PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID:

2 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS REFERAT OPPSTARTSMØTE Avgrensing planområdet Krav om planprogram og KU Utbyggingsavtale Gjeldende avtaler med grunneiere og rettighetshavende innenfor området Eiendomsgrenser for eksisterende tomter innenfor planområdet Vann og avløpsanlegg FORHÅNDSKUNNGJØRING INNKOMNE MERKNADER INFORMASJON TIL NABOER 11 4 GJELDENDE PLANER OG FØRINGER/BAKGRUNN KOMMUNEPLAN Kommunedelplan Sinnes - Tjørhom Planforslagets avvik ihht. kommunedelplan FYLKESDELPLAN/REGIONALPLAN Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei Heiplanen Regionalplan for Agder Energi- og klimaplan Lister Listerplanen TEMAPLAN Plan for turstier og turveier, vedtatt av Sirdal kommune Kultur og utviklingsplanen- Handlingsplan for REGULERINGSPLAN Jodåsen Plan ID , vedtatt Soleidalen Plan ID , vedtatt Rubetødnan Plan ID , vedtatt Ålsheia Plan ID , vedtatt Rubetødnan (sør), plan-id: , vedtatt Rubetødnan (nord), plan-id: , vedtatt Veg til Ålsmyra Stølstjødn, Plan ID , vedtatt BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD BELIGGENHET OG AVGRENSING TILSTØTENDE AREALERS BRUK STØRRELSE OG EIERFORHOLD NATURMANGFOLD LANDSKAP ESTETIKK OG BYGGESKIKK UNIVERSELL UTFORMING/TILGJENGELIGHET MILJØFAGLIGE FORHOLD SOSIAL INFRASTRUKTUR TEKNISK INFRASTRUKTUR TRAFIKKFORHOLD 29 2

3 5.8 RISIKO OG SÅRBARHET NATUR OG RESSURSGRUNNLAG VANN OG VASSDRAG BARN OG UNGES INTERESSER VERNEINTERESSER STEDSUTVIKLING FRILUFTSOMRÅDER/UTEOMRÅDER ENERGI 32 6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET PLANFORSLAGETS HENSIKT PLANLAGT AREALBRUK BEBYGGELSENS UTFORMING NATURMANGFOLD LANDSKAP ESTETIKK OG BYGGESKIKK UNIVERSELL UTFORMING/TILGJENGELIGHET MILJØFAGLIGE FORHOLD SOSIAL INFRASTRUKTUR TEKNISK INFRASTRUKTUR TRAFIKKFORHOLD RISIKO OG SÅRBARHET NATUR OG RESSURSGRUNNLAG VANN OG VASSDRAG BARN OG UNGES INTERESSER VERNEINTERESSER STEDSUTVIKLING FRILUFTSOMRÅDER /UTEOMRÅDER ENERGI 48 7 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET VIRKNINGER FOR LANDSKAP, MILJØ OG SAMFUNN Konsekvenser for landskap Konsekvenser for miljø Konsekvenser for samfunn KOMMUNEPLANEN VURDERING ETTER NATURMANGFOLDLOVEN NATUR OG RESSURSGRUNNLAG TRAFIKKFORHOLD SOSIAL INFRASTRUKTUR TEKNISK INFRASTRUKTUR JURIDISKE FORHOLD 55 3

4 1 Sammendrag Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Laila Helleberg, forslag til detaljreguleringsplan for Soleiknuten i Sirdal kommune. Planområdet innbefatter deler av følgende privateide eiendommer gnr./bnr. 9/1, 9/3, 9/14, samt hyttetomter. Det er 11 eksisterende hytter i området. Planens begrensning er avsatt i henhold til avtale i oppstartsmøte med Sirdal kommune. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning 2 Bakgrunn 2.1 Hensikt med planforslaget Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for etablering av fritidsboliger og næringsvirksomhet. Planforslaget viderefører tilrettelegging av byggeområder i Sinnes området. Det legges opp til plan for flere byggetrinn. Innenfor planområdet ligger det allerede etablerte hyttetomter. Utover dette er hensikten med reguleringsarbeidet å legge til rette for fritidsboliger og næringsbygg. Jodåsen reguleringsplan erstattes helt av reguleringsarbeidet. Deler av reguleringsplaner for Soleidalen, Sinnes sentrum og Rubetødnan vil oppheves eller erstattes av reguleringsarbeidet. Området som reguleres til formålet næringsvirksomhet er i kommuneplanen merket som område 116 og 117. Videreutvikling av næringsområdet skjer ved en situasjonsplan. Cowi AS har utarbeidet vegtraseer, VA-planer, ROS-analyse, 3D-modell og landskapsvurdering. Arkitekt Per Christian Omvik hos Brandsberg Dahl Arkitekter AS har utarbeidet formingsveileder og bistått som konsulent i planprosessen. 3 Planprosess 3.1 Referat oppstartsmøte Avgrensing planområdet Planområdet må omfatte areal som er nødvendig for at planlagt utbygging kan gjennomføres: Adkomstveg frem til offentlig veg, eller til plan hvor bruk av veg iht planforslag er avklart. Må sammenfalle med andre eksisterende reguleringsplaner. Sikringsområde for ras og flom (eks. skog som må bevares som sikring for ras) Krav om planprogram og KU Detaljreguleringsplanen utløser ikke krav om planprogram og KU. Ved mindre avvik fra kommuneplanen er det nok at konsekvensen utredes grundig i planbeskrivelsen. Det må beskrives hvorfor en ønsker å fravike formål i kommunedelplanen, næring og LNFformål mv. 4

5 3.1.3 Utbyggingsavtale Det er krav om utbyggingsavtale for gjennomføring av denne plan. Utbygger kontakter kommune for å avklare tidspunkt for å gjennomføre forhandlinger for utbyggingsavtale. Kommunen har orientert om rettsgyldighet for utbyggingsrett, pr. i dag 5 år. Kan søkes om 2 år i tillegg til plan. Må være egen søknad. Tiltak som skal gjelde som utbyggingstiltak- eks. opparbeidelse av løyper, uteoppholdsareal og andre servicetiltak skal innarbeides i reguleringsbestemmelsene som rekkefølgetiltak Gjeldende avtaler med grunneiere og rettighetshavende innenfor området Jarleiv Sinnes VA + strøm Signe Lise Årsland og Lise Kleiberg- Veg Eiendomsgrenser for eksisterende tomter innenfor planområdet Regulant/utbygger bør sjekke kvaliteten eiendomsgrenser for eksisterende grenser innenfor planområdet Vann og avløpsanlegg Kommunen eier VA-anlegget opp til Ålsmyra pumpestasjon. Kommunen eier VA-anlegget i Soleidalen frem til kryss veg til Signe Lise Årsland 3.2 Forhåndskunngjøring I henhold til Plan- og bygningsloven 12-8 stilles det krav til informasjon og medvirkning. Det ble avholdt oppstartsmøte 24. januar 2014 med kommunen med representant fra tiltakshaver tilstede. I forbindelse med planarbeidet er allmennheten og berørte parter sikret informasjon ved varsling av påbegynt planarbeid den 28. mars 2014 med frist å inngi merknad 27. april Varslingen ble gitt via varslingsannonse i Stavanger Aftenblad, og sendt som brev til berørte parter. I tillegg ble det kunngjort på Sirdal kommunes hjemmeside og COWI sine hjemmesider. 3.3 Innkomne merknader Følgende innspill innkom i forbindelse med varslingen: 1. E-post datert fra Agder energi nett AS Ber om 22 KV Høyspentlinjen bes avmerket som hensynssone høyspent med byggeforbudsbelte på 16m, 8m ut fra senterlinjen. Høyspentkabler bes avmerket som hensynssone høyspent med byggeforbudsbelte på 4m, 2m ut fra senterlinjen. Det bør ut fra antall hytter og plassering tegnes inn nødvendige nettstasjoner med tilhørende høyspentkabler sentralt i området. Kommentar: 22 KV Høyspentlinjen er avmerket som hensynssone høyspent med byggeforbudsbelte på 16m, 8m ut fra senterlinjen på plankart. Høyspentkabler er avmerket som hensynssone høyspent med byggeforbudsbelte på 4m, 2m ut fra senterlinjen på plankart. 5

6 Det er lagt inn 2 nettstasjoner på planområdet. Dette er avklart med Agder energi nett AS. 2. Brev datert fra Vest Agder fylkeskommune-plan og miljø Nye hytter i området bør plasseres og utformes på en måte som gjør at bebyggelsen i minst mulig grad virker negativt inn natur- og friluftsinteressene i området. Høydedrag og eksponerte områder bør holdes fri for bebyggelse. Tilsvarende gis råd om at deler av den enkelte tomt om nødvendig ved bruk av byggegrenser sikres mot utbygging og anleggstiltak herunder sprengning, planering og flatehogst. Det bør fremlegges visualiseringer som redegjør for bebyggelsens plassering i landskapet. Viser til Miljøverndepartementets veileder om planlegging av fritidsbebyggelse (T-1450). Allmennhetens friluftsinteresser/barn/unge: Vi forutsetter at det blir tatt hensyn til etablerte stier/skiløyper og områder tatt i bruk til lek og aktiviteter for barn og unge. Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag: Dersom det planlegges tiltak i vassdrag, herunder lukking av bekker eller elver kan dette utløse søknadsplikt etter "forskrift om fysiske tiltak i vassdrag". Kommentar: Hytteområdene er visualisert i 3D-modell, visualiseringsbilder av planområdet vedlegges planforslaget. I utarbeidelsen av planen er tomtene i best mulig grad plassert der hvor terrenget er best egnet til formålet slik at man i best mulig grad skjermer landskapet for store skjemmende inngrep. Allmennhetens friluftsinteresser er hensyn tatt i planleggingen. Det gjelder bl.a. etablerte stier/skiløyper og områder som planlegges til lek og aktiviteter for barn og unge. I bestemmelsene er det sikret at forskrift om fysiske tiltak i vassdrag følges ved utbygging av planen. 3. Brev datert fra Småtjødnane og Rubetødnane Velforening v/grete Myklebust Pågående reguleringsarbeid vs. kommuneplan: Styret ønsker mer informasjon vedr. Hvilke endringer reguleringsplanen medfører. Styret ønsker å se nærmere på videreføring av offentlig vannledningsnett til sitt område. De fleste hyttene er i dag tilknyttet privat vannledning /brønner. Man ønsker også å se på mulighetene mht. tilgang til bredbånd. 37 hytter har betalt for tilknytting til privat avløpssystem. Styret ønsker mer info vedr planlagte veier/parkeringsplasser for å få en klarhet i hvilke konsekvenser/muligheter det kan medføre for hytteeierne i vår velforening. Styret er opptatt av at eksisterende tilkomstveier/stier til hytter, turstier og skiløyper blir ivaretatt i pågående planarbeid. Styret uttrykker bekymring for utviklingen av næringsvirksomhet i område 116 og 117 i kommuneplanen for Sirdal kommune Planene for næringsvirksomhet er utdypet i kommuneplanen til spesifiserte formål. Dette vil antageligvis medføre store inngrep i terrenget samt ekstrem endring av områdets karakter. Dette er i dag et yndet turområde for 6

7 Kommentar: hyttebeboerne både sommer og vinter. Området har flere turstier og skispor på vinteren som er viktig å beholde. Videre har området et yrende fugleliv og dyreliv som vi ønsker blir bevart. Endringer reguleringsarbeid vs. Kommuneplan er omtalt i kap. 4 og kap. 7 i planbeskrivelsen. Videreføring av offentlig vannledningsnett til Småtjødnane og Rubetødnane kan evt. løses gjennom privat avtale. Mulighetene for bredbånd er ikke vurdert på nåværende tidspunkt. Veger og parkeringsplasser er beskrevet i kap. 6 i planbeskrivelsen. Bruken er sikret i bestemmelsene. Eksisterende adkomstveg blir ivaretatt i planforslaget, dvs. at vegen skal være sommerveg og deler av vegen skal brukes som skiløype om vinteren. For å ivareta sikkerheten for skiløpere vil deler av løypen gå utenom eksisterende sommerveg. Forbindelser til hytter, turstier og skiløyper ivaretas i planforslaget. Utstrekning av området regulert til næring/tjenesteyting, erverv i kommuneplanen, er endret for å minske terrenginngrep ved utbygging. 4. Brev datert fra Statens vegvesen, Aust-Agder Seksjon for plan og forvaltning Planområdet omfatter bl.a. rundkjøring for kryss mellom fv. 975 og veg til Soleidalen, som inngår i reguleringsplanen for Sinnes sentrum. Ved behandling av en ny reguleringsplan vil vi legge vekt på eventuelle endringer i tilknytning til denne rundkjøringa og tilstøtende arealer. Forslag til utbyggingsavtale vil neppe være av interesse for SVV. Kommentar: Området i tilknytning til rundkjøring er tatt ut av planområdet. Dette forholdet er ikke lenger relevant. 5. E-post datert fra Sinneshyttå v/tor Sigve Vik Er opptatt av at eksisterende vei opp på Rubetødnane må sikres slik at den fungerer som vinterløype. For at det skal bli en god løsning, må det lages en overgang der for ski/skuterløype. Kommentar: Eksisterende adkomstveg blir ivaretatt i planforslaget, dvs. at vegen skal være sommerveg og delvis brukes som skiløype om vinteren. For å oppnå en planfri krysning mellom skiløype og ny hovedadkomstveg vil skiløype delvis omlegges i forhold til eksisterende sommerveg. Krysning mellom nevnte skiløype, SL1, og veg 110 vil være planfri. 6. E-post datert fra NVE NVE er forvaltningsmyndighet for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- og skredfare. NVE har sendt sjekkliste som må gås igjennom for å avklare om det foreligger behov for å sende planen til NVE til høring. Dersom det svares nei på noen av punktene i lista, skal planen til høring. 7

8 NVE vil kun gi uttalelse til planen dersom temaene i sjekklista ikke er godt nok vurdert og ivaretatt i planen. Se egen sjekkliste. Kommentar: Det finnes vassdrag innenfor planens avgrensing, og deler av området er registrert som aktsomhetsområde for skred. Naturfare er omtalt og utredet i ROS - analyse som er vedlagt planforslaget. 7. E-post datert og frå Villreinnemda i Setesdal Viser til at området ligger i bygdeutviklingssonen i Heiplanen og er i tråd med kommuneplanen for Sirdal. Har ingen merknader. 8. Brev datert fra Signe L. Årsland Det er vi som er eiere av eksisterende vei inn i Soleidalen og opp på Rubetødnane. Vårt krav er at denne veien skal fungere som sommervei med samme stigning som i dag. På vinterstid må den kunne fungere som skiløype/skuterløype opp og ut i området. Det må da en form for skibro over den adkomstveien som evt skal til Skarliåsane og Soleiknuten for å ivareta skiløyper/adkomst på vinterstid på en skikkelig måte. Kommentar: Eksisterende adkomstveg blir ivaretatt i planforslaget, dvs. at vegen skal være sommerveg og deler av vegen skal brukes som skiløype om vinteren. For å oppnå en planfri krysning mellom skiløype og ny hovedadkomstveg vil skiløype delvis omlegges i forhold til eksisterende sommerveg. Krysning mellom nevnte skiløype, SL1, og veg 110 vil være planfri. 9. E-post datert fra Bjørn H. Torjussen Er festetaker av tomt ved sommerveien som går opp mot skaret og lurer på hvordan tilkomst opp mot Småtjønn er tenkt løst? Skal eksisterende sommervei være tilkomst vei og sommeråpen? Kommentar: Eksisterende adkomstveg blir ivaretatt i planforslaget, dvs. at vegen skal være sommerveg og deler av vegen skal brukes som skiløype om vinteren. I tillegg vil det etableres ny adkomstveg med stikkveg bort til Småtjønn, som vil fungere som helårsveg. Vegen vil stenges med bom, og kun kunne brukes av hytte og grunneiere. 10. E-post datert frathor Inge Bollestad Har kjøpt tomt av grunneier, gnr. 9, bnr

9 Vi ønsker å komme i gang med bygging av hytte i løpet av sommer/tidlig høst 2014? Og lurer på om reguleringsarbeidet vil sette noen begrensninger? Vi har ventet på fremdrift i 3 år. Har hatt møte med tomteeiere, hytteeiere og utbygger. Det ble skissert løsninger for vann, kloakk og strøm opp via Ålsheia, men ikke vei. Ønsker informasjon om hva som vil skje fremover samt fremdrift. Kommentar: Ihht. forventet fremdrift skal reguleringsplanen kunne godkjennes i løpet av Utbygging av hytter kan ikke starte før aktuelle rekkefølgekrav er oppfylt. Planforslaget viser forslag til løsning for veg, vann og avløp. 11. E-post datert fra Jarleiv Sinnes v/advokat Sindre Oftedal Jarleiv Sinnes ønsker ikke at eiendommen hans gnr/bnr 9/5 skal inngå i reguleringsarbeidet. Forutsatt at det er den avtalte tilkobling til VA- og strømnett som skal reguleres, aksepterer Jarleiv Sinnes at dette tas med i planen. Ut over dette vil ikke Sinnes akseptere at eiendommen hans medtas i planen. Kommentar: Oppdragsgiver har hatt dialog med grunneier av eiendom 9/5. Aktuell eiendom er tatt ut av planområdet. En er kommet til enighet om at skiløype kan fremføres til eiendommen, som vist i plankart. 12. Brev datert fra Fylkesmannen i Vest Agder- miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen forutsetter at planarbeidet skjer i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Sinnes Tjørhom. Dersom planforslaget avviker vesentlig fra denne planen, må forslagsstiller utrede hvilke konsekvenser avvikene medfører, jf. PBL 4-2. Planbeskrivelsen må vise hva planen vil medføre for de interesser og hensyn som gjør seg gjeldende i området. Miljøvirkningene av en utbygging må vurderes grundig, fremtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Mangler ved planbeskrivelsen vil kunne være en saksbehandlingsfeil. Vi minner om at det tidligst mulig i planprosessen skal tas hensyn til naturmangfoldet. kunnskap om naturmangfoldet i planområdet og om effekten av planlagte påvirkninger foreligger føre-var-prinsippet følges påvirkninger av økosystemet kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder ved bruk av areal I henhold til 7(prinsipper for offentlig beslutningstaking i 8 til 12) skal vurderingene gå fram av plandokumentet. Prinsippene i 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving 9

10 av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. Planprosessen skal organiseres slik at synspunkter fra barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge, samt funksjonshemmede selv gis anledning til å delta. Planen skal sikre trygge og tilgjengelige arealer for barn i alle aldre. Dersom arealer som i dag brukes av barn og unge omdisponeres til andre formål, skal fullverdige erstatningsarealer skaffes. Planen bør inneholde bestemmelser som sikrer at fellesarealer, lekeplasser, boliger, parkering og atkomst får universell utforming. Inngrep i grunnen må vurderes i forhold til forurensningsforskriften kap 2. Kommunen bør kartlegge /vurdere om det er områder som kan være forurenset. Ved inngrep i vassdrag/vassdragsbelte, må detaljplan forelegges Fylkesmannen i Vest-Agder j.fr vannressurslovens 11 om kantvegetasjon. For øvrig er det forbud mot fysiske tiltak i vassdrag. Tillatelse etter FOR nr kan gis av fylkesmannen når det gleder tiltak på strekninger som fører anadrome laksefisk eller kreps. For øvrige vassdrag kan fylkeskommunen gi tillatelse. Grenseverdier for støy må overholdes. Det kreves ROS analyse ved utarbeiding av planer. Fylkesmannen kan fremme innsigelse til arealplaner som mangler eller har mangelfulle risiko- og sårbarhetsanalyser for planområdet, eller som ikke omfatter risiko- og sårbarhetsforholdene i kombinasjon. Det siste punktet dekker også vurdering av konsekvenser ved klimaendringer i forhold til tiltak i planen. Kommentar: Forholdet, avvik og konsekvenser ved avvik mellom reguleringsplanforslaget og kommunedelplan for Sinnes - Tjørhom er omtalt i kap. 4 og kap. 7 i planbeskrivelsen. Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven, se kap. 6 og 7. Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet berørte naboer/grunneiere og instanser ved brev, annonse i Stavanger Aftenblad og ved utleggelse på Sirdal kommunes og COWIs hjemmesider. En anser dette som tilstrekkelig medvirking på dette stadiet i reguleringsprosessen. Barn og unges bruk av planområdet er ivaretatt ved at tilrettelegges for skiløyper/turstier og 3 lekeplasser. Planområdet vil i hovedsak brukes av hyttefolk og tilreisende, planforslaget er tilpasset denne bruken. Forhold knyttet til universell utforming er utredet i kap. 5 og 6. Ingen kjente registreringer av forurensing i grunn. Området er tidligere utmarksområde, temaet er ikke aktuelt. Det planlegges ingen direkte fysiske tiltak i vassdrag. Hyttebebyggelse nærmest Småtjønnane er allerede oppført. Støy fra fylkesvegen vil ikke komme i konflikt med planområdet. Det er ikke aktuelt med ytterligere støyvurderinger Det er utarbeidet ROS analyse som er vedlagt planforslaget. 10

11 13. E-post datert fra Torkjell Gjerstad Ønsker mer informasjon om detaljreguleringen. Hva er det detaljreguleringen omfatter? Hva menes med planens begrensning? Spesielt interessert i planer for vei og parkeringsplasser i området. Kommentar: Planforslaget blir sendt ut på høring etter 1. gangsbehandling, og da har en mulighet til å komme med innspill til planen. Planens begrensing vil si plangrensen som definerer planområdet. Forslag til veger og parkeringsplasser er vist i plankart, og omtalt i planbeskrivelsen. 3.4 Informasjon til naboer Reglene for nabovarsling endres fra , og vil innebære endringer i tredje ledd og 21-3 Nabovarsel i plan- og bygningsloven. Etter nytt tredje ledd skal berørte registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet og naboer, få beskjed om at dette kan være den eneste gangen det blir anledning til å komme med merknader i byggesaken. I denne reguleringen er det allerede meldt oppstart før regelendringen, men det vil bli gjennomført ny høring før 2. gangsbehandling. I nytt høringsbrev til naboer og berørte parter er det gitt beskjed om at det kun er i reguleringsplan de kan komme med merknader til byggesak. Så fremt tiltak (veger, hytter, mv.) bygges ihht. plankart og bestemmelser (plassering, utnyttelsesgrad mv.) vil det fra ikke være krav om nabovarsel ved søknad om rammetillatelse eller igangsetting av tiltak. 11

12 4 Gjeldende planer og føringer/bakgrunn 4.1 Kommuneplan Kommunedelplan Sinnes - Tjørhom Deler av kommunedelplan for Sinnes sentrum, oppheves eller erstattes av reguleringsarbeidet. Dette gjelder område 116, 117, 118 og 119. Figur 1 Utsnitt av kommuneplanen med planavgrensningen Området havner innenfor gjeldende kommunedelplan "Sinnes -Tjørhom " og er i denne avsatt til nåværende og framtidig fritidsbebyggelse, LNF-områder og nåværende og fremtidig erverv. Dette samsvarer med hensikten til reguleringsplanen. Kommuneplanen tar for seg relevante tema, målsettinger og strategier for kommunen. For å skape en positiv utvikling har kommunen sett seg ut fire temaer de mener er viktige: Barn og unge Kultur og friluftsliv Næring og reiseliv Arealforvaltning Om Sinnes skriver kommunen: "Utvikling av sentrum som Sinnes og Tonstad skal fortsette. I disse områdene er potensialet til ytterligere etableringer innen tjenesteytende næringer til stede. Dette skal gi innbyggerne og tilreisende et best mulig vare- og tjenestetilbud." 12

13 4.1.2 Planforslagets avvik ihht. kommunedelplan Planforslaget avviker noe fra kommuneplanen. Ihht. oppstartsmøte med Sirdal kommune så skal ikke planen konsekvensutredes. Kommunen krever derimot at mindre avvik skal utredes i planbeskrivelsen. I kap. 7 er det utredet hvilke konsekvenser avvikene medfører, jf. PBL 4-2. Dvs. hva planen vil medføre for de interesser og hensyn som gjør seg gjeldende i området. Miljøvirkningene av en utbygging vurderes grundig, fremtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Område 119 i kommunedelplan Figur 2 Kartutsnittet viser område 119 i kommuneplanen under formålet Fritidsbebyggelse fremtidig. Figur 3 Kartutsnittet viser med gult hvor formålet fritidsbebyggelse i reguleringsforslaget strekker seg utover område 119 i kommuneplanen, markert med skravur. Planforslaget legger til rette for at hele eller deler av tomt (2286,03 m 2 ) legges nord for område 119 i kommuneplanen. Vest for område 119 ligger tomt og mindre deler av tomt (4671,36 m 2 ), mens sør for område 119 ligger deler av tomt 58 (391,70 m 2 ), deler av tomt (1486,76 m 2 ), deler av tomt 33 (26,63 m 2 ) og øst for området ligger del av tomt 29 og 30 (146,36m 2 ). Totalt ligger 9008,84 m 2 av fritidsbebyggelsen utover markert område i kommuneplanen. 13

14 Område 118 i kommunedelplan Figur 4 Kartutsnittet viser område 118 i kommuneplanen under formålet Fritidsbebyggelse fremtidig. Figur 5 Kartutsnittet viser med gult hvor formålet fritidsbebyggelse i reguleringsforslaget strekker seg utover område 119 i kommuneplanen, markert med skravur. Det ligger to eksisterende hytter utenfor område 119 avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen. Det er totalt 2462,23 m 2. 14

15 Område 116 og 117 i kommunedelplan Figur 6 Område 116 og 117 vist med blå skravur under formålet Erverv framtidig i kommuneplanen. Figur 7 kartutsnittet viser hvor formålet næring / tjenesteyting er plassert i forhold til avsatt område for erverv 116 og 117 i kommuneplanen vist med skravur. Område 116 og 117 er på m 2 i kommuneplanen. I forslag til reguleringsplan er avsatt område for næring / tjenesteyting, merket med N1, på m 2. 15

16 4.2 Fylkesdelplan/Regionalplan Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei Heiplanen Gjennom en internasjonal avtale (Bern-konvensjonen) har Norge påtatt seg en klar forpliktelse til å ta vare på villreinen. Heiplanen er et ledd i dette arbeidet Regionalplan for Agder 2020 Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene Energi- og klimaplan Lister 2009 Forslag og tiltak som kan redusere energiforbruk og klimagassutslipp. Sette fokus på denne utfordringen i alle kommunene i Listerregionen å innarbeide en ny holdning til fremtidig utvikling og utbygging som tar de nødvendige klima-, miljø- og energihensyn i fremtiden Listerplanen 2006 Listerplanen 2006 er en tiltaksplan med spesielt fokus på områdene; Næring og konkurranseevne, kultur og stedskvalitet og kommunikasjon og transport. Planen har status som fylkesdelplan, og ble vedtatt av fylkestinget i juni Temaplan Plan for turstier og turveier, vedtatt av Sirdal kommune Planens visjon er å "legge til rette for ett sti- og turløypenett, til beste for fastboende og tilreisende, og med dette ha regionens beste tilbud innen friluftsliv". Et av hovedmålene er at: "en bedre tilrettelegging av turstier og turveier i Sirdal skal øke attraktiviteten for egne innbyggere og tilreisende turister. Planen skal bidra til bedre folkehelse, bolyst, trivsel og livskvalitet." Kultur og utviklingsplanen- Handlingsplan for Sirdal kommune det siste året gjennomført en bredt anlagt prosess for å få innspill med ideer om kommunens fremtidige utvikling, avklare grunnlaget for og skape oppslutning om kommunens langsiktige strategier og satsinger for verdiskaping og utvikling. Denne satsingen er nå nedfelt i kultur- og utviklingsplanen. Handlingsplanen er en direkte oppfølging av noen av de prioriterte tiltakene som blir lansert i strategiplanen. 16

17 4.4 Reguleringsplan Figur 8: Oversiktskart som viser berørte reguleringsplaner med navn og plan-id. Planområde er markert med tykk svart linje Jodåsen Plan ID , vedtatt Reguleringsplan for fritidsboliger med regulert sti/skiløype og parkeringsplass. Jodåsen reguleringsplan erstattes helt av ny plan Soleidalen Plan ID , vedtatt Reguleringsplan for fritidsboliger med veger tilknyttet disse. I tillegg er det satt av arealer til noe stier/skiløyper/hyttetilkomst, lek, jord- og skogbruk og noe offentlig areal. Mindre deler av reguleringsplan for Soleidalen, vil oppheves eller erstattes av reguleringsarbeidet Rubetødnan Plan ID , vedtatt Reguleringsplan for fritidsboliger med regulerte stier/skiløyper og to parkeringsplasser. I tillegg er det regulert områder til jord- og skogbruk. Deler av reguleringsplaner for Rubetødnan oppheves eller erstattes av reguleringsarbeidet Ålsheia Plan ID , vedtatt Reguleringsplan for Ålsheia skisenter med tilhørende skitrekk og skiløyper, samt fritidsboliger, landbruksområder og områder for friluft. Reguleringsplaner for Ålsheia vil ikke påvirkes av forslag til ny reguleringsplan. 17

18 4.4.5 Rubetødnan (sør), plan-id: , vedtatt Er en reguleringsplan for fritidsboliger med regulerte stier/skiløyper og to parkeringsplasser. I tillegg er det regulert områder til jord- og skogbruk. Mindre deler av reguleringsplan for Rubetødnan (sør), vil oppheves eller erstattes av reguleringsarbeidet Rubetødnan (nord), plan-id: , vedtatt Er en reguleringsplan for fritidsboliger og jord- og skogbruk, med en del stier/skiløyper. Mindre deler av reguleringsplan for Rubetødnan (nord), vil oppheves eller erstattes av reguleringsarbeidet Veg til Ålsmyra Stølstjødn, Plan ID , vedtatt Er en detaljplan for ny veg til Ålsmyra og Tjødnestøl. Reguleringsplan for veg vil ikke påvirkes av forslag til ny reguleringsplan. 18

19 5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 5.1 Beliggenhet og avgrensing Planområdet er lokalisert ved bygda Sinnes i Sirdal kommune, nord i Vest-Agder. Bygda ligger ca. 1 halvtime nord for kommunesenteret Tonstad, og er hovedsenteret i Øvre Sirdal. Figur 9: Soleiknuten ligger i Sirdal kommune, nord i Vest-Agder. Kartet viser planområdets plassering i forhold til større steder som Stavanger, Egersund og Flekkefjord (kart hentet fra Finn.no). Varslet planområdet, som vist på illustrasjon under, har en størrelse på ca. 410 daa. Det er 11 eksisterende hytter på planområdet. Figur 10: Varslet planområde (kart hentet fra Finn.no). 19

20 Planens begrensning før varsling ble avsatt i henhold til avtale i oppstartsmøte med Sirdal kommune. Planområdet ble dermed varslet med plangrense som vist med gul strek i kartutsnittet under. Under planprosessen er planområdet blitt innskrenket slik at plangrensen på innsendt planforslag er som vist med rød strek i kart under, figur 11. Kartillustrasjoner i planbeskrivelsen er etter varslet plangrense. Figur 11 Varslet planområde med flyfoto i bakgrunnen vist med gul strek. Rød strek viser ny plangrense ved innsending til 2. gangsbehandling (kart hentet fra Finn.no). Figur 12: Kart som viser fritidsboligene innenfor og omkring planområdet. Disse er markert med gult omriss. 20

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Soleiknuten, Sirdal kommune.

Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Soleiknuten, Sirdal kommune. Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Soleiknuten, Sirdal kommune. PLAN NR.: 2014002 Reguleringsbestemmelser datert: Dato for siste revisjon: 25.09.15 Virkning av privat detaljregulering Dersom

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR «BJONSKOG PRIVATALMENNING - HYTTEFELT VED NORDRE ESPETJERN» Reguleringsplanen for Nordre Espetjern ble vedtatt 19.06.1986.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE Sist revidert 10.04.11 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Mobil: E-postadresse: Fra regulant:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED GRESSHOLMAN HARSTAD KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR 36/113 VED Beskrivelse, innkomne merknader og reguleringsbestemmelser 08.05.2014 hålogaland plankontor as Side 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2).

Planområdets beliggenhet er vist i vedlagte oversiktskart og flyfoto (Vedlegg 6.1 og 6.2). Oppdal kommune Teknisk etat OPPDAL Trondheim, den 3. desember 2010 STØLTRØA, OPPDAL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er innsendt 12.03.2010 av Grimstad

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

Reguleringsplan for Åmdalsvik Hyttefelt i Gulen kommune

Reguleringsplan for Åmdalsvik Hyttefelt i Gulen kommune Reguleringsplan for Åmdalsvik Hyttefelt i Gulen kommune Del av utmark under Gnr 40. PLAN ID: 14112012004 Dokument B Vedtekter/ bestemmelser Dokumenter i saken: A Planskildring B Vedtekter 01.07.2014 (

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13

GRØNLIA HYTTEFELT OMRÅDEREGULERING. Planbeskrivelse og bestemmelser. Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 OMRÅDEREGULERING GRØNLIA HYTTEFELT Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av Meldal kommunestyre 05.09.2013, saksnr. KS-051/13 Plannavn: Grønlia hyttefelt Nasjonal PlanID: 1636 20130003 Meldal kommune

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde>

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER PÅ SKRUBBÅSEN, KÅVELAND GNR 24, BNR 3 PLANBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER PÅ SKRUBBÅSEN, KÅVELAND GNR 24, BNR 3 PLANBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER PÅ SKRUBBÅSEN, KÅVELAND GNR 24, BNR 3 PLANBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE Plankart datert 11.04.14 Sist revidert 26.06.14 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning

Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning John Carsten Sinnes Jonsokveien 9 D Delegert vedtak Nr.: 13/181 Refereres i: TLM - delegerte saker 4046 HAFRSFJORD DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE:

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Dato: 07.02.14 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av:

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt Lindesnes kommune 27.06.2014 Rev.29.01.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.02.2015 15/12 Arkivsaksnr: 2013/5095 Klassering: L13 Saksbehandler: Arne Ivar Kvistad REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR TORENGÅSEN

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Sakstittel: PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 Gåsnes KVÆNANGEN KOMMUNE. Dato: 31.10.2008 Dato Endret: 10.05.11 (jmf FSK vedtak 06.04.2011) BESTEMMELSER Hjemmel for bestemmelsene

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer