Kommunestyrevedtak Statusrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrevedtak 2008. Statusrapport"

Transkript

1 Vedlegg 1 Kommunestyrevedtak 2008 Statusrapport Side 1 av 20

2 Oppfølging av kommunestyrevedtak 2008 Saksnr. 126/07 Godkjenning av møtebok 127/07 Budsjett 2008 Økonomiplan Bygarasje etableres ikke Gnisten flyttes ikke Vegvedlikehold økes med 1 mill. kr. Priser på SFO økes kun med 4,2 % Fruktordning skole omdisp. til læremidler m.v Forlengelse av Strandpromenade til Bogeråsen og Sæter Frikjøp parkeringsplasser/vegformål Utarbeidelse av frivillighetsmelding Utarbeidelse av miljø-/energiplan Devold rapport Holt 35- åpne 20 plasser i 2008 Iverksettelse av pkt. 10 og 11 Drøftingssak formannskap investeringer Del av prosjekt som gjennomføres i teknisk forvaltning Jfr. KS-sak 042/08 Jfr. KS-sak 041/08 Strategiplan /07 Gebyr vann- og avløp Kongsvinger kommune 129/07 Gebyrregulativ for saker etter forurensningsloven, plan og bygningsloven og for kart og oppmålingsarbeider Priser og gebyrer innført fra Selvkost for byggsaktjeneste fra /07 Parkeringsordning - parkeringsavgifter Avgift for parkering på alle offentlige park.plasser Nye parkeringsavgifter iverksatt f.o.m Makstid for parkering iverksatt f.o.m /07 Sats for frikjøp av parkeringsplasser (fra ) 132/07 Endring av betalingssatser SFO justeres kun med 4,2 % i 2008 Det gjeninnføres halve plasser i SFO i /07 Økonomireglement / delegasjonsreglement Sak utsatt 134/07 Vedtekter for eiendomsskattetakster Nye vedtekter for eiendomsskatt iverksatt Medlemmer av sakkyndig nemnd valgt Medlemmer av sakkyndig ankenemnd valgt Godtgjørelse for nemndmedlemmer iverksatt Side 2 av 20

3 Oppfølging av kommunestyrevedtak 2008 Saksnr. 135/07 Godkjenning av låneopptak Glåmdal interkommunale Brannvesen IKS Godkjennelse av låneopptak på 1,1 mill til inv. 07 Finanskostnader dekkes innenfor tildelt ramme 07/08 136/07 Kongsvinger Kommunale Eiendomsforetak - justeringer og avklaringer før igangkjøring Kjøkken og kantineenhet overføres til foretaket Godtgjørelse til styret iverksatt 137/08 Prosjekt bredbåndsutbygging i Glåmdalsregionen Gjennomført og avsluttet Prosjektet gjennomføres iht. saksutredning Rådmann utnevner KK s prosjektdeltaker Egenandel Kongsvinger kommune utbetalt, /07 Deltakelse i interkommunal arkivløsning Oppnevning av styremedlemmer iht. vedtekter 8 Deltakerkostnad KK dekkes av org.enhet (1210) Regionrådet oppnevner felles medlem fra regionen 139/07 Opptaksreglement - barnehager 140/07 Vedtekter - barnehager 001/08 Godkjenning av møtebok 002/08 Etablering av system for oppfølging av Matrise utarbeidet kommunestyrevedtak Vedlegges tertialrapport til KS 03/008 Opptak av lån til utbedring av kirkebygg KK tar opp lån i Husbanken, kr Midlene benyttes til utbedr. Vinger kirke, Brandval kirke og Austmarka kirke Kongsvinger kirkelige fellesråd gir en kort statusrapport om universiell utforming av sine bygg Under utarbeidelse 04/008 Skoleskyss og særlig farlig eller vanskelig skolevei Regulering av trafikksikkerhetsplan rulleres som en del av kommuneplanen våren 2008 Barn ved spesielt trafikkfarlige strekninger gis automatisk fri skoleskyss inntil gangveg er bygget ut, med virkning fra skolestart 2008 Prioriterte strekninger legges frem til politisk behandling i løpet av sommeren 2008 Jfr. sak 107/08 005/08 Kongsvinger boligstiftelse halvårsrapport ny hoved- avtale overføring av ytterligere boliger Boligene på Holt bofellesskap, samt Holt gård overdras til boligstiftelsen. Forvaltningen av Hov bofellesskap overføres til boligstiftelsen. Hovedavtale inngått. Overføring av ytterligere eiendommer utsatt i påvente av avklaring mht. regime for stiftelsen Side 3 av 20

4 Saksnr. 006/08 Kongsvinger kommunale eiendomsforetak endringer i vedtektene 007/08 Anleggsplan for fotball og friidrett i Kongsvinger sentrum Anleggsplanen innarbeides i en framtidig kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Forprosjekt mht. selskapsdannelse og finansiering skal ferdigstilles innen Rådmannen legger frem forslag til finansiering av forprosjekt Ev. overføring av eiendommer og stiftelse av Kongsvinger Sportsanlegg AS avventes inntil forprosjekt er ferdigstilt Rådmannen går i dialog med NTG og Hedmark fylkeskommune mht. ev. ny friidrettsarena på Tråstad 008/08 Igangkjøring av ny politisk styringsstruktur endringer og suppleringer av reglementene 09/08 Rapport forvaltningsrevisjon - barnevern Barnevernet i Kongsvinger bør fortsette arbeidet med en løsning for å få redusert antall oversittelser av frister for meldinger og undersøkelser Barnevernet i Kongsvinger bør fortsette arbeidet med å få oversikt over, og å sikre at oppsparte barnetrygdmidler pr settes på sperret konto Oppfostringsbidrag bør vurderes i alle skalaer, også der plasseringen er et hjelpetiltak Det bør søkes å unngå hyppig bytte av saksbehandler for å bevare kontinuiteten i oppfølgingen av barnet. Jfr. KS-sak 155/08 Kontinuerlig fokus, men økende oppdragsmengder gir store utfordringer på området Ikke fulgt opp i 2008 Innarbeides som en del av en interkontrollhåndbok som er under utarbeidelse Barneverntjenesten bør fortsette arbeidet som er påbegynt i forhold til intern opplæring på dataprogrammet og utvikling av gode interne rutiner. Blant annet gjelder dette rutiner knyttet til utarbeiding og revurdering av tiltaksplaner og omsorgsplaner Arbeidsmiljøtiltak fokuseres, men pga. stor belastning på den enkelte ansatt, er dette en stor utfordring Gjennomført 10/08 Godtgjørelse til overformynderiet fra Godtgjørelsen til forretningsførende overformynder reguleres med 5 % årlig til kr ,- Godtgjørelsen til kontrollerende overformynder reguleres til kr ,-. Side 4 av 20

5 Saksnr. 11/08 Kvalitetssystem for barnehage og skole årsrapport 07 Videre arbeid med kvalitetsutvikling i skole og barnehage bygges på allerede vedtatt Læringspolitisk strategi og Kvalitetssystem for skole og barnehage Deltar i KS-nettverk som hadde første samling for å få på plass et helhetlig kvalitetssystem ihht i oppl.loven. Det utarbeides enhetsvise styringskort parallelt med budsjett-prosessen Kommunestyret ber om at skolene setter økt fokus på lese- og matematikkopplæring. Den enkelte skole må kartlegge hvilken kompetanse den har, og lage en plan for å fylle den kompetansen skolen mangler. Det er opprettet funksjoner på alle skoler som fag-utviklere i norsk, matematikk og engelsk. Det gjennomføres kommunale nettverk for lærere som har fagene. Det videreføres matematikknettverk regionalt Regn med matte. Høgskolen gjennomfører tiltak rettet mot tre, muligens fire skoler, i forhold til dårlige resultater i lesing. Mangfold av lokale tiltak. Verktøy er under utarbeidelse, og kartlegging gjennomføres i forlengelsen av dette. Vil bli fulgt opp ihht. oppfølgingsplaner Side 5 av 20

6 Saksnr. 11/08, forts. Rådmannen bes ved neste rullering legge frem en analyse av årsakene til: - at resultatene i Kongsvinger ligger under landsgjennomsnittet - at resultatene spriker mellom de enkelte skolene Dette kan ha mange årsaker som må kartlegges nøye for å vite i hvor sterk grad de ulike faktorene virker inn. Men faktorer som har innvirkning hvis en bruker generell forskningskunnskap om hva som sannsynlig innvirker på læringsresultater er: - Utdanningsnivå foresatte - Læringsmiljø ressurs-tilgang - Andelen ikke-norskspråklige elever - Andelen spesialundervisning - Kvalitet i planer og læringsstrategier Samtidig er variasjonen mellom skoler og klasser verd å merke seg, og i denne sammenheng potensialet som ligger i å lære av de beste på lokalt nivå. 012/08 Kvalitetssystem for barnehage og skole. Rapport 1/ /08 Valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og forslag til skjønnsmenn for perioden /08 Valg av medlemmer og varamedlemmer til eldres råd for perioden /08 Valg av medlemmer til funksjonshemmedes råd for perioden /08 Valg av representanter til forliksrådet 017/08 Valg av representanter til representantskapet i Glåmdal revisjon IKS 018/08 Valg av representanter til representantskapet i EK-skog og IKS 019/08 Valg av medlemmer til representantskapet i GIVAS IKS 020/08 Valg av representanter til Glåmdal interkommunale Voksenopplæringssenter GIV IKS Saken utgår. Se sak 011/08 Side 6 av 20

7 Saksnr. 021/08 Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i Glåmdal Brannvesen IKS 022/08 Valg av representantskapsmedlemmer til Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap GIR IKS 023/08 Valg av representant med vara til Glåmdal Krisesenter IKS 024/08 Valg av barnas representant til planutvalget plan- og bygningsloven 025/08 Valg av kontrollerende overformynder og varamedlemmer 026/08 Valg av medlemmer og varamedlemmer i dyrevernnemnda 027/08 Valg av representanter til Herdahlsalen 028/08 Valg av representanter til årsmøtet og styret for stiftelsen Kongsvingermuseene 029/08 Valg av representanter til Kirkelig fellesråd 030/08 Valg av representant med vararepr. til representantskapet for Norsk Skogfinsk Museum 031/08 Valg av representanter til skatteutvalget 032/08 Valg av representanter til styret i Fredheim 033/08 Valg av vararepresentanter til Heimevernsnemnda 034/08 Praktisering av fakturagebyrordningen i Kongsvinger kommune Bruken av fakturagebyr vurderes i forbindelse med behandling av budsjett /08 Interpellasjon om likestilling av funksjonshemmede KK skal forankre universiell utforming og diskriminering i sitt planarbeid. Ved offentlige anskaffelser skal universiell utforming være en av vurderingskriteriene For kommunale bygg skal universial utformning legges til grunn 036/08 Valg av representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet 037/08 Godkjenning av møtebok 038/08 Kommuneplanstrategi sluttbehandling Rådmannen bes legge frem en prinsippsak om fremtidig utvikling av øvre del av Glommengata Jfr. sak 047/08 Gjennomføres ihht. lov- og forskrift om offentlige anskaffelser Kommuneplan legges til offentlig ettersyn i formannskapet 23. sept. Reguleringsplan Glommengata kommer senere i høst. Side 7 av 20

8 Saksnr. 039/08 Revidert budsjett mars Budsjettendringer registrert i økonomisystemet Avklaring av nytt eldresenter ift. Skyrud innen Under arbeid /08 Avvikling av overbelegg ved sykehjemmene fremdrift og budsjettrevisjon i forbindelse med omstilling innen omsorg Overbelegget ved sykehjemmene skal være avviklet innen Holt 35 skal settes i drift med minimum 20 plasser i 2008, og ytterligere 15 plasser i 2009 Omdisponering av 5 mill. i hj.basert omsorg, og Omdisponering ikke mulig. tilførsel av ytterligere 2,5 mill til sektoren Virksomhetsområdet er Pleie- og omsorgsektoren skal underlegges sterkere blitt tilført tilleggsbevilgning i sak samordning og helhetlig styring 096/08 041/08 Energi- og klimaplan for Kongsvinger kommune Utarbeidelse av energi- og klimaplan 042/08 Frivillighetsmelding Frivillighetsmelding utarbeides i 2008 Rådmann utnevner prosjektleder 043/08 Kongsvinger Park AS -kapitalisering og gjennomføring 044/08 Alkoholpolitisk plan og alkoholpolitiske retningslinjer for perioden Skjenketider opprettholdes Vakter ved utesteder skal ha godkjenning av politi 045/08 Forslag til nasjonal transportplan uttalelse fra Kongsvinger kommune 046/08 Regionalt samhandlingsprogram /08 Praktisering av fakturagebyrordningen i Kongsvinger kommune Fakturabegebyr vurderes ved budsjettbehandling 2009 Kongsvinger kommune viderefører dagens praksis inntil saken tas opp i budsjettbehandling /09 Korperud avfallsplass Planprogram Energi og klimaplan klart for behandling. Utkast til plan klar i desember Prosjektleder engasjert. Utkast til plan vil foreligge i desember Side 8 av 20

9 Saksnr 049/08 Innløsning av deler av festeareal Seebergske sameie Kongsvinger kommune kjøper et totalt areal på ca m2 fra Sebergske sameie vist i kartutsnitt til en pris av 200 kr pr m2. Nøyaktig areal fastsettes ved oppmåling. Kongsvinger kommune dekker utgifter i forbindelse med eiendomsoverdragelsen, dokumentavgift, oppmåling og tinglysing, skissert til kr 050/08 Føsker - Kletta industriområde, utbygging /finansiering Utbygging av industrifeltet Føsker/Klætta gjennomføres med oppstart i mars 2008 innenfor en budsjettramme på kr Utbyggingen finansierer slik: Investeringsbudsjett 2008, utbygging Salg industritomter /08 Reguleringsplan E Brugata - Glomma. Kommunestyret ber rådmannen arbeide for at byggelinje/byggegrense legges nærmere Rv. 2, slik at bebyggelsen mot gata bidrar til et ønsket bypreg 052/08 Kommunal vederlagsordning for tidligere barnehjemsbarn Kongsvinger kommune fremfører en uforbeholden unnskyldning overfor de skadelidende 053/08 Kjøp av prestebolig Rådmannen gis fullmakt til å gå til anskaffelse av ny prestebolig begrenset oppad til 2,5 mill kroner inkl. omkostninger Anskaffelsen finansieres ved bruk av midler fra tomte/eiendomssalg 054/08 Endring av betalingssats for mat til hjemmeboende Pris pr middagsporsjon til hjemmeboende endres til kr. 60 med virkning fra /08 Reviderte retningslinjer for brukerråd 056/08 Skatteoppkrevers halvårsredegjørelse pr /08 Endring av selskapsavtalen i Glåmdal Sekretæren IKS 058/08 Søknad om permisjon fra politiske verv. 059/08 Søknad om fritak fra Eldres Råd 060/08 Godkjenning av møtebok Kongsvinger kommune har betalt 11,096 mill for kjøp av tomt. Kongsvinger kommune har betalt kroner i omkostninger Utbyggingen på Føsker- Kletta er snart avsluttet. Det er solgt ca 30 daa industritomter med en pris på kr 150 per m2. Følges opp bl.a i ny reguleringsplan for Kongssenteret samt i byutformingsveileder Kjøp av prestebolig - 2,3 mill kjøpt i april Sak utsatt, jf. sak 069/08 Side 9 av 20

10 Saksnr. 061/08 Avvikling av overbelegg ved sykehjemmene - fremdrift og budsjettrevisjon i forbindelse med omstilling innen omsorg Endring i tjenesteområdene hjemmehjelp og hjemmesykepleie: hjelp til personlig stell daglig. Dusj/hårvask ved behov Tjenestebeskrivelsene for sykehjem endres til: Sykehjem/institusjon Rådmannen vurderer muligheten for at det legges til rette for at brukere som får tildelt hjemmehjelp, selv kan velge hvordan den tildelte tiden benyttes Utredning mht. at brukere selv kan skal kunne bestemme tidsdisponering ift. mottatt tjeneste er under utarbeidelse. Saken blir fremlagt i løpet av høsten. Arbeide for å etablere faglig veiledning og tilsyn med brukerstyrte personlige assistenter Eget prosjekt iverksatt som vil gjennomgå BPAordningen 062/08 Kongsvinger kommunale eiendomsforetak - særbudsjett /08 Liermoen kunstsnøanlegg BA - søknad om tilskudd Kongsvinger kommune gir et investeringstilskudd på inntil til Liermoen Kunstsnøanlegg BA for realisering av kunstsnøløype. Tilskuddet finansieres ved bruk av HEAS-fondet 064/08 Utbygging av politihøgskolens kurssenter på Sæter Jfr. sak 096/08 Tilskudd omgjort til ansv. lån med rente og avdragsfrihet 065/08 Opprettelse av Kongsvinger næringsråd Næringsrådet har ikke kommet i gang slik forutsetningene var. 066/08 Samarbeids- og opsjonsavtale nytt boligfelt SOLBAKKEN Kongsvinger kommune må vurdere arealet i forestående arbeid med kommuneplan/arealplan for Kongsvinger Saken følges opp av politisk ledelse. Området ligger inne i forslaget til ny arealdel i kommuneplanen. 067/08 Reguleringsplan 0407 Ryllikvegen 068/08 Fag- og timefordeling i grunnskoleopplæringen Hver enkelt skole må påse og dokumentere at alle elver får det nasjonale minstekravet til undervisning som er fastsatt samlet og fordelt på enkeltfag Gjennomført Side 10 av 20

11 Saksnr 069/08 Skatteoppkrevers halvårsredegjørelse pr Ordfører bes om å innlede samtaler med omliggende kommuner med den hensikt å oppfylle manglende arbeidsgiverkontroll gjennom et interkommunalt samarbeid 070/08 Årsplan 2008 og årsrapport 2007 for kontrollutvalget 071/08 Krav om lovlighetskontroll - kommunestyresak 043/08 Kongsvinger Park AS - kapitalisering og gjennomføring 072/08 Søknad om permisjon fra politiske verv 073/08 Søknad om fritak fra Eldres Råd 074/08 Søknad om fritak fra Eldres Råd 075/08 Referatsaker i perioden 076/08 Innføring av fair-trade-produkter i kommunale foretak 077/08 Godkjenning av møtebok 078/08 Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2007 Udekkede investeringer på kr ,19 dekkes av merinntekter i investeringsregnskap Resterende merinntektene i investeringsregnskapet, kr ,36 avsettes til ubundet investeringsfond. 079/08 Kommunal pensjonsordning Sak utsatt 080/08 Service- og kommunikasjonsstrategi Foreliggende service- og kommunikasjonsstrategi legges til grunn for arbeidet med å utvikle Kongsvinger til en tydelig, tilgjengelig og serviceinnstilt kommune Konkretisering av mål og rapportering av resultater gjøres som en integrert del av kommunens styringssystem og årshjul f.o.m Side 11 av 20

12 Saksnr 081/08 Lia barnehage overdragelse av eiendom avtale om utvidelse Kongsvinger kommune selger bygget Lia barnehage for 2,2 mill. kroner til Lia barnehage BA. Som betaling ytes et avdragsfritt lån på samme beløp hvoe Lia barnehage bare belastes årlige renter tilsvarende Kongsvinger kommunes interne rentefot fastsatt i de årlige budsjettene. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kjøpe- og finansieringskontrakt. Lia barnehage BA får kjøpe tilleggsareal for kr 100 pr m2 størrelse ca m2. Rådmann gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt. Kongsvinger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil som Lia barnehage BA tar opp til utbygging av Lia barnehage samt kjøp av tomt. Garantien gjelder for lånets hovedstol, maks kroner, med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige %. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garanti-forskriftens 3. Kongsvinger kommune tinglyser en forkjøpsrett i bygg og tomt tilhørende Lia barnehage som gir kommunen rett til ved salg eller konkurs å overta eiendommen avsatt i budsjett 2008 til forprosjekt Langeland barnehage, overføres fra KKE til teknisk forvaltning for omlegging av gang/sykkelvei og samarbeid med Lia barnehage om etablering av en bedre parkeringsløsning. 082/08 Formingsveileder gater og plasser Kongsvinger sentrum Formingsveileder for gater og plasser i Kongsvinger sentrum datert april 2008 skal legges til grunn ved planlegging og utførelse av tiltak innenfor avgrensningen til kommunedelplanen for sentrum. Under arbeid Under arbeid Godkjenning mottatt fra Fylkesmann. Garantidokument under utarbeidelse Under arbeid Budsjettjustering foretatt 083/08 Frivillighetssentralen til Kroa Kommunestyret gir sin tilslutning til at Frivillighetssentralen kan benytte lokalene Kroa på de premisser som går fram av saksframstillingen I påvente av frivillighetsmelding skal komite for næring, kultur og miljø fungere som styringsgruppe for frivillighetssentralen. 084/08 Søknad om fritak for eiendomsskatt Løkkegata 1 085/08 Søknad om fritak for eiendomsskatt Løkkegata 23 Frivillighetssentralen er etablert på Kroa Side 12 av 20

13 Saksnr 086/08 Søknad om fritak for eiendomsskatt Storgata /08 Søknad om fritak for eiendomsskatt prestebolig Nygata /08 Utvidet jakttid på bever i Kongsvinger kommune /08 Gjennomført selskapskontroll i GIR IKS, endelig Sak utsatt rapport 090/08 Fakturagebyr Kongsvinger kommune Sak utsatt 091/08 Kongsvinger Park AS opprettelse av utbyggingsselskap, godkjenning av rammeavtale og aksjonæravtale. KS sak 077/07 092/08 Kongsvinger Kommunale Eiendomsforetak KF - styreleder og styrehonorar 093/08 Krav om lovlighets kontroll, sak 043/08 094/08 Interpellasjon til kommunestyret - Miljøsertifisering Rådmannen bes sette fortgang i gjennomføring av vedtak i sak 043/07 095/08 Godkjenning av møtebok 096/08 Tertialrapport I-2008 / Budsjett omstilling 2008 / Revidert budsjett II-2008 Kommunestyret vedtar følgende reduserte inntekter/økte utgifter i budsjett 2008 (1000- kroner): Miljøsertifisering blir ikke fullført i Nye grunnleggende systemer må på plass blant annet i forhold til GIR. Arbeidet med miljø-sertifisering av våre formålsbygg bør overføres til KKE KF Prosjektutgifter eiendomsskatt 550 Økt overføring private barnehager Tap festeavgift Leieutgifter Kongsvinger Park 668 Renteøkning Tapsføring Bergen Energi 700 Økt tilskudd pleie og omsorg Avsetning disposisjonsfond 325 Sum Merkostnader til lønnsoppgjøret, beregnet til mill. kroner, må dekkes innenfor rammene til hver enkelt enhet Budsjettjustering gjennomført Budsjettjustering gjennomført Side 13 av 20

14 Saksnr 096/08, forts Merutgifter barnevern, beregnet til 1 mill. kr, dekkes ved tilsvarende kutt i sosialenheten Lån til kvinnemuseet ettergis ikke Kommunestyret vedtar følgende økte inntekter/ reduserte utgifter i budsjett Rådmann gis fullmakt til å fordele kuttene gjeldene reduksjon i innkjøp varer/tjenester innenfor enhetene. Reduserte utgifter administrasjon Sammenslåing enheter oppvekst/velferd 500 Innkjøp varer og tjenester reduseres 5 % Økt skatt/rammeoverf.i revidert statsbudsj Økt tilskudd psykiatri i rev. Statsbudsj Økt integreringstilskudd Økt skjønnstilskudd barnehage 266 Oppjustert anslag eiendomsskatt 600 Redusert ramme KKE Redusert ramme SNP Redusert kostnad politiske verv 200 For høyt budsj. nedbet akk. undersk 472 Utsatt nedbet. akk. underskudd Sum Rådmannen oppfordres til å benytte AFP som alternativ til oppsigelser ved behov for bemanningsreduksjoner Rådmannen skal fremme en ny sak for kommunestyret som viser hvilke teiger i kommuneskogen som skal selges, hvilke som skal beholdes, samt en skisse for et mulig makeskifte. Rådmannen bes også om å vurdere driftsform for den del av skogen som fortsatt skal være i kommunens eie. Budsjettjustering gjennomført Budsjettjustering foretatt Vurderes av komm.sjef Budsjettjustering Budsjettjustering Budsjettjustering Budsjettjustering Budsjettjustering Budsjettjustering Budsjettjustering Fakturert KKE Budsjettjustering Budsjettjustering Budsjettjustering Budsjettjustering Legges til grunn som en premiss i omstillingsarbeidet Fremlegges for formannskap Den delen av skogen som avhendes skal legges ut for salg stykkevis og delt. Rådmannen gis fullmakt til å selge følgende eiendommer: - Lunderbye Nor - Eskoleia barnehage - Samfunnshuset Roverud - Industritomter Føsker/Kletta - Festetomter Skriverskogen Under arbeid Side 14 av 20

15 Saksnr 096/08, forts. Rådmannen bes innlede forhandlinger med boligstiftelsen om overdragelse av Holt 1 Rådmannen bes legge frem en konsekvensanalyse av å omgjøre sykehjemmet på Austmarka til HDO, samt selge bygget til boligstiftelsen Rådmannen gis fullmakt til å endre budsjettrammene i henhold til inngåtte husleieavtaler Kommunestyret stadfester vedtaket i sak 003/08 om låneopptak på 1,58 mill. kroner til utbedring av kirkebygg og vedtaket i sak 064/08 om låneopptak på 145 mill. kroner til Politihøgskolens utd.senter Lån på kroner i DnB overtatt fra Svømmeanlegg AS innløses og dekkes inn av ubrukte lånemidler Følgende bevilges til investeringer ved oppstart Holt HDO: - KKE KF, alarmanlegg og kabling Holt HDO, diverse utstyr Inventar Utsatt inntil MVA-avklaring Under arbeid Budsjettrammer justert Lån utbedring av kirkebygg opptatt Søknad om fylkesmannens godkjennelse sendt Innløst august 2008 Foreløpig ikke justert i investeringsbudsjett Investeringen finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler Budsjett for START-lån i 2008 økes med 10 mill. kroner fra 20 til 30 mill. kroner Tidligere vedtak i sak 063/08 om å gi et investerings-tilskudd på inntil kr til Liermoen Kunstsnø-anlegg BA endres til at beløpet gis som et ansvarlig lån, rente og avdragsfritt. Rådmannen bes arbeide med å finne en mulighet til at Kongsvinger bidrar med midler til Kvinnemuseet, på lik linje med andre kommuner i regionen 097/08 Samarbeidsprosjektet Sentrum videregående skole, folkebiblioteket og park utvidet investeringsramme Investeringsrammene for samarbeidsprosjektet Sentrum vdgr. skole, bibliotek og park økes med 8,9 mill kroner fra 100,9 mill til 109,8 mill. Økningen finansieres med lånemidler innenfor vedtatt låneramme for /08 Kongsvinger kommunale eiendomsforetak 1. tertialrapport /08 Kongsvinger kommunale eiendomsforetak KF styreleder og styrehonorar Jfr. KS-sak 063/08 Vurderes ifm. budsjett 2009 Låneopptak foretatt Sak trukket Side 15 av 20

16 Saksnr 100/08 Justering av festeavgifter Skriverskogen - tilbakebetaling Kongsvinger kommune betaler tilbake festere i Skriverskogen forskjellen mellom justert festeavgift og gammel festeavgift for 1965-området og området for årene 2005, 2006 og første halvår 2007 Kontrollutvalget anmodes om å gjennomføre en gransking av prosessen og rådene som er gitt Justert festeavgift basert på avtalen med OVF gjelder fra og med 2. halvår 2007 Tilbakebetaling foretatt Tilbakebetaling, i størrelsesorden kr , tas august 2008 inn i revidert budsjett for /08 Kongsvinger svømmehall AS behov for økt tilskudd/kapital Kongsvinger kommune sier seg villig til å øke aksjekapitalen i Kongsvinger svømmehall med 1 mill. kroner. Det nye aksjekapitalinnskuddet Overført finansieres fra posten salg av eiendom. 102/08 Kommunal tjenestepensjonsordning - anbudskonkurranse Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å organisere og gjennomføre en anbudsprosess for den allmene tjenestepensjonsordningen. Endelig vedtak om valg av framtidig pensjonsleverandør legges fram for kommunestyret innen 30. november 2008 Kommunestyret ber om at anbudskonkurransen skjer som kjøp etter forhandlinger hvor det mest økono-misk fordelaktige tilbud velges hensyntatt både flyttekostnader og langsiktighet i tilbudene. For øvrig benyttes Pensjonskontorets veiledere og grunnlagsmateriell 103/08 Søknad om bidrag til kjøp av plentraktor Sak utsatt 104/08 Revidering av retningslinjer for nedbemanning 105/08 Rammetildeling for kommunens kjøp av tjenester fra NKS Skyrud demenssenter AS for 2009 N.K.S Skyrud tildeles en ramme for 2009 på kr I beløpet inngår kjøp av 16 faste sykehjemsplasser, 6 korttidsplasser og 1 plass i forsterket skjermet enhet. Inkludert i overføringsrammen ligger kartleggings- og veiledningsbistand fra ressursteamet. N.K.S Skyrud demenssenter AS og KK inngår separat avtale om det antall timer/uke ressurs til kartleggings- og veiledningsbistand utgjør. Side 16 av 20

17 Saksnr 106/08 Privat veg Aanerudvegen Skyrudvegen, søknad om tilskudd til utbedring av bru 107/08 Midlertidig ordning for ekstra skyss ved særlig farlig skoleveg Som en midlertidig ordning etablerer Kongsvinger kommune en ordning for ekstra skyss ved farlig skoleveg ihht. de vurderinger som er oppsummet i tabellen i saksutredningen. Ordningen trer i kraft fra skoleåret 2008/2009. Etter hvert som sikre trafikkløsninger kommer på plass, kan rådmannen administrativt ta aktuelle strekninger ut av ordningen Det forutsettes at det gjøres endringer i fordelingsmodellen høsten 2008 Søknad avslått Skyss, Ok. gjort i samsvar med kommunestyrevedtaket. Ingen stekninger tatt ut av ordningen. Fordelingsmodellen justeres. 108/08 Kvalitetssystem for skoler/barnehager dialogmøter høst /08 Innføring av digital læringsplattform Kommunestyret ber om at en evaluering av innføring med hensyn på tempo, anvendelse og effekt innarbeides i den årlige kvalitetsrapporten som utarbeides for skoler og barnehager 110/08 Reguleringsplan 0704 Øvrebyen park - sluttbehandling Ny bebyggelse skal ha saltak som hovedform med takvinkel grader. Bruk av takoppløft, arker og inntrukket loftsetasje skal godkjennes av kommunen før igangsettingstillatelse kan gis. Alle nye boenheter i planområdet skal ha tilgang til egnet uteoppholdsareal på minst 65m2. 111/08 Reguleringsarbeid 0502 Haugekvartalet - sluttbehandling Innføring av digital læringsplattform skjer etter vedtatt plan et av reguleringsplanen for Øvrebyen Park er kunngjort. Tiltakshaver har ikke igangsatt utbygging. et av reguleringsplanen for Haugekvartalet er kunngjort. 112/08 Nytt reglement for administrasjonsutvalget 113/08 Godkjenning av samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark 114/08 Bosetting av flyktninger Kongsvinger kommune bosetter inntil 25 flyktninger årlig. Bosettingen bør i størst mulig grad bygge på tidligere bosatte grupper. Komiteen orienteres om planen for integrering og mottak i oktobermøtet Tiltakshaver har igangsatt salg av de 22 leilighetene. Utbygging er ikke igangsatt. Under arbeid Side 17 av 20

18 Saksnr 115/08 Fakturagebyr i Kongsvinger kommmune 116/08 Gjennomføring selskapskontroll i GIR IKS, endelig rapport 117/08 Skjenkebevilling Bastian Brasserie Frist til til å ordne opp i utbetalte skatter og avgifter 118/08 Skjenkebevilling - Taverna Kongsvinger 119/08 Skjenkebevilling Vinger hotelldrift AS- Skansgården 120/08 Skjenkebevilling KIL Toppfotball 121/08 Skjenkebevilling - Vinger hotelldrift Kongsvinger festning 122/08 Skjenkebevilling - Palace 123/08 Skjenkebevilling Vinger hotelldrift AS 124/08 Skjenkebevilling to søstre kaffe og lunsj AS 125/08 Skjenkebevilling Lunderseter samfunnshus 126/08 Skjenkebevilling Pizzan på Austmarka 127/08 Skjenkebevilling Kongsvinger gjestegård 128/08 Skjenkebevilling - Finnskogstua 129/08 Skjenkebevilling - Telegrafen 130/08 Skjenkebevilling Milano Kongsvinger AS 131/08 Skjenkebevilling - Kvinnemuseet 132/08 Skjenkebevilling Chang Ching House 133/08 Skjenkebevilling Happy Manis Diskotek AS 134/08 Skjenkebevilling - Bæreiasenteret 135/08 Skjenkebevilling Bowling 1 136/08 Skjenkebevilling Dolly Dimples 137/08 Skjenkebevilling - Location 138/08 Skjenkebevilling - Gyldenborg 139/08 Skjenkebevilling Dragonmoen camping 140/08 Salgsbevilling Rema 1000 Brusenteret 141/08 Salgsbevilling Joker Austmarka 142/08 Salgsbevilling Meny Kongsvinger 143/08 Salgsbevilling Spar Roverud 144/08 Salgsbevilling Kiwi 033 Kongsvinger 145/08 Salgsbevilling Kiwi Langeland 146/08 Salgsbevilling Rasta Mat AS 147/08 Salgsbevilling Rimi Kongsvinger 148/08 Salgsbevilling Rimi Festningen 149/08 Salgsbevilling - Vinmonopolet 150/08 Salgsbevilling Stratos Dagligvare 151/08 Salgsbevilling Coop Mega 152/08 Godkjenning av møtebok 153/08 Kongsvinger kommunale eiendomsforetak 1. tertialrapport 2008 Følges opp av ordfører og representanter i representantskapet. Side 18 av 20

19 Saksnr 154/08 Strategiplan Som overordnet mål for Kongsvinger kommunes utvikling vedtas Kongsvinger handlekraftig regionsenter i vekst Befolkningsvekst Et forutsigbart og godt tjenestetilbud Et godt arbeidsmiljø i en profesjonell org. Sunn kommunueøkonomi 2. Som mål for virksomhetsområde samfunn vedtas: Et attraktivt by- og bomiljø Positiv nærings- og sysselsettingsutvikling Tjenester som gir verdiskapning både for søker og byen 3. Som mål for virksomhetsområde oppvekst vedtas: Et attraktivt barnehage- og skoletilbud Et godt oppvekstmiljø Gode læringsresultater i skolen God kompetanse blant barn og unge Godt samarbeid mellom barn/unge, foreldre, kommunen og frivillige organisasjoner 4. Som mål for virksomhetsområde velferd vedtas: Tilrettelegge for redusert fødselsunderskudd Tilrettelegge for økt innvandring og god integrering Fastsettelse av og god formidling av standarder for kritiske tjenester Sikre likebehandling av søkere til tjenester 5. Skisse til saldering av de økonomiske utfordringene for rådmannens arbeid med utarbeidelse av budsjett 2009 og økonomiplan Kommunestyret ber rådmannen undersøke muligheten for et samarbeid med NAV, Eskoleia og/ eller andre med tanke på bydrift 7. Kommunestyret ber om at ruspolitikk,- både forebyggende og ettervern, blir vurdert nærmere for økt ressursinnsats før arbeidet med budsjett 2009 Under arbeid Side 19 av 20

20 Saksnr 155/08 Prosjekt fotball og friidrett Kongsvinger kommune overdrar sine eiendommer gnr 51 bnr 103 og gnr 51 bnr 149 på Gjemselund til Kongsvinger Sportsanlegg AS Kongsvinger kommunes andel av akjekapital utgjør kroner Bygging og drift skal skje uten videre tilskudd fra Kongsvinger kommune Kongsvinger kommunes forpliktelser i henhold til avtale mellom KIL og Kongsvinger kommune datert må slettes/opphøre 156/08 Politikk på nett - E-politiker 157/08 Kongsvinger Arrangement AS - utvidelse av aksjekapital Kongsvinger kommune bidrar med kr kroner i aksjekapital i selskapet Kongsvinger arrangement AS Dersom øvrige kommuner i regionen ikke ønsker å delta i emisjonen på nåværende tidspunkt, skal Kongsvinger kommune også erverve de andeler disse kommuner var tiltenkt for å få full effekt av den private emisjonen som tilbys. 158/08 God selskapsstyring i Glåmdalsregionen 159/08 Kongsvinger boligstiftelse lånegaranti 1. Med hjemmel I kommunelovens 51 og med forbehold om Fylkesmannens godkjenning, vedtar Kongsvinger kommune å garantere for inntil 150 mill. kroner i forbindelse med låneopptak/ refinansiering av Kongsvinger boligstiftelses sosialog omsorgsboliger 2. Lånet gis som simpel kausjon 160/08 Plan for selskapskontroll /08 GIR IKS - rutiner for tømming av søppel 162/08 Søknad om fritak fra politiske verv 163/08 Søknad om fritak fra politisk verv i kontrollutvalget 164/08 Søknad om fritak fra politiske verv. 165/08 Søknad om fritak som lagrettemedlem/ meddommer i lagmannsretten Under arbeid Under arbeid Under arbeid Side 20 av 20

VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012. Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012. Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012 Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no Bankgiro:

Detaljer

Tertial-rapport 2. Pr. 31. august

Tertial-rapport 2. Pr. 31. august Tertial-rapport 2 Pr. 31. august 2008 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. MÅLSTYRING 2008... 3 Overordnet styringskort Kongsvinger kommune... 3 Virksomhetsområde: Sentraladministrasjon... 5 Styringskort

Detaljer

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering...

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering... 1 Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE. www.kongsvinger.kommune.no

Årsrapport 2012. Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE. www.kongsvinger.kommune.no Årsrapport 2012 Årsregnskap 2012 KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Kongsvinger kommune... 5 Ordførers kommentar... 6 Rådmannens kommentar... 8 Organisasjon...10 Administrativ

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE Tilstandsrapport 1. tertial 2014 Innhold Økonomisk resultat... 3 Frie inntekter og finansielle poster... 3 Økonomisk resultat per kommuneområde... 4 Medarbeiderresultater... 5 Måltavle... 5 Omstilling

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 2010-2013

KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2010 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 2010-2013 KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 21 ØKONOMIPLI4N FOR PERIODEN 21-213 Årsbudsjettet er første år i Økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Rådmannens forslag framlagt til

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11

Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 2013. 11-2016 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2013-2016... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift... 18

Detaljer