Nr Side LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 2004 Side 173 339 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 20. februar 2004

2 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Des Jan. 19. Vedtak om at midlertidig forskrift av 19. desember 2003 nr om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer skal gjelde for det planlagte fremtidige integrerte landanlegget i Nyhamna (Nr. 1874) krafttr. av lov av 19. desember 2003 nr. 127 om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.) (Nr. 155) Jan. 23. Deleg. av myndighet til Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet etter lov om dyrevern 30a (Nr. 189) Jan. 23. Deleg. av myndighet til Landbruksdepartementet etter lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell 37a (Nr. 190) Jan. 23. Deleg. av myndighet til Landbruksdepartementet etter lov om husdyravl 6a (Nr. 191) Jan. 16. Deleg. av myndighet til Mattilsynet etter lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (Nr. 219) Jan. 30. Deleg. av myndighet til Norsk rikskringkasting, Statens medieforvaltning og Kultur- og kirkedepartementet etter lov om kringkasting 8 3 (Nr. 243) Forskrifter 2003 Des. 4. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Stavanger (Nr. 1872) Jan. 9. Midlertidig forskrift om utmåling av erstatning etter matloven 22 (Nr. 154) Jan. 9. Midlertidig forskrift om erstatning for visse indirekte tap som følge av pålagt nedslakting (Nr. 168) Jan. 9. Forskrift om erstatning etter offentlig pålegg som følge av planteskadegjørere (Nr. 169) Jan. 9. Forskrift om tilskott ved nedslakting av sauebuskap som har hatt kontakt med buskap der sjukdommen skrapesjuke er påvist (Nr. 170) Jan. 9. Forskrift om tilskott ved nedslakting av sauebuskap på grunn av sjukdommen mædi (Nr. 171) Jan. 27. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra Thailand i forbindelse med utbrudd av aviær influensa (Nr. 220) Jan. 28. Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen (Nr. 221) Jan. 30. Forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og avgiftssatser i folketrygden for visse grupper medlemmer for året 2004 (Nr. 238) Jan. 30. Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2004 for misjonærer mv. som er opptatt i folketrygden i medhold av folketrygdloven 2 8 (Nr. 239) Jan. 30. Forskrift om avgifter til folketrygden for året 2004 for arbeidstakere utsendt til Norge fra Amerikas forente stater og Canada (Nr. 240) Feb. 3. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av andre levende fugler enn fjørfe fra Kambodsja, ndonesia, Japan, Laos, Pakistan, Kina med Hongkong, Sør-Korea, Thailand og Vietnam (Nr. 246) Endringsforskrifter 2003 Des. 11. Endr. i forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) (Nr. 1873) Mars 20. Endr. i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved høyskoler med eksamensrett etter privathøyskoleloven (Nr. 1876) Des. 5. Endr. i forskrift om bevilgninger til reguleringstiltak innenfor kjøttsektoren (Nr. 1877) Des. 5. Endr. i forskrift om bevilgninger til markedsreguleringstiltak innenfor fjørfesektoren Des Jan. (Nr. 1878) Endr. i forskrift om godkjente eggpakkeriers adgang til å levere overskuddsegg til Prior Norge (Nr. 1879) Endr. i forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær (Nr. 95)

3 Jan. 9. Endr. i forskrift om feltstasjon og samlingsstasjon for kunstig sædoverføring hos rev (Nr. 96) Jan. 9. Endr. i forskrift om hold av storfe og svin (Nr. 97) Jan. 9. Endr. i forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til, og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet (Nr. 98) Jan. 9. Endr. i forskrift om transport av akvatiske organismer (Nr. 99) Jan. 9. Endr. i forskrift om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS (Nr. 100) Jan. 9. Endr. i forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien (Nr. 101) Jan. 9. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse animalske produkter og animalsk avfall (Nr. 102) Jan. 9. Endr. i forskrift om vaksinasjon av husdyr, vilt, fisk og andre akvatiske dyr (vaksinasjonsforskriften) (Nr. 103) Jan. 9. Endr. i forskrift om bekjempelse av lakselus (Nr. 104) Jan. 9. Endr. i forskrift om transport av levende dyr (Nr. 105) Jan. 9. Endr. i forskrift om soner for å hindre spredning av bovin virusdiare virus (BVDV) hos storfe (Nr. 106) Jan. 9. Endr. i forskrift om tiltak mot sjukdommer på bier (Nr. 107) Jan. 9. Endr. i forskrift om standardiserte satser for erstatning for dyr (Nr. 108) Jan. 9. Endr. i forskrift om helseovervåking i fjørfebesetninger (Nr. 109) Jan. Jan. Jan. Jan. 9. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av fjørfe og rugeegg (Nr. 110) Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin (Nr. 111) Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe (Nr. 112) Endr. i forskrift om begrensninger ved forflytninger av levende klauvdyr mellom land i EØS (Nr. 113) Jan. 9. Endr. i forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer (Nr. 114) Jan. 9. Endr. i forskrift om merking, registrering og rapportering av dyr (Nr. 115) Jan. 9. Endr. i forskrift om hold av svin (Nr. 116) Jan. 9. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, innførsel, utførsel og bruk av rånesæd (Nr. 117) Jan. 9. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, innførsel og utførsel av oksesæd (Nr. 118) Jan. 9. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og innførsel av akvakulturdyr og akvakulturprodukter (Nr. 119) Jan. 9. Endr. i forskrift om hygiene og kontroll m.v. ved produksjon og frambud av ferskt fjørfekjøtt (Nr. 120) Jan. 9. Endr. i forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomst av salmonella i ferskt kjøtt og ferskt fjørfekjøtt (Nr. 121) Jan. 9. Endr. i forskrift om hygiene i slakterier mv for rein og oppdrettsvilt (Nr. 122) Jan. 9. Endr. i forskrift om regler for beisede såvarer (Nr. 123) Jan. 9. Endr. i forskrift om foredleravgift på formeringsvare av såvare, planter og plantedeler (Nr. 124) Jan. 9. Endr. i forskrift om forbud mot innførsel av matavfall fra transportmidler som opererer internasjonalt (Nr. 127) Jan. 9. Endr. i forskrift om hygiene mv i slakterier, nedskjæringsvirksomheter og kjøle- og fryselager for ferskt kjøtt (Nr. 128) Jan. 9. Endr. i forskrift om kjøttkontroll og frambud m.v. av ferskt kjøtt (Nr. 129) Jan. 9. Endr. i forskrift om hygiene og kontroll mv ved produksjon og frambud av viltkjøtt (Nr. 130) Jan. 9. Endr. i forskrift om hygiene og kontroll mv ved produksjon og frambud mv av kaninkjøtt og kjøtt av oppdrettsvilt (Nr. 131) Jan. 9. Endr. i forskrift om avgift til dekning av utgifter ved tilsyn og kjøttkontroll (Nr. 132) Jan. 9. Endr. i forskrift om hygiene og kontroll ved frambud av kjøtt fra sjøpattedyr (sjøpattedyrforskriften) (Nr. 133) Jan. 9. Endr. i forskrift om kaseiner og kaseinater (Nr. 134) Jan. 9. Endr. i forskrift om spredning av plantevernmidler i skog (Nr. 135) Jan. 9. Endr. i forskrift om krav til godkjenning for importører av plantevernmidler m.v. (Nr. 136)

4 Jan. 9. Endr. i forskrift om såvarer (Nr. 137) Jan. 9. Endr. i forskrift om settepoteter (Nr. 138) Jan. 9. Endr. i forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer (Nr. 139) Jan. 9. Endr. i forskrift om handel med gjødsel og kalkingsmidler mv. (Nr. 140) Jan. 9. Endr. i forskrifter om tilvirking, merking og omsetning av ost (Nr. 141) Jan. 9. Endr. i forskrift om matpoteter (Nr. 142) Jan. 9. Endr. i forskrift om kaffe- og sikoriekstrakter. (Nr. 143) Jan. 9. Endr. i forskrift om kakao- og sjokoladeprodukter (Nr. 144) Jan. 9. Endr. i forskrift om sukker m.m. (Nr. 145) Jan. 9. Endr. i forskrift om honning (Nr. 146) Jan. 9. Endr. i forskrift om kondensert melk og melkepulver (Nr. 147) Jan. 9. Endr. i forskrift om fruktjuice og lignende produkter (Nr. 148) Jan. 23. Endr. i patentforskriften (gjennomføring av EUs patentdirektiv mv.) (Nr. 156) Jan. 9. Endr. i forskrift om floghavre (Nr. 157) Jan. 9. Endr. i forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter (Nr. 158) Jan. 9. Endr. i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Nr. 159) Jan. 9. Endr. i forskrift om plantevernmidler (Nr. 160) Jan. 9. Endr. i forskrift om begrensninger for bruk av gjødsel, jordforbedringsmidler, dyrkingsmedier mv. som inneholder kompostert animalsk avfall eller foredlede animalske proteiner (Nr. 161) Jan. 9. Endr. i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (Nr. 162) Jan. 9. Endr. i forskrifter om tilvirking, merking og omsetning av smør og smørfett (Nr. 163) Jan. 9. Endr. i forskrift for vegetabilske konserver (Nr. 164) Jan. 9. Endr. i forskrifter for produksjon, merking og omsetning av spiseis (Nr. 165) Jan. 9. Endr. i forskrift om vin, alkoholsterke og aromatiserte drikker m.v. (Nr. 166) Jan. 9. Endr. i forskrift om syltetøy og lignende produkter (Nr. 167) Jan. 9. Endr. i forskrift om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder (Nr. 172) Jan. 9. Endr. i forskrift om godkjente (reinavla) avlssvin og hybridavlssvin (Nr. 173) Jan. 9. Endr. i forskrift om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe (Nr. 174) Jan. 9. Endr. i forskrift om godkjente (reinavla) avlsdyr av sau og geit (Nr. 175) Jan. 9. Endr. i forskrift om tilskudd til utjevning av kostnadene ved forsendelse av sæd og inseminering på storfe og svin (Nr. 176) Jan. 9. Endr. i forskrift om tilskudd til sertifisert settepotetavl (Nr. 177) Jan. 9. Endr. i forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker (Nr. 178) Jan. 9. Endr. i forskrift om tilskott til nedskriving av utgifter til skyssgodtgjørelse og reisetillegg ved veterinærers sjuke-/inseminasjonsbesøk (Nr. 179) Jan. 9. Endr. i forskrift om planteforedlerrett (Nr. 180) Jan. 9. Endr. i forskrift om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften) (Nr. 181) Jan. 9. Endr. i forskrift om tildeling, etablering, drift- og sykdomsforebyggende tiltak ved settefiskanlegg for laksefisk og annen ferskvannsfisk (settefiskforskriften) (Nr. 182) Jan. 9. Endr. i forskrift om forbud mot bruk av visse animalske avfallsprodukter i fôr til produksjonsdyr (Nr. 183) Jan. 9. Endr. i forskrift om forbud mot bruk av foredlede animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr (Nr. 184) Jan. 9. Endr. i forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd (havbeiteforskrifta) (Nr. 185) Jan. Jan. 12. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 186) Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 187) Jan. 9. Endr. i forskrift om fôrvarer (Nr. 199) Jan. 12. Endr. i forskrifter om førerkort og førerprøve m.v. (Nr. 200) Jan. 12. Endr. i forskrift om bruk av kjøretøy (Nr. 201) Jan. 13. Endr. i forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger (Nr. 202) Jan. 15. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Skagerrak i 2004 (Nr. 204) Jan. 15. Endr. i forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (Nr. 205) Jan. Jan. 15. Endr. i forskrift om maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (Nr. 206) Endr. i forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland (Nr. 207)

5 Jan. 15. Endr. i forskrift om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland (Nr. 208) Jan. 15. Endr. i forskrift om gebyr for tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av levende dyr, animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland (Nr. 210) Jan. 15. Endr. i forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (Nr. 211) Jan. 15. Endr. i forskrift om forskrivning, tilvirkning og distribusjon m.v. av medisinfôr til dyr, fugler, fisk og andre akvatiske organismer (Nr. 212) Jan. 15. Endr. i forskrift om melk og fløte m.v. (Nr. 213) Jan. 15. Endr. i forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler (Nr. 214) Jan. 15. Endr. i forskrift om kjøttråvarer og kjøttprodukter (Nr. 215) Jan. 15. Endr. i forskrift om drikker til bruk ved krevende fysiske anstrengelser (Nr. 216) Jan. 15. Endr. i forskrift om utvinning og frambud mv av naturlig mineralvann og kildevann (Nr. 217) Jan. 16. Endr. i forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven (Nr. 218) Jan. 15. Endr. i forskrift om opprinnelsesmerking av ferskt storfekjøtt mv. (Nr. 223) Jan. 15. Endr. i forskrift om fra hvilke tredjeland det kan importeres egg, eggprodukter, snegler, froskelår, gelatin, honning, melk og melkebaserte produkter samt visse kjøttprodukter (Nr. 224) Jan. 15. Endr. i forskrift om produksjon, frambud og import mv. av snegler og froskelår (Nr. 225) Jan. 15. Endr. i forskrift om produkter framstilt av blandinger av findelte animalske råvarer eller blandinger av findelte animalske og vegetabilske råvarer (Nr. 226) Jan. 15. Endr. i generell forskrift for produksjon og frambud m.v. av næringsmidler (Nr. 227) Jan. 15. Endr. i forskrift om produksjon og frambud m.v. av vitamin- og mineraltilskudd (Nr. 228) Jan. 15. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler (Nr. 229) Jan. 15. Endr. i forskrift om aromaer mv til næringsmidler (Nr. 230) Jan. 15. Endr. i forskrift om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler (Nr. 231) Jan. 15. Endr. i forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (Nr. 232) Jan. 15. Endr. i forskrift om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (Nr. 233) Jan. 15. Endr. i forskrift om øvre grense for innhold av erukasyre i olje og fett m.v. (Nr. 234) Jan. 15. Endr. i forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier (Nr. 235) Jan. 15. Endr. i forskrift om merking mv av næringsmidler (Nr. 236) Jan. 19. Endr. i forskrift om prøvedrift med elektronisk oppgaveinnlevering for næringsdrivende (Nr. 237) Jan. 30. Endr. i forskrift om offentlige anskaffelser (Nr. 242) Jan. 30. Endr. i forskrift om kringkasting (Nr. 244) Feb. 2. Endr. i forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen (Nr. 245) Diverse 2004 Jan. 9. Opph. av forskrift om utvidelse av det geografiske virkeområdet for lov om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven) (Nr. 149) Jan. 9. Opph. av forskrifter for prøvetaking av såvarer (Nr. 150) Jan. 9. Opph. av forskrift for gebyr for analyser m.v. ved Statens frøkontroll (Nr. 151) Jan. 9. Opph. av utfyllende forskrift for statskontrollert produksjon og godkjenning av formeringsmateriale av grøntanleggsplanter (Nr. 152) Jan. 9. Opph. av forskrift om bruk av plantevernmidler som inneholder alkylkvikksølvforbindelser (kronprinsreg.res.) (Nr. 153) Jan. 19. krafts. av vedtak av 9. januar 2004 nr. 25 om endring i vedtekter for Norsk språkråd (Nr. 188) Jan. 15. Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2003 Jan. (Nr. 203) Endr. i instruks for tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland (Nr. 209) Jan. 15. Endr. i instruks om grensekontrollstasjoner mv. (Nr. 222) Jan. 30. Vedtak om nedleggelse av Forsvarets kartnemnd (Nr. 241)

6 Rettelser Nr. 5/2000 s. 452 (i forskrift av 8. februar 2000 nr. 119 om plassering av umyndiges midler) Nr. 14/2003 s og 2278 (i forskrift av 14. oktober 2003 nr om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og innførsel av akvakulturdyr og akvakulturprodukter) Nr. 17/2003 s (i forskrift av 15. desember 2003 nr om endring i forskrift av 15. desember 1967 nr til tolloven) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

7 4. des. Nr NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 20. februar 2004 Nr des. Nr Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Stavanger. Fastsatt av Styret ved Høgskolen i Stavanger 4. desember 2003 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 50 nr. 7. Kunngjort 27. januar Virkeområde og formål Forskrift om eksamen omfatter all vurdering og prøving, herunder eksamener, prøver, bedømmelser av fremsyninger, praktiske øvelser, fremføringer, veiledet/vurdert praksis og oppgaver eller annen vurdering som beskrevet i emnebeskrivelse, fagplan, studieplan eller rammeplan, når resultatet danner grunnlag for å kunne avlegge annen prøving eller vurdering, inngår på vitnemålet, eller innregnes i karakteren for vedkommende studium. Forskriften gjelder alle emner, emnegrupper eller fag som inngår i godkjente studium ved Høgskolen i Stavanger. 2. Definisjoner a) Emne: Den minste studiepoengberegnede lærings-/undervisningsenhet som inngår i et fag, studieprogram eller en emnegruppe. Et emne skal ikke utgjøre mer enn 30 studiepoeng, og antall studiepoeng for et emne skal være delelig med 5. Normalt omfang på et emne skal være mellom 10 og 30 studiepoeng. b) Emnegruppe: ntegrert samling emner fra et eller flere fag som gjennom en studie- eller fagplan er definert til å utgjøre en samlet enhet. c) Fag: Samling av nært beslektede emner og/eller emnegrupper under en felles fagbetegnelse. d) Vurdering/prøving: Formell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, underveis og/eller ved slutten av de enkelte undervisnings- eller læringsenheter. e) Studiepoeng: Mål på arbeidsvolumet i de enkelte enheter i et studieprogram. 60 studiepoeng tilsvarer ett års studium på fulltid. f) Utdanningsplan: Gjensidig forpliktende avtale mellom institusjonen og den enkelte student, med sikte på at studenten skal kunne nå sitt læringsmål på normert tid, jf. 4. g) Studieplan: En beskrivelse av form og innhold i et studieprogram. h) Fagplan: En lokal tilpasning av en rammeplan fastsatt av departementet. i) Grad: Utdanning med et bestemt omfang og en bestemt sammensetning som gir rett til å bruke en bestemt tittel. Tittelen dokumenteres i et vitnemål, jf. 20. j) Studium: Brukes i forskriften som en fellesbetegnelse på ethvert kurs, emne, emnegruppe, fag eller samling av disse, som det tas opp studenter eller privatister til. 3. Registrering semesteravgift 1. En student må innen fastsatte frister betale semesteravgift, kopinoravgift og utgifter til undervisningsmateriell hvert semester for å opprettholde sin studentstatus. Studenter som ikke har opprettholdt sin studentstatus må søke om nytt opptak ved høgskolen. Studenter som er registrert og har betalt semesteravgift inneværende

8 4. des. Nr semester kan melde seg opp til vurdering/prøving ved høgskolen som bestemt i 5. Registrering og betaling som nevnt i første punktum gjelder for ett semester, og må skje innen frister fastsatt av styret. 2. Den som ikke er registrert som student (herunder betalt semesteravgift) i første semester etter opptak, mister sine rettigheter som student ved vedkommende studium med mindre studenten etter søknad eller avtale med høgskolen har fått overført studieplassen til et senere semester. 4. Utdanningsplan Alle studenter som blir tatt opp til studier med omfang av 60 studiepoeng eller mer, skal ha en utdanningsplan. Utdanningsplanen er en gjensidig forpliktende avtale mellom Høgskolen i Stavanger og den enkelte student, og er en plan for at studenten skal nå sine læringsmål på normert tid. Avtalen skal inngås i løpet av første semester. Studentens manglende oppfyllelse av utdanningsplanen kan i særlige tilfeller medføre tap av studierett. Vedtak om tap av studierett fattes av dekan. Styret er klageinstans. Dekan kan innvilge endring av utdanningsplanen etter søknad fra studenten. 5. Rett til vurdering/prøving 1. Studenter som er tatt opp til et definert studium ved høgskolen har rett til vurdering og prøving som inngår i studiet. 2. Andre som oppfyller de generelle og eventuelt spesielle opptakskrav, og ev. andre fastsatte krav for å bli vurdert/prøvet, har rett til vurdering/prøving etter nærmere regler. Styret gir nærmere regler om adgang til vurdering/prøving uten å være opptatt som student (privatist), jf. forskrift om adgang til eksamen for privatister ved Høgskolen i Stavanger, samt lov om universiteter og høgskoler 40 nr. 1 og Utdanningsutvalget fastsetter gjennom godkjenning av fag- og studieplaner særskilte krav til forkunnskaper, obligatorisk undervisning, praksis eller andre krav som må være fullført før vurdering/prøving i bestemte emner, emnegrupper eller fag kan gjøres. Opplysninger om dette skal tas inn i emnebeskrivelse, samt i fagplan eller studieplan. 4. Kandidater som ikke oppfyller de fastsatte arbeidskrav (herunder innleveringer, laboratorieøvinger o.l., prøver, eksamener, eller som ikke har fulgt obligatorisk undervisning eller gjennomført obligatorisk praksis), skal nektes adgang til vurdering/prøving. 5. Retten til å fortsette ved et studium kan være regulert ved særskilte krav for hvert enkelt studium. Slike krav fastsettes av Utdanningsutvalget og skal framgå av fag- eller studieplan. 6. Dekan kan etter søknad innvilge forlengelse av studietiden dersom studiet nærmer seg fullførelse, eller det foreligger særlige omstendigheter. Det kan ved innvilgelse av utvidet studietid settes krav om at studiet helt eller delvis fullføres etter den fagplanen/studieplanen som gjelder på det tidspunkt søknaden innvilges. Studenten skal dokumentere de forhold som ligger til grunn for søknaden. For studenter som har utdanningsplan, skal forlengelse av studietiden gjøres som endring i utdanningsplanen, jf. 2 f og Vurdering og prøving former 1. Vurderingsform fastsettes av Utdanningsutvalget gjennom godkjenning av fag- og studieplaner. Disse skal fremgå av emnebeskrivelser og/eller fag-/studieplan. Ved høgskolen kan det vurderes/prøves på emne-, emnegruppe- eller fagnivå. Hvilke prøver som gir grunnlag for grad eller inngår i yrkesutdanning eller utdanningsprogram, er fastsatt i egne fag- og studieplaner. Vurderings-/prøveformer kan ikke endres i studieåret. 2. Som vurdering/prøving regnes f.eks.: skriftlig og/eller muntlig prøve kandidatoppgaver, masteroppgaver o.l. (individuelt eller som gruppearbeid) obligatorisk praksis hjemmeeksamen fremføringer som f.eks. konserter o.a. løpende vurdering/mappeevaluering laboratoriearbeid, prosjektarbeid, praksisrapport, seminararbeid, eller andre arbeidskrav som er omtalt i emnebeskrivelse eller fag-/studieplan, og som inngår i sluttvurderingen for et fag, emne eller emnegruppe, og som helt eller delvis danner grunnlag for fastsettelse av selvstendig karakter på vitnemålet. 3. Vurdering og prøving skal normalt skje i form av individuell prøving som skal utgjøre minst halvparten av vurderingsgrunnlaget i det enkelte studieår i organiserte studier og studieprogram. 4. Dersom en vurdering/prøving arrangeres som hjemmeeksamen, og det forutsettes at dette skal være en individuell prøving uten samarbeid mellom kandidatene, skal dette angis i oppgaveteksten og ev. retningslinjer for oppgaven. 5. Dersom vurderingsgrunnlaget i emne/emnegruppe/fag består av mer enn en komponent, skal vektingen av de enkelte komponenter ved fastsetting av endelig karakter framgå av emnebeskrivelsen og/eller fag- /studieplanen. Det er ikke anledning å tildele et obligatorisk arbeidskrav studiepoeng utover det som fremgår av emnebeskrivelse eller fag-/studieplan. 6. Frister for innlevering av obligatoriske arbeidskrav skal kunngjøres på StudentWeb, t's:learning og ved oppslag på fakultetet innen 3 uker etter semesterstart, men likevel senest 2 uker før den aktuelle prøven

9 4. des. Nr begynner. Dersom en prøvedato endres i løpet av semesteret, skal ny frist likevel varsles senest 2 uker før prøvedato. 7. Antall forsøk 1. En student har rett til å fremstille seg til vurdering/prøving i samme fag, emne eller emnegruppe tre ganger. Bestemmelsen gjelder ved èn institusjon. For veiledet praksis er det bare anledning til å fremstille seg to ganger. 2. Begrunnet søknad om dispensasjon for et 4./for praksis 3. forsøk kan innvilges dersom særlige forhold tilsier det. Slike forhold kan være langvarig sykdom eller annet gyldig fravær i ett eller flere semestre, situasjoner hvor trekk fra vurdering/prøving ikke lot seg gjennomføre i rett tid (ulykker, pålagt arbeid, etc.). De forhold som anføres som grunn for dispensasjon må dokumenteres. Dispensasjon for et 5. forsøk kan ikke gis. Dette gjelder selv om studenten har fått nytt opptak ved høgskolen. Det kan stilles krav om at studenten må følge deler av undervisningsopplegget på nytt. 3. Dekan ved det fakultet som har ansvaret for vedkommende emne/emnegruppe/fag, behandler og avgjør dispensasjonssøknader og fastsetter hvilke krav som eventuelt skal stilles. Søknad om dispensasjon skal leveres så snart det er klart at studenten har brukt opp forsøkene til å fremstille seg til vurdering/prøving. Siste frist for å søke om dispensasjon er den samme som fristen for oppmelding til vurdering/prøving. 8. Vurdering/prøving gjennomføring 1. Ordinær eksamen eller prøve a) Ordinær eksamen avvikles normalt i slutten av det semesteret undervisningen i faget, emnet eller kurset avsluttes, og innenfor den eksamensperioden som styret fastsetter. Foreløpig dato for eksamen fastsettes av høgskolen, og kunngjøres ved oppslag og/eller StudentWeb eller t's:learning. b) Det utarbeides en eksamensplan for hvert semester. Eksamensplanen kunngjøres elektronisk, og inneholder de fag/emner som skal avsluttes i semesteret med eksamen, prøve e.l. Endelig tidspunkt for avvikling av eksamen, prøve, e.l. skal kunngjøres senest 3 uker før eksamen eller prøven skal avholdes. Det tilstrebes å ha en foreløpig eksamensplan klar før semesterstart. Opplysning om sted kunngjøres senest en uke før eksamen. Kandidaten er selv ansvarlig for å orientere seg om tid og sted for eksamen eller prøve. Dette gjelder også kandidater som blir automatisk oppmeldt til eksamen. Eksamensplanen legges opp etter de fag som er lagt til det enkelte semester i henhold til det studieprogram studenten er tatt opp til. Høgskolen er derfor ikke ansvarlig for kollisjoner mellom eksamener for studenter som velger et annet løp enn det ordinære. 2. Utsatt/ny avsluttende eksamen eller prøve a) Kandidater som hadde gyldig fravær ved siste ordinære eksamen har krav på utsatt eksamen. Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn. For at kandidaten skal ha krav på utsatt eksamen, må legeattest eller annen dokumentasjon for gyldig fravær leveres studentekspedisjonen innen 5 dager etter eksamen. Høgskolen behandler og avgjør i hvert tilfelle hva som kan godkjennes som gyldig fravær. Dersom gyldig dokumentasjon ikke er levert administrasjonen innen fastsatt frist, vil kandidaten bli registrert med et eksamensforsøk. b) Kandidater som ikke bestod siste ordinære eksamen har krav på ny eksamen. En kandidat har ikke bestått eksamen eller prøven når det er gitt karakteren «F» eller «ikke bestått». c) Kandidater som trakk seg under siste ordinære eksamen har krav på ny eksamen. Trekk under eksamen regnes som forsøk. d) Ny/utsatt eksamen skal arrangeres senest 6 måneder etter ordinær eksamen, og arrangeres normalt i august før semesterstart for høsten, og i første halvdel av februar for vårsemesteret. Senest en uke etter sensurfrist vil det bli kunngjort hvilke fag, emner eller kurs det kan bli arrangert utsatt/ny eksamen i. Alle kandidater med ikke bestått, gyldig fravær eller trekk under siste ordinære eksamen blir automatisk oppmeldt til førstkommende ny/utsatt eksamen. Kandidater som vil trekke seg fra ny/utsatt eksamen må gjøre dette i henhold til reglene i 9 nr. 3. Dekanus kan vedta at eksamensformen kan være en annen enn ved ordinær eksamen. Dette skal fremgå av fagplan, studieplan og emnebeskrivelse. Eksamensformen skal kunngjøres innen 3 uker etter semesterstart. e) Andre studenter enn de som oppfyller vilkårene i pkt. a til c, har ikke adgang til ny/utsatt eksamen. f) En kandidat som ikke gjennomfører ny/utsatt eksamen, har ikke krav på ny eksamen før ved neste ordinære eksamen. g) Det arrangeres ikke ny/utsatt eksamen i fag der det avholdes ordinær eksamen 2 ganger årlig. 3. Ekstraordinær eksamen a) Ekstraordinær eksamen arrangeres ved behov når det går mer enn ett år mellom to ordinære eksamener i et fag, eller når et fag, emne eller emnegruppe opphører. For adgang til slik eksamen gjelder reglene som ved ordinær eksamen. b) Når et fag, emne eller emnegruppe opphører, gjelder følgende: Dersom det er kandidater som ikke har bestått eksamen i faget, skal det arrangeres en tredje og siste eksamen etter at vedtaket om opphør er kunngjort ved oppslag og/eller StudentWeb eller t's:learning. Denne eksamen skal arrangeres innen ett

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 9. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 14. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 12. august 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Delvis ikrafts.

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 20. august 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Sept. 22. Deleg. av myndighet

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 2. september 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Juni 29. Endr. i

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 26. september 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Aug. 26. Lov nr. 40 om

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer