Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg oppvekst og omsorg"

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf eller pr. sms , husk forfallsgrunn og avsender. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen, For Levin Mikkelsen (s.) Leder Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær -1-

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 1/15 Alkoholbevilling >Endrede bevillingssatser og gebyr for kunnskapsprøven fra nyttår 2015/111 RS 2/15 Informasjon vedr. endringer i alkoholforskriften 2015/111 RS 3/15 Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter 2015/27 PS 6/15 Orienterings-drøftingssaker oppvekst /201 PS 7/15 Orienteringssaker helse PS 8/15 Skolerute 2015/ /622 PS 9/15 PS 10/15 Ledelse av barnehager og skoler i Gàivuotna/Kåfjord Høring om varigheten av salgs- og skjenkebevillinger 2015/ /111 PS 11/15 Legetjenesten i Kåfjord kommune 2015/730-2-

3 -3- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/292_fix.html Side 1 av Fra: Nina Dato: :14:57 Til: Nina Bjerkreim-Hanssen Tittel: Alkoholbevilling >Endrede bevillingssatser og gebyr for kunnskapsprøven fra nyttår Vennligst videresend denne e-posten til ansvarlig for kommunale alkoholbevillinger: Endrede satser for bevillingsgebyr og avleggelse av kunnskapsprøven fra Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk får følgende endringer fra nyttår: Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøven skal betales på forskudd med kr 400,- (endres fra kr 300,-) Salgsgebyr skal betales med kr 0,19 per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (endres fra kr 0,18) Skjenkegebyr skal betales med kr 0,40 per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1, kr 1,08 per vareliter for gruppe 2 og kr 3,55 per vareliter for gruppe 3 (endres fra kr 0,37, kr 1,01 og kr 3,31) Minimumsgebyrene per år er hhv. kr 1 480,- for salg og kr 4 400,- for skjenking (endres fra kr 1 380,- og kr 4 100,-) For ambulerende bevilling kan kommunen kreve et gebyr på inntil kr 310,- per gang (endres fra kr 290,-) PDF-skjema Omsetningsoppgave for alkohol med automatisk beregning av gebyr iht satsene kan bestilles og lastes ned fra vår nettbutikk. Vi kan også tilby e-skjema med direkte betaling av gebyr: - Omsetningsoppgave for alkohol (demoutgave) - Kunnskapsprøven/etablererprøven - oppmelding (demoutgave) Ta kontakt med oss på for mer informasjon om e-skjema med betalingsløsning. Med vennlig hilsen Nina Bjerkreim-Hanssen Sem & Stenersen Prokom AS Følg oss: twitter.com/ssprokom Viktig: Denne e-posten er konfidensiell og kan inneholde fortrolig informasjon. E-posten må verken kopieres, fremvises eller på annen måte bli brukt av en annen person enn adressaten. Ikke-autorisert bruk, fremvisning eller kopiering er strengt forbudt og kan være ulovlig. Vær vennlig og kontakt oss dersom du har mottatt denne e-posten ved en feil eller misforståelse.

4 -4- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/2550_fix.html Side 1 av Fra: Dato: :52:01 Til: Kopi: Kristina Therese Klæboe Tittel: Informasjon vedr. endringer i alkoholforskriften Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 8. desember 2014 endringer i alkoholforskriften. Endringene er meddelt Lovdata for kunngjøring i Norsk Lovtidend. Se vedlagte endringsforskrift. Fra 1. januar 2016 gjelder følgende: Krav om elektronisk kunnskapsprøve Krav om at kontrollører skal ha nødvendig opplæring og ha bestått kunnskapsprøve for kontrollører Krav om to kontrollører for kontroll med skjenkebevillinger (ikke salgsbevillinger) Se vedlegg. Vennlig hilsen Kristina Klæboe seniorrådgiver avd. befolkningsrettet folkehelsearbeid tlf , dir Helsedirektoratet Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2

5 v Til landets kommuner og fylkesmenn Deres ref.: Vår ref.: 15/206-7 Saksbehandler: Kristina Therese Klæboe Dato: Informasjon vedrørende endringer i alkoholforskriften som trer i kraft Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 8. desember 2014 endringer i alkoholforskriften. Endringsforskriften (FOR ) er publisert på Lovdata. Endringsforskriften inneholder både endringer som trådte i kraft og endringer som vil tre i kraft Helsedirektoratet har mottatt henvendelser vedrørende endringsforskriften og vil med dette tydeliggjøre hvilke endringer som først trer i kraft fra 1. januar 2016: Krav om elektronisk kunnskapsprøve Krav om at kontrollører skal ha nødvendig opplæring og ha bestått kunnskapsprøve for kontrollører Krav om to kontrollører for kontroll med skjenkebevillinger (ikke salgsbevillinger) Når det gjelder elektronisk kunnskapsprøve for kontrollører vil denne først bli tilgjengelig fra og med Det skal videre være en overgangsperiode på et halvt år. Dagens kunnskapsprøve vil ikke oppfylle dette kravet. Helsedirektoratet vil komme tilbake med nærmere informasjon om endringene og den praktiske gjennomføringen av disse, på et senere tidspunkt. Vennlig hilsen Hilde Skyvulstad e.f. avdelingsdirektør Kristina Therese Klæboe seniorrådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk Helsedirektoratet - Divisjon folkehelse Avdeling befolkningsrettet folkehelsearbeid Kristina Therese Klæboe Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Org.nr.:

6 Kommunene Fylkeskommunene KS Deres ref Vår ref Dato 15/ Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter I løpet av de siste månedene er det kommet flere undersøkelser og medieoppslag som viser at en rekke kommunale og fylkeskommunale reglementer på enkelte punkter ikke er i tråd med gjeldende rett. Dette gjelder særlig regler om rekkevidden av de folkevalgtes taushetsplikt når et folkevalgt organ behandler en sak i et lukket møte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil på denne bakgrunnen minne kommunene og fylkeskommunene om departementets rundskriv som beskriver den rettslige adgangen til å pålegge folkevalgte taushetsplikt om forhandlingene i lukkede møter gjennom lokalt vedtatte reglementer (såkalt instruksbasert taushetsplikt). I mars 2000 ga departementet ut rundskriv H-2112 om taushetsplikt for folkevalgte. I rundskrivet redegjøres det for gjeldende regler om taushetsplikten for de folkevalgte og adgangen til å pålegge taushetsplikt om opplysninger som ikke er taushetsbelagt i lov eller i medhold av lov. Når det gjelder forholdet til lukkede møter står det klart i rundskrivets punkt 3.3 at det kun er de taushetsbelagte opplysningene som fremkommer i et lukket møte de folkevalgte har taushetsplikt om. Det at møtet er lukket innebærer i seg selv ikke at de folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som fremkommer på møtet. Det spesifiseres at det heller ikke er adgang til å innføre en slik taushetsplikt i et kommunalt reglement, jf. rundskrivets punkt 5.5 og 5.6. Kommunene og fylkekommunene ble i rundskrivet anmodet om å endre sine reglementer i den grad de gikk lenger i å pålegge de folkevalgte taushetsplikt enn det som følger av lov. Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg Edvard Aspelund NO-0032 Oslo Org no

7 I departementets normalreglement om folkevalgtes innsynsrett som ble utgitt i 2004 (Veileder H-2142), er det også inntatt bestemmelser om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter. I normalreglementets punkt 4.2 annet ledd står det følgende om taushetsplikten ved lukkede møter: Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Det presiseres i merknadene til bestemmelsen at de folkevalgte kun har taushetsplikt om opplysninger som er taushetsbelagte i lov eller i medhold av lov. Det er ikke anledning til å pålegge folkevalgte en generell taushetsplikt om opplysninger selv om disse er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven. Det er heller ikke slik at opplysninger blir taushetsbelagte kun fordi de er unntatt offentlighet eller gjelder saker som behandles i lukkede møter. Før rundskrivet fra 2000, var det i juridisk teori og tidligere rundskriv fra departementet, lagt til grunn at kommunestyret kunne vedta at de folkevalgte hadde taushetsplikt om forhandlinger i lukkede møter. Ved årtusenskiftet ble det på bakgrunn av nye juridiske utredninger fastslått at kommunene likevel ikke har rettslig adgang til å pålegge de folkevalgte en slik utvidet taushetsplikt. Som nevnt er det fremdeles flere kommuner og fylkeskommuner som ikke har endret sine reglementer slik at de er i samsvar med gjeldende rettsoppfatning. Disse kommunene og fylkeskommunene har bestemmelser i sine reglementer som pålegger de folkevalgte taushetsplikt om forhandlinger i lukkede møter, og dermed går lenger enn det som følger av lov og rundskriv fra departementet. En slik reglementsbasert taushetsplikt som gjelder alle forhandlinger i lukkede møter, vil da gjelde for opplysninger som ikke er omfattet av den lovbestemte taushetsplikten i for eksempel forvaltningsloven 13 første ledd. Departementet minner derfor om de ovennevnte rundskrivene, og oppfordrer kommunene og fylkeskommunene om å ta en gjennomgang av sine reglementer og foreta de nødvendige endringene. Rundskrivene er tilgjengelige på departementets hjemmeside Med hilsen Siri Halvorsen (e.f.) avdelingsdirektør Edvard Aspelund seniorrådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 2-7-

8 -8- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/1777_fix.html Side 1 av Fra: Aspelund Edvard Dato: :34:49 Til: Aspelund Edvard Thorolf Tittel: Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter Vedlagt følger brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Med vennlig hilsen, Edvard Aspelund Seniorrådgiver Juridisk seksjon, Kommunalavdelingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet e-post: Telefon:

9 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/201-4 Arkiv: 033 Saksbehandler: Anita Lervoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 6/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Orienterings-drøftingssaker oppvekst Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Sakene tas til orientering. ORIENTERING/DRØFTINGSSAKER HOO Økonomistatus 2. Prosess, strategisk oppvekstplan 3. Etablering av beredskapsteam mot mobbing 4. Evaluere samarbeidsavtale med PPT 5. Regionkontoret i Nord-Troms, rolle som koordinator for oppvekstetatene 6. Generell orientering fra oppvekstetatens ulike virksomheter Saksopplysninger 1. Økonomi Regnskap pr februar 2015 Budsjett Prosess, strategisk oppvekstplan Innspill fra ungdomsråd, elevrådslederne og fra kommunestyrets dialogmøte den 13. februar innarbeides i planen. Høringsperiode i april. Mål om at planen vedtas i juni Etablering av beredskapsteam mot mobbing -9-

10 KS (Kommunesektorens organisasjon) og FUG ( Foreldreutvalget for grunnopplæringen) har gjennom prosjektarbeid i 4 kommuner gjort erfaringer med å etablere beredskapsteam mot mobbing. Kåfjord kommune bør vurdere etablering av ett slikt team, og bør følge KS og FUGs skolering på området i Evaluere samarbeidsavtale med PPT Kåfjord kommune må evaluere samarbeidsavtalen med PPT på bakgrunn av at en av samarbeidskommunene, Nordreisa, ønsker en nærmere evaluering. Kåfjord kommune vil berøres av de beslutninger Nordreisa kommune treffer. Utdrag av protokoll fra styremøte i PPT, sak 4/2015, samt drøftingsforslag sak 7/2015: Sak 4/2015: Eventuell oppsigelse av samarbeidsavtale om interkommunal PP-tjeneste fra Nordreisa kommune Bakgrunn for saken: I styremøte varsla «Christin Andersen at Nordreisa kommune tar sikte på å si opp samarbeidsavtalen for PP-tjeneste før årsskiftet, med tanke på å vurdere å etablere en egen kommunal tjeneste fra Det vil komme skriftlig oppsigelse.» I følge sakspapirene til Kommunestyremøtet ønsket Nordreisa kommune å spare Kr på å opprette egen tjeneste. I kommunestyremøte d ble det fattet følgende vedtak: «Nordreisa kommunes utgift til drift av interkommunal PP-tjeneste koster årlig kr 2,66 mill. Avtalen har 1 års oppsigelsesfrist. Nordreisa kommune starter umiddelbart reforhandling av avtalen sammen med de andre eierne, styret, tillitsvalgte og leder med mål om å redusere kostnadene for kommunene samtidig forsvarlig faglig drift. Hvis ikke partene er kommet til enighet innen første halvår av 2015 så sies avtalen opp.» Belysing av saken: Saken kan ha stor innvirkning på framtidig drift av PP-tjenesten for Nord-Troms. Det er mange som berøres av en eventuell oppsigelse av den interkommunale tjenesten. Den ble opprettet for 32 år siden og innehar en viss tyngde pga. erfaringer, kjennskap til regionen, fagmiljø og faglighet. Det er mange fordeler med en gjennomgående tjeneste hvor også fylket med videregående opplæring er med. Nordreisa kommune har skattemessige fordeler av at nabokommunene og fylket dekker utgifter til stillinger for innbyggere i kommunen. Saken har ført til stor usikkerhet internt mht. arbeidsplasser og oppsigelser, og de andre eierne opplever usikkerhet mht. hvordan de skal sørge for at kommunen/skolen skal ha en faglig forsvarlig tjeneste i framtiden. Samarbeidsavtalen og vedtekter d. juni 1996 og avtalen med Troms Fylkeskommune i styresak 11/2010, regulerer driften av tjenesten. I tillegg kommer avtalen om interkommunal logopedtjeneste. Når denne (disse) avtalen(e) skal reforhandles med sikte på reduksjon av utgifter for kommunene, kan det endres på: - Troms Fylkes andel: Øke andelen, innlemme Nord-Troms videregående skole avdeling Skjervøy i tjenesten. - Innlemme andre kommuner i tjenesten / utvide mht. dekningsområde - Drift: Redusere på det som er mulig - Bemanning: Redusere bemanningen I følge samarbeidsavtalen fordeles utgiftene etter elev/barnetall 0 16 pr 1.november i hver av de tre kommunene, samt elevtall på Nord-Troms videregående skole avd. Storslett. I tillegg dekker Troms fylkeskommune en 60% stilling. Den interkommunale stillingen for logopedi og for afasi er en del av PPtjenesten. Konsekvenser: -10-

11 - Driftsbudsjett. Det meste er bunnet opp i faste avtaler som husleie, strøm, lisenser mm. Reduksjon her kan føre til reduserte muligheter for faglig oppdatering/ kompetanseheving. Med det personalet vi har i dag er behovet for kompetanseheving relativt lite. - Bemanning. Vi har et fond som er bygd opp pga. sykemeldinger, frikjøp og vakante stillinger. Dette viser at tjenesten har fungert uten full bemanning, og tilsier at vi kan redusere bemanningen noe. Reduseres bemanningen for mye må hver enkelt ha et enda større fokus på sakkyndig vurdering, og vi får reduserte muligheter til å delta i fora av forebyggende art som skolehelseteam, ansvarsgruppemøter, tverrfaglige team. Drøfting og forhold som må avklares: - Hva er akseptabelt for Nordreisa kommune mht. utgiftsreduksjon? - Hva kan de andre samarbeidspartene bidra med og hva er akseptabelt for dem? - Hva kan styret godkjenne av driftsmessige endringer? - PPT har en interkommunal logoped som en del av tjenesten. Skal denne tjenesten berøres av reforhandlingene? Forslag til vedtak: Styret har drøftet saken om eventuell oppsigelse av samarbeidsavtalen om interkommunal PPT for Nord- Troms fra Nordreisa kommune. Saken behandles videre i de kommende styremøtene med tanke på å vurdere mulighetene for å komme fram til en drift som kan redusere utgiftene for Nordreisa kommune. Saken behandles videre i styret etter følgende plan: Styremøte Klargjøring av «bestillingen» til styret. Styremøte februar/mars: Drøfting Styremøte april/mai: Endelig vedtak i saken Vedtak: Styret har drøftet saken om eventuell oppsigelse av samarbeidsavtalen om interkommunal PPT for Nord- Troms fra Nordreisa kommune. Saken behandles videre i de kommende styremøtene med tanke på å vurdere mulighetene for å komme fram til en drift som kan redusere utgiftene. Saken behandles videre i styret etter følgende plan: Styremøte Klargjøring av «bestillingen» til styret. Styremøte Kl Drøfting Styremøte kl Endelig vedtak i saken Styremøte: kl Leder gjør en henvendelse til ledelsen i kommunen/fylket når det gjelder behovet for PP- tjenester for kommende 5-årsperiode. Vedtektene for PPT og samarbeidsavtalen sendes på høring med ønske innspill mht. behovet for endring. -11-

12 Pedagogisk-psykologisk Adr.: Boks 188, 9156 Storslett tjeneste for Nord-Troms Tlf.: Fax: E-post: Sak 7/2015: Drøftinger vedrørende reforhandling av samarbeidsavtaler om interkommunal PPT for Nord-Troms. Innledning På forrige styremøte ble det enighet om å ha et møte som er viet drøftinger vedrørende samarbeidsavtalene/vedtektene og økonomiske forhold. Nordreisa kommune v/christin Andersen har kommet med innspill til drøftinger i styret. Saksutredningen tar utgangspunkt i dette innspillet, og belyser saken i et bredt perspektiv. Samfunnsøkonomiske forhold Det er Kåfjord Kommune, Nordreisa kommune, Kvænangen kommune og Troms Fylkeskommune som for 32 år siden dannet en felles PPT. Dette ble sett på som en passe stor enhet, - geografi, befolkning og faglighet tatt i betraktning. Det er ikke mye som er endret på disse årene. PPT for Nord-Troms har vært en stabil tjeneste. Tjenesten har fått statsmidler til 1 fagstilling ekstra, som etter noen år ble en del av den ordinære driften, og 1 logopedstilling ble lagt til PPT. Det er mye som taler for å beholde tjenesten slik den er i dag. Med veiprosjekter som sikrer og korter ned avstandene til Kåfjord og Kvænangen, og teknologi som gjør kommunikasjon enklere, er det mindre krevende å drive en interkommunal tjeneste i distriktet i dag enn da den ble opprettet. Vurderinger Det som betyr noe for eierne er at tjenestene de får står i forhold til prisen man syns at det er verd å betale. For ansatte er det viktig at det finnes vilje til å få til avtaler som eierne kan godta,- ikke bare fordi man ønsker å beholde jobbene, men fordi ansatte opplever at det ut fra faglighet, størrelse og sammensetning er en tjeneste med god kvalitet for Nord-Troms. Tjenesten skal gi habile tilrådinger, noe som man mener dagens organisering ivaretar. Dette krever kunnskaper om ulike diagnoser som autismespekterforstyrrelser, ADHD, Downs syndrom, blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter (språk, sosilae ferdigheter mm) tilknytningsforstyrrelser, generelle lærevansker, psykisk utviklingshemming, Cerebral parese, multifunksjonshemming, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), atferdsvansker i ulik grad, barn/unge med impulskontroll, fagvansker, - PPT må kunne vite om testing/kartlegging, fungering på ulike alderstrinn, skolesystemet, barnehage, lovverk, mellommenneskelige forhold, kommunikasjon og konfliktløsning, mobbing. PPT ser barn som opplever manglende mestring, og må kunne noe om hva som fører til positiv utvikling hos ulike typer mennesker. Slektskap- og nære vennskaps relasjoner i små kommuner kan gjøre det vanskelig å gi tilrådinger dersom det er få fagpersoner å spille på. -12-

13 Sakkyndighetsarbeidet og veiledning er ofte krevende fordi vårt arbeid berører barn, unge og voksne i sårbare situasjoner. Vi er 1.linjetjeneste som kommer tidlig inn der barn har funksjonsnedsettelse, i situasjoner som ofte fører foreldre inn i en sorgprosess. PPT står i «kryssilden» mellom skole, hjem og barn/unge med atferds-utfordringer. Det er godt å være flere som kan bidra sammen og kvalitetssikre arbeidet. En egen tjeneste for Kvænangen vil ikke kunne inneha et fagmiljø pga størrelsen. Det samme vil gjelde for Kåfjord kommune. Det er viktig at vi i Nord-Troms kan stå sammen og sikre gode tiltak for barn/unge. Derfor er ansatte villige til å strekke seg langt for å beholde tjenesten, samtidig som det er viktig å være realistisk. Det å beholde en faglig styrke er god økonomi slik at man unngår å måtte kjøpe tjenester. En robust tjeneste er med på å forebygge sykefravær. 7 av 8 ansatte i PPT bor i Nordreisa kommune, noe som gjør at det er viktig for kommunen å beholde arbeidsplassene og få inn skatteinntektene. Vår PPT er den eneste gjennomgående tjenesten i Troms, - noe mange mener er fordelaktig. Vi har muligheter for å se barn og unges utvikling i et helhetsperspektiv, og følge dem i overgangene mellom barnehagen- og skolesystemene. Vi unngår å begynne helt på nytt i alle sakene, - noe som er tidsbesparende. Så lenge vi har en interkommunal PPT kan vi unngå å sentralisere den fylkeskommunale delen av tjenesten. Hvorfor skal alle kommuner og fylkeskommuner ha en PP-tjeneste? Når PPT skal evalueres er det viktig å se på formålet med tjenesten og oppgavene som den er pålagt å utføre: I Opplæringsloven 5-6 står det: «Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen. Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.» Kompetanse: Den viktigste ressursen i PPT er kompetente fagpersoner. Som det kommer fram av Opplæringsloven skal og må PPT ha bred og god kompetanse. Samtidig er det denne ressursen som er kostnadskrevende. Det er viktig å være klar over at det er utfordrende å rekruttere til fagstillinger og til lederstillinger generelt i PPT, og især i Nord-Troms. Ansatte må kontinuerlig gjøre en innsats for å være faglig oppdatert i et stort fagfelt med stadige nye reformer og endringer i lovverk. Slik det er nå behøver man ikke å kjøpe tjenester utenfra. Med en strammere økonomi og innskrenkede muligheter til faglig oppdatering, kan man bli nødt til å hente inn kompetanse fra eksternt hold, og slike tjenester er svært kostnadskrevende. Henvisninger: -13-

14 PPT for Nord-Troms får mange henviste saker. Den siste tiden har vi også fått en del henviste saker på systemnivå. Tidlig innsats og å være tett på, er sentrale føringer. Det er viktig å være fagfolk nok til å ta akuttsaker samtidig som ventetiden på ordinære saker ikke skal bli for lang. Ønske om tilbakemeldinger fra ansatte mht mulige innsparinger: «Nordreisa kommune er glad for at PPT selv har konstruktive innspill til hvordan redusere utgiftene ved kontoret, jfr kommunestyrevedtak i desember. Nordreisa kommune ber om konkrete tilbakemeldinger på hva man mener kan reduseres og hvilken økonomisk konsekvens reduksjonen har. Ber om at det blir satt opp en samlet oversikt over forslag fra dere.» PPT ansatte har vist evne til å ta tak økonomisk, og har spart inn ca kr i Vi har hatt langtidssykemeldinger og har i liten grad deltatt på kurs (med unntak av ledermentorutdanning), møter mm. PPT s budsjettet for 2015 som er vedtatt i styret, og viser en reell reduksjon i utgiftene. - Antall stillinger er: 4,3 fagstillinger (30% ulønnet permisjon er inkludert i antallet), 1 leder/fagstilling, 1 kontorteknisk, 1 logoped (50% afasi og 50% barn/unge) (logopeden har 20% ulønnet permisjon) og 1 delstilling renholder. Vi ser at vi kan redusere noe når det gjelder fagpersoner. 1 fagstilling på PPT utgjør ca. kr Leder og tillitsvalgte mener at det er tilrådelig å redusere men 80 % stilling uten at kvaliteten på tjenesten forringes vesentlig. Det er ønskelig at eventuell reduksjon kommer ved naturlig avgang, dvs. at en sier opp sin stilling og/eller pensjonering. Denne reduksjonen kommer senest innen Det tas ikke inn vikar i sykemelding/oppsigelse inntil 80 % stilling fram til PPT ønsker å spare mer på bilutgifter bl.a. ved å bruke lyd/bilde- studio og å ta flere saker i samme distrikt. Dette betinger at våre samarbeidspartnere har tilgang på lyd/bilde-studio som fungerer, og at det er vilje til koordinering av arbeidet. - Leder på PPT har innført et kontrollsystem mht utgifter til kurs mm. - PPT bør benytte seg av den Statlige satsing på kompetanseheving fram mot Styret bør drøfte bruken av fondet til kompetanseheving. - Når husleieavtalen med Rejos går ut kan man finne rimeligere kontorlokaler. - Når det gjelder gaver og velferdstiltak skal vertskommunens retningslinjer følges. - PPT ønsker å kutte ned på utgifter til datatekniske løsninger og egen hjemmeside, og setter i verk tiltak i forhold til det. Logoped-tjenesten: «Når det gjelder spørsmål om logoped så mener Nordreisa kommune at denne tjenesten også må inngå som helhet i tjenesten og inngå i fremtidig finansiering, dvs 40/60 finansieringsopplegg». I vår region er logoped-tjenesten lagt til PPT. 50 % av logoped-oppfølging hjemles i Opplæringsloven som et spesialpedagogisk tilbud, de resterende 50 % til -14-

15 afasi/stemmebehandling hjemles i helselovgivningen. Logoped-tjenesten er ikke en del av PPtjenesten. Troms fylkeskommune dekker ikke utgifter til logopedtilbudet i dag, og gir uttrykk for at dem ikke har behov for slike tjenester. Fordelingsnøkkel: «Når det gjelder samarbeidsavtalen ber Nordreisa kommune at styret drøfter samme system som øvrig finansiering av interkommunale samarbeidsorganisasjoner, for eksempel Nord- Troms plankontor. Dvs 40% fast betaling og 60% etter antall elever i skolepliktig alder. Nordreisa kommune mener at dette må gjelde for alle samarbeidspartnerne i avtalen. Dette også om man øker videregående skole og innlemmer Skjervøy skolested. Nordreisa kommunes forslag til endring av 4 i avtalen må drøftes i styret og det må fremmes som sak om endring av avtalen i kommunestyrene». Det kan være interessant å se på ulike måter å fordele utgiftene på: A. Utgiftsfordeling for budsjettåret 2015 etter 40/60 % fordeling etter forslag fra Nordreisa kommune (tallene er hentet fra budsjettet for 2015): - Nordreisa kommune: kr Kåfjord kommune: kr Kvænangen kommune: kr Troms Fylkeskommune: kr B. Reduksjon med 80 % fagstilling og 1 logopedbehandling fordeles på kommunene: Dersom 80 % fagstilling trekkes ifra og utgiftene til logopedbehandling fordels på kommunene og ikke fylket: - Nordreisa kommune: kr Kåfjord kommune: kr Kvænangen kommune kr Troms fylkeskommune: kr C. En kan også tenke seg at 80 % fagstilling trekkes ifra, utgiftene til logopedbehandling fordeles på kommunene og ikke fylket, og en bruker en 20/80 % fordeling. Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy som en del av PPT for Nord-Troms. «På spørsmål vedr øke elevtall og innlemme elever ved Skjervøy vgs mener Nordreisa kommune at det er naturlig å innlemme skolested Skjervøy, men at dette ikke må resultere i økning av antall ansatte på kontoret, jfr den økonomiske situasjonen som eierkommune er i. Nordreisa kommune mener at dette betyr i praksis, at Nord-Troms vgs får flere elever med i -15-

16 ordningen og betaler 40% og 60% etter elevtall. Dette må drøftes i styret og det må fremmes som sak om endring av avtalen i kommunestyrene.» Det må lages en ny avtale mellom Troms Fylkeskommune og PPT for Nord-Troms som innlemmer elevene på Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy i PPT for Nord- Troms. Dersom skolested Skjervøy skal innlemmes i vår tjeneste må dette få budsjettmessige konsekvenser. Ny avtale mellom Troms Fylkeskommune og PPT for Nord-Troms: «Nordreisa kommune mener at Nord-Troms vgs må bli del av samme system i en ny samarbeidsavtale, på lik linje med øvrige kommuner, slik at man kun har en avtale å forholde seg til. Nordreisa kommune mener at det ikke er hensiktsmessig at vgs skal ha et annet betalingssystem enn øvrige kommuner i samarbeidsavtalen.««når det gjelder samarbeidsavtalen mellom Troms fylkeskommune og PPT for Nord-Troms, ber vi at avtaleforholdet reguleres i øvrig avtale». Avtalen må bygge på den fordelingsnøkkelen som man blir enig om. Skjervøy kommune: «Når det gjelder Skjervøy kommune, så mener vi at styret via daglig leder sender en henvendelse til Skjervøy kommune om innlemmelse.» Leder har gjort en henvendelse til Skjervøy kommune med invitasjon til å inngå avtale om felles PPT. Vi har til nå ikke fått respons på henvendelsen. Godtgjøring for regnskapsføring og revisjon: «Når det gjelder 5 ønsker Nordreisa kommune å komme med forslag til endringer vedr regnskapsføring og revisjon. Nordreisa kommune ønsker en godtgjøring for oppgaven og vil beregne kostnaden for dette. «Dette må tas inn som en del av forhandlingene. Tidspunkt for årsmelding: «Vedr vedtekter ønsker Nordreisa kommune endring av 3 når tid årsmelding skal utarbeides. Vi foreslår at dette gjøres i hht året , ikke skoleåret som nå. Fordi det er til kommunene PPT først og fremst skal rapportere til, og kommunestyret behandler året som helhet i sin årsmelding i junimøtet.«dette synes å være fordelaktig for PPT. -16-

17 Oppsummering: Styret har stor grad av handlingsrom innenfor budsjettarbeidet. Det er gode grunner til å beholde en interkommunal PP-tjeneste for Nord-Troms, samt en gjennomgående tjeneste. Det er naturlig å innlemme hele Nord-Troms videregående skole og videregående opplæring på Skjervøy i PPT for NT. Det finnes vilje til å redusere utgifter, og det vil være gjennomførbart uten å forringe fagligheten. Forslag til vedtak: Saken legges fram for styret til drøfting. 5. Regionkontoret i Nord-Troms, rolle som koordinator for oppvekstetatene Drøfting av regionkontoret Nord- Troms framtidige rolle på bakgrunn av at fylkeskommunen trekker seg fra samarbeidet. Alternativer for Kåfjord kommune, økning av driftsmidler evt foreslå reduksjon av stilling ved regionkontoret Utdrag av protokoll fra regionmøte : Sak 1/2015 Økonomi Regionkontoret v/ulla la fram et forslag på budsjett for drift og kurs regionsamarbeidet for På bakgrunn av at Troms fylkeskommune ønsket å trekke seg fra samarbeidet om drift av kontoret ble dette tatt opp i møtet. Det dreier seg om kr ,- som Troms fylkeskommune har bidratt med til drift av kontoret. Avtalen er fra 2003, endret i 2012 fra sammenslåing av to videregående skoler i Nord-Troms til Nord- Troms vgs skolested Nordreisa og skolested Skjervøy. Mail fra Thorsteinn Einarsson er sendt skolefaglig ansvarlige i kommunene med info og forklaring. Forslag til budsjett for drift og kurs av kontoret ble presentert med en økning for kommunene i Drift av kontoret ble økt med kr ,-. Dette skyldes ,- mindre fra TF, mens konsulenthjelp til eksamensavvikling er kuttet med kr ,-. Det ble i møtet istedenfor foreslått å redusere budsjettet for kurs og bruke et fond på kr ,- (fra Feidesamarbeidet) slik at kommunene får en utgift på kr ,- for kurs fordelt på seks kommuner i Det nye forslaget til budsjett vedlegges, og viser en utgift for hver kommune omtrent lik utgiften for Vedlagt finner dere også kommunenes samla kostnader for 2013 og Saken ble tatt opp i dette møtet som info i forbindelse med økonomi. I forbindelse med saken vil også samarbeidsavtalen måtte tas opp og endres. May Tove ønsket en evaluering av regionsamarbeidet i kommunene. Årsmeldinger ble etterspurt og årsmelding fra 2009 til 2013 er sendt til alle kommunene. Mål og arbeidsoppgaver for regionsamarbeidet: Formål: -17-

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg Møtested: Trollvik skole Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 18:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Administrasjonsutvalg Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Administrasjonsutvalg Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Administrasjonsutvalg Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Administrasjonsutvalg Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Rita

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kultur- og oppvekstutvalget 21.03.2017 / Kommunestyret 06.04.2017 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling - Offentlig versjon

Møteinnkalling - Offentlig versjon Møteinnkalling - Offentlig versjon Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 12.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller per

Detaljer

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 22.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eriksen Medlem KÅKRF Per Gunnar Myrvoll Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eriksen Medlem KÅKRF Per Gunnar Myrvoll Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, Kantina Møtedato: 15.10.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Arne Mathisen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, KUN Politiske saker Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302

Saksframlegg. Trondheim kommune. RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302 Saksframlegg RAMMER FOR ÅRLIG SKOLE- OG BARNEHAGEKALENDER Arkivsaksnr.: 10/7302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar rammer for Skole- og barnehagekalender

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE.

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN 1.1 Opplæringsloven 5-6 «Kvar kommune og kvar

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Olderdalen skole Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 09:00-12.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen Nestleder KRF Jens Aleksander Simonsen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen Nestleder KRF Jens Aleksander Simonsen Medlem H GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Delrapport 2 Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Drift av PP-tjeneste i egen kommune

Delrapport 2 Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra Drift av PP-tjeneste i egen kommune Delrapport 2 Lierne kommune innsparinger på oppvekstområdet fra 2018. Drift av PP-tjeneste i egen kommune LIERNE DEN 12. APRIL 2017 PATRIK LUNDGREN, SEKRETÆR UTVALGET Innholdsfortegnelse Bakgrunn/Oppgave...

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Trollvik skole Dato: 08.09.2016 Tidspunkt: 10:00 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Trollvik skole Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

SKOLERUTE 2011-2012 - KORRIGERT RAMME FOR SKOLEEIERS UTARBEIDELSE AV SKOLERUTE FOR EGNE SKOLER

SKOLERUTE 2011-2012 - KORRIGERT RAMME FOR SKOLEEIERS UTARBEIDELSE AV SKOLERUTE FOR EGNE SKOLER Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Regionkoordinatorene i Sør-Trøndelag Kommunene i Sør-Trøndelag v/skolefaglig ansvarlig Vår saksbehandler: Gunnar Solberg Tlf. 73 86 62 14 E-post: gunnar.solberg@stfk.no

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Vurdering av beredskapsteam mot mobbing i Lunner. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Vurdering av beredskapsteam mot mobbing i Lunner. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1650 Lnr.: 15352/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Vurdering av beredskapsteam mot mobbing i Lunner Rådmannens innstilling: Det er etablert faste ressursteam ved

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Formannskapssalen, Rådhuset. Funksjon MEDL MEDL. Linn Sylvi Steinnes Einar Erilcsen

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Formannskapssalen, Rådhuset. Funksjon MEDL MEDL. Linn Sylvi Steinnes Einar Erilcsen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Funkajon Lisa Marie Pedersen Solbakken

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 3-7 Utvalg: Hovedutvalg for skole, barnehage og Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom sykehjemmet, Kåfjord helsesenter Dato: 01.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE

ETTERSENDTE SAKER - SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Bjørn Andersen Arkiv: A21 &20 Arkivsaksnr.: 17/342. Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Bjørn Andersen Arkiv: A21 &20 Arkivsaksnr.: 17/342. Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Andersen Arkiv: A21 &20 Arkivsaksnr.: 17/342 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 01.02.2017 NY ORGANISERING KARMØY PPT Rådmannens forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

SKOLERUTE RAMME FOR SKOLEEIERNES UTARBEIDELSE AV SKOLERUTE FOR EGNE SKOLER

SKOLERUTE RAMME FOR SKOLEEIERNES UTARBEIDELSE AV SKOLERUTE FOR EGNE SKOLER Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Regionkoordinatorene i Sør-Trøndelag Kommunene i Sør-Trøndelag v/skolefaglig ansvarlig De videregående skolene i Sør-Trøndelag Vår saksbehandler: Gunnar Solberg

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Administrasjonsutvalg Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Det innkalles til ekstraordinært møte. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

En orientering om virksomheten for 2010.

En orientering om virksomheten for 2010. BJUGN og ØRLAND PPT En orientering om virksomheten for 2010. Bjugn og Ørland PPT har i 2010 videreført arbeidsoppgaver som det er beskrevet for tidligere år. Kontoret har i gjennom styremøtene en dialog

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail, eventuelt telefon 77 77 55 03/90 56 87 47.

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato 200821814-15 07.05.2012

Vår referanse Deres referanse Dato 200821814-15 07.05.2012 Regionkoordinatorene i Sør-Trøndelag Kommunene i Sør-Trøndelag v/skolefaglig ansvarlig De videregående skolene i Sør-Trøndelag Vår referanse Deres referanse Dato 200821814-15 07.05.2012 Revidert skolerute

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 25.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 56 15 80 25. Side1 Side2

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.04.2016 Møtested:

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/bihiib,

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Telefonmøte Dato: Onsdag 24.08.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

Uten full finansiering anbefales en utsettelse av innføring av bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagen

Uten full finansiering anbefales en utsettelse av innføring av bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagen MARKER KOMMUNE Stab/støttefunksjon Vår ref.: 17/900-2 / HANHAT Arkiv: FA - A10 Deres ref.: Dato: 12.10.2017 Melding om vedtak Ann Kristin Langhus Høring - Forslag til endring i barnehageloven Kommunestyret-

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kasper Tøstiengen. PP-tjeneste i Glåmdalen - inngåelse av samarbeidsavtale. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Kasper Tøstiengen. PP-tjeneste i Glåmdalen - inngåelse av samarbeidsavtale. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5056-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar å inngå en samarbeidsavtale med Sør-Odal kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord arbeidsmiljøutvalg Møtested: Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post

Detaljer

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess.

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess. Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/5600-3 04.06.2015 Oppdrag om forskning på kommunereform Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å gi grunnlag for forskning

Detaljer

Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem. Funksjon MEDL MEDL MEDL

Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem. Funksjon MEDL MEDL MEDL GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll - Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Dato: Administrasjonsutvalg Formannskapssalen, Rådhuset 08.06.2015 Tidspunkt: 09:00-09:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl, tlf 97517103. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: UNDERVISNINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 1 Møtedato: 08.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 30.08.2011 Gyldig forfall meldes til utvalgsleder Jan-Eirik Nordahl,

Detaljer

Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppvekst- og utdaninngsavdelingen Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 2141/2009/020/KARGRO 02.02.2009 NASJONALT TILSYN PÅ OPPLÆRINGSOMRÅDET

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 23. november 2010 TID: Kl 11.30 (Mrk. tida!) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer