Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter"

Transkript

1 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Eierseksjonssameiet Saga Senter Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Saga Senter avholdes 9. april 2014 kl i Herredshuset, Gotaasalleen 6, 2050 Jessheim. Fra kl til vil styret informere sameierne og uformelle saker kan tas opp. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Godtgjørelse til styret foreslås satt til kr INNKOMNE FORSLAG Forslag fra styret: A. Husordensregler for sameiet B. Vedtektsendring bruksrett til p-plass C. Utredning om å bruke Det hvite hus på Sagatomta til fremtidig Grendehus. Forslag/saker fra sameiere D. Forbud mot lading av El-biler i garasjeanlegg E. Problem ved ferdsel trappesats og gangbro i vinter F. Speil i oppkjøring i garasjeanlegg G. Bruk av avfallsbeholder etter kl Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg bakerst 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Jessheim, 24. mars 2014 Styret i Eierseksjonssameiet Saga Senter Sunil Verma/s/ Ingun Aalborg Aas/s/ Børre Lian/s/ John Kennet Rustad/s/ Per Wikstad/s/

3 3 Eierseksjonssameiet Saga Senter ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden ekstraordinært sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Valgt Leder Sunil Verma Styremedlem Ingun Aalborg Aas Styremedlem Børre Lian Styremedlem John Kennet Rustad Styremedlem Per Wikstad Varamedlem Torkil Bjørn Varamedlem Gøran Mago Ramstad I tillegg har Gunnar Bakken fra Jessheim Byutvikling AS vært representert i styret som observatør med tale- og forslagsrett Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 4 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 118 boligsseksjoner og 5 næringsseksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i Ullensaker kommune. Adresse: Dampsaga Alle 2-32 Gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er Ernst & Young.

4 4 Eierseksjonssameiet Saga Senter STYRETS ARBEID Møteaktivitet Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden fra fjorårets ordinære sameiermøte. Utover dette har styremedlemmer holdt flere møter med leverandører om forskjellige service og vedlikeholdstilbud. Saker som styret har behandlet Sameie er fortsatt inne i det første driftsår og styret har de siste måneder hatt mye å ta fatt i. Styret har i perioden behandlet 52 saker, som hovedsakelig omhandler tilrettelegging for en trivsel med en god og stabil grunnlag for fremtiden. Storparten av tiden er dermed gått med til inngåelser av nye serviceavtaler for drift og vedlikehold av sameie. Av store prosjekter kan nevnes at Garasjeanlegg som er oppgradert for bedre sikkerhet. Nye porter og kameraovervåkning er installert. Styret har også besørget miljøtiltak i sameie. I samarbeid med utbygger har styret besørget at Sameie fortiden disponerer 6 stk gjeste parkeringsplasser. Sameiet vil motta i 2014 kr i refusjon fra Jessheim Byutvikling AS for port i garasjeanlegget. Service og vedlikeholdsavtaler i 2013 Drift og vaktmestertjenester inkl. brøyting - Bori Skjøtsel av grøntanlegg - Nordby Maskin Solskjerming Fasadeprodukter Ventilasjon - GE Heis Elevator Alarmutrykning Heis - Stanley Sequity Brannvarslingsanlegg ATEC Strøm og Fjernvarme - Hafslund Kabel-tv & Bredbånd JKTV/Romm Brannvarslingsanlegg Sosiale miljøtiltak/aktiviteter I forbindelse med styremøtet 19 desember hadde styret julemiddag etter møtet. Vedlikehold Det er ikke utført noe vesentlig vedlikehold i Når det gjelder vedlikehold har sameiet avtale med BORI AS om vaktmestertjenester og renhold. Bori utfører også snøbrøyting i sameie og besørger utarbeidelse av tilstandsrapport vedrørende vedlikehold og rengjøring som blir forelagt styret ukentlig/månedlig. Hjemmeside Sameiet har opprettet hjemmeside. Se

5 5 Eierseksjonssameiet Saga Senter Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr Sameiet har i 2013 vært i oppstartsfase. Avvik mot budsjett er ikke kommentert. Startkapital til sameiet fra boligseksjonene er ført i balansen som kortsiktig gjeld. Avregning fjernvarme mellom boligdel og næringsdel er ført i balansen. Avregning gjøres opp i Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er sameiets tilgjengelige midler, og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Sameiets arbeidskapital pr er kr Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

6 6 Eierseksjonssameiet Saga Senter KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. Energikostnad er basert på stipulerte kostnader. Forsikring Forsikringspremien for 2014 er kr ,- Lån Sameiet har ikke lån. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert følgende endringer fra : Felleskostnader brøkfordelt boligseksjoner reduseres med ca 19% Kabel-tv reduseres med kr 40 til kr 249 pr leil. pr mnd. Felleskostnader likedelt pr seksjon økes med kr 143 til kr 334 pr seksjon pr mnd. Fjernvarme vil bli korrigert når innbyrdes avregning mellom boligdelen og næringsseksjonen er fastsatt. Felleskostnader for næring vil være uendret. I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Jessheim, 24.mars.2014 Styret i Eierseksjonssameiet Saga Senter Sunil Verma/s/ Ingun Aalborg Aas/s/ Børre Lian/s/ John Kennet Rustad/s/ Per Wikstad/s/

7 7 Eierseksjonssameiet Saga Senter

8 8 Eierseksjonssameiet Saga Senter

9 9 Eierseksjonssameiet Saga Senter EIERSEKJONSSAMEIET SAGA SENTER RESULTATREGNSKAP FRA STIFTELSESDATO Note Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

10 10 Eierseksjonssameiet Saga Senter EIERSEKJONSSAMEIET SAGA SENTER BALANSE EIENDELER Note 2013 OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer 520 Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Brenselsregnskap Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 Garantiansvar 0 Jessheim, 24.mars.2014, STYRET FOR EIERSEKJONSSAMEIET SAGA SENTER Sunil Verma/s/ Ingun Aalborg Aas/s/ Børre Lian/s/ John K. Rustad/s/ Per Wikstad/s/

11 Eierseksjonssameiet Saga Senter NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. ANTALL ANSATTE Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det har heller ikke vært utbetalt styrehonorar, men styret har fått dekket julebord for kr 7 550, jf. note 5. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader bolig fordelt etter brøk Felleskostnader bolig fordelt likt pr. seksjon Felleskostnader næring fordelt etter brøk Felleskostnader næring fordelt likt pr. seksjon Felleskostnader næring 2 fordelt etter brøk Felleskostnader næring 2 fordelt likt pr. seksjon Kabel-tv Garasje SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 KONSULENTHONORAR Ekstratjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS Bistand ved innflytting, Boligbyggelaget Romerike SUM KONSULENTHONORAR

12 12 Eierseksjonssameiet Saga Senter NOTE: 4 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Driftsmateriell Vaktmestertjenester Vakthold Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell -677 Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto -415 Bank- og kortgebyr -856 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 6 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 134 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 7 FINANSKOSTNADER Renter på leverandørgjeld -140 SUM FINANSKOSTNADER -140

13 13 Eierseksjonssameiet Saga Senter NOTE: 8 KORTSIKTIGE FORDRINGER Kreditnotaer fra Gardermoen Elektro AS SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 9 OPPTJENT EGENKAPITAL Opptjent egenkapital bolig Opptjent egenkapital næring Opptjent egenkapital næring Opptjent egenkapital garasjer SUM OPPTJENT EGENKAPITAL NOTE: 10 BRENSELSREGNSKAP A konto innbetalinger Fjernvarme SUM BRENSELSREGNSKAP NOTE: 11 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Oppstartskapital som er planlagt tilbakebetalt på et senere tidspunkt Påløpte kostnader til Hafslund Utlegg gjort av sameiere på sameiets vegne som refunderes i SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

14 14 Eierseksjonssameiet Saga Senter EIERSEKJONSSAMEIET SAGA SENTER RESULTATREGNSKAP FRA STIFTELSESDATO FORDELT PR. AVDELING Bolig Næring Næring 2 Garasjer DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT

15 15 Eierseksjonssameiet Saga Senter INNKOMNE FORSLAG TIL SAMEIERMØTET Forslag fra styret: A. HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET, se side 15 flg Styret foreslår at sameiermøtet vedtar forslag til husordensregler B. VEDTEKTSENDRING Styret foreslår følgende endring vedtektenes pkt 18: 18 Parkeringsplasser og boder Sameiets parkeringsplasser i parkeringskjeller plan - 1 er seksjonert som fellesareal. Seksjonseierne er allikevel tildelt eksklusiv bruksrett, jf 1. og eierseksjonsloven ledd. Parkeringsplassene og bodene er tildelt egne nummer angitt med henholdsvis betegnelsen P for parkeringsplass og B for bod i vedlagte bruks- og vedlikeholdsplan (vedlegg 2,). NYTT TILLEGG: Bruksrett til p-plass skal følge boligseksjonen ved salg. Bruksrett til p-plass kan ikke selges internt i sameiet eller ut av sameiet. De boligseksjoner som disponerer bruksrett til mer enn 1 p-plass, kan kun selge eller overføre denne til andre boligseksjonseiere forutsatt at det ikke er bod i bakkant av p-plassen. C. Overtakelse av Det hvite huset på Sagatomta. Jessheim byutvikling har tilbudt sameie om å overta fremtidig drift av huset med formål Grendehus. Det kommer flere sameier på Sagatomta de neste år og tanken er at det skal driftes i fellesskap når alt er på plass. Jessheim byutvikling vil kostnadsmessig stå for den utvendige renoveringen mens den innvendige delen skal sameier bekoste selv. Styret ser positivt på tilbudet og ønsker å jobbe videre med å innhente kostnadsoverslag på innvendig renovering. Styret har fått fremlagt tegninger på Huset og forslag på innredning. Det vil/kan inneholde kontorer, møterom i 1.etg og en beboerdel i 2.etg som feks kan brukes til vaktmesterbolig for alle sameier. Styret ønsker at møtet godkjenner at styret jobber videre med å utrede planer for huset samt innhente tilbud på innvendig inndeling og renovering i samarbeid med Jessheimbyutvikling.

16 16 Eierseksjonssameiet Saga Senter Forslag fra sameier Kjell Eide: D. Forbud mot lading av El-biler i garasjeanlegg Styrets innstilling/forslag til vedtak: Se vedlagt pristilbud fra GE og Ørn Installasjon. 1.Styret ser ikke at det er økonomisk forsvarlig å bekoste El- opplegg som blir dekker over felleskostnader. 2.Den enkelte Elbil eier må selv besørge El opplegg fra sin egen måler i leiligheten. Sikringsanlegg i garasjen er ikke dimensjonert til dette formål og med mange brukere vil det oppstå overbelastning.. 3. Alle beboere som har kjøleskap/fryser i bod tilkoplet må melde fra til styret slik at strømforbruket kan faktueres. Stipulert forbruk av strøm til slike apparater må innhentes fra fagfolk. E. Problem ved ferdsel trappesats og gangbro i vinter Styrets innstilling/forslag til vedtak: Tema er høyest aktuell og styret er allerede i dialog om bedre leveranser av brøyting generelt men med svalganger / trappesatser og gangbro som et hovedfokus område i beboerdelen. Kontrakten slik den forligger i dag er gjenstand til forhandling men det må påregnes en høyere kost for brøyting / forslag godkjennes og tas til følge F. Speil i oppkjøring i garasjeanlegg Styrets innstilling/forslag til vedtak: Mulighet for montering utredes. Styret, i samarbeid med fagperson, prøver å finne en praktisk og god løsning. Forslag tas til følge. G. Bruk av avfallbeholder etter kl Styrets innstilling/forslag til vedtak: Et forbud om bruk av avfallsbeholder etter kl 2300 er i utgangspunktet vanskelig å håndheve. Det er vises for øvrig til husrordensregler paragraf 6 Nattero med mer Mellom kl 23:00 og kl 07:00 skal det være nattero i bygningene/uteområder på hverdager"./ forslag tas ikke til følge ref Husordensregler.

17 17 Eierseksjonssameiet Saga Senter HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden og de som gis adgang til leiligheten. Lojal oppfølgning av reglene fra den enkeltes side er et helt vesentlig bidrag til et godt bomiljø. 2 FELLESAREALER Alle fellesområder som heiser, trappeoppganger, felles parkeringskjeller m/boder og øvrige fellesområder må ikke unødig opptas med gjenstander. Rømningsveier må ikke sperres, heller ikke midlertidig. Søppel skal legges i anviste søppelbeholdere. Dersom beholdere er fulle, plikter beboerne å oppbevare sitt eget søppel på hygienisk vis inntil beholderen tømmes. Større gjenstander som pappesker, møbler, avfall fra oppussing eller inn-/utflytt plikter beboerne å frakte vekk selv. Søppel skal til enhver tid sorteres etter ØRAS sitt reglement. Opprydding av hensatt søppel eller ureglementert søppel iht. ØRAS sitt reglement for avfallssortering, enten i fellesområder eller søppelskur, kan fjernes for seksjonseiers regning. Forurensning av fellesområder er forbudt. Det er ikke tillatt å mate dyr og fugler i gårdsrommet eller på andre av sameiets uteområder. Det er ikke tillatt å anbringe skilt, automater, lykter, parabolantenner, og lignende på eiendommen. Det samme gjelder plakater og oppslag. Dersom styret gir samtykke til slik montering skal dette foretas av kvalifisert personell. Det er ikke tillatt å henge eller riste tepper/tekstiler over eller utenfor gelender/rekkverk. Det er heller ikke tillatt å montere objekter eller innretninger over eller på utsiden av gelender/rekkverk. Blomsterkasser montert på innsiden av gelender/rekkverk tillates såfremt monteringen ikke medfører brudd på øvrige husordensregler eller retningslinjer. Det er ikke tillatt å bruke kulegrill eller tilsvarende på balkong eller fellesområdet for øvrig. Gassgrill er tillatt. Det er ikke tillatt å vaske motorvogn, motorsykkel, sykkel og lignende i parkeringskjeller. Brannslanger skal kun benyttes til brannslukking. Uten samtykke fra styret er det ikke tillatt å endre utseende på utvendige bygningsdeler.

18 18 Eierseksjonssameiet Saga Senter Dører til fellesområder skal holdes låst hele døgnet. 3 BODER I KJELLER Beboerne og de som gis adgang plikter å holde orden i egne boder. Boder skal holdes låst, selv om de er tomme. Bruk av åpen ild i bodene er forbudt. Det er ikke tillatt å lagre eksplosive væsker eller stoffer i bodene. Likeledes er det forbudt å lagre illeluktende stoff eller annet som kan sjenere øvrige beboere. 4 INDRE ORDEN De enkelte beboere plikter å sørge for ro og orden i sin seksjon, og for at alle som ellers gis adgang til seksjonen eller gården ikke volder ubehag eller ulempe for de øvrige beboere. Eierne plikter til enhver tid å holde sine seksjoner i tilfredsstillende byggeteknisk stand. Ved lengre fravær plikter beboerne å sørge for nødvendig tilsyn med egen seksjon med tilhørende boder. Rom med vannledning skal holdes tilstrekkelig oppvarmet slik at vannet ikke fryser. 5 DYREHOLD Dyrehold er ikke tillatt. Hund som ved hjelp ved handicap kan unntas etter legeerklæring, Søknad sendes styret. Hvis hundehold er godkjent av styret skal hund ikke luftes på sameiets fellesarealer. 6 NATTERO M.M Mellom kl 23:00 og kl 07:00 skal det være nattero i bygningene/uteområder på hverdager. I helger og på helligdager skal det være nattero mellom kl.23:00 og kl.08:00. Det betyr at støyende aktiviteter slik som kjøring av støyende vaskemaskin, oppussing, avspilling av musikk etc. ikke må foregå i dette tidsrom. Skal det ved spesielle anledninger foregå selskapeligheter ut over de fastsatte tider, skal naboer som kan bli forstyrret varsles i god tid på forhånd.

19 19 Eierseksjonssameiet Saga Senter Musikk- eller sangundervisning er ikke tillatt uten styrets forhåndssamtykke. Musikk skal uansett tid på døgnet ikke spilles slik at dette sjenerer øvrige sameiere. 7 PARKERING M.V. For å ivareta krav til brannsikkerhet, rømningsveier og generell orden er det ikke tillatt å oppbevare gjenstander på parkeringsplassene i garasjekjeller. Det er ikke tillatt med utleie eller fremleie av parkeringsplass til personer som ikke bor i boligsameiet. Bil- og motorsykkelkjøring på eiendommen er ikke tillatt. Parkering er kun tillatt på de registrerte plassene i garasjekjeller. Feilparkerte kjøretøy kan fjernes på eiers regning og risiko uten forvarsel. 8 MERKING AV RINGEKLOKKE OG POSTKASSE Postkasser og ringeklokker skal merkes. All merking skal være ensartet og i samsvar med krav fastsatt av styret. Retningslinjer for merking av ringeklokke og postkasser gis i eget informasjonsskriv. Hvis ikke samsvarer med fastsatte krav, vil bli fjernet for seksjonseiers regning og risiko. Den enkelte sameier har selv ansvar for stell av det fellesområdet denne planter på. 9 DUGNAD Sameierne oppfordres til å delta på dugnad når styret innkaller til dette. 10 UTFYLLENDE HUSORDENSREGLER Som husordensregler gjelder også de oppslag og særskilte instrukser som er gitt av styret. 11 OVERTREDELSE AV HUSORDENSREGLENE Beboerne blir erstatningspliktige for enhver skade som oppstår som følge av at husordensreglene overtres. Sameierne er ansvarlige for at reglene etterleves av husstanden, leietakere eller andre

20 20 Eierseksjonssameiet Saga Senter som er gitt adgang til eller har annen tilknytning til leiligheten. Hvis sameier ikke selv bor i seksjonen, plikter sameier å føre nødvendig tilsyn. Overtredelse av reglene rapporteres til styret. Styret kan påtale forholdet skriftlig overfor sameieren, samt ta saken opp med eventuelle leietakere. Styret kan deretter rette eventuelle mangler for sameiers regning. Når mangler eller annen overtredelse påtales, skal varselet inneholde opplysninger om at gjentatt eller fortsatt overtredelse vil bli ansett som vesentlig mislighold av eierens sameieplikter. Vedlegg SAK 5 C Grendehus

21 21 Eierseksjonssameiet Saga Senter

22 22 Eierseksjonssameiet Saga Senter

23 23 Eierseksjonssameiet Saga Senter Vedlegg sak 5 E - EL-BIL Tilbud fra GE Hei! Viser til hyggelig samtale vedr. ovennevnte mulig opplegg for lading av el-biler Saga Senter. Vi kan foreslå følgende alternative løsninger: Alt. 1: Fremlegging av 1 stk. hovedskap som plasseres i P-kjeller ved siden av UF5 (øst).strømmen er her hentet og målt over fellesmåler bolig i hovedtavle, og kostnader forbundet med denne etableringen er stipulwert ut på enhetsprisene til sluttbruker. Fra fordelerskap skap legges egen kurs til respektive P-plass hvor det etableres låsbar dobbel stikkontakt. Alt.2: Som alternativ 1, men etablering av seriemåler ( privatmåler ) for hver kurs. Disse målerne kan enten plasseres sentralt i skapet eller ute ved den enkelte stikkontakt For begge alternativer gjelder at pris er avhengig av totalt antall brukere, og vi kan stipulere følgende tilbud Prisoverslag inkl.mva alt. 1 pr. plass med minimum 25 stk. kr ,- Prisoverslag inkl.mva alt. 1 pr. plass med minimum 10 stk. kr ,- Prisoverslag inkl.mva alt. 2 pr. plass med minimum 25 stk. kr ,- Prisoverslag inkl.mva alt. 2 pr. plass med minimum 10 stk. kr ,- Håper dette er oversiktlig og forståelig nok for videre presentasjon, men kom gjerne med tilbakemelding om det er spørsmål. Med Vennlig Hilsen Gardermoen Elektro AS Jan Erik Bjerkestuen Avd.leder Tlf.: Mail: Hjemmeside: Elektrovegen 2, 2069 Jessheim

24 24 Eierseksjonssameiet Saga Senter

25 25 Eierseksjonssameiet Saga Senter

26 26 Eierseksjonssameiet Saga Senter EGNE NOTATER

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre

Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre 1 Sameiet Vulkan Nordre Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter

Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Til seksjonseierne i Sameiet Nydalen Kvarter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie

Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie 1 Gla'enga Eierseksjonssameie Til seksjonseierne i Gla'enga Eierseksjonssameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 E/S Tiedemannsjordet Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte, den 9. april kl 18. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie 1 Vevelstadskogen Sameie. Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer