EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013"

Transkript

1 EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013

2

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i Hå kommune. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og høringsuttalelser 2. Hovedrapporten med innledning, faktabeskrivelse med vurderinger og anbefalinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Høringsuttalelser... 6 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Kontrollkriterier og metode Faktabeskrivelse og vurderinger Oversikt over de enkelte selskaper Eierskapsmelding Eierrepresentantene og deres oppfølging av selskaper Vedlegg SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

4 SAMMENDRAG Formålet med eierskapskontrollen er å se på hvordan kommunens eierinteresser i selskaper utøves, og om utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det ses på hvordan eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges opp rent praktisk. Arbeidsmetodene har bestått av en kombinasjon av intervjuer, spørreskjemaer og gjennomgang av dokumenter. Hå kommune har eierandeler i totalt syv selskaper. Av disse er fire aksjeselskaper og tre interkommunale selskaper. Dette er bl.a. Lyse Energi AS, IVAR IKS og Jæren Industripartner AS. Kommunen har eierandeler i relativt få selskaper, men har eierandeler i to av de mest toneangivende selskapene i distriktet, Lyse og IVAR. Kommunens eierandeler eller innflytelse er ellers begrenset isolert sett. I tillegg har kommunen to kommunale foretak og er med i en rekke samarbeid, foreninger og stiftelser. Foreninger og stiftelser er selveide, og eierstyring kan da i prinsippet ikke foretas. Hå kommune har ikke eierskapsmelding, men er i gang med utarbeidelsen. Etter planen skal saken om eierskapsmelding legges frem politisk høsten Administrasjonen antar at kommunen vil bruke malen for eierskapsmelding til de mellomstore kommunene i den interkommunale eierskapsgruppen i Sør-Rogaland, hvor Hå er medlem. Eierskapsmeldingen vil i så fall få med både motiver for eierskap, prinsipper for godt eierskap (overordnede eierstrategier) og regler for eierstyringen (kjøreregler), samt en presentasjon av kommunens selskaper. Vi anbefaler kommunen å påse at eierskapsmeldingen blir i tråd med KS anbefalingen om eierskapsmelding og at den vedtas i kommunestyret for å skape forankring. På den måten skaper en større bevissthet om hvilke formål kommunen har med sine selskaper. Spesifikke eierstrategier er utarbeidet for Lyse Energi AS, IVAR IKS, og Rogaland Revisjon IKS. Kommunen kan vurdere å arbeide med utvikling av spesifikke eierstrategier for flere av kommunens selskaper, dette gjelder fortrinnsvis Jæren Industripartner AS. I de andre selskapene har kommunen små eierander. Spesifikke eierstrategier omfatter alle eierne, og initiativet vil gjerne komme fra de største eierne. Kommunen arbeider med spesifikk eierstrategi for det kommunale foretaket Jæren Everk KF. Det er praksis i kommunen å legge frem politiske saker ved viktige endringer i eierskapsforvaltningen. På den måten skapes forankring i formannskapet/kommunestyret. Vi har tatt ut en oversikt over saker angående eierskapsforvaltning som har vært presentert i formannskapet og kommunestyret de tre siste årene. Dette fremkommer av vedlegg til rapporten. Oversikten bekrefter nevnte praksis. Kommunen har et hefte med oversikt over representanter i styrer, råd og utvalg for perioden I oversikten kan en finne opplysninger om eierrepresentanter i kommunens aksje- og interkommunale selskaper. En finner derimot ikke opplysninger SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

5 om kommunens styrerepresentanter i nevnte selskaper. I de tilfellene hvor det har skjedd endringer i etterkant av vedtaket eksempelvis eierrepresentant for IVAR IKS er ikke oversikten oppdatert. Selskapsnoten i årsregnskapet 2012 som viser oversikt over kommunes aksjer og andeler per , inneholder enkelte mangler. Ett selskap er ikke inkludert i noten, og det er oppgitt feil andel for ett selskap. Vi anbefaler kommunen å oppdatere selskapsnoten i årsregnskapet slik at opplysninger om selskapene blir fullstendige og korrekte, og til enhver tid ha oversikt over kommunens selskaper samt dens eier- og styrerepresentanter. Det som mottas av kommunen fra selskapene når det gjelder årsberetninger, årsregnskaper, årsbudsjetter, økonomiplaner o.l. skal lagres i kommunens arkiv per selskap. Papirer som mottas av ordfører, som f.eks. møteinnkallinger i forbindelse med eiermøter o.l., skal også lagres i arkivet. Våre undersøkelser og intervjuer viser at disse «muntlige» rutinene ikke alltid blir praktisert. Vi anbefaler kommunen å utarbeide skriftlige rutiner for arkivering av selskapsinformasjon. Kommunen kan også vurdere å utarbeide en egen side på kommunens nettsider hvor nyheter om kommunens selskaper presenteres. Her kan det også være lenke til selskapenes nettsider. Slike nettsider vil bedre informasjonen om kommunens eierskap og selskaper, og det vil bli lettere tilgjengelig for offentligheten og kommunens representanter i selskapene. Kommunen arrangerte et eget generelt opplegg for opplæring av folkevalgte etter valget i De folkevalgte hadde også tilbud om å delta i Stavanger kommunes program. Det er viktig at de folkevalgte får innsikt i ulike roller man innehar, både som folkevalgt og som styremedlem og eierrepresentant. Ordningen bør være obligatorisk for kommunens eierrepresentanter og styremedlemmer. Vi anbefaler at kommunens eierskapsmelding - når den er vedtatt i kommunestyret - gjennomgås i forbindelse med opplæringen slik at den forankres. Vi har inntrykk av at eierrepresentantens oppfølging av selskapet avhenger av selskapets størrelse og viktighet for kommunen og dernest størrelsen på kommunens eierandel. Våre anbefalinger til kommunen oppsummeres under. Utarbeide en eierskapsmelding som er i tråd med KS anbefalingen og som vedtas i kommunestyret. Gjennomgå kommunens eierskapsmelding som en del av den obligatoriske folkevalgtopplæringen. Utarbeide skriftlige rutiner for arkivering av selskapsinformasjon. Oppdatere selskapsnoten, og til enhver tid ha oversikt over kommunens selskaper samt dens eier- og styrerepresentanter. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

6 Vi mottok rådmannens kommentarer HØRINGSUTTALELSER 0Rapporten er oversiktlig og lettlest. Den er forankret i anbefalinger fra KS. Det er viktig å understreke at det er anbefalinger KS her gir. I hovedsak vil rådmannen slutte seg til konklusjonene; eierselskapsmelding skal lages og rutiner kan alltid forbedres. Når det er sagt, må rådmannen få tilføye at i en kommune som Hå - med få eierposisjoner - er det spørsmål om hvor mange eierstyringsrutiner som er nødvendige - sett i forhold til andre behov for ressurser. En del kommuner har brukt relativt mye administrative ressurser til dette, og søker nå å forenkle arbeidet. Rådmannen følger dette arbeidet og forsøker å utforme forslag til en enkel, overbyggende eierskapsmelding som kommunestyret i Hå vil få til behandling. Når det gjelder anbefalingene i rapporten for øvrig vil rådmannen få kommentere disse slik: Rådmannen mener det må legges til grunn at det er kompetente personer som velges til kommunestyrene og at disse igjen velger kompetente personer til ulike verv. Det er etter rådmannens syn ikke naturlig å ta som utgangspunkt at det bør være obligatoriske opplæringer for folkevalgte, opplæring er noe de folkevalgte evt. selv melder behov for. I rapporten anbefales skriftlige rutiner for arkivering av selskapsinformasjon. Arkivforskriften 3-19 regulerer bl.a. arkivering av den type dokumenter revisjonen omtaler. Hå kommune har skriftlig arkivplan, utarbeidet i samarbeid med IKA (Interkommunalt Arkiv) og utformet i samsvar med forskriftenes regler. Kommunene har bare plikt til å arkivere dokument som brukes i saksbehandlingen. Arkivbegrensning står sentralt i Arkivforskriften. Enkelt sagt er det dokumentutsteder som har arkiveringsplikten. Dobbeltarkivering skal søkes redusert fordi offentlige arkiver vokser sterkt. I rapporten anbefales det til en hver tid å ha oversikt over selskaper og eier- og styrerepresentanter. Kommunen vil lage en rutine for løpende oppdatering av oversikter. I rapporten påpekes det at det i «selskapsnoten» er utelatt ett selskap og oppgitt feil eierandel på ett annet. Rådmannen antar at det er IKA revisjonen mener er utelatt. «Selskapsnotens» tittel er «Aksjer og andeler oppført som anleggsmidler», jf. forskrifter om årsregnskap 5. I balansen under anleggsmidler er det ikke oppført verdi på kommunens andeler i IKA. Derfor er heller ikke IKA nevnt i denne noten. Vi har undersøkt med flere andre medlemskommuner i IKA som har samme praksis som Hå. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

7 Organisasjoner som trer inn i IKA betaler ikke inn andelskapital. Hå kommune har vært medlem fra før 2001 da IKA ble omgjort til IKS. Vi antar at Hå ikke har innbetalt andelsinnskudd før dette. Vi vil (i samarbeid med IKA) foreta en undersøkelse av eldre regnskap. Ved regnskapsavslutningen 2013 vil administrasjonen komme tilbake til evt. balanseføring og noteføring av IKA-andelene. I rapporten vises det til at det i «selskapsnoten» oppgis feil verdi på et selskap. Det er antagelig IVAR det siktes til, der vi i «selskapsnoten» på en og samme linje uheldigvis har oppgitt eierandelen til Hå til både 5,457 % (korrekt) og til fjorårets tall 5,63 %, manglende oppdatering). I «garantinoten» har vi også oppført eierandelen i IVAR til 5,457 %. Revisjonen oppgir Hås eierandel til 5,63 %. Dette var Hås eierandel før Strand kommune ble opptatt som medlem i IVAR. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

8 RAPPORTEN SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

9 Formålet med eierskapskontrollen er å se på hvordan kommunens eierinteresser i selskaper utøves, og om utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det ses på hvordan eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges opp rent praktisk. Det fremgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Har kommunen etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper)? Har kommunen etablert hensiktsmessige regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen? o Herunder føringer og rapporteringer mellom kommunestyret og eierrepresentantene. Forvaltes kommunens eierskap i tråd med de etablerte regler og rutiner? Bakgrunnen for selskapskontrollen er kommunens plan for selskapskontroll som prioriterer en obligatorisk eierskapskontroll. Slik eierskapskontroll følger av kommunelovens Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og som vi bruker for å vurdere funnene i våre undersøkelser. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. Ved denne eierskapskontrollen er det tatt utgangspunkt i følgende kilder: Kommunens saker og vedtak om eierskap og eierstrategier KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper Metodisk er det benyttet intervjuer, spørreskjemaer og dokumentgransking. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare kontrollens formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

10 SELSKAPER DER KOMMUNEN HA R EIE RA NDELER 2012/2013 Tabell 1 Oversikt over selskaper hvor Hå kommune har eierandeler Selskap Eierandel Aksjeselskaper Lyse Energi AS 3,78 % Fjord Norge AS 0,10 % Jæren Industripartner AS 33,33 % Måltidets Hus AS 0,71 % Interkommunale selskaper Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 6,03 % IVAR IKS 5,63 % Rogaland Revisjon IKS 4,16 % Hå kommune har eierandeler i totalt 7 selskaper. Av disse er 4 aksjeselskaper og 3 interkommunale selskaper. I tillegg har kommunen to kommunale foretak og er med i en rekke samarbeid, foreninger og stiftelser. For oversikt, vises det til vedlegg. Tabellen viser at kommunen har eierandeler i noen viktige selskaper i distriktet, men at deres eierandel eller innflytelse er begrenset isolert sett. Rapporten dreier seg i hovedsak om aksjeselskaper og interkommunale selskaper kommunen har eierandeler i, og eierrepresentantenes oppfølging av selskapene. I vedlegg er det en oversikt over selskapene, med opplysninger om eierrepresentant, samt driftsinntekt og eiendeler 2012 (2011 for enkelte selskaper). Lyse Energi AS har som formål å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet, samt å sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning til selskapets kunder. Lyse Energi er eid av 16 kommuner i Rogaland, hvor Hå har en eierandel på 3,78 %. IVAR IKS har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps-, og renovasjonstjenester. IVAR eies av 12 kommuner i Rogaland, hvor Hå har en eierandel på 5,63 %. Jæren Industripartner AS sitt formål er å tilby program for avklaring, utvikling og vedlikehold av kompetansen hos arbeidssøkere og tiltaksansatte med spesielle behov gjennom næringsvirksomhet. Selskapet er eiet av de tre Jær-kommunene Hå, Klepp og Time med en eierandel på 33,33 % hver. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

11 GENERELT OM EIERS KAPSMELDING Eierstyring innebærer at eier av selskapet fokuserer på rollen som (offentlig) eier, og betydningen av å utøve en aktiv og langsiktig eierstrategi. Ved å sette klare mål for hensikten med eierskapet, gis styret tydelige styringssignaler. Aktiv og langsiktig eierstyring, med klart uttrykte forventninger om resultatoppnåelse og ambisjoner, krever at kommunen har definerte prinsipper for godt eierskap. Hå kommune har ikke eierskapsmelding. I 2008 ( sak 19/08) ble det lagt frem en sak i kommunestyret angående eierandeler og selskapsstrategi. I saken fremgår det at: «Kommunen må ha et aktivt forhold til sine eierinteresser og forvalte disse ut fra et helhetlig syn.» Det fremgår videre av saken at: «Når det gjelder de aktuelle interessene Hå kommune nå har, er det rådmannens oppfatning at det på nåværende tidspunkt ut fra Hå kommunes ståsted ikke er grunn til å ta spesielle initiativ vedrørende disse. Administrasjonen vil kunne legge fram mer detaljerte saker vedrørende utvalgte selskap og mer detaljert strategi for Hå kommunes eierinteresser i det enkelte selskap, dersom det skulle være ønske om det.» Den aktuelle saken er lagt i vedlegg. Kommunen er i gang med å utarbeide eierskapsmelding, og etter planen skal saken om eierskapsmelding legges frem politisk høsten Administrasjonen antar at kommunen vil bruke malen for eierskapsmelding til de mellomstore kommunene i eierskapsgruppen. Den interkommunale eierskapsgruppen er nærmere omtalt senere i rapporten. Figur 1 Oppbygging av eierskapsmelding (kommunene i den interkommunale eierskapsgruppen) Eierskapsmelding Presentasjon selskaper Motiver for eierskap Prinsipper for godt eierskap Regler for eierstyring Eierskapsmeldingen til kommunene i den interkommunale eierskapsgruppen består av to deler: SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

12 Del I presenterer de ulike selskapsformene som kommunen kan ta i bruk, og kommunens vedtatte prinsipper i eierstyringen av selskapene. Del II presenterer de enkelte selskapene i konsernstrukturen. Del I har med motiver for eierskap, prinsipper for godt eierskap (overordnede eierstrategier) og regler for eierstyringen (kjøreregler). Kjøreregler tar for seg rolleavklaringer, utøvelse av eierstyringen samt rapportering og drøfting av eierstrategien i kommunestyrets eiermøte. Våre vurderinger av status eierskapsmelding KS anbefaling om eierstyring, selskapsledelse og kontroll nr. 2 om utarbeidelse av eierskapsmelding sier at: «Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en eierskapsmelding». Vi anbefaler kommunen å utarbeide en eierskapsmelding som er i tråd med KS anbefalingen og som vedtas i kommunestyret for å skape forankring. Ved å utarbeide eierskapsmelding skaper en større bevissthet om hvilke formål kommunen har med sine selskaper. KOMMUNENS FORMÅ L MED SELSKAPENE De viktigste selskapsdannelsene er et resultat av en fellessatsing. Etableringen av Lyse Energi AS og IVAS IKS skjedde eksempelvis på bakgrunn av initiativ fra mange kommuner. Malen for eierskapsmelding utviklet av den interkommunale eierskapsgruppen tar for seg fem ulike motiver for selskapsdannelse. Tabell 2 Motiver for selskapsdannelse Motiver for eierskap (kommunale selskaper): finansielt motivert (økonomisk utbytte) politisk motivert (posisjonere kommunen/regionen) effektivisering av tjenesteproduksjonen (fellesløsninger) samfunnsøkonomisk motivert (samfunnsøkonomiske resultater) regionalpolitisk motivert (posisjonere kommunen/regionen og utløse statlige midler) Ofte vil det ligge flere motiver til grunn for at kommunen etablerer et foretak eller selskap, eller går inn som medeier eller deltaker sammen med andre. Kommunen har per i dag ingen eierandeler i selskaper som er rent finansielt motivert. Eierandeler i Lyse Energi AS kan kategoriseres som både finansielt- og samfunnsøkonomisk motivert. Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over motiver for selskapsdannelse og begrunnelse for valg av selskapsform. Kommunens eierandeler i Fjord Norge AS og Måltidets Hus AS er svært begrenset henholdsvis 0,1 % og 0,71 %. Disse selskapene blir ikke prioritert i kommunen og ordfører har ikke møtt på generalforsamling eller sendt noen andre. Av den grunn er ikke disse selskapene inkludert i oversikten. Alle selskapene SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

13 kommunen har eierandeler i, har flere eiere. Selskapenes formål (formålsparagrafer i vedtekter/selskapsavtaler) vil være felles for alle eierne. SELSKAPSFORMER Oversikten nedenfor viser hvordan kommunen kan velge å organisere sin egen virksomhet. Organiseringen øverst gjelder kommunen som «eneeier», mens organiseringen nederst omfatter flere kommuner eller eiere. Figur 2 Kommunal virksomhetsorganisering Kilde: Agendum strategi og ledelse AS (redigert) Aksjeselskapsformen kan anses godt tilpasset for virksomheter som opererer i et marked med risiko- og konkurranseeksponering. Selskapsformen er dessuten lovkrav /anbefaling for arbeidsmarkedsbedrifter. IKS-formen kan anses godt tilpasset for virksomheter som håndterer kommunale oppgaver i egenregi for eierne (deltakerne), og der det ellers ikke er aktuelt med fortjeneste/utbytte. Hå kommune har to kommunale foretak, Jæren Everk og Sirevåg Havn. Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt, og er formelt sett utenfor rekkevidden av selskapskontroll iht. lovreglene. Ved kommunale foretak vil kontrollutvalget ha samme ansvar og myndighet som overfor andre deler av kommunens egen forvaltning. Hele kommunestyret utgjør eierorganet for kommunale foretak. Foretakenes styrer er følgelig direkte underordnet kommunestyret. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

14 Enkelte kommuner har sett det hensiktsmessig å rendyrke «eierrollen» overfor sine kommunale foretak. De har derfor utarbeidet eierstrategier for disse som et ledd i profesjonaliseringen av sin eierrolle. Hå kommune arbeider med spesifikk eierstrategi for Jæren Everk KF. Hå er med i en rekke samarbeid, foreninger og stiftelser. Foreninger og stiftelser er selveide og eierstyring kan i prinsippet ikke foretas. Kommunen er med i tre stiftelser. Det er ikke her vedtektsført muligheter for innsyn. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen skal ha andre organer enn styre og daglig leder, jf. stiftelseslovens 36. Her står det bl.a. at disse organene kan få tildelt myndighet til å velge/avsette styremedlemmer, føre tilsyn eller beslutte gransking av stiftelsen. I det videre tar vi for oss aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Det er særlig for disse selskapsformene at eierstyring er aktuelt. Kommunen har eierinteresser i fire aksjeselskaper og tre interkommunale selskaper. Oversikt over disse selskapene er tatt med foran i punkt 2.1. GENERELLE (OVERORD NEDE) EIERS TRATEGIER Generelle eierstrategier kan være egne utarbeidede eierstrategier, men hvor det gjerne er tatt utgangspunkt i statens eierstrategier, etter hvert også med innslag fra KS Eierforum 1 sine anbefalinger. I de generelle eierstrategier vil kommunene kunne ha utarbeidet nærmere bestemmelser om hvem som kan sitte i styrende organer for selskaper (selskapenes styrer), krav til styrets arbeid, generelle mål- og resultatkrav til kommunens selskaper, vurdering av om kommunen skal gå inn som eier i andre selskaper eller selge seg ut av selskaper. Hå kommune vil i sin eierskapsmelding legge seg på de samme overordnede eierstrategier som er utviklet i den interkommunale eierskapsgruppen. Disse eierstrategiene er utviklet av Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner, hvor det det ble tatt utgangspunkt i statens eierstrategier 2. Samarbeidet er formalisert gjennom en administrativ regional eierskapsgruppe som ble opprettet i Eierskapsgruppen er siden utvidet, og består nå av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Gjesdal og Hå, samt Rogaland fylkeskommune. Hå kommune har vært medlem i den interkommunale eierskapsgruppen siden sommeren Rådmannen har et løpende samarbeid med rådmennene i de øvrige eierkommunene i eierskapsgruppen, hvor blant annet spørsmål angående eierskap og eventuelt eierskapsgruppen blir diskutert. Administrasjonen deltar i eierskapsgruppen og samarbeider med de andre gruppemedlemmene. Internt i kommunen har rådmannen og administrasjonen et løpende samarbeid om eierskapsspørsmålene. Det er ikke faste, avtalte 1 KS Eierforum kom med sin anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper første gang i Siste versjon er fra Overordnede eierstrategier er felles for deltakerne i eierskapsgruppen, men det kan være enkelte mindre ulikheter. 3 Det er ikke utarbeidet noe mandat eller retningslinjer for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens saker er felles. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

15 eierskapsmøter. Samarbeidet legger til rette for en koordinert eieroppfølging av selskaper med flere eiere, og bidrar til kompetanseoverføring knyttet til prinsipper og retningslinjer for deltakernes eierstyring. Den administrative eierskapsgruppen utarbeider også forslag til felles eierstrategier for selskap som kommunene og fylket eier sammen. Forslagene utarbeides i samråd med selskapene. Spesifikke eierstrategier er utarbeidet for Lyse Energi AS (vedtatt i kommunestyret ), IVAR IKS (vedtatt i kommunestyret ) og Rogaland Revisjon IKS (vedtatt i kommunestyret ). Disse eierstrategiene er felles for de kommunale eierne. Overordnede eierstrategier i den interkommunale eierskapsgruppen Tabell 3 Overordnede eierstrategier den interkommunale eierskapsgruppen Krav rettet mot eier 1. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap. 2. Før en mulig selskapsdannelse skal det analyseres hva eier ønsker oppnådd ved å opprette et selskap fremfor en mer tradisjonell etatsorganisering. Tilsvarende analyse bør gjøres ved utarbeiding av eierstrategi. 3. Eier skal fremme sine interesser gjennom generalforsamling og representantskap. 4. Eier gir klare mål for selskapet. Styret er ansvarlig for realisering av målene. 5. Eiermelding utarbeides om kommunens samlede eierskap. 6. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart. Krav rettet mot selskapet 7. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar. 8. Eierne skal likebehandles. 9. Selskapets åpningsbalanse skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. 10. Styret skal, overfor daglig leder, på uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle med henhold til service, kontroll, strategi og ressurssituasjon. Merknad: De overordnede eierstrategier er nærmere utdypet i kommunenes eierskapsmelding. Overordnede eierstrategier er gjeldende for kommunenes eierrepresentanter og styrerepresentanter, som forutsettes å være kjent med disse. Våre vurderinger av kommunens overordnede eierstrategier Kommunen har ikke utarbeidet overordnede eierstrategier, men dette vil gjøres i forbindelse med eierskapsmeldingen som legges frem politisk høsten En vil her legges seg på de samme overordnede eierstrategier som de andre kommunene i eierskapsgruppen. Eierstrategiene som er utviklet i den interkommunale eierskapsgruppen anses å være allmenngyldige. Spesifikke eierstrategier er utarbeidet for tre av kommunens selskaper. Av de resterende selskapene kommunen har eierandeler i er det mest sannsynlig kun av interesse for kommunen å utvikle spesifikke eierstrategier for Jæren Industripartner AS. Et slikt arbeid vil omfatte alle eierne. Kommunen arbeider med spesifikk eierstrategi for det kommunale foretaket Jæren Everk KF. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

16 REGLER FOR EIERS TYRINGEN Regler for eierstyringen gjelder hvordan de politisk valgte representantene i eierorganet skaffer råd og avklaring i forkant av møter i eierorganene. Det omfatter også rapportering av eierstyringen. Kommunen har ikke skriftlige regler for eierstyringen. Slike regler vil bli laget i forbindelse med eierskapsmeldingen. Kommunen har ikke utarbeidet skriftlige regler for eierstyringen. Vi tar nedenfor med hvilke regler for eierstyringen som er utarbeidet av kommunene i den interkommunale eierskapsgruppen (og som Hå sannsynligvis vil legge seg på). Kjøreregler - arbeidsformer for politisk og administrativ utøvelse av eierstyring. I eierskapsmeldingen til den interkommunale eierskapsgruppen presiseres rollene til eierorganer og styrene. De valgte eierrepresentantene skal ivareta kommunens interesser gjennom en aktiv deltakelse i selskapenes eierorgan. I styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med styreinstruks. Nærmere regler for eierstyringen: I de tilfeller hvor det er mer enn én representant valgt av kommunestyret, skal det utpekes en fraksjonsleder som har særlig ansvar for koordinering i forkant av eiermøter i selskapet. I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning kan kommunestyret og/eller formannskapet instruere eierrepresentantene. Enkeltsaker av uvanlig art eller stor strategisk betydning, og saker hvor vedtekter/selskapsavtalen eller lovreglene krever det, vil dermed fremmes til kommunestyret og/eller formannskapet i forkant av behandling i eierorganet. På denne måten vil det avklares på forhånd hva som er kommunens standpunkt i disse sakene. Sakene skal deretter behandles av eierne ved møter i eierorganet. Vedtak i sakene må gjøres på de formelle lovmessige eiermøtene (generalforsamlingen/representantskapet). Det kan til tider avholdes andre eiermøter for selskapene. Andre eiermøter avholdes gjerne med tanke på en nærmere diskusjon av (enkelt)saker av prinsipiell eller av stor betydning. Vedtakene som binder selskapene må imidlertid gjøres i det lovmessige eierorganet. Rapportering og utvikling av eierstrategien Det skal avholdes et årlig kommunestyremøte hvor rapportering fra de viktigste selskapene skal samles og kommunens eierstrategi drøftes samlet. Eventuelle endringer i strategi og/eller tiltak i forhold til enkelte selskaper skal behandles i dette møtet. Kommunens samlede eierstrategi utformes og følges opp av kommunestyret. Årsrapport og årsregnskap fra selskapene legges frem for kommunestyret. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

17 Ett av kommunestyrets møter forbeholdes eierstyring. Her vektlegges følgende punkter: o utviklingen i selskapene generelt og i forhold til utvalgte nøkkeltall o risiko og fremtidsutsikter o behov og ønsker om mulige endringer og tiltak Hå har prøvd seg med halvårlig møte for de interkommunale selskapene slik at de kunne presentere seg i kommunestyret. Det viste seg å være liten interesse hos selskapene. EIERS KAPSSAKER I FORMANNSKAPET/KOMMUNESTYRET I H Å KOMMUNE I vedlegg er det en oversikt over saker angående eierskapsforvaltning som har vært presentert i formannskapet og kommunestyret i kommunen Tabellen viser henholdsvis 32 og 36 saker i formannskapet og kommunestyret, og gir uttrykk for at det legges frem saker når det er viktige endringer på gang. Vedlegget inneholder i tillegg en tabell som gir oversikt over alle selskapskontroller som er utført av selskaper kommunen har eierinteresser i siden Oversikten over utførte selskapskontroller viser at alle selskapskontrollene er forankret i kommunestyret. RUTINER FOR EIERS TYRI NGEN (RA PPORTERING OG A RKI VERING MV.) Rutiner for eierstyringen gjelder hvordan arbeidsfordelingen mellom eierorganer (generalforsamlingen, representantskapet og andre eierorgan) og kommunens administrasjon/rådmannen er lagt opp. Rapportering skal skje fra kommunens representanter i eierorganene til kommunestyret. Årlig rapportering for det enkelte selskap går til nærmeste organ, formannskapet eller kommunestyret. Kommunen har et hefte med oversikt over representanter i styrer, råd og utvalg for perioden I oversikten kan en finne opplysninger om eierrepresentanter i kommunens aksje- og interkommunale selskaper. En finner derimot ikke opplysninger om kommunens styrerepresentanter i disse selskapene. I de tilfellene hvor det har skjedd endringer i etterkant av vedtaket eksempelvis eierrepresentant for IVAR IKS er ikke oversikten oppdatert. Oversikten er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Selskapsnoten i årsregnskapet 2012 som viser oversikt over kommunes aksjer og andeler per , inneholder enkelte mangler. Ett selskap Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS er ikke inkludert i noten, og det er oppgitt feil andel for ett selskap. I praksis er det kommunens eierrepresentant som mottar innkallinger og protokoller vedrørende eiermøter, dvs. at kommunen ofte ikke mottar dem i det hele tatt. Det som mottas av kommunen når det gjelder årsberetninger, årsregnskaper, årsbudsjetter, økonomiplaner o.l., skal lagres i kommunens arkiv, samlet under hvert selskap. Do- SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

18 kumenter som mottas av eierrepresentanter, som f.eks. møteinnkallinger i forbindelse med eiermøter o.l., skal også lagres i arkivet. Våre vurderinger av rutiner for eierstyringen Vi anbefaler kommunen å oppdatere selskapsnoten i årsregnskapet slik at opplysninger om selskapene blir fullstendige og korrekt og til enhver tid ha oversikt over kommunens selskaper samt dens eier- og styrerepresentanter. Kommunen kan også vurdere å inkludere oversikten over styre- og eierrepresentanter i eierskapsmeldingen når den utarbeides. På den måten gjøres oversiktene kjent og en tydeliggjør den viktige rolleforskjellen mellom styre- og eierrepresentant. Kommunen skal arkivere innkallinger og referater (eierskapsprotokoller) og annen informasjon per selskap. Disse «muntlige» rutinene blir ikke alltid praktisert. Dette fremkom både i intervjuer og da revisjonen etterspurte eierskapsprotokoller fra kommunen. Vi anbefaler kommunen å utarbeide skriftlige rutiner for arkivering av selskapsinformasjon. Kommunen kan også vurdere å utarbeide en egen side på kommunens nettsider hvor nyheter om kommunens selskaper presenteres. Her kan det også være lenke til selskapenes nettsider. På den måten kan informasjon om selskapene kommunen har eierandeler i, bli lett tilgjengelig og kjent for kommunen og offentligheten. Oversikt over eierog styrerepresentanter kan også tas med her. KOMMUNENS EIERREPRESE NTANTER Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over kommunens eierrepresentanter samt vara i 2012/2013. Kommunen har ingen fullstendig oversikt over eierrepresentantene. Oversikten i vedlegget er laget ut i fra opplysninger fra administrasjonen. Kommunen har eierandeler i totalt syv aksje- og interkommunale selskaper. Ordfører er kommunens eierrepresentant i 4 av disse. Ordfører har ikke møtt på generalforsamling i to av disse selskapene - Måltidets hus AS og Fjord Norge AS. Kommunen prioriterer ikke disse selskapene og ordfører har dermed ikke delegert ansvaret med å delta på generalforsamling til noen andre. Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over eierrepresentantens deltakelse på eiermøter i 2012/2013. Vi har i vedlegg også tatt med oversikten over kommunens styrerepresentanter. Det bemerkes at styrerepresentantene iht. lovreglene skal representere selskapet og ikke eieren. Styrerepresentantene er derfor ikke spurt om eieroppfølging. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

19 OPPLÆ RING AV OG INF ORMASJON TIL FOLKEVALGTE I forbindelse med folkevalgtopplæringen er kommunen innom temaet eierstyring av utskilt virksomhet. IVAR IKS og Lyse Energi AS har eget program for sine folkevalgte. Kommunen arrangerte et eget generelt opplegg for opplæring av folkevalgte etter valget i De folkevalgte hadde også tilbud om å delta i Stavanger kommunes program. I Stavanger kommune ble opplæringen ledet av advokat Vibeke Resch-Knudsen. Det eksisterer ingen opplysninger om hvor mange som benyttet seg av tilbudet i Politisk sekretariat er ikke kjent med at det var påmelding av deltakere fra Hå kommune på Stavanger kommunes program. Våre vurderinger av opplæring og informasjon til folkevalgte Kommunen arrangerte et eget generelt opplegg for opplæring av folkevalgte etter valget i De folkevalgte hadde også tilbud om å delta i Stavanger kommunes program. Det er viktig at de folkevalgte får innsikt i ulike roller man innehar, både som folkevalgt og som styremedlem og eierrepresentant. Ordningen bør være obligatorisk for kommunens eierrepresentanter og styremedlemmer. Vi anbefaler at kommunens eierskapsmelding - når den er vedtatt i kommunestyret - gjennomgås i forbindelse med opplæringen slik at den forankres. DE ENKELTE EIERREPRES ENTANTENES OPPFØLGING AV SELSKAPER Eierrepresentantene har besvart spørsmål om deres eieroppfølging, se tabell i vedlegg. Ordfører er kommunens eierrepresentant i 4 av de 7 selskapene kommunen har eierandeler i. Det er ingen tilfeller i Hå kommune at samme person både er eierrepresentant og styremedlem. Ingen av kommunens eierrepresentanter er fra administrasjonen. Tabellen under gir en oppsummering av spørsmålene (egenerklæringen) som ble stilt eierrepresentantene i alle kommunens selskaper og deres svar. For en oppsummering av kommunens praktisering av KS anbefalinger for godt kommunalt eierskap, viser vi til vedlegg. Tabell 4 Oppsummering egenerklæringsskjema til eierrepresentanter Spørsmål Ja Nei Vet ikke 1. Opererer virksomheten i tråd med formålet? 4 2. Har virksomheten utarbeidet en selskapsstrategi? Har eierne utarbeidet spesifikke eierstrategier for virksomheten? Er innkallinger til eiermøtene tilfredsstillende? 4 5. Er det noen eieroppfølging av virksomheten utenom de lovmessige eiermøtene? Har eierne definert kriterier for valg og sammensetning av styret i selskapet? Har det ved styreutnevnelsen vært brukt valgkomité og hvor habilitets- og kompetansevurderinger var inkludert? Gjøres det evalueringer av styret? 1 3 SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

20 Våre vurderinger av eierrepresentantenes oppfølging av selskaper Vi har inntrykk av at eierrepresentantens oppfølging av selskapet avhenger av selskapets størrelse og viktighet for kommunen og dernest størrelsen på kommunens eierandel. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2013

EIERSKAPSFORVALTNING RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2013 EIERSKAPSFORVALTNING RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i Randaberg kommune.

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING STRAND KOMMUNE NOVEMBER 2013

EIERSKAPSFORVALTNING STRAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 EIERSKAPSFORVALTNING STRAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i Strand kommune.

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING KVITTSØY KOMMUNE OKTOBER 2014

EIERSKAPSFORVALTNING KVITTSØY KOMMUNE OKTOBER 2014 EIERSKAPSFORVALTNING KVITSØY KOMMUNE O OKTOBE ER 2014 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i Kvitsøy

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING ROGALAND FYLKESKOMMUNE AUGUST 2013

EIERSKAPSFORVALTNING ROGALAND FYLKESKOMMUNE AUGUST 2013 EIERSKAPSFORVALTNING ROGALAND FYLKESKOMMUNE AUGUST 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i fylkeskommunen.

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Kommunale selskaper og folkevalgt styring

Kommunale selskaper og folkevalgt styring Kommunale selskaper og folkevalgt styring Oppfølging av kommunalt eierskap Erfaringer på bakgrunn av selskapskontroller Mai 2013 www.rogaland-revisjon.no Lovregler om selskapskontroll Kommunelovens 77.5

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 12.02.2009 Side 2 av 12 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE»

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Vedlegg: Revisjonsrapport 19-2015; "Selskapskontroll

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL Solør Renovasjon IKS

SELSKAPSKONTROLL Solør Renovasjon IKS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalgene i kommunene Grue, Våler og Åsnes SELSKAPSKONTROLL Solør Renovasjon IKS Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Sandnes kommune eierstyring av selskaper

Sandnes kommune eierstyring av selskaper Sandnes kommune eierstyring av selskaper Sandnes- i sentrum for framtiden Romslig, modig og sunn. Sandnes har snaut 64 000 innbyggere Sandnes er Norges 8. største by Sandnes er en integrert del av Norges

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Frode Singstad Jurist og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bakgrunn: om selskapskontroll 2 Bakgrunn: om selskapskontroll Hva er tema i en eierskapskontroll?

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Vestnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON EIERSKAPSKONTROLL HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON EIERSKAPSKONTROLL HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON EIERSKAPSKONTROLL HEMNE KOMMUNE Desember 2016 1 Forord Denne eierskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden september desember 2016. Revisjon

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune

Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune Orkdal kommune Juli 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden mars juli 2015.

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Sunndal kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Sunndal kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Sunndal kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 02.02.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE 21.03.2017 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Vefsn kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. mars 2014, kl. 18.00 Sted Fet rådhus, formannskapssalen Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 13.01.2009 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/09 Sak 2/09 UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Agdenes kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 43/2014, 22.10.2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Rauma kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 25.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2019 Melhus kommune Vedtatt kommunestyret i sak 112/16, 20.12.2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Frosta kommune i perioden april til september

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/15 Dato: 03.02.15, kl. 08.30 10.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer