EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013"

Transkript

1 EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013

2

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i Hå kommune. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og høringsuttalelser 2. Hovedrapporten med innledning, faktabeskrivelse med vurderinger og anbefalinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Høringsuttalelser... 6 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Kontrollkriterier og metode Faktabeskrivelse og vurderinger Oversikt over de enkelte selskaper Eierskapsmelding Eierrepresentantene og deres oppfølging av selskaper Vedlegg SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

4 SAMMENDRAG Formålet med eierskapskontrollen er å se på hvordan kommunens eierinteresser i selskaper utøves, og om utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det ses på hvordan eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges opp rent praktisk. Arbeidsmetodene har bestått av en kombinasjon av intervjuer, spørreskjemaer og gjennomgang av dokumenter. Hå kommune har eierandeler i totalt syv selskaper. Av disse er fire aksjeselskaper og tre interkommunale selskaper. Dette er bl.a. Lyse Energi AS, IVAR IKS og Jæren Industripartner AS. Kommunen har eierandeler i relativt få selskaper, men har eierandeler i to av de mest toneangivende selskapene i distriktet, Lyse og IVAR. Kommunens eierandeler eller innflytelse er ellers begrenset isolert sett. I tillegg har kommunen to kommunale foretak og er med i en rekke samarbeid, foreninger og stiftelser. Foreninger og stiftelser er selveide, og eierstyring kan da i prinsippet ikke foretas. Hå kommune har ikke eierskapsmelding, men er i gang med utarbeidelsen. Etter planen skal saken om eierskapsmelding legges frem politisk høsten Administrasjonen antar at kommunen vil bruke malen for eierskapsmelding til de mellomstore kommunene i den interkommunale eierskapsgruppen i Sør-Rogaland, hvor Hå er medlem. Eierskapsmeldingen vil i så fall få med både motiver for eierskap, prinsipper for godt eierskap (overordnede eierstrategier) og regler for eierstyringen (kjøreregler), samt en presentasjon av kommunens selskaper. Vi anbefaler kommunen å påse at eierskapsmeldingen blir i tråd med KS anbefalingen om eierskapsmelding og at den vedtas i kommunestyret for å skape forankring. På den måten skaper en større bevissthet om hvilke formål kommunen har med sine selskaper. Spesifikke eierstrategier er utarbeidet for Lyse Energi AS, IVAR IKS, og Rogaland Revisjon IKS. Kommunen kan vurdere å arbeide med utvikling av spesifikke eierstrategier for flere av kommunens selskaper, dette gjelder fortrinnsvis Jæren Industripartner AS. I de andre selskapene har kommunen små eierander. Spesifikke eierstrategier omfatter alle eierne, og initiativet vil gjerne komme fra de største eierne. Kommunen arbeider med spesifikk eierstrategi for det kommunale foretaket Jæren Everk KF. Det er praksis i kommunen å legge frem politiske saker ved viktige endringer i eierskapsforvaltningen. På den måten skapes forankring i formannskapet/kommunestyret. Vi har tatt ut en oversikt over saker angående eierskapsforvaltning som har vært presentert i formannskapet og kommunestyret de tre siste årene. Dette fremkommer av vedlegg til rapporten. Oversikten bekrefter nevnte praksis. Kommunen har et hefte med oversikt over representanter i styrer, råd og utvalg for perioden I oversikten kan en finne opplysninger om eierrepresentanter i kommunens aksje- og interkommunale selskaper. En finner derimot ikke opplysninger SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

5 om kommunens styrerepresentanter i nevnte selskaper. I de tilfellene hvor det har skjedd endringer i etterkant av vedtaket eksempelvis eierrepresentant for IVAR IKS er ikke oversikten oppdatert. Selskapsnoten i årsregnskapet 2012 som viser oversikt over kommunes aksjer og andeler per , inneholder enkelte mangler. Ett selskap er ikke inkludert i noten, og det er oppgitt feil andel for ett selskap. Vi anbefaler kommunen å oppdatere selskapsnoten i årsregnskapet slik at opplysninger om selskapene blir fullstendige og korrekte, og til enhver tid ha oversikt over kommunens selskaper samt dens eier- og styrerepresentanter. Det som mottas av kommunen fra selskapene når det gjelder årsberetninger, årsregnskaper, årsbudsjetter, økonomiplaner o.l. skal lagres i kommunens arkiv per selskap. Papirer som mottas av ordfører, som f.eks. møteinnkallinger i forbindelse med eiermøter o.l., skal også lagres i arkivet. Våre undersøkelser og intervjuer viser at disse «muntlige» rutinene ikke alltid blir praktisert. Vi anbefaler kommunen å utarbeide skriftlige rutiner for arkivering av selskapsinformasjon. Kommunen kan også vurdere å utarbeide en egen side på kommunens nettsider hvor nyheter om kommunens selskaper presenteres. Her kan det også være lenke til selskapenes nettsider. Slike nettsider vil bedre informasjonen om kommunens eierskap og selskaper, og det vil bli lettere tilgjengelig for offentligheten og kommunens representanter i selskapene. Kommunen arrangerte et eget generelt opplegg for opplæring av folkevalgte etter valget i De folkevalgte hadde også tilbud om å delta i Stavanger kommunes program. Det er viktig at de folkevalgte får innsikt i ulike roller man innehar, både som folkevalgt og som styremedlem og eierrepresentant. Ordningen bør være obligatorisk for kommunens eierrepresentanter og styremedlemmer. Vi anbefaler at kommunens eierskapsmelding - når den er vedtatt i kommunestyret - gjennomgås i forbindelse med opplæringen slik at den forankres. Vi har inntrykk av at eierrepresentantens oppfølging av selskapet avhenger av selskapets størrelse og viktighet for kommunen og dernest størrelsen på kommunens eierandel. Våre anbefalinger til kommunen oppsummeres under. Utarbeide en eierskapsmelding som er i tråd med KS anbefalingen og som vedtas i kommunestyret. Gjennomgå kommunens eierskapsmelding som en del av den obligatoriske folkevalgtopplæringen. Utarbeide skriftlige rutiner for arkivering av selskapsinformasjon. Oppdatere selskapsnoten, og til enhver tid ha oversikt over kommunens selskaper samt dens eier- og styrerepresentanter. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

6 Vi mottok rådmannens kommentarer HØRINGSUTTALELSER 0Rapporten er oversiktlig og lettlest. Den er forankret i anbefalinger fra KS. Det er viktig å understreke at det er anbefalinger KS her gir. I hovedsak vil rådmannen slutte seg til konklusjonene; eierselskapsmelding skal lages og rutiner kan alltid forbedres. Når det er sagt, må rådmannen få tilføye at i en kommune som Hå - med få eierposisjoner - er det spørsmål om hvor mange eierstyringsrutiner som er nødvendige - sett i forhold til andre behov for ressurser. En del kommuner har brukt relativt mye administrative ressurser til dette, og søker nå å forenkle arbeidet. Rådmannen følger dette arbeidet og forsøker å utforme forslag til en enkel, overbyggende eierskapsmelding som kommunestyret i Hå vil få til behandling. Når det gjelder anbefalingene i rapporten for øvrig vil rådmannen få kommentere disse slik: Rådmannen mener det må legges til grunn at det er kompetente personer som velges til kommunestyrene og at disse igjen velger kompetente personer til ulike verv. Det er etter rådmannens syn ikke naturlig å ta som utgangspunkt at det bør være obligatoriske opplæringer for folkevalgte, opplæring er noe de folkevalgte evt. selv melder behov for. I rapporten anbefales skriftlige rutiner for arkivering av selskapsinformasjon. Arkivforskriften 3-19 regulerer bl.a. arkivering av den type dokumenter revisjonen omtaler. Hå kommune har skriftlig arkivplan, utarbeidet i samarbeid med IKA (Interkommunalt Arkiv) og utformet i samsvar med forskriftenes regler. Kommunene har bare plikt til å arkivere dokument som brukes i saksbehandlingen. Arkivbegrensning står sentralt i Arkivforskriften. Enkelt sagt er det dokumentutsteder som har arkiveringsplikten. Dobbeltarkivering skal søkes redusert fordi offentlige arkiver vokser sterkt. I rapporten anbefales det til en hver tid å ha oversikt over selskaper og eier- og styrerepresentanter. Kommunen vil lage en rutine for løpende oppdatering av oversikter. I rapporten påpekes det at det i «selskapsnoten» er utelatt ett selskap og oppgitt feil eierandel på ett annet. Rådmannen antar at det er IKA revisjonen mener er utelatt. «Selskapsnotens» tittel er «Aksjer og andeler oppført som anleggsmidler», jf. forskrifter om årsregnskap 5. I balansen under anleggsmidler er det ikke oppført verdi på kommunens andeler i IKA. Derfor er heller ikke IKA nevnt i denne noten. Vi har undersøkt med flere andre medlemskommuner i IKA som har samme praksis som Hå. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

7 Organisasjoner som trer inn i IKA betaler ikke inn andelskapital. Hå kommune har vært medlem fra før 2001 da IKA ble omgjort til IKS. Vi antar at Hå ikke har innbetalt andelsinnskudd før dette. Vi vil (i samarbeid med IKA) foreta en undersøkelse av eldre regnskap. Ved regnskapsavslutningen 2013 vil administrasjonen komme tilbake til evt. balanseføring og noteføring av IKA-andelene. I rapporten vises det til at det i «selskapsnoten» oppgis feil verdi på et selskap. Det er antagelig IVAR det siktes til, der vi i «selskapsnoten» på en og samme linje uheldigvis har oppgitt eierandelen til Hå til både 5,457 % (korrekt) og til fjorårets tall 5,63 %, manglende oppdatering). I «garantinoten» har vi også oppført eierandelen i IVAR til 5,457 %. Revisjonen oppgir Hås eierandel til 5,63 %. Dette var Hås eierandel før Strand kommune ble opptatt som medlem i IVAR. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

8 RAPPORTEN SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

9 Formålet med eierskapskontrollen er å se på hvordan kommunens eierinteresser i selskaper utøves, og om utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det ses på hvordan eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges opp rent praktisk. Det fremgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Har kommunen etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper)? Har kommunen etablert hensiktsmessige regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen? o Herunder føringer og rapporteringer mellom kommunestyret og eierrepresentantene. Forvaltes kommunens eierskap i tråd med de etablerte regler og rutiner? Bakgrunnen for selskapskontrollen er kommunens plan for selskapskontroll som prioriterer en obligatorisk eierskapskontroll. Slik eierskapskontroll følger av kommunelovens Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og som vi bruker for å vurdere funnene i våre undersøkelser. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. Ved denne eierskapskontrollen er det tatt utgangspunkt i følgende kilder: Kommunens saker og vedtak om eierskap og eierstrategier KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper Metodisk er det benyttet intervjuer, spørreskjemaer og dokumentgransking. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare kontrollens formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

10 SELSKAPER DER KOMMUNEN HA R EIE RA NDELER 2012/2013 Tabell 1 Oversikt over selskaper hvor Hå kommune har eierandeler Selskap Eierandel Aksjeselskaper Lyse Energi AS 3,78 % Fjord Norge AS 0,10 % Jæren Industripartner AS 33,33 % Måltidets Hus AS 0,71 % Interkommunale selskaper Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 6,03 % IVAR IKS 5,63 % Rogaland Revisjon IKS 4,16 % Hå kommune har eierandeler i totalt 7 selskaper. Av disse er 4 aksjeselskaper og 3 interkommunale selskaper. I tillegg har kommunen to kommunale foretak og er med i en rekke samarbeid, foreninger og stiftelser. For oversikt, vises det til vedlegg. Tabellen viser at kommunen har eierandeler i noen viktige selskaper i distriktet, men at deres eierandel eller innflytelse er begrenset isolert sett. Rapporten dreier seg i hovedsak om aksjeselskaper og interkommunale selskaper kommunen har eierandeler i, og eierrepresentantenes oppfølging av selskapene. I vedlegg er det en oversikt over selskapene, med opplysninger om eierrepresentant, samt driftsinntekt og eiendeler 2012 (2011 for enkelte selskaper). Lyse Energi AS har som formål å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet, samt å sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning til selskapets kunder. Lyse Energi er eid av 16 kommuner i Rogaland, hvor Hå har en eierandel på 3,78 %. IVAR IKS har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps-, og renovasjonstjenester. IVAR eies av 12 kommuner i Rogaland, hvor Hå har en eierandel på 5,63 %. Jæren Industripartner AS sitt formål er å tilby program for avklaring, utvikling og vedlikehold av kompetansen hos arbeidssøkere og tiltaksansatte med spesielle behov gjennom næringsvirksomhet. Selskapet er eiet av de tre Jær-kommunene Hå, Klepp og Time med en eierandel på 33,33 % hver. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

11 GENERELT OM EIERS KAPSMELDING Eierstyring innebærer at eier av selskapet fokuserer på rollen som (offentlig) eier, og betydningen av å utøve en aktiv og langsiktig eierstrategi. Ved å sette klare mål for hensikten med eierskapet, gis styret tydelige styringssignaler. Aktiv og langsiktig eierstyring, med klart uttrykte forventninger om resultatoppnåelse og ambisjoner, krever at kommunen har definerte prinsipper for godt eierskap. Hå kommune har ikke eierskapsmelding. I 2008 ( sak 19/08) ble det lagt frem en sak i kommunestyret angående eierandeler og selskapsstrategi. I saken fremgår det at: «Kommunen må ha et aktivt forhold til sine eierinteresser og forvalte disse ut fra et helhetlig syn.» Det fremgår videre av saken at: «Når det gjelder de aktuelle interessene Hå kommune nå har, er det rådmannens oppfatning at det på nåværende tidspunkt ut fra Hå kommunes ståsted ikke er grunn til å ta spesielle initiativ vedrørende disse. Administrasjonen vil kunne legge fram mer detaljerte saker vedrørende utvalgte selskap og mer detaljert strategi for Hå kommunes eierinteresser i det enkelte selskap, dersom det skulle være ønske om det.» Den aktuelle saken er lagt i vedlegg. Kommunen er i gang med å utarbeide eierskapsmelding, og etter planen skal saken om eierskapsmelding legges frem politisk høsten Administrasjonen antar at kommunen vil bruke malen for eierskapsmelding til de mellomstore kommunene i eierskapsgruppen. Den interkommunale eierskapsgruppen er nærmere omtalt senere i rapporten. Figur 1 Oppbygging av eierskapsmelding (kommunene i den interkommunale eierskapsgruppen) Eierskapsmelding Presentasjon selskaper Motiver for eierskap Prinsipper for godt eierskap Regler for eierstyring Eierskapsmeldingen til kommunene i den interkommunale eierskapsgruppen består av to deler: SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

12 Del I presenterer de ulike selskapsformene som kommunen kan ta i bruk, og kommunens vedtatte prinsipper i eierstyringen av selskapene. Del II presenterer de enkelte selskapene i konsernstrukturen. Del I har med motiver for eierskap, prinsipper for godt eierskap (overordnede eierstrategier) og regler for eierstyringen (kjøreregler). Kjøreregler tar for seg rolleavklaringer, utøvelse av eierstyringen samt rapportering og drøfting av eierstrategien i kommunestyrets eiermøte. Våre vurderinger av status eierskapsmelding KS anbefaling om eierstyring, selskapsledelse og kontroll nr. 2 om utarbeidelse av eierskapsmelding sier at: «Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en eierskapsmelding». Vi anbefaler kommunen å utarbeide en eierskapsmelding som er i tråd med KS anbefalingen og som vedtas i kommunestyret for å skape forankring. Ved å utarbeide eierskapsmelding skaper en større bevissthet om hvilke formål kommunen har med sine selskaper. KOMMUNENS FORMÅ L MED SELSKAPENE De viktigste selskapsdannelsene er et resultat av en fellessatsing. Etableringen av Lyse Energi AS og IVAS IKS skjedde eksempelvis på bakgrunn av initiativ fra mange kommuner. Malen for eierskapsmelding utviklet av den interkommunale eierskapsgruppen tar for seg fem ulike motiver for selskapsdannelse. Tabell 2 Motiver for selskapsdannelse Motiver for eierskap (kommunale selskaper): finansielt motivert (økonomisk utbytte) politisk motivert (posisjonere kommunen/regionen) effektivisering av tjenesteproduksjonen (fellesløsninger) samfunnsøkonomisk motivert (samfunnsøkonomiske resultater) regionalpolitisk motivert (posisjonere kommunen/regionen og utløse statlige midler) Ofte vil det ligge flere motiver til grunn for at kommunen etablerer et foretak eller selskap, eller går inn som medeier eller deltaker sammen med andre. Kommunen har per i dag ingen eierandeler i selskaper som er rent finansielt motivert. Eierandeler i Lyse Energi AS kan kategoriseres som både finansielt- og samfunnsøkonomisk motivert. Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over motiver for selskapsdannelse og begrunnelse for valg av selskapsform. Kommunens eierandeler i Fjord Norge AS og Måltidets Hus AS er svært begrenset henholdsvis 0,1 % og 0,71 %. Disse selskapene blir ikke prioritert i kommunen og ordfører har ikke møtt på generalforsamling eller sendt noen andre. Av den grunn er ikke disse selskapene inkludert i oversikten. Alle selskapene SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

13 kommunen har eierandeler i, har flere eiere. Selskapenes formål (formålsparagrafer i vedtekter/selskapsavtaler) vil være felles for alle eierne. SELSKAPSFORMER Oversikten nedenfor viser hvordan kommunen kan velge å organisere sin egen virksomhet. Organiseringen øverst gjelder kommunen som «eneeier», mens organiseringen nederst omfatter flere kommuner eller eiere. Figur 2 Kommunal virksomhetsorganisering Kilde: Agendum strategi og ledelse AS (redigert) Aksjeselskapsformen kan anses godt tilpasset for virksomheter som opererer i et marked med risiko- og konkurranseeksponering. Selskapsformen er dessuten lovkrav /anbefaling for arbeidsmarkedsbedrifter. IKS-formen kan anses godt tilpasset for virksomheter som håndterer kommunale oppgaver i egenregi for eierne (deltakerne), og der det ellers ikke er aktuelt med fortjeneste/utbytte. Hå kommune har to kommunale foretak, Jæren Everk og Sirevåg Havn. Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt, og er formelt sett utenfor rekkevidden av selskapskontroll iht. lovreglene. Ved kommunale foretak vil kontrollutvalget ha samme ansvar og myndighet som overfor andre deler av kommunens egen forvaltning. Hele kommunestyret utgjør eierorganet for kommunale foretak. Foretakenes styrer er følgelig direkte underordnet kommunestyret. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

14 Enkelte kommuner har sett det hensiktsmessig å rendyrke «eierrollen» overfor sine kommunale foretak. De har derfor utarbeidet eierstrategier for disse som et ledd i profesjonaliseringen av sin eierrolle. Hå kommune arbeider med spesifikk eierstrategi for Jæren Everk KF. Hå er med i en rekke samarbeid, foreninger og stiftelser. Foreninger og stiftelser er selveide og eierstyring kan i prinsippet ikke foretas. Kommunen er med i tre stiftelser. Det er ikke her vedtektsført muligheter for innsyn. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen skal ha andre organer enn styre og daglig leder, jf. stiftelseslovens 36. Her står det bl.a. at disse organene kan få tildelt myndighet til å velge/avsette styremedlemmer, føre tilsyn eller beslutte gransking av stiftelsen. I det videre tar vi for oss aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Det er særlig for disse selskapsformene at eierstyring er aktuelt. Kommunen har eierinteresser i fire aksjeselskaper og tre interkommunale selskaper. Oversikt over disse selskapene er tatt med foran i punkt 2.1. GENERELLE (OVERORD NEDE) EIERS TRATEGIER Generelle eierstrategier kan være egne utarbeidede eierstrategier, men hvor det gjerne er tatt utgangspunkt i statens eierstrategier, etter hvert også med innslag fra KS Eierforum 1 sine anbefalinger. I de generelle eierstrategier vil kommunene kunne ha utarbeidet nærmere bestemmelser om hvem som kan sitte i styrende organer for selskaper (selskapenes styrer), krav til styrets arbeid, generelle mål- og resultatkrav til kommunens selskaper, vurdering av om kommunen skal gå inn som eier i andre selskaper eller selge seg ut av selskaper. Hå kommune vil i sin eierskapsmelding legge seg på de samme overordnede eierstrategier som er utviklet i den interkommunale eierskapsgruppen. Disse eierstrategiene er utviklet av Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner, hvor det det ble tatt utgangspunkt i statens eierstrategier 2. Samarbeidet er formalisert gjennom en administrativ regional eierskapsgruppe som ble opprettet i Eierskapsgruppen er siden utvidet, og består nå av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Gjesdal og Hå, samt Rogaland fylkeskommune. Hå kommune har vært medlem i den interkommunale eierskapsgruppen siden sommeren Rådmannen har et løpende samarbeid med rådmennene i de øvrige eierkommunene i eierskapsgruppen, hvor blant annet spørsmål angående eierskap og eventuelt eierskapsgruppen blir diskutert. Administrasjonen deltar i eierskapsgruppen og samarbeider med de andre gruppemedlemmene. Internt i kommunen har rådmannen og administrasjonen et løpende samarbeid om eierskapsspørsmålene. Det er ikke faste, avtalte 1 KS Eierforum kom med sin anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper første gang i Siste versjon er fra Overordnede eierstrategier er felles for deltakerne i eierskapsgruppen, men det kan være enkelte mindre ulikheter. 3 Det er ikke utarbeidet noe mandat eller retningslinjer for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens saker er felles. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

15 eierskapsmøter. Samarbeidet legger til rette for en koordinert eieroppfølging av selskaper med flere eiere, og bidrar til kompetanseoverføring knyttet til prinsipper og retningslinjer for deltakernes eierstyring. Den administrative eierskapsgruppen utarbeider også forslag til felles eierstrategier for selskap som kommunene og fylket eier sammen. Forslagene utarbeides i samråd med selskapene. Spesifikke eierstrategier er utarbeidet for Lyse Energi AS (vedtatt i kommunestyret ), IVAR IKS (vedtatt i kommunestyret ) og Rogaland Revisjon IKS (vedtatt i kommunestyret ). Disse eierstrategiene er felles for de kommunale eierne. Overordnede eierstrategier i den interkommunale eierskapsgruppen Tabell 3 Overordnede eierstrategier den interkommunale eierskapsgruppen Krav rettet mot eier 1. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap. 2. Før en mulig selskapsdannelse skal det analyseres hva eier ønsker oppnådd ved å opprette et selskap fremfor en mer tradisjonell etatsorganisering. Tilsvarende analyse bør gjøres ved utarbeiding av eierstrategi. 3. Eier skal fremme sine interesser gjennom generalforsamling og representantskap. 4. Eier gir klare mål for selskapet. Styret er ansvarlig for realisering av målene. 5. Eiermelding utarbeides om kommunens samlede eierskap. 6. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart. Krav rettet mot selskapet 7. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar. 8. Eierne skal likebehandles. 9. Selskapets åpningsbalanse skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. 10. Styret skal, overfor daglig leder, på uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle med henhold til service, kontroll, strategi og ressurssituasjon. Merknad: De overordnede eierstrategier er nærmere utdypet i kommunenes eierskapsmelding. Overordnede eierstrategier er gjeldende for kommunenes eierrepresentanter og styrerepresentanter, som forutsettes å være kjent med disse. Våre vurderinger av kommunens overordnede eierstrategier Kommunen har ikke utarbeidet overordnede eierstrategier, men dette vil gjøres i forbindelse med eierskapsmeldingen som legges frem politisk høsten En vil her legges seg på de samme overordnede eierstrategier som de andre kommunene i eierskapsgruppen. Eierstrategiene som er utviklet i den interkommunale eierskapsgruppen anses å være allmenngyldige. Spesifikke eierstrategier er utarbeidet for tre av kommunens selskaper. Av de resterende selskapene kommunen har eierandeler i er det mest sannsynlig kun av interesse for kommunen å utvikle spesifikke eierstrategier for Jæren Industripartner AS. Et slikt arbeid vil omfatte alle eierne. Kommunen arbeider med spesifikk eierstrategi for det kommunale foretaket Jæren Everk KF. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

16 REGLER FOR EIERS TYRINGEN Regler for eierstyringen gjelder hvordan de politisk valgte representantene i eierorganet skaffer råd og avklaring i forkant av møter i eierorganene. Det omfatter også rapportering av eierstyringen. Kommunen har ikke skriftlige regler for eierstyringen. Slike regler vil bli laget i forbindelse med eierskapsmeldingen. Kommunen har ikke utarbeidet skriftlige regler for eierstyringen. Vi tar nedenfor med hvilke regler for eierstyringen som er utarbeidet av kommunene i den interkommunale eierskapsgruppen (og som Hå sannsynligvis vil legge seg på). Kjøreregler - arbeidsformer for politisk og administrativ utøvelse av eierstyring. I eierskapsmeldingen til den interkommunale eierskapsgruppen presiseres rollene til eierorganer og styrene. De valgte eierrepresentantene skal ivareta kommunens interesser gjennom en aktiv deltakelse i selskapenes eierorgan. I styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med styreinstruks. Nærmere regler for eierstyringen: I de tilfeller hvor det er mer enn én representant valgt av kommunestyret, skal det utpekes en fraksjonsleder som har særlig ansvar for koordinering i forkant av eiermøter i selskapet. I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning kan kommunestyret og/eller formannskapet instruere eierrepresentantene. Enkeltsaker av uvanlig art eller stor strategisk betydning, og saker hvor vedtekter/selskapsavtalen eller lovreglene krever det, vil dermed fremmes til kommunestyret og/eller formannskapet i forkant av behandling i eierorganet. På denne måten vil det avklares på forhånd hva som er kommunens standpunkt i disse sakene. Sakene skal deretter behandles av eierne ved møter i eierorganet. Vedtak i sakene må gjøres på de formelle lovmessige eiermøtene (generalforsamlingen/representantskapet). Det kan til tider avholdes andre eiermøter for selskapene. Andre eiermøter avholdes gjerne med tanke på en nærmere diskusjon av (enkelt)saker av prinsipiell eller av stor betydning. Vedtakene som binder selskapene må imidlertid gjøres i det lovmessige eierorganet. Rapportering og utvikling av eierstrategien Det skal avholdes et årlig kommunestyremøte hvor rapportering fra de viktigste selskapene skal samles og kommunens eierstrategi drøftes samlet. Eventuelle endringer i strategi og/eller tiltak i forhold til enkelte selskaper skal behandles i dette møtet. Kommunens samlede eierstrategi utformes og følges opp av kommunestyret. Årsrapport og årsregnskap fra selskapene legges frem for kommunestyret. SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

17 Ett av kommunestyrets møter forbeholdes eierstyring. Her vektlegges følgende punkter: o utviklingen i selskapene generelt og i forhold til utvalgte nøkkeltall o risiko og fremtidsutsikter o behov og ønsker om mulige endringer og tiltak Hå har prøvd seg med halvårlig møte for de interkommunale selskapene slik at de kunne presentere seg i kommunestyret. Det viste seg å være liten interesse hos selskapene. EIERS KAPSSAKER I FORMANNSKAPET/KOMMUNESTYRET I H Å KOMMUNE I vedlegg er det en oversikt over saker angående eierskapsforvaltning som har vært presentert i formannskapet og kommunestyret i kommunen Tabellen viser henholdsvis 32 og 36 saker i formannskapet og kommunestyret, og gir uttrykk for at det legges frem saker når det er viktige endringer på gang. Vedlegget inneholder i tillegg en tabell som gir oversikt over alle selskapskontroller som er utført av selskaper kommunen har eierinteresser i siden Oversikten over utførte selskapskontroller viser at alle selskapskontrollene er forankret i kommunestyret. RUTINER FOR EIERS TYRI NGEN (RA PPORTERING OG A RKI VERING MV.) Rutiner for eierstyringen gjelder hvordan arbeidsfordelingen mellom eierorganer (generalforsamlingen, representantskapet og andre eierorgan) og kommunens administrasjon/rådmannen er lagt opp. Rapportering skal skje fra kommunens representanter i eierorganene til kommunestyret. Årlig rapportering for det enkelte selskap går til nærmeste organ, formannskapet eller kommunestyret. Kommunen har et hefte med oversikt over representanter i styrer, råd og utvalg for perioden I oversikten kan en finne opplysninger om eierrepresentanter i kommunens aksje- og interkommunale selskaper. En finner derimot ikke opplysninger om kommunens styrerepresentanter i disse selskapene. I de tilfellene hvor det har skjedd endringer i etterkant av vedtaket eksempelvis eierrepresentant for IVAR IKS er ikke oversikten oppdatert. Oversikten er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Selskapsnoten i årsregnskapet 2012 som viser oversikt over kommunes aksjer og andeler per , inneholder enkelte mangler. Ett selskap Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS er ikke inkludert i noten, og det er oppgitt feil andel for ett selskap. I praksis er det kommunens eierrepresentant som mottar innkallinger og protokoller vedrørende eiermøter, dvs. at kommunen ofte ikke mottar dem i det hele tatt. Det som mottas av kommunen når det gjelder årsberetninger, årsregnskaper, årsbudsjetter, økonomiplaner o.l., skal lagres i kommunens arkiv, samlet under hvert selskap. Do- SELSKAPSKONTROLL HÅ EIERSKAPSFORVALTNING

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND

SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND SELSKAPSKONTROLL AV INTERKOMMUNALT ARKIV ROGALAND JANUAR 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen i eierkommunene.

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon Revisor AS Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS Bilde er fra Preikestolen som ligger i Forsand kommune Kilde: http://www.lysefjordeninfo.no/no/preikestolen2.jpg

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge, og det er

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00

Side 1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 23.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2015 2015-227/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen

Detaljer

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune

Eierskapsmelding 12.04.2010. Aurskog-Høland kommune Eierskapsmelding 12.04.2010 Aurskog-Høland kommune Vedtatt av Aurskog-Høland kommunestyre 3. mai 2010 sak nr. 25/2010 2 1. Innledning Kommunene har stor frihet til å organisere tjenestene slik det er hensiktsmessig,

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Kom Rev. Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Kom Rev Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer