ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN 2008-2011"

Transkript

1 Dato: Vår ref.: 2007/ /2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen

2 DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 ( ) FRAMLEGG STATSBUDSJETT KOMMUNEOPPLEGGET Det økonomiske opplegget for 2008 Prisindikatoren for 2008 er i framlegget 4,2%. Denne består av pårekna lønsvekst med 5,0% (vekt 0,635) og varekjøp 2,8% (vekt 0,365). Det blir vist til kommentar over om prisindikatoren for Ein viktig årsak til relativt høg forventa kostnadsvekst for 2008 er høg lønsvekst som følgje av mangel på arbeidskraft og vanskar i kommunane med å behalde personell. For kommunane samla i landet er det lagt opp til ein reell auke (før prisjustering) i dei frie inntektene på kr. 1,0 mrd. frå 2007 til Veksten er rekna i høve til det inntektsnivået for 2007 som blei lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett i mai, dvs. ikkje medrekna seinare pårekna skattevekst. Denne veksten skal gi rom for å dekka meirutgifter knytt til den demografiske utviklinga som følgje av fleire eldre innbyggarar. Det er lagt opp til 2000 nye årsverk i den kommunale omsorgstenesta i Veksten i dei frie inntektene skal også dekka meirutgifter knytt til NAV-reform (pårekna meirutgift 100 mill.) og etablering av kommunale råd for funksjonshemma (pårekna meirutgift 50 mill.). I tillegg til veksten i dei frie inntektene på 1,0 mrd. kjem 270 mill. i auka frie inntekter som kompensasjon for auka timetal i grunnskulen. I tillegg til veksten i dei frie inntektene kjem det auka øyremerka tilskot. Dette er for ein stor del knytt til fleire barnehageplassar. I tillegg kjem opptrapping av handlingsplanen for psykisk helse, nytt investeringstilskot for sjukeheimar og omsorgsbustader. Der er også lagt opp til auka øyremerka tilskot med om lag 500 mill. knytt til toppfinansieringsordninga for ressurskrevjande tenester og omlegginga av denne ordninga. Heile realveksten i dei frie inntektene i 2008 kjem på rammeoverføring. Det er ikkje lenger ei målsetjing at kommunane skal kome opp i ein skatteprosent på 50% av inntektene. Når realveksten kjem på rammeoverføring i staden for skatt gir dette større grad av tryggleik i samband med budsjettering av inntektene. Dei aller fleste kommunane i fylket har eit så lågt skattegrunnlag at det er ein fordel når inntektsveksten blir lagt på rammeoverføring i staden for på skatt. Det er rekna med ein nominell skattevekst (etter prisjustering) for kommunane frå 2007 til 2008 med 2,3%. Dette er rekna i høve til det skattenivået for 2007 som no er lagt til grunn i statsbudsjettet, dvs. pårekna meirskatt i år er rekna med i grunnlaget. Dersom vi tek omsyn til pårekna prisauke frå 2007 til 2008, er dette ein reell reduksjon i skatteinntektene. Dette må bli sett i samanheng med at skatteveksten i 2007 er blitt høgare enn rekna med i revidert nasjonalbudsjett i mai, og at realveksten i dei frie inntektene blir lagt på rammeoverføring. Selskapsskatten er ikkje medrekna i denne skatteveksten då selskapsskatten blir utbetalt som rammeoverføring inntil vidare. Beløp for selskapsskatten er i samsvar med kommuneproposisjonen for 2008 og er vist i vedlagt tabell. Selskapsskatten er med i grunnlaget for utrekning av inntektsutjamning, sjølv om den teknisk blir utbetalt som rammeoverføring. Det er framlegg om å justera skatteøyret frå 12,25% i 2007 til 12,05% i Det blir vist til kommentar over for pårekna skattevekst i 2008 m.o.t. reduksjonen i skatteøyret. Vedlagt tabell syner rammeoverføring og pårekna frie inntekter for Pårekna skatt og inntektsutjamning i tabell bygger på kommunane sin reelle skatteinngang i Til dette grunnlaget er det lagt til pårekna skattevekst i statsbudsjettet for 2008 i høve til Veksten i høve til 2006 er m.a.o. eit gjennomsnittstal. Det blir ikkje teke omsyn til den lokale skatteutviklinga i 2007 og 2008.

3 I pårekna frie inntekter er det ikkje teke omsyn til gevinst eller tap som følgje av oppdatering av innbyggartal til som grunnlag for innbyggartilskot med utgiftsutjamning og inntektsutjamning. Det er rekna med ein nominell auke i kommunane i landet sine samla frie inntekter (skatt og rammeoverføring) på 3,5%, korrigert for prisauke (4,2%) blir det lagt opp til ein reell nedgang med 0,6 %. For kommunane i fylket er den nominelle veksten rekna til 3,8 %. Dette er rekna i høve til siste skatteoverslaget for Ressurskrevjande tenester Ordninga med tilskot for ressurskrevjande tenester blir lagt om frå og med Kompensasjonsgraden vil frå neste år vere den same for kvar kommune, uavhengig av om kommunen har høge eller låge utgifter pr. innbyggjar. Kvar kommune vil få dekka 85% av netto utgiftene utover innslagsnivået pr. tenestemottakar, som for 2008 blir rekna til om lag kr Det blir frå og med 2008 lagt opp til inntektsføring i årsrekneskapen på grunnlag av utgiftene i det same året, men sjølve kompensasjonsutbetalinga vil framleis kome året etter utgiftene. Det er lagt opp til ei overgangsordning for 2008 for å unngå ei dobbel inntektsføring i rekneskapen for det året. Grunnlaget for tilskot er kommunane sine netto utgifter pr. tenestemottakar, dvs. etter fråtrekk for andre tilskot. Det blir frå 2008 lagt opp til å ikkje trekka frå det busetjingsstimulerande tilskotet for flyktningar med alvorlege funksjonshemmingar eller åtferdsvanskar (inntil kr ,- pr. brukar pr. år i inntil 5 år). Aktuelle kommunar vil med dette oppnå eit høgare tilskot for ressurskrevjande tenester. Ordninga omfattar berre tenestemottakarar under 67 år. Dette blir lagt til grunn også for I kommuneproposisjonen for 2009 (mai 2008) vil det bli vurdert ei endring i ordninga etter 2008 slik at den eventuelt også vil kunne omfatta personar som er 67 år eller eldre. Barnehagar Kunnskapsdepartementet har rekna at det vil vere behov for å bygga ut barnehageplassar til nye barn for å nå målet om full dekning i Då det framleis er stor grad av omgjering frå korttidsplassar til heiltidsplassar, blir det lagt opp til å etablera heiltidsplassar for å nå målsetjinga om full dekning. Ein stor del av veksten i øyremerka tilskot til kommunane i 2008 er knytt til nye barnehageplassar. Samla auke i tilskot frå 2007 til 2008 utgjer om lag 2,7 mrd. Det blir lagt opp til å vidareføra maksimalprisen foreldrebetaling på same nominelle nivå i 2008 som i 2007, dvs. utan prisjustering. Kommunane vil bli kompensert (249 mill. samla) for å dekka inntektstapet som følgje av manglande prisjustering av foreldrebetaling. Kompensasjon blir gitt gjennom det øyremerka driftstilskotet. Foreldrebetaling i 2008 vil vere kr ,- pr. månad for ein heiltidsplass. Auka timetal i grunnskulen Regjeringa gir framlegg om å utvida timetalet på barnetrinnet med til saman 5 uke timar a 60 min. Dette utgjer i gjennomsnitt for kvar elev ein auke på noko over ein time pr. uke. Auken er frå hausten 2008 (skuleåret 2008/2009). Det blir lagt opp til ein kompensasjon i rammeoverføring for kommunane i 2008 med 269,9 mill. Beløp inngår i vedlagt tabell. Beløp vil i 2008 vere utanfor overgangsordninga i inntektssystemet. For kommunane i fylket utgjer kompensasjon samla 27,4 mill. i 2008, av dette 13,3 mill. til Bergen kommune.

4 Nytt investeringstilskot til sjukeheimar og omsorgsbustader Det blir lagt opp til ei utbygging av nye omsorgsbustader og sjukeheimsplassar (til saman) i perioden fram til 2015, fordelt med 1000 einingar i Målgruppa er personar som treng heildøgnstenester, uavhengig av alder eller funksjonshemming m.m. Tilskotet er eit eingangstilskot og skal i gjennomsnitt dekka 25% av investeringskostnadene. Høgaste investeringsramme som grunnlag for tilskot i 2008 er 2,0 mill. pr. omsorgsbustad eller sjukeheimsplass. For sjukeheimsplassar blir 30% av kostnadene dekka, medan for omsorgsbustadar blir 20% av kostnadene dekka. Det er framlegg om ei tilsegnsramme for tilskot på 500 mill. for Løyving til utbetaling av tilskot i 2008 er 100 mill. Ordninga vil bli administrert av Husbanken som vil samarbeide med fylkesmannen, t.d. for å prioritera søknader mellom kommunar innafor tilskotsramma. Kommunane må søkje Husbanken om tilskot. Det skal bli teke omsyn til behovet i kvar kommune og ei målsetjing om utjamning m.o.t. dekningsgrad mellom kommunane. Dersom ein kommune har heildøgns dekningsgrad av institusjonsplassar og omsorgsbustadar over landsgjennomsnittet, vil det i hovudsak berre bli gitt tilskot til nødvendig standardheving (kvalitet i staden for kvantitet). Det blir ikkje lagt opp til eit årleg kompensasjonstilskot for renter og avdrag som i Handlingsplanen for eldre som var vedteke i Opptrappingsplanen for psykisk helse Det blir lagt opp til ein vekst i det øyremerka tilskotet, kap. 743 post 62, med om lag 434 mill. i Regjeringa legg opp til ei samla løyving til kommunane i 2008 med 3,5 mrd. til psykisk helsearbeid. Planen blir avslutta i Det øyremerka tilskotet blir innlemma i rammeoverføring i Nytt kvalifiseringsprogram Det er framlegg om ei ny ordning med kvalifiseringsprogram for personar med liten kontakt med arbeidslivet. Det vil i stor grad vere personar som har vore avhengig av økonomisk sosialhjelp over ein lang periode. Programmet skal vere eit kommunalt ansvar og administrert av NAVkontoret. Stortinget må vedta lovregulering no i haust, og det må bli fastsett ein dato for iverksetjing. Det blir lagt opp til ei gradvis innføring etter som NAV-kontora blir etablert. Ordninga blir obligatorisk for etablerte NAV-kontor. I direkte tilskot til kommunane er det samla for 2007 gitt 50 mill. Det er lagt opp til å auka løyvinga direkte til kommunane i 2008 med 180 mill., dvs. samla løyving 2008 blir 230 mill. Dette er den delen av løyvinga som går direkte til kommunane. Dei personane som deltek i programmet vil bli omfatta av bustønadsordninga, dvs. det vil bli fleire mottakarar for tilskotsordninga. Det er rekna med auka kostnader i 2008 med 19 mill. til bustønad. Det blir lagt opp til full innføring i 2009, jf. utbygginga av NAV-kontor. Deretter er det planlagt å innlemma løyvinga i rammeoverføring frå og med Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar er viktig for å oppnå busetjing og integrering i kommunane. Skjønstilskotet i 2008 er samla 125 mill., fordelt mellom eit basistilskot (95 mill.) og eit tilskot som kommunane etter retningsliner kan søkje på (30 mill.). Framlegget til løyving i 2008 utgjer ei styrking av skjønstilskotet med 95 mill. Nytt basistilskot rekna inn i vekst over utgjer om lag kr til kommunar med mellom 4 og 150 personar i målgruppa. Kommunar skal ta med seg tilskotet inn i eit eventuelt interkommunalt samarbeid. Det blei i 2007 gitt ein eingangsløyving til føremålet med 75 mill. Fordelinga i 2008 er forskjellig frå fordelinga av eingangsløyvinga i Ny fordeling av tilskot til opplæring av minoritetsspråklege elevar Det øyremerka tilskotet til særskilt norskopplæring minoritetsspråklege elevar blei innlemma i rammeoverføring frå 2007 på grunnlag av rekneskaps tal for Rekneskaps tal for 2006 ligg no føre, og det vil bli gjort ei omfordeling mellom kommunane på grunnlag av 2006 rekneskap. I 2008 vil fordelinga bygge på rekneskaps tal for For 2009 blir det lagt opp til ein justering av kostnadsnøklane knytt til denne fordelinga.

5 NAV-reform Det er lagt opp til etablering av 140 nye NAV-kontor i 2008, dvs. samla etablering i perioden vil vere 275 kontor. Målsetjinga er at resten av NAV-kontora (om lag 180) blir etablert i Det er lagt til grunn at dei frie inntektene i 2007 skal dekka meirutgifter med etablering i år med 150 mill. Det blir for 2008 lagt opp til at veksten i frie inntekter skal dekka auka meirutgifter med 100 mill. til etablering av 140 kontor. Dette er m.a.o. ikkje ei ekstra tilførsel av midlar frå staten til kommunane, då det blir lagt til grunn at meirutgiftene blir dekka innafor den generelle veksten i dei frie inntektene. Landbruksvikarordning Ei ny landbruksvikarordning blir etablert frå Avløysar lag vil få ansvaret for denne tenesta. Kommunane blir avlasta for desse oppgåvene. Rammetilskotet til kommunane blir som følgje av dette redusert med om lag 26 mill., som ein del av overgangsordninga. Trekket er gjort frå alle kommunane. Oppdatering av innbyggartal i 2008 Det vil for 2008 bli sett av ei ramme på 50 mill. i samla kompensasjon til kommunar som taper på oppdateringa av innbyggartal med aldersfordeling til som grunnlag for rammeoverføring. Fordelinga blir gjennomført av Kommunaldepartementet i samband med revidert nasjonalbudsjett for Momskompensasjon Ny ordning for momskompensasjon (2009) vil kome på høyring i slutten av oktober. Det vil bli lagt fram 2 alternative opplegg. Fordeling av ordinært skjønstilskot Fylkesmannen vil senda som e-post grunngjevinga for fordeling av det ordinære skjønstilskotet mellom kommunane for Økonomiplanen Kommunen har teke utgangspunkt i revidert årsbudsjett for 2007 og vidareført dette på grunnlag av følgjande premissar: - Avsetjing til løns- og prisvekst er lagt inn med 27,9 mill. i 2009, 31,4 mill. i 2010 og 36,8 mill. i Avdrag er 21 mill. i 2009, 23 mill i 2010 og 23 mill i Netto renteutgifter er, inkl. aksjeutbytte, 4,7 mill. i 2009, 7,9 mill i 2010 og 9,7 mill i Vekst i skatt/rammetilskot: 5,9% i 2009, 4,2% i 2010 og 4,6% i Aktivitetsauke: Det er ikkje justert for anna aktivitetsauke i perioden Det er eit krav i Kommunelova at økonomiplanen skal gå i balanse kvart år i planperioden. Det må understrekast at anslaga er usikre og avrunda. Konkrete tal får ein først når Stortinget handsamar budsjettet kvar haust.

6 Økonomiplanen Driftsutgifter Driftsinntekter NETTO DRIFTSUTGIFTER Skattar Rammetilskot BRUTTO DRIFTSRESULTAT Netto renteutgifter Netto avdrag Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av disposisjonsfond Sum Investeringsprogrammet er handsama seinare i dokumentet.

7 Årsbudsjettet hovudtrekka Budsjettopplegget for 2008 er prega av følgjande tilhøve: Vidareføring av driftsnivået i 2007 Det er ei overordna politisk målsetjing at tenestetilbodet skal vidareførast innanfor ei ramme der løpande inntekter og utgifter balanserer. Budsjettet for 2008 er i utgangspunktet ikkje gjort opp i balanse, men er saldert med bruk av fond på kr Det er også slik at kravet til effektivitet inneber ein viss balanse mellom lønsutgifter og andre driftsutgifter. For 2008 er prosentdelen lønsutgifter 69,1%, 69,1% i revidert budsjett 2007 og 65,4% i rekneskap 2006 (inkl. premieavvik). Netto driftsbudsjett 2008 og revidert budsjett 2007 Budsjett 2008 Rev. budsjett 2007 Endring RÅDMANN PERSONALSJEFEN ØKONOMISJEFEN IKT-SJEFEN SERVICETORGSJEFEN SKULESJEFEN BARNEHAGESJEFEN SOSIALSJEFEN HELSESJEFEN OMSORGSSJEFEN PLAN- OG UTBYGGINGSSJEFEN EIGEDOMSSJEFEN Totale netto driftsutgifter Følgjande føresetnader er lagt til grunn for budsjettet 2008, sett i høve til revidert budsjett for 2007: Lønsbudsjettet Det er samla avsett 16,7 mill til lønsauke i 2008 til venta lønsvekst på 5 % inkl. overheng på 1,4%. Lønsavsetjing skal dekke sentrale og lokale tingingar. Alle faste stillingsheimlar er budsjettert fullt ut, med unnatak av ca 20 årsverk som ikkje er budsjettert. Vikarutgifter er budsjettert med 6% av lønsutgifter til faste stillingar unnateke administrasjon. Til omsorgstenestene er det i tillegg lagt inn utgifter til ferievikarar. Tilsvarande gjeld for reinhaldstenestene i helseinstitusjonar. Sjukepengerefusjon er budsjettert med 4% av fast løn der det er naudsynte vikarutgifter. Sjukepengerefusjon vert først motteke etter 16 dagars sjukefråvær. Vikarutgifter og sjukepengerefusjon må sjåast i samanheng og nettoutgift utgjer såleis 2% til dekking av korttidsfråvær under 16 dagar. Utgifter til pensjonsordning for kommunalt tilsette er budsjettert med 10,25% og premie for avtalefesta pensjon med 2%. Utgifter til pensjonsordning for lærarar er budsjettert med 7% og AFP lærarar med 2%. Samla pensjonskostnad i budsjettet er sett lik netto pensjonskostnad som er oppgitt i prognosane frå aktuarane til dei ulike pensjonsselskapa. Det er netto pensjonskostnad som viser den rekneskapsmessige pensjonsutgifta. Netto pensjonskostnad er ikkje påverka av premieavviket. Betalt pensjonspremie kan såleis verte betydeleg høgare enn utgiftsført pensjonskostnad.

8 Driftsutgifter Opplæringsmidlar er budsjettert med 1,5% av fast løn for kommunalt tilsette. For lærarar er det budsjettert med 1,2% i opplæringsmidlar, men i tillegg er det budsjettert med 1,2 mill i tilskot til Kunnskapsløftet under skulesjefen. Det er lagt inn kr til kvar sektorsjef i prosjektmidlar. Kostnader til revisjonen er lagt inn i budsjettet med kr Samla driftsinntekter Eigedomsskatten er ikkje vidareført i I 2007 var inntektene frå eigedomsskatt 3 mill. Skatt og statlege rammetilskot er auka frå 530 mill i budsjett 2007 til 567 mill i budsjett 2008, ei auke på 6,9%. Sørheimutvalet presenterte forslag til endringar i inntektssystemet til kommunane. Rapporten skal ut på brei høyring der alle kommunar kan komma med innspel. Fristen er Gebyr og betalingssatsar er gjort greie for seinare i dokumentet. Meirverdiavgiftskompensasjon er sett til 23 mill. Ny ordning for mva- kompensasjon, for 2009, vil komme på høyring i slutten av oktober Det vil lagt fram to alternative opplegg. Statlege tilskot til flyktningar er auka frå 9,8 mill til 12,5 mill, ei auke på 21,1%. Finansutgifter og -inntekter I motsetnad til tidlegare år er det i 2008 budsjettert med avkastning frå det langsiktige kapitalfondet med kr 10 mill. Utbyte frå BKK er budsjettert med 13,5 mill, mot 14,1 mill i Avdrag er budsjettert med 18 mill. i 2008 mot 15 mill i Avdraga er rekna ut etter absolutte minimumsmetoden. Netto finansutgifter, inkl. avdrag, er rekna til 23,5 mill mot 17,9 mill i Sotra brannvern Sotra brannvern er organisert som eit interkommunalt selskap med verknad frå Det er i 2008 budsjettert med eit tilskot til Sotra brannvern på kr 12,4 mill, mot kr 11,7 mill i 2007, dvs ei auke på 5,9%. Tilskotet inneheld renter og avdrag til betjening av lån i samband med kjøp av ny brannbil. Kyrkja Overføring til kyrkja er auka med ein deflator på 4,2%, frå kr i 2007 til kr i 2008 (Deflator er ein vogen indeks for prisvekst i kommunesektoren. Omfattar lønsvekst og prisvekst på varer og tenester, der løn tel 2/3 i indeksen). Soknerådet sitt framlegg til overføring var på kr Tilskot til Basecamp er auka med kr , frå kr i 2007 til kr i Home-start Tilskot til Home-start er vidareført på same nivå som i 2007, dvs med kr Skulesjefen Det er ikkje sett av midlar til å finansiere elev- og klassetalsauke hausten Det er sett av 1,6 mill til atterhaldne timar og auka timetal 1-4 klasse. Utgifter til undervisningsmateriell er vidareført på om lag same nivå som i 2007 og er sett til kr 5,8 mill. Nettoutgifter til SFO er auka med kr knytt til auke i elevtal. Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktningar er innarbeidd med om lag 4,4 mill. Det er budsjettert med kr til realfagssatsinga/praksisnær undervisning. Dette er ei vidareføring frå 2007.

9

10 Barnehagesjefen Framlegg til økonomiske driftsrammer for barnehagesjefen 2008 er på netto kr 7,0 mill. Driftsbudsjettet for 2008 omhandlar 4 tenesteområde: Drift av 9 kommunale barnehagar Spesialpedagogiske tiltak for førskulebarn Støttetiltak for funksjonshemma barn i barnehage Rettleiarteamet rettleiing for tilsette i private og kommunale barnehagar. Sosialsjefen Nettoutgiftene til barnevern er auka med 15,6% i høve til budsjett Nettoutgiftene til sosialhjelpskapitlet er auka med om lag 7,5% i høve til budsjett Støttetiltak til funksjonshemma/straumsfjellet avlastning og Gullfjellbasen er auka med i høve til budsjett Ekstraløyving på kr til Utsikten, jfr. budsjettvedtak 2006, er ikkje innarbeid i budsjettet. Kr til samordning av lokale kriminalitetsførebyggande tiltak er vidareført i Helsesjefen Budsjettet til helsesjefen er vidareført på om lag same nivå som 2007, og nettoutgiftene er på kr 26,3 mill. Det er lagt inn auke i psykiatrimidlar frå 2007 til 2008 med om lag 2 mill. Helsestasjon for ungdom er vidareført med kr til i Omsorgssjefen Nettoutgiftene til omsorgssjefen har auka med om lag 2,5 mill, og skuldast i hovudsak heilårsverknad av lønsoppgjeret i 2007, oppjustert omsorgsløn og auke i brukarstyrt personleg assistanse. Servicetorgsjefen Det er budsjettert med netto 6,5 mill til politisk verksemd, ei auke på 0,3 mill i høve Budsjettet for bibliotektenesta viser ei netto nedgang på kr Tilskot til lag og organisasjonar er auka netto med kr Plan- og utbyggingssjefen Nettoauken er på om lag 1 mill, og skuldast reduksjon i gebyrinntektene, heilårsverknad av lønsoppgjeret, samt tiltak for å halde på kvalifisert arbeidskraft. Gebyrinntektene er berekna ut frå dei gjeldande kostnadsdekningsprosentane innan tenestene 3010 (153) - plansaksbehandling, 3010 (153)- byggesak og 3020 (154) kart og oppmåling. Det er sett ned eit politisk utval som skal vurdera gebyrsatsane. Eigedomssjefen Energikostnader er justert opp med kr Husleigeutgifter er auka med 2,2 mill i høve til utvida og nye areal. Summerjobb for ungdom er budsjettert med kr i Fond Budsjettet for 2008 er ikkje i balanse med omsyn til utgifter og inntekter før bruk av fond. Utgiftsida er kr større enn inntektssida. For å få budsjettet i balanse er det budsjettert med 11,9 mill i bruk av kommunestyrets sitt disposisjonsfond.

11 Økonomiske oversikt drift Budsjett Rev. budsjett Rekneskap Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån - Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk - Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - -

12 Tekniske gebyr, eigenbetaling og stønadssatsar a) Tekniske gebyr og tilhøyrande satsar Kommunestyret skal vedta lokal forskrift om kommunale gebyr og tilhøyrande satsar. Kommunestyret har fastsett satsar for følgjande område: FØREMÅL Endring 2007/2008 Vatn 11% auke Avløp 6% auke Renovasjon 5% auke Tømming av slamavskiljar Inga endring Tilknytingsgebyra for vatn og avløp Inga endring Gebyr gjenbruksstasjon Inga endring Feieavgifter Til vurdering Reguleringsgebyr Byggesaksgebyr Oppmålingsgebyr Jfr. arbeid i gebyrgruppa Jfr. arbeid i gebyrgruppa Jfr. arbeid i gebyrgruppa FjellVar fekk mynde til å vedta betalingssatsar for bedriftskundar innanfor renovasjon frå og med Innkrevjing av kommunale gebyr vart endra frå 2 gonger i pr år til 4 gonger pr år frå og med b) Eigenbetaling Kommunen kan sjølv fastsetja eigenbetalinga for ymse tenester. I nokre tilfelle er det sett eit øvre tak frå staten si side. Det er ikkje i noko høve tillate å ta ein pris som overstig kostnadene ved tiltaket.

13 Følgjande satsar for eigenbetaling er vidareført frå 2007 til 2008: Eigenbetaling Barnehagar (satsar pr. månad) 41 timar og meir Maks 33 timar Maks 25 timar Maks 17 timar Maks 9 timar Søskenmoderasjon 30 % barn nr. 2 og 50% barn nr. 3 Skulefritidsordinga (satsar pr. månad) Heil plass Delt plass Søskenmoderasjon 25 % barn nr. 2 og 50% barn nr. 3 Fjell kulturskule (satsar pr. år) Pris pr. elev Søsken Pris pr. elev kor Heimehjelp (satsar pr. månad) Under 2 G til 3 G til 4 G til 5 G Over 5 G Max timesats Husmorvikar (satsar pr. time/dag) Intil 2 G til 5 G 22/141 22/141 5 til 6 G 29/203 29/203 6 til 7 G 34/237 34/237 Over 7 G 45/308 45/308 Betaling for ferdigmat (satsar pr. eining) Suppe Frossen middag pr. porsjon Varm middag pr. prsjon Institusjonsopphald (satsar pr. dag) Korttidsopphald Dagsopphald Tryggleiksalarm (satsar pr. månad) Trygleiksalarm

14 c) Stønadssatsar Økonomisk sosialhjelp Kommunestyret har vedteke at satsane skal aukast i samsvar med auken i folketrygda sitt grunnbeløp, med verknad frå 1. mai kvart år. Dei nye satsane frå er enno ikkje kjent og nye satsar er rekna ut frå auka grunnbeløp pr Satsar pr. mnd Livsopphald: Einsleg Par Sambuarsats Pr. barn, 0-16 år Pr. barn, år (Heimebuande ungdom) Satsar: 2008 Husleige pr. mnd. for einslege Husleige pr. mnd. for familie Straum pr. mnd. for einslege 700 Straum pr. mnd. for familie Stønad til klær pr. person etter 1/2 år 900 Etableringsstøtte einslege Etableringsstøtte par Etter løpande hjelp i 8 mnd. kan det ytast slik ekstra stønad til jul: Ekstra stønad til jul, familie Ekstra stønad til jul, einsleg Samværstillegg pr. døgn: 1 barn 95 2 barn barn barn 310

15 INVESTERINGAR I dette kapitlet vert det gjort greie for finansiering av ymse investeringsføremål og premissar for investeringsprosjekta i perioden Investeringsbudsjettering Følgjande premissar skal leggjast til grunn for utarbeiding og handsaming av investeringsbudsjettet: Alle kostnader ved eit prosjekt skal takast med. Dette omfattar kostnader knytt til tomt, planlegging/prosjektering, finansiering (byggjelånsrenter), bygging, utsmykking og inventar og utstyr. Det skal bruttobudsjetterast for alle prosjekt. Dette inneber at totalkostnaden ved eit prosjekt kan synleggjerast. Bruttoinvesteringa kjem fram i tabellen investeringsprogram Finansieringa av prosjekta, herunder statlege og andre tilskot, låneopptak og eigen finansiering, kjem fram i særskilde oversikter i dette kapitlet. Prosjekta skal gjennomførast på beste måte i teknisk/økonomisk forstand. Budsjettert sum i eit år skal dekka forventa utgifter same året, men ein kan akseptera visse forskyvingar i faktiske utgifter mellom år. Endringar i kostnadsoverslag (budsjett) vert innpassa ved justeringar av summane når langtidsprogrammet vert rullert i dei årlege budsjetta. Kommunestyret skal godkjenne alle kjende kostnadsoverskridingar, anten ved budsjettvedtak eller ved handsaming i eiga sak. Overskridingar ved eit prosjekt kan førast opp i budsjettet påfølgjande år, men går då av låneramma for det nye året. Kommunestyret kan delegera til underordna organ å overføra midlar mellom prosjekt dersom utgiftene ved eit prosjekt vert mindre enn forventa og innsparingane vert nytta til å dekka forventa overskridingar ved andre prosjekt. Kommunestyret skal handsama alle investeringsprosjekt. Dette skjer i samband med budsjettopplegget eller ved framlegging av eiga sak. Investeringsramma for Fjell VAR A/S skal avgjerast av kommunestyret, men vil i praksis fastsetjast gjennom avgiftsnivå og garantiordning, sjå eige vedlegg. Prioriteringsgrunnlag Fjell kommunestyre har i samband med førehavinga av førre økonomiplan og i ei rekkje enkeltsaker lagt klåre rammer for prioriteringane i investeringsprogrammet for perioden Ein del prosjekt er starta opp i 2007 eller tidlegare og treng fullfinansiering i seinare år. Vidare er det naudsynt å endra kostnadsoverslaga for nokre prosjekt på grunnlag av meir detaljert kunnskap. Dette vil verta gjort i samband med dei tertialsvise budsjettrevisjonane.

16 Investeringsprogram (2011) Kommunen si totale økonomiske stode set grenser for investeringsvolumet. Investeringar er til vanleg kostnadsdrivande på driftssida, både gjennom auka renter og avdrag ved nye låneopptak og gjennom utgifter til straum, reinhald, vedlikehald o.a. Berre i nokre få tilfelle kan ein påvisa at investeringar i bygg og anlegg verkar direkte effektiviserande på drifta. Utgiftene knytt til nye investeringar kunne alternativt vore nytta til andre tiltak, til dømes nye stillingar i tenesteproduksjonen. Slik sett vil ein auke i investeringstakten redusera kommunen sin økonomiske handlefridom. På den andre sida er trongen for nye bygg og anlegg stor, særleg i ein vekstkommune som Fjell. Når investeringsrammene og finansieringsprofilen skal fastleggjast, må omsynet til totaløkonomien og trongen for nye tenester vegast opp mot kvarandre. I det følgjande vert det gjeve eit oversyn over investeringsprosjekt for perioden (2011): Investringsbudsjett Totalt Etablering og utbetringslån Orgel Foldnes kyrkje IT-satsing Inventar/utstyr Vestkystfestivalen rente og avdragsfritt lån Sotra Trav og hestelag-stall på Møvik Landro samfunnshus Kobbeleia Grendalag - allakt.hus Instrument til elitekorps Fjelly Bowling Bingar Kvalitetsforbetringsmidlar skular Ågotnes nye skule Ågotnes nye skule- vegdel Krøllgresbane på Ågotnes Fleirbrukshall Knappskog Knappskog-vegdel Tilbygg for samlokalisering Fjell ungdomsskule Algrøy skule Brattholmen skular, + ny skule Litle Sotra Planlegging nye prosjekt td. Vegar Terapibasseng+opplæringsbasseng Terapiavdeling Rehab.bygg/byggesteg 2-Terapibygg Straume helsesenter byggesteg Planl.midlar sjukeheim/omsorgsbustader Storskaret-Brattholmen Polleidet-Landro Tomtekjøp-badestr/friluft Tomtekjøp Tomtekjøp "Perler i Nordsjøløypa" Ombygging/Rehab.bygg Aksjon inneklima Brannverntiltak Vass og avlaupsleidningar Knarrvika Tomt Ågotnes - Tilrettelegging Kjøp av parsell Bildøyna Kommunale kaiar- vedlikehald Trafikksikring/veglys Rehab vegar Hjelteryggtunnelen P-plass Søre-Fjell P-plass Fjell sjukeheim Infrastrukturtiltak Knarrvika Rehab Bildøybakken Aksjon kommunale busskur Sikring av uteområde Foldnes skule Sum

17 Føreliggjande program har ei totalramme på inkl. etablering og utbetringslån i perioden (2011). Gjennomføringa av det investeringsbudsjettet som Fjell legg opp til, vil krevja stor innsats ikkje minst på plansida i kommunen. I tråd med retningslinene for investeringsbudsjettering, er det ein føresetnad at utgifter til planlegging/prosjektering vert innarbeidd i kostnadsramma for det einskilde prosjekt. Finansiering Investeringsprogrammet for byggjer på følgjande føresetnader når det gjeld finansiering: Investeringar i vass- og kloakkverk og renovasjon vert gjennomført av Fjell VAR A/S og er fullt ut finansierte ved avgifter. Investeringar i bustader og nye barnehagar vert gjennomført av Fjell bustadstifting og vert fullt ut finansiert gjennom husleige. Driftsbudsjettet for 2008 er førebels gjort opp i balanse etter bruk av fond på kr 11,9 mill. Det er såleis ikkje rom for å finansiera investeringar frå netto driftsresultat neste år. Finansieringsplanen for perioden vert slik (eks. formidlingslån): Finansieringsmåte Generell låneramme Sal av eigedom Bruk av kapitalfond Driftsmidlar Bruk av BKK-midlar Skuleprosjekt, lån Barnehageprosjekt SUM Fjell kommune betalar 18 mill. i avdrag i Dette vil auka til ca 21 mill i 2009 og 23 mill i Med føreliggjande investeringsprogram vil lånegjelda til investerings- (ikkje-avgiftsfinansierte) føremål auka med om lag 174 mill i perioden , til totalt om lag 825 mill. I følgje KOSTRA er netto lånegjeld i 2006 pr. innbyggar kr i Fjell kommune. Gjennomsnittet for samanliknbare kommunar er kr Postpremissar I det følgjande vert det gjeve eit oversyn over investeringsprosjekt for perioden ADMINISTRASJON IKT-satsing IKT- strategien vart sist rullert av kommunestyret hausten Planen inneber investering på 5 mill kvart år i perioden , totalt 15 mill.

18

19 SKULAR Knappskog skule - fleirbrukshall Kommunestyret har gjort vedtak om utbygging av ny fleirbrukshall i tilknyting til Knappskog skule. Prosjektet inneheld også ny tilkomstveg, nye parkeringsplassar samt utviding av Fjæreidevegen og ny gang- og sykkelsti ved skulen. Total kostnadsramme er på 72,3 mill (nytt kostnadsoverslag vert fremja i samband med budsjetthandsaminga, sjå rådmannens forslag til investeringsbudsjett ). Det er tidlegare sett av 20,5 mill til prosjektet, medan det i perioden er sett av 51,8 mill. Ny skule på Ågotnes Det er i perioden lagt inn kr 85 mill til bygging av ny skule på Ågotnes inkl vegdel på kr 5 mill. Totalkostnaden er 95 mill (nytt kostnadsoverslag vert fremja i samband med budsjetthandsaminga, sjå rådmannens forslag til investeringsbudsjett ). Investeringsmidlar til skulane Det er i perioden budsjettert med 5 mill kvart år til standardheving av skulane (kvalitetsforbetringsmidlar). BARNEHAGAR I barnehageplanen vert det lagt opp til ei parallell utbygging av private og kommunale barnehagar for å møta målsetjinga om full barnehagedekning. Det er ein føresetnad at skilnaden i foreldrebetaling vert utjamna. Fjell bustadstifting har stått for utbygging av dei siste kommunale barnehagane. Desse er ikkje oppført i kommunen sitt investeringsprogram. HELSE OG OMSORG Eldreomsorg Terapibasseng/symjebasseng Ein er i gong med anbodsprosess knytt til rehabiliteringsbygg med basseng på Straume. Anbodsprosessen er venta ferdig ved årsskiftet. Det er i budsjettet med 4,4 mill i Totalkostnaden er 43,9 mill. EIGEDOM, BYGG OG ANLEGG Bygg Det er avsett 4,5 mill. til tomtekjøp kvart år i perioden Det er budsjettert med 6 mill kvart år i perioden til generell ombygging/rehabilitering av eksisterande bygg. Vegar og trafikksikring Trafikksikring og veglys I perioden er det budsjettert med årlege løyvingar på 3 mill til trafikksikring og veglys. Rehabilitering vegar I perioden er det budsjettert med årlege løyvingar på 2 mill. til rehabilitering vegar.

20 OVERSYN OVER GJELD, FONDSMIDLAR OG GARANTIAR Gjeld Fjell kommune hadde pr ei langsiktig gjeld på kr Av dette er pensjonsforpliktingar kr Lån i bankar og andre finansinstitusjonar som er knytt til investeringar utgjer i alt kr , medan lån til vidare utlån utgjer kr Fondsmidlar Pr hadde kommunen følgjande fondsmidlar: Disposisjonsfond DISPOSISJONSFOND AVSETJING MOT TAP DRIFTSFOND NYE TILTAK FOND PLANSAK OMKLASSIFISERT FRÅ LANGSIKTIG KAPITA FOND PROGRAM FOR SKULEUTVIKLING KULTURFOND FOND BYGGESAK FOND KART OG OPPMÅLING FRIKJØP AV TILFLUKTSROM GJELDSAVDRAGSFOND PRISREGULERINGSFOND Bundne driftsfond FOND FEIERVESENET VILTFOND PROSJEKT RUSOPPFØLGING LIKESTILLING I BARNEHAGAR FOND SKJØNSMIDLAR BARNEHAGAR Ubundne investeringsfond UBUNDE KAPITALFOND FOND TERAPIBAD ALLAKTIVITETSHUS LANGSIKTIG KAPITALFOND ÅGOTNES BARNEHAGE POLLEIDE-LANDRO Bundne investeringsfond AVSETJING TIL TAP HUSBANKMIDLAR Sum fond

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato Vår referanse Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2013 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil gi eit oversyn over

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.10.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/13159 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2014 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03..2013 Dykkar dato 25.10.2012 Vår referanse 2013/1742 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune Postboks 184 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012 Skatt og rammetilskot 2012 Anslag nasjonal skattevekst i RNB: 4,5 % Reell nasjonal skattevekst januar-august: 5,4 % Anslag nasjonal skattevekst 2012 ved framlegging av statsbudsjett 2013: 6,5 % (auke på

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2014/1621-21897/2014 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 14.10.2014 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2014/1621-21897/2014 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 14.10.2014 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2014/1621-21897/2014 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 14.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Drøftingssak - Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 23.02.2012 Dykkar dato 20.12.2011 Vår referanse 2011/16754 331.1 Dykkar referanse 11/1751 Meland kommune Postboks 79 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 17.02.2012 Vår referanse 2012/2651 331.1 Dykkar referanse 12/179-12/2825/WGL Austevoll kommune Kommunehuset 5392 Storebø

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.03.2016 Dykkar dato 31.12.2015 Vår referanse 2016/7 331.1 Dykkar referanse Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord Eidfjord

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 19.02.2013 Dykkar dato 12.12.2012 Vår referanse 2012/16265 331.1 Dykkar referanse 12/1819 Meland kommune Postboks 79 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.03.2014 Dykkar dato 21.02.2014 Vår referanse 2014/2508 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 05.01.2012 Vår referanse 2012/329 331.1 Dykkar referanse 11/1266 Sund kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg Sund kommune

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2017 og kommuneopplegget for 2018

Revidert nasjonalbudsjett 2017 og kommuneopplegget for 2018 Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 19.05.2017 Dykkar dato Vår referanse 2016/12828 331.1 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Revidert nasjonalbudsjett 2017 og kommuneopplegget for

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 04.04.2014 Dykkar dato 14.01.2014 Vår referanse 2014/738 331.1 Dykkar referanse 13/2211 Os kommune Postboks 84 5202 Os Os kommune - budsjett

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012, og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012, og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.06.2012 Dykkar dato 27.02.2012 Vår referanse 2012/3129 331.1 Dykkar referanse 11/1064 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Fylkesmannen Hordaland

Fylkesmannen Hordaland Fylkesmannen Hordaland Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Vår referanse 2010/6488 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2011 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2018.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2018. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.10.2017 Dykkar dato Vår referanse 2017/10027 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2018 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2013 og kommuneopplegget for 2014

Revidert nasjonalbudsjett 2013 og kommuneopplegget for 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/6506 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Revidert nasjonalbudsjett 2013 og kommuneopplegget for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 19.06.2015 Dykkar dato 29.05.2015 Vår referanse 2015/8446 331.1 Dykkar referanse Jondal kommune Kommunehuset 5627 Jondal Jondal kommune

Detaljer