TITTEL 1. Årsrapport 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TITTEL 1. Årsrapport 2002"

Transkript

1 TITTEL 1 Årsrapport 2002

2 VISJON - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft.

3 INNHOLD 3 Årsrapport 2002 SAMFUNNSREGNSKAP ADM. DIREKTØR HAR ORDET STYRETS BERETNING STYRET I TROMS KRAFT AS RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER HOVEDTALL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET REVISJONSBERETNING DETTE ER TROMS KRAFT

4

5 SAMFUNNSREGNSKAP 5 Samfunnsregnskapet viser hvordan verdiene som skapes i Troms Kraft, gjennom innsats av arbeidskraft, kapital, kunnskap og teknologi, har betydning for lokalsamfunnene i vårt nærområde. Verdiene fordeles i forhold til de ulike interessegruppene som har bidratt. Vesentlige kjøp av varer og tjenester, samt investeringer, skjer i de 15 kommunene hvor Troms Kraft har sitt primære marked. Skatt og avgift som fremkommer av konsernets virksomhet bidrar igjen til verdiskapning på andre områder i samfunnet. Konsernets inntekter, fratrukket verdien av innkjøpte varer og tjenester, samt avskrivninger, gir verdiskapningen i virksomheten som blir fordelt. Troms Kraft har en aktiv rolle i utviklingen av fremtidig virksomhet i Troms. Konsernets resultat, etter utbytte til eierne, anvendes til fremtidig verdiskapning og videre utvikling av virksomheten. Verdiskapning 2002 (Beløp i kr.) Totale driftsinntekter Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Ekstraordinært tap/gevinst aksjer Brutto verdiskapning Ordinære avskrivninger Netto verdiskapning Verdiskapningen i konsernet tilføres ansatte, offentlig sektor, långivere, eiere og konsernet. Årets verdiskapning har slik fordeling: Tilbakeholdt overskudd Fordelt verdiskapning (Beløp i kr.) Ansatte (brutto lønn og sosiale kostnader) Långivere (netto finans) Skatt og avgift (fra selskapet) Eiere (utbytte) Tilbakeholdt overskudd (endring egenkapital) Ei satte Sum fordelte verdier Skatter og avgifter Fordelt på kommuner, fylke og stat Kommune 2002 (Beløp i kr.) Balsfjord Bardu Berg Kåfjord Lenvik Lyngen Målselv Storfjord Torsken Tromsø Troms fylkeskom Tromsø Staten Balsfjord Bardu B fjord Sum Kommuner Troms fylkeskommune Staten Totalt Torsken S envik ngen

6

7 ADM. DIREKTØR HAR ORDET 7 Energinasjonen Norge har fått seg en vekker. Utviklingen i kraftmarkedet, stigende priser som følge av økt forbruk og minkende magasiner, er et signal som må tas alvorlig. Markedet fungerer, men for første gang på flere år ser varen ut til å mangle. Dette peker mot et behov. Myndighetene og bransjen må i samarbeid utvikle en plattform der nye og fornybare energikilder kan gi positive effekter i vårt daglige liv. Vannkraften vil fortsatt utgjøre hovedpilaren i vår energiproduksjon, men det er på høy tid at vi tar grep når det gjelder å utvikle supplerende energikilder. Vi har flere valg: vindkraft, bioenergi, avfallsforbrenning eller gass. Hva vi enn går inn for, så er det på tide at vi blir konkrete på hva vi tror vil gi best effekt for oss alle. Teknologien er ikke lenger en utfordring, men det er et sterkt behov for rammebetingelser som gir levedyktige og økonomisk forsvarlige alternativer. Uten tilrettelegging kan vi ikke skape reelle alternativer, og kan heller ikke demme opp for fremtidige trusler om rasjonering eller sterkt økte kraftpriser. Troms Kraft tar aktivt del i det forberedende arbeidet som gjelder utbygging av vindkraft. Vi er faktisk klar til å stikke spaden i jorda for å ta fatt på anlegget på Kvitfjell i Troms. Gjennom dette prosjektet kan vi og våre samarbeidspartnere bidra til en bedre energisituasjon i Norge. Konsernets satsing mot Russland gir frukter, og skyter nye knopper. Troms Kraft har fungert som en katalysator for å utvikle et målrettet samarbeid i Barentsregionen. Med Kolenergo og Varanger Kraft som partnere skal vi legge kreftene inn i nye prosjekter i Pasvik-området. Også etableringen i Sverige viser at vi treffer med våre planer og strategier. Kombinasjonen av kraft og kultur har blitt lagt merke til i målgruppene for vår satsing. Antallet leveranser er stadig økende. Produktspektret skal nå utvikles videre for å oppfylle målsettingen om å bli en tjenesteleverandør utenom det vanlige. Torvall Lind Adm. direktør Utfordringene står i kø for næringslivet, særlig i vanskelige tider. Troms Kraft har tatt mål av seg til å være en sterk og aktiv aktør i nord, og vi tar dette på alvor. Selv om terrenget er vanskelig, har vi den nødvendige kraften, viljen og evnen til nyskapning. Gjennom analyse av trender, trusler og muligheter skal vi fortsette med å bygge opp om en lokalt forankret næringsvirksomhet med substans og vyer. Da begynner vi like godt hos oss selv. Troms Kraft skal videreutvikle bedriften til å bli en ledende merkevare. Dette er en krevende og langsiktig satsing, og en viktig del av vårt krafttak for fremtiden. Vi skal satse på produktutvikling, strukturering, optimalisering av ressurser og innsatsområder, samt nye unike kombinasjoner av tjenester. På denne måten vil vi tilfredsstille våre kunder og skape verdier for medarbeidere og eiere. Selv om endringer tar tid, og prosessen kan føles vanskelig, vil vi løse oppgaven ved å ta i bruk konsernets samlede kraft og kunnskap.

8

9 STYRETS BERETNING Selskapsstruktur og eierforhold GENERELT Troms Kraft AS (TK) er organisert som et konsern med fem datterselskaper; Troms Kraft Marked AS, Troms Kraft Nett AS, Troms Kraft Produksjon AS, Troms Kraft Varme AS og Troms Energi AS. Troms Kraft er morselskapet i konsernet og eies av Troms fylkeskommune (60 %) og Tromsø kommune (40 %). Konsernet ledes av konsernsjef Torvall Lind. Alle datterselskapene eies i sin helhet av Troms Kraft, som forestår den overordnede styringen og samordningen av hele konsernvirksomheten. Konsernet har hovedkontor i Tromsø og region- og avdelingskontorer i seks kommuner utenfor Tromsø. De operative funksjoner ligger i datterselskapene, mens morselskapet betjener fellesfunksjoner innenfor fagområdene personal, økonomi, arkiv/sekretariat, informasjonsteknologi og logistikk. Troms Kraft Marked utøver kraftomsetning i engrosmarkedet og sluttbrukermarkedet. Samlet omsetning utgjør ca 3,5 TWh, hvorav 1 TWh selges gjennom det heleide datterselskapet Kraft & Kultur, Sverige AB. Troms Kraft Nett har konsesjon for bygging og drift av distribusjonsnett i 15 kommuner i Troms fylke og eier og drifter regionalnett. Selskapet har nettkunder. Troms Kraft Produksjon eier og drifter 12 vannkraftverk i tillegg til fire deleide kraftverk tilhørende Kvænangen Kraftverk AS. Samlet produksjon i hel- og deleide kraftverk utgjorde i GWh. Troms Kraft Varme eier og driver et fjernvarmeanlegg knyttet til Universitetssykehuset Nord Norge og Universitetet i Tromsø. Troms Energi AS har ingen aktivitet. Styringsorgan MORSELSKAPET Fylkesordføreren i Troms fylkeskommune og ordføreren i Tromsø kommune utgjør generalforsamlingen i morselskapet. Bedriftsforsamlingen består av 15 medlemmer, hvorav 10 medlemmer er eiervalgt, mens fem medlemmer representerer de ansatte i konsernet. Styret har syv medlemmer hvorav fem er valgt av eierne og to fra de ansatte. Styret er rekruttert fra både offentlig og privat virksomhet og representerer en bred faglig sammensetning. DATTERSELSKAPENE Hovedstyret i morselskapet utgjør generalforsamlingen i alle datterselskapene, mens administrerende direktør i morselskapet er styreleder i datterselskapene. Fortsatt drift Styrets beretning er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Selskapet vurderes å ha en forsvarlig egenkapital ut fra virksomhetens risiko og omfang, og konsernet har etter styrets vurdering et godt fundament for videre drift og utvikling. Personale og arbeidsmiljø Troms Kraft-konsernet hadde ved utgangen av ansatte inkludert 19 lærlinger, fordelt på 46 ansatte i morselskapet og 314 ansatte i datterselskapene har vært et krevende og arbeidsomt år for mange der en har prøvd å løfte konsernet opp og frem, og ikke minst skape et selskap i utvikling. Rammene som konsernet jobber innenfor, endrer seg raskt og det må etableres beredskap til å endre kurs etter hvert som behovet oppstår. Det er iverksatt prosjekter som skal rasjonalisere de administrative prosessene på tvers av selskapsgrensene og bringe dokumenthåndtering over på en digital plattform. I løpet av høsten 2002 ble nytt ERP-system (Enterprice Resource Planning) implementert i hele konsernet. Opplæringen er i sin helhet utført av lokale krefter, og dette har sikret en lokal forankring i læreprosessen og gitt en viktig kompetanseheving av samtlige ansatte. TK-skolen er en egen kompetanseutviklingsenhet i konsernet, som søker å utvikle kompetanseheving på flere områder basert på endringsbehovet til en markeds- og forretningsorientert bedrift. Det er etablert et felles arbeidsmiljøutvalg med representasjon fra alle selskapene i konsernet. Samarbeidet med de ansattes fagorganisasjoner styres gjennom konsernutvalget.

10 STYRETS BERETNING 2002 Konsernet er inne i en prosess med vurdering av endret struktur og organisasjonsmessige tilpasninger. En god personalbehandling i kritiske faser av forandringsprosesser er nødvendig for effektive resultater, og det legges derfor vekt på etablering av praktiske og gode tiltak i forkant av slike endringer. Konsernet har stor bredde i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). Det er utarbeidet rutiner, prosedyrer og sikkerhetsinstrukser som er integrert i virksomhetenes internkontrollsystem. Ved større prosjekter utarbeides egne HMS-planer. Styret vil igangsette arbeid med å utarbeide en likestillingspolitikk for konsernet. Ønsket er å bidra til en større bevissthet og positiv utvikling i dette arbeidet. I dag er 44 % av styrets medlemmer kvinner, mens kvinner ikke er representert i konsernets ledelse. Sykefraværet i konsernet var 5,5 % i 2002 mens det utgjorde 6,3 % i Det har ikke inntruffet alvorlige arbeidsulykker siste år. Ytre miljø Elektrisitet produsert av vannkraft representerer en ren, miljøvennlig og fornybar energikilde. Utbygging og drift av kraftanlegg, overførings- og distribusjonsanlegg, påvirker imidlertid det ytre miljø i form av inngrep i naturen eller påvirkning på det estetiske miljøet. Dette medfører ikke forurensing, men kan ha uheldige lokale konsekvenser i forbindelse med vannstandsreguleringer eller ved utslipp fra tekniske komponenter. I 2002 er det ikke registrert slike hendelser som har gitt negative konsekvenser for det ytre miljø. Den daglige driften er underlagt strenge offentlige reguleringer gjennom blant annet vassdrag- og konsesjonsbetingelser. Det arbeides kontinuerlig med å redusere den totale belastningen på naturen. Dette bringer konsernet i nær kontakt med sentrale og lokale myndigheter, lokale interesser og miljøorganisasjoner. Konsernet har ingen pålegg fra forurensingsmyndighetene vedrørende det ytre miljøet, og har heller ikke hatt noen kontroversielle saker knyttet til det ytre miljø til behandling i år Forbedring av innlandsfiske i regulerte vassdrag er videreført gjennom et flerårig prosjekt, og det er igangsatt forbedringstiltak i områder hvor drift av anleggene har ført til sår i naturen. Det er etablert rutiner for innsamling og kildesortering av kassert materiell, og leveranse skjer til godkjente mottaksstasjoner. Konsernet har gjennomgått et program i tråd med kravene til «Miljøfyrtårn» og er sertifisert som «Miljøfyrtårn-bedrift». Redegjørelse for årsregnskapet KONSERNETS ØKONOMI Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning en tilfredsstillende beskrivelse av konsernets stilling ved årsskiftet. Troms Krafts regnskap og alle heleide datterselskaper er konsolidert inn i konsernregnskapet. Troms Kraft konsern har et årsresultat på 91,2 mill kr. Transaksjoner mellom selskapene internt i konsernet er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper og foreligger i skriftlig form. Styret er ikke kjent med forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang, som har betydning for bedømmelsen av selskapets stilling. BALANSE Konsernets balanse viser en totalkapital på mill kr. Langsiktig gjeld utgjør mill kr. Egenkapitalen for Troms Kraft er mill kr, og i forhold til totalkapitalen utgjør dette 63,8 %. Egenkapitalandelen for konsernet utgjør 58,2 %. INVESTERINGER Årets investeringer i varige driftsmidler utgjør for konsernet 114,7 mill kr. I tillegg er det foretatt finansielle investeringer i form av kjøp av aksjeandeler i det lokale næringsliv. Troms Kraft legger vekt på å fremme bedriftssamarbeid og næringsutvikling i regionen. Det største og mest betydningsfulle aksjeoppkjøp var kjøp av en aksjeandel på 7,27 % i Salten Kraftsamband AS. RISIKO Konsernet driver en omfattende virksomhet hvor særlig tilsig, kraftomsetning og finansielle transaksjoner er risikoutsatte element. Det er imidlertid lagt vekt på at konsernet skal ha en riktig risikoprofil. Gjennom kontinuerlig kvalitetskontroll med nye løsninger, systemer og forbedring av tiltak, er risikoen vurdert å være på et forsvarlig nivå.

11 STYRETS BERETNING Styret har vedtatt en forsiktig plasseringsstrategi av overskuddslikviditet for hele konsernet og har åpnet for plassering i aksjer og obligasjoner. DISPONERING AV RESULTAT Det samlede resultat i Troms Kraft ble 91,182 mill kr som styret foreslår disponert slik: Avsatt til utbytte 75,0 mill kr - Overført til fond for vurderingsforskjeller 33,8 mill kr - Overført fra annen egenkapital -17,6 mill kr Energiøkonomisering Enøkvirksomheten finansieres i samsvar med forskrifter fra overordnede myndigheter gjennom et påslag i nettariffen. Samlet utgjør dette påslaget ca 5 mill kr som i sin helhet er overført til det statlige enøkorganet ENOVA. I egen regi foregår enøkvirksomheten på to plan rehabilitering av egne produksjons-, overførings- og fordelingsanlegg samt kunderettede tiltak gjennom kjøp av tjenester hos Enøk Nord AS. Tvistesaker Konsernet har to tvistesaker til behandling, men en ser gode muligheter for å komme frem til konstruktive avklaringer. Forretningsutvikling Historisk sett har konsernet vært organisert og eid med utgangspunkt i utbygging av nødvendig infrastruktur. Fri konkurranse i et stort marked betyr også endringer i organisering med betydelig fokus på forretningsutvikling og markedsorientering. I tillegg stiller myndighetene krav om effektivisering av distribusjon, noe som over tid vil gi lavere inntjening. Konsernets visjon er: «Troms Kraft et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft». Dette stiller krav til forståelse og kunnskap om at forretningsmessig drift og markedsorientering må forbedres og videreutvikles. Krav til innovasjon, omstilling, inntjening og endringer i arbeidsoppgaver kan for mange føles vanskelige og tunge, men det må samtidig være forståelse for nødvendigheten av å utvikle nye tjenester og produkter som etterspørres i et moderne samfunn. En må her gå lenger enn det som ligger i bransjens tradisjonelle kjernevirksomhet. Utviklingen har medført at eierne av Troms Kraft er blitt mer bevisste på de verdier som konsernet representerer. Gjennom sitt eierskap øyner de muligheter for uttak av midler gjennom utbytte eller salg av eiendeler. Eierne ser også betydningen av at selskapet opprettholdes og videreutvikles som en hjørnesteinsbedrift og kan fremstå som en sterk industriell og finansiell aktør i nordnorsk næringsliv. For å lykkes med dette, er det vedtatt en strategi som bl.a. fokuserer på: «styrke grunnmuren» ved å effektivisere og profesjonalisere dagens kjernevirksomhet «vekstmuligheter» ved å videreutvikle konsernet fra strømleverandør til en allsidig tjenesteleverandør Samfunnsansvar I tråd med eiernes intensjoner om at konsernet skal ha et godt ankerfeste i regionen, er bedriften en betydelig aktør på mange andre områder. Konsernet har en aksjeportefølje som viser investeringer i fiskeri, bank, rederi, hotell, alternativ energi etc. Samfunnsansvaret fremstår som et sentralt element i et område med ellers få og store finansielle aktører. Det lokale og regionale næringslivet er preget av en stram økonomi og er i stor grad avhengig av samhandling dersom en skal oppnå vekst og utvikling i nærings- og samfunnsliv. I denne sammenheng fremstår konsernet med ordninger overfor både næringsliv, private kunder og organisasjoner som bidrar til å styrke grunnlaget for utvikling av bestående virksomheter. INTERNETT Konsernets internettløsning får stadig flere brukere og er blitt et godt verktøy i kommunikasjon med kunder og media. Vi har en kontinuerlig videreutvikling av denne tjenesten. Likeså får internettfaktura med internettrapportering stadig flere kunder. Løsningen er også solgt som tjeneste til samarbeidende energiselskap. Det er en kosteffektiv funksjon både for kundene og selskapet. Fremtidsutsikter og rammebetingelser KONSERNET Utviklingen for konsernet vil i tråd med de generelle strukturendringene og myndighetenes endringer i ramme-

12 STYRETS BERETNING 2002 vilkårene kreve at en tenker nytt, vurderer nye muligheter og legger vekt på omstillingsarbeid. Konsernet er nå inne i en prosess med å forretningsorientere hele konsernet, gjennom å rendyrke de ulike funksjoner og oppgaver. Denne organisasjonsutviklingsprosessen har en tidsramme frem til utgangen av året Troms Kraft har tatt mål av seg til å være en drivkraft i utviklingen av regionen. Utbygging av infrastruktur skal fortsatt være en hovedoppgave for konsernet. Styret vil imidlertid understreke behovet for stabile eierforhold, som skal bidra til lokal verdiskapning og sikre en utvikling med høy avkastning og økt verdistigning for konsernet. KRAFTMARKEDET Historisk har prisene på elektrisk energi svingt i takt med avvik fra normal magasinbeholdning. Dette mønsteret opprettholdes fortsatt. De første signalene om oppgang i prisene kom i juli/august 2002, og utover høsten steg markedet voldsomt i forbindelse med kaldt og tørt vær. Fra november 2002 og inn i 2003 har det vært en ekstremsituasjon i det nordiske kraftmarkedet med lave vannmagasin og priser i spotmarket på et nivå opp mot 100 øre/kwh mot normalt ca øre. Troms Kraft har ved årsskiftet bedre magasinbeholdning enn landsgjennomsnittet, men er selvsagt på sikt avhengig av tilnærmet normal nedbør for å sikre normal produksjon. Utbyggbart vannkraftpotensiale for konsernet er begrenset og belagt med restriksjoner. I lys av dette videreføres det mangeårige samarbeidet med import fra kraftselskapet Kolenergo, Murmansk, på en offensiv måte. Dette samarbeidet har fått en ny dimensjon der Troms Kraft i samarbeid med Kolenergo og Varanger Kraft AS skal renovere kraftverk og bygge nye kraftlinjer for å kunne øke importen av kraft. I tillegg inneholder avtalen også investering i ny teknologi som gir muligheter for nærmere teknisk og økonomisk samarbeid på produksjonssiden. Samarbeidet er også utvidet til å innbefatte import av kraft til Finland og derfra videre inn i det skandinaviske markedet. Med denne bakgrunn er det derfor også inngått samarbeidsavtale med Inergia Oy, Ivalo som eier linjer fra Finland og inn i Russland. Myndighetene fokuserer på alternative energiformer. Dette er tatt på alvor, og prosjekter innen vindkraft, fjernvarme, avfallsforbenning, varmepumper og gass er igangsatt. Foreløpig er rammevilkårene slik at det er vanskelig å oppnå tilfredsstillende økonomi for slike prosjekter. En generell utfordring for kraftmarkedet fremover, er avhengigheten av en rekke myndighetsbeslutninger. Hjemfallreglene, Næringsdepartementets kursvalg for Statkraft, samt høstens kommunevalg vil være elementer som etter all sannsynlighet vil få innvirkning på den videre restrukturering av bransjen. SVERIGE Kraft & Kultur-konseptet har fått en meget god mottagelse i Sverige. Selskapet er i dag største leverandør til kommuner og kommunale bedrifter i Sverige. Selskapet har fått en fremtredende posisjon som leverandør av fornybar og miljøvennlig elektrisitet, og har bl.a. inngått samarbeid med Naturskyddsforeningen, som er den mest aktive institusjonen i Sverige for fornybar energi. Styrets takk De ansatte har vist evne og vilje til å ta tak i konsernets utfordringer, og styret retter en takk for den innsatsen som er lagt ned i løpet av året. Styret takker også eiere og forretningsforbindelser for samarbeidet i 2002.

13 STYRET I TROMS KRAFT AS 13 Ann-Brith Jensen Guri A. Nilsen Ans. repr. Karl Sebakk Ans. repr. Nils Asbjørn Engstad Tove Sleipnes Styrets nestleder Peter Arbo Paul Dahlø Styrets leder Tromsø den 24. april, 2003

14

15 RESULTATREGNSKAP 15 Beløp i kroner KONSERN TROMS KRAFT AS Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Kraftsalg Nettinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kraftkjøp/overføring- og innmatingskostnader Lønnskostnader 7, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Andel resultat i datterselskaper Andel resultat i tilknyttede selskaper Renteinntekter Endring finansielle omløpsmidler Rentekostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Resultat før ekstraordinære poster EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære inntekter/kostnader Skatt på ekstraordinært resultat ÅRETS RESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller Avsatt til utbytte Overført fra/til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

16

17 BALANSE 17 Beløp i 1000 kr KONSERN TROMS KRAFT AS EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringer i andre selskap Langsiktige fordringer og plasseringer 8, Sum anleggsmidler Omløpsmidler Materiellbeholdning Kundefordringer Kortsiktige fordringer Likvide midler Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 22, Overkursfond Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelse Forpliktelser Sørfjord Kraft Sum avsetning for forpliktelse Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld 24, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skyldig offentlige avgifter Skyldig utbytte Merinntekt monopol Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Tromsø, 24. april 2003 Styret i TROMS KRAFT AS Paul Dahlø Tove Sleipnes Peter Arbo Styrets leder Styrets nestleder Nils Asbjørn Engstad Ann-Brith Jensen Karl Sebakk Guri A. Nilsen Ans. repr. Ans. repr. Torvall Lind Adm. direktør

18

19 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 19 Beløp i 1000 kr KONSERN TROMS KRAFT AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger fra kraftsalg og nettinntekter Innbetalinger knyttet til andre aktiviteter Utbetalinger vedrørende energikjøp Utbetalinger av lønn, pensjoner, arb.giv.avg, skattetrekk Utbetalinger knyttet til andre salgs og driftskostnader Utbetalinger av skatter Sum innbetalinger knyttet til operasjonelle aktiviteter 1) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av driftsmidler Inn-/utbetalinger knyttet til langsiktige fordringer og plasseringer Utbetalinger knyttet til investering i varige driftsmidler Inn-/utbetalinger knyttet til aksjer og andeler Sum inn-/utbetalinger knyttet til investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av renter Innbetalinger knyttet til mottatt utbytte Utbetaling av utbytte Innbetaling/utbetaling (-) knyttet til kortsiktige fordringer Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger av renter på langsiktig gjeld Sum inn-/utbetalinger knyttet til finansieringsaktiviteter Netto endring i likvide midler Beholdning av likvide midler Beholdning av likvide midler ) Avstemming Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av anleggsmidler Andel resultat i TS/DS Urealiserte tap aksjer og andeler Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endringer i kunder, leverandører og andre tidsavgrensningsposter Poster klassifisert som finansieringsaktiviteter: rentekostnader renteinntekter og utbytte Sum inn-/utbetalinger fra operasjonelle aktiviteter

20

21 NOTER 21 Note 1 Regnskapsprinsipper KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet omfatter morselskapet og de heleide datterselskapene; Troms Kraft Nett AS, Troms Kraft Marked AS, Troms Kraft Produksjon AS, Troms Kraft Varme AS og Troms Energi AS. Alle transaksjoner og mellomværende mellom selskapene er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsippene som morselskapet. Det foreligger ingen mer-/mindreverdier ved konsolideringen. DATTERSELSKAP OG TILKNYTTEDE SELSKAPER Datterselskaper vurderes etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet. Etter egenkapitalmetoden vurderes investeringen til investors andel av egenkapitalen. I resultatregnskapet resultatføres investors andel av resultatet. Resultatført andel utover mottatt utbytte avsettes i selskapsregnskapet til fond for vurderingsforskjeller. Det avsettes ikke for utsatt skatt av inntektsførte resultatandeler AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER Aksjer og andeler i andre selskaper er presentert etter kostmetoden og er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. PRINSIPPER FOR INNTEKTS- OG KOSTNADSFØRING Driftsinntekter representerer opptjent verdi av levert kraft, nett-tjenester og arbeid for andre. Med grunnlag i måleravlesninger i desember 2002 og forbruksprofiler, er kraftog nettjenester periodisert pr Kostnadsføring av varer og tjenester foretas ved levering. KLASSIFISERINGSPRINSIPPER Eiendeler og gjeld knyttet til omsetning av kraft og overføringstjenester klassifiseres som omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til omsetningen, klassifiseres som omløpsmidler og kortsiktig gjeld, dersom de forfaller innen ett år etter Øvrige eiendeler og gjeld klassifiseres som anleggsmidler og langsiktig gjeld. I selskapsregnskapet er kortsiktige konsernfordringer og -gjeld nettoført, det samme gjelder for langsiktige konsernfordringer og -gjeld. MER-/MINDREINNTEKT VEDRØRENDE MONOPOLVIRKSOMHET Monopolvirksomheten reguleres av Norges Vassdragsog Energidirektorat (NVE). Med grunnlag i indeksregulerte kostnader for årene 1994 og 1995 er det fastsatt inntektsrammer for hvert nettnivå. Dersom den faktiske inntekten overstiger inntektsrammene (merinntekt) skal denne merinntekten tilbakeføres kundene i sin helhet. Tilbakeføring av merinntekt skjer ved reduksjon i nett-tariffene. Dersom den faktiske inntekten er lavere enn inntektsrammene (mindreinntekt) kan denne mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom økning av de fremtidige nett-tariffene. Mer-/mindreinntekt renteberegnes av en gjennomsnittlig saldo med en rente som årlig fastsettes av NVE. Rente knyttet til mer-/mindreinntekt er klassifisert som rentekostnader/renteinntekter. I 2001 ble det etablert en kompensasjonsordning for ikke levert energi (KILE). Deler av mindreinntekten knyttet til KILE-ordningen er aktivert i balansen i SKATTER OG AVGIFTER Alle selskapene i konsernet er underlagt ordinær overskuddsbeskatning. Skatt på alminnelig inntekt (skattepliktig overskudd) beregnes til 28 %, som i sin helhet tilfaller staten (fellesskatt). Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av eiendeler og gjeld, samt fremførbare underskudd. Eiendeler som ble overdratt ved stiftelse er verdsatt til virkelig verdi (antatt markedsverdi) under hensyntagen til de underliggende skattemessige posisjoner. Det er ikke avsatt midler for utsatt skatt på midlertidige forskjeller mellom skattemessig verdi og virkelig verdi på overdragelsestidspunktet

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. TROMS KRAFT KONSERN NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2010 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle beløp i resultatregnskap,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer