. salmonis) is the only specie, that to our knowledge, is considered to be of importance. The control of sea-lice load is under strict public control by The Norwegian Food Safety Authorities, and the site is also part of a publicly approved, voluntary ABM program, where Sea-lice control is a key factor and MHN controls all sites in area. Documentation is voluntary agreement, recognized by authorities. Weekly sampling and result submitted to "Lusedata.no. Fortnightly when<10oc Plan is in procedure: Lakselus forebygging, egenkontroll, registreringer og behandling" Covers preventive actions, control registration and treatments of sealice Agreement on cooperation for development of sustainable aquaculture between WWF and Marine Harvest from Feb 2011 In areas of wild salmonids, monitoring of sea lice levels on wild out-migrating salmon juveniles or on coastal seas is required. Evidence to confirm farm's participation in monitoring, and submission of results to ASC, was demonstrated. 1) Wild salmon fish traps in Etne River. Cooperation between research, fisheries and authorities. 2) Pilot Project in Hardanger - on survival of wild salmonids (DN, F. Dir. NFSA) 3) Vossa-lauget; reestablishing the Vossa wild salmon stock.4) Genetic studies - ova and smolt provided to project. Lakselus og lakselus-overvåking i Romsdalsfjord (Sealice monitoring project). Public wild fish sealice monitoring project; Hellevik fish traps for monitoring of lice. (IMR, NINA, Uni.miljø and Rådgivende Biologer joint project) Active sampling period May to August ( ) Report "Lakselus infeksjon på vill-laksefisk langs Norskekysten i Criterion 3.2 Introduction of non-native species The company is farming Atlantic salmon (S. Salar) only, on the Tarmvikodden site, and is using XXXXX of wrasses for biological control of sea lice. All XXXX, Atlantic salmon and wrasses, are native to this area. Criterion 3.3 Introduction of transgenic species Farming or any other use of transgenic species is not allowed by national laws and regulations and such organisms are furthermore banned by the Norwegian Salmon industry for various reasons. Statement from XXXXXXX on XXXX strains genetics and declaration from genetics supplier stating traditional genetics, only, has been applied in stockenhancement, was presented. Criterion 3.4 Escapes No escapes registered the last 11 years. Escape prevention plan "Beredskapsplan for rømming og havari" ID and "Håndtering av rømming" Id27259 and Risk Analysis for operations with risk for escapes. ID Records in Aquafarmer and notification to authorities if occurring.(even on suspicion). Staff trained in escape prevention. Training Courses in Certificates provided Vaki counting machines (98% accuracy) used for internal movements and handling. Pre- Report N Revision 01 Date : Page 20 of 26

Marine Harvest Norway AS Buksevika ASC Endelig Rapport Ikke-konfidensiell versjon

Marine Harvest Norway AS Buksevika ASC Endelig Rapport Ikke-konfidensiell versjon ASC SALMON STANDARD AUDIT REPORT Marine Harvest Norway AS Buksevika ASC Endelig Rapport Ikke-konfidensiell versjon REPORT NO. 03 REVISION NO. 01 DATE 07.02.2014 DET NORSKE VERITAS AS Veritasveien 1, 1322

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Bremnes Seashore AS. Lokalitet: Låva

Bremnes Seashore AS. Lokalitet: Låva ASC SALMN STANDARD INITIAL AUDIT REPRT ENDELIG RAPPRT Bremnes Seashore AS Lokalitet: Låva REPRT N1 18.12.2013 DET NRSKE VERITAS AS Veritasveien 1, 1322 HØVIK, Norway Tel: +47 67 57 99 00 Fax: +47 67 57

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Erfaringsseminar Scandic Hell, Stjørdal. 18 oktober, 2017

Erfaringsseminar Scandic Hell, Stjørdal. 18 oktober, 2017 Erfaringsseminar Scandic Hell, Stjørdal AGENDA Myndighetskrav Teknologiutvikling Erfaring. Oppdretter Leverandør Myndighetskrav AKVAKULTURLOVEN NYTEK Krav og ansvar er to-delt: Leverandør certification

Detaljer

Lerøy Hydrotech AS. ASC salmon Endelig Rapport

Lerøy Hydrotech AS. ASC salmon Endelig Rapport AS SALMON STANDARD AUDIT REPORT Lerøy Hydrotech AS AS salmon Endelig Rapport REPORT NO. 02 REVISION NO. 03 DATE 27.10.2013 DET NORSKE VERITAS AS Veritasveien 1, 1322 HØVIK, Norway Tel: +47 67 57 99 00

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF Toril Røe Utvik Einar Lystad Rapportering av utslipp Rapporteringsfrist 1. mars Felles tall for Klif, OD og OLF Viser statistikk for: Produsert olje, kondensat

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Aquaculture Stewardship Council Audit Report for Farms Salmon

Aquaculture Stewardship Council Audit Report for Farms Salmon BUREAU VERITAS CERTIFICATION Aquaculture Stewardship Council Farm Audit Report ASC-F-E3--3 CLIENT : MAIN CONTACT (Audited person): RAPPORT REFERANSE : REVISJONSLEDER : Aquaculture Stewardship Council Audit

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn.

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Inkludert funn ifm EASA standardiseringspeksjon av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Bedriftscase 1 Positive konsekvenser av tøffe krav

Bedriftscase 1 Positive konsekvenser av tøffe krav Bedriftscase 1 Positive konsekvenser av tøffe krav 1. desember 2014 1 Corporate Social Responsibility (CSR) programmer En vanlig praksis i andre markeder: Sportsutstyr, tekstiler og klær Elektronikk Dagligvarehandel

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea Fisk og sjømat du kan være trygg på ASC og MSC er sertifiseringsordninger

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved

Arbeidet i en working group. Charlotte Grøntved Arbeidet i en working group Charlotte Grøntved Agenda 1. Min bakgrunn 2. ERA WG SafeCert Oppgaver, arbeidsmetode, status 3. Arbeidet i gruppen 4. Lidt om det nye som kommer Bakgrunn Desember 2008: Statens

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS Kommentert [LBB1]: -Skannede versjoner av LA er godtatt, men andre institusjoner kan ha krav om papiroriginaler -Ingen av delene skal skilles fra de andre/internt krav

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS Kommentert [LBB1]: -Skannede versjoner av LA er godtatt, men andre institusjoner kan ha krav om papiroriginaler -Ingen av delene skal skilles fra de andre/internt krav

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Updated Articles of the EPCI NS8407

Updated Articles of the EPCI NS8407 Updated Articles of the EPCI NS8407 Tom F. Valbrek Bane NOR, Energi Engineering & Projects Revised EPCI standard based on NS8407 Background: New Bane NOR version of Norsk Totalkontrakt (NTK) EPCI Contract

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Veien til ISO 20000 sertifisering

Veien til ISO 20000 sertifisering Mål: 41 40 39 38 37 36 Veien til ISO 20000 sertifisering Forretningsidé Forbedringer 29 Definere kunder/pros. i verktøy 30 30 31 Mister ansatte Branding 32 Satsningsområde 33 Syneligjøre KPI er 34 ITIL

Detaljer

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen

Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen Nytt EU-direktiv om forebygging av stikkskader, betydning for oss? Dorthea Hagen Oma Smittevernlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

KIS - Ekspertseminar om BankID

KIS - Ekspertseminar om BankID www.nr.no KIS - Ekspertseminar om BankID Dr. Ing. Åsmund Skomedal Forsknings sjef, DART, Norsk Regnesentral asmund.skomedal@nr.no 18. mars 2009 Tema til diskusjon Agenda punkter Kritisk analyse av digitale

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 13/723 11.10.13 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 2 nd QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

REVISJON AV COMPLIANCE-PROGRAMMER

REVISJON AV COMPLIANCE-PROGRAMMER REVISJON AV COMPLIANCEPROGRAMMER NIRF Årskonferanse 2017 Mads Blomfeldt BDO compliance og gransking 1 AGENDA Hva er et complianceprogram? Aktuelle standarder og beskrivelser av «beste praksis» Forventninger

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Bærekraftig sjømatnæring verden over? Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest

Bærekraftig sjømatnæring verden over? Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest Bærekraftig sjømatnæring verden over? Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest Agenda Oversikt over utvikling av villfangst globalt Oversikt over utvikling av oppdrett globalt Bærekraftig utvikling Fremtidens

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra

By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra RECOCA Annual Workshop 14-15 December, 2009 Denmark Quantification of retention from source emissions to river mouth Estimation of

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen

Forebygging av stikkskader og ny forskrift. Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen Forebygging av stikkskader og ny forskrift Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege Helse Bergen The EU Sharps Directive blei vedtatt i mai 2010 direktivet er juridisk bindande også i Noreg gjennom EØS-avtalen

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Status og utfordringer for havbruksnæringen slik Sjømat Norge ser det

Status og utfordringer for havbruksnæringen slik Sjømat Norge ser det Status og utfordringer for havbruksnæringen slik Sjømat Norge ser det Jon Arne Grøttum Direktør havbruk Det skal satses på havbruk, men 1 STATUS NORSK HAVRBRUK Ingen vekst, superprofitt og på vei inn i

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Lynkjapt tilbakeblikk på hvorfor vi har en biproduktforordning: Kugalskap, munn

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer