6255E MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6255E MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD"

Transkript

1 6255E 2-Søyler med bunnramme Elektrisk regulerbar Løftekapasitet: 5000 kg MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Les og forstå hele manualen før installasjon, oppstart og drift av løftebukken

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Viktig informasjon Viktig Kjøpsinformasjon Kvalifisert personell Faretegn Faresignaler Støynivå Opplæring Overblikk Generell beskrivelse Teknisk data Konstruksjon Installasjon Fremgangsmåte Forberedelser før installasjon Nødvendig verktøy Deleliste App. 1(Pakkliste) Krav til underlag Armering Installasjonstips Installasjon Kontroller etter installasjon Driftsinnstruksjoner Forhåndsregler DRIFT FØR NORMAL DRIFT Beskrivelse av operatørpanel Flyt diagram Driftsinstruksjoner Manuell senking ved strømstans Feilsøking FELLES KOMPONENTER HYDRAULIKK (feilsøking) Vedlikehold ANNEX Annex 1, Pakkliste deleliste Annex 2, Måltegning Annex 3, Måltegning Gulvplassering Annex 4, Hydraulikkdiagram Annex 5, El Koblingsskjema 220VAC1 Fas 16 Amp Treg sikring Annex 6, El Koblingsskjema VAC 3 Fas Annex 7, Splittegninger Mekanisk struktur Annex 8. Reservedelsliste Reservedeler Elektrisk

3 Reservedeler Mekanisk Annex 9,Størrelse og vektbegrensninger for kjøretøy SKIFTE AV SYLINDERPAKNINGER HYDRAULIKK CE SERTIFIKAT SAMSVARSERKLÆRING Notater Driftslogg

4 1. Viktig informasjon Tireline as Ringeriksveien SKUI 1.1 Viktig Kjøpsinformasjon Løftebukken har 12 mnd. begrenset garanti fra sertifisert installasjonsdato. Garanti gjelder produksjonsfeil og deler. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for konsekvenser av uansvarlig og uregelementert installasjon eller bruk av løfteutstyret, ei heller konsekvensielle skader som f.eks skader, tapt arbeidsfortjeneste mm, eller skader på 3 de parts eiendom. Ved mistanke om malfunkskjon, feil eller mangler skal disse meddeles leverandør umiddelbart og løfteutstyret gjøres uvirksomt til forholdet er utbedret og løfteutstyret igjen er godkjent til bruk. Bruker er ansvarlig for forsikring av egne interesser. 2-Søyleren er spesielt konstruert for å løfte kjøretøy innenfor angitt vektklasse. All annen bruk av løfteutstyret er på brukers eget ansvar. Overbelastning, feilinstallasjon, drift og mangelfullt vedlikehold og kontroll kan ugyldiggjøre garanti. Les manualen og følge angitte instruksjoner for å unngå ulykker som kan føre til materiell og personskade. Produktet skal ikke modifiseres uten produsentens skriftlige samtykke 1.2 Kvalifisert personell Løfteutstyret skal kun benyttes av kvalifisert personell som er gitt grundig opplæring Elektriske arbeider skal kun utføres av kvalifisert, sertifisert personell Uvedkommende skal ikke ha adgang til området rundt løfteutstyret 1.3 Faretegn Løftebukken må ikke monteres på underlag av asfalt. Konf.krav til underlag Les og forstå alle sikkerhetsadvarsler før bruk av løfteutstyret Løfteutstyret er konstruert for innendørs bruk Hold hender og føtter unna alle bevegelige deler. Hold føtter unna ved senking Kun kvalifisert personell med tilstrekkelig opplæring kan drifte løfteutstyret Benytt egnet bekledning under bruk av løftebukken. Løse plagg kan fanges av bevegelige deler Hold området rundt løftebukken rent og ryddig uten obstruksjoner av noen art Løfteutstyret er konstruert for å løfte kjøretøy innenfor angitt respektiv totalvekt Påse at sikkerhetsmekanismen er aktiv før arbeidet påbegynnes Påse at kjøretøyprodusentens løftepunkter benyttes under heving av kjøretøyet. Start løftet gradvis og kontroller balanse, gravitasjon og fare for utglidning under selve løfteprosessen Hold kontinuerlig øye med bevegelige deler, synkronisering og eventuell slitasje. Påse regelmessig vedlikehold. Ved unormal drift eller feil, skal bukken stanses umiddelbart og gjøres uvirksom. Kontakt umiddelbart din forhandler for service Ved avsluttet arbeide, senk alltid kjøretøyet til laveste nivå og koble fra elektrisk Produktet skal ikke modifiseres uten produsentens skriftlige samtykke Dersom løftebukken skal være ute av drift over lenger tid: a. Koble fra elektrisk b. Tøm oljetanken for hydraulikkolje c. Sett inn alle bevegelige deler med fett/hydraulikkolje NB: Oljeholdig avfall skal deponeres I henhold til miljøbestemmelser 4

5 1.4 Faresignaler Løftebukken er utstyrt med grafisk fremstilling av faresignaler og viktige tips til bruker. Hold skiltet rent og synlig. Lær forklaringer og husk disse for sikker og ansvarsfull drift av løfteutstyret. 1.5 Støynivå Støynivået fra løftebukken under drift skal ikke overstige 75DB 5

6 1.6 Opplæring Løfteutstyret skal kun benyttes av kvalifisert personell. Kvalifisert personell er personer som er gitt grundig opplæring i bruk og vedlikehold av utstyret 2. Overblikk 2.1 Generell beskrivelse Løftebukken har bunnramme og består av søyler, bæretralle, løftearmer, wire, hydraulikksylindere, motor og kontrollpanel. Bukken driftes ved en el.motor som kontrollerer det hydrauliske systemet via en hydraulikkpumpe. Pumpen gir. hydr. trykk til 2 sylindere. Et hydraulisk stempel sørger for at bukken hever og senkes respektivt. Bæretrallen glir opp og ned i hver søyle via kjedet som ligger i trinsen på toppen av hver hydraulikksylinder. Belastningen på hver sylinder utlignes via wire synkronisering, og sikkerhetsmekanismen låser hver bæretralle trinnvis i løfteprosessen. Dette forhindrer at objekter senkes ukontrollert i tilfelle oljetrykkfall. Sikkerhetsmekanisme 2.2 Teknisk data Model Kapasitet Hastighet Løftehøyde Høyde Bredde Søyleavstand 6255E 5000 kg 50 Sek 1900mm 2912mm 4028mm 3342mm 6

7 2.3 Konstruksjon 3. Installasjon - Fremgangsmåte 3.1 Forberedelser før installasjon Nødvendig verktøy Passende løfteutstyr Hydraulikkolje av god kvalitet, AW32 eller bedre Slagdrill med 18mm bor. Kritt, målebånd, vater, rettholt. Fastnøkler, stjernetrekker, skrujern, skrallesett Hammer, nebbtang, Ф17,Ф19,Ф22 skralle Deleliste ---App. 1(Pakkliste) Ved utpakking, sjekk at alle deler ihht pakkliste er medlevert. Eventuelle mangler skal meddeles oss umiddelbart, og senest innen 8 dager etter mottat forsendelse. Eventuelle mangler etter denne dato vil bli levert mot belastning 7

8 3.1.3 Krav til underlag - Armering Tireline as Ringeriksveien SKUI Løftebukken skal plasseres på rett og jevnt underlag av armert betong med min 210 kg/cm2 (3000 PSI). Nivåtolleranse 5mm og tykkelse min. 200 mm, armert. Nystøpt betong skal herde i min 28 dager før belastning 3.2 Installasjonstips Påse at begge søyler er 100% parallelmontert og 100% I lodd (feilmontering kan medføre unormal slitasje) Hydraulikkslanger og kabler skal strappes/festes forsvarlig Alle bolter må trekkes til forsvarlig 150 Nm Løftebukken skal testes uten kjøretøy. 3.3 Installasjon Step 1: Fjern all emballasje, ta ut pakken med deler og bunnplate. Ha manualen for hånden og les denne Step 2:Legg støtte mellom søylene før bolter I endeplaten fjernes. Jekk, truck med strappebånd kan benyttes til å løfte overliggende søyle ned ved utpakking. VIKTIG:Vær forsiktig ved utpakking. Søylene er tunge og kan skade personer og ting ved utpakking dersom disse ikke er tilstrekkelig tilstrekkelig støttet ved fjerning av boltene i transportkassetten. Step 3:Når overliggende søyle i transportkassetten er utpakket, gjenta ved utpakking av søyle nr. 2 Step 4: Plasser begge søyler med avstand 2830mm på avmerket sted. 1. Merk av begge søyleposisjoner med kritt på gulvet 2. Plasser først hovedsøylen, i.e. søylen med betjeningspanelet og motor Step 5: Reis opp begge søyler I stående posisjon, - først hovedsøylen 1. Benytt slagbor og drill hull for hver medfølgende bolt. Hullet bør være vertikal rett 2. Fjern borestøv og påse at søylen står plassert som avmerket med kritt. Bank ned ekspansjonsbolter og trekk til forsvarlig 8

9 Step 6:Legg på plass bunnplaten Step 7: Monter wire. 1. Løft bæretralle ca. 800mm over gulvnivå. 2. Påse at sikkerhetsmekanismen er last på begge sider før wire trekkes på plass. 3. Bæretrallene på begge sider må ha same avstand til gulv før arbeidet fortsettes. 4. Konf. Anvisning diagram for montering av wire 5. Når wire er på plass, juster på begge sider til disse er like stramme. Finjustering kan kjøres under prøvekjøring 6. NB Sett in wire og kjede med grease etter at disse er montert på plass. (Dette er svært viktig!.) Trekk til/løsne for å justere wire 9

10 Step 8: Koble til hydraulikkslanger 1. Påse at alle nipler er rene og uten skader. 2. Koble til hydraulikkslanger ihht. tegning Step 9: Monter 4 sikkerhetsblokker, 4 elektromagneter og beskyttelse. sikkerhetsblokk Elektromagnet Step 10: Feste strømenheten m/pumpe og betjeningspanelet. 1. Monter strømenhet og pumpe på hovedsøylen. 2. Koble til el-kabler ihht. tegning og el-diagram.. Se annex 9 10

11 3. Koble til nivåbryter. Nivåbryter Step 11: Monter beskyttelse for hydraulikkslange. Hydr.slange cover Step 12: Monter løftearmer. Bruk medleverte boltepinner til å montere løftearmene. Installer svingarmer på bæretrallen og påse at sikkerhetslåsen og tenner går i hverandre Step 13: Fyll på Hydraullikkolje Volumet på tanken 10L. Tanken må være min 4/5 full for at hydraulikksystemet skal fungere. Olje: AW32 eller bedre 11

12 Step14: Testing Bukken skal testes uten kjøretøy. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner. Step 15: Monter kjedebeskyttelsen og plast/gummipad for beskyttelse av bildør. Kjedebeskytter Dørbeskytter Step 16: Monter dekkplate under bunnrammen og bunnrammen 3.4 Kontroller etter installasjon. S/N Sjekkpunkter Ja Nei 1 Er begge søyler 100% I vertikalt lodd?? 2 Er begge søyler 100% parallelle? 3 Er hydraulikkslanger tilkoblet og trukket til? 4 Er wire strammet og frittløpende? 5 Er løftearmer korrekt montert? 6 Er el. Tilkobling korrekt utført? 7 Er alle bolter og muttere godt tiltrukket? 150nm 8 Er alle bevegelige deler smurt? Wire med fett 12

13 4. Driftsinnstruksjoner 4.1 Forhåndsregler Sjekk alle slangekoblinger. Ved lekkasjer, stans imiddelbart Kontroller først sikkerhetsmekanismen og stans umiddelbart ved feil på denne Påse at kjøretøyet er korrekt plassert på bukken med gravitetssenter midt mellom løftearmer. Operatør er ansvarlig for eventuelle skader påført av feil plassering av bil Driftsoperatør og annet personell skal stå på sikkert sted under heve/senkeprosessen I tilfelle ulykke Når løftearmer har nådd arbeidsnivå, skru av strømtilførsel før arbeidet påbegynnes Påse at sikkerhetsmekanismen er aktivert før arbeidet påbegynnes, og at personell ikke er I veien under heving/senking DRIFT ADVARSEL: LØFTEBUKKEN SKAL IKKE TESTES MED MED KJØRETØY PÅ BUKKEN. KJØR BUKKEN FLERE GANGER OPP OG NED FOR Å FORSIKRE OM AT FESTER OG SIKKERHETSBRYTERE KLIKKER PÅ PLASS, SAMT AT LUFT FORLATER SYLINDERENE. NB:\. ALDRI ARBEIDE UNDER KJØRETØY UTEN AT SIKKERHETSMEKANISMEN ER AKTIV FØR NORMAL DRIFT a. Kontroller rør, slanger, forbindelser, bolter og muttere. Maskinen skal kun benyttes dersom den er fri for lekkasjer. Ved lekkasjer, feilsøk og utbedre før bukken tas i bruk b. Dersom sikkerhetsfunksjoner ikke virker, skal bukken kobles ut av drift. c. Påse at kjøretøyets gravietssenter ligger innenfor løfteområdet på bærearmene, så sentrert som mulig. Bukken må ikke under noen omstendighet benyttes dersom ikke kjøretøyet er balansert plassert på bukken. Produsent/forhandler fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå pga feil plassering av kjøretøy på bukken. d. Driftsoperatør skal stå på et sikkert sted under heving og senking av bukken. e. Når kjøretøyet, eller bukken er hevet til ønsket nivå, skal hovedstrømbrytes skrues AV før det arbeides på kjøretøyet. Dette for å unngå at uautorisert personell starter bukken mens arbeid pågår. f. Løftebukken skal ALLTID låses før det arbeides under kjøretøyet. Ikke under noen omstendighet skal personell være under kjøretøyet under heving eller senking, eller annen drift av løftebukken. 13

14 4.2 Beskrivelse av operatørpanel Beskrivelse Hovedbryter Lampe OPP bryter Sikkerhetsbryter NED bryter STOP Funksjon EL-Tilførsel Lyser ved påsatt strøm Hever bukken Sikrer bukken Senker bukken Emergency stop 4.3 Flyt diagram OPP NED Start Start Skru hovedbryter PÅ Skru hovedbryter PÅ Press UP bryter Press DOWN Bryter Motor starter hydr.pumpe Bukken senker Hydraulikkstempel driver kjedet Kjedet løfter bæretralle Bukken løfter 14

15 4.4 Driftsinnstruksjoner Tireline as Ringeriksveien SKUI Løfte opp 1. Sørg for at manualen er gjennomlest og forstått 2. Plasser kjøretøyet mellom søylene 3. Juster løftearmene til bilens løftepunkter og påse at bilens gravitetsenter er I senter av de 4 løftearmene 4. Skru på hovedstrømbryter (Som tilkoblet I samsvar med VAC angitt på motor) 5. Trykk på UP til løftearmene berører bilens angitte løftepunkter 6. Forsett å løfte til bilen sakte hever seg fra bakken. Kontroller belastning og at bilen er i god balanse og står støtt 7. Løfte kjøretøyet til ønsket arbeidshøyde. Stans. Kontroller balanse, og trykk Safety Lock Button for å aktivere sikkerhetsmekanismen. Skru av hovedbryter før arbeidet påbegynnes. Senke 1. Skru på hovedbryter 2. Trykk DOWN knappen på operatørpanelet. Mekanismen hever bilen ca. 5 cm for å utløse sikkerhetsmekanismen og elektromagneten før kjøretøyet senkes. 3. Når svingarmer har nådd laveste posisjon, skyv disse I unna, og rydd området. 4. Kjør ut bilen. 4.5 Manuell senking ved strømstans Uten belastning på bukken: a. Trekk ut de 4 elektromagnetene samtidig på begge søyler b. Åpne magnetventilen sakte for å senke armene 15

16 Med belastning på bukken: Tireline as Ringeriksveien SKUI a. Skru ut fitting (på motsatt side av hydraulikkutløpet) for å koble denne til en manuell hydraulikkpumpe. b. Bruk hydraulikkpumpen til å gi hydraulikksylindere trykk nok til å heve bæretralle nok til å fjerne trykket på sikkerhetsmekanismen C. Trekk ut de 4 elektromagnetene som er montert på begge søylene ( 2 på hver) 16

17 d. Åpne magnetventilen sakte for å senke løftearmene. Trykk inn og vri endestykket. 5. Feilsøking VIKTIG: Ved tvil om fremgangsmåte eller feil, kontakt din forhandler eller oss med en detaljert beskrivelse av problemet, serienr. På bukken og eventuelt bilder. Vi vil bistå så raskt vi kan. Problem Årsak Løsning Obstruksjon eller mekanisk slitasje i søyler Unormal støy eller wire. Smør, sette inn med grase Rusk I drivverket Fjern rusk Motor går ikke og bukken vil ikke løfte Motor går men vil ikke løfte Liften vil ikke senke For lang løftetid 16 Amp sikring ryker Skift til treg sikring Motor eller kondensator er ødelagt Skift kondensator, evt. motor Nivåbryter er ødelagt, eller mangler feilkoblet Sjekk kobling, evt. Erstatt nivåbryter Motor går feil fei ( V) Sjekk riktig elkobling Trykkventil er løs eller har rusk Sjekk og blås ren Hydraulikkpumpe er ødelagt Skift pumpen Oljenivå er for lavt Fyll opp med olje Hydraulikkslange løs, eller lekker Trekk til og sjekk for lakkasjer Seteventil er løs eller fastkjørt Ta ut og rens, juster Lekkasje I oljeslange Kontroller og skift Lekk hydraulikksylinder Bytt hydraulikkpakning I sylinder Lekk returventil Rens eller skift ventil Magnetventil løser ikke ut Rens eller skift ventil, sjekk signal Løs wire eller feil tiltrukket Kontroller og juster Tett oljefilter Rens eller skift filter Lavt oljenivå Tilsett hydraulikkolje Sikkerhetsventil ikke riktig justert Juster Varm hydraulikkolje ( Maks 45 ). Skift olje Skadet pakning I hydr. Sylinder Skift hydraulikkpakning Mangel på smøring, sjekk obstruksjoner Smør og sett inn med grease For lang senketid Blokkert ventil Rens eller skift ventil 17

18 Forurenset hydraulikkolje Skift olje Blokkert trykkfallventil Rens Feil på hydraulikkslange Skift slange. Wire går I oppløsning Mangel på grease, smøring Skift wire, smør 18

19 FELLES KOMPONENTER HYDRAULIKK (feilsøking) SCANLIFT løftebukker er utstyrt med en rekke felles kvalitetskomponenter. Spesiellt hyraulikkaggregat og pumper er felles. Ved eventuelle feil, konf. Potensielle årsaker og respektiv korreksjon Problem Bukken vil ikke løfte Sikring ryker Handling Sjekk at El tilkobling er korrekt utført 230V/50hZ 16 Amp, 1 fas Er det strøm til kontrollpanelet. Sjekk kondensator Sjekk el.tilkoblinger og kabelsko, sikringer NB 16 Amp Treg sikring Motor slurrer Bukken vil ikke løfte Hydraulikkoljen sirkulerer tilbake til tank. Hydraulikkoljen går i retur til tank. Bukken vil ikke løfte Hydraulikkpumpe Seteventil lekker. Skru ut og gjør ren. Sjekk også at tilbakeslagsventil tetter. Ta ut og kontroller Bukken vil ikke løfte Juster sikkerhetsventil for oljetrykket. Returventil Hudraulikkolje (Manuell/Elektronisk), konf. modell Juster senkehastighet Juster senkehastighet. Inn= sakte, ut = hurtig Sjekk oljenivå med peilepinne Bukken vil ikke ned Bukken siger På EL.senk, sjekk at solenoid utløser. Sjekk ventil.sjekk at senkeventil stenger Tilbakeslagsventil. 19

20 Motor vil ikke gå Bukken siger Sjekk motorkonfigurasjon Om Motor er konfigurert for 220V/50hZ. Sjekk kondensator. 2 stk, eventuelt skift disse. NB 16 Amp- Treg sikring Senkeventil manuell type. ØKO El senk (E Type) er utstyrt med solenoid som Utløser returventil elektronisk. Sjekk ventil og bytt om nødvendig Hovedsikring ryker Lekkasjer Overbelastninger Slitedeler Skift til trege sikringer og påse at kabeltversnitt er adekvat samt at spenningsfall ikke overstiger 10%. NB Treg sikring Sjekk regelmessig for eventuelle oljelekkasjer. Ved eventuelle lekkasjer, lokaliser denne, og skift eventuelt pakninger. Påse at kjøretøyet monteres korrekt på bukken. Konf. Instruksjonsmanual for kjøretøyretning Kontroller regelmessig at alle mekanisk bevegelige deler er godt smurt og at bolter er godt tiltrukket og låst med låsemuttere. Husk å holde wire godt innsmurt med fetty/grease Hydraulikkolje Benytt kun hydraulikkolje for bruk på løfteutstyr. AW32 for vinter, AW46 for sommer eller varme driftsforhold. Hydraulikkolje skal skiftes årlig, sammen med hydraulikkfilter på sugerør i bunn av tanken. Sjekk oljen for forurensninger Ekstra ansvar Kontakt Påse at løfteutstyret kun benyttes av personell som har fått opplæring. Ved eventuelle feil, skal løfteutstyret gjøres uvirksomt og frakobles elektrisk. Kjøretør som ikke er under arbeide skal ikke stå lagret på løftebukken, men senkes til laveste nivå. Ved behov for assistanse, kontakt oss. NB: HUSK Å NOTERE SERIE # på LØFTEBUKKEN VED HENVENDELSE. Send gjerne bilde av del/problem 20

21 6. Vedlikehold Tireline as Ringeriksveien SKUI Enkelt og regelmessig vedlikehold gir deg sikkerhet for at liften alltid virker tilfredstillende og forlenger levetiden på produktet. Kontinuerlig bruk av liften betyr hyppigere rutinemessig vedlikehold FØLGENDE DELER KREVER SMØRING S/N Beskrivelse 1 Topptrinse 2 Stålwire 3 Kjedehjul 4 Kjede 5 Glidelegme 6 Bolt 7 Låsemekanisme 8 Løftearm 9 Løftesko 10 Bunntrinse 6.1. Daglig kontroll før bruk Før liften tas I bruk skal den kontrolleres. Sjekk at sikkerhetsmekanismen fungerer tilfredstillende. Før igangkjøring, lytt til sikkerhetsmekanismen og at denne er I funksjon. Kontroller slangeledninger og koblinger for eventuelle lekkasjer. Kontroller kjedet, plassering og løpehjul. Wire og kontrollenhet Kontroller at alle bolter er tilstrekkelig tiltrukker. Kontroller gripemekanismen på bærearmene og bæretrallen at disse låser Ukentlig kontroll Kontroller at alle bevegelige deler løper fritt. Kontroller sikkehetsmekanimen. Kontroller nivået I oljetanken. Oljenivå er tilstrekkelig dersom liften når høyeste nivå. Etterfyll om nødvendig. Kontroller at bolter er tilstrekkelig tiltrukket Månedlig kontroll Kontroller at bolter er tilstrekkelig tiltrukket. Kontroller for lekkasjer I hydraulikksystemet. Kontroller smøring og friksjon I bolter og løpehjul/trinser, bæretralle, løftearmer og relevante deler. Skift disse ved unormal slitasje Kontroller stålwire for feil, sett inn med grease, eller erstatt wire Årlig kontroll Tøm tanken og hydraulikksystemet for olje. Kontroller oljekvaliteten og skift til ny olje Vask og rens oljefilteret. Mangelfullt vedlikehold kan forårsake feil som kan skade personer og ting. Hold løfteutstyret I god stand for å forhindre ulykker og nedetid. 21

22 7. ANNEX Tireline as Ringeriksveien SKUI Annex 1, Pakkliste - deleliste Item Drawing#/Spec. Qty Main post 6255E-A1 1 Assistant post 6255E-A2 1 Carriage 6255E-A3 2 Arm 6255E-A Steel cable L= E-A8 2 Bottom trough plate 6255E-A9 1 Base plate 6255E-A10 1 Electrical system 6255E-A6 Control box 1 E-magnet cover 1 Assistant oil cylinder 6255E-A7-B2 1 Right packing frame 6255E-A30-B1 1 Left packing frame 6255E-A30-B2 1 Pump station 6254-B5-B6 1 Top cover 6255E-A12 2 The carton includes the following Feet protection 6255E-A4-B1-C7 4 Tray assembly 6254E-A7-B4 4 Cloth 6255E-A5 2 Main cylinder 6255E-A7-B1 1 Short oil hose L= E-A7-B3 1 Long oil hose L= E-A7-B4 1 Pin shaft 6215-A11 4 Safety plate 6254E-A13 4 E-magnet 6254E-A14 4 E-magnet cover 6254E-A15 4 Height adapter 6254E-A11 4 Orientation block 6254E-A17 4 Hose protector cover 6254E-A18 6 Pulling rod 6254-A1-B6 4 Outside hex bolt M10*30 4 Inside sunk headed bolt M12*16 2 Inside hex bolt M8*12 8 Cross round headed bolt M5*10 24 Cross round headed bolt M5*20 12 Cross round headed bolt M6*8 4 Cross round headed bolt M6*16 4 Cross sunk headed bolt M8*25 4 Flat washer Φ6 8 Flat washer Φ10 4 Spring washer Φ10 4 Nut M6 8 Nut M0 4 Circlip Φ

23 Item Drawing#/Spec. Qty Expansion bolt M18* Annex 2, Måltegning 23

24 Annex 3, Måltegning - Gulvplassering 24

25 Annex 4, Hydraulikkdiagram 1. Hovedsylinder 2. Hjelpesylinder 3. Magnetventil,senke, sikkerhet 4. Ventil 5. Motor 6. Kupling 7. Pumpe 8. Tilbakeslagsventil 9. Sikkerhetsventil 10. Anti-surge ventil 11. Fjærventil 12. Emergent unloading valve S/N Name Qty 1 Motor 1 2 Hydraulikkblokk 1 3 Overløsventil 1 4 Plugg 2 5 Seteventil 1 6 Hydr.Sugerør 1 7 Oljefilter 1 8 Senkeventil 1 9 Oil pipe tie-in 1 10 Elektronisk returventil 1 11 Tilbakeslagsventil 1 12 Hydraulikkpumpe 1 13 Oljetank 1 14 Påfyllingslokk 1 15 Rør for olje retur 1 25

26 Annex 5, El-Koblingsskjema 220VAC1- Fas 16 Amp Treg sikring 26

27 Annex 6, El-Koblingsskjema VAC 3- Fas 27

28 28

29 29

30 30

31 Annex 7, Splittegninger Mekanisk struktur Tireline as Ringeriksveien SKUI 31

32 S/N Material No. Name Drawing#/Spec, Qty Dec. Note Main post EE-6255E-A1-B1 1 Assembly Cross round headed bolt M5*20 14 Standard Oil hose cover EE-6254E-A18 7 Q235A Cross round headed bolt M5*10 16 Standard E-magnet EE-6254E-A14 4 Assembly Safety plate EE-6254E-A13 4 Q235A Orientation block EE-6254E-A17 4 Q235A Cross round headed bolt M6*16 4 Standard Cover of e-magnet EE-6254E-A15 4 Plastic Cross round headed bolt M5*10 8 Standard Height adapter EE-6254E-A11 4 Welding Open pin 2.5*30 4 Standard Washer EE-6254-A1-B2 4 Standard Bushing SF Standard Sheave EE-6255E-A1-B2 4 45# Inside hex bolt M8*12 2 Standard Washer EE-6254-A1-B2 2 Standard Sheave EE-6255E-A1-B2 2 45# Bushing SF Standard Top plate EE-6255E-A1-B3-C1 2 Welding 32

33 Top cover EE-6255E-A12 2 Plastic Flat washer M12 6 Standard Spring washer M12 6 Standard Outside hex bolt M12*25 6 Standard 201 Carriage EE-6255E-A3 2 Assembly Steel cable L=9380 EE-6255E-A8 2 Assembly Slider EE-6254-A7-B1 16 Nylon Inside hex bolt M6*30 4 Standard Tube EE-6255E-A3-B2 2 Q235A / Carriage EE-6255E-A3-B1 2 Welding Rubber pad EE-6255E-A3-B3 2 Rubber Cross round head bolt M8*25 4 Standard Post pin 5*40 4 Standard Circlip Φ22 4 Standard Teeth block 6215-A3-B3 4 45# Pressure spring EE-6214F-A3-B5 4 45# Pulling rod EE-6215-A3-B4 4 Welding 301 Triple arm EE-6255E-A4 4 Assembly Inside hex bolt M10*20 12 Standard Semi-circle block EE-6215-A4-B3 4 45# Arm EE-6255E-A4-B1 4 Welding *80**6 Arm EE-6255E-A4-B2 4 Welding *60*6 Arm EE-6255E-A4-B3 4 Welding Cross flat head bolt M8*10 16 Standard Circlip Φ50 4 Standard Inside swivel nut EE-6254E-A7-B4-C3 4 Q235A Swivel nut EE-6254E-A7-B4-C2 4 Q235A Circlip 38*2.5 4 Standard Circlip 26*2.0 4 Standard Lifting tray EE-6254E-A7-B4-C1 4 Welding Rubber lifting pad EE-6254E-A7-B4-C4 4 Rubber Pin shaft EE-6215-A11 4 Welding Fender EE-6255E-A4-B1-C7 4 Welding Inside hex bolt M8*12 8 Standard Oil hose L=3380 EE-6255E-A7-B4 1 Assembly Short tie-in EE-6254-A5-B # Tie-in EE-6215-A7-B2 1 35# Main oil cylinder EE-6255E-A7-B1 1 Assembly Chain leaf LH Assembly Oil hose L=2555 EE-6254E-A4-B1 1 Assembly 407 Pump station EE-6255-A7 1 Assembly Nut M10 4 Standard Spring washer M10 4 Standard Flat washer M10 4 Standard Outside hex bolt M10*30 4 Standard Chain wheel holder EE-6254-A5-B1 2 45# Circlip Φ25 4 Standard Shaft of chain wheel EE-6254-A5-B2 2 45# Bushing SF Standard Chain wheel EE-6255E-A7-B5 2 45# 33

34 Baffle plate EE-6255E-A7-B6 2 Q235A Spring washer M6 4 Standard Inside hex bolt M6*20 4 Standard Assistant oil cylinder EE-6255E-A7-B2 1 Assembly 501 Electrical system EE-6255E-A6 1 Assembly Cross bolt M5*12 4 Standard Nut M6 8 Standard Pulling rod EE-6254-A1-B6 4 Q235A Protection cloth EE-6255E-A5 2 Cloth Flat washer Φ6 4 Standard Cross rounded headed bolt M6*10 4 Standard Base plate EE-6255E-A10 1 Q235A Inside sunk headed bolt M12*16 2 Standard Bottom trough plate EE-6255E-A9 1 Welding Annex 8. Reservedelsliste Reservedeler - Elektrisk S/N Material No. Name Spec. Unit Qty Pic Power switch LW26GS-20/04 Pcs Button Y090-11BN Pcs Power indicator AD17-22G-AC24 Pcs Transformer JBK3-160VA380V-24V JBK3-160VA220V-24V Pcs AC contactor CJX2-1210/AC24 Pcs 1 34

35 S/N Material No. Name Spec. Unit Qty Pic Circuit breaker DZ47-63 C16/3P DZ47-63 C32/2P Pcs Circuit breaker DZ47-63 C3/1P Pcs Circuit breaker DZ47-63 C10 /3P Pcs Limit switch ME8104 Pcs Limit switch D4MC1000 Pcs Emergency stop Y090-11ZS/ 红 Pcs Bridge rectifier KBPC5A-35A Pcs Capacitor 4700UF/50A Pcs 1 35

36 S/N Material No. Name Spec. Unit Qty Pic Relay LY2NJ/AC24 Pcs Relay holder PTF-08A Pcs Time relay ST6PA-5S/AC24V Pcs Time relay holder PYF-08AE Pcs Control box 260*460*135 Pcs 1 Reservedeler - Mekanisk S/N Material No. Name Drawing#/Spec, Qty Dec E-magnet EE-6254E-A14 4 Assembly Safety plate EE-6254E-A13 4 Q235A Orientation block EE-6254E-A17 4 Q235A 9 E-magnet cover EE-6254E-A15 EE-6254E-A15 4 Plastic 11 Height adapter EE-6254E-A11 EE-6254E-A11 4 Welding 106 Top plate cover EE-6255-A12 EE-6255E-A12 2 Plastic Steel cable L=9380 EE-6255E-A8 2 Assembly Slider EE-6254-A7-B1 16 Nylon Inside hex bolt M6*30 4 Standard Tube EE-6255E-A3-B2 2 Q235A Carraige EE-6255E-A3-B1 2 Welding Teeth block 6215-A3-B3 4 45# Pressure spring EE-6214F-A3-B5 4 45# Pulling rod EE-6215-A3-B4 4 Welding Inside swivel nut EE-6254E-A7-B4-C3 4 Q235A Swivel nut EE-6254E-A7-B4-C2 4 Q235A Lifting tray EE-6254E-A7-B4-C1 4 Welding Rubber lifting pad EE-6254E-A7-B4-C4 4 Rubber Oil hose L=3380 EE-6255E-A7-B4 1 Assembly Short tie-in EE-6254-A5-B # 36

37 Chain leaf LH Assembly Oil hose L=2555 EE-6254E-A4-B1 1 Assembly Pulling rod EE-6254-A1-B6 4 Q235A Chain protection cloth EE-6255-A5 2 Cloth Annex 9,Størrelse og vektbegrensninger for kjøretøy A B C D E F G Model. (mm) (mm) (mm) (T) (T) (T) (T) EE-6255E D E F G Hydraulikkenhet 37

38 SKIFTE AV SYLINDERPAKNINGER HYDRAULIKK Ved eventuelle lekkasjer av olje i hydraulikksylindere (Kan oppstå etter lenger tids bruk), bør sylinderpakninger skiftes. Følgende fremgangsmåte benyttes. Pakningsringen sitter i topp på hver hydraulikksylinder i hver søyle Isoler sylinder med lekkasje Skru opp sylindertopp/pakningsholder Trekk ut stempel. Pakningene er plassert i enden på stempelet Fjern pakninger trinnvis og erstatt med nye pakninger Skyv inn hydraulikkstempelet, skru til krage og fest deler. 38

39 Tireline as Ringeriksveien SKUI CE-SERTIFIKAT 39

40 Tireline as Ringeriksveien SKUI 40

41 SAMSVARSERKLÆRING Tireline as Ringeriksveien SKUI SAMSVARSERKLÆRING Vi erklærer herved at nedenstående løftebukker i denne erklæring er i samsvar med EC direktiver: 2006/95/EC (LVD, / 98/37/EC, / 73/23/EEC 1. Testet i henhold til følgende EN standarder: EN1493:1998 / BS EN : Teknisk referansenummer Kontrakt OUECE /28 3. Sertifikat nummer: GB/1067/1922/09/Issue 1 4. Produsent: Ever-Eternal Garage Equipment CO.,LTD North YUINLIAN Rd Wujiang E.D.Z Jiangsu P.R. CHINA 5. Produkt: SCANLIFT Hydrauliske løftebukker. Modeller: 6. Importør: Tireline AS Ringeriksveien 243 Postboks Vøyenenga NORGE Foretaksnummer: Korrekt oversettelse bekreftes. Vøyenenga Carl E Fuglesang Daglig leder 41

MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EE6253E/EE6254E 2-Søyler med bunnramme Elektrisk regulerbar Quickfit Løftekapasitet: 3200KG/4000 KG MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Les og forstå hele manualen før installasjon, oppstart og drift

Detaljer

SCANLIFT EE-6213E/6214E. MANUAL INSTALLASJON, DRIFT og VELIKEHOLD. 2 Søyler med Toppramme El. Regulerbar Kapasitet: 3200KG/4000 KG

SCANLIFT EE-6213E/6214E. MANUAL INSTALLASJON, DRIFT og VELIKEHOLD. 2 Søyler med Toppramme El. Regulerbar Kapasitet: 3200KG/4000 KG EE-6213E/6214E 2 Søyler med Toppramme El. Regulerbar Kapasitet: 3200KG/4000 KG MANUAL INSTALLASJON, DRIFT og VELIKEHOLD Les og forstå denne manualen før liften tas I bruk INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1.Viktig

Detaljer

SL322/SL402-BE MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

SL322/SL402-BE MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SL322/SL402-BE 2-Søyler med bunnramme Elektrisk regulerbar Løftekapasitet: 3200KG/4000 KG MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Les og forstå hele manualen før installasjon, oppstart og drift av løftebukken

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Kontakt: N-7038 Trondheim Mobil: 488 65 600. E-post: paal@nordic-lift.no

Kontakt: N-7038 Trondheim Mobil: 488 65 600. E-post: paal@nordic-lift.no Teknisk manual for: Installasjon, drift og vedlikehold for den 2 søylede liften: EE-623E/624E Nordic Lift AS Kontakt: Hornebergveien Knut Ulseth N-7038 Trondheim Mobil: 488 65 600 Norge E-post: knut@nordic-lift.no

Detaljer

6255E MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

6255E MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 6255E 2-Søyler med bunnramme Elektrisk regulerbar Løftekapasitet: 5000 kg MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Les og forstå hele manualen før installasjon, oppstart og drift av løftebukken Innholdsfortegnelse

Detaljer

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Manual Installasjon drift og vedlikehold MODEL EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Kontakt oss ved eventuelle spørsmål vedr. installasjon NORDIC 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Manual Installasjon drift og vedlikehold MODEL EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Kontakt oss ved eventuelle spørsmål vedr. installasjon NORDIC 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter - 1 -

DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter - 1 - DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30 Mellomløfter - 1 - Innholdsfortegnelse EEMR-30... 1 Eierinformasjon... 3 Installasjonskontroll... 3 Før installasjon... 4 Egenskaper... 4 Tekniske

Detaljer

6215E MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

6215E MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 6215E 2-Søyler med Toppramme Elektrisk regulerbar Løftekapasitet: 5000 kg MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Les og forstå hele manualen før installasjon, oppstart og drift av løftebukken Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual MODEL. Installasjon drift og vedlikehold. 6253/6213 3,2 Ton 6254/6214 4 Ton 6253/6254 Bunnramme 6213/6214 - Toppramme SCANLIFT

Brukermanual MODEL. Installasjon drift og vedlikehold. 6253/6213 3,2 Ton 6254/6214 4 Ton 6253/6254 Bunnramme 6213/6214 - Toppramme SCANLIFT Brukermanual Installasjon drift og vedlikehold 6253/6213 3,2 Ton 6254/6214 4 Ton 6253/6254 Bunnramme 6213/6214 - Toppramme MODEL EE-6253/6254 - Symmetrisk EE-6253A/6254A - Asymmetrisk EE-6213/6214 - Symmetrisk

Detaljer

SL3019SE MANUAL INSTALLASJON- DRIFT OG VEDLIKEHOLD. Jumboløfter for Gulvmontering Kapasitet: 3000 KG

SL3019SE MANUAL INSTALLASJON- DRIFT OG VEDLIKEHOLD. Jumboløfter for Gulvmontering Kapasitet: 3000 KG SL3019SE Jumboløfter for Gulvmontering Kapasitet: 3000 KG MANUAL INSTALLASJON- DRIFT OG VEDLIKEHOLD Les manualen før installasjon og igangkjøring av løftebukken INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. Viktig sikkerhetsinformasjon...

Detaljer

MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SLH502TE 2-Søyler med Toppramme Elektrisk regulerbar Løftekapasitet: 5000 kg MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Les og forstå hele manualen før installasjon, oppstart og drift av løftebukken Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual LABBER. Installasjon drift og vedlikehold MODEL. SL322 3,2 Ton SL402 4 Ton BM Bunnramme Manuell TM Toppramme Manuell SCANLIFT

Brukermanual LABBER. Installasjon drift og vedlikehold MODEL. SL322 3,2 Ton SL402 4 Ton BM Bunnramme Manuell TM Toppramme Manuell SCANLIFT Brukermanual Installasjon drift og vedlikehold MODEL SL322 3,2 Ton SL402 4 Ton BM Bunnramme Manuell TM Toppramme Manuell LABBER BM/TM - Standard Symetrisk BMA/TMA Asymetrisk labber 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Teknisk manual for: Installasjon, drift og vedlikehold for den 2 søylede liften: EE-6253E/6254E

Teknisk manual for: Installasjon, drift og vedlikehold for den 2 søylede liften: EE-6253E/6254E Teknisk manual for: Installasjon, drift og vedlikehold for den 2 søylede liften: EE-6253E/6254E Innholdsfortegnelse 1. Viktige sikkerhets instruksjoner s. 3 1.1. Garanti og anvendelse av liften 1.2. Kvalifisert

Detaljer

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6253/6254 EE-6253A/6254A EE-6213/6214 EE-6213A/6214A

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6253/6254 EE-6253A/6254A EE-6213/6214 EE-6213A/6214A NORDIC Manual Installasjon drift og vedlikehold MODEL EE-6253/6254 EE-6253A/6254A EE-6213/6214 EE-6213A/6214A LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Kontakt oss ved eventuelle spørsmål vedr. installasjon NORDIC

Detaljer

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC. EE-6253/6254 - Symmetrisk. EE-6253A/6254A - Asymmetrisk. EE-6213/6214 - Symmetrisk

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC. EE-6253/6254 - Symmetrisk. EE-6253A/6254A - Asymmetrisk. EE-6213/6214 - Symmetrisk NORDIC Manual Installasjon drift og vedlikehold MODEL EE-6253/6254 - Symmetrisk EE-6253A/6254A - Asymmetrisk EE-6213/6214 - Symmetrisk EE-6213A/6214A - Asymmetrisk LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Kontakt

Detaljer

Sakseløfter EE-6501. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Sakseløfter EE-6501. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Sakseløfter EE-6501 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSLOGG...3 SIKKERHET...4 INTRODUKSJON EE-6501...5 TEKNISKE DATA...5 DIMENSJONER & MÅL...6 ADVARSLER...6

Detaljer

4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P

4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P Installasjon, drift og vedlikehold 4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P LES HELE MANUALEN OG PÅSE AT DRIFTOPERATØRER GIS NØDVENDIG OPPLÆRING. SØRG FOR AT DENNE ER FORSTÅTT. REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

Detaljer

MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter

MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30 Mellomløfter - 1 - Innholdsfortegnelse EEMR-30... 1 Eierinformasjon... 3 Installasjonskontroll... 3 Før installasjon... 4 Egenskaper... 4 Tekniske data...

Detaljer

MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD JUMBOLØFTER Sakseløfter for Innbygging 1,80 Løftekapasitet: 3000 KG SL3019GM Manuell for innbygging SL3019GE Elektronisk for Innbygging MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD LES OG FORSTÅ HELE MANUALEN

Detaljer

TIRELINE AS JUMBOLØFTER MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD. Sakseløfter for Innbygging 1,80 Løftekapasitet: 3000 KG

TIRELINE AS JUMBOLØFTER MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD. Sakseløfter for Innbygging 1,80 Løftekapasitet: 3000 KG TIRELINE AS JUMBOLØFTER Sakseløfter for Innbygging 1,80 Løftekapasitet: 3000 KG SL3019GM Manuell for innbygging SL3019GE Elektronisk for Innbygging MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD LES OG FORSTÅ

Detaljer

MANUAL Installasjon, Drift og vedlikehold

MANUAL Installasjon, Drift og vedlikehold MANUAL Installasjon, Drift og vedlikehold SLH251Øko LES MANUALEN FØR INSTALLASJON OG DRIFT Innhold Sikkerhetsinnstruksjoner... - 2 - INTRODUKSJON... - 3 - Struktur / Deletegning:... - 3-1. 2. Komponentbeskrivelse...

Detaljer

Reduser dine verkstedutgifter, - og få mer igjen for pengene.

Reduser dine verkstedutgifter, - og få mer igjen for pengene. Reduser dine verkstedutgifter, - og få mer igjen for pengene. Lei av å ligge på gulvet å skru! En rimelig investering i bedre økonomi Garantert investering i større fortjeneste Proffe løftebukker til hobbypris

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

EE 6435S, 6435A, 6435B ELEKTRISK SENKBAR 4-SØYLER for forstillingskontroll. Tireline as VIKTIG: LES OG FORSTÅ MANUALEN FØR BRUK.

EE 6435S, 6435A, 6435B ELEKTRISK SENKBAR 4-SØYLER for forstillingskontroll. Tireline as VIKTIG: LES OG FORSTÅ MANUALEN FØR BRUK. EE 6435S, 6435A, 6435B ELEKTRISK SENKBAR 4-SØYLER for forstillingskontroll VIKTIG: LES OG FORSTÅ MANUALEN FØR BRUK. VIS VARSOMHET UNDER DRIFT OG OMTANKE VED VEDLIKEHOLD INSTALLASJON OG DRIFTSMANUAL Les

Detaljer

EE-6503/6503E. Manual for installasjon, drift og vedlikehold

EE-6503/6503E. Manual for installasjon, drift og vedlikehold EE-6503/6503E Sakseløfter, maks heving, grunnmontert. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av sakseløfteren EE-6503/6503E

Detaljer

JA2800S. Flyttbar sakseløfter - Original Løftekapasitet: 2800 kg. Installasjon, betjening & vedlikehold

JA2800S. Flyttbar sakseløfter - Original Løftekapasitet: 2800 kg. Installasjon, betjening & vedlikehold JA2800S Flyttbar sakseløfter - Original Løftekapasitet: 2800 kg Installasjon, betjening & vedlikehold Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet.. 4 5 1.1 Viktige bemerkninger 1.2 Kvalifisert personale 1.3 Advarsler

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Gi verkstedet et skikkelig løft

Gi verkstedet et skikkelig løft Gi verkstedet et skikkelig løft 2 Søylere fra 3,2 til 5 Ton. Velg mellom bunnramme eller toppramme. Elektrohydraulisk drift. 220V/1-Fas eller 400V/3 fas. Priser fra 12.990,- ekskl. mva. Sakseløftere og

Detaljer

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC. EE-6253/ Symmetrisk. EE-6253A/6254A - Asymmetrisk. EE-6213/ Symmetrisk

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC. EE-6253/ Symmetrisk. EE-6253A/6254A - Asymmetrisk. EE-6213/ Symmetrisk NORDIC Manual Installasjon drift og vedlikehold MODEL EE-6253/6254 - Symmetrisk EE-6253A/6254A - Asymmetrisk EE-6213/6214 - Symmetrisk EE-6213A/6214A - Asymmetrisk LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Kontakt

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

TIRELINE AS. TW242A Øko Bunnramme MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD. 2-Søyler med bunnramme Manuell Senkemekanisme Løftekapasitet: 4200 KG

TIRELINE AS. TW242A Øko Bunnramme MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD. 2-Søyler med bunnramme Manuell Senkemekanisme Løftekapasitet: 4200 KG TIRELINE AS TW242A Øko Bunnramme 2-Søyler med bunnramme Manuell Senkemekanisme Løftekapasitet: 4200 KG MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Les og forstå hele manualen før installasjon, oppstart og

Detaljer

KJETTINGTALJE KC-70A. 0,5-20 t. Med overlastsikring

KJETTINGTALJE KC-70A. 0,5-20 t. Med overlastsikring KJETTINGTALJE KC-70A 0,5-20 t Med overlastsikring Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE...

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TRH JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TR JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

PROFILVALSE (LOCKFORMER)

PROFILVALSE (LOCKFORMER) PROFILVALSE (LOCKFORMER) TILKOBLING Disse maskinene MÅ tilkobles av elektro fagfolk som innehar nødvendige autorisasjoner. Tilkoblingen er fullstendig installert, med unntak av tilkobling av strømforsyning.

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 +

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 + XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning + Side 1 av 6 + Bruk vernebriller for å beskytte øynene. Bruk Nitrile Neoprene eller PVC-hansker for å beskytte hendene Bruk en langermet skjorte for å beskytte

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR VENNLIGST LES DETTE FØR INNSTALLASJON OG BRUK AV UTSTYRET Postboks 74 (Storgata) 8309 Kabelvåg Sentralbord Telefon daglig leder Telefon lager Telefax 76 06 63

Detaljer

Sikkerhetsforanstaltninger.

Sikkerhetsforanstaltninger. Sikkerhetsforanstaltninger. 1. Da den luftløse maling sprøyten er et høytrykks redskap, kan enhver uoppmerksomhet eller feilaktig bruk eller vedlikehold av ditt verktøy, resultere i skade på selve verktøy

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

EE-6501/6501E MANUAL INSTALLASJON- DRIFT OG VEDLIKEHOLD Jumboløfter for Gulvmontering Kapasitet: 3000 KG

EE-6501/6501E MANUAL INSTALLASJON- DRIFT OG VEDLIKEHOLD Jumboløfter for Gulvmontering Kapasitet: 3000 KG EE-6501/6501E Jumboløfter for Gulvmontering Kapasitet: 3000 KG MANUAL INSTALLASJON- DRIFT OG VEDLIKEHOLD Les manualen før installasjon og igangkjøring av løftebukken INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. Viktig

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

MANUAL FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD MANUAL FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2 SØYLET LØFTEBUKK Modeller: Nordic 6264C Nordic 6263C Les hele denne manualen før installasjonen, for å forsikre deg om en korrekt drift og lang levetid for

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn

Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn Brukermanual for T-105 og T-106 Løftetårn 1 INTRODUKSJON 2 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-105 3 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-106 4 4 SIKKERHETSMESSIGE FORHÅNDSREGLER 5 5 T-105/6 I PRAKTISK BRUK 6 6 VEDLIKEHOLD

Detaljer

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 Manual Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 540210 1 Montering og bruksanvisning 1. NYTTIGE TIPS: LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR MONTERING Hvis sprederen ikke sprer jevnt, påse at fronten på girkassen

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee 2 Snøskuffe Snøskuffe 2300-3750 Snøskuffe 2000-3450 Snøskuffe 1800-3000 Produktnummer Bekreftelse

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Skeikampen 2015 Generell maskinopplæring

Skeikampen 2015 Generell maskinopplæring Skeikampen 2015 Generell maskinopplæring Generell informasjon Komponenter, basis Lasteplan Cabin Spor setter Sporfres Hovedfres Drivhjul Fjøring Belter Skjær 1.1.0 Generell informasjon Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

SERVICE LOGG MAXIMAL MODEL. Serie # EIER. Driftsstart. CEFF/V/14-1 SCANLIFT as SERVICELOGG

SERVICE LOGG MAXIMAL MODEL. Serie # EIER. Driftsstart. CEFF/V/14-1 SCANLIFT as SERVICELOGG SERVICE LOGG MAXIMAL MODEL Serie # EIER Driftsstart CEFF/V/14-1 SCANLIFT as SERVICELOGG Innhold PRAKTISK INFORMASJON... 2 Kontaktpersoner... 2 SMØREPUNKTER... 3 DAGLIG KONTROLL... 4 Vedlikeholdsoversikt

Detaljer

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn 1 INTRODUKSJON 2 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-116 3 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-117 4 4 SIKKERHETSMESSIGE FORHÅNDSREGLER 5 5 T-116/7 I PRAKTISK BRUK 6 6 VEDLIKEHOLD

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

JA2000J. Jekk - løftekapasitet: 2000 kg. Installasjon, betjening & vedlikehold

JA2000J. Jekk - løftekapasitet: 2000 kg. Installasjon, betjening & vedlikehold JA2000J Jekk - løftekapasitet: 2000 kg Installasjon, betjening & vedlikehold Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet.... 4-5 1.1 Viktige bemerkninger 1.2 Kvalifisert personale 1.3 Sikkerhetsansvisninger 1.4 Advarsler

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

LOW-UP. Bruksanvisning LOW-UP. Løfteplattform

LOW-UP. Bruksanvisning LOW-UP. Løfteplattform Bruksanvisning LOW-UP Løfteplattform INNHOLD Beskrivelse Side Beskrivelse av løfteplattformen..... 2 Risikoanalyse.. 2 Påkjøringsbrett... 2 Joystick 2 Beskyttelsesbelg 3 Overlastvern... 3 Vedlikehold..

Detaljer

JA3500F. Løftekapasitet: 3500 kg 4-søylet løftebukk - manuelt sikkerhetslåssystem. Installasjon, betjening & vedlikehold

JA3500F. Løftekapasitet: 3500 kg 4-søylet løftebukk - manuelt sikkerhetslåssystem. Installasjon, betjening & vedlikehold JA3500F Løftekapasitet: 3500 kg 4-søylet løftebukk - manuelt sikkerhetslåssystem Installasjon, betjening & vedlikehold Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet.. 3 5 1.1 Viktige bemerkninger 1.2 Kvalifisert personale

Detaljer