6255E MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6255E MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD"

Transkript

1 6255E 2-Søyler med bunnramme Elektrisk regulerbar Løftekapasitet: 5000 kg MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Les og forstå hele manualen før installasjon, oppstart og drift av løftebukken

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Viktig informasjon Viktig Kjøpsinformasjon Kvalifisert personell Faretegn Faresignaler Støynivå Opplæring Overblikk Generell beskrivelse Teknisk data Konstruksjon Installasjon Fremgangsmåte Forberedelser før installasjon Nødvendig verktøy Deleliste App. 1(Pakkliste) Krav til underlag Armering Installasjonstips Installasjon Kontroller etter installasjon Driftsinnstruksjoner Forhåndsregler DRIFT FØR NORMAL DRIFT Beskrivelse av operatørpanel Flyt diagram Driftsinstruksjoner Manuell senking ved strømstans Feilsøking FELLES KOMPONENTER HYDRAULIKK (feilsøking) Vedlikehold ANNEX Annex 1, Pakkliste deleliste Annex 2, Måltegning Annex 3, Måltegning Gulvplassering Annex 4, Hydraulikkdiagram Annex 5, El Koblingsskjema 220VAC1 Fas 16 Amp Treg sikring Annex 6, El Koblingsskjema VAC 3 Fas Annex 7, Splittegninger Mekanisk struktur Annex 8. Reservedelsliste Reservedeler Elektrisk

3 Reservedeler Mekanisk Annex 9,Størrelse og vektbegrensninger for kjøretøy SKIFTE AV SYLINDERPAKNINGER HYDRAULIKK CE SERTIFIKAT SAMSVARSERKLÆRING Notater Driftslogg

4 1. Viktig informasjon Tireline as Ringeriksveien SKUI 1.1 Viktig Kjøpsinformasjon Løftebukken har 12 mnd. begrenset garanti fra sertifisert installasjonsdato. Garanti gjelder produksjonsfeil og deler. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for konsekvenser av uansvarlig og uregelementert installasjon eller bruk av løfteutstyret, ei heller konsekvensielle skader som f.eks skader, tapt arbeidsfortjeneste mm, eller skader på 3 de parts eiendom. Ved mistanke om malfunkskjon, feil eller mangler skal disse meddeles leverandør umiddelbart og løfteutstyret gjøres uvirksomt til forholdet er utbedret og løfteutstyret igjen er godkjent til bruk. Bruker er ansvarlig for forsikring av egne interesser. 2-Søyleren er spesielt konstruert for å løfte kjøretøy innenfor angitt vektklasse. All annen bruk av løfteutstyret er på brukers eget ansvar. Overbelastning, feilinstallasjon, drift og mangelfullt vedlikehold og kontroll kan ugyldiggjøre garanti. Les manualen og følge angitte instruksjoner for å unngå ulykker som kan føre til materiell og personskade. Produktet skal ikke modifiseres uten produsentens skriftlige samtykke 1.2 Kvalifisert personell Løfteutstyret skal kun benyttes av kvalifisert personell som er gitt grundig opplæring Elektriske arbeider skal kun utføres av kvalifisert, sertifisert personell Uvedkommende skal ikke ha adgang til området rundt løfteutstyret 1.3 Faretegn Løftebukken må ikke monteres på underlag av asfalt. Konf.krav til underlag Les og forstå alle sikkerhetsadvarsler før bruk av løfteutstyret Løfteutstyret er konstruert for innendørs bruk Hold hender og føtter unna alle bevegelige deler. Hold føtter unna ved senking Kun kvalifisert personell med tilstrekkelig opplæring kan drifte løfteutstyret Benytt egnet bekledning under bruk av løftebukken. Løse plagg kan fanges av bevegelige deler Hold området rundt løftebukken rent og ryddig uten obstruksjoner av noen art Løfteutstyret er konstruert for å løfte kjøretøy innenfor angitt respektiv totalvekt Påse at sikkerhetsmekanismen er aktiv før arbeidet påbegynnes Påse at kjøretøyprodusentens løftepunkter benyttes under heving av kjøretøyet. Start løftet gradvis og kontroller balanse, gravitasjon og fare for utglidning under selve løfteprosessen Hold kontinuerlig øye med bevegelige deler, synkronisering og eventuell slitasje. Påse regelmessig vedlikehold. Ved unormal drift eller feil, skal bukken stanses umiddelbart og gjøres uvirksom. Kontakt umiddelbart din forhandler for service Ved avsluttet arbeide, senk alltid kjøretøyet til laveste nivå og koble fra elektrisk Produktet skal ikke modifiseres uten produsentens skriftlige samtykke Dersom løftebukken skal være ute av drift over lenger tid: a. Koble fra elektrisk b. Tøm oljetanken for hydraulikkolje c. Sett inn alle bevegelige deler med fett/hydraulikkolje NB: Oljeholdig avfall skal deponeres I henhold til miljøbestemmelser 4

5 1.4 Faresignaler Løftebukken er utstyrt med grafisk fremstilling av faresignaler og viktige tips til bruker. Hold skiltet rent og synlig. Lær forklaringer og husk disse for sikker og ansvarsfull drift av løfteutstyret. 1.5 Støynivå Støynivået fra løftebukken under drift skal ikke overstige 75DB 5

6 1.6 Opplæring Løfteutstyret skal kun benyttes av kvalifisert personell. Kvalifisert personell er personer som er gitt grundig opplæring i bruk og vedlikehold av utstyret 2. Overblikk 2.1 Generell beskrivelse Løftebukken har bunnramme og består av søyler, bæretralle, løftearmer, wire, hydraulikksylindere, motor og kontrollpanel. Bukken driftes ved en el.motor som kontrollerer det hydrauliske systemet via en hydraulikkpumpe. Pumpen gir. hydr. trykk til 2 sylindere. Et hydraulisk stempel sørger for at bukken hever og senkes respektivt. Bæretrallen glir opp og ned i hver søyle via kjedet som ligger i trinsen på toppen av hver hydraulikksylinder. Belastningen på hver sylinder utlignes via wire synkronisering, og sikkerhetsmekanismen låser hver bæretralle trinnvis i løfteprosessen. Dette forhindrer at objekter senkes ukontrollert i tilfelle oljetrykkfall. Sikkerhetsmekanisme 2.2 Teknisk data Model Kapasitet Hastighet Løftehøyde Høyde Bredde Søyleavstand 6255E 5000 kg 50 Sek 1900mm 2912mm 4028mm 3342mm 6

7 2.3 Konstruksjon 3. Installasjon - Fremgangsmåte 3.1 Forberedelser før installasjon Nødvendig verktøy Passende løfteutstyr Hydraulikkolje av god kvalitet, AW32 eller bedre Slagdrill med 18mm bor. Kritt, målebånd, vater, rettholt. Fastnøkler, stjernetrekker, skrujern, skrallesett Hammer, nebbtang, Ф17,Ф19,Ф22 skralle Deleliste ---App. 1(Pakkliste) Ved utpakking, sjekk at alle deler ihht pakkliste er medlevert. Eventuelle mangler skal meddeles oss umiddelbart, og senest innen 8 dager etter mottat forsendelse. Eventuelle mangler etter denne dato vil bli levert mot belastning 7

8 3.1.3 Krav til underlag - Armering Tireline as Ringeriksveien SKUI Løftebukken skal plasseres på rett og jevnt underlag av armert betong med min 210 kg/cm2 (3000 PSI). Nivåtolleranse 5mm og tykkelse min. 200 mm, armert. Nystøpt betong skal herde i min 28 dager før belastning 3.2 Installasjonstips Påse at begge søyler er 100% parallelmontert og 100% I lodd (feilmontering kan medføre unormal slitasje) Hydraulikkslanger og kabler skal strappes/festes forsvarlig Alle bolter må trekkes til forsvarlig 150 Nm Løftebukken skal testes uten kjøretøy. 3.3 Installasjon Step 1: Fjern all emballasje, ta ut pakken med deler og bunnplate. Ha manualen for hånden og les denne Step 2:Legg støtte mellom søylene før bolter I endeplaten fjernes. Jekk, truck med strappebånd kan benyttes til å løfte overliggende søyle ned ved utpakking. VIKTIG:Vær forsiktig ved utpakking. Søylene er tunge og kan skade personer og ting ved utpakking dersom disse ikke er tilstrekkelig tilstrekkelig støttet ved fjerning av boltene i transportkassetten. Step 3:Når overliggende søyle i transportkassetten er utpakket, gjenta ved utpakking av søyle nr. 2 Step 4: Plasser begge søyler med avstand 2830mm på avmerket sted. 1. Merk av begge søyleposisjoner med kritt på gulvet 2. Plasser først hovedsøylen, i.e. søylen med betjeningspanelet og motor Step 5: Reis opp begge søyler I stående posisjon, - først hovedsøylen 1. Benytt slagbor og drill hull for hver medfølgende bolt. Hullet bør være vertikal rett 2. Fjern borestøv og påse at søylen står plassert som avmerket med kritt. Bank ned ekspansjonsbolter og trekk til forsvarlig 8

9 Step 6:Legg på plass bunnplaten Step 7: Monter wire. 1. Løft bæretralle ca. 800mm over gulvnivå. 2. Påse at sikkerhetsmekanismen er last på begge sider før wire trekkes på plass. 3. Bæretrallene på begge sider må ha same avstand til gulv før arbeidet fortsettes. 4. Konf. Anvisning diagram for montering av wire 5. Når wire er på plass, juster på begge sider til disse er like stramme. Finjustering kan kjøres under prøvekjøring 6. NB Sett in wire og kjede med grease etter at disse er montert på plass. (Dette er svært viktig!.) Trekk til/løsne for å justere wire 9

10 Step 8: Koble til hydraulikkslanger 1. Påse at alle nipler er rene og uten skader. 2. Koble til hydraulikkslanger ihht. tegning Step 9: Monter 4 sikkerhetsblokker, 4 elektromagneter og beskyttelse. sikkerhetsblokk Elektromagnet Step 10: Feste strømenheten m/pumpe og betjeningspanelet. 1. Monter strømenhet og pumpe på hovedsøylen. 2. Koble til el-kabler ihht. tegning og el-diagram.. Se annex 9 10

11 3. Koble til nivåbryter. Nivåbryter Step 11: Monter beskyttelse for hydraulikkslange. Hydr.slange cover Step 12: Monter løftearmer. Bruk medleverte boltepinner til å montere løftearmene. Installer svingarmer på bæretrallen og påse at sikkerhetslåsen og tenner går i hverandre Step 13: Fyll på Hydraullikkolje Volumet på tanken 10L. Tanken må være min 4/5 full for at hydraulikksystemet skal fungere. Olje: AW32 eller bedre 11

12 Step14: Testing Bukken skal testes uten kjøretøy. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner. Step 15: Monter kjedebeskyttelsen og plast/gummipad for beskyttelse av bildør. Kjedebeskytter Dørbeskytter Step 16: Monter dekkplate under bunnrammen og bunnrammen 3.4 Kontroller etter installasjon. S/N Sjekkpunkter Ja Nei 1 Er begge søyler 100% I vertikalt lodd?? 2 Er begge søyler 100% parallelle? 3 Er hydraulikkslanger tilkoblet og trukket til? 4 Er wire strammet og frittløpende? 5 Er løftearmer korrekt montert? 6 Er el. Tilkobling korrekt utført? 7 Er alle bolter og muttere godt tiltrukket? 150nm 8 Er alle bevegelige deler smurt? Wire med fett 12

13 4. Driftsinnstruksjoner 4.1 Forhåndsregler Sjekk alle slangekoblinger. Ved lekkasjer, stans imiddelbart Kontroller først sikkerhetsmekanismen og stans umiddelbart ved feil på denne Påse at kjøretøyet er korrekt plassert på bukken med gravitetssenter midt mellom løftearmer. Operatør er ansvarlig for eventuelle skader påført av feil plassering av bil Driftsoperatør og annet personell skal stå på sikkert sted under heve/senkeprosessen I tilfelle ulykke Når løftearmer har nådd arbeidsnivå, skru av strømtilførsel før arbeidet påbegynnes Påse at sikkerhetsmekanismen er aktivert før arbeidet påbegynnes, og at personell ikke er I veien under heving/senking DRIFT ADVARSEL: LØFTEBUKKEN SKAL IKKE TESTES MED MED KJØRETØY PÅ BUKKEN. KJØR BUKKEN FLERE GANGER OPP OG NED FOR Å FORSIKRE OM AT FESTER OG SIKKERHETSBRYTERE KLIKKER PÅ PLASS, SAMT AT LUFT FORLATER SYLINDERENE. NB:\. ALDRI ARBEIDE UNDER KJØRETØY UTEN AT SIKKERHETSMEKANISMEN ER AKTIV FØR NORMAL DRIFT a. Kontroller rør, slanger, forbindelser, bolter og muttere. Maskinen skal kun benyttes dersom den er fri for lekkasjer. Ved lekkasjer, feilsøk og utbedre før bukken tas i bruk b. Dersom sikkerhetsfunksjoner ikke virker, skal bukken kobles ut av drift. c. Påse at kjøretøyets gravietssenter ligger innenfor løfteområdet på bærearmene, så sentrert som mulig. Bukken må ikke under noen omstendighet benyttes dersom ikke kjøretøyet er balansert plassert på bukken. Produsent/forhandler fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå pga feil plassering av kjøretøy på bukken. d. Driftsoperatør skal stå på et sikkert sted under heving og senking av bukken. e. Når kjøretøyet, eller bukken er hevet til ønsket nivå, skal hovedstrømbrytes skrues AV før det arbeides på kjøretøyet. Dette for å unngå at uautorisert personell starter bukken mens arbeid pågår. f. Løftebukken skal ALLTID låses før det arbeides under kjøretøyet. Ikke under noen omstendighet skal personell være under kjøretøyet under heving eller senking, eller annen drift av løftebukken. 13

14 4.2 Beskrivelse av operatørpanel Beskrivelse Hovedbryter Lampe OPP bryter Sikkerhetsbryter NED bryter STOP Funksjon EL-Tilførsel Lyser ved påsatt strøm Hever bukken Sikrer bukken Senker bukken Emergency stop 4.3 Flyt diagram OPP NED Start Start Skru hovedbryter PÅ Skru hovedbryter PÅ Press UP bryter Press DOWN Bryter Motor starter hydr.pumpe Bukken senker Hydraulikkstempel driver kjedet Kjedet løfter bæretralle Bukken løfter 14

15 4.4 Driftsinnstruksjoner Tireline as Ringeriksveien SKUI Løfte opp 1. Sørg for at manualen er gjennomlest og forstått 2. Plasser kjøretøyet mellom søylene 3. Juster løftearmene til bilens løftepunkter og påse at bilens gravitetsenter er I senter av de 4 løftearmene 4. Skru på hovedstrømbryter (Som tilkoblet I samsvar med VAC angitt på motor) 5. Trykk på UP til løftearmene berører bilens angitte løftepunkter 6. Forsett å løfte til bilen sakte hever seg fra bakken. Kontroller belastning og at bilen er i god balanse og står støtt 7. Løfte kjøretøyet til ønsket arbeidshøyde. Stans. Kontroller balanse, og trykk Safety Lock Button for å aktivere sikkerhetsmekanismen. Skru av hovedbryter før arbeidet påbegynnes. Senke 1. Skru på hovedbryter 2. Trykk DOWN knappen på operatørpanelet. Mekanismen hever bilen ca. 5 cm for å utløse sikkerhetsmekanismen og elektromagneten før kjøretøyet senkes. 3. Når svingarmer har nådd laveste posisjon, skyv disse I unna, og rydd området. 4. Kjør ut bilen. 4.5 Manuell senking ved strømstans Uten belastning på bukken: a. Trekk ut de 4 elektromagnetene samtidig på begge søyler b. Åpne magnetventilen sakte for å senke armene 15

16 Med belastning på bukken: Tireline as Ringeriksveien SKUI a. Skru ut fitting (på motsatt side av hydraulikkutløpet) for å koble denne til en manuell hydraulikkpumpe. b. Bruk hydraulikkpumpen til å gi hydraulikksylindere trykk nok til å heve bæretralle nok til å fjerne trykket på sikkerhetsmekanismen C. Trekk ut de 4 elektromagnetene som er montert på begge søylene ( 2 på hver) 16

17 d. Åpne magnetventilen sakte for å senke løftearmene. Trykk inn og vri endestykket. 5. Feilsøking VIKTIG: Ved tvil om fremgangsmåte eller feil, kontakt din forhandler eller oss med en detaljert beskrivelse av problemet, serienr. På bukken og eventuelt bilder. Vi vil bistå så raskt vi kan. Problem Årsak Løsning Obstruksjon eller mekanisk slitasje i søyler Unormal støy eller wire. Smør, sette inn med grase Rusk I drivverket Fjern rusk Motor går ikke og bukken vil ikke løfte Motor går men vil ikke løfte Liften vil ikke senke For lang løftetid 16 Amp sikring ryker Skift til treg sikring Motor eller kondensator er ødelagt Skift kondensator, evt. motor Nivåbryter er ødelagt, eller mangler feilkoblet Sjekk kobling, evt. Erstatt nivåbryter Motor går feil fei ( V) Sjekk riktig elkobling Trykkventil er løs eller har rusk Sjekk og blås ren Hydraulikkpumpe er ødelagt Skift pumpen Oljenivå er for lavt Fyll opp med olje Hydraulikkslange løs, eller lekker Trekk til og sjekk for lakkasjer Seteventil er løs eller fastkjørt Ta ut og rens, juster Lekkasje I oljeslange Kontroller og skift Lekk hydraulikksylinder Bytt hydraulikkpakning I sylinder Lekk returventil Rens eller skift ventil Magnetventil løser ikke ut Rens eller skift ventil, sjekk signal Løs wire eller feil tiltrukket Kontroller og juster Tett oljefilter Rens eller skift filter Lavt oljenivå Tilsett hydraulikkolje Sikkerhetsventil ikke riktig justert Juster Varm hydraulikkolje ( Maks 45 ). Skift olje Skadet pakning I hydr. Sylinder Skift hydraulikkpakning Mangel på smøring, sjekk obstruksjoner Smør og sett inn med grease For lang senketid Blokkert ventil Rens eller skift ventil 17

18 Forurenset hydraulikkolje Skift olje Blokkert trykkfallventil Rens Feil på hydraulikkslange Skift slange. Wire går I oppløsning Mangel på grease, smøring Skift wire, smør 18

19 FELLES KOMPONENTER HYDRAULIKK (feilsøking) SCANLIFT løftebukker er utstyrt med en rekke felles kvalitetskomponenter. Spesiellt hyraulikkaggregat og pumper er felles. Ved eventuelle feil, konf. Potensielle årsaker og respektiv korreksjon Problem Bukken vil ikke løfte Sikring ryker Handling Sjekk at El tilkobling er korrekt utført 230V/50hZ 16 Amp, 1 fas Er det strøm til kontrollpanelet. Sjekk kondensator Sjekk el.tilkoblinger og kabelsko, sikringer NB 16 Amp Treg sikring Motor slurrer Bukken vil ikke løfte Hydraulikkoljen sirkulerer tilbake til tank. Hydraulikkoljen går i retur til tank. Bukken vil ikke løfte Hydraulikkpumpe Seteventil lekker. Skru ut og gjør ren. Sjekk også at tilbakeslagsventil tetter. Ta ut og kontroller Bukken vil ikke løfte Juster sikkerhetsventil for oljetrykket. Returventil Hudraulikkolje (Manuell/Elektronisk), konf. modell Juster senkehastighet Juster senkehastighet. Inn= sakte, ut = hurtig Sjekk oljenivå med peilepinne Bukken vil ikke ned Bukken siger På EL.senk, sjekk at solenoid utløser. Sjekk ventil.sjekk at senkeventil stenger Tilbakeslagsventil. 19

20 Motor vil ikke gå Bukken siger Sjekk motorkonfigurasjon Om Motor er konfigurert for 220V/50hZ. Sjekk kondensator. 2 stk, eventuelt skift disse. NB 16 Amp- Treg sikring Senkeventil manuell type. ØKO El senk (E Type) er utstyrt med solenoid som Utløser returventil elektronisk. Sjekk ventil og bytt om nødvendig Hovedsikring ryker Lekkasjer Overbelastninger Slitedeler Skift til trege sikringer og påse at kabeltversnitt er adekvat samt at spenningsfall ikke overstiger 10%. NB Treg sikring Sjekk regelmessig for eventuelle oljelekkasjer. Ved eventuelle lekkasjer, lokaliser denne, og skift eventuelt pakninger. Påse at kjøretøyet monteres korrekt på bukken. Konf. Instruksjonsmanual for kjøretøyretning Kontroller regelmessig at alle mekanisk bevegelige deler er godt smurt og at bolter er godt tiltrukket og låst med låsemuttere. Husk å holde wire godt innsmurt med fetty/grease Hydraulikkolje Benytt kun hydraulikkolje for bruk på løfteutstyr. AW32 for vinter, AW46 for sommer eller varme driftsforhold. Hydraulikkolje skal skiftes årlig, sammen med hydraulikkfilter på sugerør i bunn av tanken. Sjekk oljen for forurensninger Ekstra ansvar Kontakt Påse at løfteutstyret kun benyttes av personell som har fått opplæring. Ved eventuelle feil, skal løfteutstyret gjøres uvirksomt og frakobles elektrisk. Kjøretør som ikke er under arbeide skal ikke stå lagret på løftebukken, men senkes til laveste nivå. Ved behov for assistanse, kontakt oss. NB: HUSK Å NOTERE SERIE # på LØFTEBUKKEN VED HENVENDELSE. Send gjerne bilde av del/problem 20

21 6. Vedlikehold Tireline as Ringeriksveien SKUI Enkelt og regelmessig vedlikehold gir deg sikkerhet for at liften alltid virker tilfredstillende og forlenger levetiden på produktet. Kontinuerlig bruk av liften betyr hyppigere rutinemessig vedlikehold FØLGENDE DELER KREVER SMØRING S/N Beskrivelse 1 Topptrinse 2 Stålwire 3 Kjedehjul 4 Kjede 5 Glidelegme 6 Bolt 7 Låsemekanisme 8 Løftearm 9 Løftesko 10 Bunntrinse 6.1. Daglig kontroll før bruk Før liften tas I bruk skal den kontrolleres. Sjekk at sikkerhetsmekanismen fungerer tilfredstillende. Før igangkjøring, lytt til sikkerhetsmekanismen og at denne er I funksjon. Kontroller slangeledninger og koblinger for eventuelle lekkasjer. Kontroller kjedet, plassering og løpehjul. Wire og kontrollenhet Kontroller at alle bolter er tilstrekkelig tiltrukker. Kontroller gripemekanismen på bærearmene og bæretrallen at disse låser Ukentlig kontroll Kontroller at alle bevegelige deler løper fritt. Kontroller sikkehetsmekanimen. Kontroller nivået I oljetanken. Oljenivå er tilstrekkelig dersom liften når høyeste nivå. Etterfyll om nødvendig. Kontroller at bolter er tilstrekkelig tiltrukket Månedlig kontroll Kontroller at bolter er tilstrekkelig tiltrukket. Kontroller for lekkasjer I hydraulikksystemet. Kontroller smøring og friksjon I bolter og løpehjul/trinser, bæretralle, løftearmer og relevante deler. Skift disse ved unormal slitasje Kontroller stålwire for feil, sett inn med grease, eller erstatt wire Årlig kontroll Tøm tanken og hydraulikksystemet for olje. Kontroller oljekvaliteten og skift til ny olje Vask og rens oljefilteret. Mangelfullt vedlikehold kan forårsake feil som kan skade personer og ting. Hold løfteutstyret I god stand for å forhindre ulykker og nedetid. 21

22 7. ANNEX Tireline as Ringeriksveien SKUI Annex 1, Pakkliste - deleliste Item Drawing#/Spec. Qty Main post 6255E-A1 1 Assistant post 6255E-A2 1 Carriage 6255E-A3 2 Arm 6255E-A Steel cable L= E-A8 2 Bottom trough plate 6255E-A9 1 Base plate 6255E-A10 1 Electrical system 6255E-A6 Control box 1 E-magnet cover 1 Assistant oil cylinder 6255E-A7-B2 1 Right packing frame 6255E-A30-B1 1 Left packing frame 6255E-A30-B2 1 Pump station 6254-B5-B6 1 Top cover 6255E-A12 2 The carton includes the following Feet protection 6255E-A4-B1-C7 4 Tray assembly 6254E-A7-B4 4 Cloth 6255E-A5 2 Main cylinder 6255E-A7-B1 1 Short oil hose L= E-A7-B3 1 Long oil hose L= E-A7-B4 1 Pin shaft 6215-A11 4 Safety plate 6254E-A13 4 E-magnet 6254E-A14 4 E-magnet cover 6254E-A15 4 Height adapter 6254E-A11 4 Orientation block 6254E-A17 4 Hose protector cover 6254E-A18 6 Pulling rod 6254-A1-B6 4 Outside hex bolt M10*30 4 Inside sunk headed bolt M12*16 2 Inside hex bolt M8*12 8 Cross round headed bolt M5*10 24 Cross round headed bolt M5*20 12 Cross round headed bolt M6*8 4 Cross round headed bolt M6*16 4 Cross sunk headed bolt M8*25 4 Flat washer Φ6 8 Flat washer Φ10 4 Spring washer Φ10 4 Nut M6 8 Nut M0 4 Circlip Φ

23 Item Drawing#/Spec. Qty Expansion bolt M18* Annex 2, Måltegning 23

24 Annex 3, Måltegning - Gulvplassering 24

25 Annex 4, Hydraulikkdiagram 1. Hovedsylinder 2. Hjelpesylinder 3. Magnetventil,senke, sikkerhet 4. Ventil 5. Motor 6. Kupling 7. Pumpe 8. Tilbakeslagsventil 9. Sikkerhetsventil 10. Anti-surge ventil 11. Fjærventil 12. Emergent unloading valve S/N Name Qty 1 Motor 1 2 Hydraulikkblokk 1 3 Overløsventil 1 4 Plugg 2 5 Seteventil 1 6 Hydr.Sugerør 1 7 Oljefilter 1 8 Senkeventil 1 9 Oil pipe tie-in 1 10 Elektronisk returventil 1 11 Tilbakeslagsventil 1 12 Hydraulikkpumpe 1 13 Oljetank 1 14 Påfyllingslokk 1 15 Rør for olje retur 1 25

26 Annex 5, El-Koblingsskjema 220VAC1- Fas 16 Amp Treg sikring 26

27 Annex 6, El-Koblingsskjema VAC 3- Fas 27

28 28

29 29

30 30

31 Annex 7, Splittegninger Mekanisk struktur Tireline as Ringeriksveien SKUI 31

32 S/N Material No. Name Drawing#/Spec, Qty Dec. Note Main post EE-6255E-A1-B1 1 Assembly Cross round headed bolt M5*20 14 Standard Oil hose cover EE-6254E-A18 7 Q235A Cross round headed bolt M5*10 16 Standard E-magnet EE-6254E-A14 4 Assembly Safety plate EE-6254E-A13 4 Q235A Orientation block EE-6254E-A17 4 Q235A Cross round headed bolt M6*16 4 Standard Cover of e-magnet EE-6254E-A15 4 Plastic Cross round headed bolt M5*10 8 Standard Height adapter EE-6254E-A11 4 Welding Open pin 2.5*30 4 Standard Washer EE-6254-A1-B2 4 Standard Bushing SF Standard Sheave EE-6255E-A1-B2 4 45# Inside hex bolt M8*12 2 Standard Washer EE-6254-A1-B2 2 Standard Sheave EE-6255E-A1-B2 2 45# Bushing SF Standard Top plate EE-6255E-A1-B3-C1 2 Welding 32

33 Top cover EE-6255E-A12 2 Plastic Flat washer M12 6 Standard Spring washer M12 6 Standard Outside hex bolt M12*25 6 Standard 201 Carriage EE-6255E-A3 2 Assembly Steel cable L=9380 EE-6255E-A8 2 Assembly Slider EE-6254-A7-B1 16 Nylon Inside hex bolt M6*30 4 Standard Tube EE-6255E-A3-B2 2 Q235A / Carriage EE-6255E-A3-B1 2 Welding Rubber pad EE-6255E-A3-B3 2 Rubber Cross round head bolt M8*25 4 Standard Post pin 5*40 4 Standard Circlip Φ22 4 Standard Teeth block 6215-A3-B3 4 45# Pressure spring EE-6214F-A3-B5 4 45# Pulling rod EE-6215-A3-B4 4 Welding 301 Triple arm EE-6255E-A4 4 Assembly Inside hex bolt M10*20 12 Standard Semi-circle block EE-6215-A4-B3 4 45# Arm EE-6255E-A4-B1 4 Welding *80**6 Arm EE-6255E-A4-B2 4 Welding *60*6 Arm EE-6255E-A4-B3 4 Welding Cross flat head bolt M8*10 16 Standard Circlip Φ50 4 Standard Inside swivel nut EE-6254E-A7-B4-C3 4 Q235A Swivel nut EE-6254E-A7-B4-C2 4 Q235A Circlip 38*2.5 4 Standard Circlip 26*2.0 4 Standard Lifting tray EE-6254E-A7-B4-C1 4 Welding Rubber lifting pad EE-6254E-A7-B4-C4 4 Rubber Pin shaft EE-6215-A11 4 Welding Fender EE-6255E-A4-B1-C7 4 Welding Inside hex bolt M8*12 8 Standard Oil hose L=3380 EE-6255E-A7-B4 1 Assembly Short tie-in EE-6254-A5-B # Tie-in EE-6215-A7-B2 1 35# Main oil cylinder EE-6255E-A7-B1 1 Assembly Chain leaf LH Assembly Oil hose L=2555 EE-6254E-A4-B1 1 Assembly 407 Pump station EE-6255-A7 1 Assembly Nut M10 4 Standard Spring washer M10 4 Standard Flat washer M10 4 Standard Outside hex bolt M10*30 4 Standard Chain wheel holder EE-6254-A5-B1 2 45# Circlip Φ25 4 Standard Shaft of chain wheel EE-6254-A5-B2 2 45# Bushing SF Standard Chain wheel EE-6255E-A7-B5 2 45# 33

34 Baffle plate EE-6255E-A7-B6 2 Q235A Spring washer M6 4 Standard Inside hex bolt M6*20 4 Standard Assistant oil cylinder EE-6255E-A7-B2 1 Assembly 501 Electrical system EE-6255E-A6 1 Assembly Cross bolt M5*12 4 Standard Nut M6 8 Standard Pulling rod EE-6254-A1-B6 4 Q235A Protection cloth EE-6255E-A5 2 Cloth Flat washer Φ6 4 Standard Cross rounded headed bolt M6*10 4 Standard Base plate EE-6255E-A10 1 Q235A Inside sunk headed bolt M12*16 2 Standard Bottom trough plate EE-6255E-A9 1 Welding Annex 8. Reservedelsliste Reservedeler - Elektrisk S/N Material No. Name Spec. Unit Qty Pic Power switch LW26GS-20/04 Pcs Button Y090-11BN Pcs Power indicator AD17-22G-AC24 Pcs Transformer JBK3-160VA380V-24V JBK3-160VA220V-24V Pcs AC contactor CJX2-1210/AC24 Pcs 1 34

35 S/N Material No. Name Spec. Unit Qty Pic Circuit breaker DZ47-63 C16/3P DZ47-63 C32/2P Pcs Circuit breaker DZ47-63 C3/1P Pcs Circuit breaker DZ47-63 C10 /3P Pcs Limit switch ME8104 Pcs Limit switch D4MC1000 Pcs Emergency stop Y090-11ZS/ 红 Pcs Bridge rectifier KBPC5A-35A Pcs Capacitor 4700UF/50A Pcs 1 35

36 S/N Material No. Name Spec. Unit Qty Pic Relay LY2NJ/AC24 Pcs Relay holder PTF-08A Pcs Time relay ST6PA-5S/AC24V Pcs Time relay holder PYF-08AE Pcs Control box 260*460*135 Pcs 1 Reservedeler - Mekanisk S/N Material No. Name Drawing#/Spec, Qty Dec E-magnet EE-6254E-A14 4 Assembly Safety plate EE-6254E-A13 4 Q235A Orientation block EE-6254E-A17 4 Q235A 9 E-magnet cover EE-6254E-A15 EE-6254E-A15 4 Plastic 11 Height adapter EE-6254E-A11 EE-6254E-A11 4 Welding 106 Top plate cover EE-6255-A12 EE-6255E-A12 2 Plastic Steel cable L=9380 EE-6255E-A8 2 Assembly Slider EE-6254-A7-B1 16 Nylon Inside hex bolt M6*30 4 Standard Tube EE-6255E-A3-B2 2 Q235A Carraige EE-6255E-A3-B1 2 Welding Teeth block 6215-A3-B3 4 45# Pressure spring EE-6214F-A3-B5 4 45# Pulling rod EE-6215-A3-B4 4 Welding Inside swivel nut EE-6254E-A7-B4-C3 4 Q235A Swivel nut EE-6254E-A7-B4-C2 4 Q235A Lifting tray EE-6254E-A7-B4-C1 4 Welding Rubber lifting pad EE-6254E-A7-B4-C4 4 Rubber Oil hose L=3380 EE-6255E-A7-B4 1 Assembly Short tie-in EE-6254-A5-B # 36

37 Chain leaf LH Assembly Oil hose L=2555 EE-6254E-A4-B1 1 Assembly Pulling rod EE-6254-A1-B6 4 Q235A Chain protection cloth EE-6255-A5 2 Cloth Annex 9,Størrelse og vektbegrensninger for kjøretøy A B C D E F G Model. (mm) (mm) (mm) (T) (T) (T) (T) EE-6255E D E F G Hydraulikkenhet 37

38 SKIFTE AV SYLINDERPAKNINGER HYDRAULIKK Ved eventuelle lekkasjer av olje i hydraulikksylindere (Kan oppstå etter lenger tids bruk), bør sylinderpakninger skiftes. Følgende fremgangsmåte benyttes. Pakningsringen sitter i topp på hver hydraulikksylinder i hver søyle Isoler sylinder med lekkasje Skru opp sylindertopp/pakningsholder Trekk ut stempel. Pakningene er plassert i enden på stempelet Fjern pakninger trinnvis og erstatt med nye pakninger Skyv inn hydraulikkstempelet, skru til krage og fest deler. 38

39 Tireline as Ringeriksveien SKUI CE-SERTIFIKAT 39

40 Tireline as Ringeriksveien SKUI 40

41 SAMSVARSERKLÆRING Tireline as Ringeriksveien SKUI SAMSVARSERKLÆRING Vi erklærer herved at nedenstående løftebukker i denne erklæring er i samsvar med EC direktiver: 2006/95/EC (LVD, / 98/37/EC, / 73/23/EEC 1. Testet i henhold til følgende EN standarder: EN1493:1998 / BS EN : Teknisk referansenummer Kontrakt OUECE /28 3. Sertifikat nummer: GB/1067/1922/09/Issue 1 4. Produsent: Ever-Eternal Garage Equipment CO.,LTD North YUINLIAN Rd Wujiang E.D.Z Jiangsu P.R. CHINA 5. Produkt: SCANLIFT Hydrauliske løftebukker. Modeller: 6. Importør: Tireline AS Ringeriksveien 243 Postboks Vøyenenga NORGE Foretaksnummer: Korrekt oversettelse bekreftes. Vøyenenga Carl E Fuglesang Daglig leder 41

DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter - 1 -

DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter - 1 - DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30 Mellomløfter - 1 - Innholdsfortegnelse EEMR-30... 1 Eierinformasjon... 3 Installasjonskontroll... 3 Før installasjon... 4 Egenskaper... 4 Tekniske

Detaljer

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Manual Installasjon drift og vedlikehold MODEL EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Kontakt oss ved eventuelle spørsmål vedr. installasjon NORDIC 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P

4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P Installasjon, drift og vedlikehold 4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P LES HELE MANUALEN OG PÅSE AT DRIFTOPERATØRER GIS NØDVENDIG OPPLÆRING. SØRG FOR AT DENNE ER FORSTÅTT. REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW med vedlikeholdsinformasjon Third Edition Second Printing Part No. 97779NW CE Models Tredje utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

86229 - Norwegian. EdmoLifts Produkt Manual

86229 - Norwegian. EdmoLifts Produkt Manual 86229 Norwegian EdmoLifts Produkt Manual EdmoLifts Produkt Manual Saksebord Løftebord Palløfter Bord med Tilt WP Løftevogner TZ/EZ Løftevogner 3 5 7 9 11 13 86229 Norwegian 20070802 EdmoLift Saksebord

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

DutyMax hydrauliske sprøyter

DutyMax hydrauliske sprøyter Bruk DutyMax hydrauliske sprøyter 3A2459A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI),

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Z8 Run løpebånd (RE1M-11700)

Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Bruksanvisning RE1M-11700 Kjære kunde, Takk for at du har valgt vår Reebok tredemølle. Dette kvalitetsproduktet er fremstilt for bruk hjemme hos deg og er blitt testet og sertifisert

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer