Marine Harvest Norway AS Tarmvikodden ASC Endelig Rapport Ikke-konfidensiell versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marine Harvest Norway AS Tarmvikodden ASC Endelig Rapport Ikke-konfidensiell versjon"

Transkript

1 ASC SALMON STANDARD AUDIT REPORT Marine Harvest Norway AS Tarmvikodden ASC Endelig Rapport Ikke-konfidensiell versjon REPORT NO. 04 REVISION NO. 01 DATE DET NORSKE VERITAS AS Veritasveien 1, 1322 HØVIK, Norway Tel: Fax: e.mail:

2 Date of first issue: Project No.: PRJC MSC-NOR DET NORSKE VERITAS Organisational unit: Norway Client: Marine Harvest Norway AS Client ref.: Prosjekt Navn: Marine Harvest Norway ASC Land: Norge Avgjørelses faser/type Rapport: Foreløpig Rapport (Kundens gjennomgang) Offentlige kommentarer Report (Interessenters gjennomgang) Endelig Rapport Førstegangsrevisjon Overvåkings-revisjon Re-sertifiserings revisjon Report No.: Date of this revision: Rev. No. Key words: 2013-ASC-IA v Report title: Marine Harvest Norway AS førstegangsrevisjon Work carried out by: Kjell Bekkevold (Revisjonsleder) og Darius Pamakstys (SA8001Revisor) Work verified by: Kim Andre Karlsen Ingen distribuering uten tillatelse fra kunde eller ansvarlig organisasjonsenhet Begrenset distribusjon Publisert Rapport Report N Revision 01 Date : Page 2 of 26

3 Innhold Ordliste Sammendrag Bakgrunnsopplysninger for lokaliteten Omfang Revisjonsplan... 8 Forfatter(e)... 8 Tidligere revisjoner... 8 Revisjonsplan som gjennomført... 8 Interessenters bidrag Funn Resultatet av evalueringen Avgjørelse Bestemmelse av startpunkt for CoC Sporing, segregering og segregeringssystemer i akvakultur operasjonen Bruk av brønnbåt Eligible operators and point(s) of landing Mulighet for å erstatte sertifisert med ikke sertifisert produkt I sertifiseringsenheten Punkt fra hvor Chain of Custody-sertifikat er påkrevd Avviks-rapport Annex 1. Confidential commercially sensitive information (Liste over konfidensiell informasjon) Annex 2. Interessenters henvendelser Annex 3. Evaluation results (Details) Principle 1: comply with all applicable national laws and local regulations Principle 2: conserve natural habitat, local biodiversity and ecosystem function Principle 3: protect the health and genetic integrity of wild populations Principle 4: use resources in an environmentally efficient and responsible manner Principle 5: manage disease and parasites in an environmentally responsible manner Principle 6: develop and operate farms in a socially responsible manner Principle 7: be a good neighbour and conscientious citizen Section 8: standards for suppliers of smolts Report N Revision 01 Date : Page 3 of 26

4 Ordliste ABM ASC AZE HCVA Mercatus Aquafarmer MSC NFSA Area Based Management (Områdebasert drift) Aquaculture Stewardship Council Allowable Zone of Effect (Tillatt effekt sone) High Conservation Value Area (Område med stor bevarings-verdi) Digital online production-control system (Digitale nettbaserte produksjonskontrollsystemer) Marine Stewardship Council Norwegian Food Safety Authorities. (Mattilsynet) Report N Revision 01 Date : Page 4 of 26

5 1 Sammendrag Rapporten Denne rapporten dekker resultatene fra førstegangsrevisjon hos Marine Harvest Norway AS, heretter i rapporten kalt Organisasjonen eller selskapet Tarmvikodden lokalitet, med sikte på å sertifisere denne matfisk-lokaliteten ihht ASC Salmon Standard V1. Juni Revisjonen Revisjonen ble holdt over tre dager. De to første dagene i selskapets områdekontor, med fokus på sosialt ansvar, hvor relevant personell hovedsakelig fra drift og administrasjon til stede. Et anleggs besøk på Tarmvikodden fant også sted den tredje dagen. Revisjonen ble gjennomført som en dokumentgjennomgang (digital og papir informasjon) i tillegg til intervjuer med relevant personell, inkludert personell fra anlegget. Dette hovedsakelig som dokument-gjennomgang og intervjuer. Praktisk demonstrasjon av utstyr og prosesser relevant til sertifikatomfanget, relevant ihht ASC standard V 1 og tilhørende retningslinjer i ASC revisjonsmanual, ble utført. Slakteri og videreforedlingsanlegget «Marine Harvest Ryfisk» i Hjelmeland ble revidert revisjonen siste dag. Denne siste delen omfattet revisjon på slakteanlegg og videreforedlingsanlegg, gjennomgang av prosedyrer og dokumenter, så vel som intervjuer relatert til juridiske og tekniske forhold ved anlegget. I tillegg dekket man det som vedrører Sosialt Ansvar. Dekking (dokumentgjennomgang og intervjuer) av Sosialt ansvar ble av praktiske årsaker hovedsakelig gjort de to siste dagene av revisjonen 1. Noen av intervjuene tilhørende Sosialt ansvar bolken i ASC standarden ble avholdt i adskilte lokaler for å åpne for full åpenhet og uhindret tale fra intervjuobjektene. Resultater Evalueringen av selskapets oppfyllelse av kravene i ASC Salmon standarden er beskrevet I detalj senere i rapporten. Funnene er dokumentert i seksjon 5 og 6 og i Annex 4 i denne rapporten. Videre er det henvist til alle 7 prinsippene i ASC standarden og tilhørende kriterier og underpunkter i ASC revisjonssjekklista for avvikene. (seksjon 5 funnlista) og til Prinsippene og kriteriene, men ikke underpunktene i seksjon 6 i rapporten, der hvor kravene i prinsippene var oppfylt. Det prinsippet hvor det ble oppnådd full oppfylling av krav er prinsipp 1 «Oppfyllelse av alle relevante lokale og nasjonale legale krav og reguleringer». Og videre alle prinsipper fra Prinsipp3 til og med Prinsipp 5 til og med prinsipp For alle andre prinsippene: 2, 6.7 og 8., ble ikke full oppfyllelse av krav oppnådd, selv om noen av disse var delvis oppfylte kravene. Som følge av dette ble resultatet et begrenset antall små (Minor) avvik. Dette førte til konklusjonen at sertifisering, basert på utkommet av denne førstegangsrevisjonen er anbefalt. En tilfredsstillende respons fra søkeren for å lukke avvikene, med dokumenterte korrigerende tiltak før neste periodiske revisjon forventes. Detaljer vedrørende kriterier for innfrielse av krav finnes i sjekklista for førstegangs-revisjonen (vedlegg #1) 2. Bakgrunnsopplysninger om lokaliteten Report N Revision 01 Date : Page 5 of 26

6 Påvekst av atlantisk laks i sirkulære mærer, fra smolt til slakting. Lokalitetsnummer er og registrert som «Tarmvikodden» i offentlige registre (www.fiskeridirektoratet.no/akvakulturregisteret ) og er kun drevet av Marine Harvest. Anlegget er lokalisert ve Hidra, inne i Listafjorden, i Vest Agder fylke. Report N Revision 01 Date : Page 6 of 26

7 3 Omfang Revisjonen ble utført mot ASC Salmon Standard V. 1 June Arten som oppdrettes i anlegget er Salmo salar (Atlantisk laks) Denne revisjonen er førstegangsrevisjon Selskapets legale navn Legal adresse Andre kommersielle navn brukt Andre adresser for fakturering etc Marine Harvest Norway AS Head Office: Skutevikboder 78 A Bergen, Norway. NA NA Aktivitet Oppdrett av atlantisk laks i merdanlegg fra smolt til slaktefisk i flytekrager med. Fôring og andre kontrollfunksjoner utføres fra en fôringsflåte plassert ved anlegget Beskrivelse av resipienten Anlegget er plassert ved Hidra, inne i Listafjorden -bassenget. Anlegget er under frivillig oppdretts-sone inndeling, hvor MHN er eneste aktør. Denne fjorden ansees ikke som terskelfjord. Det finnes annen oppdrettsvirksomhet i fjordsystemet, inkludert et annet anlegg nærliggende anlegg også tilhørende.. Det finnes naturlig ville laksefiskbestander i området, selv om elver innfor en radius på 50km har ikke, så vidt vi vet, status som lakseførende vassdrag. Report N Revision 01 Date : Page 7 of 26

8 4 Revisjonsplan Forfatter(e) Revisjonsteam Navn Rolle Kjell Bekkevold Revisjon leder Darius Pamakstys Revisor (Teknisk Ekspert SA 8000) Dato for fullføring av aktivitet Aktivitet Fullføringsdato Forhånds vis dokument gjennomgang Interessenters konsultasjon Utførelse av revisjon 16,18 and Rapportering Midlertidig rapport publisering Gjennomgang av rapport Sertifiserings avgjørelse Publisering av endelig rapport Uke Tidligere revisjoner Sammendrag av tidligere ASC revisjoner: NA Revisjonsplan som gjennomført Aktiviteter gjennomført for/etter anleggs besøk Dato Aktivitet December 2103 Pre-audit Checklist was performed as desktop-review for this site. Anleggsbesøk Dato Lokalisering Revisjon på Områdekontoret/dokumentgjennomgang Revisjon på Områdekontoret/dokumentgjennomgang, revisjon på anlegget og dokument gjennomgang for smoltleverandør(er) Revisjon på slakteanlegget og MHN dokumentgjennomgang. Personer konsultert eller på annen måte involvert i revisjonen Navn Tilhørighet Funksjon / Rolle Gaute Jørpeland Kvalitetskoordinator Søkers representant Kjeltil Hansen ASC ansvarlig Søkers representant Ingrid Lundamo Miljø & Myndighets-kontakt Søkers representant Robin Scotland Område sjef Søkers representant Roar Jensen Site Manager Tarmvikodden Søkers representant Roy Tesdal Site Mgr. assist.tarmvikodden Søkers representant Svein Hettesæter Kvalitets-leder Ryfisk Søkers representant Astrid Sande Personalsjef Søkers representant Report N Revision 01 Date : Page 8 of 26

9 NN Teknisk personell anlegg Ansatt NN Teknisk personell, anlegg Ansatt NN Teknisk personell, anlegg Ansatt NN Teknisk personell, slakteri Ansatt NN Teknisk personell slakteri Ansatt Interessenters bidrag Offentlige organer (Interessenter) relatert til standard legale konsesjoner og løyver. Disse er Mattilsynet mail: Vest-Agder Fylkeskommune mail: Kystverket Sørøst mail: Fylkesmannen i Vest-Agder mail: Fiskeridirektoratet region sør mail: Oversikt stakeholders for lokalitetene Buksevika og Tarmvikodden: Følgende ikke-offentlige organisasjoner og enkelt personer har vært kontaktet ifm søknadsprosesser for konsesjoner og løyver. Flekkefjord kommune mail: Flekkefjord Fiskarlag v/ole Roald Danielsen mail: Andabeløy Velforening v/tommy Danielsen mail: Hidra Velforening v/åge Syvertsen mail: Flekkefjord o g Omegn Jeger- og Fiskerforbund v/svein Arne Skailand mail: Report N Revision 01 Date : Page 9 of 26

10 5 Funn Følgende tabell inneholder et sammendrag av avvikende funnet i revisjonen. En full redegjørelse for avvikene finnes i seksjon 9 i denne rapporten. Funn Tidligere revisjoner Denne revisjonen Antall O / C* Antall O/C* Obs NA NA 03 NA Små NA NA 6 O Store NA NA 00 O Sammendrag av forbehold Ikke alle avvik er lukket. Sertifiserings status Ny ansøker ennå ikke sertifisert. *O/C = Open(Åpent) / Closed(Lukket) Basert på bevisene fra revisjonen anbefaler revisjonsleder at organisasjonen sertifiseres. 6 Resultatet av evalueringen Bakgrunn: Marine Harvest Norway AS har et velutviklet kvalitetsstyringssystem, som stort sett er godt implementert i hele organisasjonen. Dette gjør det mulig for selskapet å følge næringens lovkrav. Selskapet er Global GAP sertifisert for alle oppdrettsaktivitetene i selskapet, i tillegg til blant annet ISO serien 9001, and Revisjonen: Revisjonen ble utført på Tarmvikodden et matfiskanlegg og på selskapets område kontor på Hidra. Det ble ikke utført fysisk revisjon på smoltanlegget. Det ble gjort en komplett Chain of Custody revisjon på slakteanlegget. Slakting blir utført av selskapets slaktefartøy/brønnbåt «Tauranga» ved at fisken bringes videre til Ryfisk slakterianlegg i Hjelmeland. Beskrivelsen av sporing og segregeringssystemet relater til utsett, vekstfase og slakting er basert på intervjuer og tilgjengelig informasjon fra anlegget, områdekontoret og slakteanlegget Selskapets modenhet og kvalitetsstyringssystemet implementeringsgrad var i stor grad reflektert i graden av oppfylling av krav med de spesielle kravene i ASC Salmon standarden for det aktuelle anlegget Tarmvikodden Prinsipp 1 (Oppfylle alle relevante nasjonale og lokale lovverk og reguleringer), Prinsipp 3 (Beskytte helse og integritet hos ville bestander) og prinsipp 4 (bruk av ressurser på en miljøvennlig, effektiv og ansvarlig måte), Prinsipp 5 (Håndtere sykdom og parasitter på en effektiv og ansvarlig måte) var de fire prinsippene av de syv i ASC Salmon standarden, hvor alle krav er oppfylt. Report N Revision 01 Date : Page 10 of 26

11 For de andre fire prinsippene, ble selskapet funnet å ha delvis oppfylt kravene, med kun mindre (Minor) avvik. Se seksjon 4 i denne rapporten for detaljer krav og avvik. Dette resulterte i et antall avvik. Alle disse i kategori «mindre» (Minor), med den konklusjonen at sertifisering, basert på resultatet av denne førstegangsrevisjonen anbefales. En tilfredsstillende respons fra søkerens side for å lukke disse avvikene, ved hjelp av dokumenterte korrigerende tiltak, utført innenfor definerte tidsfrister, og i henhold til ASC Salmon Standard kreves. Disse tiltakene og effekten av disse vil bli gjennomgått ved neste periodiske revisjon. Report N Revision 01 Date : Page 11 of 26

12 7 Avgjørelse Endelig avgjørelse om sertifisering er tatt etter interessenters konsultasjon og ihht ASC Farm Certification and Accreditation Requirements Version 1 March Organisasjonen beskrevet I seksjon 3 i denne rapporten for aktivitetene beskrevet i seksjon 3 I denne rapporten er: Sertifisert 8 Bestemmelse av startpunkt for CoC Produktene omhandlet i omfanget av denne revisjonen og i relevant ASC sertifikat Kan inngå i videre sertifisert produktflyt Har tillatelse til å bære ASC etikett Bestemmelsen er basert på vurderingen av punktene beskrevet I følgende avsnitt: 8.1 Sporing, segregering og segregeringssystemer i akvakultur operasjonen. Dokumenter beskriver tilfredsstillende kontroll med innkommende produkter, fra egen ferskvannsanlegg og tilhørende dokumenter identifiserer produksjonsanlegget, leverandørlister og mottaks kontroll, både i slakteri og videreforedling. Digital informasjon håndtert i Mercatus Aquafarmer for alle ferskvannstadier, vekstfase sjø og etterfølgende slakting. Dett omfatter også tilstrekkelig informasjon om sporbarhet fra stamfisk og rogn til slaktefisk, innkjøp, fakturaer og leverandør-register. 8.2 Bruk av brønnbåt Kun godkjente Slaktefartøy/brønnbåt «Tauranga benyttes. Transportene er alltid identifiserbare på merd nivå. All informasjon lagres elektronisk, i Mercatus eller Marel Innova systemet for slakting/prosessering og på papir (Eksempel er papirutgave av transportdokumenter). 8.3 Eligible operators and point(s) of landing Slakteprosessen starter med at MS Tauranga pumper levende fisk fra produksjons mærene. Fisken blir deretter bedøvet og avlivet om bord. Fisken transporteres deretter videre til Ryfisk anlegget for videre prosessering. MHN Ryfisk anlegget ble revidert in situ og følgende informasjon er basert på intervjuer og dokumentasjon fra ansatte ved MHN Ryfisk Produksjon og kvalitets avdeling. Fiskeparti identifikasjon dokumenteres i Mercatus som fiske CV og leveringspapirer fra smoltanlegget til sjøanlegg og derfra til slakteri. Ferdig slaktet sertifisert og ikke sertifisert fisk er separert i tid og sted. Dett bekreftes ved intervjuer med kvalitetsansvarlig og med produksjon sjef. Et partinummer blir tildelt når fisken ankommer slakteriet fra slaktefartøy/brønnbåt. Dette partinummeret følger hele produksjonskjeden og er registrert på etikett på ferdig produkt. Prosedyrer er etablert for kontroll med innkommende produkter både i slakteriet og videreforedling og kompetent personale er tilgjengelig for nøkkelfunksjoner. Et unikt partinummer fra Mercatus er linket til Maritech Innova systemet for produkt ID nedover produksjonskjeden til levering og salg. Report N Revision 01 Date : Page 12 of 26

13 8.4 Mulighet for å erstatte sertifisert med ikke sertifisert produkt I sertifiseringsenheten Relevante prosedyrer, liste over leverandører sertifiserings-status og mottakskontroll både slaktefartøy, slakteri og prosessering, er innarbeidet. Det er også en tids-deling i videreforedling. Dobbeltsjekk mot leverandørlista og kasse-etiketter ved utskiping er implementert. ASC CoC sertifikat for dette leverandøren-anlegget er påkrevd. 8.5 Punkt fra hvor Chain of Custody-sertifikat er påkrevd. Ansøkte anlegg: direkte kontroll med fisken stopper når fisken forlater anlegger og blir overført til slaktefartøy/brønnbåt for å komme under slakteriets CoC sertifikat ved lossing, for å bibeholde fiskens ASC Salmon Standard sertifiseringsstatus. Chain of Custody sertifikat er påkrevd fra DET PUNKT HVOR FISKEN PÅBEGYNNER SLAKTEPROSESSEN OG PROSESSLINJA DIREKTE, dvs. fra der hvor fisk overføres fra slaktefartøy/brønnbåt til slakteriet, direkte inn på slaktelinja for videre prosessering og pakking. Mao når fisken forlater Slaktefartøy/brønnbåt, er produksjons-anleggets praktiske og direkte kontroll med fisken avsluttet og anleggets ASC sertifikats omfang slutter der. Der slakte-prosessen starter overtar slakteriets CoC sertifikat. Dette er tilfelle for slakting fra MHN Tarmvikodden anlegget. Report N Revision 01 Date : Page 13 of 26

14 9 Avviks-rapport Den følgende tabell inneholder et sammendrag av avviksbeskrivelser fra revisjonen Sammendrag Mindre avvik N Std Ref NC Summary Description Status* (l) Innlevering av Faunal Index score til ASC (Appendix VI) minst en gang per produksjonssyklus, kunne ikke dokumenteres. O d) Selskapet burde organisere opplæring i mangfold og ikke diskrimineringssaker for alle ledere og linjeledere og dokumentasjon av virkningsgraden av dette bør kunne framlegges. Det er ikke tilstrekkelig bevis for at mangfold og ikke diskriminerings opplæring for ledere og linjeledere og ikke-diskriminerings opplæring for ansatte har blitt gjennomført b) Arbeidsgiver skal beregne minstelønn (basic needs wages) for alle arbeidere på anlegget og sammenligne dette med faktiske lønning. Minstelønn var ikke beregnet e) Selskapet skal ha register og dokumentert bevis for at konsultasjoner med lokale interessenter i nærmiljøet gjøres ifølge krav i Mangel på dokumentert bevis på konsultasjonsmøter og engasjement med interessenter i nærmiljø og rundt anlegget Maksimum total mengde fosfor sluppet ut i miljøet per tonn fisk produsert over en 12 måneders periode. (se appendix VIII-1) ble funnet å være XXXXXX kg/mt, mens kravet er 5 kg for de 3 første årene a) Selskapet skal skaffe dokumentert bevis for konsultasjoner og engasjement i lokalsamfunnet for hver smoltleverandør. Mangel på dokumentert bevis for konsultasjonsmøter og engasjement med interessenter i lokalsamfunnet ved smoltanlegg. O O O O O * O Åpen; C Lukket; A Korrigerende tiltak akseptert, virkning blir verifisert ved neste revisjon. Basert på bevisene fra revisjonen anbefaler revisjonsleder sertifiserin. Report N Revision 01 Date : Page 14 of 26

15 Annex 1. Confidential commercially sensitive information (Liste over konfidensiell informasjon) The following documents were presented to CAB auditors before and during the audit, but are withheld from being published as evidences by the applicant due to their sensitivity Company documentation and audit logs Tax reports Company registration docs VV V. Agder MOM-B, MOM-C reports and maps AZE maps etc Maps 2.5 Predator procedures ABM Maps and docs 3.1.2WWF agreement FHP Sealice procedures Genetics statement Counter decl Suppliers statements Feed Docs policies Feed docs 5.1 Org. Chart 5.2.5a PTI Calculations WHO docs Waste plans and policies Mortality and health issues reports and docs OIE docs Disease policies Procedures, contracts, policies, job instructions etc Reports and/or numbers regarding productivity of the Buksevika site referred to in the ASC Salmon Audit manual (checklist) are removed entirely or partially from the published version of the checklist. These points of the checklist are listed below: 1 Section 9, Minor NCs point 5. Std..ref Annex 3 with the following points - Criterion 2.3 -Criterion 3.2 -Criterion 4.1 -Criterion4.3 3 Checklist points: a a 3.1.3a a-e Report N Revision 01 Date : Page 15 of 26 -Criterion 4.4 -Criterion4.5 -Criterion 4.6 -Criterion a,b 4.1 a,b,c b,d a,b,d, a,b 4.6 b.c.d -Criterion 5.1 -Criterion a,c b a a,b a a,b. 8.3 a,c

16 8.4 a,c, e-g 8.9 b,c,d 8.10.a End of list Report N Revision 01 Date : Page 16 of 26

17 Annex 2. Interessenters henvendelser Ingen henvendelser fra interessenter mottatt i forkant eller i løpet av av publisering av foreløpig rapport fra denne revisjonen Report N Revision 01 Date : Page 17 of 26

18 Annex 3. Evaluation results (Details) Conclusion from evaluation is in section 6, Evaluation results, of this repor.t Principle 1: comply with all applicable national laws and local regulations Criterion 1.1 Compliance with all applicable local and national legal requirements and regulations Seen farming activities documented, embedded in QMS (TQM system), legal framework documents like farming license, MOM.B and C requirements, MOM-B and C by "Rådgivende Biologer" dt on peak biomass. Good conditions on site. Seen site overview maps and diagram including moorings layout and bathymetric map for site # Tarmvikodden, (3120.t MTB). Fylkesmannen i Vest Agder, dated , Discharge Permit dated for 3120t MTB) (Maximum Allowed Biomass). (www.fiskeridir.no). Furthermore; Norwegian Food Safety Authority (NFSA) Permit according to Matloven dated Kystverket site location permit, dated for positioning of farm. Mattilsynet (NFSA) report Tarmvikodden , all OK.. Mattilsynet report nov-11 with 2 NCs. Closed by MHN and closing approved by NFSA dated Voluntary health and working-environment survey dated , shows 9.1 out of 10 in score on working conditions. National Preservation Areas: Bothe sites inside "Landscape preservation zone" with permits to operate within zone. No immediate effect on sea-sites. Kystsoneplan gir retingslinjer. (Coastal zone Plan gives guidelines). (KRBE Comments: Plan is primarily aimed at protecting landscape, building etc). Tax issues: Publicly authorised Finance/Tax auditor`s (Ernst&Young) statement dt , states no taxes are pending. Harvest plant: Ryfisk Harvesting Plant. (MHN) Fylkesmannen Discharge Permit. For R- 110.dt for t /yr. ph requirement and filtering of effluent and fat skimmer requirements. Analysis of TOC, BOD and avg. effluents` water quantity. Purfication plant according to "Vannforskriftene" checked by internal Fish Heath personnel, monitoring parameters as above. FM i Rogaland inspection report dt NC on procedures found. CAs sent to FM Rogaland. Owned by MHN. Ref to "Naboliste"Hjelmeland kommune. Gn/bn 65/68 and rented. HR manager demonstrated compliance to laws and regulations. Principle 2: conserve natural habitat, local biodiversity and ecosystem function Criterion 2.1 Benthic biodiversity and benthic effects Not Rocky/hard seabed did not allow for sediment at sampling station. By service Rådgivende biologer, dated Map of sampling points according to ASC requirement Report N Revision 01 Date : Page 18 of 26

19 provided. MOM B and C performed on peak biomass the three last cycles. Redox potential mV 55m E of site. All closer samples gave no sediment. Site specific on MOM-C and ASC regime in recent survey, but hard/rocky bottom did not allow for sediment sampling.submission of faunal index scores to ASC (Appendix VI) at least once for each production-cycle was not demonstrated. (Not calculated due to no samples captured on rocky seabed.) Criterion 2.2 Water quality in and near the site of operation Rocky/hard seabed did not allow for sediment at sampling station. By service Rådgivende biologer, dated MOM-B by "Bioconsult" dated on peak biomass previous cycle. Concludes Good conditions on site. Seen survey maps with sampling points indicated. Site specific on MOM-C and ASC regime in recent survey, but hard/rocky bottom prevented sufficient sediment in samples. Seen dissolved O2 records for last 6 months. From to 30.11, (min75.1%). EU Water Directive 2000 Sets targets for area. (Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Agder) Data fra "Vann nett" Evaluation of area is "svært god" (very good). Also "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder in.(www.vannportalen.no) Criterion 2.3 Nutrient release from production Percentage of fines in the feed at point of entry to the farm testing results and confirmation that the pooled sample for each quarter has a percentage fines of <1%, Sieved on site according to ASC requirements. Cycle average (Jun- Aug -Dec) on all receptions results < XXXX% fines. Criterion 2.4 Interaction with critical or sensitive habitats and species Konsekvensutredning (Impact assessment) by Rådgivende Biologer dt , covering physical, chemical and biological impacts, On marine and aquatic biological diversity, terrestrial biological diversity - and values of these. Also mapping of Marine Biological diversity. RA/contingency plan displayed on site. Feed control to reduce/eliminate waste, ABM for pathogen and parasite reduction. Furthermore biological de-lousing with wrasses. Registrations and MOM-B and MOM-.C surveys on benthic impact. Harvest plant: In "Kartlegging Risikovurdering av miljøsapekt "ID 31099,including escapes, Emmision etc. In relevant procedures and contingency plans in TQM system Analyseresultater avløpsvann. (Records back to year 2003). Fish welfare training for relevant employees by FOMAS. Escape prevention training for relevant staff by FHL. Criterion 2.5 Interaction with wildlife, including predators ADDs and AHDs predator control devices not used. The only device observed during site audit was bird-nets covering top of cages. Review of site log on predator incidents showed two grey heron entanglement cases were logged. Daily check of predator nets is carried out and logged.. Procedure is (Forebygging mot håndtering og avliving av predatorer ID 31880) and. Procedure is under implementation. Changed bird net suspension system to improve tightness and reduce entanglement). No incident recorded last 6 months. HCVA issues are generally NA since farm is not located within High Conservation Value Area. (Reference to Fisheries Directorate online map-service). Published in In "Miljørapport". Report N Revision 01 Date : Page 19 of 26

20 Principle 3: protect the health and genetic integrity of wild populations Criterion 3.1 Introduced or amplified parasites and pathogens Of parasites and pathogens that may be amplified on the site, Sea-lice (L. salmonis) is the only specie, that to our knowledge, is considered to be of importance. The control of sea-lice load is under strict public control by The Norwegian Food Safety Authorities, and the site is also part of a publicly approved, voluntary ABM program, where Sea-lice control is a key factor and MHN controls all sites in area. Documentation is voluntary agreement, recognized by authorities. Weekly sampling and result submitted to "Lusedata.no. Fortnightly when<10oc Plan is in procedure: Lakselus forebygging, egenkontroll, registreringer og behandling" Covers preventive actions, control registration and treatments of sealice Agreement on cooperation for development of sustainable aquaculture between WWF and Marine Harvest from Feb 2011 In areas of wild salmonids, monitoring of sea lice levels on wild out-migrating salmon juveniles or on coastal seas is required. Evidence to confirm farm's participation in monitoring, and submission of results to ASC, was demonstrated. 1) Wild salmon fish traps in Etne River. Cooperation between research, fisheries and authorities. 2) Pilot Project in Hardanger - on survival of wild salmonids (DN, F. Dir. NFSA) 3) Vossa-lauget; reestablishing the Vossa wild salmon stock.4) Genetic studies - ova and smolt provided to project. Lakselus og lakselus-overvåking i Romsdalsfjord (Sealice monitoring project). Public wild fish sealice monitoring project; Hellevik fish traps for monitoring of lice. (IMR, NINA, Uni.miljø and Rådgivende Biologer joint project) Active sampling period May to August ( ) Report "Lakselus infeksjon på vill-laksefisk langs Norskekysten i Criterion 3.2 Introduction of non-native species The company is farming Atlantic salmon (S. Salar) only, on the Tarmvikodden site, and is using XXXXX of wrasses for biological control of sea lice. All XXXX, Atlantic salmon and wrasses, are native to this area. Criterion 3.3 Introduction of transgenic species Farming or any other use of transgenic species is not allowed by national laws and regulations and such organisms are furthermore banned by the Norwegian Salmon industry for various reasons. Statement from XXXXXXX on XXXX strains genetics and declaration from genetics supplier stating traditional genetics, only, has been applied in stockenhancement, was presented. Criterion 3.4 Escapes No escapes registered the last 11 years. Escape prevention plan "Beredskapsplan for rømming og havari" ID and "Håndtering av rømming" Id27259 and Risk Analysis for operations with risk for escapes. ID Records in Aquafarmer and notification to authorities if occurring.(even on suspicion). Staff trained in escape prevention. Training Courses in Certificates provided Vaki counting machines (98% accuracy) used for internal movements and handling. Pre- Report N Revision 01 Date : Page 20 of 26

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene?

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? (Se sidene 9-17) Styrets leder har ordet En ny milepel er nådd! Generalforsamlingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

Annual Report / Årsrapport

Annual Report / Årsrapport 2007 Annual Report / Årsrapport 2007 Contents Innhold Mission 3 Market outlook 4 Ready for production 6 Products and service offerings 8 Innovation and competence 10 Corporate Governance statement 12 Report

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument]

Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. [Skriv inn undertittel for dokument] Evaluering av advokatordningen for asylsøkere [Skriv inn undertittel for dokument] Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Prospectus. Havyard Group ASA

Prospectus. Havyard Group ASA Prospectus Havyard Group ASA (a Norwegian public company limited by shares organised under the laws of Norway) Initial public offering of between 4,200,000 and 6,250,000 Offer Shares at an Application

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2013 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2013 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Your ref Our ref Date 12/3775-1 JUL 2013 Time extention notification for the NO2 limit value

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER

CONTENTS INNHOLD PREFACE... 482 FORORD... 482 INTRODUCTORY PROVISIONS INNLEDENDE BESTEMMELSER Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner 479 Fastsatt av OD og HD 11. juni 1990 Forskrift om bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Fastsatt av Oljedirektoratet og Helsedirektoratet

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2013 NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS Dear all, It is a pleasure for me to announce that 2013 has been another successful year for NES. The turnover increased

Detaljer

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com 2004-2006 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com 2004-2006 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES 2004-2006 2004 2006 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer