Brukermanual LABBER. Installasjon drift og vedlikehold MODEL. SL322 3,2 Ton SL402 4 Ton BM Bunnramme Manuell TM Toppramme Manuell SCANLIFT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual LABBER. Installasjon drift og vedlikehold MODEL. SL322 3,2 Ton SL402 4 Ton BM Bunnramme Manuell TM Toppramme Manuell SCANLIFT"

Transkript

1 Brukermanual Installasjon drift og vedlikehold MODEL SL322 3,2 Ton SL402 4 Ton BM Bunnramme Manuell TM Toppramme Manuell LABBER BM/TM - Standard Symetrisk BMA/TMA Asymetrisk labber 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 GARANTI OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 INSTALLASJONSLOGG... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 ADVARSLER... 6 INTRODUKSJON... 7 TEKNISK DATA... 8 INSTALLASJON... 9 NØDVENDIG VEKTØY OG UTSTYR... 9 FØR INSTALLASJON... 9 TRINNVIS INSTALLASJON... 9 SIKKERHETSANRETNING DRIFT FØR NORMAL DRIFT BRUKSINSTRUKSJONER VEDLIKEHOLD FEILSØKING FELLES KOMPONENTER HYDRAULIKK (feilsøking) MÅLTEGNINGER SL322/SL402 - Bunnramme SL322/SL402 BM A Bunnramme Manuell Assymetriske labber SL322/SL402 TM Toppramme Manuell senkemekanisme MONTERINGSANVISNINGER FOR SL322/SL402 BM og TM (Bunnramme manuell og Toppramme manuell) PLASSBEHOV (FOR SL322/SL402 Topp og Bunnramme) HYDRAULISK TILKOBLING SL322/402 Bunnramme SL322/402 Toppramme INSTALLASJON AV WIRE Bunnramme Toppramme EL. KOBLINGSSKJEMA SL322/SL402 TM Toppramme Manuell senkemekanisme MANUELL SENKING VED STRØMSTANS KONFIGURASJONSOVERSIKT SKIFTE AV SYLINDERPAKNINGER HYDRAULIKK CE-SERTIFIKAT SAMSVARSERKLÆRING Notater - Driftslogg

3 GARANTI OG LEVERINGSBETINGELSER Denne bruksmanual er utferdiget på grunnlag av spørsmål og driftserfaringer fra mange installasjoner og driftstimer. Vi tar forbehold om modellendringer, driftssituasjoner og feil som kan oppstå, uten at disse er beskrevet i manualen. Ved tvil, ta kontakt med leverandør og/eller annet sertifisert personell for montering og godkjenning av løfteutstyr. SCANLIFT løfteutstyr er produsert under strenge kvalitetskrav. Alle løftebukker testes mekanisk med testlast før de forlater fabrikk. Som alt annet hydraulisk/mekanisk utstyr er løftebukken utsatt for mekanisk slitasje over tid, - og krever regelmessig kontroll, ettersyn og vedlikehold. Mangelfullt vedlikehold og feil bruk kan ugyldiggjøre garanti. Løftebukken har 12 mnd. garanti fra kjøpsdato. Fabrikkgaranti gjelder feil på deler som viser seg defekte som nye eller innenfor garantiperioden ved normal bruk. Deler erstattes fritt levert uten kostnader for kunde. Eventuelt arbeid er ikke dekket av fabrikkgarantien. Garantireparasjoner som ikke er avtalt på forhånd er på eiers ansvar. Reklamerte deler skal returneres oss for inspeksjon etter utskifting om ikke annet er avtalt. Det er brukers ansvar å påse at utstyret benyttes i samsvar med driftsmanualen og at virksomheten og utstyret er forsikret der dette er påkrevet. Selger er fritatt for konsekvensielle skader, skader på personer og ting, også overfor 3 de person. Det er brukers ansvar å holde egne interesser forsikret der dette er nødvendig. Ved mottak av leverte varer, kontroller umiddelbart at alle deler er medlevert. Ved eventuelle mangler, kontakt oss snarest, senest inne 1 uke etter mottak av varen. Eventuell retur av leverte varer kun etter avtale med leverandør. Varer skal returneres i orginalemballasje (Montasjeramme), etter avtale, og returneres for kjøpers regning dersom ikke annet er avtalt. Alt løfteutstyr i drift utgjør en potensiell fare for operatør og materiell. Sørg for at eventuelle HMS krav er i etterfulgt. Benytt sertifisert personell til montering og sertifisering. Vi ønsker deg til lykke med din nye løftebukk som ved godt vedlikehold og ettersyn vil tjene deg i mange år Skui 10.August

4 INSTALLASJONSLOGG Ved installasjon, noter produksjonsdata på løftebukken Enhet # Serie # Produksjonsdato Følgende personer har fått opplæring I drift og vedlikehold av løftebukken. vært utført av kvalifisert teknisk personell. Kurset har Teknisk ansvarlig.. Model # : Serie # : Kunde: Installasjonsdato: Vi bekrefter herved at ovennevnte maskin er korrekt installert. Alle funksjoner har vært kontrollert med tillegg av alle sikkerhetsinnretninger. Alle funksjoner er funnet i orden og driftspersonell har fått nødvendig opplæring Installasjonsdato: Autorisert personell: Kunde

5 SIKKERHETSINSTRUKSJONER SCANLIFT ( SKAL GJENNOMLESES FØR ANLEGGET SETTES I DRIFT) 1. Løftebukken skal ikke monteres på underlag av asfalt 2. Les og forstå alle sikkerhetsinstruksjoner og alarmer før drift. 3. Løftebukken, I standard versjon, er ikke beregnet for utendørs bruk 4. Hold hender og føtter vekk fra bevegelige deler. Hold føtter unna når bukken senkes 5. Løftebukken skal kun benyttes av kvalifisert personell. Disse skal være opplært I drift og vedlikehold av løftebukken. 6. Bekledning er viktig ved betjening av maskinen. Pass på IKKE å bære løse plagg, remmer eller løse ender som kan henge seg opp i bevegelige deler 7. Området rundt løftebukken må være fritt for objekter som kan komme I veien. Området må være ryddig og rent i god avstand fra løfteområdet. 8. Løftebukken er designet for kun å løfte beskrevne enkeltobjekter innenfor angitt løftekapasitet. 9. Påse at sikkerhetsforanstaltninger er I bruk og aktiv før arbeid på, under eller ved siden av kjøretøyet påbegynnes. 10. Kjøretøyet må være korrekt plassert og balansert på løftebukken ihht. Kjøretøyets instruksjoner for plassering av støttepunkter for heving/jekking av kjøretøyet. 11. Påse at alle funksjoner på løftebukken fungerer ihht. produsentens instruksjoner 12. Senk søylene til laveste nivå etter avsluttet arbeid. Ikke la kjøretøyet stå hevet når det ikke arbeides på dette. 13. Løftebukken må ikke modifiseres eller endres uten produsentens samtykke 14. Dersom løftebukken trer ut av normal drift skal all strøm frakobles, - og utstyret gjøres uvirksomt ved frakobling/sperring. Anlegget tømmes for olje som deponeres på forsvarlig vis. 15. Dersom løftebukken forblir uvirksom over lenger tid bør følgende prosedyre følges: a. Frakoble energikilde - Strøm; b. Tøm kontrolltanken for væske. c. Sett inn bevegelige deler med lett olje eller korrosjonsbestandig spray. 5

6 ADVARSLER Alle advarsler på anlegget er montert for å henlede oppmerksomhet mot farlige situasjoner, - med henblikk på å unngå disse. Alle plater/merker med advarsler skal holdes rene og byttes ut ved skader eller rift, slik at disse til enhver tid er lett forståelige. Les alle advarsler og forsikre deg om at disse er forstått og husket. 6

7 INTRODUKSJON Denne manualen er utferdiget for å gi eier og bruker av løftebukken kunnskap om riktig bruk av anlegget. Les manualen og forstå denne før løftebukken tas i bruk, - og følg instruksjonene som er angitt. Dette er nødvendig for sikker bruk og vil forlenge levetiden på utstyret. Den elektriske/hydrauliske løftebukken er satt sammen av to symmetriske vertikalmonterte søyler som må festes forsvarlig til underlaget. Heiseanretningen befinner seg inne i hver søyle. Heisen driftes av en el-motor som driver en hydraulisk pumpe. Denne leverer væske under trykk til hver sylinder inne i søylene som hever/senker bukkene, via et kjede. Først en hoversylinder, dernest slavesylinder. 2 syler- bukken er utviklet for å løfte kjøretøy med maksimumvekt som angitt nedenfor All annen bruk er forbudt. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå direkte, eller indirekte av uautorisert bruk, eller ved bruk til andre formål enn som beskrevet i manualen. SYMMETRISK Vs. ASYMMETRISK Denne manualen dekker manuelle bukker med symmetriske og D asymmetriske labber. Ved bruk av asymmetriske labber, skal disse B C G F E monteres for bruk på kjøretøyets fremre løftepunkter. Asymmetriske labber forskyver kjøretøyets gravitets-senter bakover og vil gi feil belastning på søyler dersom ikke disse monteres som anvist. Påse at A kjøretøyet har gravitets-senter så nære søylesenter som mulig slik at ikke kjøretøyet vipper. H Del Beskrivelse Del Beskrivelse A Motor/ hydraulikkaggregat E Heisefeste B Operatørpanel F Løftearm C Hovedsøyle G Løftepunkter D Toppramme/Nivåbryter H Sikkerhetsutløser 7

8 TEKNISK DATA 322BM 402BM 322TM 402TM Løftekapasitet 3,2 ton 4 ton 3,2 ton 4 ton Løftehøyde 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm Min.høyde 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm Total høyde Nyttehøyde 2826 mm 2826 mm 3882 mm 3648 mm 3882 mm 3648 mm I.søyleavstand 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm Hastighet 50 sek 50 sek 50 sek 50 sek Motor 2,2kW 2.2 kw 2,2 kw 2.2 kw E.Ansl. 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 Vekt 675 kg 705 kg 720 kg 760 kg Oljetrykk 18 bar 18 bar 18 bar 18 bar 322/402TM- Toppramme 322/402BM - Bunnramme 8

9 INSTALLASJON NØDVENDIG VEKTØY OG UTSTYR Passende løfteutstyr, jekketralle Hydraulikkolje for garasjeutstyr AW 32 eller 46 (Viskositet) Kritt, merkeutstyr og målebånd. Slagbor med 18mm bit. Skiftenøkkel og fastnøkler. Festetang (Vice grip). FØR INSTALLASJON 1. Kontroller alle komponenter, samt at alle deler er medlevert. Kontakt oss/forhandler umiddelbart om noe mangler eller ved visuelle feil/transportskader 2. Installasjon, justering og innkjøring skal kun utføres av kvalifisert personell. 3. Søylebukken skal monteres på et plant, rett og stabilt betongunderlag. Underlaget bør være armert med min. tykkelse 15 cm. og strekke seg min 1,5 meter I diameter fra senter på hver søyle. 4. Underlaget bør være glatt og plant I alle retninger. Min 5mm høydeforskjell. 5. Etter utpakking av alle komponenter, plasser disse nær stedet hvor bukken skal monteres Fjern emballasje og strapping Fjern bånd og transportsikring fra søylene. NØDVENDIG PLASS Konf. Tegning side 21 for detaljer vedr. plassbehov. TRINNVIS INSTALLASJON VENNLIST LES ALLE INSTRUKSJONER FØR MONTERING PÅBEGYNNES. STEP 1 : BESTEM LOKALISERING OG MERK AV PÅ UNDERLAGET MED KRITT 1. Bestem side bukken skal betjenes fra og hvor strømtilførsel skal kobles til. 2. Når plassering er bestemt, bruk kritt til å merke av plassering for søyler, samt bukkenes bevegelser langs gulvet i begge retninger og hver posisjon. 3. Kontroller igjen alle mål og påse at basis for hver søyle er rektangulær og overenstemmende med krittlinjen. 9

10 STEP 2 : MONTER SØYLEN MED STRØMTILFØRSEL FØRST, DERNEST SØYLE NR 2 1. Drill boltehull I betongunderlaget med slagboret. Sørg for at riktig diameter på bor benyttes og at hullet er tight for godt feste av bolter. Kontroller eventuelle glidninger over tid. 2. Fjern alt støv, skitt og slam fra borehullet og påse at søylene ikke kommer ut av posisjon 3. Dersom det er nødvendig a justere høyden under baseplaten (kimse opp), påse at boltene tetter hullet og har godt feste når disse trekkes til. 4. Med skiver og bolter på plass, sett mutter på boltene og trekk til 150 nm omdreininger med uret, slik at dette fester baseplaten mot underlaget. Det skal ikke benyttes slagdrill til dette. 5. Monter søyle nr 2. på samme måte som beskrevet ovenfor 1, 2, 3, 4. STEP 3: MONTER OVERLIGGER (Toppramme), Underligger (Bunnramme) 1. Benytt en truck eller annen innretning til å løfte overligger på plass på søylene (toppramme). Fest denne med medleverte bolter, skiver, springskiver og muttere. STEP 4: MONTER STRØMTILFØRSEL OG KONTROLLBOKS Fest strømtilførselen til den søylen som denne skal festes til med medlevert skruer. STEP 5: INSTALLER HYDRAULIKKSLANGE Monter hydraulikkledningene som beskrevet på side 19, påse at slangene er rene og uskadet og at disse ikke utsettes for mekaniske slitasje fra bevegelige deler/wire. STEP 6: MONTERING AV WIRE Konf Fig Hev og lås hver løftetralle I ca. høyde 800mm over gulvnivå.. 2. Påse at løftetrallene er låst på sikker måte før arbeidet med montering av kabler starter. 3. Løftetrallene må ha samme avstand fra gulv før arbeidet starter. 4. Med samme gulvhøyde for begge løftetraller, legg kabler som beskrevet 5. Deretter spennes kabler slik at disse har samme strekkstyrke på begge sider. Wirekabel skal utjevner belastningen på hver søyle under drift og bør justeres etter en tids bruk. NB: Skal settes inn med fett 10

11 STEP 7: INSTALLASJON AV LØFTEARMER Installer svingarmene ved å benytte medleverte pinner. Sjekk at låsemekanismen virker SL402BM/TM SL322BM/TM STEP 8: FYLL RESERVOAR MED OLJE benytt kun olje av godkjent kvalitet, AW32 til 46 eller bedre (Avhengig av temperatur) STEP 9: KOBLE TIL STRØM ADVARSEL: Elektrisk installasjon skal utføres ihht. Gjeldende regler og normer, - og utføres av sertifisert elektriker Tilkobling av Bunnramme og toppramme er lik, med unntak av tilkobling av høydebrytere for bukk med toppramme 11

12 SIKKERHETSANRETNING Løftetralle Løftefjær Sikkerhetslås Holdeplate Låsesylinder Utløser DRIFT ADVARSEL: LØFTEBUKKEN SKAL IKKE TESTES MED MED KJØRETØY PÅ BUKKEN. KJØR BUKKEN FLERE GANGER OPP OG NED FOR Å FORSIKRE OM AT FESTER OG SIKKERHETSBRYTERE KLIKKER PÅ PLASS, SAMT AT LUFT FORLATER SYLINDERENE. NB: IKKE STANS BUKKEN UNDER SENKING FOR Å FORTSETTE ARBEIDE UTEN AT DEN IGJEN HEVES SLIK AT ALT SIKKERHETSMEKANISMEN ER AKTIV. ALDRI ARBEIDE UNDER KJØRETØY UTEN AT SIKKERHETSMEKANISMEN ER AKTIV 12

13 FØR NORMAL DRIFT a. Kontroller rør, slanger, forbindelser, bolter og muttere. Maskinen skal kun benyttes dersom den er fri for lekkasjer. Ved lekkasjer, feilsøk og utbedre før bukken tas i bruk b. Dersom sikkerhetsfunksjoner ikke virker, skal bukken kobles ut av drift. c. Påse at kjøretøyets gravietssenter ligger innenfor løfteområdet på bærearmene, så sentrert som mulig. Bukken må ikke under noen omstendighet benyttes dersom ikke kjøretøyet er balansert plassert på bukken. Produsent/forhandler fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå pga feil plassering av kjøretøy på bukken. d. Driftsoperatør skal stå på et sikkert sted under heving og senking av bukken. e. Når kjøretøyet, eller bukken er hevet til ønsket nivå, skal hovedstrømbrytes skrues AV før det arbeides på kjøretøyet. Dette for å unngå at uautorisert personell starter bukken mens arbeid pågår. f. Løftebukken skal ALLTID låses før det arbeides under kjøretøyet. Ikke under noen omstendighet skal personell være under kjøretøyet under heving eller senking, eller annen drift av løftebukken. BRUKSINSTRUKSJONER HEVING 1. Vær sikker på at instruksjonsmanual er lest og forstått før drift. 2. Kjøretøy skal alltid løftes på løftepunkter angitt Av kjøretøyprodusent 3. Plasser kjøretøyet mellom søylene 4. Juster svingarmer slik at kjøretøyet er plassert med gravitetssenter ballansert mellom løftepunkter på søylearmene 5. Heve kjøretøyet ved å presse UP på operatørpanelet til du er sikker på at løftearmer treffer løftepunkter under kjøretøyet. Påse at kjøretøyet er i balanse 6. Kontroller at låser er på og at kjøretøyet hviler på sikkerhetsmekanismen før arbeid påbegynnes 7. NB Husk å støtte opp kjøretøyet ekstra ved fjerning av tunge komponenter som vil endre vekt/gravitetsforholdet under bruk. SENKING 1. Kjør bukken litt opp for å frigjøre belastning på sikkerhetsmekanismen 2. Påse at begge søyler løfter likt. 3. Dra i sikkerhetswire på hver søyle for å åpne sikkerhetslåsen, Gå rundt løfteområdet 4. Senk løftearmene ved å trykke på OIL DRAIN spak. 5. Før kjøretøyet kjøres vekk, må svingarmer på plass og andre hindringer være fjernet. 13

14 VEDLIKEHOLD Løftebukken har 12 mnd kvalitetsgaranti. Dersom du opplever feil eller malfunksjon innen garantiperioden vil vi erstatte defekt del eller hele verktøyet. Produsent/Forhandler påtar seg intet ansvar for feil eller mangler som oppstår pga feil montering eller bruk, herunder overvekt, mangelfullt underlag, normal slitasje eller mangelfullt vedlikehold. 1. DAGLIG KONTROLL Bruker/eier skal daglig kontrollerer verktøyet. Spesielt sikkerhetsfester skal kontrolleres daglig før bruk for å avdekke feil som kan resultere i skader på materiell, bygninger og personer. Kontroller sikkerhetsmekanismen visuelt og hørbart før drift Kontroller hydrauliske koblinger og slanger for lekkasjer Kontroller kjedefester, kabelfester, wirefester og el.kabling for eventuelle skader. Kontroller fester/bolter, skruer og muttere. Om nødvendig skal disse ettertrekkes Kontroller svingarmer 2. UKENTLIG VEDLIKEHOLD Kontroller at bevegelige deler er rengjort. Kontroller sikkerhetsmekanismen som tidligere beskrevet Kontroller hydraulisk oljenivå ved å la hjultrallene gå til topps. Dersom disse ikke når maks. høyde må mer hydraulisk olje fylles. Sjekk for oljelekkasjer Kontroller og skru til skruer og muttere 3. MÅNEDLIG VEDLIKEHOLD Kontroller at ingen skruer/fester er løse Kontroller hydraulisk system for lekkasjer og trekke til løse unioner om nødvendig Kontrollere smøring og slitasje på bolter, unioner, bæringer, ruller og alle bevegelige deler. Ved eventuelle feil eller stor slitasje, skal disse erstattes med orginale reservedeler Sett inn wire med fett 4. ÅRLIG VEDLIKEHOLD Tøm oljetanken, skift hydraulisk olje. Skift oljefilter Ved å utføre ovennevnte vedlikeholdsprosedyre er du sikret at utstyret til enhver tid fungerer tilfredstillende 14

15 FEILSØKING 1. MOTOR VIL IKKE GÅ Sikring ryker A. Motorvernbryter eller sikring er gått. Skift denne : NB 16Amp Treg sikring B. Motorvernbryter er overbelastet. Vent til motor er kjølnet C. Feil I elektrisk anlegg. Kontakt elektriker D. Feil på start/stop bryter. Kontakt elektriker 2. MOTOR GÅR MEN VIL IKKE LØFTE A. Obstruksjon i ventilbryter. Trykk senkespak ned, samtidig som UP bryter holdes inne i sek, - for å flushe hydraulikksystemet. B. Kontroller klaring mellom aktivatorer på senkespak C. Fjern ventilhode og rens ventil og sete D. Lavt oljenivå. Oljenivå skal være rett under vent cap når bukken er nede E. Seteventil stenger ikke og lekker olje tilbake til tank. Konf (Konf.felles hydr.komponenter) 3. OLJE BLÅSER UT AV VENTIL PÅ KRAFTENETEN A. Oljereservoar er for fullt B. Bukken senkes for raskt i overbelastet tilstand 4. MOTOR SKURRER OG VIL IKKE GÅ A. Vifteimpeller er skadet. Ta ut og rett opp B. Elektrisk feil. Kontakt elektriker C. For lite spenning. Kontakt elektriker D. Slitte børster. Kontakt elektriker E. Overbelastning 5. LØFTEANORDNING GÅR OPP OG NED A. Luft I det hydrauliske system. Kjør til topps og senk til laveste nivå. Gjenta dette flere ganger uten å overopphete strømenheten 8. OLJELEKKASJER A. Kraftenheten : Dersom kraftenheten lekker olje fra monteringsflens på tanken, kontroller oljenivå i tanken. Nivået skal være ca 5 cm lavere enn flensen på tanken. Benytt en skrutrekker til å måle. B. Sylinderpakning: Denne kan være ute av posisjon. Reparer pakning eller skift sylinder C.Sylinder pusteventil: Stempelpakning er skadet eller ute av posisjon. Reparer eller skift sylinder, - Konf. manual 9. UNØDIG STØY Smøring Påse at sylinder tralle assy og kabeltraller løper fritt uten obstruksjoner For høy belastning på bolter eller sylindere 15

16 FELLES KOMPONENTER HYDRAULIKK (feilsøking) SCANLIFT løftebukker er utstyrt med en rekke felles kvalitetskomponenter. Spesiellt hyraulikkaggregat og pumper er felles. Ved eventuelle feil, konf. Potensielle årsaker og respektiv korreksjon Problem Bukken vil ikke løfte Sikring ryker Handling Sjekk at El tilkobling er korrekt utført 230V/50hZ 16 Amp, 1 fas Er det strøm til kontrollpanelet. Sjekk kondensator Sjekk el.tilkoblinger og kabelsko, sikringer NB 16 Amp Treg sikring Motor slurrer Bukken vil ikke løfte Hydraulikkoljen sirkulerer tilbake til tank. Hydraulikkoljen går i retur til tank. Bukken vil ikke løfte Hydraulikkpumpe Seteventil lekker. Skru ut og gjør ren. Sjekk også at tilbakeslagsventil tetter. Ta ut og kontroller Bukken vil ikke løfte Juster sikkerhetsventil for oljetrykket. Returventil Hudraulikkolje (Manuell/Elektronisk), konf. modell Juster senkehastighet Juster senkehastighet. Inn= sakte, ut = hurtig Sjekk oljenivå med peilepinne Bukken vil ikke ned Bukken siger På EL.senk, sjekk at solenoid utløser. Sjekk ventil.sjekk at senkeventil stenger Tilbakeslagsventil. 16

17 Manuell senkeventil Senkeventil manuell type. ØKO El-senk (E-Type) er utstyrt med solenoid som Utløser returventil elektronisk. Sjekk ventil og bytt om nødvendig Motor vil ikke gå Sjekk motorkonfigurasjon Om Motor er konfigurert for 220V/50Hz. Sjekk sikringer og strømtilførsel, kabellengde og spenningsfall. Hovedsikring ryker Skift til trege sikringer og påse at kabeltversnitt er adekvat samt at spenningsfall ikke overstiger 10%. NB-Treg sikring Sjekk kondensator. 2 stk, eventuelt skift disse. NB 16 Amp- Treg sikring Lekkasjer Overbelastninger Slitedeler Sjekk regelmessig for eventuelle oljelekkasjer. Ved eventuelle lekkasjer, lokaliser denne, og skift eventuelt pakninger. Påse at kjøretøyet monteres korrekt på bukken. Konf. Instruksjonsmanual for kjøretøyretning Kontroller regelmessig at alle mekanisk bevegelige deler er godt smurt og at bolter er godt tiltrukket og låst med låsemuttere. Husk å holde wire godt innsmurt med fetty/grease Hydraulikkolje Benytt kun hydraulikkolje for bruk på løfteutstyr. AW32 for vinter, AW46 for sommer eller varme driftsforhold. Hydraulikkolje skal skiftes årlig, sammen med hydraulikkfilter på sugerør i bunn av tanken. Sjekk oljen for forurensninger Ekstra ansvar Påse at løfteutstyret kun benyttes av personell som har fått opplæring. Ved eventuelle feil, skal løfteutstyret gjøres uvirksomt og frakobles elektrisk. Kjøretør som ikke er under arbeide skal ikke stå lagret på løftebukken, men senkes til laveste nivå. 17

18 Kontakt Ved behov for assistanse, kontakt oss. NB: HUSK Å NOTERE SERIE # på LØFTEBUKKEN VED HENVENDELSE. Send gjerne bilde av del/problem SCANLIFT 18

19 MÅLTEGNINGER SL322/SL402 - Bunnramme 19

20 SL322/SL402 BMA Assymetriske labber EE-6213/6214 NB: Assymetrisk labber skal monteres foran (lengst fremme I kjøreretningen), for å støtte motordelen på kjøretøyet. Bruk av assymetriske labber forskyver bilens gravitetesenter bakover, - og muliggjør større døråpning mens kjøretøyet er montert på bukken. 20

21 SL322/SL402 - TM Toppramme Manuell senkemekanisme 21

22 MONTERINGSANVISNINGER FOR SL322/SL402 BM og TM (Bunnramme og Toppramme) 22

23 *************************************************************************************************************** PLASSBEHOV (FOR SL322/SL402 Topp og Bunnramme) M18*150 Ekspansjonsbolter 10 Stk M12*15 Skruer Styrke på fundament ca 3 kg/cm2 Armert beton 23

24 HYDRAULISK TILKOBLING SL322/402 Bunnramme 24

25 *************************************************************************************************************** SL322/402 Toppramme INSTALLASJON AV WIRE Bunnramme 25

26 4. Løft bæretraller ca. 800mm over gulvnivå. 5. Påse at sikkerhetsmekanismen er låst på begge sider før wire trekkes på plass. 6. Bæretrallene på begge sider må ha same avstand til gulv før arbeidet fortsettes. 7. Konf. Anvisning diagram for montering av wire 8. Når wire er på plass, juster på begge sider til disse er like stramme. Finjustering kan gjøres under prøvekjøring uten belastning 9. Sett in wire og kjede med grease etter at disse er montert på plass. (Dette er svært viktig!.) Toppramme Trekk til/løsne for å justere wire 26

27 EL. KOBLINGSSKJEMA SL322/SL402 Med Bunnramme NO CODE NAME TYPE AND SIZE Q TY REMARK 1 KM Rele CJX-1210/AC SB PUSH BUTTON LA M MOTOR 380V, 220V, 2.2KW 1 4 FU FUSE 2A 1 5 FU1 FUSE 220V-32A, 380V-16A 3, 2 6 FU2 FUSE 1A 1 7 HK SWITCH LW26GS SQ LIMIT SWITCH ME HL LAMP AD17-22-AC JBK TRANSFORMER JBK3-63VA 1 27

28 NB: Konf oss dersom ikke el-tegning på el-skap er i samsvar med levert utstyr SL322/SL402 TM Toppramme Manuell senkemekanisme NO CODE NAME TYPE AND SIZE Q TY REMARK 1 KM RELAY CJX-1210/AC SB PUSH BUTTON LA M MOTOR 380V, 220V, 2.2KW 1 4 FU FUSE 2A 1 5 FU1 FUSE 220V-32A, 380V-16A 3, 2 6 FU2 FUSE 1A 1 7 HK SWITCH LW26GS SQ1 LIMIT SWITCH TZ HL LAMP AD17-22-AC JBK TRANSFORMER JBK3-63VA 1 11 SQ2 LIMIT SWITCH D4MC

29 MANUELL SENKING VED STRØMSTANS Med belastning på bukken: a. Skru ut fitting (på motsatt side av hydraulikkutløpet) for å koble denne til en manuell hydraulikkpumpe. b. Bruk hydraulikkpumpen til å gi hydraulikksylindere trykk nok til å heve bæretralle nok til å fjerne trykket på sikkerhetsmekanismen 29

30 C. Trekk sikkerhetwire/mekanisme som er montert i hver søyle (Bildet viser E-senk) d. Benytt senkespaken for å senke (Bildet viser E-Senk) 30

31 KONFIGURASJONSOVERSIKT 322BM 322BMA 402BE 402BM 402BMA 322TM 322TMA 402TE 402TM 402TMA Pos MODEL Standard Økonomi El-senk Standard Økonomi Standard Økonomi El-senk Standard Økonomi 1 1 Løftekapasitet 3200 kg 3200kg 4000 kg 4000kg 4000 kg 3200 kg 3200 kg 4000 kg 4000 kg 4000 kg 2 Asymetrisk 3 Symetrisk 4 Løftehøyde 1900 mm 1900 mm 5 Minste høyde 100 mm 100 mm 6 Byggehøyde 2826 mm 3880 mm 7 Innv.Bredde 2838 mm 2838 mm 8 Løftehastighet 50 sek 50 sek 9 Oljetrykk 18 Mpa 21Mpa 18Mpa 21Mpa 10 El-VAC V/50/-1/3HP 16A V/50/-1/3HP 16A 11 Type Armfester Fig 12 Fig 11 Fig 12 Fig 12 Fig 11 Fig 12 Fig 11 Fig 12 Fig 12 Fig Type løftearm Fig 14 Fig 13 Fig 14 Fig 14 Fig 13 Fig 14 Fig 13 Fig 14 Fig 14 Fig Auto Senk 14 Manuell utløser 15 Gj.Høydereg. Fig 21 Fig 21 Fig 21 Fig 21 Fig 21 Fig Adaptersett last Fig 20 Fig 20 Fig 20 Fig Motor Fig 16 Fig 15 Fig 16 Fig 16 Fig 15 Fig 16 Fig 15 Fig 16 Fig 16 Fig ABS OP Panel 19 Anti Trykkfallventil 20 Nivåbryter 21 Kjedebeskytter 22 Type festesko Fig 17 Fig 18 Fig 17 Fig 17 Fig 18 Fig 17 Fig 18 Fig 17 Fig 17 Fig Tilleggsutstyr Fig 19 Fig 19 Fig 19 Fig 19 Fig 19 Fig Tåbeskytter 25 CE merket 26 Bunnramme 27 Toppramme 31

32 Fig.11 Fig. 12 Fig.13 Fig.14 Fig.15 Fig.16 Fig.17 Fig.18 Fig.19 Fig.20 Fig.21 32

33 SKIFTE AV SYLINDERPAKNINGER HYDRAULIKK SCANLIFT Ved eventuelle lekkasjer av olje i hydraulikksylindere (Kan oppstå etter lenger tids bruk), bør sylinderpakninger skiftes. Følgende fremgangsmåte benyttes. Pakningsringen sitter i topp på hver hydraulikksylinder i hver søyle Isoler sylinder med lekkasje Skru opp sylindertopp/pakningsholder Trekk ut stempel. Pakningene er plassert i enden på stempelet Fjern pakninger trinnvis og erstatt med nye pakninger Skyv inn hydraulikkstempelet, skru til krage og fest deler. 33

34 SCANLIFT CE-SERTIFIKAT 34

35 35 SCANLIFT

36 SAMSVARSERKLÆRING SAMSVARSERKLÆRING Vi erklærer herved at nedenstående løftebukker i denne erklæring er i samsvar med EC direktiver: 2006/95/EC (LVD, / 98/37/EC, / 73/23/EEC 1. Testet i henhold til følgende EN standarder: EN1493:1998 / BS EN : Teknisk referansenummer Kontrakt OUECE /28 3. Sertifikat nummer: GB/1067/1922/09/Issue 1 4. Produsent: Ever-Eternal Garage Equipment CO.,LTD North YUINLIAN Rd Wujiang E.D.Z Jiangsu P.R. CHINA 5. Produkt: SCANLIFT Hydrauliske løftebukker. Modeller: 6. Importør: Tireline AS Ringeriksveien 243 Postboks Vøyenenga NORGE Foretaksnummer: Korrekt oversettelse bekreftes. Vøyenenga Carl E Fuglesang Daglig leder 36

37 Notater - Driftslogg SCANLIFT - 37

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON

MODEL. Manual Installasjon drift og vedlikehold NORDIC NORDIC EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Manual Installasjon drift og vedlikehold MODEL EE-6264C/6263C LES HELE MANUALEN FØR INSTALLASJON Kontakt oss ved eventuelle spørsmål vedr. installasjon NORDIC 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P

4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P Installasjon, drift og vedlikehold 4-Søyler Løftebukk - Parkeringsbukk EE-6435P LES HELE MANUALEN OG PÅSE AT DRIFTOPERATØRER GIS NØDVENDIG OPPLÆRING. SØRG FOR AT DENNE ER FORSTÅTT. REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

Detaljer

6255E MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

6255E MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 6255E 2-Søyler med bunnramme Elektrisk regulerbar Løftekapasitet: 5000 kg MANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Les og forstå hele manualen før installasjon, oppstart og drift av løftebukken Innholdsfortegnelse

Detaljer

DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter - 1 -

DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30. Mellomløfter - 1 - DRIFTSMANUAL INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EEMR-30 Mellomløfter - 1 - Innholdsfortegnelse EEMR-30... 1 Eierinformasjon... 3 Installasjonskontroll... 3 Før installasjon... 4 Egenskaper... 4 Tekniske

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

MANUAL FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD MANUAL FOR INSTALLASJON, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2 SØYLET LØFTEBUKK Modeller: Nordic 6264C Nordic 6263C Les hele denne manualen før installasjonen, for å forsikre deg om en korrekt drift og lang levetid for

Detaljer

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX

Haulotte Arbeidsplattform Type Compact 8 10 12 DX INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE SELVGÅENDE ELEKTRISKE ARBEIDSPLATTFORMER MODELL OPTIMUM 8-10- 12 DX AJ Maskin AS, Ringeriksveien 516, 3538 Sollihøgda 1 INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Kombi-Pakker Orkel GP 1260 Agronic + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: (chassisnr. i hovedramme pakker v.side bakfra # XX XX 04 635...) Orkel AS Postboks 84 N - 7321 Fannrem

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no

Bona Belt HD by. Brukermanual Gulvkompagniet AS, Smestadveien 5, 0376 Oslo. Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompagniet.no Bona Belt HD by Brukermanual Forord Bona Belt HD Manual ADVARSEL: Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikker bruk og drift av maskinen. Unnlatelse av å lese denne håndboken før bruk, justering

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. CE Models. Third Edition Second Printing Part No. 97779NW med vedlikeholdsinformasjon Third Edition Second Printing Part No. 97779NW CE Models Tredje utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer