EIERSKAPSFORVALTNING RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKAPSFORVALTNING RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2013"

Transkript

1 EIERSKAPSFORVALTNING RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2013

2

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i Randaberg kommune. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og høringsuttalelser 2. Hovedrapporten med innledning, faktabeskrivelse med vurderinger og anbefalinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Høringsuttalelser... 7 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Kontrollkriterier og metode Faktabeskrivelse og vurderinger Oversikt over de enkelte selskaper Randaberg kommunes eierskapsmelding Eierrepresentantene og deres oppfølging av selskaper Vedlegg SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

4 SAMMENDRAG Formålet med eierskapskontrollen er å se på hvordan kommunens eierinteresser i selskaper utøves, og om utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det ses på hvordan eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges opp rent praktisk. Arbeidsmetodene har bestått av en kombinasjon av intervjuer, spørreskjemaer og gjennomgang av dokumenter. Randaberg kommune har eierandeler i totalt 18 selskaper. Av disse er 11 aksjeselskaper og 7 interkommunale selskaper. Dette er bl.a. Lyse Energi AS, Ranso AS, Stavangerregionen Havn IKS, IVAR IKS og Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS. Kommunen har eierandeler i alle toneangivende selskaper i distriktet, men deres eierandeler eller innflytelse er begrenset isolert sett. I tillegg er kommunen med i en rekke samarbeid, foreninger og stiftelser. Randaberg kommunes eierskapsmelding er fra 2008 og består av to deler: Del I presenterer de ulike selskapsformene som kommunen kan ta i bruk og kommunens vedtatte prinsipper i eierstyringen av selskapene. Del II presenterer de enkelte selskapene i konsernstrukturen. Kommunens eierskapsmelding er ikke endret siden Dette medfører at del II som omhandler informasjon om selskapene, ikke er oppdatert. Vi anbefaler at kommunen oppdaterer eierskapsmeldingen slik at opplysningene om selskapene er riktige og gjeldende. Randaberg kommune har utarbeidet overordnede eierstrategier. Disse eierstrategiene er utviklet sammen med de tre nabokommunene på Nord-Jæren, og hvor det ble tatt utgangspunkt i statens eierstrategier. Vi anbefaler kommunen også å vurdere å innarbeide KS anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper i de overordnede eierstrategier. Spesifikke eierstrategier er foreløpig kun utarbeidet for Lyse Energi AS, IVAR IKS, og Rogaland Revisjon IKS. Kommunen er, sammen med Sola, i gang med utarbeidelse av eierstrategi for Ranso AS. Vi anbefaler kommunen å arbeide videre med utvikling av spesifikke eierstrategier for flere av kommunens selskaper. Et slikt arbeid vil imidlertid omfatte alle eierne, og initiativet vil gjerne komme fra de største eierne. Ifølge kommunens eierskapsmelding skal det gjennomføres et årlig kommunestyremøte som forbeholdes eierstyring. Dette er ikke blitt praktisert av kommunen. De selskapene som kommunen har vesentlige eierinteresser i, orienterer om seg selv i kommunestyret enten ved eierrepresentanten eller ved en i selskapet. SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

5 Det foreligger et forslag i kommunen om å ha en egen side på kommunens nettsider hvor nyheter om kommunens selskaper presenteres. I tillegg skal en her kunne finne lenke til selskapenes nettsider og årsregnskap. Vi anbefaler at forslaget settes ut i praksis slik at informasjon om selskapene kommunen har eierandeler i, blir lett tilgjengelig og kjent for kommunen og offentligheten. Vi har tatt ut en oversikt over saker angående eierskapsforvaltning som har vært presentert i formannskapet og kommunestyret de tre siste årene. Dette fremkommer av vedlegg til rapporten. Oversikten gir uttrykk for at det er praksis i kommunen å legge frem politiske saker ved viktige endringer, og på den måten skape forankring i formannskapet/kommunestyret. Kommunen har oversikt over sine styrerepresentanter i selskapene. Det er imidlertid ingen fullstendig oversikt over kommunens selskaper. Dette gjelder også eierrepresentantene. Selskapsnoten i kommunens årsregnskap per er ikke oppdatert. Vi anbefaler kommunen å oppdatere selskapsnoten og til enhver tid ha oversikt over kommunens selskaper og eierrepresentanter. Kommunen kan også vurdere å inkludere oversikt over styre- og eierrepresentanter i eierskapsmeldingen og på kommunens nettsider. På den måten gjøres dette kjent og en tydeliggjør den viktige rolleforskjellen mellom styre- og eierrepresentant. Kommunen arkiverer ikke innkallinger og referater (eierskapsprotokoller) per selskap, og har ingen klare rutiner for hva som skal arkiveres om selskapene. Vi anbefaler kommunen å utarbeide skriftlige rutiner for arkivering av selskapsinformasjon. Kommunen har i forbindelse med de to siste valgperiodene satt bort folkevalgtopplæringen. Ordningen med opplæring av folkevalgte i kommunen gir liten informasjon om eierstyring og selskapsledelse. Det er viktig at de folkevalgte får innsikt i ulike roller man innehar, både som folkevalgt og som styremedlem og eierrepresentant. Ordningen bør være obligatorisk for kommunens eierrepresentanter og styremedlemmer. Vi har ikke tilstrekkelig kjennskap til hvordan kommunens eierskapsmelding er forankret i opplæringen, men anbefaler at eierskapsmeldingen gjennomgås ikke bare deles ut. Vi har inntrykk av at eierrepresentantens oppfølging av selskapet avhenger av selskapets størrelse og viktighet for kommunen og dernest størrelsen på kommunens eierandel. Manglene kjennskap til kommunens prinsipper for godt eierskap og om nevnte prinsipper praktiseres av kommunen eller selskapet, kan tyde på svikt i rutiner for opplæring av folkevalgte. SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

6 Våre anbefalinger til kommunen oppsummeres under. Oppdatere eierskapsmeldingen slik at opplysningene om selskapene er korrekte. Gjennomgå kommunens eierskapsmelding som en del av den obligatoriske folkevalgtopplæringen. Vurdere å innarbeide anbefalinger fra KS Eierforum i eierskapsmeldingen. Sette i verk forslaget om å ha en egen side på kommunens nettsider hvor nyheter om og linker til kommunens selskaper blir presentert. Kommunens eierskapsmelding og oversikt over styre- og eierrepresentanter kan også presenteres her. Arbeide videre med utvikling av spesifikke eierstrategier for flere av kommunens selskaper. Dette er et arbeid som normalt vil involvere alle eierne. Oppdatere selskapsnoten i årsregnskapet slik at opplysningene om selskapene er korrekte. Utarbeide skriftlige rutiner for arkivering av selskapsinformasjon. SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

7 Vi mottok kommunens kommentarer HØRINGSUTTALELSER Rådmannen ser nytte i denne rapporten, og vil legge den til grunn for videreutvikling av eierskapsarbeidet i Randaberg kommune. Rapporten peker på flere områder der vi kan gjøre en bedre jobb i forhold til eierskapsforvaltning. Rådmannen er ikke uenig i situasjonsbeskrivelsen i rapporten, og mener at rapporten i seg selv gir en nyttig oversikt for oss, og er et godt grunnlag for en bedre eiersapsforvaltning. Til de konkrete anbefalingene har rådmannen disse kommentarene: Oppdater eierskapsmeldingen slik at opplysningene om selskapene er korrekte. Gjennomgå kommunene eierskapsmelding som en del at den obligatoriske folkevalgtopplæringen. Vurdere å innarbeide anbefalinger fra KS eierforum i eierskapsmeldingen. o Oppdatering av del to av eierskapsmeldingen som inneholder opplysninger om de enkelte selskap, er hovedsakelig tenkt ivaretatt gjennom internett-siden med eierskapsinformasjon som neste punkt handler om. o Rådmannen ser nytten av at eierskapsmeldingen blir en del av den obligatoriske folkevalgtopplæringen, og vil ta initiativ til dette. o Den administrative eierskapsgruppen har vurdert KS eierforum sine anbefalinger, og mener at disse i stor grad er tatt vare på i de siste eierskapsmeldingene som gruppen har utarbeidet. På enkelte punkt har eierskapsgruppen vært uenig med anbefalingene, og har derfor ikke lagt disse til grunn (for eksempel anbefalingen om at kommunestyrene selv bør fastsette og utbetale godtgjørelse til representantskapene i IKS er). Sette i verk forslaget om å ha en egen side på kommunens nettsider hvor nyheter om og linker til kommunens selskaper blir presentert. Kommunens eierskapsmelding og oversikt over styre- og eierrepresentanter kan også presenteres her. o Vil bli gjort Arbeide videre med utvikling av spesifikke eierstrategier for flere av kommunens selskaper. Dette er arbeid som normalt vil involvere alle eierne. o Randaberg og Sola kommuner startet våren 2013 et arbeid for å oppdatere eierstrategien for Ranso AS. Arbeidet blir ferdig til politisk behandling i høst. o For andre eierstrategier er vi avhengige av den administrative eiersskapsgruppen og hvilke selskaper gruppen prioriterer og hvor mye ressurser kommunene velger å legge ned i arbeidsgruppen. Oppdatere selskapsnoten i årsregnskapet sli k at opplysningene om selskapene er korrekte. Utarbeide skriftlige rutiner for arkivering av selskapsinformasjon. o Selskapsnoten vil bli oppdatert o Randaberg kommunes arkivplan blir kontinuerlig oppdatert/revidert. Selskapsinformasjon vil bli et eget element i arkivplanen. SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

8 RAPPORTEN SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

9 Formålet med eierskapskontrollen er å se på hvordan kommunens eierinteresser i selskaper utøves, og om utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det ses på hvordan eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges opp rent praktisk. Det fremgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Har kommunen etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper)? Har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for eierskapsoppfølgingen? o Herunder føringer og rapporteringer mellom kommunestyret og eierrepresentantene. Forvaltes kommunens eierskap i tråd med de etablerte rutiner? Bakgrunnen for selskapskontrollen er kommunens plan for selskapskontroll som prioriterer en obligatorisk eierskapskontroll. Slik eierskapskontroll følger av kommunelovens Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og som vi bruker for å vurdere funnene i våre undersøkelser. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. Ved denne eierskapskontrollen er det tatt utgangspunkt i følgende kilder: Kommunens saker og vedtak om eierskap og eierstrategier, herunder o Kommunens eierskapsmelding o Motiver for eierskap, prinsipper for godt eierskap og kjøreregler for eierstyring (dette fremkommer av kommunens eierskapsmelding) KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper Metodisk er det benyttet intervjuer, spørreskjemaer og dokumentgransking. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare kontrollens formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

10 SELSKAPER DER KOMMUNEN HA R EIE RA NDELER 2012/2013 Tabell 1 Oversikt over selskaper hvor Randaberg kommune har eierandeler Selskap Eierandel Aksjeselskap Lyse Energi AS 3,279 % Randaberg og Rennesøy bygdeblad AS 34 % Ranso AS 50 % Allservice AS 1,35 % Attende AS Landsbykonferansen i Randaberg AS 16,67 % Nord Jæren Bompengeselskap AS 16,67 % Gastronomisk institutt AS Filmkraft AS 5 % Måltidets hus AS Greater Stavanger Economic Development Interkommunale selskaper Stavangerregionen havn IKS 1,36 % IVAR IKS 3,34 % Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS 3,8 % Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS 4,99 % Multihallen og Storhallen IKS 5,1 % Sørmarka flerbrukshall IKS 4,02 % Rogaland Revisjon IKS 2,59 % Randaberg kommune har eierandeler i totalt 18 selskaper. Av disse er 11 aksjeselskaper og 7 interkommunale selskaper. I tillegg er kommunen med i en rekke interkommunale samarbeid, foreninger og stiftelser. For oversikt, vises det til vedlegg. Tabellen viser at kommunen har eierandeler i alle toneangivende selskap i distriktet, men at deres eierandel eller innflytelse er begrenset isolert sett. Rapporten dreier seg i hovedsak om aksjeselskap og interkommunale selskap kommunen har eierandeler i, og eierrepresentantenes oppfølging av selskapene. Lyse Energi AS har bl.a. som formål 1 å skape verdier for kundene, eierne og samfunnet, samt å sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning til selskapets kunder. Lyse er eid av 16 kommuner i Rogaland, hvor Randaberg har en eierandel på 3,279 %. Randaberg kommune eier 34 % av aksjene i Randaberg og Rennesøy bygdeblad AS. Selskapets formål er å utgi en lokalavis for Randaberg og Rennesøy kommuner med tilhørende virksomheter. Formålet med Ranso AS er å skape varige arbeidsplasser tilpasset yrkeshemmede i Randaberg og Sola kommune, som ikke uten videre kan nyttiggjøre 1 3 Selskapets formål i Lyse Energi AS vedtekter. SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

11 seg andre arbeidstilbud. Grunnlaget for sysselsettingen skal basere seg på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære marked. Sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos de yrkeshemmede. Randaberg kommune og Sola kommune eier 50 % hver. IVAR IKS eies av 12 kommuner i Sør-Rogaland, hvorav Randaberg har en eierandel på 3,34 %. IVAR IKS har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps-, og renovasjonstjenester. Randaberg kommune eier 3,8 % av Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. Selskapets formål er å dekke alle kommunens plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens krav til kommunene. I vedlegg er det en oversikt over aksjeselskaper og interkommunale selskaper kommunen har eierandeler i, med opplysninger om eierrepresentant, driftsinntekt 2012 (2011 for enkelte selskap), balanseverdi per og andel. GENERELT OM KOMMUNENS EIERSKAPS MELDING Eierstyring innebærer at eier av selskapet fokuserer på rollen som (offentlig) eier, og betydningen av å utøve en aktiv og langsiktig eierstrategi. Ved å sette klare mål for hensikten med eierskapet, gis styret tydelige styringssignaler. Aktiv og langsiktig eierstyring, med klart uttrykte forventninger om resultatoppnåelse og ambisjoner, krever at kommunen har definerte prinsipper for godt eierskap. I kommuner handler god eierstyring om å klargjøre rolledelingen mellom administrasjonen og de folkevalgte (som representerer eierne/skattebetalerne). Figur 1 Randaberg kommune Oppbygging av eierskapsmeldingen Eierskapsmelding Presentasjon selskaper Motiver for eierskap Prinsipper for godt eierskap Regler og rutiner for eierstyring SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

12 Randaberg kommune har utarbeidet eierskapsmelding som er vedtatt i kommunestyret Eierskapsmeldingen består av to deler: Del I presenterer de ulike selskapsformene som kommunen kan ta i bruk, og kommunens vedtatte prinsipper i eierstyringen av selskapene. Del II presenterer de enkelte selskapene i konsernstrukturen. Del I har med motiver for eierskap, prinsipper for godt eierskap (overordnede eierstrategier) og regler og rutiner for eierstyringen (kjøreregler). Kjøreregler tar for seg rolleavklaringer, utøvelse av eierstyringen samt rapportering og drøfting av eierstrategien i kommunestyrets eiermøte. Våre vurderinger av kommunens eierskapsmelding Vi har ingen anmerkninger til selve innholdet i eierskapsmeldingen. Dette er i tråd med KS Eierforum sine anbefalinger om eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen er imidlertid ikke endret siden den ble vedtatt i Dette innebærer at del II, som omhandler informasjon om selskapene, ikke er oppdatert. Nye selskaper er ikke inkludert, oppløste selskaper er ikke tatt ut, feil eierandel, feil selskapsnavn, osv. Vi anbefaler kommunen å oppdatere eierskapsmeldingen slik at opplysningene om selskapene er riktige og gjeldende. KOMMUNENS FORMÅ L MED SELSKAPENE De fleste selskapsdannelser på Nord-Jæren er et resultat av en fellessatsing. Etableringen av Lyse Energi AS og IVAS IKS skjedde på bakgrunn av initiativ fra mange kommuner, mens Ranso AS og Landsbykonferansen i Randaberg AS ble etablert på eget initiativ. Eierskapsmeldingen tar for seg fem ulike motiver for selskapsdannelse. Tabell 2 Motiver for selskapsdannelse - kommunens eierskapsmelding Motiver for eierskap (kommunale selskaper): finansielt motivert (økonomisk utbytte) politisk motivert (posisjonere kommunen/regionen) effektivisering av tjenesteproduksjonen (fellesløsninger) samfunnsøkonomisk motivert (samfunnsøkonomiske resultater) regionalpolitisk motivert (posisjonere kommunen/regionen og utløse statlige midler) Ofte vil det ligge flere motiver til grunn for at kommunen etablerer et foretak eller selskap, eller går inn som medeier eller deltaker sammen med andre. Kommunen har per i dag ingen eierandeler i selskaper som er rent finansielt motivert. Eierandeler i Lyse Energi AS kan kategoriseres som både finansielt- og samfunnsøkonomisk motivert. Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over motiver for selskapsdannelse og begrunnelse for valg av selskapsform. Alle selskapene kommunen har eierandeler i, har flere eiere. Selskapenes formål (formålsparagrafer i vedtekter/selskapsavtaler) vil være felles for alle eierne. SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

13 SELSKAPSFORMER Oversikten nedenfor viser hvordan kommunen kan velge å organisere sin egen virksomhet. Organiseringen øverst gjelder kommunen som «eneeier», mens organiseringen nederst omfatter flere kommuner eller eiere. Figur 2 Kommunal virksomhetsorganisering Kilde: Agendum strategi og ledelse AS Aksjeselskapsformen kan anses godt tilpasset for virksomheter som opererer i et marked med risiko- og konkurranseeksponering. Selskapsformen er dessuten lovkrav /anbefaling for arbeidsmarkedsbedrifter og for bompengeselskaper. IKS-formen kan anses godt tilpasset for virksomheter som håndterer kommunale oppgaver i egenregi for eierne (deltakerne), og der det ellers ikke er aktuelt med fortjeneste/utbytte. Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt, og er formelt sett utenfor rekkevidden av selskapskontroll iht. lovreglene. Kommunale foretak er ikke anvendt i Randaberg kommune. De fleste av selskapene kommunen har eierinteresser i, er aksjeselskaper (11 selskaper). Kommunen har også eierandeler i syv interkommunale selskaper. En oversikt over disse selskapene er tatt med i punkt 2.1. Randaberg er med i en rekke samarbeid, foreninger og stiftelser. Foreninger og stiftelser er selveide og eierstyring kan i prinsippet ikke foretas. Kommunen er med i tre stiftelser. Det er ikke her vedtektsført muligheter for innsyn. Administrasjonen har ikke SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

14 opplevd behov for slik innsyn. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen skal ha andre organer enn styre og daglig leder. 2 I det videre tar vi kun for oss aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Det er særlig for disse selskapene at eierstyring er aktuelt. GENERELLE (OVERORD NEDE) EIERS TRATEGIER Generelle eierstrategier kan være egne utarbeidede eierstrategier, men hvor det gjerne er tatt utgangspunkt i statens eierstrategier, etter hvert også med innslag fra KS Eierforum 3 sine anbefalinger. I de generelle eierstrategier vil kommunene kunne ha utarbeidet nærmere bestemmelser om hvem som kan sitte i styrende organer for selskaper (selskapenes styrer), krav til styrets arbeid, generelle mål- og resultatkrav til kommunens selskaper, vurdering av om kommunen skal gå inn som eier i andre selskaper eller selge seg ut av selskaper. Randaberg kommune har utarbeidet overordnede eierstrategier. Disse eierstrategiene er utviklet sammen 4 med de tre kommunene på Nord-Jæren, og hvor det ble tatt utgangspunkt i statens eierstrategier. Samarbeidet er formalisert gjennom en administrativ regional eierskapsgruppe. 5 Eierskapsgruppen er siden utvidet, og består nå av kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Time, Klepp, Gjesdal og Hå, samt Rogaland fylkeskommune. Rådmannen har et løpende samarbeid med administrasjonen/rådmennene i de øvrige eierkommunene i eierskapsgruppen. Det er ikke faste, avtalte eierskapsmøter. Samarbeidet legger til rette for en koordinert eieroppfølging av selskap med flere eiere, og bidrar til kompetanseoverføring knyttet til prinsipper og retningslinjer for deltakernes eierstyring. Den administrative eierskapsgruppen utarbeider også forslag til felles eierstrategier for selskap som kommunene og fylket eier sammen. Forslagene utarbeides i samråd med selskapene. Spesifikke eierstrategier er foreløpig kun utarbeidet for Lyse Energi AS (vedtatt i kommunestyret ), IVAR IKS (vedtatt i kommunestyret ) og Rogaland Revisjon IKS (kommunestyret 4. oktober 2012 i KST- sak 85/12). Disse eierstrategiene er felles for de kommunale eierne. Kommunen er, sammen med Sola, i gang med arbeidet med utarbeidelse av eierstrategi for Ranso AS. På dette området er mye styrt fra ordførernivå, mens rådmannsnivået er lite involvert. Kommunen bruker her malen som ble brukt til utarbeidelse av eierstrategi for Lyse Energi AS. Utfordringen blir å korte ned slik at strategien blir konkret og tilpasset Ranso AS. 2 Jf. Lov om stiftelser 36 3 KS Eierforum kom med sin anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper første gang i Siste versjon er fra Overordnede eierstrategier er felles for deltakerne i eierskapsgruppen, men det kan være enkelte mindre ulikheter. 5 Det er ikke utarbeidet noe mandat eller retningslinjer for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens saker er felles. SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

15 Randaberg kommunes overordnede eierstrategier Tabell 3 Overordnede eierstrategier Randberg kommunes eierskapsmelding Krav rettet mot eier 1. Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierskap. 2. Før en mulig selskapsdannelse skal det analyseres hva eier ønsker oppnådd ved å opprette et selskap fremfor en mer tradisjonell etatsorganisering. Tilsvarende analyse bør gjøres ved utarbeiding av eierstrategi. 3. Eier skal fremme sine interesser gjennom generalforsamling og representantskap. 4. Eier gir klare mål for selskapet. Styret er ansvarlig for realisering av målene. 5. Eiermelding utarbeides om kommunens samlede eierskap. 6. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart. Krav rettet mot selskapet 7. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar. 8. Eierne skal likebehandles. 9. Selskapets åpningsbalanse skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. 10. Styret skal, overfor daglig leder, på uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle med henhold til service, kontroll, strategi og ressurssituasjon. Merknad: De overordnede eierstrategier er nærmere utdypet i kommunens eierskapsmelding. Overordnede eierstrategier er gjeldende for kommunens eierrepresentanter og styrerepresentanter, som forutsettes å være kjent med disse. Eierskapsmelding med overordnede eierstrategier er vedtatt i kommunestyret. På denne måten er eierstrategiene gjort kjent for hele det politiske miljø. Våre vurderinger av kommunens overordnede eierstrategier Kommunens overordnede eierstrategier er ikke spesielt meddelt selskapene. Det tenkes her på de eierstrategier som gjelder selskapene (krav rettet mot selskaper). Eierstrategiene må imidlertid anses å være allmenngyldige. Spesifikke eierstrategier er foreløpig kun utarbeidet for tre av selskapene, mens en fjerde er under utvikling. Vi anbefaler kommunen å arbeide videre med utvikling av spesifikke eierstrategier for flere selskaper. Et slikt arbeid vil imidlertid omfatte alle eierne og hvor initiativet gjerne kommer fra de største eierne. Vi anbefaler ellers kommunen å vurdere å innarbeide KS anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper i de overordnede eierstrategier. REGLER FOR EIERS TYRINGEN Regler for eierstyringen gjelder hvordan de politisk valgte representantene i eierorganet skaffer råd og avklaring i forkant av møter i eierorganene. Det omfatter også rapportering av eierstyringen. Kjøreregler - arbeidsformer for politisk og administrativ utøvelse av eierstyring. I kommunens eierskapsmelding presiseres rollene til eierorganer og styrene. De valgte eierrepresentantene skal ivareta kommunens interesser gjennom en aktiv deltakelse i SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

16 selskapenes eierorgan. I styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med styreinstruks. Nærmere regler for eierstyringen: I de tilfeller hvor det er mer enn én representant valgt av kommunestyret, skal det utpekes en fraksjonsleder som har særlig ansvar for koordinering i forkant av eiermøter i selskapet. I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning kan kommunestyret og/ eller formannskapet instruere representantene. Enkeltsaker av uvanlig art eller stor strategisk betydning, og saker hvor vedtekter/selskapsavtalen eller lovreglene krever det, vil dermed gjerne fremmes til kommunestyret og/eller formannskapet i forkant av behandling i eierorganet. På denne måten vil det avklares på forhånd hva som er eiers standpunkt i disse sakene. Sakene skal deretter behandles av eierne ved møter i eierorganet. Vedtak i disse sakene må gjøres på de formelle eiermøter etter lovreglene (generalforsamlingen/representantskapet e.a.), og ikke ved andre eiermøter som det til tider kan bli avholdt for enkelte selskaper. Rapportering og utvikling av eierstrategien Det skal etableres rutiner for et årlig kommunestyremøte hvor rapportering fra de viktigste selskapene skal samles og kommunens eierstrategi drøftes samlet. Eventuelle endringer i strategi og/ eller tiltak i forhold til enkelte selskaper skal behandles i dette møtet. Kommunens samlede eierstrategi utformes og følges opp av kommunestyret. Årsrapport og årsregnskap fra selskapene legges frem for kommunestyret. Ett av kommunestyrets møter forbeholdes eierstyring. Her vektlegges følgende punkter: o utviklingen i selskapene generelt og i forhold til utvalgte nøkkeltall o risiko og fremtidsutsikter o behov og ønsker om mulige endringer og tiltak Det er eierrepresentantene som har kontakt med kommunestyret. Det er ikke praksis i Randaberg kommune med et årlig kommunestyremøte som forbeholdes eierstyring. Administrasjonen opplever det som for omfattende og tidkrevende hvis alle selskapene skal rapportere hvert år. De selskapene som kommunen har vesentlige eierinteresser i, orienterer om seg selv i kommunestyret enten eierrepresentanten eller en i selskapet selv. Ideen er at kommunens representant skal representere selskapet. Det har vært praksis at Ranso AS, Lyse Energi AS og IVAR IKS har presentert seg i kommunestyret en gang per valgperiode. Ifølge administrasjonen har interessen for å presentere selskapet i kommunestyret hatt en negativ utvikling. I vedlegg er det en oversikt over saker angående eierskapsforvaltning som har vært presentert i formannskapet og kommunestyret i kommunen Tabellen viser SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

17 henholdsvis 27 og 45 saker i formannskapet og kommunestyret, og gir uttrykk for at det legges frem saker når det er viktige endringer på gang. Vedlegget inneholder i tillegg en tabell som gir oversikt over alle selskapskontroller som er utført av selskaper kommunen har eierinteresser i siden Oversikten over utførte selskapskontroller viser at alle selskapskontrollene - med unntak av Interkommunalt arkiv Rogaland IKS (2013) - er forankret i kommunestyret. Våre vurderinger av regler for eierstyringen Det foreligger et forslag i kommunen om å ha en egen side på kommunens nettider hvor nyheter om kommunens selskaper presenteres. I tillegg skal en her kunne finne lenke til selskapenes nettsider og årsregnskap. Vi anbefaler at forslaget settes ut i praksis slik at informasjon om selskapene kommunen har eierandeler i blir lett tilgjengelig og kjent for kommunen og offentligheten. RUTINER FOR EIERS TYRI NGEN (RA PPORTE RING OG A RKIVERING MV.) Rutiner for eierstyringen gjelder hvordan arbeidsfordelingen mellom eierorganer (generalforsamlingen, representantskapet og andre eierorgan) og kommunens administrasjon/rådmannen er lagt opp. Rapportering skal skje fra kommunens representanter i eierorganene til kommunestyret. Årlig rapportering for det enkelte selskap går til nærmeste organ, formannskapet eller kommunestyret. Kommunen har oversikt over sine representanter i styrer i ulike selskaper for perioden , se vedlegg. Kommunen har ingen fullstendig oversikt over selskapene kommunen har eierandeler i. Dette gjelder også eierrepresentantene i de ulike selskapene. For ett selskap har revisjonen mottatt feil opplysninger fra kommunen angående hvem som er kommunens eierrepresentant. Selskapsnoten i årsregnskapet 2012 som viser oversikt over kommunes aksjer og andeler per , inneholder en del feil. Dette gjelder selskapsnavn og eierandeler for fire selskaper. I tillegg er to av selskapene Sørmarka Flerbrukshall IKS og Filmkraft AS ikke inkludert i noten, mens Sola Terminalbygg AS ikke er tatt ut av noten. I praksis er det ofte styreleder som mottar papirene, dvs. at kommunen ofte ikke mottar dem i det hele tatt. Det som mottas av kommunen når det gjelder årsberetninger, årsregnskap, årsbudsjetter, økonomiplaner o.l., blir lagret i kommunens arkiv, men det er ikke rutiner for at det som mottas av f.eks. ordfører per post, blir skannet inn i arkivet. Våre vurderinger av rutiner for eierstyringen Vi anbefaler kommunen å oppdatere selskapsnoten og til enhver tid ha oversikt over kommunens selskaper og eierrepresentanter. Kommunen kan også vurdere å inkludere oversikten over SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

18 styre- og eierrepresentanter i eierskapsmeldingen og på kommunens nettsider. På den måten gjøres oversiktene kjent og en tydeliggjør den viktige rolleforskjellen mellom styre- og eierrepresentant. Kommunen arkiverer ikke innkallinger og referater (eierskapsprotokoller) per selskap, og har ingen klare rutiner for hva som skal arkiveres om selskapene. Vi anbefaler kommunen å utarbeide skriftlige rutiner for arkivering av selskapsinformasjon. KOMMUNENS EIERREPRESE NTANTER Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over kommunens eierrepresentanter samt vara i 2012/2013. Kommunen har ingen fullstendig oversikt over eierrepresentantene. Oversikten i vedlegget er laget ut i fra opplysninger fra administrasjonen. Kommunen har eierandeler i totalt 18 aksje- og interkommunale selskaper. Ordfører er kommunens eierrepresentant i 15 av disse. I ett tilfelle er kommunens eierrepresentant fra administrasjonen. Dette gjelder Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS. Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over eierrepresentantens deltakelse på eiermøter i 2012/2013. I spesielle saker ber ordfører rådmannen finne en person som kan følge ham, evt. oppdatere ham, eksempelvis tar ordføreren med seg kultursjefen i saker som gjelder Filmkraft AS. Administrasjonen har en oversikt over kommunens representanter i styrer i ulike selskaper/ IKS for Oversikten viser hvem som er kommunens eierrepresentant i de interkommunale selskapene, men ikke i aksjeselskapene. Når det gjelder Stavangerregionen havn IKS, er det gitt feil opplysninger om kommunens eierrepresentant i oversikten med mindre det her er utnevnt to eierrepresentanter. Vi har i vedlegg også tatt med oversikten over kommunens styrerepresentanter. Det bemerkes at styrerepresentantene iht. lovreglene skal representere selskapet og ikke eieren. Styrerepresentantene er derfor ikke spurt om eieroppfølging. OPPLÆ RING AV OG INF ORMASJON TIL FOLKEVALGTE Kommunen har i forbindelse med de to siste valgperiodene satt bort folkevalgtopplæringen. Når det gjelder eierskap, omfatter opplæringen prinsipielle forhold og enkelte tekniske sider ved selskapsoppfølgingen. Eierskapsmeldingen blir i den anledning utlevert. De to siste valgperiodene ble kurset for folkevalgte ledet av Kjell Arvid Svendsen tidligere ordfører i Karmøy kommune. På kurset ble følgende tema berørt: pre- SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

19 sentasjon av kommunen, rollen som folkevalgt, forholdet mellom politikk og administrasjon, økonomi, strategier og praktiske spørsmål. Det er politikerne som styrer ordningen. Administrasjonen har ingen oversikt over hvor mange som benyttet seg av folkevalgtopplæringstilbudet i Våre vurderinger av opplæring og informasjon til folkevalgte Ordningen med opplæring av folkevalgte i kommunen gir liten informasjon om eierstyring og selskapsledelse. Det er viktig at de folkevalgte får innsikt i ulike roller man innehar, både som folkevalgt og som styremedlem og eierrepresentant. Ordningen bør være obligatorisk for kommunens eierrepresentanter og styremedlemmer. Vi har ikke tilstrekkelig kjennskap til hvordan kommunens eierskapsmelding er forankret i opplæringen, men anbefaler at eierskapsmeldingen gjennomgås ikke bare deles ut. Det kan også tenkes en opplæring tilpasset ulike brukergrupper og avhengig av hvilket selskap den folkevalgte representerer. Kommunen kan her søke samarbeid med andre kommuner som har etablert ordninger for opplæring og informasjon om eierstyring og selskapsledelse. DE ENKELTE EIERREPRES ENTANTENES OPPFØLGING AV SELSKAPER Eierrepresentantene har besvart spørsmål om deres eieroppfølging, se tabell i vedlegg. Ordfører er kommunens eierrepresentant i 15 av de 18 selskapene kommunen har eierandeler i. I Nord-Jæren Bompengeselskap AS og Greater Stavanger er ordfører både eierrepresentant og styremedlem. Vi har svar som dekker 17 av 18 aktuelle selskaper. Rogaland Revisjon IKS er her inkludert, men vi har ikke bedt om informasjon av oss selv. 6 Tabellen under gir en oppsummering av spørsmålene (egenerklæringen) som ble stilt eierrepresentantene, og deres svar. For en oppsummering av kommunens praktisering av KS anbefalinger for godt kommunalt eierskap, viser vi til vedlegg. 6 Det har ganske nylig vært utført en selskapskontroll av Rogaland Revisjon IKS (rapport august 2011). SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

20 Tabell 4 Oppsummering egenerklæringsskjema til eierrepresentanter Spørsmål Ja Nei Vet ikke 1. Opererer virksomheten i tråd med formålet? Har virksomheten utarbeidet en selskapsstrategi? Har eierne utarbeidet spesifikke eierstrategier for virksomheten? Er innkallinger til eiermøtene tilfredsstillende? Er det noen eieroppfølging av virksomheten utenom de lovmessige eiermøtene? Har eierne definert kriterier for valg og sammensetning av styret i selskapet? Har det ved styreutnevnelsen vært brukt valgkomité og hvor habilitets- og kompetansevurderinger var inkludert? Gjøres det evalueringer av styret? Er eierrepresentanten kjent med kommunens prinsipper for godt eierskap? Er selskapet blitt gjort kjent med kommunens prinsipper for godt eierskap? Praktiseres kommunens prinsipper for godt eierskap av kommunen? Praktiseres kommunens prinsipper for godt eierskap av selskapet? Praktiseres kommunens kjøreregler ved utøvelsen av eierstyringen? 16 1 I ett tilfelle oppgir eierrepresentanten at vedkommende ikke kjenner til kommunens prinsipper for godt eierskap. To oppgir at de ikke vet om kommunens prinsipper for godt eierskap praktiseres av kommunen eller selskapet. Når det gjelder spørsmål 5, bemerkes det at de fleste av kommunens selskaper har avholdt eiermøter for generell informasjon og ellers ved behov mht. større saker. Den høye andelen nei kan tilskrives en uklar formulering av spørsmålet. Slike eiermøter avholdes gjerne med tanke på diskusjon av (enkelt)saker av prinsipiell eller av stor betydning. De formelle vedtakene må imidlertid gjøres i det lovmessige eierorganet (generalforsamlingen, representantskapet e.a.). Våre vurderinger av eierrepresentantenes oppfølging av selskaper Vi har inntrykk av at eierrepresentantens oppfølging av selskapet avhenger av selskapets størrelse og viktighet for kommunen og dernest størrelsen på kommunens eierandel. Manglene kjennskap til kommunens prinsipper for godt eierskap og om nevnte prinsipper praktiseres av kommunen eller selskapet, kan tyde på svikt i rutiner for opplæring av folkevalgte. I tre tilfeller har eierne utviklet spesifikke eierstrategier for virksomheten, ellers refereres det kun til opplysningene i eierskapsmeldingen. SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

21 VEDLEGG SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

22 Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven 77 nr. 5 og for øvrig nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kap. 6 ( 13 15). Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter: Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll, jf. forskrift om kontrollutvalg 14 første ledd. Den omfatter kontroll med forvaltningen av (fylkes-)kommunens eierinteresser, herunder å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med (fylkes-)kommunens vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll, jf. forskrift om kontrollutvalg 14 andre ledd, og er nærmere omtalt i forskrift om revisjon kap. 3 ( 6 8), jf. forskrift om kontrollutvalg kap. 5 ( 9 12) og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger, jf. forskrift om revisjon 7 første ledd. Denne selskapskontrollen omfatter den obligatoriske delen. Obligatorisk selskapskontroll kalles gjerne for eierskapskontroll. Rogaland Revisjon IKS utfører selskapskontroll på oppdrag fra kontrollutvalget i (fylkes)kommunene. Denne kontrollen er utarbeidet av revisor Therese Kristiansen under ledelse av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Bernt Mæland og revisjonsdirektør Cicel Aarrestad. Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte Kontrollkriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkelsene. Kontrollkriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I denne kontrollen er følgende kriterier anvendt: Kommunens saker og vedtak om eierskap og eierstrategier, herunder o Kommunens eierskapsmelding o Motiver for eierskap, prinsipper for godt eierskap og kjøreregler for eierstyring (dette fremkommer av kommunens eierskapsmelding) KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper Kommunens eierskapsmelding er tilgjengelig på kommunens nettsider. Anbefalingen om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper ligger på KS sine nettsider. Metodisk har vi benyttet intervjuer, spørreskjemaer og gjennomgang av dokumenter. Intervjuer er foretatt av kommunens ordfører og administrative ledelse. De enkelte eierrepresentanter er kontaktet ved spørreskjema, jf. tabeller nedenfor. Det er sett på kommunens eierskapsmelding, med overordnede eierstrategier samt regler og rutiner for eierstyringen. Selskapskontroll omfatter i prinsippet alt (fylkes)kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i andre lover enn kommuneloven (KL) samt interkommunalt samarbeid etter KL kapittel 5 og som er egne rettssubjekt. Inkludert er dermed aksjeselskaper (AS), interkommunale selskaper (IKS) og samvirkeforetak. Utenfor rekkevidden av selskapskontroll er f.eks. (fylkes)kommunale foretak (KF) organisert etter KL kapittel 11 eller interkommunalt samarbeid etter KL kapittel 5 og som ikke er eget rettssubjekt. Heller ikke stiftelser omfattes av regelverket om selskapskontroll. Vi har imidlertid sett om kommunen har vedtektsført muligheter for innsyn i stiftelser. SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

23 Selskaper som kommunen måtte eie som en del av sin finansforvaltning, vil ikke være aktuelle. Dette er kortsiktige aksjeplasseringer hvor eierstyring ikke er relevant. Formelt utøves kommunenes eierskap gjennom deres valgte representanter til selskapenes øverste organer, stort sett generalforsamlingen og representantskapet. Eierskapskontrollen skal som nevnt vurdere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Følgelig har vi spurt disse personer når det gjelder informasjon om eieroppfølgingen. Våre spørsmål var: Disse spørsmålene besvares ved avkryssing for de oppgitte alternativene (flere alternativer er mulig), og eventuelt med en kort kommentar. Spørsmål Alternativer Sv ar 1 Hvorfor er virksomheten organisert som eget selskap? 2 Hva er begrunnelsen for valg av selskapsform? Finansielt motivert tisk posisjonering Effektivisering av tjenestene Politisk styring og kontroll Forretningsvirksomhet Alternativer Samfunnsøkonomisk motivert Politisk motivert Regionalpoli- Lovkrav eller sentral anbefaling Risikobegrensninger ved økonomisk ansvar Det er flere eiere eller private eiere Annet Sv ar Kommentarer (jf. kommunens eierskapsmelding punkt 1.2) (jf. kommunens eierskapsmelding punkt 1.3) Disse spørsmålene besvares ved avkryssing for JA, NEI eller Vet ikke, og eventuelt med en kort kommentar. Spørsmål JA NEI Vet ikke Kommentarer 1 Opererer virksomheten i tråd med formålet? (formålsparagrafen i vedtektene) 2 Har virksomheten utarbeidet en selskapsstrategi? 3 Har eierne utarbeidet spesifikke eierstrategier for virksomheten? 4 Er innkallinger til eiermøtene tilfredsstillende? (saksliste, saksdokumenter, tidspunkt) 5 Er det noen eieroppfølging av virksomheten utenom de lovmessige eiermøtene? 6 Har eierne definert kriterier for valg og sammensetning av styret i selskapet? 7 Har det ved styreutnevnelsen vært brukt valgkomité og hvor habilitets- og kompetansevurderinger var inkludert? 8 Gjøres det evalueringer av styret? 9 Er eierrepresentanten kjent med fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap? 10 Er selskapet blitt gjort kjent med kommunens prinsipper for godt eierskap? (jf. kommunens eierskapsmelding punkt 1.4) (jf. kommunens eierskapsmelding punkt 1.4) SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

24 Spørsmål 11 Praktiseres kommunens prinsipper for godt eierskap av kommunen? 12 Praktiseres kommunens prinsipper for godt eierskap av selskapet? 13 Praktiseres kommunens kjøreregler ved utøvelsen av eierstyringen? JA NEI Vet ikke Kommentarer (jf. kommunens eierskapsmelding punkt 1.4, nr. 1-6) (jf. kommunens eierskapsmelding punkt 1.4 nr. 7-10) (jf. kommunens eierskapsmelding punkt 1.5) KS Eierforum Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper Som en del av kontrollen har vi også sett på det som står i KS Eierforum sin anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper. Det er der tatt med en rekke anbefalinger overfor både eiere og selskap. Kommunen omtaler ikke KS sine anbefalinger i sin eierskapsmelding. Vi kan for øvrig også vise til de anbefalinger om eierskapsmelding som er fremsatt av Telemarkforsking-Bø (dette er av KS kalt veileder i eierskapstenkning). Vi henviser til følgende kilder: Lovregler Kommuneloven av 25. september 1992 Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 Stiftelsesloven av 15. juni 2001 (i kraft fra ) Eierstrategi/eierstyring og selskapsledelse KS Eierforum (2011): Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak - utgave februar 2011 Telemarksforskning-Bø (2008): Eierskap - Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene (rapport utarbeidet for KS) NKRF (2012): Selskapskontroll fra a til å (praktisk veileder) med vedlegg Kommuneforlaget (2011): Kommunalt eierskap - roller, styring og strategi av Vibeke Resch-Knudsen Kommuneforlaget (2012): Styring av kommunalt eide selskaper av Vibeke Resch-Knudsen KS Hovedstyret (2010): Nødvendig med et aktivt kommunalt eierskap Randaberg kommune Randaberg kommunes eierskapsmelding 2008 (Vedtatt i kommunestyret ) Randaberg kommunes plan for selskapskontroll (Vedtatt i kommunestyret ) Randaberg kommunes årsregnskap og årsmelding for 2012 Randaberg kommunes årsregnskap og årsmelding for 2011 Oversikt over kommunens representanter i eierorganet til de enkelte selskaper Oversikt over kommunens representanter i styret til de enkelte selskaper Andre kilder Eierskapsmeldinger til Stavanger (2010), Sandnes (2007), Sola (2008) og Rogaland fylkeskommune Revisjon Midt-Norge IKS (2011): Eierskapsforvaltning Sør-Trøndelag fylkeskommune Deloitte AS (2013): Selskapskontroll av eierskapsforvaltningen i Karmøy kommune SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

25 Selskap Eierrepresentant Driftsinntekt Balanse per Andel Aksjeselskap Lyse Energi AS Bjørn Kahrs ,18 % Randaberg og Rennesøy Bjørn Kahrs % bygdeblad AS Ranso AS Varig tilrettelagt Bjørn Kahrs % arbeid) Allservice AS (Arbeidstrening Bjørn Kahrs ,35 % for ordinært ar- beidsmarked) Attende fra (Varig tilrettelagt arbeid) Bjørn Kahrs nytt nytt Landsbykonferansen i (2011) ,67 % Randaberg AS (Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet) Nord Jæren Bompengeselskap AS Bjørn Kahrs ,67 % Gastronomisk institutt Bjørn Kahrs (2011) % (Forskning og utvikling) Filmkraft AS (2011) Ikke oppgitt 5 % i note Måltidets hus AS Ikke oppgitt i note Del av øvrige aksjonærer, andel ikke oppgitt. Greater Stavanger Bjørn Kahrs (2011) Heleid av Economic Development Forus Næringspark AS (Bedriftsrådgivning AS og annen administrativ rådgivning) Interkommunale selskaper Stavangerregionen havn Tone Tvedt Nybø ,36 % IKS (Drift av havne- og kaianlegg) IVAR IKS Sverre Nergaard (2011) ,55 % Brannvesenet i Sør- Bjørn Kahrs (2011) ,8 % Rogaland IKS (3,8 %) Interkommunalt arkiv i Sissel Vareberg Ikke oppgitt Ikke oppgitt Rogaland IKS Hobberstad i note Multihallen og Storhallen IKS (Drift av idrettsanlegg) Bjørn Kahrs (2011) ,1 % Sørmarka flerbrukshall Bjørn Kahrs (2011) Ikke oppgitt 4,02 % IKS (Drift av idrettsanlegg) i note Rogaland Revisjon IKS (2011) ,59 % SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

26 Samarbeid, foreninger og stiftelser Interkommunale samarbeid: Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS 7 Randaberg interkommunale PPT Foreninger/etablerte samarbeid: Ryfylke friluftsråd Jæren friluftsråd Interkommunalt kulturråd Ryggestranden båtforening Skiftevik båtforening Tilsynsutvalg for jærstrendene Viltnemnd Region Stavanger BA Transportplan-samarbeidet på Nord-Jæren Voldtektsmottak Stiftelser Stiftelsen Jærmuseet Rogaland Arboret Krisesenteret Oversikt over utførte selskapskontroller som gjelder Randaberg kommune Gjennomført av Rogaland Revisjon IKS: Allservice AS (2005) Ranso AS (2005) Lyse Energi AS (2008) IVAR IKS (2010) Stavangerregionen Havn IKS (2010) Sørmarka Flerbrukshall IKS (2010) Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (2011) Nord-Jæren Bompengeselskap AS (2011) Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS (2013) Gjennomført av andre (ReVisor AS): Rogaland Revisjon IKS (2011) 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS er et eget rettssubjekt, men omtales ikke mer i rapporten. SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

27 Kommunestyresaker og formannskapssaker Saker angående eierskapsforvaltning i formannskapet og kommunestyret siden 2010: Formannskapet Kommunestyret Sak / 19/ / 23/2010 Stavanger interkommunale havn IKS endringer i selskapsavtale / 32/2010 Selskapskontroll Ivar IKS / 34/ / 49/2010 Finansiering av nytt bygg til Ranso AS / 39/ / 46/2010 Årsrapport for 2009 Greater Stavanger / 42/ / 54/2010 Eiermelding 2010 Lyse / 54/ / 65/2010 Endring av selskapsavtale for Brannvesenet i Sør Rogaland IKS / 70/ / 81/2010 Etiske retningslinjer for folkevalgte / 86/2010 Greater Stavanger tertialrapport mai juni / Selskapskontroll Sørmarka Flerbrukshall IKS 100/ / 04/ / 08/2011 Evaluering av Greater Stavanger / 05/ / 07/2011 Stavangerregionen havn IKS Styrets melding til eierne / 06/2011 Rapport selskapskontroll Stavanger regionen havn IKS / 12/2011 Landsbykonferansen / 20/ / 12/2011 Endring i selskapsavtalen for Sørmarka Flerbrukshall IKS / 31/ / 22/2011 Eierstrategi Lyse Energi AS / 35/ / 40/2011 Endring i selskapsavtale IKA Rogaland / 38/2011 Greater Stavanger Årsrapport / 39/ / 36/2011 Partnerskapsavtale med Greater Stavanger / 48/2011 Landsbykonferansen / 50/ / 52/2011 Ivar IKS, søknad om medlemskap fra Strand kommune / 44/2011 Evaluering og videreføring av samarbeidsavtale mellom Randaberg kommune og Jærmuseet / 55/2011 Rapport selskapskontroll Brannvesenet i Sør- Rogaland / 96/2011 Valg av representanter til styret i Randaberg og Rennesøy bygdeblad / 97/2011 Valg av representanter til styret i Ranso AS / 99/2011 Valg av representanter til styret i Greater Stavanger for perioden / Valg av medlem til representantskap til Rogaland 101/2011 Revisjon IKS / Valg av representanter til Allservice AS for perioden 104/ / Valg av medlem til styret i Forus Industrier AS 106/ / Valg av medlemmer til Nord-Jæren Bompengeselskap 108/2011 IKS / Valg av representant til styret og bedriftsforsamling 110/2011 Lyse Energi AS / Valg av representant til styret og representantskapet 111/2011 i Ivar IKS / Valg av representant til styret og representantskapet 113/2011 i Brannvesenet / Valg av medlem og varamedlem til styret og representantskapet 115/2011 i Sørmarka Flerbrukshall / Valg av medlem og varamedlem til styret og representantskapet 116/2011 i Multihallen og Storhallen IKS / 71/ / Ivar IKS Etablering av aksjeselskap for levering 130/2011 av VAR-tjenester / 81/ / Valg av representanter til Interkommunalt arkiv i 136/2011 Rogaland - representantskap / 02/2012 Landsbykonferansen / 03/2012 Selskapskontroll Nord-Jæren Bompengeselskap AS /2012 Selskapskontroll Rogaland Revisjon IKS / 38/2012 Oppløsning av Lyse Kraft DA SELSKAPSKONTROLL RANDABERG EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013

EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013 EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i Hå kommune. Rapporten

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING STRAND KOMMUNE NOVEMBER 2013

EIERSKAPSFORVALTNING STRAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 EIERSKAPSFORVALTNING STRAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i Strand kommune.

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING KVITTSØY KOMMUNE OKTOBER 2014

EIERSKAPSFORVALTNING KVITTSØY KOMMUNE OKTOBER 2014 EIERSKAPSFORVALTNING KVITSØY KOMMUNE O OKTOBE ER 2014 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i Kvitsøy

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Kommunale selskaper og folkevalgt styring

Kommunale selskaper og folkevalgt styring Kommunale selskaper og folkevalgt styring Oppfølging av kommunalt eierskap Erfaringer på bakgrunn av selskapskontroller Mai 2013 www.rogaland-revisjon.no Lovregler om selskapskontroll Kommunelovens 77.5

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALGET I RANDABERG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 12.02.2009 Side 2 av 12 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING ROGALAND FYLKESKOMMUNE AUGUST 2013

EIERSKAPSFORVALTNING ROGALAND FYLKESKOMMUNE AUGUST 2013 EIERSKAPSFORVALTNING ROGALAND FYLKESKOMMUNE AUGUST 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i fylkeskommunen.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Sandnes kommune eierstyring av selskaper

Sandnes kommune eierstyring av selskaper Sandnes kommune eierstyring av selskaper Sandnes- i sentrum for framtiden Romslig, modig og sunn. Sandnes har snaut 64 000 innbyggere Sandnes er Norges 8. største by Sandnes er en integrert del av Norges

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning

Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Fellessamling for folkevalgte 22. oktober 2015 Stavanger kommunes eierskapsforvaltning Økonomidirektør Kristine C. Hernes Hvorfor er det viktig med en aktiv forvaltning av eierinteressene? En stor andel

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MARS 2014

EIERSKAPSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MARS 2014 EIERSKAPSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MARS 2014 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Agdenes kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 43/2014, 22.10.2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS LEVANGER KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Levanger kommune i perioden mars til september

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Melhus kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2019 Melhus kommune Vedtatt kommunestyret i sak 112/16, 20.12.2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Vestnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Frosta kommune i perioden april til september

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Eierskapsforvaltning i Sør-Trøndelag fylkeskommune Frode Singstad Jurist og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bakgrunn: om selskapskontroll 2 Bakgrunn: om selskapskontroll Hva er tema i en eierskapskontroll?

Detaljer

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. mars 2014, kl. 18.00 Sted Fet rådhus, formannskapssalen Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

P LAN FOR SELSKAPSKONT ROLL Agdenes kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak xx /201 x, xx. xx.201 x

P LAN FOR SELSKAPSKONT ROLL Agdenes kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak xx /201 x, xx. xx.201 x P LAN FOR SELSKAPSKONT ROLL 201 7-20 20 Agdenes kommune Vedtatt av kommunestyret i sak xx /201 x, xx. xx.201 x 1 O m selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Rauma kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Rauma kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Molde kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Molde kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Molde kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE»

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Vedlegg: Revisjonsrapport 19-2015; "Selskapskontroll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 25.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 02.02.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Sunndal kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Sunndal kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Sunndal kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING VEFSN KOMMUNE 21.03.2017 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Vefsn kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer