EIERSKAPSFORVALTNING ROGALAND FYLKESKOMMUNE AUGUST 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKAPSFORVALTNING ROGALAND FYLKESKOMMUNE AUGUST 2013"

Transkript

1 EIERSKAPSFORVALTNING ROGALAND FYLKESKOMMUNE AUGUST 2013

2

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i fylkeskommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og høringsuttalelser 2. Hovedrapporten med innledning, faktabeskrivelse med vurderinger og anbefalinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Høringsuttalelser... 8 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Kontrollkriterier og metode Faktabeskrivelse og vurderinger Fylkeskommunens selskaper Fylkeskommunens oppfølging av selskaper Eierrepresentantenes oppfølging av selskaper Vedlegg SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

4 SAMMENDRAG Formålet med eierskapskontrollen er å se på hvordan fylkeskommunens eierinteresser i selskaper utøves, og om utøvingen er i tråd med fylkestingets vedtak og forutsetninger. Det ses på hvordan eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges opp rent praktisk. Arbeidsmetodene har bestått av en kombinasjon av intervjuer, spørreskjemaer og gjennomgang av dokumenter. Fylkeskommunen er eier i 43 selskaper. De fleste av selskapene er aksjeselskaper (36 selskaper). Det er fire interkommunale selskaper og tre selskaper med andre selskapsformer. Fylkeskommunens selskaper har forskjellige formål, men de er primært regionalrettet. De vanligste formålene er næringsutvikling, arbeidsmarkedsbedrifter og bompengeselskaper. I tillegg har fylkeskommunen to fylkeskommunale foretak og er med i en rekke foreninger og stiftelser. Foreninger og stiftelser er selveide, og eierstyring kan da i prinsippet ikke foretas. Vi har ikke sett på eieroppfølgingen av datterselskaper. Fylkeskommunens selskaper har imidlertid kun fem datterselskaper, hvorav tre gjelder arbeidsmarkedsbedrifter. Eierorganet i et datterselskap vil normalt være styret i morselskapet. Fylkeskommunen vil særlig ha styremedlemmer i selskaper hvor den har større eierandeler. Det er spesielt selskapene Dale Eiendomsutvikling AS, Museum Stavanger AS og Innovasjon Norge som av fylkeskommunen (fylkesordfører) trekkes fram som viktige selskaper. Innovasjon Norge er et strategisk viktig selskap, men det er mange eiere (hele landet). Også de andre næringsutviklingsselskapene er viktige, men som for Innovasjon Norge er det her gjerne mange eiere. Mange eiere kompliserer eierstyringen når det ikke er utarbeidet spesifikke eierstrategier som er felles for eierne. Fylkesrådmannen legger årlig fram en eierskapsmelding for fylkestinget. Eierskapsmeldingen består av to deler. Del I presenterer de ulike selskapsformene som fylkeskommunen kan ta i bruk og fylkeskommunens vedtatte prinsipper i eierstyringen av selskapene. Del II presenterer de enkelte selskapene i konsernstrukturen. Vi har ingen anmerkninger til eierskapsmeldingens del I. Denne delen har med seg det som kan forventes av en eierskapsmelding. Vi bemerker imidlertid at eierskapsmeldingen for 2012 ikke er fullstendig da det mangler 8 selskaper i del II. Dette skyldes til dels at eierskapsmeldingen baserer seg på data for 2011, og hvor nye selskaper dermed ikke er kommet med. Fylkeskommunen kan ellers vurdere å innarbeide KS Eierforum sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper i sin eierskapsmelding. Dette blir da i hvilken grad fylkeskommunen vil forholde seg til disse. SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

5 Vi ser at det har vært 77 eierskapssaker i fylkesutvalget/fylkestinget i perioden 2010 til medio En oversikt over disse sakene er tatt med i vedlegg. Oversikten gir uttrykk for at det er praksis i fylkeskommunen å legge frem politiske saker ved viktige endringer, og på den måten skape forankring i fylkesutvalget/fylkestinget. Har fylkeskommunen etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper)? Det er etablert tydelige føringer på et overordnet nivå. Fylkeskommunen har utarbeidet overordnede eierstrategier. Disse eierstrategiene er utviklet sammen med de fire kommunene på Nord-Jæren, og hvor det ble tatt utgangspunkt i statens eierstrategier. Overordnede eierstrategier er gjeldende for fylkeskommunens eier- og styrerepresentanter. De forutsettes å være kjent med disse. Eierskapsmelding med overordnede eierstrategier vedtas årlig av fylkestinget. På denne måten er eierstrategiene gjort kjent for hele det politiske miljø. Vi ser at dette stemmer med vår spørreundersøkelse til eierrepresentantene. Fylkeskommunens overordnede eierstrategier er i store trekk like de andre kommunene i den interkommunale eierskapsgruppen i Sør-Rogaland. Eierskapsgruppen består i dag av Rogaland fylkeskommune samt kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Gjesdal og Hå. Fylkeskommunen og kommunene utgjør eiermajoriteten i mange selskaper. Disse selskapene vil derfor kunne forholde seg til felles overordnede eierstrategier. Spesifikke eierstrategier er kun utarbeidet for Rogaland Revisjon IKS. Eierstrategien her er felles for de 17 kommunale eierne. For andre selskaper vil strategier gjerne bli diskutert og vedtatt politisk. Dette gjelder enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning. Det er ikke fullstendige eierstrategier. Fylkeskommunen kan vurdere å utarbeide spesifikke eierstrategier for flere av sine selskaper. Et slikt arbeid vil omfatte alle eierne, og initiativet vil gjerne komme fra de største eierne. Har fylkeskommunen etablert hensiktsmessige regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen, herunder føringer og rapporteringer mellom fylkestinget og eierrepresentantene? Forvaltes fylkeskommunens eierskap i tråd med de etablerte regler og rutiner? For reglene har vi intet å bemerke. Vi finner en del mangler ved rutinene. Dette gjelder både selve rutinene og praktiseringen av dem. Det nye eierskapssekretariatet vil bedre rutinene. En del eierskapssaker må iht. lovreglene behandles av fylkestinget, eksempelvis etablering og avvikling av selskaper. Andre saker kan delegeres. Enkeltsaker av uvanlig art eller stor strategisk betydning vil fremmes til fylkesutvalget i forkant av behandling i eierorganet. Fylkesutvalget kan binde/instruere fylkeskommunens eierrepresentanter i slike saker. På denne måten vil det avklares på forhånd hva som er fylkeskommunens standpunkt i sakene. Viktige selskaper og viktige saker forankres da politisk. Det vil også kunne avholdes eiermøter med selskapene ved større saker. SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

6 Ved fylkestingets årlige behandling av eierskapsmeldingen vil rapportering fra selskapene og fylkeskommunens eierstrategier drøftes samlet. Eventuelle endringer i strategier og/eller tiltak i forhold til enkeltselskaper behandles i dette møtet. Fylkeskommunens arkivplan har rutiner vedrørende håndtering av innkallinger og eierskapsprotokoller. Det skal opprettes en sak pr. firma/selskap hvor de aktuelle dokumenter skal arkiveres. I ettertid nå ser det ut til at disse rutinene ikke har vært tilstrekkelig kjent. Fylkesrådmannen kommer i eierskapsmeldingen for 2012 inn på om fylkeskommunen skal etablere et eget administrativt eierskapssekretariat. Eierskapssekretariatet ble etablert i mai Det nye eierskapssekretariatet vil bedre samordne fylkeskommunens eierskapsforvaltning. Det vil også være med på å forberede og bevisstgjøre eierrepresentantene til selskapenes eiermøter. Fylkeskommunen hadde i 2012 en større opprydding av selskapsnoten til årsregnskapet. Den stemmer nå i store trekk med fylkeskommunens eierskap, men det gjenstår fremdeles noe opprydding. Det mangler ett selskap og 11 selskaper har feil/gammelt navn. Vi ser nå for oss at selskapsinformasjonen i fylkeskommunens eierskapsmelding og selskapsnoten i årsregnskapet blir fullstendig og korrekt. Det samme gjelder en ordnet arkivering av innkallinger og eierskapsprotokoller for alle selskaper. Fylkeskommunen har ingen nettsider om eierskapsforvaltningen. Slike nettsider vil bedre informasjonen om fylkeskommunens eierskap og selskaper, og det vil bli lettere tilgjengelig for offentligheten og fylkeskommunens representanter i selskapene. Eierrepresentantenes oppfølging av selskaper Eierrepresentantenes oppfølging av selskaper kan sies å være i tråd med fylkestingets vedtak og forutsetninger når det gjelder selve sakene, men vi har bemerkninger til en rekke andre forhold. Oppfølging og politiske saker av enkeltselskaper er særlig aktuelt når det er risikoforhold vedrørende økonomi. Det samme gjelder etablering, nedleggelse, oppkjøp, sammenslåing o.l. Fylkeskommunens styrerepresentanter tar kontakt med fylkesutvalget/fylkestinget i forkant når store/prinsipielle saker kommer opp. Det er ganske sjeldent det er slike saker. Fylkeskommunen er her bevisst på hvem som møter på eiermøtene, ellers vil det kunne være noe tilfeldig (både administrasjonen og politikere er aktuelle). Det er ikke faste eierrepresentanter ved aksjeselskapene. Vi antar at faste eierrepresentanter er å foretrekke. Faste eierrepresentanter har bedre muligheter til å følge opp selskapene. Faste eierrepresentanter kan også redusere problemet (kabalen) som det er å utpeke alle eierrepresentantene til eiermøtene som avholdes i mai/juni (det er mange møter på engang). Personer fra administrasjonen var ofte utpekt som eierrepresentanter. Vi anser det hensiktsmessig at fylkestinget oppnevner politisk ledelse som eierrepresentanter. Eierutøvelsen skal speile fylkestingets samlede flertallsbeslutning og det er da viktig med en klar kommunikasjon mellom fylkesting og eierorgan i forkant av SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

7 eiermøter. Faste eierrepresentanter og politisk ledelse i eierorganene anses av oss særlig aktuelt for selskaper hvor fylkeskommunen har store eierandeler eller vesentlige interesser. Men fylkeskommunen står fritt til å velge hvem som skal være deres eierrepresentanter på de enkelte generalforsamlinger. Det var enkelte tilfeller hvor samme person var eier- og styrerepresentant i det samme selskapet. Det er ikke ulovlig med en slik representasjon, men den bør unngås da den kan medføre en uheldig rolleblanding. Fylkeskommunen har ikke etablert en obligatorisk ordning for opplæring av og informasjon til folkevalgte om eierstyring og selskapsledelse. En obligatorisk ordning gir de folkevalgte innsikt i de ulike roller man innehar, både som folkevalgt og som styremedlem og eierrepresentant. Dette vil være med på å sikre at beslutninger blir tatt i rett organ og hindrer en uheldig rolleblanding. Det kan ellers tenkes et tilpasset opplegg ut fra hvilke selskaper det gjelder. Ved vår spørreundersøkelse til eierrepresentantene ser vi at mange av dem ikke kjente til om fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap praktiseres av fylkeskommunen og selskapene. Dette kan nok tilskrives at det ikke er faste eierrepresentanter i aksjeselskapene. De overordnede eierstrategiene må imidlertid anses for å være allmenngyldige. Alle selskapene opererte i tråd med formålet (formålsparagrafen i vedtektene). For flere av selskapene har det ikke vært nærmere vurderinger av styremedlemmenes habilitet og/eller kompetanse ved styreutnevnelsen. Vi anser at slike vurderinger er viktige med tanke på selskapene. Vurderingene tas av valgkomitéen. En valgkomité vil omfatte alle eierne i ett selskap. Fylkeskommunen har her satt i gang egen sak om sammensetning av styrer i foretak/selskaper hvor de eier hele eller majoriteten av selskapet. Dette med tanke på styrenes samlede kompetanse og erfaring samt prosessen bak utnevnelsene. Saken er fremdeles under arbeid. Vi gir følgende anbefalinger Fylkeskommunen bør sørge for at eierskapsmeldingen får med seg hele eierskapet (alle selskapene) på det tidspunkt den legges fram for fylkestinget. Fylkeskommunen bør etablere en egen nettside om selskap og samarbeid hvor det fremkommer informasjon om fylkeskommunens eierskap og selskaper. Fylkestinget bør oppnevne faste eierrepresentanter fra den politiske ledelse. Anbefalingen her gjelder primært selskaper hvor fylkeskommunen har store eierandeler eller vesentlige interesser. Det bør ikke være samme person som eier- og styrerepresentant i det samme selskapet. Fylkeskommunen bør etablere en obligatorisk ordning for opplæring av og informasjon til folkevalgte om eierstyring og selskapsledelse. Ordningen bør også involvere eier- og styrerepresentanter fra administrasjonen og eventuelt andre. Fylkeskommunen kan her søke samarbeid med andre (fylkes)kommuner som har etablert slike ordninger. SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

8 Vi mottok fylkeskommunens kommentarer HØRINGSUTTALELSER Fylkesrådmannen har ikke spesielle merknader til rapporten og tar anbefalingene til orientering. Fylkesrådmannen viser til vedtak i fylkesutvalget i møte , sak 65/13: Eierskap - sammensetning av styrer for selskaper som Rogaland fylkeskommune er eier i. Forvaltningsrevisjonsrapporten om eierskap vil være et godt grunnlag for det videre arbeid i den oppnevnte styringsgruppen. SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

9 RAPPORTEN SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

10 Formålet med eierskapskontrollen er å se på hvordan fylkeskommunens eierinteresser i selskaper utøves, og om utøvingen er i tråd med fylkestingets vedtak og forutsetninger. Det ses på hvordan eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges opp rent praktisk. Det fremgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Har fylkeskommunen etablert tydelige føringer for sine eierskap (selskaper)? Har fylkeskommunen etablert hensiktsmessige regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen, herunder føringer og rapporteringer mellom fylkestinget og eierrepresentantene? Forvaltes fylkeskommunens eierskap i tråd med de etablerte regler og rutiner? Bakgrunnen for selskapskontrollen er fylkeskommunens plan for selskapskontroll som prioriterer en obligatorisk eierskapskontroll. Slik eierskapskontroll følger av kommunelovens Kontrollkriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og som vi bruker for å vurdere funnene i våre undersøkelser. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. Ved denne eierskapskontrollen er det tatt utgangspunkt i følgende kilder: Fylkeskommunens saker og vedtak om eierskap og eierstrategier, herunder o Fylkeskommunens eierskapsmelding o Motiver for eierskap, prinsipper for godt eierskap og kjøreregler for eierstyring (dette fremkommer av fylkeskommunens eierskapsmelding) KS Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper Metodisk er det benyttet intervjuer, spørreskjemaer og dokumentgransking. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare kontrollens formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. 1 Lov om kommuner og fylkeskommuner. For enkelthets skyld bruker vi lovens offisielle korttittel. SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

11 Nedenfor har vi tatt med en figur som viser hvordan fylkeskommunen kan velge å organisere sin egen virksomhet. Organiseringen øverst gjelder fylkeskommunen som «eneeier», mens organiseringen nederst omfatter flere (fylkes)kommuner eller andre eiere. Muligheten til eierstyring er sterkest til venstre i figuren, for så å falle gradvis. Figur 1 Kommunal virksomhetsorganisering Kilde: Agendum strategi og ledelse AS Aksjeselskapsformen kan anses godt tilpasset for virksomheter som opererer i et marked med risiko- og konkurranseeksponering. IKS-formen kan anses godt tilpasset for virksomheter som håndterer (fylkes)kommunale oppgaver i egenregi for eierne (deltakerne) og det er ellers ikke er aktuelt med fortjeneste/utbytte. Etableringen av (fylkes)kommunale foretak vil gjerne begrunnes i flere forhold. Stikkord kan sies å være ansvarliggjøring, synliggjøring, rolleforståelse, innsparinger, samt å hindre kryssubsidiering. Opprettelsen av foreninger og stiftelser har ett eller flere bestemte formål. Dette kan være av humanitær, sosial, økonomisk eller annen art. SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

12 Fylkeskommunen er eier i 43 selskaper. De fleste av selskapene er aksjeselskaper (36 selskaper). Det er fire interkommunale selskaper og tre selskaper med andre selskapsformer. OVERS IKT OVER SELSKAPER Tabell 1 Fylkeskommunens selskaper Selskap Eierandel Dale Eiendomsutvikling AS 100,00 % Rogfast AS 100,00 % Dalane Kystutvikling AS 82,19 % Jæren Kompetansesenter AS 66,66 % Ryfast AS 57,14 % Filmkraft Rogaland AS 50,00 % Informasjon Rogaland AS 50,00 % Museum Stavanger AS 50,00 % Magma Geopark AS 40,24 % Universitetsfondet Rogaland AS 37,37 % Rogaland Forsknings- og Nyskapningsfond AS 36,57 % Marin Energi Testsenter AS 35,70 % Ipark AS 33,40 % Finnfast AS 33,33 % Stavanger Forum AS 33,33 % Allservice AS 29,60 % Gastronomisk Institutt AS 29,60 % Rogaland Kunnskapsinvest AS 29,41 % Haugaland Industri AS 28,20 % Rogaland Revisjon IKS 25,00 % Den norske filmfestivalen AS 20,00 % Haugaland Vekst IKS 20,00 % Innovasjon Norge Fylkeskommunen har mindre eierandeler i 19 selskaper. I tillegg kommer fylkeskommunale foretak, foreninger og stiftelser. Det er utført selskapskontroller i 6 selskaper (en oversikt er tatt med i vedlegg). FORMÅ LET MED SELSKAPENE O G SELSKAPSDANNELSEN - VALG AV SELSKAPSFORM Fylkeskommunens selskaper har forskjellige formål, men de er primært regionalrettet. De vanligste formålene er næringsutvikling, arbeidsmarkedsbedrifter og bompengeselskaper. I tillegg kan vi nevne eiendomsutvikling gjennom Dale Eiendomsutvikling AS. Vi har i vedlegget om fylkeskommunens selskaper tatt med en oversikt over alle selskapene. Det er her også en kort informasjon om selskapenes formål og regnskapstallene fra 2011/2012. Formålet med selskapsdannelsen og valg av selskapsform er omtalt i fylkeskommunens eierskapsmelding. Dette er imidlertid en generell orientering, og gjelder i liten grad det enkelte selskap. Fylkestinget har bedt fylkesrådmannen om å belyse formålet med fylkeskommunalt eierskap i det enkelte selskap ved neste eierskapsmelding. Dette var en del av fylkestingets vedtak ved behandlingen av siste eierskapsmelding (2012). SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

13 Arbeidet startet opp i august 2013 i forbindelse med forberedelsen til eierskapsmeldingen for Det foreligger enda ikke noe materiell her. ANDRE SELSKAPER Fylkeskommunen har to fylkeskommunale foretak (Rogaland Kollektivtrafikk FKF/Kolumbus og Tannhelse Rogaland FKF). Fylkeskommunale foretak er en del av fylkeskommunen som rettssubjekt og er formelt sett utenfor rekkevidden av selskapskontroll iht. lovreglene. Ved fylkeskommunale foretak vil kontrollutvalget ha samme ansvar og myndighet som overfor andre deler av fylkeskommunens egen forvaltning. Hele fylkestinget utgjør eierorganet for fylkeskommunale foretak. Foretakenes styrer er følgelig direkte underordnet fylkestinget. I tillegg kommer foreninger og stiftelser som er selveide, og hvor eierstyring i prinsippet ikke kan foretas. Begrepet "foreninger" omfatter mange forskjellige typer av sammenslutninger. Felles for dem alle er at det ikke er ett eget lovverk som regulerer "foreningsretten" eller de juridiske spørsmål knyttet til slike foreninger. For stiftelser et det utarbeidet ett eget lovverk. I stiftelseslovens 7 er det bestemmelser om stiftelsestilsyn, som skal føre tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelsene skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og stiftelsesloven. I vedtektene kan det bestemmes at stiftelsen skal ha andre organer enn styre og daglig leder, jf. stiftelseslovens 36. Her står det bl.a. at disse organene kan få tildelt myndighet til å velge/avsette styremedlemmer, føre tilsyn eller beslutte gransking av stiftelsen. I det videre ser vi bort fra foreninger og stiftelser. Vi har imidlertid sett om fylkeskommunen har vedtektsført muligheter for innsyn i stiftelser. Fylkeskommunen hadde ingen oversikt over eventuelle stiftelser hvor det var vedtektsført muligheter for innsyn. Iht. fylkeskommunens oversikt over egne styremedlemmer, er den representert i 23 stiftelser. 2 I eierskapsmeldingen er det tatt med 7 stiftelser. Administrasjonen (næringsavdelingen) har nylig startet opp arbeidet med registrering av stiftelser hvor fylkeskommunen har gitt kapital. Dette vil da primært være stiftelser hvor fylkeskommunen er stifteren (eller en av stifterne). 3 I forbindelse med eierskapsmeldingen for 2013 vil forhold omkring stiftelser bli særskilt kommentert. 2 Gul Bok (siste utgave ). Gjelder styre- og eierrepresentasjonen i alle selskaper (unntatt aksjeselskaper hvor det ikke er utpekt faste eierrepresentanter). Av Gul Bok fremgår det ellers at fylkeskommunen er med i 5 foreninger. Dette er Fjordvegen, Norsk Gassforum, Ungt Entreprenørskap, Kunstskolen i Rogaland og Rogaland Kunstsenter. 3 Vi har for de 23 stiftelsene søkt på stiftelsesregisteret. Det fremkom der i liten grad hvem som var stifterne. SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

14 GENERELT OM EIERS KAPS MELDINGEN Eierstyring innebærer at eier av selskap fokuserer på rollen som (offentlig) eier, og betydningen av å utøve en aktiv og langsiktig eierstrategi. Ved å sette klare mål for hensikten med eierskapet, gis styret tydelige styringssignaler. Aktiv og langsiktig eierstyring, med klart uttrykte forventninger om resultatoppnåelse og ambisjoner, krever at fylkeskommunen har definerte prinsipper for godt eierskap. Figur 2 Rogaland fylkeskommune Oppbygging av eierskapsmeldingen Eierskapsmelding Presentasjon selskaper Motiver for eierskap Prinsipper for godt eierskap Regler for eierstyring Fylkesrådmannen legger årlig fram en eierskapsmelding for fylkestinget. Eierskapsmeldingen består av to deler. Del I presenterer de ulike selskapsformene som fylkeskommunen kan ta i bruk og fylkeskommunens vedtatte prinsipper i eierstyringen av selskapene. Del II presenterer de enkelte selskapene i konsernstrukturen. Del I har med motiver for eierskap, prinsipper for godt eierskap (overordnede eierstrategier) og regler for eierstyringen. Regler (kjøreregler) tar for seg rolleavklaringer, utøvelse av eierstyringen samt rapportering og drøfting av eierstrategiene i fylkestingets årlige eiermøte. 4 I dette punktet omtaler vi fylkeskommunens eierskapsmelding med regler og rutiner for eierstyringen. Eierrepresentantenes oppfølging av selskaper tas med i et eget punkt. SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

15 Eierskapsmeldingen (2012) har ikke med alle fylkeskommunens selskaper. Det mangler 8 selskaper. 5 I eierskapsmeldingen er det en oversikt over navn på deres styrerepresentanter i de enkelte selskaper. Tilsvarende oversikt mangler for eierrepresentanter, men her er det ikke oppnevnt så mange faste representanter. Fylkeskommunen har valgt å holde de fylkeskommunale foretakene utenfor eierskapsmeldingen. Begrunnelsen som fremgår av eierskapsmeldingen er at fylkeskommunale foretak rapporterer direkte til fylkestinget. Vurderinger av fylkeskommunens eierskapsmelding (2012) Vi har ingen anmerkninger til eierskapsmeldingens del I. Denne delen har med seg det som kan forventes av en eierskapsmelding. Vi bemerker imidlertid at eierskapsmeldingen ikke er fullstendig da det mangler 8 selskaper i del II. Dette skyldes til dels at eierskapsmeldingen baserer seg på data for 2011, og hvor nye selskaper dermed ikke er kommet med. Del II har også tatt med en forening og 7 stiftelser. Foreninger og stiftelser er selveide, og eierstyring kan da i prinsippet ikke foretas. Disse selskapene kan eventuelt kun listes opp som en oversikt. Fylkeskommunen kan ellers vurdere å innarbeide KS Eierforum sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper i sin eierskapsmelding. Dette blir da i hvilken grad fylkeskommunen vil forholde seg til disse. Vi kjenner til at enkelte kommuner har gjort dette (bl.a. Stavanger kommune). Anbefaling Fylkeskommunen bør sørge for at eierskapsmeldingen får med seg hele eierskapet (alle selskapene) på det tidspunkt den legges fram for fylkestinget. FORMÅLET MED SELSKAPENE (SELSKAPSDANNELSEN) I all hovedsak er fylkeskommunens eierandeler etablert etter invitasjon fra eksterne parter. Bare et meget lite antall er initiert av fylkeskommunen. Fylkeskommunens eierskapsmelding tar for seg fire-fem ulike motiver for selskapsdannelse. Vi har listet opp disse i tabellen nedenunder. Det kan også tenkes en blanding av motivene. Tabell 2 Motiver for eierskap - Fylkeskommunens eierskapsmelding Motiver for eierskap (kommunale selskaper): finansielt motivert (økonomisk utbytte) effektivisering av tjenesteproduksjonen (fellesløsninger) samfunnsøkonomisk motivert (samfunnsøkonomiske resultater) politisk motivert og regionalpolitisk motivert (begge: posisjonere fylkeskommunen/regionen) Fylkeskommunen har i dag ingen eierandeler i selskaper som er finansielt motivert. 5 Dette er aksjeselskapene Ryfast AS, Rogfast AS, Vigo IKS, Marin Energi Testsenter AS, Museum Stavanger AS og Interoperabilitetstjenester AS. I tillegg kommer Innovasjon Norge og KLP. De fleste aksjeselskapene her ble etablert i 2012 eller fylkeskommunen kjøpte eierandeler det året. Museum Stavanger AS ble etablert i Ryfast AS ble etablert i Forus Industri AS har inngått fusjon med Invivo AS fra Nytt selskap er Attende AS. Eierskapsmeldingen har med foreningen Fjordvegen og 7 stiftelser. Disse har gitt samme informasjon til eierskapsmeldingen som de andre selskapene. SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

16 Fylkeskommunen har to selskaper hvor de er eneeier (Dale Eiendomsutvikling AS og bompengeselskapet Rogfast AS). De andre selskapene har flere eiere. Selskapenes formål (formålsparagrafer i vedtekter/selskapsavtaler) vil være felles for eierne. VALG AV SELSKAPSFORM Eierne står ganske fritt i valg av selskapsform. Aksjeselskapsformen er imidlertid lovkrav/anbefaling for arbeidsmarkedsbedrifter og for bompengeselskaper. Tabell 3 Begrunnelse for valg av selskapsform - Fylkeskommunens eierskapsmelding Aksjeselskap (AS) som selskapsform har blitt valgt i forbindelse med regional utvikling og i tilknytning til større prosjekter hvor tidshorisonten er mer langsiktig. Samferdsel, energi og næringsutvikling er de oppgaveområdene der denne selskapsformen er tatt i bruk. Når det gjelder valg av selskapsformer som interkommunale selskaper (IKS) og interkommunale samarbeid (IS, kommuneloven 27), er disse ofte begrunnet med mål om mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og oppgaveløsning ved å samarbeide, endringer i rammebetingelser og eller lovverk, og i noen grad regionalpolitisk hensyn. I forbindelse med etablering av fylkeskommunale foretak (FKF) vil hensynet til muligheter for mer forretningsmessig drift, konkurranseforholdene for virksomheten, og muligheter for økt konkurransekvalifisering kunne være grunner for valg av løsning. EIERS KAPSSAKER I FYLKESUTVALGET/FYLKES TINGET Vi ser at det har vært 77 eierskapssaker i fylkesutvalget/fylkestinget i perioden 2010 til medio En oversikt over disse sakene er tatt med i vedlegg. Oversikten gir uttrykk for at det er praksis i fylkeskommunen å legge frem politiske saker ved viktige endringer, og på den måten skape forankring i fylkesutvalget/fylkestinget. GENERELLE (OVERORD NEDE) EIERS TRATEGIER Generelle eierstrategier kan være egne utarbeide eierstrategier, men hvor det gjerne er tatt utgangspunkt i statens eierstrategier, etter hvert også med innslag fra KS Eierforum 6 sine anbefalinger. I de generelle eierstrategier vil (fylkes)kommunene kunne ha utarbeidet nærmere bestemmelser om hvem som kan sitte i styrende organer for selskaper (selskapenes styrer), krav til styrets arbeid, generelle mål- og resultatkrav til (fylkes)kommunens selskaper, vurdering av om (fylkes)kommunen skal gå inn som eier i andre selskaper eller selge seg ut av selskaper. Fylkeskommunen har utarbeidet overordnede eierstrategier. Disse eierstrategiene er utviklet sammen 7 med de fire kommunene på Nord-Jæren, og hvor det ble tatt utgangspunkt i statens eierstrategier. Samarbeidet er formalisert gjennom en administrativ interkommunal eierskapsgruppe. 8 Eierskapsgruppen er siden utvidet, og består nå 6 KS Eierforum kom med sin anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunale selskaper første gang i Siste versjon er fra Overordnede eierstrategier er felles for deltakerne i eierskapsgruppen, men det kan være enkelte mindre ulikheter. 8 Det er ikke utarbeidet noe mandat eller retningslinjer for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens saker er felles. SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

17 av Rogaland fylkeskommune samt kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Gjesdal og Hå. Fylkeskommunens overordnede eierstrategier Tabell 4 Overordnede eierstrategier - Fylkeskommunens eierskapsmelding Krav rettet mot eier 1. Det skal være åpenhet knyttet til fylkeskommunens eierskap. 2. Før en mulig selskapsdannelse bør analyseres hva eier ønsker oppnådd ved å opprette et selskap fremfor en mer tradisjonell etatsorganisering. Tilsvarende analyse bør gjøres ved utarbeiding av eierstrategi. 3. Eier bør fremme sine interesser gjennom generalforsamling og representantskap. 4. Eier gir klare mål for selskapet. Styret er ansvarlig for realisering av målene. Krav rettet mot selskapet 5. Foretaket skal være bevisst sitt samfunnsansvar. 6. Eierne skal likebehandles. 7. Selskapets åpningsbalanse skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon. 8. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart. Styremedlem representerer foretaket. 9. Styret skal, overfor daglig leder, på uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle med henhold til service, kontroll, strategi og ressurssituasjon. 10. Saksforberedelse til møter i eierorgan. (Krav om saksliste, saksdokumenter og tidsfrister for utsendelse) Merknad: De overordnede eierstrategier er nærmere utdypet i fylkeskommunens eierskapsmelding. Fylkesrådmannen har et løpende samarbeid med administrasjonen/rådmennene i de øvrige eierkommunene i eierskapsgruppen. Samarbeidet legger til rette for en koordinert eieroppfølging av selskap med flere eiere og bidrar til kompetanseoverføring knyttet til prinsipper og retningslinjer for deltakernes eierstyring. Vurderinger vedrørende fylkeskommunens overordnede eierstrategier Overordnede eierstrategier er gjeldende for fylkeskommunens eier- og styrerepresentanter. De forutsettes å være kjent med disse. Eierskapsmelding med overordnede eierstrategier vedtas årlig av fylkestinget. På denne måten er eierstrategiene gjort kjent for hele det politiske miljø. Vi ser at dette stemmer med vår spørreundersøkelse til eierrepresentantene. Fylkeskommunens overordnede eierstrategier er i store trekk like de andre kommunene i den interkommunale eierskapsgruppen i Sør-Rogaland (Stavanger, Sandnes, Sola mv.). Fylkeskommunen og kommunene og utgjør eiermajoriteten i mange selskaper. Disse selskapene vil derfor kunne forholde seg til felles overordnede eierstrategier. SPESIF IKKE EIERSTRA TE GIER Den administrative eierskapsgruppen utarbeider også forslag til felles eierstrategier for selskaper som fylket og kommunene eier sammen. Forslagene utarbeides i samråd med selskapene. SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

18 Vurderinger vedrørende spesifikke eierstrategeier Spesifikke eierstrategier er kun utarbeidet for Rogaland Revisjon IKS. 9 Eierstrategien her er felles for de 17 kommunale eierne. For andre selskaper vil strategier gjerne bli diskutert og vedtatt politisk. Dette gjelder enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning. Det er ikke fullstendige eierstrategier. Fylkeskommunen kan vurdere å utarbeide spesifikke eierstrategier for flere av sine selskaper. Et slikt arbeid vil omfatte alle eierne, og initiativet vil gjerne komme fra de største eierne. Enkelte kommuner har sett det hensiktsmessig å rendyrke «eierrollen» overfor sine kommunale foretak. De har derfor utarbeidet eierstrategier for disse som et ledd i profesjonaliseringen av sin eierrolle. Dette har ikke fylkeskommunen gjort. REGLER FOR EIERS TYRINGEN Regler for eierstyringen gjelder hvordan eierrepresentantene skaffer råd og avklaring i forkant av møter i eierorganene. Det omfatter også rapportering av eierstyringen. Kjøreregler - Arbeidsformer for politisk og administrativ utøvelse av eierstyring. I fylkeskommunens eierskapsmelding presiseres rollene til eierorganer og styrene. Eierrepresentantene skal ivareta fylkeskommunens interesser gjennom en aktiv deltakelse i selskapenes eierorgan. I styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med eiernes krav. Nærmere om regler for eierstyringen: Der det er mer enn én representant valgt av fylkestinget, skal det utpekes en fraksjonsleder som har særlig ansvar for koordinering i forkant av eiermøter i selskapet. I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning kan fylkesutvalget etter delegert myndighet instruere eierrepresentantene. Vedtak i sakene må gjøres på de formelle lovmessige eiermøtene (generalforsamlingen/representantskapet). Det kan til tider avholdes andre eiermøter for selskapene. Andre eiermøter avholdes gjerne med tanke på en nærmere diskusjon av (enkelt)saker av prinsipiell eller av stor betydning. Vedtakene som binder selskapene må imidlertid gjøres i det lovmessige eierorganet. Rapportering og utvikling av eierstrategiene Ved fylkestingets årlige behandling av eierskapsmeldingen vil rapportering fra selskapene og fylkeskommunens eierstrategier drøftes samlet. Eventuelle endringer i strategier og/eller tiltak i forhold til enkeltselskaper behandles i dette møtet. Fylkeskommunens samlede eierstrategier utformes og følges opp av fylkestinget. Nøkkeltall, ev. årsrapport og -regnskap fra selskapene, legges frem for fylkestinget. 9 Fylkestinget i FT-sak 57/12 fra SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

19 Ved behandlingen vektlegges følgende punkter: o utviklingen i selskapene generelt og i forhold til utvalgte nøkkeltall o risiko og fremtidsutsikter o behov og ønsker om mulige endringer og tiltak fremover (for eksempel avvikling, styrking) Vurderinger av regler for eierstyringen En del eierskapssaker må iht. lovreglene behandles av fylkestinget, eksempelvis etablering og avvikling av selskaper. Andre saker kan delegeres. Enkeltsaker av uvanlig art eller stor strategisk betydning vil fremmes til fylkesutvalget i forkant av behandling i eierorganet. Fylkesutvalget kan binde/instruere fylkeskommunens eierrepresentanter i slike saker. På denne måten vil det avklares på forhånd hva som er fylkeskommunens standpunkt i sakene. Viktige selskaper og viktige saker forankres da politisk. Det vil også kunne avholdes eiermøter med selskapene ved større saker. RUTINER FOR EIERS TYRI NGEN (A RKIVERING OG RAPPORTERING MV.) Rutiner for eierstyringen gjelder hvordan arbeidsfordelingen mellom eierorganer (generalforsamlingen, representantskapet og andre eierorgan) og fylkeskommunens administrasjon/fylkesrådmannen er lagt opp. Rapportering skal skje fra fylkeskommunens representanter i eierorganene til fylkestinget, men fylkeskommunens administrasjon/fylkesrådmannen står her for det administrative arbeidet. Administrative rutiner for oppfølging av selskaper (arkivering mv.) Fylkeskommunens arkivplan har rutiner vedrørende håndtering av innkallinger og eierskapsprotokoller (generalforsamlingen/representantskapet) med tilhørende årsberetninger, årsregnskaper, årsbudsjetter og ev. økonomiplaner. Det skal opprettes en sak pr. firma/selskap hvor de aktuelle dokumenter skal arkiveres. I ettertid nå ser det ut til at disse rutinene ikke har vært tilstrekkelig kjent. I tillegg kommer arkiveringen av den årlige eierskapsmeldingen. Fylkesrådmannen kommer i siste eierskapsmelding (2012) inn på om fylkeskommunen skal etablere et eget administrativt eierskapssekretariat som kan bistå/bevisstgjøre fylkeskommunens representanter i de operative eierorgan. Eierskapssekretariatet ble etablert i mai Det består av representanter fra fylkesadvokaten, økonomiavdelingen og næringsavdelingen. Næringsavdelingen har ansvar for drifting av sekretariatet. Sekretariatet avholder sine møter etter behov. I referatet fra etableringen av eierskapssekretariatet fremkommer følgende: SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

20 Tabell 5 Eierskapssekretariatets (foreløpige) arbeidsoppgaver På en bedre måte å samordne ivaretakelsen av fylkeskommunens eierskapsforvaltning i ulike selskap/iks. Dette innebærer bl.a. å være bindeledd mellom fylkeskommunen og de selskap/foretak som RFK er involvert i. Å forberede og bevisstgjøre fylkeskommunens eierrepresentanter til selskapenes generalforsamlinger og representantskapsmøter. Dette innebærer at en blir kjent med/får tilgang til innkallingene til sådanne møter (jfr. ESA). Sekretariatet må tilsvarende ha tilgang til protokollene fra forannevnte møter. Videre at sekretariatet involveres i forbindelse med utarbeidelse av de årlige eierskapsmeldinger og løpende blir orientert om økonomiske og organisatoriske endringer i selskap/foretak som RFK er eller blir involvert i. Herunder ligger også ajourhold av fylkeskommunens balanseregnskap. Det må også løpende vurderes hvorvidt sekretariatet skal involveres/gi råd vedrørende ulike styrevalg (komiteer) og valg av eierrepresentanter til de aktuelle selskap/iks. Oversikt over fylkeskommunens selskaper i årsregnskapet (selskapsnoten) Fylkeskommunen hadde i 2012 en større opprydding av selskapsnoten til årsregnskapet. Den stemmer nå i store trekk med fylkeskommunens eierskap, men det gjenstår fremdeles noe opprydding. Det mangler ett selskap og 11 selskaper har feil/gammelt navn. 10 Rapportering fra selskapene i den årlige eierskapsmeldingen Selskapene blir årlig bedt om å sende inn informasjon ut fra et fastsatt skjema. Det bes her om følgende informasjon fra selskapene: Tabell 6 Informasjon fra selskapene til fylkeskommunens eierskapsmelding 1. Foretakets navn og organisasjonsform 2. Organisasjonsnummer 3. Selskapets formål 4. Deltakere/andelseiere 5. Sentrale arbeidsoppgaver 6. Antall styremedlemmer 7. Eventuell fylkeskommunal representasjon i styret 8. Fylkeskommunens andel i antall aksjer og prosent. Innskutt kapital i kroner. 9. Nøkkeltall fra årsmelding/årsregnskap to siste år (tall i tusen kr) Særskilt redegjørelse ved underskudd for foretak med fylkeskommunal eierandel over 50 % Det er ikke noen egen rapportering pr. selskap, men det er ofte saker om selskapene som går til fylkesutvalget/fylkestinget. 10 Selskapet Vigo IKS mangler. Selskaper oppført med feil/gammelt navn er aksjeselskapene Ryfylkesambandet (ett av to steder), Stavanger Museumsforvaltning, Jæren Kompetanse, Karmøy Industri, Fiskeriinvest, Filmfestivalen i Haugesund, Fagforum for mat og drikke, Haugesund Simulatorservice og KIOS, samt IKS et Nytt Konserthus og samvirket Høgskulen for landbruk (ett av to steder). Riktige navn er Ryfast, Museum Stavanger, Jæren Kompetansesenter, Aski, Dalane Kystutvikling, Den Norske Filmfestivalen, Måltidets Hus, Simsea, Interoperabilitetstjenester, Nytt Konserthus Stavanger og Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling. Fire selskaper er oppført to ganger i noten. Det oppførte selskapet Rogaland Industriutvikling har vi ikke kunnet finne noe informasjon om (det antas avviklet e.a.) Det er i noten også tatt med selskaper hvor videregående skoler (VGS) står oppført som eier. Dette gjelder kun noen få selskaper. 11 Ettersom fylkeskommunens eierskapsmelding behandles av fylkestinget i slutten av året (normalt desember), vil regnskapsdata naturlig nok gjelde for de to foregående år. SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

21 Informasjon om eierskapsforvaltningen på fylkeskommunens nettsider Fylkeskommunens eierskapsmelding ligger på fylkeskommunens nettsider (under politiske saker). Det er på nettsidene ellers ingen spesiell informasjon om eierskapsforvaltningen. Vurderinger av rutiner for eierstyringen Det nye eierskapssekretariatet vil bedre samordne fylkeskommunens eierskapsforvaltning. Det vil også være med på å forberede og bevisstgjøre eierrepresentantene til selskapenes eiermøter (generalforsamlingen/representantskapet). Vi ser nå for oss at selskapsinformasjonen i fylkeskommunens eierskapsmelding og selskapsnoten i årsregnskapet blir fullstendig og korrekt. Det samme gjelder en ordnet arkivering av innkallinger og eierskapsprotokoller for alle selskaper. Skjemaet til selskapene i forbindelse med den årlige eierskapsmeldingen har ikke med spørsmål om hvordan selskapet følger selskapet opp formålet i vedtektene (formålsparagrafen). Vi antar imidlertid at fylkeskommunen alene ikke uten videre kan be om dette ut fra hensynet til andre eiere. Fylkeskommunen har ingen nettsider om eierskapsforvaltningen. Slike nettsider vil bedre informasjonen om fylkeskommunens eierskap og selskaper, og det vil bli lettere tilgjengelig for offentligheten og fylkeskommunens representanter i selskapene. Vi kan her spesielt vise til Stavanger kommunes nettsider om selskap og samarbeid. Anbefaling Fylkeskommunen bør etablere en egen nettside om selskap og samarbeid hvor det fremkommer informasjon om fylkeskommunens eierskap og selskaper. FYLKESUTVALGETS ROLLE Fylkesutvalget er gitt fullmakt til å avgjøre hvilke virksomheter fylkeskommunen skal delta på eiersiden i, og skal dermed fatte strategiske beslutninger om fylkeskommunens eierskap. Dersom det er snakk om en strategisk viktig og/eller kostbar inntreden i et eksisterende selskap, vil dette ikke kunne besluttes i fylkesutvalget, men må forelegges fylkestinget til endelig godkjenning. Stiftelse og avvikling av selskaper tilligger alltid fylkestinget (dette må da gjøres sammen med eventuelt andre eiere). Som det fremgår ovenfor kan fylkesutvalget, etter delegert myndighet fra fylkestinget, drøfte og behandle saker i forkant av lovmessige eiermøter (generalforsamlingen/representantskapet), og ut fra dette benytte mulighetene til å instruere fylkeskommunens eierrepresentanter. Binding/instruering vil gjelde enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning. SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

22 ANDRE FORHOLD Nye habilitetsregler vedrørende styrerepresentasjonen i selskaper Stortinget vedtok 10. juni 2009 endringer i habilitetsreglene i forvaltningslovens 6. Det gjelder nå samme strenge regler for engasjement i offentlige selskaper som for private selskaper. Lovendringen gjør rollene innenfor den kommunale virksomheten klarere. Tydelige roller anses viktig om innbyggerne skal ha tillit til kommunene. Lovendringen innebærer at folkevalgte og tjenestemenn som også er leder, styremedlem eller medlem av bedriftsforsamlingen i et selskap blir inhabil til å behandle saker hvor selskapet er part når saken blir behandlet i kommunale organ, også når selskapet er fullt ut eiet av det offentlige. De nye habilitetsregler trådte i kraft , dvs. etter siste (fylkes)kommunevalg. Det er utarbeidet veileder til lovbestemmelsen. Det vises til KRD sin pressemelding fra «Ny rettleiar om inhabilitetsreglar». Styrerepresentasjonen i fylkeskommunens selskaper og om lærlinger i selskapene I forbindelse med fylkeskommunen siste eierskapsmelding (2012) ba fylkestinget fylkesrådmannen om å fremme sak om sammensetning av styrer i foretak/selskaper der de eide hele eller majoriteten av selskapet. Dette med tanke på styrenes samlede kompetanse og erfaring samt prosessen bak utnevnelsene. Fylkestinget ba i denne sammenheng også om at praksisen med eksisterende fylkespolitikere og ansatte i administrasjonen som styremedlemmer vurderes og i hvilken utstrekning det er hensiktsmessig med aktive fylkespolitikere i styrene. Fylkestinget ba også om en oversikt over i hvilken grad selskapene som fylkeskommunen har eierskap i tar samfunnsansvar gjennom å ta inn lærlinger. Saken om styrerepresentasjon var oppe til behandling i fylkesutvalget i mai Vedtaket gikk ut på å sende saken i retur til fylkesrådmannen, men med følgende tillegg: Det opprettes en styringsgruppe bestående av gruppelederne. Det skal utformes prinsipper for eierskap og utnevning av styremedlemmer i alle selskap og foretak tilknyttet eller eid av fylkeskommunen. Det bør vurderes å opprette valgkomité i foretak og selskaper der det er formålstjenlig. Administrasjonen bes om å hente inn opplysninger om hvordan dette praktiseres i andre fylker. Når det gjelder lærlinger har vi mottatt en oversikt pr fra næringsavdelingen. Oversikten viser hvilke selskaper som har eller har hatt lærlinger. Det fremkommer der at kun to selskaper har lærlinger. Oversikten er imidlertid ikke ferdig oppdatert. Den endelige oversikten vil presenteres fylkestinget ved fylkestingets behandling av neste eierskapsmelding (2013). SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

23 GENERELT OM EIERREPRE SENTANTENES OPPF ØLGI NG AV SELSKAPER Det er særlig selskapene Dale Eiendomsutvikling AS, Museum Stavanger AS og Innovasjon Norge som av fylkeskommunen (fylkesordfører) trekkes fram som viktige selskaper. Innovasjon Norge er et strategisk viktig selskap, men det er mange eiere (hele landet). Også de andre næringsutviklingsselskapene er viktige, men som for Innovasjon Norge er det her gjerne mange eiere. Mange eiere kompliserer eierstyringen når det ikke er utarbeidet spesifikke eierstrategier som er felles for eierne. Oppfølging og politiske saker av enkeltselskaper er særlig aktuelt når det er risikoforhold vedrørende økonomi. Det samme gjelder etablering, nedleggelse, oppkjøp, sammenslåing o.l. Fylkeskommunens styrerepresentanter tar kontakt med fylkesutvalget/fylkestinget i forkant når store/prinsipielle saker kommer opp. Det er ganske sjeldent det er slike saker. Fylkeskommunen er her bevisst på hvem som møter på eiermøtene, ellers vil det kunne være noe tilfeldig (både administrasjonen og politikere er aktuelle). Fylkesordfører mente ellers at det hadde vært en stor fordel om selskapene hadde gitt fylkeskommunen tidspunktet for eiermøter i god tid da det var litt av en kabal å utpeke alle eierrepresentantene (fullmakter ved aksjeselskapene) til eiermøtene som avholdes i mai/juni (det er mange møter på engang). I tillegg nevner vi her fylkesutvalgets rolle (omtalt i eget punkt foran) hvor de kan binde/instruere fylkeskommunens eierrepresentanter i enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning. FYLKESKOMMUNENS EIERREPRESENTA SJON Vi har i vedlegg tatt med en oversikt over fylkeskommunens eier- og styrerepresentanter. Det bemerkes at styrerepresentantene iht. lovreglene skal representere selskapet og ikke eieren. Styremedlemmene er derfor ikke spurt om eieroppfølging. Aksjeloven sier ikke noe om hvem som skal møte som aksjonær. Dette vil etter kommuneloven være fylkestinget med mindre vedtektene sier noe annet. Fylkesordfører eller andre kan møte etter fullmakt og stemme på generalforsamling. Medlemmer av et representantskap ved interkommunale selskaper er personlige medlemmer og i motsetning til aksjeloven tillates det ikke at andre møter etter fullmakt. 12 Dette er også en del av fylkeskommunens oppfølging av selskaper. Vi velger imidlertid å skille eierrepresentantenes oppfølging av selskaper i et eget punkt. Den formelle eierstyringen av selskapene må skje ved eierrepresentantenes deltakelse på de lovmessige eiermøtene. SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

24 Eiermøter i 2012/2013 Innkallinger til generalforsamlinger ved aksjeselskaper går til fylkesordfører og hvor utpeking ofte skjer ved fullmakt pr. møte. Ellers møter fylkesordfører selv eller ingen. Andre selskaper (interkommunale selskaper mv.) har faste eierrepresentanter som får innkallinger til eiermøter. Administrasjonen var representert i eiermøtene til 18 selskaper. Dette omfattet flere typer av selskaper. Arbeidsmarkedsbedrifter og bompengeselskaper hadde stort sett eierrepresentasjon fra administrasjonen. For 10 selskaper var det ingen utpekte eierrepresentanter. Dette gjaldt mest selskaper hvor fylkeskommunen hadde mindre eierandeler. Det var 7 tilfeller hvor eierrepresentant var styremedlem i det samme selskapet. Ingen av kontrollutvalgsmedlemmene sitter i styrer for selskapene eller var representert i eierorganene, med unntak for styrerepresentasjon i Informasjon Rogaland AS og Gastronomisk Institutt AS. Vurderinger av fylkeskommunens eierrepresentasjon (2012/2013) Det er ikke faste eierrepresentanter i aksjeselskapene. Vi antar at faste eierrepresentanter er å foretrekke. Faste eierrepresentanter har bedre muligheter til å følge opp selskapene (dvs. at de opererer i tråd med virksomhetens formål og innenfor fylkeskommunens prinsipper for godt eierskap). Faste eierrepresentanter kan også redusere problemet (kabalen) som det er å utpeke alle eierrepresentantene (fullmakter ved aksjeselskapene) til eiermøtene som avholdes i mai/juni (det er mange møter på engang). Personer fra administrasjonen var ofte utpekt som eierrepresentanter. Vi anser det hensiktsmessig at fylkestinget oppnevner politisk ledelse som eierrepresentanter. Eierutøvelsen skal speile fylkestingets samlede flertallsbeslutning og det er da viktig med en klar kommunikasjon mellom fylkesting og eierorgan i forkant av eiermøter. Faste eierrepresentanter og politisk ledelse i eierorganene anses av oss særlig aktuelt for selskaper hvor fylkeskommunen har store eierandeler eller vesentlige interesser. Men fylkeskommunen står fritt til å velge hvem som skal være deres eierrepresentanter på de enkelte generalforsamlinger. Det var enkelte tilfeller hvor samme person var eier- og styrerepresentant i det samme selskapet. Det er ikke ulovlig med en slik representasjon, men den bør unngås da den kan medføre en uheldig rolleblanding. Interkommunale selskaper (IKS er) har gjerne med i selskapsavtalen at eier- og styrerepresentant ikke kan være samme person. Anbefalinger Fylkestinget bør oppnevne faste eierrepresentanter fra den politiske ledelse. Anbefalingen her gjelder primært selskaper hvor fylkeskommunen har store eierandeler eller vesentlige interesser. Det bør ikke være samme person som eier- og styrerepresentant i det samme selskapet. OPPLÆ RING AV OG INF ORMASJON OM EIERS TYRING OG SE LSKAPSLEDELSE Fylkeskommunen har ikke etablert en obligatorisk ordning for opplæring av og informasjon til folkevalgte om eierstyring og selskapsledelse. SELSKAPSKONTROLL RFK EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013

EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013 EIERSKAPSFORVALTNING HÅ KOMMUNE OKTOBER 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i Hå kommune. Rapporten

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MARS 2014

EIERSKAPSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MARS 2014 EIERSKAPSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MARS 2014 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, eierrepresentanter, styrerepresentanter og administrasjonen i kommunen. Rapporten

Detaljer

Kommunale selskaper og folkevalgt styring

Kommunale selskaper og folkevalgt styring Kommunale selskaper og folkevalgt styring Oppfølging av kommunalt eierskap Erfaringer på bakgrunn av selskapskontroller Mai 2013 www.rogaland-revisjon.no Lovregler om selskapskontroll Kommunelovens 77.5

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Sandnes kommune eierstyring av selskaper

Sandnes kommune eierstyring av selskaper Sandnes kommune eierstyring av selskaper Sandnes- i sentrum for framtiden Romslig, modig og sunn. Sandnes har snaut 64 000 innbyggere Sandnes er Norges 8. største by Sandnes er en integrert del av Norges

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

HATTFJELLDAL VEKST AS

HATTFJELLDAL VEKST AS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HATTFJELLDAL VEKST AS 24.06.2015. 1 INNHOLD: 1. Innledning... 3 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 4 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Eierstyring i interkommunale selskaper

Eierstyring i interkommunale selskaper Eierstyring i interkommunale selskaper Administrasjonsseminar 25. september 2015 Boye Bjerkholt Varaordfører i Skedsmo 27.09.2015 Skedsmo kommunes deltakelse i interkommunale samarbeidsordninger 1 Skedsmo

Detaljer

Eierskapsmelding for Elverum kommune. 2011 Sist endret 30.1.2013. Elverum kommune. God selskapsstyring. kommune. 10. august

Eierskapsmelding for Elverum kommune. 2011 Sist endret 30.1.2013. Elverum kommune. God selskapsstyring. kommune. 10. august Elverum kommune Eierskapsmelding for Elverum kommune 10. august 2011 Sist endret 30.1.2013 Denne eierskapsmeldingen har til hensikt å øke kommunens kunnskap om eierskap, og gjennom dette, gi grunnlag for

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Selskapsformer og alternative organisasjonsformer

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 15/14 Orientering

Detaljer

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014

Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 Andebu kommunes eierskapspolitikk EIERSKAPSMELDING 2014 1. Innledning:... 2 2. Andebu kommunes eierskapsmelding... 3 2.1 Eierskapsmelding 2014... 3 2.2 Eier og selskapsdokumenter... 5 3. Andebu kommunes

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon

Revisor AS SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS. Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon Revisor AS Kompetansesenter for kommunal og privat revisjon SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON I ROGALAND REVISJON IKS Bilde er fra Preikestolen som ligger i Forsand kommune Kilde: http://www.lysefjordeninfo.no/no/preikestolen2.jpg

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Røyrvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Røyrvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Røyrvik kommune Behandlet i kontrollutvalget den 9.9.2008, sak 19/08 Vedtatt av kommunestyret den 20.11.2008-2008, sak 78/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11

Detaljer

Selskapskontroll Haugesund kommune. Eierskapsforvaltning

Selskapskontroll Haugesund kommune. Eierskapsforvaltning Selskapskontroll Haugesund kommune Eierskapsforvaltning Audit & Advisory Mars 2011 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Formål og problemstillinger... 4 2. Kontrollkriterier... 5 2.1 Eierskapsmelding...

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Overhalla kommune Behandlet i kontrollutvalget den 5.juni 2008, sak 018/08 Vedtatt av kommunestyret den 24.6.2008, sak 52/08 Fylkets

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2013

Plan for selskapskontroll 2012-2013 Plan for selskapskontroll 2012-2013 Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 013/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 037, &58 Arkivsaknr.: 12/33-2 Kontrollutvalgssekretariatets

Detaljer

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Planperiode 2013-2016. Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Planperiode 2013-2016 Alta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS Oarje-Finnmãrkku dárkkistanlávdegotte čállingoddi SGO Arkivkode: 4/1 01 Journalnr.: 2012/11047-1

Detaljer

Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune

Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune Orkdal kommune Juli 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden mars juli 2015.

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE

EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2015 2015-626/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å vurdere om Nord-Fron kommunes oppfølging av sitt eierskap

Detaljer

Eierskapsmelding 2010

Eierskapsmelding 2010 Eierskapsmelding 2010 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Innhold 1. Forord... 5 2. Stavanger kommunes eierskapsmelding 2010... 6 2.1 Stavanger kommunes eierskapsmelding...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Levanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Levanger kommune Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Vedtatt av kommunestyret den 25.6.2008, sak PS 59/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer

Detaljer

MIDTRE NAMDAL VEKST AS

MIDTRE NAMDAL VEKST AS SELSKAPSKONTROLL MIDTRE NAMDAL VEKST AS FLATANGER KOMMUNE DESEMBER 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune i perioden

Detaljer

Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser

Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser Vestby kommune Strategi for utvikling, styring og forvaltning av selskaper hvor Vestby kommune har eierinteresser EIERMELDING 2015-2017 Ajour pr 19/8-15 Forord Vestby kommune tar sin oppgave som eier med

Detaljer

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av 2006-2008 Namsskogan kommune Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05 Planen er utarbeidet i september 2005 av Innhold: Innledning... 3 Innholdet i selskapskontrollen... 4 Formål...

Detaljer

Hvilken organisasjonsform skal vi velge?

Hvilken organisasjonsform skal vi velge? Hvilken organisasjonsform skal vi velge? 7. januar 2010 Kjetil Gill Østvold, Manager E-post: kjetil.gill.ostvold@no.pwc.com Tlf: 95 26 05 52 PwC Agenda 1. PwCs erfaring og kompetanse 2. Lovverk og rammebetingelser

Detaljer

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS

: 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE IKS OM KJØP AV AKSJEPOST I LYSEFJORDEN UTVIKLINGS AS SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 36/08 TILBUD FRA RYFYLKEKOMMUNANE

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Eierskapskontroll av Optimus AS

Eierskapskontroll av Optimus AS R 11-2014 Selskapskontroll Optimus AS Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Eierskapskontroll av Optimus AS Formålet med prosjektet er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver myndigheten

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Steinkjer kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Steinkjer kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Steinkjer kommune Behandlet i kontrollutvalget den 17. juni 2008 sak 017/08 Vedtatt av kommunestyret den 15.10.2008, sak PS 08/171 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon

Detaljer