Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg oppvekst og omsorg"

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf eller pr. sms , husk forfallsgrunn og avsender. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen, For Levin Mikkelsen (s.) Leder Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær -1-

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 1/15 Alkoholbevilling >Endrede bevillingssatser og gebyr for kunnskapsprøven fra nyttår 2015/111 RS 2/15 Informasjon vedr. endringer i alkoholforskriften 2015/111 RS 3/15 Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter 2015/27 PS 6/15 Orienterings-drøftingssaker oppvekst /201 PS 7/15 Orienteringssaker helse PS 8/15 Skolerute 2015/ /622 PS 9/15 PS 10/15 Ledelse av barnehager og skoler i Gàivuotna/Kåfjord Høring om varigheten av salgs- og skjenkebevillinger 2015/ /111 PS 11/15 Legetjenesten i Kåfjord kommune 2015/730-2-

3 -3- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/292_fix.html Side 1 av Fra: Nina Dato: :14:57 Til: Nina Bjerkreim-Hanssen Tittel: Alkoholbevilling >Endrede bevillingssatser og gebyr for kunnskapsprøven fra nyttår Vennligst videresend denne e-posten til ansvarlig for kommunale alkoholbevillinger: Endrede satser for bevillingsgebyr og avleggelse av kunnskapsprøven fra Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk får følgende endringer fra nyttår: Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøven skal betales på forskudd med kr 400,- (endres fra kr 300,-) Salgsgebyr skal betales med kr 0,19 per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (endres fra kr 0,18) Skjenkegebyr skal betales med kr 0,40 per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1, kr 1,08 per vareliter for gruppe 2 og kr 3,55 per vareliter for gruppe 3 (endres fra kr 0,37, kr 1,01 og kr 3,31) Minimumsgebyrene per år er hhv. kr 1 480,- for salg og kr 4 400,- for skjenking (endres fra kr 1 380,- og kr 4 100,-) For ambulerende bevilling kan kommunen kreve et gebyr på inntil kr 310,- per gang (endres fra kr 290,-) PDF-skjema Omsetningsoppgave for alkohol med automatisk beregning av gebyr iht satsene kan bestilles og lastes ned fra vår nettbutikk. Vi kan også tilby e-skjema med direkte betaling av gebyr: - Omsetningsoppgave for alkohol (demoutgave) - Kunnskapsprøven/etablererprøven - oppmelding (demoutgave) Ta kontakt med oss på for mer informasjon om e-skjema med betalingsløsning. Med vennlig hilsen Nina Bjerkreim-Hanssen Sem & Stenersen Prokom AS Følg oss: twitter.com/ssprokom Viktig: Denne e-posten er konfidensiell og kan inneholde fortrolig informasjon. E-posten må verken kopieres, fremvises eller på annen måte bli brukt av en annen person enn adressaten. Ikke-autorisert bruk, fremvisning eller kopiering er strengt forbudt og kan være ulovlig. Vær vennlig og kontakt oss dersom du har mottatt denne e-posten ved en feil eller misforståelse.

4 -4- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/2550_fix.html Side 1 av Fra: Dato: :52:01 Til: Kopi: Kristina Therese Klæboe Tittel: Informasjon vedr. endringer i alkoholforskriften Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 8. desember 2014 endringer i alkoholforskriften. Endringene er meddelt Lovdata for kunngjøring i Norsk Lovtidend. Se vedlagte endringsforskrift. Fra 1. januar 2016 gjelder følgende: Krav om elektronisk kunnskapsprøve Krav om at kontrollører skal ha nødvendig opplæring og ha bestått kunnskapsprøve for kontrollører Krav om to kontrollører for kontroll med skjenkebevillinger (ikke salgsbevillinger) Se vedlegg. Vennlig hilsen Kristina Klæboe seniorrådgiver avd. befolkningsrettet folkehelsearbeid tlf , dir Helsedirektoratet Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2

5 v Til landets kommuner og fylkesmenn Deres ref.: Vår ref.: 15/206-7 Saksbehandler: Kristina Therese Klæboe Dato: Informasjon vedrørende endringer i alkoholforskriften som trer i kraft Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 8. desember 2014 endringer i alkoholforskriften. Endringsforskriften (FOR ) er publisert på Lovdata. Endringsforskriften inneholder både endringer som trådte i kraft og endringer som vil tre i kraft Helsedirektoratet har mottatt henvendelser vedrørende endringsforskriften og vil med dette tydeliggjøre hvilke endringer som først trer i kraft fra 1. januar 2016: Krav om elektronisk kunnskapsprøve Krav om at kontrollører skal ha nødvendig opplæring og ha bestått kunnskapsprøve for kontrollører Krav om to kontrollører for kontroll med skjenkebevillinger (ikke salgsbevillinger) Når det gjelder elektronisk kunnskapsprøve for kontrollører vil denne først bli tilgjengelig fra og med Det skal videre være en overgangsperiode på et halvt år. Dagens kunnskapsprøve vil ikke oppfylle dette kravet. Helsedirektoratet vil komme tilbake med nærmere informasjon om endringene og den praktiske gjennomføringen av disse, på et senere tidspunkt. Vennlig hilsen Hilde Skyvulstad e.f. avdelingsdirektør Kristina Therese Klæboe seniorrådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk Helsedirektoratet - Divisjon folkehelse Avdeling befolkningsrettet folkehelsearbeid Kristina Therese Klæboe Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Org.nr.:

6 Kommunene Fylkeskommunene KS Deres ref Vår ref Dato 15/ Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter I løpet av de siste månedene er det kommet flere undersøkelser og medieoppslag som viser at en rekke kommunale og fylkeskommunale reglementer på enkelte punkter ikke er i tråd med gjeldende rett. Dette gjelder særlig regler om rekkevidden av de folkevalgtes taushetsplikt når et folkevalgt organ behandler en sak i et lukket møte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil på denne bakgrunnen minne kommunene og fylkeskommunene om departementets rundskriv som beskriver den rettslige adgangen til å pålegge folkevalgte taushetsplikt om forhandlingene i lukkede møter gjennom lokalt vedtatte reglementer (såkalt instruksbasert taushetsplikt). I mars 2000 ga departementet ut rundskriv H-2112 om taushetsplikt for folkevalgte. I rundskrivet redegjøres det for gjeldende regler om taushetsplikten for de folkevalgte og adgangen til å pålegge taushetsplikt om opplysninger som ikke er taushetsbelagt i lov eller i medhold av lov. Når det gjelder forholdet til lukkede møter står det klart i rundskrivets punkt 3.3 at det kun er de taushetsbelagte opplysningene som fremkommer i et lukket møte de folkevalgte har taushetsplikt om. Det at møtet er lukket innebærer i seg selv ikke at de folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som fremkommer på møtet. Det spesifiseres at det heller ikke er adgang til å innføre en slik taushetsplikt i et kommunalt reglement, jf. rundskrivets punkt 5.5 og 5.6. Kommunene og fylkekommunene ble i rundskrivet anmodet om å endre sine reglementer i den grad de gikk lenger i å pålegge de folkevalgte taushetsplikt enn det som følger av lov. Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg Edvard Aspelund NO-0032 Oslo Org no

7 I departementets normalreglement om folkevalgtes innsynsrett som ble utgitt i 2004 (Veileder H-2142), er det også inntatt bestemmelser om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter. I normalreglementets punkt 4.2 annet ledd står det følgende om taushetsplikten ved lukkede møter: Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Det presiseres i merknadene til bestemmelsen at de folkevalgte kun har taushetsplikt om opplysninger som er taushetsbelagte i lov eller i medhold av lov. Det er ikke anledning til å pålegge folkevalgte en generell taushetsplikt om opplysninger selv om disse er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven. Det er heller ikke slik at opplysninger blir taushetsbelagte kun fordi de er unntatt offentlighet eller gjelder saker som behandles i lukkede møter. Før rundskrivet fra 2000, var det i juridisk teori og tidligere rundskriv fra departementet, lagt til grunn at kommunestyret kunne vedta at de folkevalgte hadde taushetsplikt om forhandlinger i lukkede møter. Ved årtusenskiftet ble det på bakgrunn av nye juridiske utredninger fastslått at kommunene likevel ikke har rettslig adgang til å pålegge de folkevalgte en slik utvidet taushetsplikt. Som nevnt er det fremdeles flere kommuner og fylkeskommuner som ikke har endret sine reglementer slik at de er i samsvar med gjeldende rettsoppfatning. Disse kommunene og fylkeskommunene har bestemmelser i sine reglementer som pålegger de folkevalgte taushetsplikt om forhandlinger i lukkede møter, og dermed går lenger enn det som følger av lov og rundskriv fra departementet. En slik reglementsbasert taushetsplikt som gjelder alle forhandlinger i lukkede møter, vil da gjelde for opplysninger som ikke er omfattet av den lovbestemte taushetsplikten i for eksempel forvaltningsloven 13 første ledd. Departementet minner derfor om de ovennevnte rundskrivene, og oppfordrer kommunene og fylkeskommunene om å ta en gjennomgang av sine reglementer og foreta de nødvendige endringene. Rundskrivene er tilgjengelige på departementets hjemmeside Med hilsen Siri Halvorsen (e.f.) avdelingsdirektør Edvard Aspelund seniorrådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 2-7-

8 -8- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/1777_fix.html Side 1 av Fra: Aspelund Edvard Dato: :34:49 Til: Aspelund Edvard Thorolf Tittel: Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter Vedlagt følger brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Med vennlig hilsen, Edvard Aspelund Seniorrådgiver Juridisk seksjon, Kommunalavdelingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet e-post: Telefon:

9 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/201-4 Arkiv: 033 Saksbehandler: Anita Lervoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 6/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Orienterings-drøftingssaker oppvekst Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Sakene tas til orientering. ORIENTERING/DRØFTINGSSAKER HOO Økonomistatus 2. Prosess, strategisk oppvekstplan 3. Etablering av beredskapsteam mot mobbing 4. Evaluere samarbeidsavtale med PPT 5. Regionkontoret i Nord-Troms, rolle som koordinator for oppvekstetatene 6. Generell orientering fra oppvekstetatens ulike virksomheter Saksopplysninger 1. Økonomi Regnskap pr februar 2015 Budsjett Prosess, strategisk oppvekstplan Innspill fra ungdomsråd, elevrådslederne og fra kommunestyrets dialogmøte den 13. februar innarbeides i planen. Høringsperiode i april. Mål om at planen vedtas i juni Etablering av beredskapsteam mot mobbing -9-

10 KS (Kommunesektorens organisasjon) og FUG ( Foreldreutvalget for grunnopplæringen) har gjennom prosjektarbeid i 4 kommuner gjort erfaringer med å etablere beredskapsteam mot mobbing. Kåfjord kommune bør vurdere etablering av ett slikt team, og bør følge KS og FUGs skolering på området i Evaluere samarbeidsavtale med PPT Kåfjord kommune må evaluere samarbeidsavtalen med PPT på bakgrunn av at en av samarbeidskommunene, Nordreisa, ønsker en nærmere evaluering. Kåfjord kommune vil berøres av de beslutninger Nordreisa kommune treffer. Utdrag av protokoll fra styremøte i PPT, sak 4/2015, samt drøftingsforslag sak 7/2015: Sak 4/2015: Eventuell oppsigelse av samarbeidsavtale om interkommunal PP-tjeneste fra Nordreisa kommune Bakgrunn for saken: I styremøte varsla «Christin Andersen at Nordreisa kommune tar sikte på å si opp samarbeidsavtalen for PP-tjeneste før årsskiftet, med tanke på å vurdere å etablere en egen kommunal tjeneste fra Det vil komme skriftlig oppsigelse.» I følge sakspapirene til Kommunestyremøtet ønsket Nordreisa kommune å spare Kr på å opprette egen tjeneste. I kommunestyremøte d ble det fattet følgende vedtak: «Nordreisa kommunes utgift til drift av interkommunal PP-tjeneste koster årlig kr 2,66 mill. Avtalen har 1 års oppsigelsesfrist. Nordreisa kommune starter umiddelbart reforhandling av avtalen sammen med de andre eierne, styret, tillitsvalgte og leder med mål om å redusere kostnadene for kommunene samtidig forsvarlig faglig drift. Hvis ikke partene er kommet til enighet innen første halvår av 2015 så sies avtalen opp.» Belysing av saken: Saken kan ha stor innvirkning på framtidig drift av PP-tjenesten for Nord-Troms. Det er mange som berøres av en eventuell oppsigelse av den interkommunale tjenesten. Den ble opprettet for 32 år siden og innehar en viss tyngde pga. erfaringer, kjennskap til regionen, fagmiljø og faglighet. Det er mange fordeler med en gjennomgående tjeneste hvor også fylket med videregående opplæring er med. Nordreisa kommune har skattemessige fordeler av at nabokommunene og fylket dekker utgifter til stillinger for innbyggere i kommunen. Saken har ført til stor usikkerhet internt mht. arbeidsplasser og oppsigelser, og de andre eierne opplever usikkerhet mht. hvordan de skal sørge for at kommunen/skolen skal ha en faglig forsvarlig tjeneste i framtiden. Samarbeidsavtalen og vedtekter d. juni 1996 og avtalen med Troms Fylkeskommune i styresak 11/2010, regulerer driften av tjenesten. I tillegg kommer avtalen om interkommunal logopedtjeneste. Når denne (disse) avtalen(e) skal reforhandles med sikte på reduksjon av utgifter for kommunene, kan det endres på: - Troms Fylkes andel: Øke andelen, innlemme Nord-Troms videregående skole avdeling Skjervøy i tjenesten. - Innlemme andre kommuner i tjenesten / utvide mht. dekningsområde - Drift: Redusere på det som er mulig - Bemanning: Redusere bemanningen I følge samarbeidsavtalen fordeles utgiftene etter elev/barnetall 0 16 pr 1.november i hver av de tre kommunene, samt elevtall på Nord-Troms videregående skole avd. Storslett. I tillegg dekker Troms fylkeskommune en 60% stilling. Den interkommunale stillingen for logopedi og for afasi er en del av PPtjenesten. Konsekvenser: -10-

11 - Driftsbudsjett. Det meste er bunnet opp i faste avtaler som husleie, strøm, lisenser mm. Reduksjon her kan føre til reduserte muligheter for faglig oppdatering/ kompetanseheving. Med det personalet vi har i dag er behovet for kompetanseheving relativt lite. - Bemanning. Vi har et fond som er bygd opp pga. sykemeldinger, frikjøp og vakante stillinger. Dette viser at tjenesten har fungert uten full bemanning, og tilsier at vi kan redusere bemanningen noe. Reduseres bemanningen for mye må hver enkelt ha et enda større fokus på sakkyndig vurdering, og vi får reduserte muligheter til å delta i fora av forebyggende art som skolehelseteam, ansvarsgruppemøter, tverrfaglige team. Drøfting og forhold som må avklares: - Hva er akseptabelt for Nordreisa kommune mht. utgiftsreduksjon? - Hva kan de andre samarbeidspartene bidra med og hva er akseptabelt for dem? - Hva kan styret godkjenne av driftsmessige endringer? - PPT har en interkommunal logoped som en del av tjenesten. Skal denne tjenesten berøres av reforhandlingene? Forslag til vedtak: Styret har drøftet saken om eventuell oppsigelse av samarbeidsavtalen om interkommunal PPT for Nord- Troms fra Nordreisa kommune. Saken behandles videre i de kommende styremøtene med tanke på å vurdere mulighetene for å komme fram til en drift som kan redusere utgiftene for Nordreisa kommune. Saken behandles videre i styret etter følgende plan: Styremøte Klargjøring av «bestillingen» til styret. Styremøte februar/mars: Drøfting Styremøte april/mai: Endelig vedtak i saken Vedtak: Styret har drøftet saken om eventuell oppsigelse av samarbeidsavtalen om interkommunal PPT for Nord- Troms fra Nordreisa kommune. Saken behandles videre i de kommende styremøtene med tanke på å vurdere mulighetene for å komme fram til en drift som kan redusere utgiftene. Saken behandles videre i styret etter følgende plan: Styremøte Klargjøring av «bestillingen» til styret. Styremøte Kl Drøfting Styremøte kl Endelig vedtak i saken Styremøte: kl Leder gjør en henvendelse til ledelsen i kommunen/fylket når det gjelder behovet for PP- tjenester for kommende 5-årsperiode. Vedtektene for PPT og samarbeidsavtalen sendes på høring med ønske innspill mht. behovet for endring. -11-

12 Pedagogisk-psykologisk Adr.: Boks 188, 9156 Storslett tjeneste for Nord-Troms Tlf.: Fax: E-post: Sak 7/2015: Drøftinger vedrørende reforhandling av samarbeidsavtaler om interkommunal PPT for Nord-Troms. Innledning På forrige styremøte ble det enighet om å ha et møte som er viet drøftinger vedrørende samarbeidsavtalene/vedtektene og økonomiske forhold. Nordreisa kommune v/christin Andersen har kommet med innspill til drøftinger i styret. Saksutredningen tar utgangspunkt i dette innspillet, og belyser saken i et bredt perspektiv. Samfunnsøkonomiske forhold Det er Kåfjord Kommune, Nordreisa kommune, Kvænangen kommune og Troms Fylkeskommune som for 32 år siden dannet en felles PPT. Dette ble sett på som en passe stor enhet, - geografi, befolkning og faglighet tatt i betraktning. Det er ikke mye som er endret på disse årene. PPT for Nord-Troms har vært en stabil tjeneste. Tjenesten har fått statsmidler til 1 fagstilling ekstra, som etter noen år ble en del av den ordinære driften, og 1 logopedstilling ble lagt til PPT. Det er mye som taler for å beholde tjenesten slik den er i dag. Med veiprosjekter som sikrer og korter ned avstandene til Kåfjord og Kvænangen, og teknologi som gjør kommunikasjon enklere, er det mindre krevende å drive en interkommunal tjeneste i distriktet i dag enn da den ble opprettet. Vurderinger Det som betyr noe for eierne er at tjenestene de får står i forhold til prisen man syns at det er verd å betale. For ansatte er det viktig at det finnes vilje til å få til avtaler som eierne kan godta,- ikke bare fordi man ønsker å beholde jobbene, men fordi ansatte opplever at det ut fra faglighet, størrelse og sammensetning er en tjeneste med god kvalitet for Nord-Troms. Tjenesten skal gi habile tilrådinger, noe som man mener dagens organisering ivaretar. Dette krever kunnskaper om ulike diagnoser som autismespekterforstyrrelser, ADHD, Downs syndrom, blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter (språk, sosilae ferdigheter mm) tilknytningsforstyrrelser, generelle lærevansker, psykisk utviklingshemming, Cerebral parese, multifunksjonshemming, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), atferdsvansker i ulik grad, barn/unge med impulskontroll, fagvansker, - PPT må kunne vite om testing/kartlegging, fungering på ulike alderstrinn, skolesystemet, barnehage, lovverk, mellommenneskelige forhold, kommunikasjon og konfliktløsning, mobbing. PPT ser barn som opplever manglende mestring, og må kunne noe om hva som fører til positiv utvikling hos ulike typer mennesker. Slektskap- og nære vennskaps relasjoner i små kommuner kan gjøre det vanskelig å gi tilrådinger dersom det er få fagpersoner å spille på. -12-

13 Sakkyndighetsarbeidet og veiledning er ofte krevende fordi vårt arbeid berører barn, unge og voksne i sårbare situasjoner. Vi er 1.linjetjeneste som kommer tidlig inn der barn har funksjonsnedsettelse, i situasjoner som ofte fører foreldre inn i en sorgprosess. PPT står i «kryssilden» mellom skole, hjem og barn/unge med atferds-utfordringer. Det er godt å være flere som kan bidra sammen og kvalitetssikre arbeidet. En egen tjeneste for Kvænangen vil ikke kunne inneha et fagmiljø pga størrelsen. Det samme vil gjelde for Kåfjord kommune. Det er viktig at vi i Nord-Troms kan stå sammen og sikre gode tiltak for barn/unge. Derfor er ansatte villige til å strekke seg langt for å beholde tjenesten, samtidig som det er viktig å være realistisk. Det å beholde en faglig styrke er god økonomi slik at man unngår å måtte kjøpe tjenester. En robust tjeneste er med på å forebygge sykefravær. 7 av 8 ansatte i PPT bor i Nordreisa kommune, noe som gjør at det er viktig for kommunen å beholde arbeidsplassene og få inn skatteinntektene. Vår PPT er den eneste gjennomgående tjenesten i Troms, - noe mange mener er fordelaktig. Vi har muligheter for å se barn og unges utvikling i et helhetsperspektiv, og følge dem i overgangene mellom barnehagen- og skolesystemene. Vi unngår å begynne helt på nytt i alle sakene, - noe som er tidsbesparende. Så lenge vi har en interkommunal PPT kan vi unngå å sentralisere den fylkeskommunale delen av tjenesten. Hvorfor skal alle kommuner og fylkeskommuner ha en PP-tjeneste? Når PPT skal evalueres er det viktig å se på formålet med tjenesten og oppgavene som den er pålagt å utføre: I Opplæringsloven 5-6 står det: «Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen. Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.» Kompetanse: Den viktigste ressursen i PPT er kompetente fagpersoner. Som det kommer fram av Opplæringsloven skal og må PPT ha bred og god kompetanse. Samtidig er det denne ressursen som er kostnadskrevende. Det er viktig å være klar over at det er utfordrende å rekruttere til fagstillinger og til lederstillinger generelt i PPT, og især i Nord-Troms. Ansatte må kontinuerlig gjøre en innsats for å være faglig oppdatert i et stort fagfelt med stadige nye reformer og endringer i lovverk. Slik det er nå behøver man ikke å kjøpe tjenester utenfra. Med en strammere økonomi og innskrenkede muligheter til faglig oppdatering, kan man bli nødt til å hente inn kompetanse fra eksternt hold, og slike tjenester er svært kostnadskrevende. Henvisninger: -13-

14 PPT for Nord-Troms får mange henviste saker. Den siste tiden har vi også fått en del henviste saker på systemnivå. Tidlig innsats og å være tett på, er sentrale føringer. Det er viktig å være fagfolk nok til å ta akuttsaker samtidig som ventetiden på ordinære saker ikke skal bli for lang. Ønske om tilbakemeldinger fra ansatte mht mulige innsparinger: «Nordreisa kommune er glad for at PPT selv har konstruktive innspill til hvordan redusere utgiftene ved kontoret, jfr kommunestyrevedtak i desember. Nordreisa kommune ber om konkrete tilbakemeldinger på hva man mener kan reduseres og hvilken økonomisk konsekvens reduksjonen har. Ber om at det blir satt opp en samlet oversikt over forslag fra dere.» PPT ansatte har vist evne til å ta tak økonomisk, og har spart inn ca kr i Vi har hatt langtidssykemeldinger og har i liten grad deltatt på kurs (med unntak av ledermentorutdanning), møter mm. PPT s budsjettet for 2015 som er vedtatt i styret, og viser en reell reduksjon i utgiftene. - Antall stillinger er: 4,3 fagstillinger (30% ulønnet permisjon er inkludert i antallet), 1 leder/fagstilling, 1 kontorteknisk, 1 logoped (50% afasi og 50% barn/unge) (logopeden har 20% ulønnet permisjon) og 1 delstilling renholder. Vi ser at vi kan redusere noe når det gjelder fagpersoner. 1 fagstilling på PPT utgjør ca. kr Leder og tillitsvalgte mener at det er tilrådelig å redusere men 80 % stilling uten at kvaliteten på tjenesten forringes vesentlig. Det er ønskelig at eventuell reduksjon kommer ved naturlig avgang, dvs. at en sier opp sin stilling og/eller pensjonering. Denne reduksjonen kommer senest innen Det tas ikke inn vikar i sykemelding/oppsigelse inntil 80 % stilling fram til PPT ønsker å spare mer på bilutgifter bl.a. ved å bruke lyd/bilde- studio og å ta flere saker i samme distrikt. Dette betinger at våre samarbeidspartnere har tilgang på lyd/bilde-studio som fungerer, og at det er vilje til koordinering av arbeidet. - Leder på PPT har innført et kontrollsystem mht utgifter til kurs mm. - PPT bør benytte seg av den Statlige satsing på kompetanseheving fram mot Styret bør drøfte bruken av fondet til kompetanseheving. - Når husleieavtalen med Rejos går ut kan man finne rimeligere kontorlokaler. - Når det gjelder gaver og velferdstiltak skal vertskommunens retningslinjer følges. - PPT ønsker å kutte ned på utgifter til datatekniske løsninger og egen hjemmeside, og setter i verk tiltak i forhold til det. Logoped-tjenesten: «Når det gjelder spørsmål om logoped så mener Nordreisa kommune at denne tjenesten også må inngå som helhet i tjenesten og inngå i fremtidig finansiering, dvs 40/60 finansieringsopplegg». I vår region er logoped-tjenesten lagt til PPT. 50 % av logoped-oppfølging hjemles i Opplæringsloven som et spesialpedagogisk tilbud, de resterende 50 % til -14-

15 afasi/stemmebehandling hjemles i helselovgivningen. Logoped-tjenesten er ikke en del av PPtjenesten. Troms fylkeskommune dekker ikke utgifter til logopedtilbudet i dag, og gir uttrykk for at dem ikke har behov for slike tjenester. Fordelingsnøkkel: «Når det gjelder samarbeidsavtalen ber Nordreisa kommune at styret drøfter samme system som øvrig finansiering av interkommunale samarbeidsorganisasjoner, for eksempel Nord- Troms plankontor. Dvs 40% fast betaling og 60% etter antall elever i skolepliktig alder. Nordreisa kommune mener at dette må gjelde for alle samarbeidspartnerne i avtalen. Dette også om man øker videregående skole og innlemmer Skjervøy skolested. Nordreisa kommunes forslag til endring av 4 i avtalen må drøftes i styret og det må fremmes som sak om endring av avtalen i kommunestyrene». Det kan være interessant å se på ulike måter å fordele utgiftene på: A. Utgiftsfordeling for budsjettåret 2015 etter 40/60 % fordeling etter forslag fra Nordreisa kommune (tallene er hentet fra budsjettet for 2015): - Nordreisa kommune: kr Kåfjord kommune: kr Kvænangen kommune: kr Troms Fylkeskommune: kr B. Reduksjon med 80 % fagstilling og 1 logopedbehandling fordeles på kommunene: Dersom 80 % fagstilling trekkes ifra og utgiftene til logopedbehandling fordels på kommunene og ikke fylket: - Nordreisa kommune: kr Kåfjord kommune: kr Kvænangen kommune kr Troms fylkeskommune: kr C. En kan også tenke seg at 80 % fagstilling trekkes ifra, utgiftene til logopedbehandling fordeles på kommunene og ikke fylket, og en bruker en 20/80 % fordeling. Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy som en del av PPT for Nord-Troms. «På spørsmål vedr øke elevtall og innlemme elever ved Skjervøy vgs mener Nordreisa kommune at det er naturlig å innlemme skolested Skjervøy, men at dette ikke må resultere i økning av antall ansatte på kontoret, jfr den økonomiske situasjonen som eierkommune er i. Nordreisa kommune mener at dette betyr i praksis, at Nord-Troms vgs får flere elever med i -15-

16 ordningen og betaler 40% og 60% etter elevtall. Dette må drøftes i styret og det må fremmes som sak om endring av avtalen i kommunestyrene.» Det må lages en ny avtale mellom Troms Fylkeskommune og PPT for Nord-Troms som innlemmer elevene på Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy i PPT for Nord- Troms. Dersom skolested Skjervøy skal innlemmes i vår tjeneste må dette få budsjettmessige konsekvenser. Ny avtale mellom Troms Fylkeskommune og PPT for Nord-Troms: «Nordreisa kommune mener at Nord-Troms vgs må bli del av samme system i en ny samarbeidsavtale, på lik linje med øvrige kommuner, slik at man kun har en avtale å forholde seg til. Nordreisa kommune mener at det ikke er hensiktsmessig at vgs skal ha et annet betalingssystem enn øvrige kommuner i samarbeidsavtalen.««når det gjelder samarbeidsavtalen mellom Troms fylkeskommune og PPT for Nord-Troms, ber vi at avtaleforholdet reguleres i øvrig avtale». Avtalen må bygge på den fordelingsnøkkelen som man blir enig om. Skjervøy kommune: «Når det gjelder Skjervøy kommune, så mener vi at styret via daglig leder sender en henvendelse til Skjervøy kommune om innlemmelse.» Leder har gjort en henvendelse til Skjervøy kommune med invitasjon til å inngå avtale om felles PPT. Vi har til nå ikke fått respons på henvendelsen. Godtgjøring for regnskapsføring og revisjon: «Når det gjelder 5 ønsker Nordreisa kommune å komme med forslag til endringer vedr regnskapsføring og revisjon. Nordreisa kommune ønsker en godtgjøring for oppgaven og vil beregne kostnaden for dette. «Dette må tas inn som en del av forhandlingene. Tidspunkt for årsmelding: «Vedr vedtekter ønsker Nordreisa kommune endring av 3 når tid årsmelding skal utarbeides. Vi foreslår at dette gjøres i hht året , ikke skoleåret som nå. Fordi det er til kommunene PPT først og fremst skal rapportere til, og kommunestyret behandler året som helhet i sin årsmelding i junimøtet.«dette synes å være fordelaktig for PPT. -16-

17 Oppsummering: Styret har stor grad av handlingsrom innenfor budsjettarbeidet. Det er gode grunner til å beholde en interkommunal PP-tjeneste for Nord-Troms, samt en gjennomgående tjeneste. Det er naturlig å innlemme hele Nord-Troms videregående skole og videregående opplæring på Skjervøy i PPT for NT. Det finnes vilje til å redusere utgifter, og det vil være gjennomførbart uten å forringe fagligheten. Forslag til vedtak: Saken legges fram for styret til drøfting. 5. Regionkontoret i Nord-Troms, rolle som koordinator for oppvekstetatene Drøfting av regionkontoret Nord- Troms framtidige rolle på bakgrunn av at fylkeskommunen trekker seg fra samarbeidet. Alternativer for Kåfjord kommune, økning av driftsmidler evt foreslå reduksjon av stilling ved regionkontoret Utdrag av protokoll fra regionmøte : Sak 1/2015 Økonomi Regionkontoret v/ulla la fram et forslag på budsjett for drift og kurs regionsamarbeidet for På bakgrunn av at Troms fylkeskommune ønsket å trekke seg fra samarbeidet om drift av kontoret ble dette tatt opp i møtet. Det dreier seg om kr ,- som Troms fylkeskommune har bidratt med til drift av kontoret. Avtalen er fra 2003, endret i 2012 fra sammenslåing av to videregående skoler i Nord-Troms til Nord- Troms vgs skolested Nordreisa og skolested Skjervøy. Mail fra Thorsteinn Einarsson er sendt skolefaglig ansvarlige i kommunene med info og forklaring. Forslag til budsjett for drift og kurs av kontoret ble presentert med en økning for kommunene i Drift av kontoret ble økt med kr ,-. Dette skyldes ,- mindre fra TF, mens konsulenthjelp til eksamensavvikling er kuttet med kr ,-. Det ble i møtet istedenfor foreslått å redusere budsjettet for kurs og bruke et fond på kr ,- (fra Feidesamarbeidet) slik at kommunene får en utgift på kr ,- for kurs fordelt på seks kommuner i Det nye forslaget til budsjett vedlegges, og viser en utgift for hver kommune omtrent lik utgiften for Vedlagt finner dere også kommunenes samla kostnader for 2013 og Saken ble tatt opp i dette møtet som info i forbindelse med økonomi. I forbindelse med saken vil også samarbeidsavtalen måtte tas opp og endres. May Tove ønsket en evaluering av regionsamarbeidet i kommunene. Årsmeldinger ble etterspurt og årsmelding fra 2009 til 2013 er sendt til alle kommunene. Mål og arbeidsoppgaver for regionsamarbeidet: Formål: -17-

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

God opplæring for alle

God opplæring for alle Grimstad kommune Grimstadskolen spesialundervisning KOMMUNESTYRET VEDTOK I MØTE 10. DESEMBER 2007, K-SAK 089/07: Kommunestyret godkjenner rapporten, om spesialundervisning og tilpasset opplæring i Grimstadskolen

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Direktoratet for

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer