Referat. fra. Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. fra. Sentralstyrets møte 18.11. 2013. Legenes hus, Oslo"

Transkript

1 Den norske legeforening Sekretariatet 13/124 Fullført og godkjent den Referat fra Sentralstyrets møte Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Johan Torgersen, Kari Sollien, Synnøve Bratlie, Marit Hermansen, Christian Grimsgaard, Ivar Halvorsen, Marit Halonen Christiansen sekretariatet: Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Anne Kjersti Befring, Erling Bakken, Bjarne Riis Strøm, Jorunn Fryjordet Knut Braaten, Nina Evjen, Gorm Hoel, Olve Moldestad, Mattis Åmotsbakken, Ida Waal Rømuld, Kari Schrøder Hansen, Tor Carlsen, Ole Anders Stensen Referent: Anne Torill Nordli I Politikk og strategimøte Politikk- og strateginotater: Notat 1: Viktige saker i regjering og storting (13/55) Notat 2: Månedens mediebilde Notat 3: Konsekvensutredning om fremtidig spesialitetsstruktur (12/2322) Notat 4: Omskjæring av gutter Notat 5: WMA Decleration of Helsinki 2013 Orienteringssaker: Program for sentralstyrets deltagere på National Forum, desember 2013 (13/3243) Rapporteringer og kommentarer: Møte med utenlandsstudentene, ANSA. Blant tema: turnus Møte med ledelsen i OUS

2 Årsmøte, Norsk anestesiologisk forening Overlegeforeningens lederseminar Møte med Helse Nord og PSL vedrørende avtalespesialister Spørsmål om videreføring av kurstilbudet Frist meg inn i ledelse, et samarbeid mellom Helse Sør-øst og Legeforeningen Syse-utvalget (utredning av alvorlige hendelser i helsetjeneste) - endring av mandat og sammensetning Debatt i regi av Troms legeforening i uke 47. Tema: overbehandling. Jubileumsmøte i Norsk forening for klinisk farmakologi Helsepolitisk seminar om IKT i regi av Helse Midt-Norge og regionsutvalg Midt-Norge PSL: brev til Helseminister hvordan avtalespesialister kan avhjelpe helsekø Møte med Hdir vedrørende EØS-regler for allment praktiserende leger Debatt om reservasjonsmulighet, Bergen Møte Nordisk gynekologisk forening Seminar Norsk medisinstudentforening fremtidens legebehov/legeutdanning Møte i Referansegruppe prosjekt Nasjonal kjernejournal UEMO-møte i Istanbul Kjartan Olafsson er valgt inn i styret i UEMO. YLF styremedlem Tilde Broch Østborg er valgt inn i styret i European Junior Doctors Legealmanakken 2014 Gjennomført spørreundersøkelse blant medlemmene vedrørende medlemsfordeler Arbeid med bank- og forsikringstjenester Publisering av kvalitetsdata, se Høyesterettsdom vedrørende Legers taushetsplikt II Beslutningsmøte Sak 213/13 Satsingsområdene videre prosess ( /4335) Sentralstyret besluttet i møte seks satsningsområder for perioden Satsingsområdene ble delt inn i kommunikasjonsområder der Legeforeningen i stor grad har en utviklet politikk, og utviklingsområder der det må utvikles en politikk. Sekretariatet la frem forslag om at det for hvert av kommunikasjonsområdene skal nedsettes en arbeidsgruppe med 1-2 representanter fra sentralstyret samt deltagelse fra sekretariatet for å lage en konkret kommunikasjonsstrategi for det enkelte området. Utviklingsområdene må følges opp annerledes, og sekretariatet vil komme tilbake til en plan for det videre arbeidet med utviklingsområdene på et senere møte. For å utvikle en konkret og offensiv kommunikasjonsstrategi for de fire kommunikasjonsområdene nedsettes det arbeidsgrupper for hvert av områdene med følgende deltagelse fra sentralstyret: Sykehus for fremtiden Grunnlag for en Nasjonal sykehusplan Jon Helle, Christian Grimsgaard 2

3 3 Styrket legetjeneste i kommunene Kari Sollien, Marit Hermansen Faste stillinger for sykehusleger Hege Gjessing, Jon Helle, Johan Torgersen Forebyggende og helsefremmende arbeid Hege Gjessing, Marit Halonen Christiansen Sak 214/13 Landsstyremøtet 2014 Planlegging av helsepolitisk debatt ( /4879) Neste år avholdes landsstyremøtet i Oslo. Legeforeningens landsstyremøte er et av de viktigste utstillingsvinduer for Legeforeningens politikk. Her sluttføres og/eller forankres viktige saker og strategiske prosesser i Legeforeningens høyeste organ, og vi får oftest god mediedekning.. Sentralstyret hadde en første diskusjon om hvilke tema og hvilke innledere man ønsket for den helsepolitiske debatt. Sekretariatet går videre med planleggingen av den helsepolitiske debatt på landsstyremøtet i tråd med føringene fra sentralstyret. Sak 215/13 Program for lederseminaret januar 2014 ( /4199) Legeforeningens lederseminar i 2014 avholdes fra 15. januar kl 1600 til 16. januar kl 1600 på Hotell Bristol. Sentralstyret hadde en første drøfting av tema og innretning på lederseminaret i møte 23.oktober. Sekretariatet la frem en ytterligere konkretisering av programmet. Sekretariatet går videre med planleggingen av lederseminaret i tråd med føringene fra sentralstyret. Utkast til program sendes til deltagerne så raskt som mulig. Sak 215/13 Seminar med Stortingets helse- og omsorgskomité ( /4897) Hvert år medio februar pleier Legeforeningen å avholde et seminar med Stortingets helse- og omsorgskomité for å drøfte aktuelle helsepolitiske saker. Sekretariatet la frem forslag til tidspunkt og tema for et seminar februar Sekretariatet går videre med planleggingen av seminaret i tråd med føringene fra sentralstyret. Sak 216/13 Forhandlingsspørsmål i IA-avtalen ( /4873) Den nåværende intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IAavtalen) går ut 31. desember Akademikerne er forhandlingspart og representerer Legeforeningen i forhandlingene om en ny IA-avtale. Sekretariatet la fram et notat med aktuelle problemstillinger knyttet til reforhandlingen av IA-avtalen.

4 4 Sekretariatet jobber videre med Akademikerne for å forberede IAforhandlingene i tråd med diskusjonen under sentralstyremøtet. Sak 217/13 Veiledere - næringsdrivende leger og ledere ( /4445) Arbeidet med å utarbeide veiledere har sin bakgrunn i mange forespørsler om bistand for å gjøre det enklere å etablere seg som næringsdrivende. Spørsmålene er mangeartete og knytter seg både til selve virksomheten som lege og til rollen som bedriftseier og arbeidsgiver. I tillegg arbeides det med å styrke bistanden til leger som er ledere. Etterspørselen etter slike tjenester er økende. Høsten 2013 ble arbeidet med to veiledere igangsatt: en for oppstart og drift av privat praksis, og en for legen som arbeidsgiver og leder. Veilederne vil bli publisert på legeforeningen.no samt trykket opp. Det bevilges inntil kr til dekning av fremmedtjenester og utgifter til trykking og distribusjon av veiledere for ledere og for næringsdrivende, herunder forsendelse av veilederen for å starte næringsdrift. Beløpet belastes sentralstyrets disposisjonskonto med kr og generalsekretærens disposisjonskonto for kjøp av fremmedtjenester med kr for Sak 218/13 Oppnevning av Legeforeningens representanter til Akademikernes samarbeidsorganer og forhandlingsutvalg ( /2896) Sentralstyret oppnevner Legeforeningens representanter til Akademikernes samarbeidsorganer og forhandlingsutvalg. President Hege Gjessing er av Akademikerne Helse valgt til nestleder og assisterende direktør i Jus og arbeidslivsavdelingen, Lars Duvaland er av Akademikerne Næringsdrivende valgt til leder. Disse to oppnevnes derfor ikke av Legeforeningen til de respektive forhandlingsutvalg/samarbeidsorgan. Representanter til Akademikernes samarbeidsorganer og forhandlingsutvalg oppnevnes etter nedenstående liste. Oppnevningen er ikke tidsbegrenset, men for tillitsvalgte gjøres oppnevningen betinget av at vedkommende innehar nåværende sentrale verv i foreningen eller yrkesforeningen. For ansatte i sekretariatet gjøres oppnevningen betinget av nåværende oppgavefordeling i sekretariatet. Ved fremtidige skifter forutsettes det fremmet sentralstyresak innen rimelig tid. Presidenten gis fullmakt til å gjøre midlertidige oppnevninger i påvente av sentralstyrebehandling dersom situasjonen gjør det nødvendig. Akademikerne Helse Medlem Jon Helle, leder Overlegeforeningen Johan Torgersen, leder Yngre legers forening Varamedlem 1. Anne Kjersti Befring, forhandlingsdirektør 2. Hanne Gillebo-Blom, seksjonssjef 3. Bjørn-Ove Kvavik, spesialrådgiver 4. Kristin Krogvold, spesialrådgiver Akademikerne Stat

5 Medlem Jon Ole Whist, rådgiver Varamedlem Henrik Skomedal, rådgiver Akademikerne Kommune Medlem Henrik Skomedal, rådgiver Varamedlem Jon Ole Whist, rådgiver Akademikerne Privat Medlem Frode Solberg, sjefadvokat Varamedlem Pål Alm-Kruse, forhandlingsøkonom Akademikerne Næringsdrivende Medlem Kari Sollien, leder Allmennlegeforeningen Varamedlem Camilla Fagerholt Storli, rådgiver Sak 219/13 Kontaktmøte med Finans Norge og Statens pensjonskasse ( /3818) Legeforeningen har representanter i fagutvalget mellom Finans Norge og Legeforeningen. Som medlemmer for perioden august 2012 til september 2013 hadde sentralstyret etter forslag fra Allmennlegeforeningen oppnevnt Trond Egil Hansen og Hanne Riise-Hanssen fra sekretariatet. Trond Egil Hansen og Hanne Riise-Hanssen var også oppnevnt som representanter til kontaktmøtene med Statens pensjonskasse. For perioden til har Allmennlegeforeningen foreslått Kari Sollien som representant til fagutvalget mellom Finans Norge og Legeforeningen og til kontaktmøtene med Statens pensjonskasse. Som medlem i fagutvalget mellom Finans Norge og Legeforeningen og til kontaktmøtene med Statens pensjonskasse for perioden til oppnevnes Kari Sollien, Allmennlegeforeningen. Sak 220/13 Oppnevning av representanter til Legeforeningens forskningsutvalg ( /6178) I henhold til mandat for Den norske legeforenings utvalg for medisinsk forskning skulle representanter oppnevnes for perioden Utvalgets mandat er å være rådgiver for sentralstyret i spørsmål som angår medisinsk forskning. Sekretariatet foreslo å reoppnevne alle utvalgsmedlemmene med unntak av representanten fra Universitetet i Bergen og Overlegeforeningen, som ble foreslått erstattet etter nominasjon fra de respektive institusjoner og foreninger. I tråd med forslag fra universitetene og forespurte organisasjonsledd i Legeforeningen oppnevnes: Ole M. Sejersted Eva Gerdts Eyvind J. Paulssen Berit Schei Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo Medisinsk-odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen Helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Tromsø Medisinsk fakultet, NTNU, Trondheim 5

6 Elise Klouman AF/NFA Kirsti Ytrehus LVS Andreas Habberstad NMF Asbjørn Årøen OF Eystein Hoddevik YLF Sak 221/13 Nytt policynotat - Pasientsikkerhet først ( /2615) Sentralstyret hadde besluttet at alle policynotater skulle gjennomgås og oppdateres i henhold til Legeforeningens gjeldende politikk og nye mal for policynotater. Policynotat nr 7 om pasientsikkerhet fra 2007 skulle oppdateres våren Utkast til notat ble sendt ut på høring intern i organisasjonen. Utkast til nytt policynotat om pasientsikkerhet Pasientsikkerhet først godkjennes med enkelte endringer. Sak 222/13 Innspill til nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse- og omsorgssektoren ( ) Helse og omsorgsdepartementet hadde startet et arbeid med å utvikle en ny strategi på helse- og omsorgsfeltet. Ansvaret var lagt til en strategigruppe med sekretariat i Forskningsrådet og fem arbeidsgrupper med hvert sitt tematiske område. Det ble lagt opp til en todelt åpen høringsprosess. I første runde var det mulig å gi innspill til arbeidsgruppen innen 14. oktober med utgangspunkt i arbeidsgruppens bakgrunnsnotater som ble publisert på nettsiden for HelseOmsorg21 den 17. september. Legeforeningen gav foreløpige innspill basert på eksisterende politikk nedfelt i forskningspolitiske rapporter og tilbakemeldinger fra Legeforeningens forskningsutvalg, Leger i vitenskapelige stillinger, Norsk forening for allmennmedisin og Utvalg for klima, menneskerettigheter og global helse. De foreløpige innspillene skulle sendes på intern høring for ytterligere innspill fra organisasjonsleddene. Dette vil gi bedre grunnlag for å kommentere arbeidsgruppenes delrapporter som publiseres 13. desember på nettsidene med frist for innspill 17. januar Foreløpige innspill sendes på høring internt i organisasjonen for ytterligere innspill og forankring. Innspillene kan brukes når Legeforeningen skal gi kommentarer til delrapporter. Sak 223/13 Senter for allmennmedisinsk kvalitet/senter for kvalitet i legekontor ( /1461) Sentralstyret vedtok å be om utredning av dannelsen av Senter for allmennmedisinsk kvalitet som et aksjeselskap. En ønsket å få forslag til gjennomføring av etablering, organisering og finansiering. Det ble foreslått å invitere Praktiserende spesialisters landsforening til å delta i selskapet. Sekretariatet foreslo å endre selskapets navn til Senter for kvalitet i legekontor for å inkludere privatpraktiserende spesialister. Norsk samfunnsmedisinsk forening var i tillegg forespurt om å delta. Aksjeselskapet ble foreslått opprettet med følgende fordeling: Allmennlegeforeningen 26 %, Norsk 6

7 forening for allmennmedisin 26 %, Legeforeningen 26 %, Praktiserende spesialisters landsforening og Norsk samfunnsmedisinsk forening 11 % hver. Sentralstyret gir sin tilslutning til etablering av Senter for kvalitet i legekontor AS og ber om at det innkalles til stiftelsesmøte i henhold til saksutredningen. Sak 224/13 Høring - Kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse ( /3998) Legeforeningen hadde mottatt høringen Kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Høringen bestod av en utredning og et policynotat. Grunnlaget for utredningen var data for luftambulansetjenesten mellom , med vekt på legehelikoptrene og akutte primæroppdrag. Beveggrunnen for arbeidet var å påvirke organiseringen av luftambulansetjenesten. Legeforeningen hadde sendt ut høringen til relevante organisasjonsledd og fått høringssvar fra seks av dem. Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Vedlegg 1. Sak 225/13 Oppnevning av ny spesialitetskomite i anestesiologi for perioden ( /3757) Saken trukket. Sak 226/13 ( /603) Godkjenning av veileder Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes. Godkjent ble: Veileder i gruppepsykoterapi i psykiatri Steinar Lorentzen Sak 227/13 Kollektivisering av medlemsforsikringer i DNB Skadeforsikring ( /4866) Det forelå utkast til brev til medlemmer som har individuelle avtaler med DNB om innboforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring og studentforsikring. Brevet gjaldt kollektivisering av forsikringene, der Legeforeningen overtar som forsikringstaker mens medlemmene blir forsikrede under avtalen. Formålet med brevet er at medlemmene skal gi tilslutning til kollektiviseringen. Gjennom denne tilslutningen muliggjøres kollektiv flytting av forsikringene og styrker Legeforeningens forhandlingsposisjon overfor DNB og andre potensielle tilbydere. Alle akademikerforeningene som samarbeider med DNB kollektiviserer disse forsikringene og vil benytte likelydende brev. Utkast til brev der medlemmer som er kunder av DNB gir samtykke at individuelt avtalte avtaler om innboforsikring, ulykkesforsikring, 7

8 reiseforsikring og studentforsikring gjøres om til kollektive avtaler der Legeforeningen overtar medlemmets rolle som forsikringstaker godkjennes med enkelte presiseringer. Sak 228/13 Legeforeningens legat for leger og deres etterlatte som har kommet i uforskyldt nød tilsvar til Lotteri- og stiftelsestilsynet ( /4903) Det forelå et brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som fulgte opp tilsynet av legatet tidligere i år, med referanse til Legeforeningens tilbakemelding på tilsynet av 2. mai Utfra det faktum at det ikke tidligere har blitt utbetalt støtte fra legatet, og våre svar for øvrig, ønsket tilsynet at styret skulle vurdere omdanning av stiftelsen. Legatet beholdes videre med uforandret formål fordi det kan oppstå situasjoner der formålet er berettiget. Sak 229/13 Statusrapport Legeforeningens økonomi per oktober 2013 ( /29) Legeforeningens regnskap per oktober 2013 ble presentert. Regnskapet per oktober 2013 tas til etterretning. Sak 230/13 Stiftelsen Soria Moria utdanningssenter - oppnevning av styre fra ( /738) Funksjonsperioden for styret i stiftelsen Soria Moria utdanningssenter utløper I henhold til stiftelsens vedtekter oppnevnes styret for stiftelsen for 4 år, med mindre Legeforeningens sentralstyre bestemmer noe annet. Sittende styre var forespurt om de var villige til gjenoppnevning, noe som ble bekreftet av alle. På denne bakgrunn foreslo sekretariatet at alle gjenoppnevnes, også denne gang for to år. Som styremedlemmer i stiftelsen Soria Moria utdanningssenter, for perioden til , oppnevnes: Einar Sorterup Hysing, leder Lars Eikvar Anne Grethe Olsen Kjersti Baksaas-Aasen. Generalsekretæren er styremedlem ex officio. Hege Gjessing Jon Helle Kari Sollien Marit Hermansen Johan Torgersen Christian Grimsgaard Ivar Halvorsen 8

9 Marit Halonen Christiansen Synnøve Bratlie 9

10 Erik Kreyberg Normann Generalsekretær Stiftelsen Norsk Luftambulanse Vedlegg 1. Sak 223/13-13/3988 Deres ref.: Vår ref.: 13/3988 Dato: Kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse For å påvirke organiseringen av luftambulansetjenesten har Stiftelsen Norsk Luftambulanse (heretter SNLA) brukt data for luftambulansetjenesten mellom til å skrive en utredning og et policydokument. Begge dokumentene heter Kapasitet og basestruktur. Overordnede tilbakemeldinger Legeforeningen mener at utredningen kan bli et nyttig verktøy i arbeidet med å organisere luftambulansetjenesten. Den gir et godt oversiktsbilde og tar blant annet for seg fordelingen av basene, aktivitetsutviklingen, utrykningstider og dekningsgrad. Imidlertid kan ikke-reliable data bidra til at utredningen og policydokumentet mister noe av sin gjennomslagskraft. I utredningen kommer dette sterkest til uttrykk når SNLA skriver at de har fått tilbakemelding fra respondenter om at «tallene fra min base kan ikke stemme». Det er positivt at SNLA tar til ordet for bedre tallmateriale, mer forskning og mer kunnskap. Arbeidet Kapasitet og basestruktur kommer på et tidspunkt hvor den reviderte akuttforskriften og arbeidet med nasjonal sykehusplan ikke er ferdig. Samhandlingsformen er heller ikke evaluert. Ettersom Kapasitet og basestrukturs relevans er avhengig av utviklingen på disse områdene, er Legeforeningen glad for at SNLA understreker at planleggingen av luftambulansetjenesten må ta hensyn til strukturendringene som myndighetene planlegger. Legevakttjenesten og luftambulansetjenesten SNLA gir en riktig beskrivelse når de skriver at hovedvekten av akuttmedisin blir gjort av lokal bilambulanse og legevakten. Til tross for det, etterlates leseren med et inntrykk av at legebemannet ambulanse nærmest utelukkende er et luftambulansefenomen. Legeforeningen vil minne om at allmennlegene står for den største delen av det prehospitale akuttmedisinske legetilbudet, og at de ofte må rykke ut sammen med bilambulansen. Luftambulansetjenesten og bilambulansetjenesten representerer to ulike behandlingsnivå som utfyller hverandre. Med utgangspunkt i denne kjensgjerningen, skriver SNLA at man ikke må sette disse to tjenestene opp mot hverandre. Selv om luftambulansen og bilambulansen er på to forskjellige behandlingsnivå, får de penger fra samme budsjett. Hvis ikke utgiftene til utbyggingen av luftambulansetjenesten kommer som en tilleggsbevilgning, eller at spesialisthelsetjenesten får mer penger, må man vurdere ulike alternativer opp mot hverandre. Legeforeningen mener at Kapasitet og basestruktur kan bli et bedre arbeid om det gir en grundigere drøfting av samarbeidet mellom legevakttjenesten og luftambulansetjenesten. Et likeverdig helsetilbud SNLA skriver at luftambulansetjenestene er avgjørende for å sikre et likeverdig helsetilbud til befolkningen. Begrunnelsen er at legehelikoptre, redningshelikoptre og ambulansefly med medisinsk spesialistkompetanse bidrar til å utjevne det avanserte akuttmedisinske tilbudet. 10

11 Legeforeningen er enig i beskrivelsen, og mener at beslutningstakerne må sørge for at nye baser, fly, eller helikoptre blir lagt til steder som bidrar til å forbedre responstiden. Utrykningstid I policydokumentet er det en uoverensstemmelse mellom myndighetenes mål om at pasienter skal få hjelp av legebemannet ambulanse innen 45 minutter, og SNLAs mål om minutter. Et slikt mål vil naturligvis ha mye å si for antall baser og tettheten av helikoptrene. SNLA hevder at myndighetenes mål ikke er faglig begrunnet. Dersom SNLAs mål har en sterkere faglig begrunnelse, savner Legeforeningen henvisning til den. Andre tilbakemeldinger Legeforeningen gir sin støtte til følgende punkter: Økt etterspørsel av sekundæroppdrag må ikke forringe akuttberedskapen, men møtes med egne legehelikoptre for slike oppdrag. Det må utarbeides og innføres nye og mer enhetlige, felles nasjonale retningslinjer for hvilke pasientkategorier, situasjoner og hastegrader som utløser behov for luftambulanse. Luftambulansetjenesten må i større grad ha en nasjonal flåtestyring. Med hilsen Den norske legeforening Geir Riise Generalsekretær Bjarne Riis-Strøm Fagdirektør 11

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 16.6.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/32 Fullført og godkjent den XX.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 16.6.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Fravær: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 25.8.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/33 Fullført og godkjent den 29.8.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 25.8.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Marit Halonen Christiansen,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.6.2013. Rica Hotel Alta Den norske legeforening Sekretariatet 13/119 Fullført og godkjent den 11.6.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 3.6.2013 Rica Hotel Alta Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie

Detaljer

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp.

1-1 Formål Formålet med reglene er å beskrive ansvar for organisering og gjennomføring av Legeforeningens forhandlingsforløp. NOTAT DEN NORSKE LEGEFORENINGS FORHANDLINGSREGLER Fastsatt av sentralstyret 5. januar 1994, gjeldende fra 1.1.1994, endret av sentralstyret 15.9.94, 27.5.97, 17.11.97, 25.8.99, 29.9.99, 10.2.04, 22.3.10,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.10. 2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.10. 2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/37 Fullført og godkjent den 29.10. 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 21.10. 2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Johan

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 13.5.2013. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 13.5.2013. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 13/118 Fullført og godkjent den 22.5.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 13.5.2013 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Trond Egil Hansen,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.9.2015. Tromsø

Referat. fra. Sentralstyrets møte 14.9.2015. Tromsø Den norske legeforening Sekretariatet 15/35 Fullført og godkjent den 22.9.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 14.9.2015 Tromsø Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen, Jon Helle, Christian Grimsgaard,

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 11.11.2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 11.11.2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/38 Fullført og godkjent den 19.11.2014 Referat fra Sentralstyrets møte 11.11.2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Synnøve

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.5. 2014. Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.5. 2014. Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/25 Fullført og godkjent den 28. mai 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 19.5. 2014 Soria Moria hotell og konferansesenter, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 29. august 2013 Godkjent 19. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 29. august 2013 Dato: 29. august 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Referent: Forfall: Trondheim Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.9. 2014. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/36 Fullført og godkjent den 1.10. 2014 Referat fra Sentralstyrets møte 15.9. 2014 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Kari

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 15. oktober2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 15. oktober2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 15. oktober2013 Dato: 15. oktober 2013 kl 10.00 18.00 Møtested: Deltakere: Referent: Scandic hotell Fornebu Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Ole

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 4.12.2015. Soria Moria Hotell og Konferansesenter

Referat. fra. Sentralstyrets møte 4.12.2015. Soria Moria Hotell og Konferansesenter Den norske legeforening Sekretariatet 15/38 Fullført og godkjent den 18.12.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 4.12.2015 Soria Moria Hotell og Konferansesenter Til stede fra sentralstyret: Marit Hermansen,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 19. 20. september 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 19. 20. september 2013 Dato: 19. 20. september 2013 Møtested: Deltakere: Referent: Palma de Mallorca Kari Sollien, leder Ivar Halvorsen, nestleder Egil Johannesen

Detaljer

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Styresammensetning Årsmøtevalgt 280813: Anne Noraas Bendvold, leder Mikkel Høiberg, nestleder Christian Stremme, styremedlem Fra yrkesforeningene: Jørgen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. februar 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. 13. februar 2013 Godkjent 7. mars 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. februar 2013 Dato: 13. februar 2013 kl. 10.00 17.00 Møtested: Deltakere: Forfall: Referent: Legenes hus Trond Egil Hansen, leder

Detaljer

REFERAT FRA MØTET I STYRET I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. januar 2010

REFERAT FRA MØTET I STYRET I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. januar 2010 Godkjent 17. februar 2010 REFERAT FRA MØTET I STYRET I ALLMENNLEGEFORENINGEN 13. januar 2010 Dato: 13. januar 2010 Møtested: Legenes hus, Oslo Deltakere: Trond Egil Hansen, leder Ståle Onsgård Sagabråten,

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13

Møteprotokoll. Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00. Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møteprotokoll Møtedato: 13.02.2013 Møtetid: Kl. 08:30 12:00 Møtested: Lysebu Saksnummer: 014/13-024/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Espen Saxhaug Kristoffersen Gro

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 27. august 2015 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 18. juni 2015 kl. 10.00 16.00 Møtested: Deltakere: Referent: Legenes Hus Kari Sollien Ivar Halvorsen Egil Johannesen

Detaljer

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 11/291 Dato: 15.04.2011 Sak 21 - Forslag om supplering av alle hovedspesialiteters regelverk ledererfaring og/eller lederutdanning tellende som del av spesialistutdanningen

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 10.3.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 10.3.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/28 Fullført og godkjent den 17.3.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 10.3.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Jon Helle, Marit Halonen Christiansen,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. Mandag 22. april 2013

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN. Mandag 22. april 2013 Godkjent 3. mai 2013 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Mandag 22. april 2013 Dato: 22. april 2013 kl. 13.00 17.30 Møtested: Deltakere: Referent: Radisson Blu Hotell i Bodø Trond Egil Hansen,

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2014 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus.

Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Referat fra styremøte torsdag 4. februar 2016 kl. 14.00 i Legenes Hus. Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Redaktøren av LVS-info Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme.

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 28. mai 2013 i Legenes Hus

Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 28. mai 2013 i Legenes Hus Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 28. mai 2013 i Legenes Hus Som i fjor hadde Hordaland legeforening invitert til møte for medlemmer med familie kl 16 19.30, med enkel servering, og påfølgende

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13

Møteprotokoll. Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00. Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møteprotokoll Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13-030/13 Møtende medlemmer Kirsti Ytrehus, leder Helge Bjørnstad-Pettersen Anne Spurkland

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. februar 2014, fra kl. 08.30-10.30, Legenes hus, Oslo.

Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. februar 2014, fra kl. 08.30-10.30, Legenes hus, Oslo. Godkjent 13.3.2014 Referat fra styremøte i Norsk overlegeforening onsdag 5. februar 2014, fra kl. 08.30-10.30, Legenes hus, Oslo. Til stede: Jon Helle, Odd Grenager, Christian Grimsgaard, Arne Runde, Turid

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 12.11. 2012. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 12.11. 2012. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 12/76 Fullført og godkjent den 14.11. 2012 Referat fra Sentralstyrets møte 12.11. 2012 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Trond Egil Hansen, Cecilie Risøe,

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Bakgrunnen for den nye spesialiteten. Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Bakgrunnen for den nye spesialiteten Guri Spilhaug Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin Pasientene Rusreform II 1.jan 2004 Ansvaret for behandling av rus- og avhengighetslidelser ble lagt til

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon Til stede: Lasse Hermansen, leder Forfall: Dag Myhr Stig H. Wang Grete Rugland Are Olimb Einar Bråstad

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 Tid: 16. januar kl 11-19 og 17. januar kl 09-15.30 Sted: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Sekretariatet: Bristol

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.4.2015. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 21.4.2015. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 15/29 Fullført og godkjent den 28.4.2015 Referat fra Sentralstyrets møte 21.4.2015 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Marit Halonen

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6.12 kl 10.00-17.30 og 7.12.2006 kl. 9.30 til 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 225 Åpning av landsstyret

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. juni 2005 Varighet: kl. 12.30 15.00 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 INNHOLD 1. Styrets arbeid 2. Spesialitetskomite 3. Medlemssituasjonen 4. Spesialistutdanningen 5. Faglige aktiviteter 6. Økonomi 7. Underutvalg og referansegrupper

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.9. 2013. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 3.9. 2013. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 13/121 Fullført og godkjent den 8.9.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 3.9. 2013 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Johan Torgersen,

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 41501084 Dato: 15/09229-5 Ruth Torill Kongtorp e-post: rkon@ahus.no 26.11.2015 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Samarbeidsutvalg med utvidet mandat

Samarbeidsutvalg med utvidet mandat Historisk innledning Våren 2005 åpnet bystyret for at skoler som ønsket det kunne innføre driftstyrer i stedet for samarbeidsutvalg som en prøveordning i 2 år Ref sak 39/05 (26. april 2005) Våren 2007

Detaljer

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at:

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at: Sak 5 Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Erik Bratlie (leder) Andreas Halvorsen (nestleder) Kari Bruun Jens Bruun Tilagawaty Sanmuganathan Håkons vei 45 B, 1470 Lørenskog Mobil: 478 66 610 Øvre Grønlivei 10, 1472 Fjellhamar Mobil: 924 09 617

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 6.12. 2013. Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 6.12. 2013. Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 13/124 Fullført og godkjent den 13.12.2013 Referat fra Sentralstyrets møte 6.12. 2013 Soria Moria Hotell og Konferansesenter, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:

Detaljer

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringsplattformen setter målene og Regjeringen har en visjon En bedre og tryggere

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

N O T A T. NHO har i e-post 29.10.2014 foreslått adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som nytt medlem.

N O T A T. NHO har i e-post 29.10.2014 foreslått adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som nytt medlem. NTNU S-sak 33/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29/10/2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Beate K. Reinertsen Arkiv:2013/14631 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: SINTEFs Råd

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013

Offentlig journal. Periode: 10122013-10122013. Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Helse Sør-Øst RI-IF 11122013 Offentlig journal Periode: 10122013-10122013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 11122013 08/00153-217

Detaljer

Referat fra felles møte om intensjonsplan

Referat fra felles møte om intensjonsplan Til medlemmene i arbeidsgruppa fra i Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner Referat fra felles møte om intensjonsplan onsdag 16.03.16 kl 12.00 17.00 i Ringerike rådhus. Til stede: Hole: Per Berger, Elisabeth

Detaljer

Lokalt samarbeid og engasjement

Lokalt samarbeid og engasjement Lokalt samarbeid og engasjement Temakurs stat Radisson Blu Royal Hotel København 9. 10. desember 2014 Jurist Jon Ole Whist Disposisjon Tillitsvalgtrollen Akademikersamarbeid i staten Lokalforeningenes

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

INNMELDINGSSKJEMA. Etternavn: Mobil: Fornavn: Telefon: Fødselsdato: Personnummer: Postnr/sted: Land. Avd./seksjon:

INNMELDINGSSKJEMA. Etternavn: Mobil: Fornavn: Telefon: Fødselsdato: Personnummer: Postnr/sted: Land. Avd./seksjon: INNMELDINGSSKJEMA Vennligst send med kopi av norsk autorisasjon eller midlertidig lisens. Leger uten autorisasjon/lisens i Norge må vedlegge godkjent/bevitnet papirer på medisinsk embetseksamen. Sendes:

Detaljer

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet

Årsrapport. Spesialitetsrådets. virksomhet Årsrapport Spesialitetsrådets virksomhet 2013 Innholdsfortegnelse 1. Spesialitetsrådets mandat... 2 1.1. Generelle bestemmelser for spesialistutdanning av leger 2... 2 1.2. Spesialitetsrådets sammensetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO Oslo, 28. april 2014 Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Vi har fulgt med på og vært sterkt involvert i hendelsene forrige

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00

Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Referat, årsmøtet i Sarkomer 2012 Sted: Kreftforeningens konferansesal, Tullins gate. 2, Oslo Dato: 03. 05. 2012 Klokkeslett: 18:00 Sak 1: Konstituering a) Konstituert leder av styret, Pål Nedrelid, åpnet

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET BI NYDALEN / RIKSARKIVET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 16.30

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET BI NYDALEN / RIKSARKIVET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 16.30 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET BI NYDALEN / RIKSARKIVET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 16.30 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Einar Jebens Svein Kristiansen Monica

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

UTKAST pr. 081210, rev. 180111

UTKAST pr. 081210, rev. 180111 UTKAST pr. 081210, rev. 180111 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 3. desember 2010 kl. 9-12 Sted: Tilstede: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Bygning

Detaljer

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10

UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 UTKAST pr. 27.9.10, rev. 18.10.10 Referat fra møte i Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF Universitetet i Oslo Tid: 24. september 2010 kl. 12.30 15.00 Sted: Tilstede: Clarion Hotel Royal Christiania Helse

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise *) X Styremedlem

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2013

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2013 ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2013 INNHOLD 1. Styrets arbeid 2. Spesialitetskomite 3. Medlemssituasjonen 4. Spesialistutdanningen 5. Faglige aktiviteter 6. Økonomi 7. Underutvalg og referansegrupper

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.1.2013. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 15.1.2013. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 14/18 Fullført og godkjent den 22.1.2014 Referat fra Sentralstyrets møte 15.1.2013 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: Hege Gjessing, Jon Helle, Johan Torgersen,

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530

Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17. Juni 2010 kl 1230-1530 Adresse: Luftambulansetjenesten ANS Tlf. 75 54 9950 Fax. 75 54 99 51 PROTOKOLL Vår dato: 18. juni 2010 STYREMØTE 17. JUNI 2010 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte i Tromsø 17.

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Vår ref.: Jnr 679/14 RS nr. 07/14. Markering av Edvins 25 år som generalsekretær Grand Hotell kl. 17-19.

Vår ref.: Jnr 679/14 RS nr. 07/14. Markering av Edvins 25 år som generalsekretær Grand Hotell kl. 17-19. Representantskapet Stedfortreder for Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 679/14 RS nr. 07/14 12. desember 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/05 Dag: Mandag 25. august

Detaljer

Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF. 17. desember 2014

Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF. 17. desember 2014 Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2014 2 Forord Brukerutvalg er et viktig organ for å sikre brukermedvirkning i helsetjenesten,

Detaljer

SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 VEDTAK:

SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 2. oktober 2014 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN

REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Godkjent 2. november 2016 REFERAT FRA STYREMØTE I ALLMENNLEGEFORENINGEN Dato: Torsdag 24. og fredag 25. september 2015 Møtested: Barcelona Deltakere: Kari Sollien, leder Tom Ole Øren, nesteleder Egil Johannesen

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer