Kommunestyrevedtak Statusrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrevedtak 2008. Statusrapport"

Transkript

1 Vedlegg 1 Kommunestyrevedtak 2008 Statusrapport Side 1 av 20

2 Oppfølging av kommunestyrevedtak 2008 Saksnr. 126/07 Godkjenning av møtebok 127/07 Budsjett 2008 Økonomiplan Bygarasje etableres ikke Gnisten flyttes ikke Vegvedlikehold økes med 1 mill. kr. Priser på SFO økes kun med 4,2 % Fruktordning skole omdisp. til læremidler m.v Forlengelse av Strandpromenade til Bogeråsen og Sæter Frikjøp parkeringsplasser/vegformål Utarbeidelse av frivillighetsmelding Utarbeidelse av miljø-/energiplan Devold rapport Holt 35- åpne 20 plasser i 2008 Iverksettelse av pkt. 10 og 11 Drøftingssak formannskap investeringer Del av prosjekt som gjennomføres i teknisk forvaltning Jfr. KS-sak 042/08 Jfr. KS-sak 041/08 Strategiplan /07 Gebyr vann- og avløp Kongsvinger kommune 129/07 Gebyrregulativ for saker etter forurensningsloven, plan og bygningsloven og for kart og oppmålingsarbeider Priser og gebyrer innført fra Selvkost for byggsaktjeneste fra /07 Parkeringsordning - parkeringsavgifter Avgift for parkering på alle offentlige park.plasser Nye parkeringsavgifter iverksatt f.o.m Makstid for parkering iverksatt f.o.m /07 Sats for frikjøp av parkeringsplasser (fra ) 132/07 Endring av betalingssatser SFO justeres kun med 4,2 % i 2008 Det gjeninnføres halve plasser i SFO i /07 Økonomireglement / delegasjonsreglement Sak utsatt 134/07 Vedtekter for eiendomsskattetakster Nye vedtekter for eiendomsskatt iverksatt Medlemmer av sakkyndig nemnd valgt Medlemmer av sakkyndig ankenemnd valgt Godtgjørelse for nemndmedlemmer iverksatt Side 2 av 20

3 Oppfølging av kommunestyrevedtak 2008 Saksnr. 135/07 Godkjenning av låneopptak Glåmdal interkommunale Brannvesen IKS Godkjennelse av låneopptak på 1,1 mill til inv. 07 Finanskostnader dekkes innenfor tildelt ramme 07/08 136/07 Kongsvinger Kommunale Eiendomsforetak - justeringer og avklaringer før igangkjøring Kjøkken og kantineenhet overføres til foretaket Godtgjørelse til styret iverksatt 137/08 Prosjekt bredbåndsutbygging i Glåmdalsregionen Gjennomført og avsluttet Prosjektet gjennomføres iht. saksutredning Rådmann utnevner KK s prosjektdeltaker Egenandel Kongsvinger kommune utbetalt, /07 Deltakelse i interkommunal arkivløsning Oppnevning av styremedlemmer iht. vedtekter 8 Deltakerkostnad KK dekkes av org.enhet (1210) Regionrådet oppnevner felles medlem fra regionen 139/07 Opptaksreglement - barnehager 140/07 Vedtekter - barnehager 001/08 Godkjenning av møtebok 002/08 Etablering av system for oppfølging av Matrise utarbeidet kommunestyrevedtak Vedlegges tertialrapport til KS 03/008 Opptak av lån til utbedring av kirkebygg KK tar opp lån i Husbanken, kr Midlene benyttes til utbedr. Vinger kirke, Brandval kirke og Austmarka kirke Kongsvinger kirkelige fellesråd gir en kort statusrapport om universiell utforming av sine bygg Under utarbeidelse 04/008 Skoleskyss og særlig farlig eller vanskelig skolevei Regulering av trafikksikkerhetsplan rulleres som en del av kommuneplanen våren 2008 Barn ved spesielt trafikkfarlige strekninger gis automatisk fri skoleskyss inntil gangveg er bygget ut, med virkning fra skolestart 2008 Prioriterte strekninger legges frem til politisk behandling i løpet av sommeren 2008 Jfr. sak 107/08 005/08 Kongsvinger boligstiftelse halvårsrapport ny hoved- avtale overføring av ytterligere boliger Boligene på Holt bofellesskap, samt Holt gård overdras til boligstiftelsen. Forvaltningen av Hov bofellesskap overføres til boligstiftelsen. Hovedavtale inngått. Overføring av ytterligere eiendommer utsatt i påvente av avklaring mht. regime for stiftelsen Side 3 av 20

4 Saksnr. 006/08 Kongsvinger kommunale eiendomsforetak endringer i vedtektene 007/08 Anleggsplan for fotball og friidrett i Kongsvinger sentrum Anleggsplanen innarbeides i en framtidig kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Forprosjekt mht. selskapsdannelse og finansiering skal ferdigstilles innen Rådmannen legger frem forslag til finansiering av forprosjekt Ev. overføring av eiendommer og stiftelse av Kongsvinger Sportsanlegg AS avventes inntil forprosjekt er ferdigstilt Rådmannen går i dialog med NTG og Hedmark fylkeskommune mht. ev. ny friidrettsarena på Tråstad 008/08 Igangkjøring av ny politisk styringsstruktur endringer og suppleringer av reglementene 09/08 Rapport forvaltningsrevisjon - barnevern Barnevernet i Kongsvinger bør fortsette arbeidet med en løsning for å få redusert antall oversittelser av frister for meldinger og undersøkelser Barnevernet i Kongsvinger bør fortsette arbeidet med å få oversikt over, og å sikre at oppsparte barnetrygdmidler pr settes på sperret konto Oppfostringsbidrag bør vurderes i alle skalaer, også der plasseringen er et hjelpetiltak Det bør søkes å unngå hyppig bytte av saksbehandler for å bevare kontinuiteten i oppfølgingen av barnet. Jfr. KS-sak 155/08 Kontinuerlig fokus, men økende oppdragsmengder gir store utfordringer på området Ikke fulgt opp i 2008 Innarbeides som en del av en interkontrollhåndbok som er under utarbeidelse Barneverntjenesten bør fortsette arbeidet som er påbegynt i forhold til intern opplæring på dataprogrammet og utvikling av gode interne rutiner. Blant annet gjelder dette rutiner knyttet til utarbeiding og revurdering av tiltaksplaner og omsorgsplaner Arbeidsmiljøtiltak fokuseres, men pga. stor belastning på den enkelte ansatt, er dette en stor utfordring Gjennomført 10/08 Godtgjørelse til overformynderiet fra Godtgjørelsen til forretningsførende overformynder reguleres med 5 % årlig til kr ,- Godtgjørelsen til kontrollerende overformynder reguleres til kr ,-. Side 4 av 20

5 Saksnr. 11/08 Kvalitetssystem for barnehage og skole årsrapport 07 Videre arbeid med kvalitetsutvikling i skole og barnehage bygges på allerede vedtatt Læringspolitisk strategi og Kvalitetssystem for skole og barnehage Deltar i KS-nettverk som hadde første samling for å få på plass et helhetlig kvalitetssystem ihht i oppl.loven. Det utarbeides enhetsvise styringskort parallelt med budsjett-prosessen Kommunestyret ber om at skolene setter økt fokus på lese- og matematikkopplæring. Den enkelte skole må kartlegge hvilken kompetanse den har, og lage en plan for å fylle den kompetansen skolen mangler. Det er opprettet funksjoner på alle skoler som fag-utviklere i norsk, matematikk og engelsk. Det gjennomføres kommunale nettverk for lærere som har fagene. Det videreføres matematikknettverk regionalt Regn med matte. Høgskolen gjennomfører tiltak rettet mot tre, muligens fire skoler, i forhold til dårlige resultater i lesing. Mangfold av lokale tiltak. Verktøy er under utarbeidelse, og kartlegging gjennomføres i forlengelsen av dette. Vil bli fulgt opp ihht. oppfølgingsplaner Side 5 av 20

6 Saksnr. 11/08, forts. Rådmannen bes ved neste rullering legge frem en analyse av årsakene til: - at resultatene i Kongsvinger ligger under landsgjennomsnittet - at resultatene spriker mellom de enkelte skolene Dette kan ha mange årsaker som må kartlegges nøye for å vite i hvor sterk grad de ulike faktorene virker inn. Men faktorer som har innvirkning hvis en bruker generell forskningskunnskap om hva som sannsynlig innvirker på læringsresultater er: - Utdanningsnivå foresatte - Læringsmiljø ressurs-tilgang - Andelen ikke-norskspråklige elever - Andelen spesialundervisning - Kvalitet i planer og læringsstrategier Samtidig er variasjonen mellom skoler og klasser verd å merke seg, og i denne sammenheng potensialet som ligger i å lære av de beste på lokalt nivå. 012/08 Kvalitetssystem for barnehage og skole. Rapport 1/ /08 Valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og forslag til skjønnsmenn for perioden /08 Valg av medlemmer og varamedlemmer til eldres råd for perioden /08 Valg av medlemmer til funksjonshemmedes råd for perioden /08 Valg av representanter til forliksrådet 017/08 Valg av representanter til representantskapet i Glåmdal revisjon IKS 018/08 Valg av representanter til representantskapet i EK-skog og IKS 019/08 Valg av medlemmer til representantskapet i GIVAS IKS 020/08 Valg av representanter til Glåmdal interkommunale Voksenopplæringssenter GIV IKS Saken utgår. Se sak 011/08 Side 6 av 20

7 Saksnr. 021/08 Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i Glåmdal Brannvesen IKS 022/08 Valg av representantskapsmedlemmer til Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap GIR IKS 023/08 Valg av representant med vara til Glåmdal Krisesenter IKS 024/08 Valg av barnas representant til planutvalget plan- og bygningsloven 025/08 Valg av kontrollerende overformynder og varamedlemmer 026/08 Valg av medlemmer og varamedlemmer i dyrevernnemnda 027/08 Valg av representanter til Herdahlsalen 028/08 Valg av representanter til årsmøtet og styret for stiftelsen Kongsvingermuseene 029/08 Valg av representanter til Kirkelig fellesråd 030/08 Valg av representant med vararepr. til representantskapet for Norsk Skogfinsk Museum 031/08 Valg av representanter til skatteutvalget 032/08 Valg av representanter til styret i Fredheim 033/08 Valg av vararepresentanter til Heimevernsnemnda 034/08 Praktisering av fakturagebyrordningen i Kongsvinger kommune Bruken av fakturagebyr vurderes i forbindelse med behandling av budsjett /08 Interpellasjon om likestilling av funksjonshemmede KK skal forankre universiell utforming og diskriminering i sitt planarbeid. Ved offentlige anskaffelser skal universiell utforming være en av vurderingskriteriene For kommunale bygg skal universial utformning legges til grunn 036/08 Valg av representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet 037/08 Godkjenning av møtebok 038/08 Kommuneplanstrategi sluttbehandling Rådmannen bes legge frem en prinsippsak om fremtidig utvikling av øvre del av Glommengata Jfr. sak 047/08 Gjennomføres ihht. lov- og forskrift om offentlige anskaffelser Kommuneplan legges til offentlig ettersyn i formannskapet 23. sept. Reguleringsplan Glommengata kommer senere i høst. Side 7 av 20

8 Saksnr. 039/08 Revidert budsjett mars Budsjettendringer registrert i økonomisystemet Avklaring av nytt eldresenter ift. Skyrud innen Under arbeid /08 Avvikling av overbelegg ved sykehjemmene fremdrift og budsjettrevisjon i forbindelse med omstilling innen omsorg Overbelegget ved sykehjemmene skal være avviklet innen Holt 35 skal settes i drift med minimum 20 plasser i 2008, og ytterligere 15 plasser i 2009 Omdisponering av 5 mill. i hj.basert omsorg, og Omdisponering ikke mulig. tilførsel av ytterligere 2,5 mill til sektoren Virksomhetsområdet er Pleie- og omsorgsektoren skal underlegges sterkere blitt tilført tilleggsbevilgning i sak samordning og helhetlig styring 096/08 041/08 Energi- og klimaplan for Kongsvinger kommune Utarbeidelse av energi- og klimaplan 042/08 Frivillighetsmelding Frivillighetsmelding utarbeides i 2008 Rådmann utnevner prosjektleder 043/08 Kongsvinger Park AS -kapitalisering og gjennomføring 044/08 Alkoholpolitisk plan og alkoholpolitiske retningslinjer for perioden Skjenketider opprettholdes Vakter ved utesteder skal ha godkjenning av politi 045/08 Forslag til nasjonal transportplan uttalelse fra Kongsvinger kommune 046/08 Regionalt samhandlingsprogram /08 Praktisering av fakturagebyrordningen i Kongsvinger kommune Fakturabegebyr vurderes ved budsjettbehandling 2009 Kongsvinger kommune viderefører dagens praksis inntil saken tas opp i budsjettbehandling /09 Korperud avfallsplass Planprogram Energi og klimaplan klart for behandling. Utkast til plan klar i desember Prosjektleder engasjert. Utkast til plan vil foreligge i desember Side 8 av 20

9 Saksnr 049/08 Innløsning av deler av festeareal Seebergske sameie Kongsvinger kommune kjøper et totalt areal på ca m2 fra Sebergske sameie vist i kartutsnitt til en pris av 200 kr pr m2. Nøyaktig areal fastsettes ved oppmåling. Kongsvinger kommune dekker utgifter i forbindelse med eiendomsoverdragelsen, dokumentavgift, oppmåling og tinglysing, skissert til kr 050/08 Føsker - Kletta industriområde, utbygging /finansiering Utbygging av industrifeltet Føsker/Klætta gjennomføres med oppstart i mars 2008 innenfor en budsjettramme på kr Utbyggingen finansierer slik: Investeringsbudsjett 2008, utbygging Salg industritomter /08 Reguleringsplan E Brugata - Glomma. Kommunestyret ber rådmannen arbeide for at byggelinje/byggegrense legges nærmere Rv. 2, slik at bebyggelsen mot gata bidrar til et ønsket bypreg 052/08 Kommunal vederlagsordning for tidligere barnehjemsbarn Kongsvinger kommune fremfører en uforbeholden unnskyldning overfor de skadelidende 053/08 Kjøp av prestebolig Rådmannen gis fullmakt til å gå til anskaffelse av ny prestebolig begrenset oppad til 2,5 mill kroner inkl. omkostninger Anskaffelsen finansieres ved bruk av midler fra tomte/eiendomssalg 054/08 Endring av betalingssats for mat til hjemmeboende Pris pr middagsporsjon til hjemmeboende endres til kr. 60 med virkning fra /08 Reviderte retningslinjer for brukerråd 056/08 Skatteoppkrevers halvårsredegjørelse pr /08 Endring av selskapsavtalen i Glåmdal Sekretæren IKS 058/08 Søknad om permisjon fra politiske verv. 059/08 Søknad om fritak fra Eldres Råd 060/08 Godkjenning av møtebok Kongsvinger kommune har betalt 11,096 mill for kjøp av tomt. Kongsvinger kommune har betalt kroner i omkostninger Utbyggingen på Føsker- Kletta er snart avsluttet. Det er solgt ca 30 daa industritomter med en pris på kr 150 per m2. Følges opp bl.a i ny reguleringsplan for Kongssenteret samt i byutformingsveileder Kjøp av prestebolig - 2,3 mill kjøpt i april Sak utsatt, jf. sak 069/08 Side 9 av 20

10 Saksnr. 061/08 Avvikling av overbelegg ved sykehjemmene - fremdrift og budsjettrevisjon i forbindelse med omstilling innen omsorg Endring i tjenesteområdene hjemmehjelp og hjemmesykepleie: hjelp til personlig stell daglig. Dusj/hårvask ved behov Tjenestebeskrivelsene for sykehjem endres til: Sykehjem/institusjon Rådmannen vurderer muligheten for at det legges til rette for at brukere som får tildelt hjemmehjelp, selv kan velge hvordan den tildelte tiden benyttes Utredning mht. at brukere selv kan skal kunne bestemme tidsdisponering ift. mottatt tjeneste er under utarbeidelse. Saken blir fremlagt i løpet av høsten. Arbeide for å etablere faglig veiledning og tilsyn med brukerstyrte personlige assistenter Eget prosjekt iverksatt som vil gjennomgå BPAordningen 062/08 Kongsvinger kommunale eiendomsforetak - særbudsjett /08 Liermoen kunstsnøanlegg BA - søknad om tilskudd Kongsvinger kommune gir et investeringstilskudd på inntil til Liermoen Kunstsnøanlegg BA for realisering av kunstsnøløype. Tilskuddet finansieres ved bruk av HEAS-fondet 064/08 Utbygging av politihøgskolens kurssenter på Sæter Jfr. sak 096/08 Tilskudd omgjort til ansv. lån med rente og avdragsfrihet 065/08 Opprettelse av Kongsvinger næringsråd Næringsrådet har ikke kommet i gang slik forutsetningene var. 066/08 Samarbeids- og opsjonsavtale nytt boligfelt SOLBAKKEN Kongsvinger kommune må vurdere arealet i forestående arbeid med kommuneplan/arealplan for Kongsvinger Saken følges opp av politisk ledelse. Området ligger inne i forslaget til ny arealdel i kommuneplanen. 067/08 Reguleringsplan 0407 Ryllikvegen 068/08 Fag- og timefordeling i grunnskoleopplæringen Hver enkelt skole må påse og dokumentere at alle elver får det nasjonale minstekravet til undervisning som er fastsatt samlet og fordelt på enkeltfag Gjennomført Side 10 av 20

11 Saksnr 069/08 Skatteoppkrevers halvårsredegjørelse pr Ordfører bes om å innlede samtaler med omliggende kommuner med den hensikt å oppfylle manglende arbeidsgiverkontroll gjennom et interkommunalt samarbeid 070/08 Årsplan 2008 og årsrapport 2007 for kontrollutvalget 071/08 Krav om lovlighetskontroll - kommunestyresak 043/08 Kongsvinger Park AS - kapitalisering og gjennomføring 072/08 Søknad om permisjon fra politiske verv 073/08 Søknad om fritak fra Eldres Råd 074/08 Søknad om fritak fra Eldres Råd 075/08 Referatsaker i perioden 076/08 Innføring av fair-trade-produkter i kommunale foretak 077/08 Godkjenning av møtebok 078/08 Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2007 Udekkede investeringer på kr ,19 dekkes av merinntekter i investeringsregnskap Resterende merinntektene i investeringsregnskapet, kr ,36 avsettes til ubundet investeringsfond. 079/08 Kommunal pensjonsordning Sak utsatt 080/08 Service- og kommunikasjonsstrategi Foreliggende service- og kommunikasjonsstrategi legges til grunn for arbeidet med å utvikle Kongsvinger til en tydelig, tilgjengelig og serviceinnstilt kommune Konkretisering av mål og rapportering av resultater gjøres som en integrert del av kommunens styringssystem og årshjul f.o.m Side 11 av 20

12 Saksnr 081/08 Lia barnehage overdragelse av eiendom avtale om utvidelse Kongsvinger kommune selger bygget Lia barnehage for 2,2 mill. kroner til Lia barnehage BA. Som betaling ytes et avdragsfritt lån på samme beløp hvoe Lia barnehage bare belastes årlige renter tilsvarende Kongsvinger kommunes interne rentefot fastsatt i de årlige budsjettene. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpe- og finansieringskontrakt. Lia barnehage BA får kjøpe tilleggsareal for kr 100 pr m2 størrelse ca m2. Rådmann gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt. Kongsvinger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil som Lia barnehage BA tar opp til utbygging av Lia barnehage samt kjøp av tomt. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks kroner, med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige %. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garanti-forskriftens 3. Kongsvinger kommune tinglyser en forkjøpsrett i bygg og tomt tilhørende Lia barnehage som gir kommunen rett til ved salg eller konkurs å overta eiendommen avsatt i budsjett 2008 til forprosjekt Langeland barnehage, overføres fra KKE til teknisk forvaltning for omlegging av gang/sykkelvei og samarbeid med Lia barnehage om etablering av en bedre parkeringsløsning. 082/08 Formingsveileder gater og plasser Kongsvinger sentrum Formingsveileder for gater og plasser i Kongsvinger sentrum datert april 2008 skal legges til grunn ved planlegging og utførelse av tiltak innenfor avgrensningen til kommunedelplanen for sentrum. Under arbeid Under arbeid Godkjenning mottatt fra Fylkesmann. Garantidokument under utarbeidelse Under arbeid Budsjettjustering foretatt 083/08 Frivillighetssentralen til Kroa Kommunestyret gir sin tilslutning til at Frivillighetssentralen kan benytte lokalene Kroa på de premisser som går fram av saksframstillingen I påvente av frivillighetsmelding skal komite for næring, kultur og miljø fungere som styringsgruppe for frivillighetssentralen. 084/08 Søknad om fritak for eiendomsskatt Løkkegata 1 085/08 Søknad om fritak for eiendomsskatt Løkkegata 23 Frivillighetssentralen er etablert på Kroa Side 12 av 20

13 Saksnr 086/08 Søknad om fritak for eiendomsskatt Storgata /08 Søknad om fritak for eiendomsskatt prestebolig Nygata /08 Utvidet jakttid på bever i Kongsvinger kommune /08 Gjennomført selskapskontroll i GIR IKS, endelig Sak utsatt rapport 090/08 Fakturagebyr Kongsvinger kommune Sak utsatt 091/08 Kongsvinger Park AS opprettelse av utbyggingsselskap, godkjenning av rammeavtale og aksjonæravtale. KS sak 077/07 092/08 Kongsvinger Kommunale Eiendomsforetak KF - styreleder og styrehonorar 093/08 Krav om lovlighets kontroll, sak 043/08 094/08 Interpellasjon til kommunestyret - Miljøsertifisering Rådmannen bes sette fortgang i gjennomføring av vedtak i sak 043/07 095/08 Godkjenning av møtebok 096/08 Tertialrapport I-2008 / Budsjett omstilling 2008 / Revidert budsjett II-2008 Kommunestyret vedtar følgende reduserte inntekter/økte utgifter i budsjett 2008 (1000- kroner): Miljøsertifisering blir ikke fullført i Nye grunnleggende systemer må på plass blant annet i forhold til GIR. Arbeidet med miljø-sertifisering av våre formålsbygg bør overføres til KKE KF Prosjektutgifter eiendomsskatt 550 Økt overføring private barnehager Tap festeavgift Leieutgifter Kongsvinger Park 668 Renteøkning Tapsføring Bergen Energi 700 Økt tilskudd pleie og omsorg Avsetning disposisjonsfond 325 Sum Merkostnader til lønnsoppgjøret, beregnet til mill. kroner, må dekkes innenfor rammene til hver enkelt enhet Budsjettjustering gjennomført Budsjettjustering gjennomført Side 13 av 20

14 Saksnr 096/08, forts Merutgifter barnevern, beregnet til 1 mill. kr, dekkes ved tilsvarende kutt i sosialenheten Lån til kvinnemuseet ettergis ikke Kommunestyret vedtar følgende økte inntekter/ reduserte utgifter i budsjett Rådmann gis fullmakt til å fordele kuttene gjeldene reduksjon i innkjøp varer/tjenester innenfor enhetene. Reduserte utgifter administrasjon Sammenslåing enheter oppvekst/velferd 500 Innkjøp varer og tjenester reduseres 5 % Økt skatt/rammeoverf.i revidert statsbudsj Økt tilskudd psykiatri i rev. Statsbudsj Økt integreringstilskudd Økt skjønnstilskudd barnehage 266 Oppjustert anslag eiendomsskatt 600 Redusert ramme KKE Redusert ramme SNP Redusert kostnad politiske verv 200 For høyt budsj. nedbet akk. undersk 472 Utsatt nedbet. akk. underskudd Sum Rådmannen oppfordres til å benytte AFP som alternativ til oppsigelser ved behov for bemanningsreduksjoner Rådmannen skal fremme en ny sak for kommunestyret som viser hvilke teiger i kommuneskogen som skal selges, hvilke som skal beholdes, samt en skisse for et mulig makeskifte. Rådmannen bes også om å vurdere driftsform for den del av skogen som fortsatt skal være i kommunens eie. Budsjettjustering gjennomført Budsjettjustering foretatt Vurderes av komm.sjef Budsjettjustering Budsjettjustering Budsjettjustering Budsjettjustering Budsjettjustering Budsjettjustering Budsjettjustering Fakturert KKE Budsjettjustering Budsjettjustering Budsjettjustering Budsjettjustering Legges til grunn som en premiss i omstillingsarbeidet Fremlegges for formannskap Den delen av skogen som avhendes skal legges ut for salg stykkevis og delt. Rådmannen gis fullmakt til å selge følgende eiendommer: - Lunderbye Nor - Eskoleia barnehage - Samfunnshuset Roverud - Industritomter Føsker/Kletta - Festetomter Skriverskogen Under arbeid Side 14 av 20

15 Saksnr 096/08, forts. Rådmannen bes innlede forhandlinger med boligstiftelsen om overdragelse av Holt 1 Rådmannen bes legge frem en konsekvensanalyse av å omgjøre sykehjemmet på Austmarka til HDO, samt selge bygget til boligstiftelsen Rådmannen gis fullmakt til å endre budsjettrammene i henhold til inngåtte husleieavtaler Kommunestyret stadfester vedtaket i sak 003/08 om låneopptak på 1,58 mill. kroner til utbedring av kirkebygg og vedtaket i sak 064/08 om låneopptak på 145 mill. kroner til Politihøgskolens utd.senter Lån på kroner i DnB overtatt fra Svømmeanlegg AS innløses og dekkes inn av ubrukte lånemidler Følgende bevilges til investeringer ved oppstart Holt HDO: - KKE KF, alarmanlegg og kabling Holt HDO, diverse utstyr Inventar Utsatt inntil MVA-avklaring Under arbeid Budsjettrammer justert Lån utbedring av kirkebygg opptatt Søknad om fylkesmannens godkjennelse sendt Innløst august 2008 Foreløpig ikke justert i investeringsbudsjett Investeringen finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler Budsjett for START-lån i 2008 økes med 10 mill. kroner fra 20 til 30 mill. kroner Tidligere vedtak i sak 063/08 om å gi et investerings-tilskudd på inntil kr til Liermoen Kunstsnø-anlegg BA endres til at beløpet gis som et ansvarlig lån, rente og avdragsfritt. Rådmannen bes arbeide med å finne en mulighet til at Kongsvinger bidrar med midler til Kvinnemuseet, på lik linje med andre kommuner i regionen 097/08 Samarbeidsprosjektet Sentrum videregående skole, folkebiblioteket og park utvidet investeringsramme Investeringsrammene for samarbeidsprosjektet Sentrum vdgr. skole, bibliotek og park økes med 8,9 mill kroner fra 100,9 mill til 109,8 mill. Økningen finansieres med lånemidler innenfor vedtatt låneramme for /08 Kongsvinger kommunale eiendomsforetak 1. tertialrapport /08 Kongsvinger kommunale eiendomsforetak KF styreleder og styrehonorar Jfr. KS-sak 063/08 Vurderes ifm. budsjett 2009 Låneopptak foretatt Sak trukket Side 15 av 20

16 Saksnr 100/08 Justering av festeavgifter Skriverskogen - tilbakebetaling Kongsvinger kommune betaler tilbake festere i Skriverskogen forskjellen mellom justert festeavgift og gammel festeavgift for 1965-området og området for årene 2005, 2006 og første halvår 2007 Kontrollutvalget anmodes om å gjennomføre en gransking av prosessen og rådene som er gitt Justert festeavgift basert på avtalen med OVF gjelder fra og med 2. halvår 2007 Tilbakebetaling foretatt Tilbakebetaling, i størrelsesorden kr , tas august 2008 inn i revidert budsjett for /08 Kongsvinger svømmehall AS behov for økt tilskudd/kapital Kongsvinger kommune sier seg villig til å øke aksjekapitalen i Kongsvinger svømmehall med 1 mill. kroner. Det nye aksjekapitalinnskuddet Overført finansieres fra posten salg av eiendom. 102/08 Kommunal tjenestepensjonsordning - anbudskonkurranse Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å organisere og gjennomføre en anbudsprosess for den allmene tjenestepensjonsordningen. Endelig vedtak om valg av framtidig pensjonsleverandør legges fram for kommunestyret innen 30. november 2008 Kommunestyret ber om at anbudskonkurransen skjer som kjøp etter forhandlinger hvor det mest økono-misk fordelaktige tilbud velges hensyntatt både flyttekostnader og langsiktighet i tilbudene. For øvrig benyttes Pensjonskontorets veiledere og grunnlagsmateriell 103/08 Søknad om bidrag til kjøp av plentraktor Sak utsatt 104/08 Revidering av retningslinjer for nedbemanning 105/08 Rammetildeling for kommunens kjøp av tjenester fra NKS Skyrud demenssenter AS for 2009 N.K.S Skyrud tildeles en ramme for 2009 på kr I beløpet inngår kjøp av 16 faste sykehjemsplasser, 6 korttidsplasser og 1 plass i forsterket skjermet enhet. Inkludert i overføringsrammen ligger kartleggings- og veiledningsbistand fra ressursteamet. N.K.S Skyrud demenssenter AS og KK inngår separat avtale om det antall timer/uke ressurs til kartleggings- og veiledningsbistand utgjør. Side 16 av 20

17 Saksnr 106/08 Privat veg Aanerudvegen Skyrudvegen, søknad om tilskudd til utbedring av bru 107/08 Midlertidig ordning for ekstra skyss ved særlig farlig skoleveg Som en midlertidig ordning etablerer Kongsvinger kommune en ordning for ekstra skyss ved farlig skoleveg ihht. de vurderinger som er oppsummet i tabellen i saksutredningen. Ordningen trer i kraft fra skoleåret 2008/2009. Etter hvert som sikre trafikkløsninger kommer på plass, kan rådmannen administrativt ta aktuelle strekninger ut av ordningen Det forutsettes at det gjøres endringer i fordelingsmodellen høsten 2008 Søknad avslått Skyss, Ok. gjort i samsvar med kommunestyrevedtaket. Ingen stekninger tatt ut av ordningen. Fordelingsmodellen justeres. 108/08 Kvalitetssystem for skoler/barnehager dialogmøter høst /08 Innføring av digital læringsplattform Kommunestyret ber om at en evaluering av innføring med hensyn på tempo, anvendelse og effekt innarbeides i den årlige kvalitetsrapporten som utarbeides for skoler og barnehager 110/08 Reguleringsplan 0704 Øvrebyen park - sluttbehandling Ny bebyggelse skal ha saltak som hovedform med takvinkel grader. Bruk av takoppløft, arker og inntrukket loftsetasje skal godkjennes av kommunen før igangsettingstillatelse kan gis. Alle nye boenheter i planområdet skal ha tilgang til egnet uteoppholdsareal på minst 65m2. 111/08 Reguleringsarbeid 0502 Haugekvartalet - sluttbehandling Innføring av digital læringsplattform skjer etter vedtatt plan et av reguleringsplanen for Øvrebyen Park er kunngjort. Tiltakshaver har ikke igangsatt utbygging. et av reguleringsplanen for Haugekvartalet er kunngjort. 112/08 Nytt reglement for administrasjonsutvalget 113/08 Godkjenning av samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark 114/08 Bosetting av flyktninger Kongsvinger kommune bosetter inntil 25 flyktninger årlig. Bosettingen bør i størst mulig grad bygge på tidligere bosatte grupper. Komiteen orienteres om planen for integrering og mottak i oktobermøtet Tiltakshaver har igangsatt salg av de 22 leilighetene. Utbygging er ikke igangsatt. Under arbeid Side 17 av 20

18 Saksnr 115/08 Fakturagebyr i Kongsvinger kommmune 116/08 Gjennomføring selskapskontroll i GIR IKS, endelig rapport 117/08 Skjenkebevilling Bastian Brasserie Frist til til å ordne opp i utbetalte skatter og avgifter 118/08 Skjenkebevilling - Taverna Kongsvinger 119/08 Skjenkebevilling Vinger hotelldrift AS- Skansgården 120/08 Skjenkebevilling KIL Toppfotball 121/08 Skjenkebevilling - Vinger hotelldrift Kongsvinger festning 122/08 Skjenkebevilling - Palace 123/08 Skjenkebevilling Vinger hotelldrift AS 124/08 Skjenkebevilling to søstre kaffe og lunsj AS 125/08 Skjenkebevilling Lunderseter samfunnshus 126/08 Skjenkebevilling Pizzan på Austmarka 127/08 Skjenkebevilling Kongsvinger gjestegård 128/08 Skjenkebevilling - Finnskogstua 129/08 Skjenkebevilling - Telegrafen 130/08 Skjenkebevilling Milano Kongsvinger AS 131/08 Skjenkebevilling - Kvinnemuseet 132/08 Skjenkebevilling Chang Ching House 133/08 Skjenkebevilling Happy Manis Diskotek AS 134/08 Skjenkebevilling - Bæreiasenteret 135/08 Skjenkebevilling Bowling 1 136/08 Skjenkebevilling Dolly Dimples 137/08 Skjenkebevilling - Location 138/08 Skjenkebevilling - Gyldenborg 139/08 Skjenkebevilling Dragonmoen camping 140/08 Salgsbevilling Rema 1000 Brusenteret 141/08 Salgsbevilling Joker Austmarka 142/08 Salgsbevilling Meny Kongsvinger 143/08 Salgsbevilling Spar Roverud 144/08 Salgsbevilling Kiwi 033 Kongsvinger 145/08 Salgsbevilling Kiwi Langeland 146/08 Salgsbevilling Rasta Mat AS 147/08 Salgsbevilling Rimi Kongsvinger 148/08 Salgsbevilling Rimi Festningen 149/08 Salgsbevilling - Vinmonopolet 150/08 Salgsbevilling Stratos Dagligvare 151/08 Salgsbevilling Coop Mega 152/08 Godkjenning av møtebok 153/08 Kongsvinger kommunale eiendomsforetak 1. tertialrapport 2008 Følges opp av ordfører og representanter i representantskapet. Side 18 av 20

19 Saksnr 154/08 Strategiplan Som overordnet mål for Kongsvinger kommunes utvikling vedtas Kongsvinger handlekraftig regionsenter i vekst Befolkningsvekst Et forutsigbart og godt tjenestetilbud Et godt arbeidsmiljø i en profesjonell org. Sunn kommunueøkonomi 2. Som mål for virksomhetsområde samfunn vedtas: Et attraktivt by- og bomiljø Positiv nærings- og sysselsettingsutvikling Tjenester som gir verdiskapning både for søker og byen 3. Som mål for virksomhetsområde oppvekst vedtas: Et attraktivt barnehage- og skoletilbud Et godt oppvekstmiljø Gode læringsresultater i skolen God kompetanse blant barn og unge Godt samarbeid mellom barn/unge, foreldre, kommunen og frivillige organisasjoner 4. Som mål for virksomhetsområde velferd vedtas: Tilrettelegge for redusert fødselsunderskudd Tilrettelegge for økt innvandring og god integrering Fastsettelse av og god formidling av standarder for kritiske tjenester Sikre likebehandling av søkere til tjenester 5. Skisse til saldering av de økonomiske utfordringene for rådmannens arbeid med utarbeidelse av budsjett 2009 og økonomiplan Kommunestyret ber rådmannen undersøke muligheten for et samarbeid med NAV, Eskoleia og/ eller andre med tanke på bydrift 7. Kommunestyret ber om at ruspolitikk,- både forebyggende og ettervern, blir vurdert nærmere for økt ressursinnsats før arbeidet med budsjett 2009 Under arbeid Side 19 av 20

20 Saksnr 155/08 Prosjekt fotball og friidrett Kongsvinger kommune overdrar sine eiendommer gnr 51 bnr 103 og gnr 51 bnr 149 på Gjemselund til Kongsvinger Sportsanlegg AS Kongsvinger kommunes andel av akjekapital utgjør kroner Bygging og drift skal skje uten videre tilskudd fra Kongsvinger kommune Kongsvinger kommunes forpliktelser i henhold til avtale mellom KIL og Kongsvinger kommune datert må slettes/opphøre 156/08 Politikk på nett - E-politiker 157/08 Kongsvinger Arrangement AS - utvidelse av aksjekapital Kongsvinger kommune bidrar med kr kroner i aksjekapital i selskapet Kongsvinger arrangement AS Dersom øvrige kommuner i regionen ikke ønsker å delta i emisjonen på nåværende tidspunkt, skal Kongsvinger kommune også erverve de andeler disse kommuner var tiltenkt for å få full effekt av den private emisjonen som tilbys. 158/08 God selskapsstyring i Glåmdalsregionen 159/08 Kongsvinger boligstiftelse lånegaranti 1. Med hjemmel I kommunelovens 51 og med forbehold om Fylkesmannens godkjenning, vedtar Kongsvinger kommune å garantere for inntil 150 mill. kroner i forbindelse med låneopptak/ refinansiering av Kongsvinger boligstiftelses sosialog omsorgsboliger 2. Lånet gis som simpel kausjon 160/08 Plan for selskapskontroll /08 GIR IKS - rutiner for tømming av søppel 162/08 Søknad om fritak fra politiske verv 163/08 Søknad om fritak fra politisk verv i kontrollutvalget 164/08 Søknad om fritak fra politiske verv. 165/08 Søknad om fritak som lagrettemedlem/ meddommer i lagmannsretten Under arbeid Under arbeid Under arbeid Side 20 av 20

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

SAKLISTE: B-SAKLISTE: K. 13/07 Trønder-Tre Eiendom AS. K. 14/07 Verran Kultur og Næringspark AS.

SAKLISTE: B-SAKLISTE: K. 13/07 Trønder-Tre Eiendom AS. K. 14/07 Verran Kultur og Næringspark AS. BEHANDLEDE KOMMUNESTYRESAKER 2007. 25.01.07. K. 1/07 Referatsaker. K. 2/07 Forvaltningsrevisjonsrapport Ressursbruk i pleie og omsorg i Verran Kommune. K. 3/07 Salg av kommunale boliger, gnr. 5 bnr. 28,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 16:30 21:00. Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 043/10-049/10

Møtedato: Møtetid: 16:30 21:00. Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 043/10-049/10 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAP Møtedato: 25.05.2010 Møtetid: 16:30 21:00 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 043/10-049/10 Innkallingsmåte: Forfall: Skriftlig Ingen Vararepresentanter:

Detaljer

Kontrollutvalget kan ikke gå inn i enkeltsaker og dette er også en pågående kontrollutvalget

Kontrollutvalget kan ikke gå inn i enkeltsaker og dette er også en pågående kontrollutvalget Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ 14.2.13 1/13 Inmasjon fra enhetene Marikollen Kontrollutvalget tar redegjørelsen om Marikollen skole til skole (med omvisning) 2/13 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret gjorde 5. februar slik fordeling av 9 mill. kroner fra Regjeringens tiltakspakke:

Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret gjorde 5. februar slik fordeling av 9 mill. kroner fra Regjeringens tiltakspakke: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 024/09 OVA Kommunestyret 19.03.2009 018/09 OVA Saksansv. Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-145 : Arkivsaknr.: 08/3827

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2016 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2016 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 16.2.16 1/16 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 2/16 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til 3/16 srapport interim 2015,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Saken utsettes til neste møte. Møte forvaltningsrevisjon. sak 18/09 7/09 Informasjon fra enhetene teknisk forvaltning.

Saken utsettes til neste møte. Møte forvaltningsrevisjon. sak 18/09 7/09 Informasjon fra enhetene teknisk forvaltning. 12.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/09 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Tertialrapport I - Revidert budsjett I-2012

Tertialrapport I - Revidert budsjett I-2012 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 19.06.2012 040/12 TJO Kommunestyret 28.06.2012 094/12 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.:

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

1. Kontrollutvalget forutsetter at de alvorligste forholdene er rettet i løpet av regnskapsavleggelsen for 2015.

1. Kontrollutvalget forutsetter at de alvorligste forholdene er rettet i løpet av regnskapsavleggelsen for 2015. 24.2.16 1/16 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen 2/16 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren 3/16 Interimrapportering regnskapsrevisjon.

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli TILTAKSPAKKEN PRIORITERING AV PROSJEKTER SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli Saksansv.: Oddbjørn Vassli

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 08.06.2016 Tid: 09:00 13.25 Til stede på møtet Medlemmer: Helene Berg Nilsen Odd-Are Hansen Stein Roar Nilsen Einar Aune Christine

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedato: 02.02.2010 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale ORIENTERINGSSAK:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.02.2011 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.11. 103/11 TJO Kommunestyret 15.12. 168/11 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 11/908 Tertialrapport

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 13.02.2014 Tid: 10:30 14:30 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 132/12 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.11.2012 Sak: 132/12 Arkivsak: 12/1155 Tittel: Saksprotokoll: Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 - Formannskapets innstilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

vgßh'*e Utvalg: Formannskapet I)ato: Mandag 16.09.2013 Møtebok Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-20.20

vgßh'*e Utvalg: Formannskapet I)ato: Mandag 16.09.2013 Møtebok Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-20.20 vgßh'*e Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen I)ato: Mandag 16.09.2013 Tidspunkt: Kl. 17.00-20.20 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph,A.se B. Lilleåsen Per Guttorm

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Tertialrapport 2 - revidert budsjett nr

Tertialrapport 2 - revidert budsjett nr KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.09.2012 054/12 TOSO Kommunestyret 04.10.2012 120/12 TOSO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.12.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-11:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Arnstein Trøite

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 14.06.2011 051/11 KAMO Kommunestyret 23.06.2011 055/11 KAMO Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-210 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1084-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen og Dag Christian Nygaard

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen og Dag Christian Nygaard Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2, Rollag kommunehus Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Haldis Prestmoen, Even Amandus Røed, Gunn-Hege Laugen

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE HØRING - ENDRING I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORDLOVEN GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE HØRING - ENDRING I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORDLOVEN GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Møtedato: 01.01.2008 31.12.2008 Tid: MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 21/08 1/08 2/08 3/08 4/08 5/08 6/08 7/08 8/08 HØRING - ENDRING I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6180 Klassering: 256/D11 Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERHALLEN AS - ENDRING AV TIDLIGERE KOMMUNAL LÅNEGARANTI,

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Tertialrapport I - Revidert budsjett I

Tertialrapport I - Revidert budsjett I KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.06.2013 029/13 TJO Kommunestyret 20.06.2013 060/13 TJO Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 12/3408

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 24.11.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede Til stede Medlemmer: Anne Grete Løken Bredholt, Marianne Eklund, Kari

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer