Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. Sentralstyrets møte 18.11. 2013. Legenes hus, Oslo"

Transkript

1 Den norske legeforening Sekretariatet 13/124 Fullført og godkjent den Referat fra Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Johan Torgersen, Kari Sollien, Synnøve Bratlie, Marit Hermansen, Christian Grimsgaard, Ivar Halvorsen, Marit Halonen Christiansen sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Anne Kjersti Befring, Erling Bakken, Bjarne Riis Strøm, Jorunn Fryjordet Knut Braaten, Nina Evjen, Gorm Hoel, Olve Moldestad, Mattis Åmotsbakken, Ida Waal Rømuld, Kari Schrøder Hansen, Tor Carlsen, Ole Anders Stensen Referent: Anne Torill Nordli I Politikk og strategimøte Politikk- og strateginotater: Notat 1: Viktige saker i regjering og storting (13/55) Notat 2: Månedens mediebilde Notat 3: Konsekvensutredning om fremtidig spesialitetsstruktur (12/2322) Notat 4: Omskjæring av gutter Notat 5: WMA Decleration of Helsinki 2013 Orienteringssaker: Program for sentralstyrets deltagere på National Forum, desember 2013 (13/3243) Rapporteringer og kommentarer: Møte med utenlandsstudentene, ANSA. Blant tema: turnus Møte med ledelsen i OUS

2 Årsmøte, Norsk anestesiologisk forening Overlegeforeningens lederseminar Møte med Helse Nord og PSL vedrørende avtalespesialister Spørsmål om videreføring av kurstilbudet Frist meg inn i ledelse, et samarbeid mellom Helse Sør-øst og Legeforeningen Syse-utvalget (utredning av alvorlige hendelser i helsetjeneste) - endring av mandat og sammensetning Debatt i regi av Troms legeforening i uke 47. Tema: overbehandling. Jubileumsmøte i Norsk forening for klinisk farmakologi Helsepolitisk seminar om IKT i regi av Helse Midt-Norge og regionsutvalg Midt-Norge PSL: brev til Helseminister hvordan avtalespesialister kan avhjelpe helsekø Møte med Hdir vedrørende EØS-regler for allment praktiserende leger Debatt om reservasjonsmulighet, Bergen Møte Nordisk gynekologisk forening Seminar Norsk medisinstudentforening fremtidens legebehov/legeutdanning Møte i Referansegruppe prosjekt Nasjonal kjernejournal UEMO-møte i Istanbul Kjartan Olafsson er valgt inn i styret i UEMO. YLF styremedlem Tilde Broch Østborg er valgt inn i styret i European Junior Doctors Legealmanakken 2014 Gjennomført spørreundersøkelse blant medlemmene vedrørende medlemsfordeler Arbeid med bank- og forsikringstjenester Publisering av kvalitetsdata, se Høyesterettsdom vedrørende Legers taushetsplikt II Beslutningsmøte Sak 213/13 Satsingsområdene videre prosess ( /4335) Sentralstyret besluttet i møte seks satsningsområder for perioden Satsingsområdene ble delt inn i kommunikasjonsområder der Legeforeningen i stor grad har en utviklet politikk, og utviklingsområder der det må utvikles en politikk. Sekretariatet la frem forslag om at det for hvert av kommunikasjonsområdene skal nedsettes en arbeidsgruppe med 1-2 representanter fra sentralstyret samt deltagelse fra sekretariatet for å lage en konkret kommunikasjonsstrategi for det enkelte området. Utviklingsområdene må følges opp annerledes, og sekretariatet vil komme tilbake til en plan for det videre arbeidet med utviklingsområdene på et senere møte. For å utvikle en konkret og offensiv kommunikasjonsstrategi for de fire kommunikasjonsområdene nedsettes det arbeidsgrupper for hvert av områdene med følgende deltagelse fra sentralstyret: Sykehus for fremtiden Grunnlag for en Nasjonal sykehusplan Jon Helle, Christian Grimsgaard 2

3 3 Styrket legetjeneste i kommunene Kari Sollien, Marit Hermansen Faste stillinger for sykehusleger Hege Gjessing, Jon Helle, Johan Torgersen Forebyggende og helsefremmende arbeid Hege Gjessing, Marit Halonen Christiansen Sak 214/13 Landsstyremøtet 2014 Planlegging av helsepolitisk debatt ( /4879) Neste år avholdes landsstyremøtet i Oslo. Legeforeningens landsstyremøte er et av de viktigste utstillingsvinduer for Legeforeningens politikk. Her sluttføres og/eller forankres viktige saker og strategiske prosesser i Legeforeningens høyeste organ, og vi får oftest god mediedekning.. Sentralstyret hadde en første diskusjon om hvilke tema og hvilke innledere man ønsket for den helsepolitiske debatt. Sekretariatet går videre med planleggingen av den helsepolitiske debatt på landsstyremøtet i tråd med føringene fra sentralstyret. Sak 215/13 Program for lederseminaret januar 2014 ( /4199) Legeforeningens lederseminar i 2014 avholdes fra 15. januar kl 1600 til 16. januar kl 1600 på Hotell Bristol. Sentralstyret hadde en første drøfting av tema og innretning på lederseminaret i møte 23.oktober. Sekretariatet la frem en ytterligere konkretisering av programmet. Sekretariatet går videre med planleggingen av lederseminaret i tråd med føringene fra sentralstyret. Utkast til program sendes til deltagerne så raskt som mulig. Sak 215/13 Seminar med Stortingets helse- og omsorgskomité ( /4897) Hvert år medio februar pleier Legeforeningen å avholde et seminar med Stortingets helse- og omsorgskomité for å drøfte aktuelle helsepolitiske saker. Sekretariatet la frem forslag til tidspunkt og tema for et seminar februar Sekretariatet går videre med planleggingen av seminaret i tråd med føringene fra sentralstyret. Sak 216/13 Forhandlingsspørsmål i IA-avtalen ( /4873) Den nåværende intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IAavtalen) går ut 31. desember Akademikerne er forhandlingspart og representerer Legeforeningen i forhandlingene om en ny IA-avtale. Sekretariatet la fram et notat med aktuelle problemstillinger knyttet til reforhandlingen av IA-avtalen.

4 4 Sekretariatet jobber videre med Akademikerne for å forberede IAforhandlingene i tråd med diskusjonen under sentralstyremøtet. Sak 217/13 Veiledere - næringsdrivende leger og ledere ( /4445) Arbeidet med å utarbeide veiledere har sin bakgrunn i mange forespørsler om bistand for å gjøre det enklere å etablere seg som næringsdrivende. Spørsmålene er mangeartete og knytter seg både til selve virksomheten som lege og til rollen som bedriftseier og arbeidsgiver. I tillegg arbeides det med å styrke bistanden til leger som er ledere. Etterspørselen etter slike tjenester er økende. Høsten 2013 ble arbeidet med to veiledere igangsatt: en for oppstart og drift av privat praksis, og en for legen som arbeidsgiver og leder. Veilederne vil bli publisert på legeforeningen.no samt trykket opp. Det bevilges inntil kr til dekning av fremmedtjenester og utgifter til trykking og distribusjon av veiledere for ledere og for næringsdrivende, herunder forsendelse av veilederen for å starte næringsdrift. Beløpet belastes sentralstyrets disposisjonskonto med kr og generalsekretærens disposisjonskonto for kjøp av fremmedtjenester med kr for Sak 218/13 Oppnevning av Legeforeningens representanter til Akademikernes samarbeidsorganer og forhandlingsutvalg ( /2896) Sentralstyret oppnevner Legeforeningens representanter til Akademikernes samarbeidsorganer og forhandlingsutvalg. President Hege Gjessing er av Akademikerne Helse valgt til nestleder og assisterende direktør i Jus og arbeidslivsavdelingen, Lars Duvaland er av Akademikerne Næringsdrivende valgt til leder. Disse to oppnevnes derfor ikke av Legeforeningen til de respektive forhandlingsutvalg/samarbeidsorgan. Representanter til Akademikernes samarbeidsorganer og forhandlingsutvalg oppnevnes etter nedenstående liste. Oppnevningen er ikke tidsbegrenset, men for tillitsvalgte gjøres oppnevningen betinget av at vedkommende innehar nåværende sentrale verv i foreningen eller yrkesforeningen. For ansatte i sekretariatet gjøres oppnevningen betinget av nåværende oppgavefordeling i sekretariatet. Ved fremtidige skifter forutsettes det fremmet sentralstyresak innen rimelig tid. Presidenten gis fullmakt til å gjøre midlertidige oppnevninger i påvente av sentralstyrebehandling dersom situasjonen gjør det nødvendig. Akademikerne Helse Medlem Jon Helle, leder Overlegeforeningen Johan Torgersen, leder Yngre legers forening Varamedlem 1. Anne Kjersti Befring, forhandlingsdirektør 2. Hanne Gillebo-Blom, seksjonssjef 3. Bjørn-Ove Kvavik, spesialrådgiver 4. Kristin Krogvold, spesialrådgiver Akademikerne Stat

5 Medlem Jon Ole Whist, rådgiver Varamedlem Henrik Skomedal, rådgiver Akademikerne Kommune Medlem Henrik Skomedal, rådgiver Varamedlem Jon Ole Whist, rådgiver Akademikerne Privat Medlem Frode Solberg, sjefadvokat Varamedlem Pål Alm-Kruse, forhandlingsøkonom Akademikerne Næringsdrivende Medlem Kari Sollien, leder Allmennlegeforeningen Varamedlem Camilla Fagerholt Storli, rådgiver Sak 219/13 Kontaktmøte med Finans Norge og Statens pensjonskasse ( /3818) Legeforeningen har representanter i fagutvalget mellom Finans Norge og Legeforeningen. Som medlemmer for perioden august 2012 til september 2013 hadde sentralstyret etter forslag fra Allmennlegeforeningen oppnevnt Trond Egil Hansen og Hanne Riise-Hanssen fra sekretariatet. Trond Egil Hansen og Hanne Riise-Hanssen var også oppnevnt som representanter til kontaktmøtene med Statens pensjonskasse. For perioden til har Allmennlegeforeningen foreslått Kari Sollien som representant til fagutvalget mellom Finans Norge og Legeforeningen og til kontaktmøtene med Statens pensjonskasse. Som medlem i fagutvalget mellom Finans Norge og Legeforeningen og til kontaktmøtene med Statens pensjonskasse for perioden til oppnevnes Kari Sollien, Allmennlegeforeningen. Sak 220/13 Oppnevning av representanter til Legeforeningens forskningsutvalg ( /6178) I henhold til mandat for Den norske legeforenings utvalg for medisinsk forskning skulle representanter oppnevnes for perioden Utvalgets mandat er å være rådgiver for sentralstyret i spørsmål som angår medisinsk forskning. Sekretariatet foreslo å reoppnevne alle utvalgsmedlemmene med unntak av representanten fra Universitetet i Bergen og Overlegeforeningen, som ble foreslått erstattet etter nominasjon fra de respektive institusjoner og foreninger. I tråd med forslag fra universitetene og forespurte organisasjonsledd i Legeforeningen oppnevnes: Ole M. Sejersted Eva Gerdts Eyvind J. Paulssen Berit Schei Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo Medisinsk-odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen Helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Tromsø Medisinsk fakultet, NTNU, Trondheim 5

6 Elise Klouman AF/NFA Kirsti Ytrehus LVS Andreas Habberstad NMF Asbjørn Årøen OF Eystein Hoddevik YLF Sak 221/13 Nytt policynotat - Pasientsikkerhet først ( /2615) Sentralstyret hadde besluttet at alle policynotater skulle gjennomgås og oppdateres i henhold til Legeforeningens gjeldende politikk og nye mal for policynotater. Policynotat nr 7 om pasientsikkerhet fra 2007 skulle oppdateres våren Utkast til notat ble sendt ut på høring intern i organisasjonen. Utkast til nytt policynotat om pasientsikkerhet Pasientsikkerhet først godkjennes med enkelte endringer. Sak 222/13 Innspill til nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren ( ) Helse og omsorgsdepartementet hadde startet et arbeid med å utvikle en ny strategi på helse- og omsorgsfeltet. Ansvaret var lagt til en strategigruppe med sekretariat i Forskningsrådet og fem arbeidsgrupper med hvert sitt tematiske område. Det ble lagt opp til en todelt åpen høringsprosess. I første runde var det mulig å gi innspill til arbeidsgruppen innen 14. oktober med utgangspunkt i arbeidsgruppens bakgrunnsnotater som ble publisert på nettsiden for HelseOmsorg21 den 17. september. Legeforeningen gav foreløpige innspill basert på eksisterende politikk nedfelt i forskningspolitiske rapporter og tilbakemeldinger fra Legeforeningens forskningsutvalg, Leger i vitenskapelige stillinger, Norsk forening for allmennmedisin og Utvalg for klima, menneskerettigheter og global helse. De foreløpige innspillene skulle sendes på intern høring for ytterligere innspill fra organisasjonsleddene. Dette vil gi bedre grunnlag for å kommentere arbeidsgruppenes delrapporter som publiseres 13. desember på nettsidene med frist for innspill 17. januar Foreløpige innspill sendes på høring internt i organisasjonen for ytterligere innspill og forankring. Innspillene kan brukes når Legeforeningen skal gi kommentarer til delrapporter. Sak 223/13 Senter for allmennmedisinsk kvalitet/senter for kvalitet i legekontor ( /1461) Sentralstyret vedtok å be om utredning av dannelsen av Senter for allmennmedisinsk kvalitet som et aksjeselskap. En ønsket å få forslag til gjennomføring av etablering, organisering og finansiering. Det ble foreslått å invitere Praktiserende spesialisters landsforening til å delta i selskapet. Sekretariatet foreslo å endre selskapets navn til Senter for kvalitet i legekontor for å inkludere privatpraktiserende spesialister. Norsk samfunnsmedisinsk forening var i tillegg forespurt om å delta. Aksjeselskapet ble foreslått opprettet med følgende fordeling: Allmennlegeforeningen 26 %, Norsk 6

7 forening for allmennmedisin 26 %, Legeforeningen 26 %, Praktiserende spesialisters landsforening og Norsk samfunnsmedisinsk forening 11 % hver. Sentralstyret gir sin tilslutning til etablering av Senter for kvalitet i legekontor AS og ber om at det innkalles til stiftelsesmøte i henhold til saksutredningen. Sak 224/13 Høring - Kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse ( /3998) Legeforeningen hadde mottatt høringen Kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Høringen bestod av en utredning og et policynotat. Grunnlaget for utredningen var data for luftambulansetjenesten mellom , med vekt på legehelikoptrene og akutte primæroppdrag. Beveggrunnen for arbeidet var å påvirke organiseringen av luftambulansetjenesten. Legeforeningen hadde sendt ut høringen til relevante organisasjonsledd og fått høringssvar fra seks av dem. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Vedlegg 1. Sak 225/13 Oppnevning av ny spesialitetskomite i anestesiologi for perioden ( /3757) Saken trukket. Sak 226/13 ( /603) Godkjenning av veileder Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes. Godkjent ble: Veileder i gruppepsykoterapi i psykiatri Steinar Lorentzen Sak 227/13 Kollektivisering av medlemsforsikringer i DNB Skadeforsikring ( /4866) Det forelå utkast til brev til medlemmer som har individuelle avtaler med DNB om innboforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring og studentforsikring. Brevet gjaldt kollektivisering av forsikringene, der Legeforeningen overtar som forsikringstaker mens medlemmene blir forsikrede under avtalen. Formålet med brevet er at medlemmene skal gi tilslutning til kollektiviseringen. Gjennom denne tilslutningen muliggjøres kollektiv flytting av forsikringene og styrker Legeforeningens forhandlingsposisjon overfor DNB og andre potensielle tilbydere. Alle akademikerforeningene som samarbeider med DNB kollektiviserer disse forsikringene og vil benytte likelydende brev. Utkast til brev der medlemmer som er kunder av DNB gir samtykke at individuelt avtalte avtaler om innboforsikring, ulykkesforsikring, 7

8 reiseforsikring og studentforsikring gjøres om til kollektive avtaler der Legeforeningen overtar medlemmets rolle som forsikringstaker godkjennes med enkelte presiseringer. Sak 228/13 Legeforeningens legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød tilsvar til Lotteri- og stiftelsestilsynet ( /4903) Det forelå et brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som fulgte opp tilsynet av legatet tidligere i år, med referanse til Legeforeningens tilbakemelding på tilsynet av 2. mai Utfra det faktum at det ikke tidligere har blitt utbetalt støtte fra legatet, og våre svar for øvrig, ønsket tilsynet at styret skulle vurdere omdanning av stiftelsen. Legatet beholdes videre med uforandret formål fordi det kan oppstå situasjoner der formålet er berettiget. Sak 229/13 Statusrapport Legeforeningens økonomi per oktober 2013 ( /29) Legeforeningens regnskap per oktober 2013 ble presentert. Regnskapet per oktober 2013 tas til etterretning. Sak 230/13 Stiftelsen Soria Moria utdanningssenter - oppnevning av styre fra ( /738) Funksjonsperioden for styret i stiftelsen Soria Moria utdanningssenter utløper I henhold til stiftelsens vedtekter oppnevnes styret for stiftelsen for 4 år, med mindre Legeforeningens sentralstyre bestemmer noe annet. Sittende styre var forespurt om de var villige til gjenoppnevning, noe som ble bekreftet av alle. På denne bakgrunn foreslo sekretariatet at alle gjenoppnevnes, også denne gang for to år. Som styremedlemmer i stiftelsen Soria Moria utdanningssenter, for perioden til , oppnevnes: Einar Sorterup Hysing, leder Lars Eikvar Anne Grethe Olsen Kjersti Baksaas-Aasen. Generalsekretæren er styremedlem ex officio. Hege Gjessing Jon Helle Kari Sollien Marit Hermansen Johan Torgersen Christian Grimsgaard Ivar Halvorsen 8

9 Marit Halonen Christiansen Synnøve Bratlie 9

10 Erik Kreyberg Normann Generalsekretær Stiftelsen Norsk Luftambulanse Vedlegg 1. Sak 223/13-13/3988 Deres ref.: Vår ref.: 13/3988 Dato: Kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse For å påvirke organiseringen av luftambulansetjenesten har Stiftelsen Norsk Luftambulanse (heretter SNLA) brukt data for luftambulansetjenesten mellom til å skrive en utredning og et policydokument. Begge dokumentene heter Kapasitet og basestruktur. Overordnede tilbakemeldinger Legeforeningen mener at utredningen kan bli et nyttig verktøy i arbeidet med å organisere luftambulansetjenesten. Den gir et godt oversiktsbilde og tar blant annet for seg fordelingen av basene, aktivitetsutviklingen, utrykningstider og dekningsgrad. Imidlertid kan ikke-reliable data bidra til at utredningen og policydokumentet mister noe av sin gjennomslagskraft. I utredningen kommer dette sterkest til uttrykk når SNLA skriver at de har fått tilbakemelding fra respondenter om at «tallene fra min base kan ikke stemme». Det er positivt at SNLA tar til ordet for bedre tallmateriale, mer forskning og mer kunnskap. Arbeidet Kapasitet og basestruktur kommer på et tidspunkt hvor den reviderte akuttforskriften og arbeidet med nasjonal sykehusplan ikke er ferdig. Samhandlingsformen er heller ikke evaluert. Ettersom Kapasitet og basestrukturs relevans er avhengig av utviklingen på disse områdene, er Legeforeningen glad for at SNLA understreker at planleggingen av luftambulansetjenesten må ta hensyn til strukturendringene som myndighetene planlegger. Legevakttjenesten og luftambulansetjenesten SNLA gir en riktig beskrivelse når de skriver at hovedvekten av akuttmedisin blir gjort av lokal bilambulanse og legevakten. Til tross for det, etterlates leseren med et inntrykk av at legebemannet ambulanse nærmest utelukkende er et luftambulansefenomen. Legeforeningen vil minne om at allmennlegene står for den største delen av det prehospitale akuttmedisinske legetilbudet, og at de ofte må rykke ut sammen med bilambulansen. Luftambulansetjenesten og bilambulansetjenesten representerer to ulike behandlingsnivå som utfyller hverandre. Med utgangspunkt i denne kjensgjerningen, skriver SNLA at man ikke må sette disse to tjenestene opp mot hverandre. Selv om luftambulansen og bilambulansen er på to forskjellige behandlingsnivå, får de penger fra samme budsjett. Hvis ikke utgiftene til utbyggingen av luftambulansetjenesten kommer som en tilleggsbevilgning, eller at spesialisthelsetjenesten får mer penger, må man vurdere ulike alternativer opp mot hverandre. Legeforeningen mener at Kapasitet og basestruktur kan bli et bedre arbeid om det gir en grundigere drøfting av samarbeidet mellom legevakttjenesten og luftambulansetjenesten. Et likeverdig helsetilbud SNLA skriver at luftambulansetjenestene er avgjørende for å sikre et likeverdig helsetilbud til befolkningen. Begrunnelsen er at legehelikoptre, redningshelikoptre og ambulansefly med medisinsk spesialistkompetanse bidrar til å utjevne det avanserte akuttmedisinske tilbudet. 10

11 Legeforeningen er enig i beskrivelsen, og mener at beslutningstakerne må sørge for at nye baser, fly, eller helikoptre blir lagt til steder som bidrar til å forbedre responstiden. Utrykningstid I policydokumentet er det en uoverensstemmelse mellom myndighetenes mål om at pasienter skal få hjelp av legebemannet ambulanse innen 45 minutter, og SNLAs mål om minutter. Et slikt mål vil naturligvis ha mye å si for antall baser og tettheten av helikoptrene. SNLA hevder at myndighetenes mål ikke er faglig begrunnet. Dersom SNLAs mål har en sterkere faglig begrunnelse, savner Legeforeningen henvisning til den. Andre tilbakemeldinger Legeforeningen gir sin støtte til følgende punkter: Økt etterspørsel av sekundæroppdrag må ikke forringe akuttberedskapen, men møtes med egne legehelikoptre for slike oppdrag. Det må utarbeides og innføres nye og mer enhetlige, felles nasjonale retningslinjer for hvilke pasientkategorier, situasjoner og hastegrader som utløser behov for luftambulanse. Luftambulansetjenesten må i større grad ha en nasjonal flåtestyring. Med hilsen Den norske legeforening Geir Riise Generalsekretær Bjarne Riis-Strøm Fagdirektør 11

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/26 Fullført og godkjent den 21.1.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 14.1.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit Halonen

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/219 Fullført og godkjent den 31.5.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 23.5.2016 Soria Moria Hotell, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/32 Fullført og godkjent den XX.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 16.6.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Fravær: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit

Detaljer

16/227 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 10. november Legenes hus, Oslo

16/227 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 10. november Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/227 Fullført og godkjent den 15.11. 2016 Referat fra Sentralstyrets møte 10. november 2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

17/173 Fullført og godkjent den 9. mai Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/173 Fullført og godkjent den 9. mai Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/173 Fullført og godkjent den 9. mai 2017 Referat fra sentralstyrets møte 2.5.2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/33 Fullført og godkjent den 29.8.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 25.8.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Marit Halonen Christiansen,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta Den norske legeforening Sekretariatet 13/119 Fullført og godkjent den 11.6.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 3.6.2013 Rica Hotel Alta Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/223 Fullført og godkjent den 7.9.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 30.8.2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: forfall: sekretariatet: Marit Hermansen,

Detaljer

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp.

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp. NOTAT DEN NORSKE LEGEFORENINGS FORHANDLINGSREGLER Fastsatt av sentralstyret 5. januar 1994, gjeldende fra 1.1.1994, endret av sentralstyret 15.9.94, 27.5.97, 17.11.97, 25.8.99, 29.9.99, 10.2.04, 22.3.10,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.10. 2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.10. 2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/37 Fullført og godkjent den 29.10. 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 21.10. 2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Johan

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 13.5.2013. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 13.5.2013. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 13/118 Fullført og godkjent den 22.5.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 13.5.2013 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.9.2015. Tromsø

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.9.2015. Tromsø Den norske legeforening Sekretariatet 15/35 Fullført og godkjent den 22.9.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 14.9.2015 Tromsø Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian Grimsgaard,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria kurs og konferansesenter, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Soria Moria kurs og konferansesenter, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/39 Fullført og godkjent den 12.12.2014 Referat fra Sentralstyrets møte 5.12.2014 Soria Moria kurs og konferansesenter, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing,

Detaljer

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Fra tillitsvalgt til leder - Opplæring Modul 1 Grunnleggende tillitsvalgtopplæring 13.januar YLF styremedlem Den norske legeforening Legeforeningens organisasjon

Detaljer

17/176 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/176 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/176 Fullført og godkjent den 2.9. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 29.8.2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 11.11.2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 11.11.2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/38 Fullført og godkjent den 19.11.2014 Referat fra Sentralstyrets møte 11.11.2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Synnøve

Detaljer

17/178 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Park Plaza

17/178 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Park Plaza Den norske legeforening Sekretariatet 17/178 Fullført og godkjent den 25.9. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 18.9.2017 Park Plaza Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset, Ole

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.5. 2014. Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.5. 2014. Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/25 Fullført og godkjent den 28. mai 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 19.5. 2014 Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/36 Fullført og godkjent den 1.10. 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 15.9. 2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Kari

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/36 Fullført og godkjent den 20.10.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 13.10.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 23. mai 2016 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Mandag 9. mai 2016 Møtested: Kongsberg Deltakere: Kari Sollien, leder Tom Ole Øren, nestleder Kirsten Rokstad Christina Fredheim

Detaljer

Protokoll Yngre legers forenings årsmøte 2013

Protokoll Yngre legers forenings årsmøte 2013 Protokoll Yngre legers forenings årsmøte 2013 Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 19.-20. april 2013 Saksliste Sak 1 Åpning og navneopprop Det ble foretatt navneopprop av landsrådets medlemmer Sak 2 Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 15. oktober2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 15. oktober2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 15. oktober2013 Dato: 15. oktober 2013 kl 10.00 18.00 Møtested: Deltakere: Referent: Scandic hotell Fornebu Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Ole

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 12/75 Fullført og godkjent den 22.10. 2012 Referat fra Sentralstyrets møte 17.10. 2012 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: President Hege

Detaljer

17/179 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/179 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/179 Fullført og godkjent den 24.10. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 17.10. 2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset,

Detaljer

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Fra tillitsvalgt til leder - Modul 1 Helse Midt Advokat/ spesialrådgiver Den norske legeforening Legeforeningens organisasjon Stiftet 6. juli 1886 Faget, kvalitet

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 19. 20. september 2013 Dato: 19. 20. september 2013 Møtested: Deltakere: Referent: Palma de Mallorca Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Egil Johannesen

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 052/13-062/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem

Møteprotokoll. Saksnummer: 052/13-062/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem Møteprotokoll Møtedato: 24.09.2013 Møtetid: Kl. 16:30 19:30 Møtested: Legenes Hus (Følling), sub. Nettmøte Saksnummer: 052/13-062/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Espen S. Kristoffersen Tor-Arne

Detaljer

17/175 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/175 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/175 Fullført og godkjent den 26. 6. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 20.6.2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Sak Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 17/826 Dato: 10.05.2017 Sak 12.2 - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx) Landsstyret besluttet i 2005 å forbedre

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 18. juni 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Tirsdag 26. mai 2015 kl. 17.00 20.00 Møtested: Deltakere: Referent: Scandic Nidelven hotell Trondheim Kari Sollien Ivar Halvorsen

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/222 Fullført og godkjent den 21.6.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 14.6.2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: forfall: sekretariatet: Marit Hermansen,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 4.12.2015. Soria Moria Hotell og Konferansesenter

Referat. fra. Sentralstyrets møte 4.12.2015. Soria Moria Hotell og Konferansesenter Den norske legeforening Sekretariatet 15/38 Fullført og godkjent den 18.12.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 4.12.2015 Soria Moria Hotell og Konferansesenter Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen,

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 17:00. Møtested: Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer: 133/13-146/13

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 17:00. Møtested: Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer: 133/13-146/13 Møteprotokoll Møtedato: 12.11.2013 Møtetid: Kl. 09:00 17:00 Møtested: Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer: 133/13-146/13 Møtende medlemmer Johan Torgersen, Marit Halonen Christiansen, Marie Skontorp,

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 089/15-105/15

Møteprotokoll. Saksnummer: 089/15-105/15 Møteprotokoll Møtedato: 12.06.2015 Møtetid: Kl. 09:00 16:00 Møtested: Møterom Rutle, 1. etasje, Legenes Hus Saksnummer: 089/15-105/15 Følgende møtte Christer Mjåset, Anja Fog Heen, Tilde Broch Østborg,

Detaljer

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 12/

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 12/ Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer Deres ref.: Vår ref.: 11/6178 Dato: 26.11.2012 Referat Forskningsutvalget 9. 10. 2012 Godkjent i møte 12/12-2012 Tilstede: Tone Tangen, Eystein Hoddevik, Per Hjortdahl,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Mandag 4. mai 2015 kl. 12.00 18.00 Møtested: Deltakere: Referent: Quality Hotel Fredrikstad Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen Bjørn Nordang

Detaljer

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1.

Jon Helle, Odd Grenager, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen, Tom Guldhav, Olaug Villanger, Kari Løhne, Randulf Søberg (kun fredag 11.1. Godkjent 6.2.2013 Referat fra styremøte / arbeidsmøte i Norsk overlegeforening, torsdag 10. januar 2013 kl. 11.30 19.00, og fredag 11. januar 2013, kl. 08300 13.00. Holmen Fjordhotell, Nesbru. Til stede:

Detaljer

16/224 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

16/224 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/224 Fullført og godkjent den 27.9.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 21.9.2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: forfall: sekretariatet: Marit Hermansen,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 16/215 Fullført og godkjent den 30.3.2016 Referat fra Sentralstyrets møte 15.3.2016 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Styresammensetning Årsmøtevalgt 280813: Anne Noraas Bendvold, leder Mikkel Høiberg, nestleder Christian Stremme, styremedlem Fra yrkesforeningene: Jørgen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. februar 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. februar 2013 Godkjent 7. mars 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. februar 2013 Dato: 13. februar 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Forfall: Referent: Legenes hus Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE

STYREMØTE NR 1/2013. Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl SAKLISTE Oslo, 28. januar 2013 u:\..\syret\sakliste\2013\sak113.doc Til styret i Ylf STYREMØTE NR 1/2013 Styremøte ble avholdt 24. januar 2013 på Legenes Hus, Oslo. Møtestart var kl 10.00. MERKNADER TIL INNKALLINGEN

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Spesialforeninger Spesialitetskomiteer Deres ref.: Vår ref.: 13/500 Dato: 22.02.2013 Intern

Detaljer

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport

Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Til Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 14/5023 Dato: 08.04.2016 Sak 13 Etterutdanning for leger med spesialistgodkjenning Rapport Landsstyret vedtok i 2013 at Legeforeningen skulle arbeide for å styrke

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. juni 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. juni 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent på mail 1.7.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening, torsdag 7. juni 2012, kl. 10.00 16.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Kjell Vikenes, Odd Grenager, Randulf Søberg, Olaug

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag 30.3.17 Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl 10.00 15.00 Tilstede på Flesland: Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Ole Johan Bakke, Kristin Cotta

Detaljer

Rettshjelp for leger Legeforeningens organisasjon og sekretariat

Rettshjelp for leger Legeforeningens organisasjon og sekretariat Rettshjelp for leger Legeforeningens organisasjon og sekretariat Grunnkurs B, EU-kurs 2 Nidaroskongressen, 19. oktober 2017 Seksjonssjef/advokat Hanne B. Riise-Hanssen Avdeling for Jus og Arbeidsliv Legeforeningen

Detaljer

REFERAT FRA MØTET I STYRET I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. januar 2010

REFERAT FRA MØTET I STYRET I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. januar 2010 Godkjent 17. februar 2010 REFERAT FRA MØTET I STYRET I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. januar 2010 Dato: 13. januar 2010 Møtested: Legenes hus, Oslo Deltakere: Trond Egil Hansen, leder Ståle Onsgård Sagabråten,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 27. august 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 13:00. Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2014 Møtetid: Kl. 09:00 13:00 Møtested: The Thief, Tjuvholmen, Oslo Saksnummer: 009/14-025/14 Følgende møtte Kirsti Ytrehus (leder) Helge Bjørnstad-Pettersen (nestleder) Liv

Detaljer

Legeforeningens organisasjon og sekretariat

Legeforeningens organisasjon og sekretariat Legeforeningens organisasjon og sekretariat Tillitsvalgtkurs KS Gardermoen 13.-14. september 2017 Seksjonssjef/advokat Aadel Heilemann og rådgiver/advokatfullmektig Christine Palm, Avdeling for Jus og

Detaljer

Årsmelding 2011/2012 for Hordaland legeforening.

Årsmelding 2011/2012 for Hordaland legeforening. Årsmelding 2011/2012 for Hordaland legeforening. Medlemstall: Medlemstallet pr 01.05.12: 2533 (2458) Overlegeforeningen, OF: 806 (783) Yngre legers forening, YLF: 810 (763) Allmennlegeforeningen, AF: 536

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. januar 2014

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. januar 2014 Godkjent 11. februar 2014 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. januar 2014 Dato: Mandag 13. januar 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes hus Kari Sollien, leder Ivar

Detaljer

17/171 Fullført og godkjent den 22. mars Referat. fra. Sentralstyrets møte Hafslund hovedgård

17/171 Fullført og godkjent den 22. mars Referat. fra. Sentralstyrets møte Hafslund hovedgård Den norske legeforening Sekretariatet 17/171 Fullført og godkjent den 22. mars 2017 Referat fra Sentralstyrets møte 15.3.2017 Hafslund hovedgård Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/169 Fullført og godkjent den 24.1.2017 Referat fra Sentralstyrets møte 18.1.2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian

Detaljer

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE

LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Den norske legeforening her Deres ref.: Vår ref.: Dato: 30.1.2013 LOVENDRINGSFORSLAG. FORSLAG OM Å LEGGE NED REGIONSUTVALGENE Styret i Oslo legeforening har i styremøte 25. januar vedtatt å foreslå at

Detaljer

Møteprotokoll. Saksnummer: 031/13-041/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem

Møteprotokoll. Saksnummer: 031/13-041/13. Møtende varamedlem. Inhabilitet Sak Møtende varamedlem Møteprotokoll Møtedato: 18.06.2013 Møtetid: Kl. 10:00 16:00 Møtested: Følling, 2. etg, Legenes Hus, Oslo Saksnummer: 031/13-041/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Christian Vedeler Espen Saxhaug-Kristoffersen

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00 Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Espen Saxhaug Kristoffersen Gro

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. Mandag 22. april 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. Mandag 22. april 2013 Godkjent 3. mai 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Mandag 22. april 2013 Dato: 22. april 2013 kl. 13.00 17.30 Møtested: Deltakere: Referent: Radisson Blu Hotell i Bodø Trond Egil Hansen,

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus.

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Redaktøren av LVS-info Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme.

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl , Legenes Hus, Oslo. Godkjent 21.11.2012. Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening torsdag 18. oktober 2012, kl. 09.00 15.00, Legenes Hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Kjell Vikenes, Marieke Claessen, Erna-Gunn Moen,

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: Styrene i: Lokalforeningene Yrkesforeningene Fagmedisinske foreninger Norsk medisinstudentforening Regionsutvalg Eldre legers forening Deres ref.: Vår ref.: 14/3158 Dato: 07.08.2014 Intern høring - Landsstyresak

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet

Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Velkommen som tillitsvalgt! - Legeforeningens organisasjon og sekretariatet Modul 1 Grunnleggende tillitsvalgtopplæring Avd. dir. Lars Duvaland, Jus og arbeidsliv Den norske legeforening Legeforeningens

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

17/180 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

17/180 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 17/180 Fullført og godkjent den 20.11. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 14.11 2017 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Christer Mjåset,

Detaljer

Tillitsvalgt allerede en leder

Tillitsvalgt allerede en leder Tillitsvalgt allerede en leder Tillitsvalgtopplæring Modul II, 10. mai 2017 Forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom Jus og Arbeidsliv Gratulerer! Du har nå en - sentral rolle i en forening med høy aktivitet

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2014 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 14. september 2017 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: 18. august 2017 Møtested: Deltakere: Forfall: Referent: Til stede: Engø gård, Tjøme Tom Ole Øren, leder Nils Kristian Klev,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 16. januar 2018 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: 23. november 2017 Møtested: Moss Deltakere: Nils Kristian Klev, nestleder Kirsten Rokstad Christina Fredheim Sidsel Mordt Andreassen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. oktober 2014

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. oktober 2014 Godkjent 4. november 2914 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. oktober 2014 Dato: Mandag 13. oktober 2014 kl. 13.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes hus Kari Sollien, leder Ivar

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Legenes hus, Oslo kl Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag 8.12.16 Legenes hus, Oslo kl 10.00 14.30 Tilstede i Legenes hus: Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Karin Rønning, Ole Johan Bakke, Inger Cecilia Uglenes,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 27. november 2014

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 27. november 2014 Godkjent 28. januar 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 27. november 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Forfall: Referent: Raumergården, Ask i Gjerdrum

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 28. mai 2013 i Legenes Hus

Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 28. mai 2013 i Legenes Hus Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 28. mai 2013 i Legenes Hus Som i fjor hadde Hordaland legeforening invitert til møte for medlemmer med familie kl 16 19.30, med enkel servering, og påfølgende

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Rica Nidelven, Trondheim Saksnummer: 026/14-037/14

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Rica Nidelven, Trondheim Saksnummer: 026/14-037/14 Møteprotokoll Møtedato: 23.04.2014 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Rica Nidelven, Trondheim Saksnummer: 026/14-037/14 Følgende møtte Kirsti Ytrehus Anna Midelfart Liv Ariane Augestad Siv Kvernmo Christian

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 10.3.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 10.3.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/28 Fullført og godkjent den 17.3.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 10.3.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Jon Helle, Marit Halonen Christiansen,

Detaljer

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 10. juni

Referat Forskningsutvalget Godkjent i møte 10. juni Dnlf Forskningsutvalgets medlemmer Deres ref.: Vår ref.: Dato: 4.3. 2013 Referat Forskningsutvalget 4. 3.2013 Godkjent i møte 10. juni 2013.06.06 Sak 8/13 Godkjenning av dagsorden, gjennomgang av referat:

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 12.11. 2012. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 12.11. 2012. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 12/76 Fullført og godkjent den 14.11. 2012 Referat fra Sentralstyrets møte 12.11. 2012 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Trond Egil Hansen, Cecilie Risøe,

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord

Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord Helse i nord, der vi bor Tjenester nært der folk bor Selvforsynt med tjenester Planlegge på grunnlag av kunnskap om helsetilstand og fordeling til

Detaljer

Akuttutvalgets rapport - høring

Akuttutvalgets rapport - høring Saknr. 14/11095-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Akuttutvalgets rapport - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til hovedtrekkene i Akuttutvalgets delrapport og understreker følgende:

Detaljer

Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) Sist oppdatert juli 2015 1 Innhold 1 Navn og tilhørighet... 3 2 Formål... 3 3 Organisasjon... 4 4 Sekretariat... 4 5 Styremøter... 4 6 LSAs tillitsvalgte

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6.12 kl 10.00-17.30 og 7.12.2006 kl. 9.30 til 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 225 Åpning av landsstyret

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.4.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.4.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/29 Fullført og godkjent den 28.4.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 21.4.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit Halonen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE NR 7/ ARBEIDSMØTET

PROTOKOLL STYREMØTE NR 7/ ARBEIDSMØTET Oslo, 3. september 2013 u:\..\syret\sakliste\2013\sakl713.doc Til styret i Ylf PROTOKOLL STYREMØTE NR 7/2013 - ARBEIDSMØTET Arbeidsmøte ble avholdt 26. 30. august 2013 i London. Til stede på arbeidsmøtet

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møteprotokoll Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Anne Spurkland

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

17/181 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Askeladdens hus

17/181 Fullført og godkjent den Referat. fra. sentralstyrets møte Soria Moria Hotell, Askeladdens hus Den norske legeforening Sekretariatet 17/181 Fullført og godkjent den 15. 12. 2017 Referat fra sentralstyrets møte 8.12.2017 Soria Moria Hotell, Askeladdens hus Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen,

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 12:30. Møtested: Saksnummer: 001/13-013/13. Hotel Novotel London Paddington

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 08:30 12:30. Møtested: Saksnummer: 001/13-013/13. Hotel Novotel London Paddington Møteprotokoll Møtedato: 10.01.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:30 Møtested: Hotel Novotel London Paddington Saksnummer: 001/13-013/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Anna Midelfart

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Saksliste for årsmøte 10.juni Nythun

Saksliste for årsmøte 10.juni Nythun Saksliste for årsmøte 10.juni Nythun Velkommen ved leder Stein-Helge H Tingvoll Sak 1: Godkjenning av innkallingen Sak 2: Valg av dirigent Sak 3: Godkjenning av saksliste Sak 4: Valg av referent og tellekorps,

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 16:00 19:00. Møtested: Legenes Hus/Følling - Nettmøte Saksnummer: 042/13-051/13

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 16:00 19:00. Møtested: Legenes Hus/Følling - Nettmøte Saksnummer: 042/13-051/13 Møteprotokoll Møtedato: 20.08.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Legenes Hus/Følling - Nettmøte Saksnummer: 042/13-051/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Espen S. Kristoffersen Helge Bjørnstad-Pettersen

Detaljer

16/228 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 2. desember Soria Moria kurs og konferansesenter

16/228 Fullført og godkjent den Referat. fra. Sentralstyrets møte 2. desember Soria Moria kurs og konferansesenter Den norske legeforening Sekretariatet 16/228 Fullført og godkjent den 9.12. 2016 Referat fra Sentralstyrets møte 2. desember 2016 Soria Moria kurs og konferansesenter Til stede fra sentralstyret: Marit

Detaljer