Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. Sentralstyrets møte 18.11. 2013. Legenes hus, Oslo"

Transkript

1 Den norske legeforening Sekretariatet 13/124 Fullført og godkjent den Referat fra Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Johan Torgersen, Kari Sollien, Synnøve Bratlie, Marit Hermansen, Christian Grimsgaard, Ivar Halvorsen, Marit Halonen Christiansen sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Anne Kjersti Befring, Erling Bakken, Bjarne Riis Strøm, Jorunn Fryjordet Knut Braaten, Nina Evjen, Gorm Hoel, Olve Moldestad, Mattis Åmotsbakken, Ida Waal Rømuld, Kari Schrøder Hansen, Tor Carlsen, Ole Anders Stensen Referent: Anne Torill Nordli I Politikk og strategimøte Politikk- og strateginotater: Notat 1: Viktige saker i regjering og storting (13/55) Notat 2: Månedens mediebilde Notat 3: Konsekvensutredning om fremtidig spesialitetsstruktur (12/2322) Notat 4: Omskjæring av gutter Notat 5: WMA Decleration of Helsinki 2013 Orienteringssaker: Program for sentralstyrets deltagere på National Forum, desember 2013 (13/3243) Rapporteringer og kommentarer: Møte med utenlandsstudentene, ANSA. Blant tema: turnus Møte med ledelsen i OUS

2 Årsmøte, Norsk anestesiologisk forening Overlegeforeningens lederseminar Møte med Helse Nord og PSL vedrørende avtalespesialister Spørsmål om videreføring av kurstilbudet Frist meg inn i ledelse, et samarbeid mellom Helse Sør-øst og Legeforeningen Syse-utvalget (utredning av alvorlige hendelser i helsetjeneste) - endring av mandat og sammensetning Debatt i regi av Troms legeforening i uke 47. Tema: overbehandling. Jubileumsmøte i Norsk forening for klinisk farmakologi Helsepolitisk seminar om IKT i regi av Helse Midt-Norge og regionsutvalg Midt-Norge PSL: brev til Helseminister hvordan avtalespesialister kan avhjelpe helsekø Møte med Hdir vedrørende EØS-regler for allment praktiserende leger Debatt om reservasjonsmulighet, Bergen Møte Nordisk gynekologisk forening Seminar Norsk medisinstudentforening fremtidens legebehov/legeutdanning Møte i Referansegruppe prosjekt Nasjonal kjernejournal UEMO-møte i Istanbul Kjartan Olafsson er valgt inn i styret i UEMO. YLF styremedlem Tilde Broch Østborg er valgt inn i styret i European Junior Doctors Legealmanakken 2014 Gjennomført spørreundersøkelse blant medlemmene vedrørende medlemsfordeler Arbeid med bank- og forsikringstjenester Publisering av kvalitetsdata, se Høyesterettsdom vedrørende Legers taushetsplikt II Beslutningsmøte Sak 213/13 Satsingsområdene videre prosess ( /4335) Sentralstyret besluttet i møte seks satsningsområder for perioden Satsingsområdene ble delt inn i kommunikasjonsområder der Legeforeningen i stor grad har en utviklet politikk, og utviklingsområder der det må utvikles en politikk. Sekretariatet la frem forslag om at det for hvert av kommunikasjonsområdene skal nedsettes en arbeidsgruppe med 1-2 representanter fra sentralstyret samt deltagelse fra sekretariatet for å lage en konkret kommunikasjonsstrategi for det enkelte området. Utviklingsområdene må følges opp annerledes, og sekretariatet vil komme tilbake til en plan for det videre arbeidet med utviklingsområdene på et senere møte. For å utvikle en konkret og offensiv kommunikasjonsstrategi for de fire kommunikasjonsområdene nedsettes det arbeidsgrupper for hvert av områdene med følgende deltagelse fra sentralstyret: Sykehus for fremtiden Grunnlag for en Nasjonal sykehusplan Jon Helle, Christian Grimsgaard 2

3 3 Styrket legetjeneste i kommunene Kari Sollien, Marit Hermansen Faste stillinger for sykehusleger Hege Gjessing, Jon Helle, Johan Torgersen Forebyggende og helsefremmende arbeid Hege Gjessing, Marit Halonen Christiansen Sak 214/13 Landsstyremøtet 2014 Planlegging av helsepolitisk debatt ( /4879) Neste år avholdes landsstyremøtet i Oslo. Legeforeningens landsstyremøte er et av de viktigste utstillingsvinduer for Legeforeningens politikk. Her sluttføres og/eller forankres viktige saker og strategiske prosesser i Legeforeningens høyeste organ, og vi får oftest god mediedekning.. Sentralstyret hadde en første diskusjon om hvilke tema og hvilke innledere man ønsket for den helsepolitiske debatt. Sekretariatet går videre med planleggingen av den helsepolitiske debatt på landsstyremøtet i tråd med føringene fra sentralstyret. Sak 215/13 Program for lederseminaret januar 2014 ( /4199) Legeforeningens lederseminar i 2014 avholdes fra 15. januar kl 1600 til 16. januar kl 1600 på Hotell Bristol. Sentralstyret hadde en første drøfting av tema og innretning på lederseminaret i møte 23.oktober. Sekretariatet la frem en ytterligere konkretisering av programmet. Sekretariatet går videre med planleggingen av lederseminaret i tråd med føringene fra sentralstyret. Utkast til program sendes til deltagerne så raskt som mulig. Sak 215/13 Seminar med Stortingets helse- og omsorgskomité ( /4897) Hvert år medio februar pleier Legeforeningen å avholde et seminar med Stortingets helse- og omsorgskomité for å drøfte aktuelle helsepolitiske saker. Sekretariatet la frem forslag til tidspunkt og tema for et seminar februar Sekretariatet går videre med planleggingen av seminaret i tråd med føringene fra sentralstyret. Sak 216/13 Forhandlingsspørsmål i IA-avtalen ( /4873) Den nåværende intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IAavtalen) går ut 31. desember Akademikerne er forhandlingspart og representerer Legeforeningen i forhandlingene om en ny IA-avtale. Sekretariatet la fram et notat med aktuelle problemstillinger knyttet til reforhandlingen av IA-avtalen.

4 4 Sekretariatet jobber videre med Akademikerne for å forberede IAforhandlingene i tråd med diskusjonen under sentralstyremøtet. Sak 217/13 Veiledere - næringsdrivende leger og ledere ( /4445) Arbeidet med å utarbeide veiledere har sin bakgrunn i mange forespørsler om bistand for å gjøre det enklere å etablere seg som næringsdrivende. Spørsmålene er mangeartete og knytter seg både til selve virksomheten som lege og til rollen som bedriftseier og arbeidsgiver. I tillegg arbeides det med å styrke bistanden til leger som er ledere. Etterspørselen etter slike tjenester er økende. Høsten 2013 ble arbeidet med to veiledere igangsatt: en for oppstart og drift av privat praksis, og en for legen som arbeidsgiver og leder. Veilederne vil bli publisert på legeforeningen.no samt trykket opp. Det bevilges inntil kr til dekning av fremmedtjenester og utgifter til trykking og distribusjon av veiledere for ledere og for næringsdrivende, herunder forsendelse av veilederen for å starte næringsdrift. Beløpet belastes sentralstyrets disposisjonskonto med kr og generalsekretærens disposisjonskonto for kjøp av fremmedtjenester med kr for Sak 218/13 Oppnevning av Legeforeningens representanter til Akademikernes samarbeidsorganer og forhandlingsutvalg ( /2896) Sentralstyret oppnevner Legeforeningens representanter til Akademikernes samarbeidsorganer og forhandlingsutvalg. President Hege Gjessing er av Akademikerne Helse valgt til nestleder og assisterende direktør i Jus og arbeidslivsavdelingen, Lars Duvaland er av Akademikerne Næringsdrivende valgt til leder. Disse to oppnevnes derfor ikke av Legeforeningen til de respektive forhandlingsutvalg/samarbeidsorgan. Representanter til Akademikernes samarbeidsorganer og forhandlingsutvalg oppnevnes etter nedenstående liste. Oppnevningen er ikke tidsbegrenset, men for tillitsvalgte gjøres oppnevningen betinget av at vedkommende innehar nåværende sentrale verv i foreningen eller yrkesforeningen. For ansatte i sekretariatet gjøres oppnevningen betinget av nåværende oppgavefordeling i sekretariatet. Ved fremtidige skifter forutsettes det fremmet sentralstyresak innen rimelig tid. Presidenten gis fullmakt til å gjøre midlertidige oppnevninger i påvente av sentralstyrebehandling dersom situasjonen gjør det nødvendig. Akademikerne Helse Medlem Jon Helle, leder Overlegeforeningen Johan Torgersen, leder Yngre legers forening Varamedlem 1. Anne Kjersti Befring, forhandlingsdirektør 2. Hanne Gillebo-Blom, seksjonssjef 3. Bjørn-Ove Kvavik, spesialrådgiver 4. Kristin Krogvold, spesialrådgiver Akademikerne Stat

5 Medlem Jon Ole Whist, rådgiver Varamedlem Henrik Skomedal, rådgiver Akademikerne Kommune Medlem Henrik Skomedal, rådgiver Varamedlem Jon Ole Whist, rådgiver Akademikerne Privat Medlem Frode Solberg, sjefadvokat Varamedlem Pål Alm-Kruse, forhandlingsøkonom Akademikerne Næringsdrivende Medlem Kari Sollien, leder Allmennlegeforeningen Varamedlem Camilla Fagerholt Storli, rådgiver Sak 219/13 Kontaktmøte med Finans Norge og Statens pensjonskasse ( /3818) Legeforeningen har representanter i fagutvalget mellom Finans Norge og Legeforeningen. Som medlemmer for perioden august 2012 til september 2013 hadde sentralstyret etter forslag fra Allmennlegeforeningen oppnevnt Trond Egil Hansen og Hanne Riise-Hanssen fra sekretariatet. Trond Egil Hansen og Hanne Riise-Hanssen var også oppnevnt som representanter til kontaktmøtene med Statens pensjonskasse. For perioden til har Allmennlegeforeningen foreslått Kari Sollien som representant til fagutvalget mellom Finans Norge og Legeforeningen og til kontaktmøtene med Statens pensjonskasse. Som medlem i fagutvalget mellom Finans Norge og Legeforeningen og til kontaktmøtene med Statens pensjonskasse for perioden til oppnevnes Kari Sollien, Allmennlegeforeningen. Sak 220/13 Oppnevning av representanter til Legeforeningens forskningsutvalg ( /6178) I henhold til mandat for Den norske legeforenings utvalg for medisinsk forskning skulle representanter oppnevnes for perioden Utvalgets mandat er å være rådgiver for sentralstyret i spørsmål som angår medisinsk forskning. Sekretariatet foreslo å reoppnevne alle utvalgsmedlemmene med unntak av representanten fra Universitetet i Bergen og Overlegeforeningen, som ble foreslått erstattet etter nominasjon fra de respektive institusjoner og foreninger. I tråd med forslag fra universitetene og forespurte organisasjonsledd i Legeforeningen oppnevnes: Ole M. Sejersted Eva Gerdts Eyvind J. Paulssen Berit Schei Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo Medisinsk-odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen Helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Tromsø Medisinsk fakultet, NTNU, Trondheim 5

6 Elise Klouman AF/NFA Kirsti Ytrehus LVS Andreas Habberstad NMF Asbjørn Årøen OF Eystein Hoddevik YLF Sak 221/13 Nytt policynotat - Pasientsikkerhet først ( /2615) Sentralstyret hadde besluttet at alle policynotater skulle gjennomgås og oppdateres i henhold til Legeforeningens gjeldende politikk og nye mal for policynotater. Policynotat nr 7 om pasientsikkerhet fra 2007 skulle oppdateres våren Utkast til notat ble sendt ut på høring intern i organisasjonen. Utkast til nytt policynotat om pasientsikkerhet Pasientsikkerhet først godkjennes med enkelte endringer. Sak 222/13 Innspill til nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren ( ) Helse og omsorgsdepartementet hadde startet et arbeid med å utvikle en ny strategi på helse- og omsorgsfeltet. Ansvaret var lagt til en strategigruppe med sekretariat i Forskningsrådet og fem arbeidsgrupper med hvert sitt tematiske område. Det ble lagt opp til en todelt åpen høringsprosess. I første runde var det mulig å gi innspill til arbeidsgruppen innen 14. oktober med utgangspunkt i arbeidsgruppens bakgrunnsnotater som ble publisert på nettsiden for HelseOmsorg21 den 17. september. Legeforeningen gav foreløpige innspill basert på eksisterende politikk nedfelt i forskningspolitiske rapporter og tilbakemeldinger fra Legeforeningens forskningsutvalg, Leger i vitenskapelige stillinger, Norsk forening for allmennmedisin og Utvalg for klima, menneskerettigheter og global helse. De foreløpige innspillene skulle sendes på intern høring for ytterligere innspill fra organisasjonsleddene. Dette vil gi bedre grunnlag for å kommentere arbeidsgruppenes delrapporter som publiseres 13. desember på nettsidene med frist for innspill 17. januar Foreløpige innspill sendes på høring internt i organisasjonen for ytterligere innspill og forankring. Innspillene kan brukes når Legeforeningen skal gi kommentarer til delrapporter. Sak 223/13 Senter for allmennmedisinsk kvalitet/senter for kvalitet i legekontor ( /1461) Sentralstyret vedtok å be om utredning av dannelsen av Senter for allmennmedisinsk kvalitet som et aksjeselskap. En ønsket å få forslag til gjennomføring av etablering, organisering og finansiering. Det ble foreslått å invitere Praktiserende spesialisters landsforening til å delta i selskapet. Sekretariatet foreslo å endre selskapets navn til Senter for kvalitet i legekontor for å inkludere privatpraktiserende spesialister. Norsk samfunnsmedisinsk forening var i tillegg forespurt om å delta. Aksjeselskapet ble foreslått opprettet med følgende fordeling: Allmennlegeforeningen 26 %, Norsk 6

7 forening for allmennmedisin 26 %, Legeforeningen 26 %, Praktiserende spesialisters landsforening og Norsk samfunnsmedisinsk forening 11 % hver. Sentralstyret gir sin tilslutning til etablering av Senter for kvalitet i legekontor AS og ber om at det innkalles til stiftelsesmøte i henhold til saksutredningen. Sak 224/13 Høring - Kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse ( /3998) Legeforeningen hadde mottatt høringen Kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Høringen bestod av en utredning og et policynotat. Grunnlaget for utredningen var data for luftambulansetjenesten mellom , med vekt på legehelikoptrene og akutte primæroppdrag. Beveggrunnen for arbeidet var å påvirke organiseringen av luftambulansetjenesten. Legeforeningen hadde sendt ut høringen til relevante organisasjonsledd og fått høringssvar fra seks av dem. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Vedlegg 1. Sak 225/13 Oppnevning av ny spesialitetskomite i anestesiologi for perioden ( /3757) Saken trukket. Sak 226/13 ( /603) Godkjenning av veileder Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes. Godkjent ble: Veileder i gruppepsykoterapi i psykiatri Steinar Lorentzen Sak 227/13 Kollektivisering av medlemsforsikringer i DNB Skadeforsikring ( /4866) Det forelå utkast til brev til medlemmer som har individuelle avtaler med DNB om innboforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring og studentforsikring. Brevet gjaldt kollektivisering av forsikringene, der Legeforeningen overtar som forsikringstaker mens medlemmene blir forsikrede under avtalen. Formålet med brevet er at medlemmene skal gi tilslutning til kollektiviseringen. Gjennom denne tilslutningen muliggjøres kollektiv flytting av forsikringene og styrker Legeforeningens forhandlingsposisjon overfor DNB og andre potensielle tilbydere. Alle akademikerforeningene som samarbeider med DNB kollektiviserer disse forsikringene og vil benytte likelydende brev. Utkast til brev der medlemmer som er kunder av DNB gir samtykke at individuelt avtalte avtaler om innboforsikring, ulykkesforsikring, 7

8 reiseforsikring og studentforsikring gjøres om til kollektive avtaler der Legeforeningen overtar medlemmets rolle som forsikringstaker godkjennes med enkelte presiseringer. Sak 228/13 Legeforeningens legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød tilsvar til Lotteri- og stiftelsestilsynet ( /4903) Det forelå et brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som fulgte opp tilsynet av legatet tidligere i år, med referanse til Legeforeningens tilbakemelding på tilsynet av 2. mai Utfra det faktum at det ikke tidligere har blitt utbetalt støtte fra legatet, og våre svar for øvrig, ønsket tilsynet at styret skulle vurdere omdanning av stiftelsen. Legatet beholdes videre med uforandret formål fordi det kan oppstå situasjoner der formålet er berettiget. Sak 229/13 Statusrapport Legeforeningens økonomi per oktober 2013 ( /29) Legeforeningens regnskap per oktober 2013 ble presentert. Regnskapet per oktober 2013 tas til etterretning. Sak 230/13 Stiftelsen Soria Moria utdanningssenter - oppnevning av styre fra ( /738) Funksjonsperioden for styret i stiftelsen Soria Moria utdanningssenter utløper I henhold til stiftelsens vedtekter oppnevnes styret for stiftelsen for 4 år, med mindre Legeforeningens sentralstyre bestemmer noe annet. Sittende styre var forespurt om de var villige til gjenoppnevning, noe som ble bekreftet av alle. På denne bakgrunn foreslo sekretariatet at alle gjenoppnevnes, også denne gang for to år. Som styremedlemmer i stiftelsen Soria Moria utdanningssenter, for perioden til , oppnevnes: Einar Sorterup Hysing, leder Lars Eikvar Anne Grethe Olsen Kjersti Baksaas-Aasen. Generalsekretæren er styremedlem ex officio. Hege Gjessing Jon Helle Kari Sollien Marit Hermansen Johan Torgersen Christian Grimsgaard Ivar Halvorsen 8

9 Marit Halonen Christiansen Synnøve Bratlie 9

10 Erik Kreyberg Normann Generalsekretær Stiftelsen Norsk Luftambulanse Vedlegg 1. Sak 223/13-13/3988 Deres ref.: Vår ref.: 13/3988 Dato: Kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse For å påvirke organiseringen av luftambulansetjenesten har Stiftelsen Norsk Luftambulanse (heretter SNLA) brukt data for luftambulansetjenesten mellom til å skrive en utredning og et policydokument. Begge dokumentene heter Kapasitet og basestruktur. Overordnede tilbakemeldinger Legeforeningen mener at utredningen kan bli et nyttig verktøy i arbeidet med å organisere luftambulansetjenesten. Den gir et godt oversiktsbilde og tar blant annet for seg fordelingen av basene, aktivitetsutviklingen, utrykningstider og dekningsgrad. Imidlertid kan ikke-reliable data bidra til at utredningen og policydokumentet mister noe av sin gjennomslagskraft. I utredningen kommer dette sterkest til uttrykk når SNLA skriver at de har fått tilbakemelding fra respondenter om at «tallene fra min base kan ikke stemme». Det er positivt at SNLA tar til ordet for bedre tallmateriale, mer forskning og mer kunnskap. Arbeidet Kapasitet og basestruktur kommer på et tidspunkt hvor den reviderte akuttforskriften og arbeidet med nasjonal sykehusplan ikke er ferdig. Samhandlingsformen er heller ikke evaluert. Ettersom Kapasitet og basestrukturs relevans er avhengig av utviklingen på disse områdene, er Legeforeningen glad for at SNLA understreker at planleggingen av luftambulansetjenesten må ta hensyn til strukturendringene som myndighetene planlegger. Legevakttjenesten og luftambulansetjenesten SNLA gir en riktig beskrivelse når de skriver at hovedvekten av akuttmedisin blir gjort av lokal bilambulanse og legevakten. Til tross for det, etterlates leseren med et inntrykk av at legebemannet ambulanse nærmest utelukkende er et luftambulansefenomen. Legeforeningen vil minne om at allmennlegene står for den største delen av det prehospitale akuttmedisinske legetilbudet, og at de ofte må rykke ut sammen med bilambulansen. Luftambulansetjenesten og bilambulansetjenesten representerer to ulike behandlingsnivå som utfyller hverandre. Med utgangspunkt i denne kjensgjerningen, skriver SNLA at man ikke må sette disse to tjenestene opp mot hverandre. Selv om luftambulansen og bilambulansen er på to forskjellige behandlingsnivå, får de penger fra samme budsjett. Hvis ikke utgiftene til utbyggingen av luftambulansetjenesten kommer som en tilleggsbevilgning, eller at spesialisthelsetjenesten får mer penger, må man vurdere ulike alternativer opp mot hverandre. Legeforeningen mener at Kapasitet og basestruktur kan bli et bedre arbeid om det gir en grundigere drøfting av samarbeidet mellom legevakttjenesten og luftambulansetjenesten. Et likeverdig helsetilbud SNLA skriver at luftambulansetjenestene er avgjørende for å sikre et likeverdig helsetilbud til befolkningen. Begrunnelsen er at legehelikoptre, redningshelikoptre og ambulansefly med medisinsk spesialistkompetanse bidrar til å utjevne det avanserte akuttmedisinske tilbudet. 10

11 Legeforeningen er enig i beskrivelsen, og mener at beslutningstakerne må sørge for at nye baser, fly, eller helikoptre blir lagt til steder som bidrar til å forbedre responstiden. Utrykningstid I policydokumentet er det en uoverensstemmelse mellom myndighetenes mål om at pasienter skal få hjelp av legebemannet ambulanse innen 45 minutter, og SNLAs mål om minutter. Et slikt mål vil naturligvis ha mye å si for antall baser og tettheten av helikoptrene. SNLA hevder at myndighetenes mål ikke er faglig begrunnet. Dersom SNLAs mål har en sterkere faglig begrunnelse, savner Legeforeningen henvisning til den. Andre tilbakemeldinger Legeforeningen gir sin støtte til følgende punkter: Økt etterspørsel av sekundæroppdrag må ikke forringe akuttberedskapen, men møtes med egne legehelikoptre for slike oppdrag. Det må utarbeides og innføres nye og mer enhetlige, felles nasjonale retningslinjer for hvilke pasientkategorier, situasjoner og hastegrader som utløser behov for luftambulanse. Luftambulansetjenesten må i større grad ha en nasjonal flåtestyring. Med hilsen Den norske legeforening Geir Riise Generalsekretær Bjarne Riis-Strøm Fagdirektør 11

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/36 Fullført og godkjent den 1.10. 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 15.9. 2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Kari

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.-16.11. 2011. Soria Moria hotell og konferansesenter og Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.-16.11. 2011. Soria Moria hotell og konferansesenter og Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 11/53 Fullført og godkjent den 22.11. 2011 Referat fra Sentralstyrets møte 14.-16.11. 2011 Soria Moria hotell og konferansesenter og Legenes hus, Oslo Til stede fra

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 11/52 Fullført og godkjent den 20.10. 2011 Referat fra Sentralstyrets møte 19.10 2011 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Hege

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 ÅRSMELDING 2014 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON... 18 7 HØRINGSUTTALELSER...

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 ÅRSMELDING 2013 Innhold Side 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2013... 3 5 STYRETS ARBEID... 10 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON...

Detaljer

Innhold. Presidenten har ordet...6

Innhold. Presidenten har ordet...6 Innhold Presidenten har ordet...6 1 Etikk...9 1.1 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål...9 1.2 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens (LMI) råd for legemiddelinformasjon...9

Detaljer

Referat. fra. sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo

Referat. fra. sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den 20.9. 2004 Referat fra sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: President Hans Kristian

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Referat. fra. sentralstyrets møte 18.03.2003 i Legenes Hus, Oslo

Referat. fra. sentralstyrets møte 18.03.2003 i Legenes Hus, Oslo Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den 18.3.2003 Referat fra sentralstyrets møte 18.03.2003 i Legenes Hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariaet: President Hans Kristian

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

Referat. fra. sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo

Referat. fra. sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den 16.02. 2005 Referat fra sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: I President Hans Kristian

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) () (Gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no) Anne Berit Kolmannskog (Anne.kolmannskog@mofa.uib.no ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer