Brukermanual MODEL. Installasjon drift og vedlikehold. 6253/6213 3,2 Ton 6254/ Ton 6253/6254 Bunnramme 6213/ Toppramme SCANLIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual MODEL. Installasjon drift og vedlikehold. 6253/6213 3,2 Ton 6254/6214 4 Ton 6253/6254 Bunnramme 6213/6214 - Toppramme SCANLIFT"

Transkript

1 Brukermanual Installasjon drift og vedlikehold 6253/6213 3,2 Ton 6254/ Ton 6253/6254 Bunnramme 6213/ Toppramme MODEL EE-6253/ Symmetrisk EE-6253A/6254A - Asymmetrisk EE-6213/ Symmetrisk EE-6213A/6214A - Asymmetrisk 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 GARANTI OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 INSTALLASJONSLOGG... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 ADVARSLER... 6 INTRODUKSJON... 7 TEKNISK DATA... 8 INSTALLASJON... 9 NØDVENDIG VEKTØY OG UTSTYR... 9 FØR INSTALLASJON... 9 TRINNVIS INSTALLASJON... 9 SIKKERHETSANRETNING DRIFT FØR NORMAL DRIFT BRUKSINSTRUKSJONER VEDLIKEHOLD FEILSØKING FELLES KOMPONENTER HYDRAULIKK (feilsøking) MÅLTEGNINGER EE-6213/ MONTERINGSANVISNINGER HYDRAULISK TILKOBLING INSTALLASJON AV WIRE EL. KOBLINGSSKJEMA Med Toppramme MANUELL SENKING VED STRØMSTANS KONFIGURASJONSOVERSIKT SKIFTE AV SYLINDERPAKNINGER HYDRAULIKK CE-SERTIFIKAT SAMSVARSERKLÆRING Notater - Driftslogg

3 GARANTI OG LEVERINGSBETINGELSER SCANLIFT Denne bruksmanual er utferdiget på grunnlag av spørsmål og driftserfaringer fra mange installasjoner og driftstimer. Vi tar forbehold om modellendringer, driftssituasjoner og feil som kan oppstå, uten at disse er beskrevet i manualen. Ved tvil, ta kontakt med leverandør og/eller annet sertifisert personell for montering og godkjenning av løfteutstyr. SCANLIFT løfteutstyr er produsert under strenge kvalitetskrav. Alle løftebukker testes mekanisk med testlast før de forlater fabrikk. Som alt annet hydraulisk/mekanisk utstyr er løftebukken utsatt for mekanisk slitasje over tid, - og krever regelmessig vedlikehold og ettersyn. Mangelfullt vedlikehold og feil bruk kan ugyldiggjøre garanti. Løftebukken har 12 mnd. garanti fra kjøpsdato. Fabrikkgaranti gjelder feil på deler som viser seg defekte som nye eller innenfor garantiperioden ved normal bruk. Deler erstattes fritt levert uten kostnader for kunde. Eventuelt arbeid er ikke dekket av fabrikkgarantien. Garantireparasjoner som ikke er avtalt på forhånd er på eiers ansvar. Reklamerte deler skal returneres oss for inspeksjon etter utskifting om ikke annet er avtalt. Det er brukers ansvar å påse at utstyret benyttes i samsvar med driftsmanualen og at virksomheten og utstyret er forsikret der dette er påkrevet. Selger er fritatt for konsekvensielle skader, skader på personer og ting, også overfor 3 de person. Det er brukers ansvar å holde egne interesser forsikret der dette er nødvendig Ved mottak av leverte varer, kontroller umiddelbart at alle deler er medelevert. Ved eventuelle mangler, kontakt oss snarest, senest inne 1 uke etter mottak av varen. Eventuell retur av leverte varer kun etter avtale med leverandør. Varer skal returneres i orginalemballasje (Montasjeramme), etter avtale, og returneres for kjøpers regning dersom ikke annet er avtalt. Alt løfteutstyr i drift utgjør en potensiell fare for operatør og materiell. Sørg for at eventuelle HMS krav er i etterfulgt. Benytt sertifisert personell til montering og sertifisering. Vi ønsker deg til lykke med din nye løftebukk som ved godt vedlikehold og ettersyn vil tjene deg i mange år Skui 5.Januar

4 INSTALLASJONSLOGG Ved installasjon, noter produksjonsdata på løftebukken Enhet # Serie # Produksjonsdato Følgende personer har fått opplæring I drift og vedlikehold av løftebukken. vært utført av kvalifisert teknisk personell. Kurset har Teknisk ansvarlig.. Model # : Serie # : Kunde: Installasjonsdato: Vi bekrefter herved at ovennevnte maskin er korrekt installert. Alle funksjoner har vært kontrollert med tillegg av alle sikkerhetsinnretninger. Alle funksjoner er funnet i orden og driftspersonell har fått nødvendig opplæring Installasjonsdato: Autorisert personell: Kunde

5 SIKKERHETSINSTRUKSJONER SCANLIFT ( SKAL GJENNOMLESES FØR ANLEGGET SETTES I DRIFT) 1. Løftebukken skal ikke monteres på underlag av asfalt 2. Les og forstå alle sikkerhetsinstruksjoner og alarmer før drift. 3. Løftebukken, I std. versjon, er ikke beregnet for utendørs bruk 4. Hold hender og føtter vekk fra bevegelige deler. Hold føtter unna når bukken senkes 5. Løftebukken skal kun benyttes av kvalifisert personell. Disse skal være opplært I drift og vedlikehold av løftebukken. 6. Bekledning er viktig ved betjening av maskinen. Pass på IKKE å bære løse plagg, remmer eller løse ender som kan henge seg opp i bevegelige deler 7. Området rundt løftebukken må være fritt for objekter som kan komme I veien. Området må være ryddig og rent i god avstand fra løfteområdet. 8. Løftebukken er designet får kun å løfte enkelt objekter innenfor angitt løftekapasitet. 9. Påse at sikkerhetsforanstaltninger er I bruk og aktiv før arbeid på, under eller ved siden av kjøretøyet påbegynnes. 10. Kjøretøyet må være korrekt ballansert plassert på løftebukken ihht. Kjøretøyets instruksjoner for plassering av støttepunkter for heving/jekking av kjøretøyet. 11. Påse at alle funksjoner på løftebukken fungerer ihht. Produsentens instruksjoner 12. Senk søylene til laveste nivå etter avsluttet arbeid. Ikke la kjøretøyet stå hevet når det ikke arbeides på dette. 13. Løftebukken må ikke modifiseres eller endres uten produsentens samtykke 14. Dersom løftebukken trer ut av normal drift skal all strøm frakobles, - og utstyret gjøres uvirksomt ved frakobling/sperring. Anlegget tømmes for olje som deponeres på forsvarlig vis. 15. Dersom løftebukken forblir uvirksom over lenger tid bør følgende prosedyre følges: a. Frakoble energikilde - Strøm; b. Tøm kontrolltanken for væske. c. Sett inn bevegelige deler med lett olje eller korrosjonsbestandig spray. 5

6 ADVARSLER Alle advarsler på anlegget er montert for å henlede oppmerksomhet mot farlige situasjoner, - med henblikk på å unngå disse. Alle plater/merker med advarsler skal holdes rene og byttes ut ved skader eller rift, slik at disse til enhver tid er lett forståelige. Les alle advarsler og forsikre deg om at disse er forstått og husket. 6

7 INTRODUKSJON Denne manualen er utferdiget for å gi eier og bruker av løftebukken kunnskap om riktig bruk av anlegget. Les manualen og forstå denne før løftebukken tas i bruk, - og følg instruksjonene som er angitt. Dette er nødvendig for sikker bruk og vil forlenge levetiden på utstyret. Den elektriske/hydrauliske løftebukken er satt sammen av to symmetriske vertikalmonterte søyler som må festes forsvarlig til underlaget. Heiseanretningen befinner seg inne i hver søyle. Heisen driftes av en el-motor som driver en hydraulisk pumpe. Denne leverer væske under trykk til hver sylinder inne i søylene som hever/senker bukkene, via et kjede. Først en hoversylinder, dernest slavesylinder. 2 syler- bukken er utviklet for å løfte kjøretøy med maksimumvekt som angitt nedenfor All annen bruk er forbudt. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå direkte, eller indirekte av uautorisert bruk, eller ved bruk til andre formål enn som beskrevet i manualen. SYMMETRISK Vs. ASYMMETRISK Denne manualen dekker bukker med symmetriske og asymmetriske D labber. Ved bruk av asymmetriske labber, skal disse monteres for bruk B C G F E på kjøretøyets fremre løftepunkter. Asymmetriske labber forskyver kjøretøyets gavitets-senter bakover og vil gi feil belastning på søyler dersom disse monteres som anvist Påse at kjøretøyet har gravitessenter A så nære søylesenter som mulig slik at ikke kjøretøyet vipper. H Del Beskrivelse Del Beskrivelse A Motor/ hydraulikkaggregat E Heisefeste B Operatørpanel F Løftearm C Hovedsøyle G Løftepunkter D Toppramme/Nivåbryter H Sikkerhetsutløser 7

8 TEKNISK DATA Løftekapasitet 3,2 ton 4 ton 3,2 ton 4 ton Løftehøyde 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm Min.høyde 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm Total høyde Nyttehøyde 2826 mm 2826 mm 3882 mm 3648 mm 3882 mm 3648 mm I.søyleavstand 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm Hastighet 50 sek 50 sek 50 sek 50 sek Motor 2,2kW 2.2 kw 2,2 kw 2.2 kw E.Ansl. 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 Vekt 675 kg 705 kg 720 kg 760 kg Oljetrykk 18 bar 18 bar 18 bar 18 bar 6213/6214- Toppramme 6253/ Bunnramme 8

9 INSTALLASJON NØDVENDIG VEKTØY OG UTSTYR Passende løfteutstyr, jekketralle AW 32 til 41 eller annen kvalitets hydraulikkolje for garasjeutstyr Kritt, merkeutstyr og målebånd. Slagbor med 18mm bit. Skiftenøkkel og fastnøkler. Festetang (Vice grip). FØR INSTALLASJON 1. Kontroller alle komponenter, samt at alle deler er medlevert. Kontakt oss/forhandler umiddelbart om noe mangler eller ved visuelle feil/transportskader 2. Installasjon, justering og innkjøring skal kun utføres av kvalifisert personell. 3. Søylebukken skal monteres på et plant, rett og stabilt betongunderlag. Underlaget bør være armert med min. tykkelse 15 cm. og strekke seg min 1,5 meter I diameter fra senter på hver søyle. 4. Underlaget før være glatt og plant I alle retninger. Min 5mm høydeforskjell. 5. Etter utpakking av alle komponenter, plasser disse nær stedet hvor bukken skal monteres Fjern emballasje og strapping Fjern bånd og transportsikring fra søylene. NØDVENDIG PLASS Konf. Tegning side 21 for detaljer vedr. plassbehov. TRINNVIS INSTALLASJON VENNLIST LES ALLE INSTRUKSJONER FØR MONTERING PÅBEGYNNES. STEP 1 : BESTEM LOKALISERING OG MERK AV PÅ UNDERLAGET MED KRITT 1. Bestem side bukken skal betjenes fra og hvor strømtilførsel skal kobles til. 2. Når plassering er bestemt, bruk kritt til å merke av plassering for søyler, samt bukkenes bevegelser langs gulvet i begge retninger og hver posisjon. 3. Kontroller igjen alle mål og påse at basis for hver søyle er rektangulær og overenstemmende med krittlinjen. 9

10 STEP 2 : MONTER SØYLEN MED STRØMTILFØRSEL FØRST, DERNEST SØYLE NR 2 1. Drill boltehull I betongunderlaget med slagboret. Sørg for at riktig diameter på bor benyttes og at hullet er tight for godt feste av bolter. Kontroller eventuelle glidninger over tid. 2. Fjern alt støv, skitt og slam fra borehullet og påse at søylene ikke kommer ut av posisjon 3. Dersom det er nødvendig a justere høyden under baseplaten (kimse opp), påse at boltene tetter hullet og har godt feste når disse trekkes til. 4. Med skiver og bolter på plass, sett mutter på boltene og trekk til 150 nm omdreininger med uret, slik at dette fester baseplaten mot underlaget. Det skal ikke benyttes slagdrill til dette. 5. Monter søyle nr 2. på samme måte som beskrevet ovenfor 1, 2, 3, 4. STEP 3: MONTER OVERLIGGER (Toppramme), Underligger (Bunnramme) 1. Benytt en truck eller annen innretning til å løfte overligger på plass på søylene (toppramme). Fest denne med medleverte bolter, skiver, springskiver og muttere. STEP 4: MONTER STRØMTILFØRSEL OG KONTROLLBOKS Fest strømtilførselen til den søylen som denne skal festes til med medlevert skruer. STEP 5: INSTALLER HYDRAULIKKSLANGE Monter hydraulikkledningene som beskrevet på side 19, påse at slangene er rene og uskadet og at disse ikke utsettes for mekaniske slitasje fra bevegelige deler/wire. STEP 6: MONTERING AV WIRE Konf Fig Hev og lås hver løftetralle I ca. høyde 800mm over gulvnivå.. 2. Påse at løftetrallene er låst på sikker måte før arbeidet med montering av kabler starter. 3. Løftetrallene må ha samme avstand fra gulv før arbeidet starter. 4. Med samme gulvhøyde for begge løftetraller, legg kabler som beskrevet 5. Deretter spennes kabler slik at disse har samme strekkstyrke på begge sider. Wirekabel skal utjevner belastningen på hver søyle under drift og bør justeres etter en tids bruk. NB: Skal settes inn med fett 10

11 STEP 7: INSTALLASJON AV LØFTEARMER Installer svingarmene ved å benytte medleverte pinner. Sjekk at låsemekanismen virker STEP 8: FYLL RESERVOAR MED OLJE benytt kun olje av godkjent kvalitet, AW36 til 41 eller bedre (Avhengig av temperatur) STEP 9: KOBLE TIL STRØM ADVARSEL: Elektrisk installasjon skal utføres ihht. Gjeldende regler og normer, - og utføres av sertifisert elektriker SIKKERHETSANRETNING Løftetralle Løftefjær Sikkerhetslås Holdeplate Låsesylinder Utløser 11

12 DRIFT ADVARSEL: LØFTEBUKKEN SKAL IKKE TESTES MED MED KJØRETØY PÅ BUKKEN. KJØR BUKKEN FLERE GANGER OPP OG NED FOR Å FORSIKRE OM AT FESTER OG SIKKERHETSBRYTERE KLIKKER PÅ PLASS, SAMT AT LUFT FORLATER SYLINDERENE. NB: IKKE STANS BUKKEN UNDER SENKING FOR Å FORTSETTE ARBEIDE UTEN AT DEN IGJEN HEVES SLIK AT ALT SIKKERHETSMEKANISMEN ER AKTIV. ALDRI ARBEIDE UNDER KJØRETØY UTEN AT SIKKERHETSMEKANISMEN ER AKTIV FØR NORMAL DRIFT a. Kontroller rør, slanger, forbindelser, bolter og muttere. Maskinen skal kun benyttes dersom den er fri for lekkasjer. Ved lekkasjer, feilsøk og utbedre før bukken tas i bruk b. Dersom sikkerhetsfunksjoner ikke virker, skal bukken kobles ut av drift. c. Påse at kjøretøyets gravietssenter ligger innenfor løfteområdet på bærearmene, så sentrert som mulig. Bukken må ikke under noen omstendighet benyttes dersom ikke kjøretøyet er balansert plassert på bukken. Produsent/forhandler fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå pga feil plassering av kjøretøy på bukken. d. Driftsoperatør skal stå på et sikkert sted under heving og senking av bukken. e. Når kjøretøyet, eller bukken er hevet til ønsket nivå, skal hovedstrømbrytes skrues AV før det arbeides på kjøretøyet. Dette for å unngå at uautorisert personell starter bukken mens arbeid pågår. f. Løftebukken skal ALLTID låses før det arbeides under kjøretøyet. Ikke under noen omstendighet skal personell være under kjøretøyet under heving eller senking, eller annen drift av løftebukken. BRUKSINSTRUKSJONER HEVING 1. Vær sikker på at instruksjonsmanual er lest og forstått før drift. 2. Kjøretøy skal alltid løftes på løftepunkter angitt Av kjøretøyprodusent 3. Plasser kjøretøyet mellom søylene 4. Juster svingarmer slik at kjøretøyet er plassert med gravitetssenter ballansert mellom løftepunkter på søylearmene 5. Heve kjøretøyet ved å presse UP på operatørpanelet til du er sikker på at løftearmer treffer løftepunkter under kjøretøyet. Påse at kjøretøyet er i balanse 12

13 6. Kontroller at låser er på og at kjøretøyet hviler på sikkerhetsmekanismen før arbeid påbegynnes 7. NB Husk å støtte opp kjøretøyet ekstra ved fjerning av tunge komponenter som vil endre vekt/gravitetsforholdet under bruk. SENKING 1. Kjør bukken litt opp for å frigjøre belastning på sikkerhetsmekanismen 2. Påse at begge søyler løfter likt. 3. Dra i sikkerhetswire på hver søyle for å åpne sikkerhetslåsen, Gå rundt løfteområdet 4. Senk løftearmene ved å trykke på OIL DRAIN spak. 5. Før kjøretøyet kjøres vekk, må svingarmer på plass og andre hindringer være fjernet. VEDLIKEHOLD Løftebukken har 12 mnd kvalitetsgaranti. Dersom du opplever feil eller malfunksjon innen garantiperioden vil vi erstatte defekt del eller hele verktøyet. Produsent/Forhandler påtar seg intet ansvar for feil eller mangler som oppstår pga feil montering eller bruk, herunder overvekt, mangelfullt underlag, normal slitasje eller mangelfullt vedlikehold. 1. DAGLIG KONTROLL Bruker/eier skal daglig kontrollerer verktøyet. Spesielt sikkerhetsfester skal kontrolleres daglig før bruk for å avdekke feil som kan resultere i skader på materiell, bygninger og personer. Kontroller sikkerhetsmekanismen visuelt og hørbart før drift Kontroller hydrauliske koblinger og slanger for lekkasjer Kontroller kjedefester, kabelfester, wirefester og el.kabling for eventuelle skader. Kontroller fester/bolter, skruer og muttere. Om nødvendig skal disse ettertrekkes Kontroller svingarmer 2. UKENTLIG VEDLIKEHOLD Kontroller at bevegelige deler er rengjort. Kontroller sikkerhetsmekanismen som tidligere beskrevet Kontroller hydraulisk oljenivå ved å la hjultrallene gå til topps. Dersom disse ikke når maks. høyde må mer hydraulisk olje fylles. Sjekk for oljelekkasjer Kontroller og skru til skruer og muttere 3. MÅNEDLIG VEDLIKEHOLD Kontroller at ingen skruer/fester er løse Kontroller hydraulisk system for lekkasjer og trekke til løse unioner om nødvendig Kontrollere smøring og slitasje på bolter, unioner, bæringer, ruller og alle bevegelige deler. Ved eventuelle feil eller stor slitasje, skal disse erstattes med orginale reservedeler Sett inn wire med fett 4. ÅRLIG VEDLIKEHOLD Tøm oljetanken, skift hydraulisk olje. Skift oljefilter 13

14 Ved å utføre ovennevnte vedlikeholdsprosedyre er du sikret at utstyret til enhver tid fungerer tilfredstillende FEILSØKING 1. MOTOR VIL IKKE GÅ Sikring ryker A. Motorvernbryter eller sikring er gått. Skift denne : NB 16Amp Treg sikring B. Motorvernbryter er overbelastet. Vent til motor er kjølnet C. Feil I elektrisk anlegg. Kontakt elektriker D. Feil på start/stop bryter. Kontakt elektriker 2. MOTOR GÅR MEN VIL IKKE LØFTE A. Obstruksjon i ventilbryter. Trykk senkespak ned, samtidig som UP bryter holdes inne i sek, - for å flushe hydraulikksystemet. B. Kontroller klaring mellom aktivatorer på senkespak C. Fjern ventilhode og rens ventil og sete D. Lavt oljenivå. Oljenivå skal være rett under vent cap når bukken er nede E. Seteventil stenger ikke og lekker olje tilbake til tank. Konf (Konf.felles hydr.komponenter) 3. OLJE BLÅSER UT AV VENTIL PÅ KRAFTENETEN A. Oljereservoar er for fullt B. Bukken senkes for raskt i overbelastet tilstand 4. MOTOR SKURRER OG VIL IKKE GÅ A. Vifteimpeller er skadet. Ta ut og rett opp B. Elektrisk feil. Kontakt elektriker C. For lite spenning. Kontakt elektriker D. Slitte børster. Kontakt elektriker E. Overbelastning 5. LØFTEANORDNING GÅR OPP OG NED A. Luft I det hydrauliske system. Kjør til topps og senk til laveste nivå. Gjenta dette flere ganger uten å overopphete strømenheten 8. OLJELEKKASJER A. Kraftenheten : Dersom kraftenheten lekker olje fra monteringsflens på tanken, kontroller oljenivå i tanken. Nivået skal være ca 5 cm lavere enn flensen på tanken. Benytt en skrutrekker til å måle. B. Sylinderpakning: Denne kan være ute av posisjon. Reparer pakning eller skift sylinder C.Sylinder pusteventil: Stempelpakning er skadet eller ute av posisjon. Reparer eller skift sylinder, - Konf. manual 9. UNØDIG STØY Smøring Påse at sylinder tralle assy og kabeltraller løper fritt uten obstruksjoner For høy belastning på bolter eller sylindere 14

15 FELLES KOMPONENTER HYDRAULIKK (feilsøking) SCANLIFT løftebukker er utstyrt med en rekke felles kvalitetskomponenter. Spesiellt hyraulikkaggregat og pumper er felles. Ved eventuelle feil, konf. Potensielle årsaker og respektiv korreksjon Problem Bukken vil ikke løfte Sikring ryker Handling Sjekk at El tilkobling er korrekt utført 230V/50hZ 16 Amp, 1 fas Er det strøm til kontrollpanelet. Sjekk kondensator Sjekk el.tilkoblinger og kabelsko, sikringer NB 16 Amp Treg sikring Motor slurrer Bukken vil ikke løfte Hydraulikkoljen sirkulerer tilbake til tank. Hydraulikkoljen går i retur til tank. Bukken vil ikke løfte Hydraulikkpumpe Seteventil lekker. Skru ut og gjør ren. Sjekk også at tilbakeslagsventil tetter. Ta ut og kontroller Bukken vil ikke løfte Juster sikkerhetsventil for oljetrykket. Returventil Hudraulikkolje (Manuell/Elektronisk), konf. modell Juster senkehastighet Juster senkehastighet. Inn= sakte, ut = hurtig Sjekk oljenivå med peilepinne Bukken vil ikke ned Bukken siger På EL.senk, sjekk at solenoid utløser. Sjekk ventil.sjekk at senkeventil stenger Tilbakeslagsventil. 15

16 Motor vil ikke gå Bukken siger Sjekk motorkonfigurasjon Om Motor er konfigurert for 220V/50hZ. Sjekk kondensator. 2 stk, eventuelt skift disse. NB 16 Amp- Treg sikring Senkeventil manuell type. ØKO El senk (E Type) er utstyrt med solenoid som Utløser returventil elektronisk. Sjekk ventil og bytt om nødvendig SCANLIFT Hovedsikring ryker Lekkasjer Overbelastninger Slitedeler Skift til trege sikringer og påse at kabeltversnitt er adekvat samt at spenningsfall ikke overstiger 10%. NB Treg sikring Sjekk regelmessig for eventuelle oljelekkasjer. Ved eventuelle lekkasjer, lokaliser denne, og skift eventuelt pakninger. Påse at kjøretøyet monteres korrekt på bukken. Konf. Instruksjonsmanual for kjøretøyretning Kontroller regelmessig at alle mekanisk bevegelige deler er godt smurt og at bolter er godt tiltrukket og låst med låsemuttere. Husk å holde wire godt innsmurt med fetty/grease Hydraulikkolje Benytt kun hydraulikkolje for bruk på løfteutstyr. AW32 for vinter, AW46 for sommer eller varme driftsforhold. Hydraulikkolje skal skiftes årlig, sammen med hydraulikkfilter på sugerør i bunn av tanken. Sjekk oljen for forurensninger Ekstra ansvar Kontakt Påse at løfteutstyret kun benyttes av personell som har fått opplæring. Ved eventuelle feil, skal løfteutstyret gjøres uvirksomt og frakobles elektrisk. Kjøretør som ikke er under arbeide skal ikke stå lagret på løftebukken, men senkes til laveste nivå. Ved behov for assistanse, kontakt oss. NB: HUSK Å NOTERE SERIE # på LØFTEBUKKEN VED HENVENDELSE. Send gjerne bilde av del/problem 16

17 MÅLTEGNINGER SCANLIFT EE-6253/ Bunnramme 17

18 6253A/6254A Assymetriske labber SCANLIFT EE-6213/6214 NB: Assymetrisk labber skal monteres foran (lengst fremme I kjøreretningen), for å støtte motordelen på kjøretøyet. Bruk av assymetriske labber forskyver bilens gravitetesenter bakover, - og muliggjør større døråpning mens kjøretøyet er montert på bukken. 18

19 EE-6213/ Toppramme SCANLIFT 19

20 MONTERINGSANVISNINGER SCANLIFT FOR EE-6213/6214 *************************************************************************************************************** 20

21 PLASSBEHOV (FOR 6213A/6214A, 6253A/6254A, 6253/6254) SCANLIFT 21

22 HYDRAULISK TILKOBLING SCANLIFT 6253/6254, 6253A/6254A *************************************************************************************************************** 6213/ A/6214A 22

23 INSTALLASJON AV WIRE 6253/6254, A/6254A 4. Løft bæretraller ca. 800mm over gulvnivå. 5. Påse at sikkerhetsmekanismen er låst på begge sider før wire trekkes på plass. 6. Bæretrallene på begge sider må ha same avstand til gulv før arbeidet fortsettes. 7. Konf. Anvisning diagram for montering av wire 8. Når wire er på plass, juster på begge sider til disse er like stramme. Finjustering kan gjøres under prøvekjøring uten belastning 9. Sett in wire og kjede med grease etter at disse er montert på plass. (Dette er svært viktig!.) 23

24 6213/ A/6214A Trekk til/løsne for å justere wire 24

25 EL. KOBLINGSSKJEMA 6254 Med Bunnramme NO CODE NAME TYPE AND SIZE Q TY REMARK 1 KM Rele CJX-1210/AC SB PUSH BUTTON LA M MOTOR 380V, 220V, 2.2KW 1 4 FU FUSE 2A 1 5 FU1 FUSE 220V-32A, 380V-16A 3, 2 6 FU2 FUSE 1A 1 7 HK SWITCH LW26GS SQ LIMIT SWITCH ME HL LAMP AD17-22-AC JBK TRANSFORMER JBK3-63VA 1 NB: Konf oss dersom ikke el-tegning på el-skap er i samsvar med levert utstyr 25

26 6214 Med Toppramme NO CODE NAME TYPE AND SIZE Q TY REMARK 1 KM RELAY CJX-1210/AC SB PUSH BUTTON LA M MOTOR 380V, 220V, 2.2KW 1 4 FU FUSE 2A 1 5 FU1 FUSE 220V-32A, 380V-16A 3, 2 6 FU2 FUSE 1A 1 7 HK SWITCH LW26GS SQ1 LIMIT SWITCH TZ HL LAMP AD17-22-AC JBK TRANSFORMER JBK3-63VA 1 11 SQ2 LIMIT SWITCH D4MC

27 MANUELL SENKING VED STRØMSTANS SCANLIFT Med belastning på bukken: a. Skru ut fitting (på motsatt side av hydraulikkutløpet) for å koble denne til en manuell hydraulikkpumpe. b. Bruk hydraulikkpumpen til å gi hydraulikksylindere trykk nok til å heve bæretralle nok til å fjerne trykket på sikkerhetsmekanismen 27

28 C. Trekk sikkerhetwire/mekanisme som er montert i hver søyle (Bildet viser E-senk) d. Benytt senkespaken for å senke (Bildet viser E-Senk) 28

29 KONFIGURASJONSOVERSIKT EE6253 EE6253A EE6254E EE6254 EE6254A EE6213 EE6213A EE6214E EE6214 EE6214A Pos MODEL Standard Økonomi El-senk Standard Økonomi Standard Økonomi El-senk Standard Økonomi 1 1 Løftekapasitet 3200 kg 3200kg 4000 kg 4000kg 4000 kg 3200 kg 3200 kg 4000 kg 4000 kg 4000 kg 2 Asymmetrisk 3 Symmetrisk 4 Løftehøyde 1900 mm 1900 mm 5 Minste høyde 100 mm 100 mm 6 Byggehøyde 2826 mm 3880 mm 7 Innv.Bredde 2838 mm 2838 mm 8 Løftehastighet 50 sek 50 sek 9 Oljetrykk 18 Mpa 21Mpa 18Mpa 21Mpa 10 El-VAC V/50/-1/3HP 16A V/50/-1/3HP 16A 11 Type Armfester Fig 12 Fig 11 Fig 12 Fig 12 Fig 11 Fig 12 Fig 11 Fig 12 Fig 12 Fig Type løftearm Fig 14 Fig 13 Fig 14 Fig 14 Fig 13 Fig 14 Fig 13 Fig 14 Fig 14 Fig Auto Senk 14 Manuell utløser 15 Gj.Høydereg. Fig 21 Fig 21 Fig 21 Fig 21 Fig 21 Fig Adaptersett last Fig 20 Fig 20 Fig 20 Fig Motor Fig 16 Fig 15 Fig 16 Fig 16 Fig 15 Fig 16 Fig 15 Fig 16 Fig 16 Fig ABS OP Panel 19 Anti Trykkfallventil 20 Nivåbryter 21 Kjedebeskytter 22 Type festesko Fig 17 Fig 18 Fig 17 Fig 17 Fig 18 Fig 17 Fig 18 Fig 17 Fig 17 Fig Tilleggsutstyr Fig 19 Fig 19 Fig 19 Fig 19 Fig 19 Fig Tåbeskytter 25 CE merket 26 Bunnramme 27 Toppramme 29

30 Fig.11 Fig. 12 Fig.13 Fig.14 Fig.15 Fig.16 Fig.17 Fig.18 Fig.19 Fig.20 Fig.21 30

31 SKIFTE AV SYLINDERPAKNINGER HYDRAULIKK SCANLIFT Ved eventuelle lekkasjer av olje i hydraulikksylindere (Kan oppstå etter lenger tids bruk), bår sylinderpakninger skiftes. Følgende fremgangsmåte benyttes. Pakningsringen sitter i topp på hver hydraulikksylinder i hver søyle Isoler sylinder med lekkasje Skru opp sylindertopp/pakningsholder Trekk ut stempel. Pakningene er plassert i enden på stempelet Fjern pakninger trinnvis og erstatt med nye pakninger Skyv inn hydraulikkstempelet, skru til krage og fest deler. 31

32 SCANLIFT CE-SERTIFIKAT 32

33 SCANLIFT 33

34 SAMSVARSERKLÆRING SAMSVARSERKLÆRING Vi erklærer herved at nedenstående løftebukker i denne erklæring er i samsvar med EC direktiver: 2006/95/EC (LVD, / 98/37/EC, / 73/23/EEC 1. Testet i henhold til følgende EN standarder: EN1493:1998 / BS EN : Teknisk referansenummer Kontrakt OUECE /28 3. Sertifikat nummer: GB/1067/1922/09/Issue 1 4. Produsent: Ever-Eternal Garage Equipment CO.,LTD North YUINLIAN Rd Wujiang E.D.Z Jiangsu P.R. CHINA 5. Produkt: SCANLIFT Hydrauliske løftebukker. Modeller: 6. Importør: Tireline AS Ringeriksveien 243 Postboks Vøyenenga NORGE Foretaksnummer: Korrekt oversettelse bekreftes. Vøyenenga Carl E Fuglesang Daglig leder 34

35 Notater - Driftslogg SCANLIFT - 35