TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub"

Transkript

1 TS&LK - MANUALEN Trondhjems Svømme- og Livredningsklub Vedtatt på ekstraordinært årsmøte dd.november

2 Innholdsfortegnelse Innledning Historikk Vår virksomhetside Vår visjon Våre kjerneverdier Målområder: Svømmeopplæring og rekruttering Best mulig konkurransesvømmere og stupere Involvering Organisasjon og ledelse Profilering og gjenkjenning Kompetansesenter Handlingsplaner TS&LKs organisasjon, hovedinndeling - drift, (figur) TS&LKs organisasjon, fra årsmøte til underkomiteer, (figur) Årsmøtet Sammensetting og funksjon for: Styret Leder Nestleder Kasserer Sekretær o Medlemsregister o Arkivfunksjon Styremedlem Valgkomiteen Valgkomiteens funksjon ifm organisering av frivillige arbeid Revisorer Svømmeutvalget Oppmann Svømmeskoleutvalget Svømmeskolemottak Stuputvalget Markedsutvalget Sponsorvirksomhet Internettside Markedsføring Logo/bekledning Stevnekomiteen Stevneavvikling, prosedyrebeskrivelse Stevnekontoret Datasekretariatet Dommeransvarlig Tidtakeransvarlig 2

3 Påmeldingsansvarlig Velferdskomiteen TS&LKs representant i Sør Trøndelag svømmekrets TS&LKs medlemmer Ansatte: Daglig leder TS&LK, leder TS&LK-NSS Instruktørkoordinator Instruktør/hjelpeinstruktør Hovedtrener - Svømming Assisterende hovedtrener, svømming Trener Aktivitet Svømmegruppene Anlegg/utstyr TS&LKs stevner - TrønderSvøm Informasjon Økonomi Medlemskontingent Reklame- sponsoravtaler Klubbkafe Lønn og honorarer Reiseregninger Merverdiavgift Økonomisk utroskap/varslingsplikt Klubbdrakter/profilering Retningslinjer og regler for TS&LK Retningslinjer for aktive, foreldre, instruktører og trenere Bestemmelser om barneidrett Mobbing Seksuell trakassering Alkohol/rus Politiattest Regler for reiser Frivillig arbeid Loddsalg, gjennomføring Skikk og bruk for e-post Utmerkelser og æresbevisninger Æresmedlemskap Stimulansepokal 100-årspokalen Kobklysa Årlige oppgaver Vedlegg: 1: TS&LK-Verdier og forventninger 2: Loddbokmal 3

4 3: Tidtaker- og lengdeanviserinstruks 4: TS&LK-Stevner, : Treningstider 6: Stevnegjennomføring, stevneleder 7: Skjema for reiseregning, dekning av diverse utgifter 8: Datasekretariat - veiledning 4

5 Innledning Manualen er dreieboka for TS&LK. Dokumentet er relativt innholdsrikt. Her finner du hva vi er, hva vi står for og hvordan vi utfører det vi driver med. Manualen skal være et levende dokument som skal kunne endres mellom årsmøtene av styret. På hjemmesiden til klubben vil du i tillegg finne følgende klubbdokumenter: TS&LK-Lover, TS&LK-Strategiplan og en komprimert versjon av TS&LK-Utviklingstrapp. TS&LK-Verdier og forventninger er foreløpig beholdt som et vedlegg til manualen men vil etter hvert skilles ut som eget dokument. Historikk TS&LK ble grunnlagt 16.juni Klubben var den første som ble etablert nord av Bergen og er i dag en av de aller eldste svømmeklubbene i landet. Ifm 50 års-jubileet i 1960 ble det gitt ut et hefte som omhandlet aktiviteten i de første femti årene. Ved hundreårsjubileet i 2010 ble det laget et sammendrag over det andre halve århundret. Disse skriftene kan lastes ned på TS&LKs hjemmeside: Vår virksomhetsidé TS&LK kombinerer bredde- og toppidrett innen svømming og stuping. TS&LK utvikler svømmere og stupere på nasjonalt toppnivå. TS&LK tilbyr og driver grunnleggende svømmeopplæring for barn, unge og voksne i Trondheimsregionen. TS&LK har også et treningstilbud til svømmere som ikke satser på toppnivå herunder også mastersvømmere. TS&LK skal virke for utvikling av og være pådriver for Trondheim som et kraftsenter innen norsk svømming. Vår visjon: Vi skal gjøre svømmeidretten til den mest fremgangsrike idretten i Trondheim. 5

6 Våre kjerneverdier : Våre kjerneverdier er grunnleggende verdier som utgjør basis for all aktivitet i regi av TS&LK. Våre kjerneverdier er: Glede Fellesskap - Innsats - Helse Ærlighet Vårt verdigrunnlag utdypes i det lille dokumentet; TS&LK Verdier og forventninger som er vedlegg 1 til Manualen. Alle som er involvert i klubben skal sette seg inn kjerneverdiene og forventningene vi har til hverandre som deltakere i organisasjonen. Våre målområder Målområde: Svømmeopplæring og rekruttering 1. TS&LK har som mål å drive svømmeopplæring i Trondheimsregionen av flest mulig barn og unge på en best mulig måte. Dette skal foregå på en slik måte at de blir trygge i vann, har glede av å være i vannet og lærer grunnleggende svømmeferdigheter. Opplæringen skal samtidig danne et best mulig grunnlag for rekruttering av unge og gode svømmere inn i treningsavdelingen. Målområde: Best mulig konkurransesvømmere/stupere. 2. TS&LK skal ut fra eksisterende forutsetninger maksimalisere ferdigheter og resultater for sine konkurransesvømmere- og stupere. Målområde: Involvering 3. TS&LK skal i den kommende perioden (2010-våren 2013) jobbe aktivt med å utvikle klubbtilhørighet og klubbinvolvering. Målområde: Organisasjon og ledelse 4. TS&LK skal drive kontinuerlig utviklingsarbeid og kompetanseøkning innen egen organisasjon for å oppnå bedre resultater. 5. Krav til økonomiutvikling og styring Målområde: Profilering og gjenkjenning 6

7 6. TS&LK skal på mest effektive måte gjennomføre markedsføring og profilering Målområde: Kompetansesenter 7. TS&LK skal etablere et kompetansesenter for svømmesporten i Trondheim Se vedlegg 2 for fullstendig strategiplan. Handlingsplan Handlingsplaner for TS&LK skal utarbeides før årets start basert på målsettinger i strategiplanen og andre aktuelle føringer. Samtidig foretas en evaluering av handlingsplaner for gjeldende år. Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat 7

8 TS&LK - Organisasjon TS&LK TS&LK- NSS (Norges svømmeskole) TS&LK- Svøm TS&LK- Stup 8

9 Årsmøte Styret Valg- komite Revisorer Svømme- skoleutvalg Svømme- utvalget Stup- utvalget Velferds- komiteen Stevne- komiteen Markeds- utvalget Årsmøtet Årsmøtet er TS&LKs høyeste myndighet. Innkalling til årsmøter annonseres på TS&LKs internettsider. Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 1. uke før. Protokollen fra årsmøtet sendes til samordnet registrering (Altinn), idrettsrådet i Trondheim kommune samt Sør Trøndelag svømmekrets. Protokollen legges ut på TS&LKs internettsider. Årsmøtet er for medlemmer i klubben, nærmere bestemt de som har betalt medlemskontingenten senest 1 måned før årsmøtet holdes. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i TS&LK - Lover, 12, vedlegg 1. 9

10 Styret Styrets sammensetting: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, leder av svømmeutvalget, leder av stuputvalget. Til sammen seks medlemmer. I utgangspunktet skal det planlegges med minimum 8 styremøter per kalenderår. Dette er ikke et absolutt krav. Normalt vil daglig leder og hovedtrener kalles inn til styremøter. Andre kan kalles inn ved behov. Styrets leder avgjør behovet. Representant for de aktive har møterett i styremøter men ikke stemmerett. Styrets oppgaver: planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. Styrets leder er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger møte for klubben på seminar, konferanser o.l er ansvarlig for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet anviser utbetalinger sammen med kasserer, delegert til daglig leder skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. skriver årsberetning fra styret innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene delta på TrønderSvømkomité-møter og skriver leder til TS-program er varamedlem til Sør Trøndelag svømmekrets (STSK) og medlem i STSK valgkomite 10

11 er ansvarlig for å opprettholde kontakten mellom daglig leder, hovedtrener og styret informere klubben gjennom hjemmesiden om hva som foregår i klubben, minimum tre ganger per år ("Styret informerer") utarbeide forslag til handlingsplan for styret skal skape entusiasme og motivere deltakerne i styret til å jobbe mot felles mål. overordnet ansvarlig for at all dokumentasjon i klubben til en hver tid er oppdatert er oppnevnt som ansvarlig styremedlem for barneidretten i TS&LK Styrets nestleder fungerer som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt bistår ved behov styrets leder med alle beskrevne oppgaver for leder er leder av svømmeskoleutvalget og svømmeskolemottaket deltar på alle styremøter i TS&LK Sekretær fører referat over alle styremøter og medlemsmøter. Referat fra styremøter sendes ut senest syv dag etter at møtet er holdt tar seg av alle typer inngående og utgående post lager møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer. sender årsmøteprotokoll til samordnet registrering (Altinn), idrettsrådet i Trondheim kommune samt Sør Trøndelag svømmekrets. Protokollen legges ut på TS&LKs internettsider styrer TS&LKs medlemsregister styrer TS&LKs arkivfunksjon Medlemsregisterfunksjon: TS&LK-Stup holder orden på sitt register iht egen prosedyre. Det følgende gjelder for svømmeavdelingen. Sekretæren har hovedansvaret for å ajourføre medlemsregisteret. Hovedregisteret skrives i en xcel-fil med nødvendige data: gruppe (A, B, C, Hai, Delfin-1, Delfin-2, Utviklingsgruppen og Mastergruppen. I tillegg ajourføres det en liste med "ikke-aktive"-medlemmer (foreldre, etc) samt data for styret og underkomiteer, trenere og instruktører. Registeret skal omfatte følgende data: Navn, foresatte for barn, telefonnummer, e-post adresse, bostedsadresse og fødselsår. Tryggivann-registrering for hver enkelt person gjøres primært av det enkelte medlem og/eller foresatte. 11

12 Sekretæren sørger for medlemsregisteret (xcel-fil) er lik tryggivannregisteret. Ut fra lov som ble vedtatt på forrige idrettsting skal NIF i løpet av 2010 lansere et felles medlemsarkiv som alle klubber tilsluttet NIF skal bruke. Dette er enda ikke opprettet. TS&LK avventer instruks fra NIF. Endringer i medlemsregisteret kommer enten som en følge av: 1) nye svømmere inn i klubben, 2) svømmere slutter i klubben, 3) flytting mellom to grupper internt i klubben 4) endringer i persondata pga bostedsflytting, nytt telefonnummer, etc, eller 5) "Ikke-aktivt medlem" inn i eller ut av klubben. 1) Ny svømmer inn i klubben: Når det starter en ny svømmer i klubben, skal den som bestemmer hvilken gruppe vedkommende starter i, varsle sekretæren, kasserer, oppmann og ansvarlig trener om dette. Sekretæren oppdaterer medlemsregisteret og tryggivann suksessivt. Sekretæren koordinerer med kasserer slik at det settes rett sum på fakturaen som genereres etter registrering i tryggivann. 2) Svømmer slutter i klubben: Det enkelte medlem er selv ansvarlig for å si fra til oppmann eller trener om at han/hun slutter i klubben. Informasjonen går deretter til sekretæren som oppdaterer medlemsregisteret og tryggivann. Sekretæren koordinerer med kasserer dersom det kommer krav om tilbakebetaling av innbetalt treningsavgift. Når noen andre i klubben får mistanke om at noen har sluttet, skal sekretæren varsles om dette. Sekretæren sender deretter en forespørsel på mail til den det gjelder. 3) Flytting mellom grupper: Ved opprykk eller andre endringer av gruppe internt i klubben skal hovedtrener gi beskjed til: den det gjelder, sekretæren samt trenere og oppmenn for begge gruppene. Det forutsettes at det enkelte medlem ikke belastes ekstra treningsavgift dersom man flyttes opp i løpet av sesongen. Sekretæren oppdaterer medlemsregisteret og gjennomfører "flytt gruppe" i tryggivann. 4) Endring av persondata for den enkelte: Den enkelte er selv ansvarlig for å si fra til trener eller oppmann om endringer av persondata. Trener eller oppmann er ansvarlig for å varsle sekretæren om endringene. Sekretæren oppdaterer deretter medlemsregisteret. Den enkelte bruker av tryggivann må selv oppdatere personlige data i det registeret. Det er spesielt viktig at det gis beskjed om å oppdatere e-postadresser slik at e- faktura mottas. 5) "Ikke-aktivt medlem" inn eller ut av klubben. Søknad om medlemskap sendes til Sekretæren sørger for nødvendig registrering. Sekretæren sender betalingsinformasjon til vedkommende på e-post og 12

13 varsler kasserer om dette. Kasserer sender ut betalingsinformasjon for påfølgende år og gir sekretæren beskjed om sletting av medlemmer som ikke har betalt årskontingent innen året er omme. Innen slutten av hver måned skal sekretæren sende ut en oppdatert samlet medlemsliste for aktive inneholdende bare navn og aktuell svømmegruppe til Pirbadet og hovedtrener. Pirbadet skal slette forrige liste slik at det til en hver tid bare befinner seg en liste i skranken på Pirbadet. Listen merkes tydelig med dato. Før starten av hvert halvår skal sekretæren oppdatere navneoversikten per gruppe på hjemmesiden. Andre som har behov for data fra medlemsregisteret må forespørre sekretæren om dette. Ansvarlig trener for Delfin, Hai og Utviklingsgruppene skal registrere oppmøte for svømmerne i sin treningsgruppe. Arkivfunksjon: Hensikten er å sikre bevaringsverdig informasjon. Inneværende års informasjon samles og avsluttes senest 31.januar påfølgende år. Informasjonen oppbevares både elektronisk og på papir. Forrige års informasjon oppbevares på kontoret. Tidligere års informasjon oppbevares i arkivhyller i TS&LKs klubblager i kjelleren i Pirbadet. Følgende materiale skal sikres som et minimum: alle referater fra styremøter og medlemsmøter e-post og annen korrespondanse som er definert som journalført post av styreleder/styret årsmeldingen med regnskapsoversikt og tilleggsrapporter (for foregående år) egen perm for regnskapet (alle bilag, etc) komplett medlemsliste per 31.desember. alle reise- og stevnerapporter alle sponsoravtaler alle arbeidsavtaler med ansatte en egen TrønderSvøm-mappe for hvert år. NM-mappe dersom det er arrangert helt eller delvis av TS&LK elektronisk versjon av oppdatert versjon av TS&LK-Manualen annen informasjon som sekretæren definerer som bevaringsverdig Kasserer Kassereren disponerer lagets midler og har sammen med daglig leder fullmakt til klubbens bankkontoer. Kassereren i TS&LK utfører for tiden også 13

14 klubbens regnskapsfunksjon. Regnskapsfunksjonen er lønnet iht egen kontrakt. Forestå utbetalinger: betale fakturaer som kommer til klubben etter å ha undersøkt at fakturaene stemmer ved å ta kontakt med de i klubben som har bestilt varen/tjenesten. lønn/honorar betales ut den 5. hver måned ut fra mottatte timelister/fakturaer. Timelistene skal være attestert av hovedtrener. påse at klubben har mottatt gyldig skattekort før lønn utbetales. skatt overføres hver måned til sperret skattekonto og skjema med oversikt over lønnsutbetalinger og skattetrekk oppdateres etter hver lønnsutbetaling og sendes til nestleder. fordele midler mellom Stup og Svøm som blir innbetalt til hovedkonto. Disse midlene gjelder for eksempel fra Idrettsbingo, tilskudd fra Trondheim kommune samt tilskudd fra Norges Idrettsforbund ut fra medlemstall/ aktivitetstall som Daglig leder rapporterer inn ved årsskifte. betale svømmelisens for alle klubbens svømmere over årsklasse 12 år. betale startkontingent for deltakere på svømmestevner. Liste over deltakere sendes over fra påmeldingsansvarlige i forkant av hvert stevne. utbetalinger av andres utlegg gjøres etter mottatt gyldig kvittering. utbetale bonus til aktive, støtte til styrketrening osv. etter beskjed fra hovedtrener Forestå faktureringer: sende ut faktura til alle aktive to ganger i året iht medlemsregisteret. Den andre uken i januar skal det sendes det ut faktura for treningsavgift 1. halvår samt avgift for lisens. I den første uken i september sendes det ut faktura for treningsavgift for 2. halvår samt medlemsavgift. Kontrollere at disse er betalt innen 14 dager etter forfall. Sende purring til de som ikke har betalt. Kontrollere at disse er betalt syv dager etter forfall på purrefaktura. Sende faktura med varsel om inkasso i posten til de som ikke har betalt purrefaktura. sende ut krav om egenandeler for stevner, leire og annet ved behov. Kontrollere at disse er betalt iht til oppsatt frist. Sende ut purr til de som ikke har betalt innen fristen. Varsle de som ikke har betalt purr innen oppsatt frist om at deres barn ikke får reise før egenandel er betalt. Liste over hvem som er påmeldt til stevner fås fra TS&LKs påmeldingsansvarlig. Liste over hvem som er påmeldt til reiseleire fås fra leder av svømmeutvalget. utsending av div. andre fakturaer (sponsorer, utleie, etc) etter anmodning og eller ved behov. Regnskapsfunksjon: 14

15 hver måned føre alle regnskapsbilagene inn i regnskapsprogrammet og avstemme dette. senest 12 dager etter månedsslutt levere driftsregnskap og balanse med kommentarer frem til foregående månedsskifte til klubbens styreleder. til enhver tid ha oversikt over lagets økonomiske situasjon og følge opp denne føring av klubbens hovedregnskap med tilhørende inn- og utbetalinger. Budsjett: lede budsjettprosessen på høsten og utarbeide budsjett. Budsjettet for påfølgende år skal være ferdigstilt og klart for å vedtas senest i løpet av november måned. Idrettsbingo: sørge for at det blir sendt inn årsregnskap til lotteritilsynet samt være ansvarlig for å søke om spillemidler hvert år. Signering av ny avtale gjøres i Idrettsbingo s lokale i Innherredsveien. Årlig loddsalg planlegger og leder årets loddsalg (jfr pkt xx for gjennomføring) sender inn rapport til lotteritilsynet etter at loddsalget er gjennomført. TrønderSvøm: bidra med regnskapstall i forbindelse med utarbeidelse av budsjett. ha oversikt over alle startinnbetalinger ut fra en oversikt fra den i klubben som mottar påmeldingene. Sende purring til de som har betalt for lite og tilbakebetale til de som har betalt for mye. utbetale bonus/premier til utøverne senest 14 dager etter stevnets siste dag. Bistå sekretariatet med kontantkasse. stille på TS-møter. utarbeide regnskap for arrangementet umiddelbart etter stevnet og senest sendt sekretær for arkivering en (1) måned etter stevneslutt. Post: hente post og pakker som kommer til klubbens postboks på hovedpostkontoret i Dronningens gate. Posten fordeles evt. til andre ved anledning, evt. Legges i klubblokalet. sjekke posthylla i klubblokalet hvor timelister og div. fakturaer blir lagt minst en gang per uke. 15

16 Årsregnskapet: kalle inn kasserer for Stup til gjennomgang av regnskap/bilag ved årsskifte. Deretter legge frem regnskapet for gjennomgang og godkjenning av revisor. skrive regnskapskommentar. Årsmøtet: legge frem regnskapstall, regnskapskommentar og budsjett på årsmøtet. Støttefondet: delta på møter i fondsstyret. foreta inn-/ utbetalinger av fondets midler. Føre regnskap over fondsmidlene. Styremedlemmer: ledere i svømmeutvalget og stuputvalget møter på styrets møter Revisorer skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. hvordan revisjonen utføres finnes i NIFs lov kapittel 4. Valgkomité Valgkomiteen har en av TS&LKs viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. Valgkomiteen plikter: å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode, å vurdere styrets og komiteenes virksomhet, 16

17 se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling, å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning, å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget, å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer/nomineringer som kommer til å bli foreslått, ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte oppdrag, sørge for at de som er aktuelle kandidater er medlemmer av TS&LK slik at de er valgbare når årsmøtet skal gjennomføres, før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet, under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide. Valgkomiteens funksjon ifm organisering av TS&LKs frivillige arbeid I TS&LK har valgkomiteen et noe utvidet mandat. I tillegg til valgkomiteens ordinære arbeidsoppgaver har valgkomiteen et ansvar for å organisere det frivillige arbeidet i klubben. I praksis betyr det å følge opp at det er satt opp tilstrekkelig antall personer på de oppgavene som er nevnt under pkt XX, Frivillig arbeid. Svømmeutvalget Sammensetning Svømmeutvalget ledes av oppmann for A-gruppen og består ellers av de andre oppmennene i B, C, Hai, Delfin og Utviklingsgruppen. I tillegg er klubbens hovedtrener med i svømmeutvalget. Det er ikke alltid nødvendig at alle møter på samtlige møter. Leder avgjør dette før innkalling. Svømmeutvalget har 2-3 møter årlig. Oppgaver og arbeidsfordeling Svømmeutvalget er klubbens sportslige utvalg for svømming. Her planlegges og koordineres klubbens sportslige aktiviteter, terminlister og reiseaktivitet, etc. Regler for reiser er beskrevet i pkt xx. Klubbens hovedtrener er sportslig ansvarlig. Oppmannen i A-gruppen deltar i styret på vegne av svømmeutvalget. 17

18 Oppmenn Oppmenn skal assistere trenerne med praktiske oppgaver som å arrangere treningssamlinger og stevneturer. Dette spenner fra å finne alternative reisemål og reiseruter, booke transport og overnatting samt sørge for et opplegg med matservering og et konsept for sosial trygghet. Oppmennene har også en oppgave gjennom svømmeutvalget med å ivareta klubbens satsing innenfor de økonomiske rammene som styret trekker opp for hver sesong. Oppmann skal i tillegg bidra til å ivareta entusiasme og pågangsmot hos trenere og svømmere. Oppmenn skal fungere som et kontaktpunkt for foreldre i de enkelte svømmegruppene slik at informasjon kan spres og misforståelser oppklares tidlig. Oppmenn kan brukes for å ta opp uavklarte saker mot styret eller den enkelte trener. Oppmenn er også ansvarlig for å melde på svømmere i sine grupper på stevner. Foreldrene melder på til oppmann, oppmann samler sammen påmeldingene og sender inn samlet påmelding til påmeldingsansvarlig i TS&LK. Trenerne bestemmer hvilke øvelser den enkelte skal svømme. Oppmenn har altså et formelt ansvar for praktisk organisering av turer og skal være et kontaktledd mellom svømmegruppe og styret / trenere. De skal: Planlegge stevnereiser, bestille billetter og overnatting Skaffe reiseledere Planlegge samlinger Informere om reiseopplegg og egenandeler i god tid Være kontaktledd for foreldre Oppmenn rapporterer til svømmeutvalget og deltar i svømmeutvalgets arbeid. Svømmeskoleutvalget Sammensetning Svømmeskoleutvalget består av tre personer og ledes av styrets nestleder. Utvalget består i tillegg av daglig leder, TS&LK, som også er klubbens Hovedinstruktør, samt TS&LKs instruktørkoordinator. Oppgaver Svømmeskoleutvalget skal planlegge, lede og utvikle driften av TS&LKs svømmeskole (TS&LK-NSS). Basert på erfaring og analyse bestemmer utvalget markedsføringsnivå i samarbeid med markedsutvalget, avgjør antall kurs og tidspunkt for kurs. 18

19 oppdatering av skriftlig utdanningsmateriell for instruktørene koordinere kompetanseutvikling av instruktørene analysere muligheter for vekst av TS&LK-NSS utenfor Pirbadet analysere muligheter for vekst i Pirbadet forestå økonomiske analyser i samarbeid med TS&LKs kasserer evaluere kvaliteten på svømmeskolen skrive en evalueringsrapport etter avsluttet kursrunde forfatte årsrapport til årsmøtet Svømmeskoleutvalget samarbeider tett med markedsutvalget og kasserer. Svømmeskolemottaket Svømmeskolen (TS&LK-NSS) har oppstartsuke fire ganger i året. Det er derfor et behov for å ta i mot barn og foresatte på ettermiddagstid i alle ukas ukedager. Bemanning: Styrets nestleder (sjef for svømmeskoleutvalget) er leder av svømmeskolemottaket. Bemanningen under mottaket bør være to personer. Det er tilstrekkelig med en person for kurs som starter før og etter Oppmøte senest 30 minutter før kursstart. Gjennomføring: Daglig leder av TS&LK-NSS tar ut billetter og legger disse klar på riktig tidspunkt og dato i samlemappe. Den som sitter i mottaket får siste versjon av påmeldte barn til kurs fra daglig leder av svømmeskolen (eventuelt fra kurskoordinator). Deretter: sette opp stoler og bord i inngangspartiet i Pirbadet gjøre klar markedsførings/informasjonsmappe som skal deles ut til den enkelte kursdeltaker krysse av hvert enkelt barn som kommer til mottaket billetter som ikke blir hentet påføres navn på den enkelte som ikke har møtt og legges i konvolutt påført tidspunkt for kursets start og legges tilbake i mappen på samme plass billetter til overs legges også tilbake til samme plass i mappen når startuken er over, legges disse billettene i Pirbadets skranke slik at de kan hentes der av kursbarn i påfølgende uke(r). Stuputvalget Sammensetning 19

20 Stuputvalget består av hovedtrener, kasserer og oppmann og ledes av hovedtrener. Hvis behov, kan stuputvalget også ha en kursansvarlig. Når det ikke er en egen kursansvarlig, har hovedtrener ansvar for arrangering av kurs. Oppgaver og arbeidsfordeling Stuputvalget er klubbens sportslige utvalg for stuping. Her planlegges og koordineres klubbens økonomi, sportslige og sosiale aktiviteter, terminlister, reiseaktivitet, kurs, dugnader, etc. Stuputvalget har ansvar for å til enhver tid oppdatere stupdelen på klubbens hjemmeside. Hovedtrener Hovedtrener er sportslig ansvarlig og har med dette ansvaret for at TS&LKs stupere har et så høyt sportslig nivå som mulig ut i fra de rammevilkår som til enhver tid finnes. Sportslig ansvar består også i å koordinere trenere og gruppefordeling samt treningstider. Videre inngår i sportslig ansvar å velge ut stevner og samlinger som klubbens utøvere skal delta i samt, først og fremst på prestasjonsmessig grunnlag men også ut i fra treningsiver, å velge ut deltakere til disse - alt innen de økonomiske rammene til stuputvalget. Hovedtrener har ansvaret for at det holdes trenermøter og at tilbud klubben får om trenerutdanning blir videreformidlet til alle klubbens trenere. Hovedtrener har ansvar for å opprettholde kontakten med resten av stupnorge og holde seg orientert om informasjon fra NSFs stuputvalg. Hovedtrener skal derfor helst selv delta på NSFs årlige trener- og ledersamling, og bare unntaksvis kan en annen trener delta som hovedtreners vararepresentant for TS&LK stup. Kasserer Kasserer har hovedansvar for alle økonomiske anliggender for stupgruppa og fungerer som regnskapsfører og er ansvarlig for budsjettutvikling. Kasserer disponerer stupgruppas midler og har fullmakt til gruppas bankkonto. Oppmann Oppmann skal være kontaktledd mellom foreldre og trenere. Det er med dette oppmanns ansvar bla å innkalle til foreldremøte. Oppmann skal assistere trenerne med praktiske oppgaver som å arrangere treningssamlinger og har hovedansvaret for sosiale tiltak som fremmer et godt miljø. Oppmann i stupgruppa har ansvar for igangsetting av dugnader som er nødvendige for å sikre stupgruppas økonomi ut i fra utarbeidet budsjett. 20

21 Kursansvarlig Kursansvarlig har ansvar for markedsføring av kurs og koordinering av påmeldinger samt å sørge for at kursavgifter blir innbetalt og billetter utdelt. Kursavgift mottas kontant ved første kursdag. Kursansvarlig skal også i god tid informere Pirbadet om det som Pirbadet ønsker å vite om deltakere og kurstid. Når det ikke er valgt en kursansvarlig, har hovedtrener dette ansvaret. Aktivitet Utover på alle måter å støtte opp om stupaktivitet på alle nivåer, skal stuputvalget sørge for følgende aktiviteter: Stevner, samlinger og andre sosiale arrangementer Ved begrensete resurser, skal klubbens beste utøvere prioriteres til deltakelse på stevner. Dette gjelder både økonomisk og trenermessig. Høyeste prioritet har deltakelse på landslagssamlinger og representasjon på landslagsnivå, deretter Norgesmesterskap, internasjonale stevner i Norge og dernest i utlandet. Så sant det er trenerkapasitet, skal øvrige kvalifiserte utøvere få tilbud om deltakelse i minst ett rekrutteringsstevne. Det skal holdes årlig klubbmesterskap og hvis mulig ut fra rammene som Pirbadet setter, jobbes for å holde ett rekrutteringsstevne årlig i TS&LKs regi. Det skal etterstrebes å gi minst én årlig treningssamling for alle aktive utøvere. Det skal minst være én sosial aktivitet utover det som er i sammenheng med klubbmesterskap. Eksempler på sosiale aktiviteter er juleavslutning, sommeravslutning, samling. Kurs Stuputvalget skal arrangere minst ett stupekurs hvert semester i den grad det lar seg gjennomføre ved siden av å opprettholde et godt treningstilbud for de aktive utøverne innen stup. Dugnader Det skal arbeides for minst én dugnad hvert år. Dugnaden skal i den grad det er mulig, involvere utøverne selv i inntektsgivende innsats. Dersom det ikke kan avholdes kurs, må dugnadsvirksomheten utvides utover én årlig. Samarbeid 21

22 Stuputvalget skal søke et positivt samarbeid med klubbens svømmeaktivitet ved siden av å ha et positivt forhold til stupaktiviteten i resten av landet. Stuputvalget skal også søke et positivt samarbeid med så vel ledelse som badevakter og andre ansatte i Pirbadet. Markedsutvalget Sammensetning Markedsutvalget består av minimum 4 personer. Utvalgets leder bestemmes av medlemmene. Oppgaver og arbeidsfordeling Sponsorvirksomhet Markedsføring av alle deler av klubben utad Informasjonsvirksomhet innad i klubben Måling av markedsføringseffekter Måling av "tilfredshet" Logo-virksomhet Bekledning, effekter Internettløsninger, sosial medier, facebook, etc Drift av hjemmesiden Stevnekomiteen Sammensetning Stevnekomiteen ledes av klubbens daglige leder og består ellers av: Stevneleder (utpekes for hvert enkelt stevne) Klubbens kasserer Leder av datasekretariatet Leder av stevnekontoret Leder av velferdskomiteen Premieansvarlig I tillegg er følgende funksjoner underlagt stevnekomiteen, men møter normalt ikke i stevnekomiteens møter: Dommeransvarlig Tidtakeransvarlig Påmeldingsansvarlig Stevnehjelpere 22

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB I tråd med idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTE HOVEDSTYRET - Leder - Nestleder

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB Vedtatt på årsmøtet 11.03.2017 Organisasjonsplan for Notodden Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 07.03.2017 Organisasjonsplan for Bodung Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2017 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk... 4 Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Organisasjonsplan HSSK Vedtatt på Kretstinget 20.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 Grunnlagsopplysninger... 2 2 ORGANISASJON OG LEDELSE AV HEDMARK SKISKYTTERKRETS... 3 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 6 5.1 ANLEGGSUTVIKLING...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB Behandles av årsmøtet 22.03.2017 Tilleggsforslag fra gjeldende plan er understreket, forslag til strykninger er gjennomstreket. Organisasjonsplan for Risør-Varden

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Organisering Overordnet organisering SK Poseidon er organisert etter denne modellen: Årsmøte Valgkomité Revisorer Styret Kursansvarlig Sportslig Sosial og informasjon

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK Behandles på årsmøtet 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Idrettslagets formål... 2

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Vedtatt på Årsmøtet 14.03.2016 Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb, vedtatt på Årsmøtet 2016 1 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Klubbens formål...

Detaljer

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Innledning Følgende plan danner grunnlaget for driften av Gjesdal Dykkeklubb. Planen skal sikre at driften av klubben standardiseres og holdes på et enklest mulig

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 1 Innhold Innhold...2 Forord...2 Historikk...3 Idrettslagets formål...3 Visjon...3 Verdigrunnlaget...3 Virksomhetsideen...4 Mål...4 Handlingsplan...4 Idrettslagets Organisasjon...4

Detaljer

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet 2017 Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innhold Klubbinformasjon...2 Idrettslagets formål...2 Organisering...3 Årsmøtet...4 Styrets funksjon og sammensetning...4 Styret skal:...4

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Levanger SLK er ett idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Organisasjonsplan Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Innledning Denne organisasjonsplanen skal ligge som et grunnlag for driften av Egersund Dykkeklubb

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 5 6 GSK - ORGANISASJON...

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Organisasjons og handlingsplan 2014

Organisasjons og handlingsplan 2014 Organisasjons og handlingsplan 2014 Re Motorsport er en av de største motorsportklubbene i regionen. Klubben har NM bane, 85 bane og barnebane med tilhørende nytt klubbhus. Klubben har utøvere i mange

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite

ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite Org.nr xxx xxx xxx Vedtatt på stiftelsesmøte dd.mm. 2010 Organisasjonsplan for Lørenskog Ishockeyklubb Elite vedtatt på stiftelsesmøte dd.mm.2010.. 1

Detaljer

ORGANISASJONSKART og ROLLER for BLINDHEIM FOTBALL

ORGANISASJONSKART og ROLLER for BLINDHEIM FOTBALL ORGANISASJONSKART og ROLLER for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Klubbens organisering

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Åstveit svømmeklubb er idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

Økonomistyring. På hvert styremøte vil økonomien bli fulgt opp overordnet ved å se på det faktiske regnskap mot budsjettet for året.

Økonomistyring. På hvert styremøte vil økonomien bli fulgt opp overordnet ved å se på det faktiske regnskap mot budsjettet for året. Økonomistyring 1. Økonomiske prinsipp Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. Klubben skal til enhver tid

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ELVERUM TAEKWONDO KLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ELVERUM TAEKWONDO KLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ELVERUM TAEKWONDO KLUBB Utarbeidet av Master Patrick Lund Myhren Organisasjonsplan for Elverum Taekwondo, revidert versjon xx. februar 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplan Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. Mange idrettslag har

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Revisjonsdato: 15.01.15 Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN...

Detaljer

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Generalsponsor 2011-2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Verdigrunnlaget... 4 Organisasjonsplan... 5 Årsmøtet...

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Forslag: Ny organisasjonsstruktur i Bingsfoss sykkelklubb fra 2015

Forslag: Ny organisasjonsstruktur i Bingsfoss sykkelklubb fra 2015 Ny organisasjonsstruktur i Bingsfoss sykkelklubb fra 2015 Leder (administrativt ansvar/ økonomi og sponsing) Sekretær (knyttet til arrangement- og utstyr) Nestleder (sportslig ansvar) Kasserer Lavterskel

Detaljer

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER Daglig leder Daglig leder av Gresvik IF er ansatt på 100 % basis. Han forestår følgende administrative oppgaver: - Registrering av innkommende og utgående post, fordeling av

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Regler for merknader og svar på eposter som sendes til alle i styret:

Regler for merknader og svar på eposter som sendes til alle i styret: STYRETS ARBEIDSFORDELING Vedtatt første gang, i styremøte 16.04.2013 Sist endret i styremøte 04.04.2017, sak 023 Felles oppgaver for hele styret: Hele styret inkl varamedlemmer skal møte opp minst 1 time

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Virksomhetsplan Vestbyen IL Svømming

Virksomhetsplan Vestbyen IL Svømming 1 Innhold Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Historikk og status... 3 3. Medlemsutvikling... 4 4. Organiseringen av Vestbyen IL Svømming... 5 5. Æresmedlemmer i Vestbyen IL Svømming... 7 6. Oppgaver

Detaljer

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50 til: Person Funksjon Epost Tilstede Espen Knarvik SVØMMESKOLE X deltaker fra Foreldreforeningen ingunnhogstad@live.no X deltaker fra Trenerer gille.rauhut@gmail.com X Elisabeth Sekretær elisabeth.finanger@ntebb.no

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL Økonomisk styring i Nymark IL Side: 1 av 15 U1U UØKONOMIU U2U UREGNSKAPU U3U UFAKTURERINGU U4U UHÅNDPENGERU U5U UUTLEGGU U6U UREISERU U7U UKJØREGODTGJØRELSEU U8U ULOTTERIU

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 1.0 INNLEDNING Denne organisasjonsplanen er ett av flere dokumenter som regulerer virksomheten i Kolnes Rytterklubb. Disse dokumentene er: 1. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer