ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN 2008-2011"

Transkript

1 Dato: Vår ref.: 2007/ /2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen

2 DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 ( ) FRAMLEGG STATSBUDSJETT KOMMUNEOPPLEGGET Det økonomiske opplegget for 2008 Prisindikatoren for 2008 er i framlegget 4,2%. Denne består av pårekna lønsvekst med 5,0% (vekt 0,635) og varekjøp 2,8% (vekt 0,365). Det blir vist til kommentar over om prisindikatoren for Ein viktig årsak til relativt høg forventa kostnadsvekst for 2008 er høg lønsvekst som følgje av mangel på arbeidskraft og vanskar i kommunane med å behalde personell. For kommunane samla i landet er det lagt opp til ein reell auke (før prisjustering) i dei frie inntektene på kr. 1,0 mrd. frå 2007 til Veksten er rekna i høve til det inntektsnivået for 2007 som blei lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett i mai, dvs. ikkje medrekna seinare pårekna skattevekst. Denne veksten skal gi rom for å dekka meirutgifter knytt til den demografiske utviklinga som følgje av fleire eldre innbyggarar. Det er lagt opp til 2000 nye årsverk i den kommunale omsorgstenesta i Veksten i dei frie inntektene skal også dekka meirutgifter knytt til NAV-reform (pårekna meirutgift 100 mill.) og etablering av kommunale råd for funksjonshemma (pårekna meirutgift 50 mill.). I tillegg til veksten i dei frie inntektene på 1,0 mrd. kjem 270 mill. i auka frie inntekter som kompensasjon for auka timetal i grunnskulen. I tillegg til veksten i dei frie inntektene kjem det auka øyremerka tilskot. Dette er for ein stor del knytt til fleire barnehageplassar. I tillegg kjem opptrapping av handlingsplanen for psykisk helse, nytt investeringstilskot for sjukeheimar og omsorgsbustader. Der er også lagt opp til auka øyremerka tilskot med om lag 500 mill. knytt til toppfinansieringsordninga for ressurskrevjande tenester og omlegginga av denne ordninga. Heile realveksten i dei frie inntektene i 2008 kjem på rammeoverføring. Det er ikkje lenger ei målsetjing at kommunane skal kome opp i ein skatteprosent på 50% av inntektene. Når realveksten kjem på rammeoverføring i staden for skatt gir dette større grad av tryggleik i samband med budsjettering av inntektene. Dei aller fleste kommunane i fylket har eit så lågt skattegrunnlag at det er ein fordel når inntektsveksten blir lagt på rammeoverføring i staden for på skatt. Det er rekna med ein nominell skattevekst (etter prisjustering) for kommunane frå 2007 til 2008 med 2,3%. Dette er rekna i høve til det skattenivået for 2007 som no er lagt til grunn i statsbudsjettet, dvs. pårekna meirskatt i år er rekna med i grunnlaget. Dersom vi tek omsyn til pårekna prisauke frå 2007 til 2008, er dette ein reell reduksjon i skatteinntektene. Dette må bli sett i samanheng med at skatteveksten i 2007 er blitt høgare enn rekna med i revidert nasjonalbudsjett i mai, og at realveksten i dei frie inntektene blir lagt på rammeoverføring. Selskapsskatten er ikkje medrekna i denne skatteveksten då selskapsskatten blir utbetalt som rammeoverføring inntil vidare. Beløp for selskapsskatten er i samsvar med kommuneproposisjonen for 2008 og er vist i vedlagt tabell. Selskapsskatten er med i grunnlaget for utrekning av inntektsutjamning, sjølv om den teknisk blir utbetalt som rammeoverføring. Det er framlegg om å justera skatteøyret frå 12,25% i 2007 til 12,05% i Det blir vist til kommentar over for pårekna skattevekst i 2008 m.o.t. reduksjonen i skatteøyret. Vedlagt tabell syner rammeoverføring og pårekna frie inntekter for Pårekna skatt og inntektsutjamning i tabell bygger på kommunane sin reelle skatteinngang i Til dette grunnlaget er det lagt til pårekna skattevekst i statsbudsjettet for 2008 i høve til Veksten i høve til 2006 er m.a.o. eit gjennomsnittstal. Det blir ikkje teke omsyn til den lokale skatteutviklinga i 2007 og 2008.

3 I pårekna frie inntekter er det ikkje teke omsyn til gevinst eller tap som følgje av oppdatering av innbyggartal til som grunnlag for innbyggartilskot med utgiftsutjamning og inntektsutjamning. Det er rekna med ein nominell auke i kommunane i landet sine samla frie inntekter (skatt og rammeoverføring) på 3,5%, korrigert for prisauke (4,2%) blir det lagt opp til ein reell nedgang med 0,6 %. For kommunane i fylket er den nominelle veksten rekna til 3,8 %. Dette er rekna i høve til siste skatteoverslaget for Ressurskrevjande tenester Ordninga med tilskot for ressurskrevjande tenester blir lagt om frå og med Kompensasjonsgraden vil frå neste år vere den same for kvar kommune, uavhengig av om kommunen har høge eller låge utgifter pr. innbyggjar. Kvar kommune vil få dekka 85% av netto utgiftene utover innslagsnivået pr. tenestemottakar, som for 2008 blir rekna til om lag kr Det blir frå og med 2008 lagt opp til inntektsføring i årsrekneskapen på grunnlag av utgiftene i det same året, men sjølve kompensasjonsutbetalinga vil framleis kome året etter utgiftene. Det er lagt opp til ei overgangsordning for 2008 for å unngå ei dobbel inntektsføring i rekneskapen for det året. Grunnlaget for tilskot er kommunane sine netto utgifter pr. tenestemottakar, dvs. etter fråtrekk for andre tilskot. Det blir frå 2008 lagt opp til å ikkje trekka frå det busetjingsstimulerande tilskotet for flyktningar med alvorlege funksjonshemmingar eller åtferdsvanskar (inntil kr ,- pr. brukar pr. år i inntil 5 år). Aktuelle kommunar vil med dette oppnå eit høgare tilskot for ressurskrevjande tenester. Ordninga omfattar berre tenestemottakarar under 67 år. Dette blir lagt til grunn også for I kommuneproposisjonen for 2009 (mai 2008) vil det bli vurdert ei endring i ordninga etter 2008 slik at den eventuelt også vil kunne omfatta personar som er 67 år eller eldre. Barnehagar Kunnskapsdepartementet har rekna at det vil vere behov for å bygga ut barnehageplassar til nye barn for å nå målet om full dekning i Då det framleis er stor grad av omgjering frå korttidsplassar til heiltidsplassar, blir det lagt opp til å etablera heiltidsplassar for å nå målsetjinga om full dekning. Ein stor del av veksten i øyremerka tilskot til kommunane i 2008 er knytt til nye barnehageplassar. Samla auke i tilskot frå 2007 til 2008 utgjer om lag 2,7 mrd. Det blir lagt opp til å vidareføra maksimalprisen foreldrebetaling på same nominelle nivå i 2008 som i 2007, dvs. utan prisjustering. Kommunane vil bli kompensert (249 mill. samla) for å dekka inntektstapet som følgje av manglande prisjustering av foreldrebetaling. Kompensasjon blir gitt gjennom det øyremerka driftstilskotet. Foreldrebetaling i 2008 vil vere kr ,- pr. månad for ein heiltidsplass. Auka timetal i grunnskulen Regjeringa gir framlegg om å utvida timetalet på barnetrinnet med til saman 5 uke timar a 60 min. Dette utgjer i gjennomsnitt for kvar elev ein auke på noko over ein time pr. uke. Auken er frå hausten 2008 (skuleåret 2008/2009). Det blir lagt opp til ein kompensasjon i rammeoverføring for kommunane i 2008 med 269,9 mill. Beløp inngår i vedlagt tabell. Beløp vil i 2008 vere utanfor overgangsordninga i inntektssystemet. For kommunane i fylket utgjer kompensasjon samla 27,4 mill. i 2008, av dette 13,3 mill. til Bergen kommune.

4 Nytt investeringstilskot til sjukeheimar og omsorgsbustader Det blir lagt opp til ei utbygging av nye omsorgsbustader og sjukeheimsplassar (til saman) i perioden fram til 2015, fordelt med 1000 einingar i Målgruppa er personar som treng heildøgnstenester, uavhengig av alder eller funksjonshemming m.m. Tilskotet er eit eingangstilskot og skal i gjennomsnitt dekka 25% av investeringskostnadene. Høgaste investeringsramme som grunnlag for tilskot i 2008 er 2,0 mill. pr. omsorgsbustad eller sjukeheimsplass. For sjukeheimsplassar blir 30% av kostnadene dekka, medan for omsorgsbustadar blir 20% av kostnadene dekka. Det er framlegg om ei tilsegnsramme for tilskot på 500 mill. for Løyving til utbetaling av tilskot i 2008 er 100 mill. Ordninga vil bli administrert av Husbanken som vil samarbeide med fylkesmannen, t.d. for å prioritera søknader mellom kommunar innafor tilskotsramma. Kommunane må søkje Husbanken om tilskot. Det skal bli teke omsyn til behovet i kvar kommune og ei målsetjing om utjamning m.o.t. dekningsgrad mellom kommunane. Dersom ein kommune har heildøgns dekningsgrad av institusjonsplassar og omsorgsbustadar over landsgjennomsnittet, vil det i hovudsak berre bli gitt tilskot til nødvendig standardheving (kvalitet i staden for kvantitet). Det blir ikkje lagt opp til eit årleg kompensasjonstilskot for renter og avdrag som i Handlingsplanen for eldre som var vedteke i Opptrappingsplanen for psykisk helse Det blir lagt opp til ein vekst i det øyremerka tilskotet, kap. 743 post 62, med om lag 434 mill. i Regjeringa legg opp til ei samla løyving til kommunane i 2008 med 3,5 mrd. til psykisk helsearbeid. Planen blir avslutta i Det øyremerka tilskotet blir innlemma i rammeoverføring i Nytt kvalifiseringsprogram Det er framlegg om ei ny ordning med kvalifiseringsprogram for personar med liten kontakt med arbeidslivet. Det vil i stor grad vere personar som har vore avhengig av økonomisk sosialhjelp over ein lang periode. Programmet skal vere eit kommunalt ansvar og administrert av NAVkontoret. Stortinget må vedta lovregulering no i haust, og det må bli fastsett ein dato for iverksetjing. Det blir lagt opp til ei gradvis innføring etter som NAV-kontora blir etablert. Ordninga blir obligatorisk for etablerte NAV-kontor. I direkte tilskot til kommunane er det samla for 2007 gitt 50 mill. Det er lagt opp til å auka løyvinga direkte til kommunane i 2008 med 180 mill., dvs. samla løyving 2008 blir 230 mill. Dette er den delen av løyvinga som går direkte til kommunane. Dei personane som deltek i programmet vil bli omfatta av bustønadsordninga, dvs. det vil bli fleire mottakarar for tilskotsordninga. Det er rekna med auka kostnader i 2008 med 19 mill. til bustønad. Det blir lagt opp til full innføring i 2009, jf. utbygginga av NAV-kontor. Deretter er det planlagt å innlemma løyvinga i rammeoverføring frå og med Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar er viktig for å oppnå busetjing og integrering i kommunane. Skjønstilskotet i 2008 er samla 125 mill., fordelt mellom eit basistilskot (95 mill.) og eit tilskot som kommunane etter retningsliner kan søkje på (30 mill.). Framlegget til løyving i 2008 utgjer ei styrking av skjønstilskotet med 95 mill. Nytt basistilskot rekna inn i vekst over utgjer om lag kr til kommunar med mellom 4 og 150 personar i målgruppa. Kommunar skal ta med seg tilskotet inn i eit eventuelt interkommunalt samarbeid. Det blei i 2007 gitt ein eingangsløyving til føremålet med 75 mill. Fordelinga i 2008 er forskjellig frå fordelinga av eingangsløyvinga i Ny fordeling av tilskot til opplæring av minoritetsspråklege elevar Det øyremerka tilskotet til særskilt norskopplæring minoritetsspråklege elevar blei innlemma i rammeoverføring frå 2007 på grunnlag av rekneskaps tal for Rekneskaps tal for 2006 ligg no føre, og det vil bli gjort ei omfordeling mellom kommunane på grunnlag av 2006 rekneskap. I 2008 vil fordelinga bygge på rekneskaps tal for For 2009 blir det lagt opp til ein justering av kostnadsnøklane knytt til denne fordelinga.

5 NAV-reform Det er lagt opp til etablering av 140 nye NAV-kontor i 2008, dvs. samla etablering i perioden vil vere 275 kontor. Målsetjinga er at resten av NAV-kontora (om lag 180) blir etablert i Det er lagt til grunn at dei frie inntektene i 2007 skal dekka meirutgifter med etablering i år med 150 mill. Det blir for 2008 lagt opp til at veksten i frie inntekter skal dekka auka meirutgifter med 100 mill. til etablering av 140 kontor. Dette er m.a.o. ikkje ei ekstra tilførsel av midlar frå staten til kommunane, då det blir lagt til grunn at meirutgiftene blir dekka innafor den generelle veksten i dei frie inntektene. Landbruksvikarordning Ei ny landbruksvikarordning blir etablert frå Avløysar lag vil få ansvaret for denne tenesta. Kommunane blir avlasta for desse oppgåvene. Rammetilskotet til kommunane blir som følgje av dette redusert med om lag 26 mill., som ein del av overgangsordninga. Trekket er gjort frå alle kommunane. Oppdatering av innbyggartal i 2008 Det vil for 2008 bli sett av ei ramme på 50 mill. i samla kompensasjon til kommunar som taper på oppdateringa av innbyggartal med aldersfordeling til som grunnlag for rammeoverføring. Fordelinga blir gjennomført av Kommunaldepartementet i samband med revidert nasjonalbudsjett for Momskompensasjon Ny ordning for momskompensasjon (2009) vil kome på høyring i slutten av oktober. Det vil bli lagt fram 2 alternative opplegg. Fordeling av ordinært skjønstilskot Fylkesmannen vil senda som e-post grunngjevinga for fordeling av det ordinære skjønstilskotet mellom kommunane for Økonomiplanen Kommunen har teke utgangspunkt i revidert årsbudsjett for 2007 og vidareført dette på grunnlag av følgjande premissar: - Avsetjing til løns- og prisvekst er lagt inn med 27,9 mill. i 2009, 31,4 mill. i 2010 og 36,8 mill. i Avdrag er 21 mill. i 2009, 23 mill i 2010 og 23 mill i Netto renteutgifter er, inkl. aksjeutbytte, 4,7 mill. i 2009, 7,9 mill i 2010 og 9,7 mill i Vekst i skatt/rammetilskot: 5,9% i 2009, 4,2% i 2010 og 4,6% i Aktivitetsauke: Det er ikkje justert for anna aktivitetsauke i perioden Det er eit krav i Kommunelova at økonomiplanen skal gå i balanse kvart år i planperioden. Det må understrekast at anslaga er usikre og avrunda. Konkrete tal får ein først når Stortinget handsamar budsjettet kvar haust.

6 Økonomiplanen Driftsutgifter Driftsinntekter NETTO DRIFTSUTGIFTER Skattar Rammetilskot BRUTTO DRIFTSRESULTAT Netto renteutgifter Netto avdrag Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av disposisjonsfond Sum Investeringsprogrammet er handsama seinare i dokumentet.

7 Årsbudsjettet hovudtrekka Budsjettopplegget for 2008 er prega av følgjande tilhøve: Vidareføring av driftsnivået i 2007 Det er ei overordna politisk målsetjing at tenestetilbodet skal vidareførast innanfor ei ramme der løpande inntekter og utgifter balanserer. Budsjettet for 2008 er i utgangspunktet ikkje gjort opp i balanse, men er saldert med bruk av fond på kr Det er også slik at kravet til effektivitet inneber ein viss balanse mellom lønsutgifter og andre driftsutgifter. For 2008 er prosentdelen lønsutgifter 69,1%, 69,1% i revidert budsjett 2007 og 65,4% i rekneskap 2006 (inkl. premieavvik). Netto driftsbudsjett 2008 og revidert budsjett 2007 Budsjett 2008 Rev. budsjett 2007 Endring RÅDMANN PERSONALSJEFEN ØKONOMISJEFEN IKT-SJEFEN SERVICETORGSJEFEN SKULESJEFEN BARNEHAGESJEFEN SOSIALSJEFEN HELSESJEFEN OMSORGSSJEFEN PLAN- OG UTBYGGINGSSJEFEN EIGEDOMSSJEFEN Totale netto driftsutgifter Følgjande føresetnader er lagt til grunn for budsjettet 2008, sett i høve til revidert budsjett for 2007: Lønsbudsjettet Det er samla avsett 16,7 mill til lønsauke i 2008 til venta lønsvekst på 5 % inkl. overheng på 1,4%. Lønsavsetjing skal dekke sentrale og lokale tingingar. Alle faste stillingsheimlar er budsjettert fullt ut, med unnatak av ca 20 årsverk som ikkje er budsjettert. Vikarutgifter er budsjettert med 6% av lønsutgifter til faste stillingar unnateke administrasjon. Til omsorgstenestene er det i tillegg lagt inn utgifter til ferievikarar. Tilsvarande gjeld for reinhaldstenestene i helseinstitusjonar. Sjukepengerefusjon er budsjettert med 4% av fast løn der det er naudsynte vikarutgifter. Sjukepengerefusjon vert først motteke etter 16 dagars sjukefråvær. Vikarutgifter og sjukepengerefusjon må sjåast i samanheng og nettoutgift utgjer såleis 2% til dekking av korttidsfråvær under 16 dagar. Utgifter til pensjonsordning for kommunalt tilsette er budsjettert med 10,25% og premie for avtalefesta pensjon med 2%. Utgifter til pensjonsordning for lærarar er budsjettert med 7% og AFP lærarar med 2%. Samla pensjonskostnad i budsjettet er sett lik netto pensjonskostnad som er oppgitt i prognosane frå aktuarane til dei ulike pensjonsselskapa. Det er netto pensjonskostnad som viser den rekneskapsmessige pensjonsutgifta. Netto pensjonskostnad er ikkje påverka av premieavviket. Betalt pensjonspremie kan såleis verte betydeleg høgare enn utgiftsført pensjonskostnad.

8 Driftsutgifter Opplæringsmidlar er budsjettert med 1,5% av fast løn for kommunalt tilsette. For lærarar er det budsjettert med 1,2% i opplæringsmidlar, men i tillegg er det budsjettert med 1,2 mill i tilskot til Kunnskapsløftet under skulesjefen. Det er lagt inn kr til kvar sektorsjef i prosjektmidlar. Kostnader til revisjonen er lagt inn i budsjettet med kr Samla driftsinntekter Eigedomsskatten er ikkje vidareført i I 2007 var inntektene frå eigedomsskatt 3 mill. Skatt og statlege rammetilskot er auka frå 530 mill i budsjett 2007 til 567 mill i budsjett 2008, ei auke på 6,9%. Sørheimutvalet presenterte forslag til endringar i inntektssystemet til kommunane. Rapporten skal ut på brei høyring der alle kommunar kan komma med innspel. Fristen er Gebyr og betalingssatsar er gjort greie for seinare i dokumentet. Meirverdiavgiftskompensasjon er sett til 23 mill. Ny ordning for mva- kompensasjon, for 2009, vil komme på høyring i slutten av oktober Det vil lagt fram to alternative opplegg. Statlege tilskot til flyktningar er auka frå 9,8 mill til 12,5 mill, ei auke på 21,1%. Finansutgifter og -inntekter I motsetnad til tidlegare år er det i 2008 budsjettert med avkastning frå det langsiktige kapitalfondet med kr 10 mill. Utbyte frå BKK er budsjettert med 13,5 mill, mot 14,1 mill i Avdrag er budsjettert med 18 mill. i 2008 mot 15 mill i Avdraga er rekna ut etter absolutte minimumsmetoden. Netto finansutgifter, inkl. avdrag, er rekna til 23,5 mill mot 17,9 mill i Sotra brannvern Sotra brannvern er organisert som eit interkommunalt selskap med verknad frå Det er i 2008 budsjettert med eit tilskot til Sotra brannvern på kr 12,4 mill, mot kr 11,7 mill i 2007, dvs ei auke på 5,9%. Tilskotet inneheld renter og avdrag til betjening av lån i samband med kjøp av ny brannbil. Kyrkja Overføring til kyrkja er auka med ein deflator på 4,2%, frå kr i 2007 til kr i 2008 (Deflator er ein vogen indeks for prisvekst i kommunesektoren. Omfattar lønsvekst og prisvekst på varer og tenester, der løn tel 2/3 i indeksen). Soknerådet sitt framlegg til overføring var på kr Tilskot til Basecamp er auka med kr , frå kr i 2007 til kr i Home-start Tilskot til Home-start er vidareført på same nivå som i 2007, dvs med kr Skulesjefen Det er ikkje sett av midlar til å finansiere elev- og klassetalsauke hausten Det er sett av 1,6 mill til atterhaldne timar og auka timetal 1-4 klasse. Utgifter til undervisningsmateriell er vidareført på om lag same nivå som i 2007 og er sett til kr 5,8 mill. Nettoutgifter til SFO er auka med kr knytt til auke i elevtal. Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktningar er innarbeidd med om lag 4,4 mill. Det er budsjettert med kr til realfagssatsinga/praksisnær undervisning. Dette er ei vidareføring frå 2007.

9

10 Barnehagesjefen Framlegg til økonomiske driftsrammer for barnehagesjefen 2008 er på netto kr 7,0 mill. Driftsbudsjettet for 2008 omhandlar 4 tenesteområde: Drift av 9 kommunale barnehagar Spesialpedagogiske tiltak for førskulebarn Støttetiltak for funksjonshemma barn i barnehage Rettleiarteamet rettleiing for tilsette i private og kommunale barnehagar. Sosialsjefen Nettoutgiftene til barnevern er auka med 15,6% i høve til budsjett Nettoutgiftene til sosialhjelpskapitlet er auka med om lag 7,5% i høve til budsjett Støttetiltak til funksjonshemma/straumsfjellet avlastning og Gullfjellbasen er auka med i høve til budsjett Ekstraløyving på kr til Utsikten, jfr. budsjettvedtak 2006, er ikkje innarbeid i budsjettet. Kr til samordning av lokale kriminalitetsførebyggande tiltak er vidareført i Helsesjefen Budsjettet til helsesjefen er vidareført på om lag same nivå som 2007, og nettoutgiftene er på kr 26,3 mill. Det er lagt inn auke i psykiatrimidlar frå 2007 til 2008 med om lag 2 mill. Helsestasjon for ungdom er vidareført med kr til i Omsorgssjefen Nettoutgiftene til omsorgssjefen har auka med om lag 2,5 mill, og skuldast i hovudsak heilårsverknad av lønsoppgjeret i 2007, oppjustert omsorgsløn og auke i brukarstyrt personleg assistanse. Servicetorgsjefen Det er budsjettert med netto 6,5 mill til politisk verksemd, ei auke på 0,3 mill i høve Budsjettet for bibliotektenesta viser ei netto nedgang på kr Tilskot til lag og organisasjonar er auka netto med kr Plan- og utbyggingssjefen Nettoauken er på om lag 1 mill, og skuldast reduksjon i gebyrinntektene, heilårsverknad av lønsoppgjeret, samt tiltak for å halde på kvalifisert arbeidskraft. Gebyrinntektene er berekna ut frå dei gjeldande kostnadsdekningsprosentane innan tenestene 3010 (153) - plansaksbehandling, 3010 (153)- byggesak og 3020 (154) kart og oppmåling. Det er sett ned eit politisk utval som skal vurdera gebyrsatsane. Eigedomssjefen Energikostnader er justert opp med kr Husleigeutgifter er auka med 2,2 mill i høve til utvida og nye areal. Summerjobb for ungdom er budsjettert med kr i Fond Budsjettet for 2008 er ikkje i balanse med omsyn til utgifter og inntekter før bruk av fond. Utgiftsida er kr større enn inntektssida. For å få budsjettet i balanse er det budsjettert med 11,9 mill i bruk av kommunestyrets sitt disposisjonsfond.

11 Økonomiske oversikt drift Budsjett Rev. budsjett Rekneskap Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån - Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk - Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - -

12 Tekniske gebyr, eigenbetaling og stønadssatsar a) Tekniske gebyr og tilhøyrande satsar Kommunestyret skal vedta lokal forskrift om kommunale gebyr og tilhøyrande satsar. Kommunestyret har fastsett satsar for følgjande område: FØREMÅL Endring 2007/2008 Vatn 11% auke Avløp 6% auke Renovasjon 5% auke Tømming av slamavskiljar Inga endring Tilknytingsgebyra for vatn og avløp Inga endring Gebyr gjenbruksstasjon Inga endring Feieavgifter Til vurdering Reguleringsgebyr Byggesaksgebyr Oppmålingsgebyr Jfr. arbeid i gebyrgruppa Jfr. arbeid i gebyrgruppa Jfr. arbeid i gebyrgruppa FjellVar fekk mynde til å vedta betalingssatsar for bedriftskundar innanfor renovasjon frå og med Innkrevjing av kommunale gebyr vart endra frå 2 gonger i pr år til 4 gonger pr år frå og med b) Eigenbetaling Kommunen kan sjølv fastsetja eigenbetalinga for ymse tenester. I nokre tilfelle er det sett eit øvre tak frå staten si side. Det er ikkje i noko høve tillate å ta ein pris som overstig kostnadene ved tiltaket.

13 Følgjande satsar for eigenbetaling er vidareført frå 2007 til 2008: Eigenbetaling Barnehagar (satsar pr. månad) 41 timar og meir Maks 33 timar Maks 25 timar Maks 17 timar Maks 9 timar Søskenmoderasjon 30 % barn nr. 2 og 50% barn nr. 3 Skulefritidsordinga (satsar pr. månad) Heil plass Delt plass Søskenmoderasjon 25 % barn nr. 2 og 50% barn nr. 3 Fjell kulturskule (satsar pr. år) Pris pr. elev Søsken Pris pr. elev kor Heimehjelp (satsar pr. månad) Under 2 G til 3 G til 4 G til 5 G Over 5 G Max timesats Husmorvikar (satsar pr. time/dag) Intil 2 G til 5 G 22/141 22/141 5 til 6 G 29/203 29/203 6 til 7 G 34/237 34/237 Over 7 G 45/308 45/308 Betaling for ferdigmat (satsar pr. eining) Suppe Frossen middag pr. porsjon Varm middag pr. prsjon Institusjonsopphald (satsar pr. dag) Korttidsopphald Dagsopphald Tryggleiksalarm (satsar pr. månad) Trygleiksalarm

14 c) Stønadssatsar Økonomisk sosialhjelp Kommunestyret har vedteke at satsane skal aukast i samsvar med auken i folketrygda sitt grunnbeløp, med verknad frå 1. mai kvart år. Dei nye satsane frå er enno ikkje kjent og nye satsar er rekna ut frå auka grunnbeløp pr Satsar pr. mnd Livsopphald: Einsleg Par Sambuarsats Pr. barn, 0-16 år Pr. barn, år (Heimebuande ungdom) Satsar: 2008 Husleige pr. mnd. for einslege Husleige pr. mnd. for familie Straum pr. mnd. for einslege 700 Straum pr. mnd. for familie Stønad til klær pr. person etter 1/2 år 900 Etableringsstøtte einslege Etableringsstøtte par Etter løpande hjelp i 8 mnd. kan det ytast slik ekstra stønad til jul: Ekstra stønad til jul, familie Ekstra stønad til jul, einsleg Samværstillegg pr. døgn: 1 barn 95 2 barn barn barn 310

15 INVESTERINGAR I dette kapitlet vert det gjort greie for finansiering av ymse investeringsføremål og premissar for investeringsprosjekta i perioden Investeringsbudsjettering Følgjande premissar skal leggjast til grunn for utarbeiding og handsaming av investeringsbudsjettet: Alle kostnader ved eit prosjekt skal takast med. Dette omfattar kostnader knytt til tomt, planlegging/prosjektering, finansiering (byggjelånsrenter), bygging, utsmykking og inventar og utstyr. Det skal bruttobudsjetterast for alle prosjekt. Dette inneber at totalkostnaden ved eit prosjekt kan synleggjerast. Bruttoinvesteringa kjem fram i tabellen investeringsprogram Finansieringa av prosjekta, herunder statlege og andre tilskot, låneopptak og eigen finansiering, kjem fram i særskilde oversikter i dette kapitlet. Prosjekta skal gjennomførast på beste måte i teknisk/økonomisk forstand. Budsjettert sum i eit år skal dekka forventa utgifter same året, men ein kan akseptera visse forskyvingar i faktiske utgifter mellom år. Endringar i kostnadsoverslag (budsjett) vert innpassa ved justeringar av summane når langtidsprogrammet vert rullert i dei årlege budsjetta. Kommunestyret skal godkjenne alle kjende kostnadsoverskridingar, anten ved budsjettvedtak eller ved handsaming i eiga sak. Overskridingar ved eit prosjekt kan førast opp i budsjettet påfølgjande år, men går då av låneramma for det nye året. Kommunestyret kan delegera til underordna organ å overføra midlar mellom prosjekt dersom utgiftene ved eit prosjekt vert mindre enn forventa og innsparingane vert nytta til å dekka forventa overskridingar ved andre prosjekt. Kommunestyret skal handsama alle investeringsprosjekt. Dette skjer i samband med budsjettopplegget eller ved framlegging av eiga sak. Investeringsramma for Fjell VAR A/S skal avgjerast av kommunestyret, men vil i praksis fastsetjast gjennom avgiftsnivå og garantiordning, sjå eige vedlegg. Prioriteringsgrunnlag Fjell kommunestyre har i samband med førehavinga av førre økonomiplan og i ei rekkje enkeltsaker lagt klåre rammer for prioriteringane i investeringsprogrammet for perioden Ein del prosjekt er starta opp i 2007 eller tidlegare og treng fullfinansiering i seinare år. Vidare er det naudsynt å endra kostnadsoverslaga for nokre prosjekt på grunnlag av meir detaljert kunnskap. Dette vil verta gjort i samband med dei tertialsvise budsjettrevisjonane.

16 Investeringsprogram (2011) Kommunen si totale økonomiske stode set grenser for investeringsvolumet. Investeringar er til vanleg kostnadsdrivande på driftssida, både gjennom auka renter og avdrag ved nye låneopptak og gjennom utgifter til straum, reinhald, vedlikehald o.a. Berre i nokre få tilfelle kan ein påvisa at investeringar i bygg og anlegg verkar direkte effektiviserande på drifta. Utgiftene knytt til nye investeringar kunne alternativt vore nytta til andre tiltak, til dømes nye stillingar i tenesteproduksjonen. Slik sett vil ein auke i investeringstakten redusera kommunen sin økonomiske handlefridom. På den andre sida er trongen for nye bygg og anlegg stor, særleg i ein vekstkommune som Fjell. Når investeringsrammene og finansieringsprofilen skal fastleggjast, må omsynet til totaløkonomien og trongen for nye tenester vegast opp mot kvarandre. I det følgjande vert det gjeve eit oversyn over investeringsprosjekt for perioden (2011): Investringsbudsjett Totalt Etablering og utbetringslån Orgel Foldnes kyrkje IT-satsing Inventar/utstyr Vestkystfestivalen rente og avdragsfritt lån Sotra Trav og hestelag-stall på Møvik Landro samfunnshus Kobbeleia Grendalag - allakt.hus Instrument til elitekorps Fjelly Bowling Bingar Kvalitetsforbetringsmidlar skular Ågotnes nye skule Ågotnes nye skule- vegdel Krøllgresbane på Ågotnes Fleirbrukshall Knappskog Knappskog-vegdel Tilbygg for samlokalisering Fjell ungdomsskule Algrøy skule Brattholmen skular, + ny skule Litle Sotra Planlegging nye prosjekt td. Vegar Terapibasseng+opplæringsbasseng Terapiavdeling Rehab.bygg/byggesteg 2-Terapibygg Straume helsesenter byggesteg Planl.midlar sjukeheim/omsorgsbustader Storskaret-Brattholmen Polleidet-Landro Tomtekjøp-badestr/friluft Tomtekjøp Tomtekjøp "Perler i Nordsjøløypa" Ombygging/Rehab.bygg Aksjon inneklima Brannverntiltak Vass og avlaupsleidningar Knarrvika Tomt Ågotnes - Tilrettelegging Kjøp av parsell Bildøyna Kommunale kaiar- vedlikehald Trafikksikring/veglys Rehab vegar Hjelteryggtunnelen P-plass Søre-Fjell P-plass Fjell sjukeheim Infrastrukturtiltak Knarrvika Rehab Bildøybakken Aksjon kommunale busskur Sikring av uteområde Foldnes skule Sum

17 Føreliggjande program har ei totalramme på inkl. etablering og utbetringslån i perioden (2011). Gjennomføringa av det investeringsbudsjettet som Fjell legg opp til, vil krevja stor innsats ikkje minst på plansida i kommunen. I tråd med retningslinene for investeringsbudsjettering, er det ein føresetnad at utgifter til planlegging/prosjektering vert innarbeidd i kostnadsramma for det einskilde prosjekt. Finansiering Investeringsprogrammet for byggjer på følgjande føresetnader når det gjeld finansiering: Investeringar i vass- og kloakkverk og renovasjon vert gjennomført av Fjell VAR A/S og er fullt ut finansierte ved avgifter. Investeringar i bustader og nye barnehagar vert gjennomført av Fjell bustadstifting og vert fullt ut finansiert gjennom husleige. Driftsbudsjettet for 2008 er førebels gjort opp i balanse etter bruk av fond på kr 11,9 mill. Det er såleis ikkje rom for å finansiera investeringar frå netto driftsresultat neste år. Finansieringsplanen for perioden vert slik (eks. formidlingslån): Finansieringsmåte Generell låneramme Sal av eigedom Bruk av kapitalfond Driftsmidlar Bruk av BKK-midlar Skuleprosjekt, lån Barnehageprosjekt SUM Fjell kommune betalar 18 mill. i avdrag i Dette vil auka til ca 21 mill i 2009 og 23 mill i Med føreliggjande investeringsprogram vil lånegjelda til investerings- (ikkje-avgiftsfinansierte) føremål auka med om lag 174 mill i perioden , til totalt om lag 825 mill. I følgje KOSTRA er netto lånegjeld i 2006 pr. innbyggar kr i Fjell kommune. Gjennomsnittet for samanliknbare kommunar er kr Postpremissar I det følgjande vert det gjeve eit oversyn over investeringsprosjekt for perioden ADMINISTRASJON IKT-satsing IKT- strategien vart sist rullert av kommunestyret hausten Planen inneber investering på 5 mill kvart år i perioden , totalt 15 mill.

18

19 SKULAR Knappskog skule - fleirbrukshall Kommunestyret har gjort vedtak om utbygging av ny fleirbrukshall i tilknyting til Knappskog skule. Prosjektet inneheld også ny tilkomstveg, nye parkeringsplassar samt utviding av Fjæreidevegen og ny gang- og sykkelsti ved skulen. Total kostnadsramme er på 72,3 mill (nytt kostnadsoverslag vert fremja i samband med budsjetthandsaminga, sjå rådmannens forslag til investeringsbudsjett ). Det er tidlegare sett av 20,5 mill til prosjektet, medan det i perioden er sett av 51,8 mill. Ny skule på Ågotnes Det er i perioden lagt inn kr 85 mill til bygging av ny skule på Ågotnes inkl vegdel på kr 5 mill. Totalkostnaden er 95 mill (nytt kostnadsoverslag vert fremja i samband med budsjetthandsaminga, sjå rådmannens forslag til investeringsbudsjett ). Investeringsmidlar til skulane Det er i perioden budsjettert med 5 mill kvart år til standardheving av skulane (kvalitetsforbetringsmidlar). BARNEHAGAR I barnehageplanen vert det lagt opp til ei parallell utbygging av private og kommunale barnehagar for å møta målsetjinga om full barnehagedekning. Det er ein føresetnad at skilnaden i foreldrebetaling vert utjamna. Fjell bustadstifting har stått for utbygging av dei siste kommunale barnehagane. Desse er ikkje oppført i kommunen sitt investeringsprogram. HELSE OG OMSORG Eldreomsorg Terapibasseng/symjebasseng Ein er i gong med anbodsprosess knytt til rehabiliteringsbygg med basseng på Straume. Anbodsprosessen er venta ferdig ved årsskiftet. Det er i budsjettet med 4,4 mill i Totalkostnaden er 43,9 mill. EIGEDOM, BYGG OG ANLEGG Bygg Det er avsett 4,5 mill. til tomtekjøp kvart år i perioden Det er budsjettert med 6 mill kvart år i perioden til generell ombygging/rehabilitering av eksisterande bygg. Vegar og trafikksikring Trafikksikring og veglys I perioden er det budsjettert med årlege løyvingar på 3 mill til trafikksikring og veglys. Rehabilitering vegar I perioden er det budsjettert med årlege løyvingar på 2 mill. til rehabilitering vegar.

20 OVERSYN OVER GJELD, FONDSMIDLAR OG GARANTIAR Gjeld Fjell kommune hadde pr ei langsiktig gjeld på kr Av dette er pensjonsforpliktingar kr Lån i bankar og andre finansinstitusjonar som er knytt til investeringar utgjer i alt kr , medan lån til vidare utlån utgjer kr Fondsmidlar Pr hadde kommunen følgjande fondsmidlar: Disposisjonsfond DISPOSISJONSFOND AVSETJING MOT TAP DRIFTSFOND NYE TILTAK FOND PLANSAK OMKLASSIFISERT FRÅ LANGSIKTIG KAPITA FOND PROGRAM FOR SKULEUTVIKLING KULTURFOND FOND BYGGESAK FOND KART OG OPPMÅLING FRIKJØP AV TILFLUKTSROM GJELDSAVDRAGSFOND PRISREGULERINGSFOND Bundne driftsfond FOND FEIERVESENET VILTFOND PROSJEKT RUSOPPFØLGING LIKESTILLING I BARNEHAGAR FOND SKJØNSMIDLAR BARNEHAGAR Ubundne investeringsfond UBUNDE KAPITALFOND FOND TERAPIBAD ALLAKTIVITETSHUS LANGSIKTIG KAPITALFOND ÅGOTNES BARNEHAGE POLLEIDE-LANDRO Bundne investeringsfond AVSETJING TIL TAP HUSBANKMIDLAR Sum fond

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. 1 INNHALD Nettversjon side Hovudpunkt 3 1. Kommunemål og handlingsmål 4 2. Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009 Total omsetning 8 Mål og budsjettprofil 9 Forslag til driftsrammer

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service

Fjell kommune. Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2012 Styring, engasjement, tillit og service Innhald Oppgåvene til kommunen 2 Viktige hendingar i 2012 2 Økonomiske nøkkeltal 2006-2012 4 Utvalde demografiske nøkkeltal 2006-2012

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer