No. 3, 2008 (Oktober)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "No. 3, 2008 (Oktober)"

Transkript

1 No. 3, 2008 (Oktober) Les Medier i Norden (pdf-versjon) Redaktör: Terje Flisen Pb 1726 Vika 0121 Oslo, Norge Ansvarig utgivare: Ulla Carlsson NORDICOM Göteborgs universitet Box 713 SE Göteborg Arkiv Medier i Norden Archive Nordic Media Policy engelskspråklig utgave Prenumerera gratis på Medier i Norden Kommentar FRA-lagen og EUs datalagringsdirektiv: Undergraves de grunnleggende demokratiske verdier? Nordisk mediepolitikk Du Levande får Nordisk Råds filmpris nye søknader til det nordiske dataspillprogrammet Rekordartet filmhøst for nordiske filmer Samlet nordisk kamp mot barnepornografi Trykte medier Rapport fra bokutvalget [Danmark] Nyhedsavisen legges ned [Danmark] Finnene leser fortsatt trykte betalingsaviser [Finland] Fusjon mellom Islands største aviser [Island] Boksalget øker billigere bøker [Norge] Regjeringen vil kjempe for pressestøtten [Sverige] Audiovisuelle medier Dom i fire av EF-domstolens TV 2-saker [Danmark] Seks finske filmer blant 20-på-topp [Finland] Ingen anbefaling av fritt TV-kanalvalg nå [Norge] Stortingshøring om åpne TV-nett [Norge] Videresendingsplikten i kabelnett skal vurderes [Sverige] Utredning av filmpolitikken [Sverige] NORDICOM är en institution under Nordiska Ministerrådet Medier i Norden er et uavhengig internett-basert nyhetsbrev som følger den politiske, økonomiske og teknologiske utviklingen på medieområdet. Aktuelle temaer og trender belyses i artikler og notiser. Nyhetsbrevet publiseres fire ganger per år; ved månedsskiftene januar/februar, april/mai, september/oktober og november/desember. Informasjonssamfunnet Sosiale medier gir nye muligheter [Finland] Bransjesamtaler om e-handel og piratdistribusjon [Finland] Island en e-nasjon [Island] Biblioteket som digital læringsarena [Norge] Ytringsfrihet og opphavsrett Alle kan søke i offentlige elektroniske postjournaler [Norge] Ny teknologi skal styrke den demokratiske dialogen [Sverige] Bred debatt om FRA-loven [Sverige] Vil politikerne innskrenke ytrings- og trykkefriheten? [Sverige] Medieeierskap Mediekonsentrasjon skal utredes [Sverige] Publikasjoner Communicating Politics. Political Communication in the Nordic Countries [Tverrnordisk] Framtidig offentlig mediestøtte utredes [Danmark] Public service-redegjørelsene for 2007 [Danmark] Rapport om den danske filmindustrien [Danmark] Eldre faller utenfor informasjonssamfunnet [Norge] Økt konkurranse i det norske TV-markedet [Norge] Ungar & Medier 2008 [Sverige] Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2007 [Sverige] Medieberedskapen og digitalisering av TV-distribusjonen [Sverige] Dagspressens ekonomi 2007 [Sverige] Effektivare signaler SOU 2008:72 [Sverige] Utredning om public service-virksomheten [Sverige] Framtidens radio [Sverige] FRA-lagen og EUs datalagringsdirektiv: Undergraves de grunnleggende demokratiske verdier?

2 Kan myndighetene overvåke og lagre elektronisk kommunikasjon for å beskytte innbyggerne mot terrorisme og grov kriminalitet, uten å krenke personlig integritet og retten til ytringsfrihet? Den svenske FRA-lagen og EUs datalagringsdirektiv har aktualisert spørsmålet i de nordiske land. Terrorangrep mot USA 11. september 2001, så i Madrid 2004 og London 2005 og vekst i grenseoverskridende kriminalitet: Dette er hovedårsakene til at politi og militære myndigheter verden over ønsker utvidede fullmakter fra politikerne for å kunne overvåke og lagre elektronisk kommunikasjon. Argumentene fra motstanderne av utstrakt lagring og overvåking ligner dem som kritikerne av (ulovlig) overvåking på politisk grunnlag brukte under den kalde krigen: Uskyldige mennesker kan bli skadelidende. Mange frykter utvikling av et paranoid overvåkingssamfunn, der selvsensur fører til at viktige saker ikke tas opp. Pressefrihetsindeksen for 2008 er nylig publisert av Reporters Without Borders. I årets utgave legges det vekt på at demokratiene kan være i ferd med å undergrave innbyggernes frihet, inkludert pressefrihet og ytringsfrihet, i jakten på sikkerhet i en "post-9/11-verden". Debatten kan synes polarisert når det gjelder midlene som brukes, men bildet er nok mer nyansert enn det som kommer fram i den offentlige og synlige debatten. Det er grunn til å tro at det er stor oppslutning om målene, bekjempelse av terror og kriminalitet. Overvåking og lagring av kommunikasjonsdata skjer dessuten ikke bare i offentlig regi. Internett har åpnet for vidstrakte muligheter for registrering av data om brukerne og deres vaner. Hvilken kontroll finnes av den internett-baserte virksomheten til private selskaper og søkemotorselskapene? På dette feltet står myndighetene verden over overfor store utfordringer: Brukerne må beskyttes mot uønsket overvåking og kriminelle aktiviteter. Regulert overvåking Begrepet "FRA-lagen" har fått en symbolvirkning som vekker assosiasjoner langt utover Sveriges grenser. Sommeren 2008 ble det demonstrert og aksjonert mot at Riksdagen skulle vedta denne loven. Försvarets radioanstalt, FRA, har drevet signalspaning i mange år, nå skulle virksomheten reguleres. FRA "(bedriver) signalunderrättelsetjänst som stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik," heter det om organisasjonen. Regulering av FRAs virksomhet er positivt, mente kritikerne, men de likte likevel ikke beskrivelsen av FRAs oppgaver: Kontinuerlig overvåking av all telekommunikasjon, og kontinuerlige analyser utført av datamaskiner, som skal identifisere mistenkelige ord i meldinger og samtaler. For eksempel kunne de svenske journalistenes lovbeskyttede kildevern stå i fare. Nordisk kritikk FRA-lagen berører ikke bare svensk teletrafikk. Loven fører til "(at) kommunikasjonen til Sverige fra andre land blir gransket for informasjon som har betydning for svensk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk," skriver Norden i Dag. "Sveriges lov påvirker de andre nordiske landene, og lederen av Medborger- og forbrukerutvalget i Nordisk Råd, finske Ville Niinistö, mener det er behov for en debatt om dette både på nordisk og europeisk plan," heter det videre. Under Medborger- og forbrukerutvalgets møte 24. september 2008 informerte Wilhelm Agrell, professor ved Lunds Universitet, om FRAloven, og pekte på at det "(er) to viktige spørsmål i denne saken. Det ene er den manglende viljen til å kommunisere loven til borgerne. Det andre er spørsmålet om hva som kreves for å rettferdiggjøre et potensielt integritetsinngrep av dette kaliberet." I slutten av september fremmet den svenske regjeringen forslag om en viss modifisering av loven, blant annet domstolsprøving før særskilt overvåking kan finne sted. Loven skal gjelde fra 1. januar Sverige er ikke alene om å utvikle avansert teleovervåking: Times Online skriver at den britiske regjeringen vil bruke 12 milliarder pund på å utvikle en database som skal overvåke og lagre alle briters internett-vaner, e-postmeldinger og opplysninger om telefonsamtaler. Det første trinnet i prosjektet er allerede finansiert med inntil 1 milliard pund, ifølge Times Online. Ingen veto mot EUs datalagringsdirektiv Debatten om EUs datalagringsdirektiv (Europaparlamentets- og

3 rådsdirektiv 2006/24/EF av 15. mars 2006, (klikk her for opplysninger om direktivet) har gått lenge, men med varierende intensitet og styrke fra land til land. Diskusjonene har i hovedsak dreid seg om direktivet må implementeres i det hele tatt (er det en del av EØS-avtalen?), dels om hvor lenge data skal lagres og hvordan, om direktivet implementeres. Høyst sannsynlig blir EUs datalagringsdirektiv en del av det svenske lovverket i Den svenske regjeringen arbeider med en proposition som skal være ferdig i begynnelsen av 2009, basert på utredningen Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning, SOU 2007:76. Sannsynligvis vil loven tre i kraft 1. juli Både Danmark og Finland har allerede implementert hele eller deler av direktivet. Den danske Bekendtgørelse 988 af 28. september 2006 har lagringsregler som dels dreier seg om retsplejelovens 786, stk. 4, og i tillegg implementeres deler av EUs datalagringsdirektiv. Loven følges opp av en egen veiledning. I Finland ble direktivet implementert med 12 måneders lagringstid av data, etter ganske mye debatt og finske endringsforslag til de første utkastene til direktiv. Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation er endret og endringen trådte i kraft 1. juli Er EUs datalagringsdirektiv omfattet av EØS-avtalen? Den norske regjeringen venter på en avklaring i EF-domstolen, opplyser Samferdelsdepartementet. Spørsmålet er om datalagringsdirektivet skal anses som en del av EØS-avtalen. Irland reiste 6. juli 2006 sak for EFdomstolen (sak C-301/06) om datalagringsdirektivet. Artikkel 95 i EFtraktaten kan ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for direktivet, hevder irene. Hovedargumentet er at direktivets hovedformål er bekjempelse av alvorlig kriminalitet og at det derfor må hjemles i tredje søyle (politi- og justissamarbeid). EØS-avtalen omfatter bare første søyle (fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer). Det er uklart når saken kommer opp for EF-domstolen. Island har implementert deler av direktivet, men er i likhet med Norge interessert i EF-domstolens avklaring. Det finnes alltid et svakt ledd "Det vil bety en vesentlig svekkelse av kriminalitetsbekjempelsen i Norge dersom teletilbyderne ikke pålegges en lagringsplikt for trafikkdata," skriver Einar Høgetveit, sjef for Økokrim, og Odd Olsen Ingerø, sjef for Kripos (begge viktige politienheter i Norge) i et innlegg i Aftenposten høsten Og de legger til: Norge vil dessuten bli stående igjen som nærmest eneste land i Europa der politiet ikke har tilgang til slike bevis. Dette bør politikerne være klar over når de skal ta stilling til spørsmålet om lagringsplikt. De to politisjefene peker på at det ikke er "(tale) om å lagre innholdet i kommunikasjonen. Det er heller ikke tale om å registrere hvilke nettsider man besøker. Lagringen skal ikke skje hos politiet eller et annet myndighetsorgan, men hos teletilbyderne og da bare som ikkelesbare rådata. Det er videre ikke grunnlag for å hevde at de som bruker teletjenester, vil bli gjenstand for overvåking, i noen som helst rimelig betydning av dette ordet." Politisjefene har fått motbør. Etterbruk av lagrede data overlater direktivet til hvert enkelt land, påpeker seniorrådgivere i Datatilsynet, Gunnel Helmers og Guro Slettemark. Men ingen tror vel at dataene ikke skal brukes, at de bare skal ligge der fra seks måneder til to år? All erfaring tilsier at data som er lagret, vil bli brukt. Opplysningene vil blant annet kunne åpne for nærgående kartlegging av personers nettverk. Slike opplysninger er interessante for flere, også som salgsvare," skriver Helmers og Slettemark. Blir informasjonssamfunnet til et kontrollsamfunn? Kritikerne av utstrakt datalagring framhever ofte faren for misbruk av personsensitive opplysninger. Alle innbyggere i Norden er registrert i hundrevis av elektroniske arkiver. Ikke så rent sjelden går det galt; sensitive personopplysninger lekker ut, og kan misbrukes av uvedkommende. Ingen, verken private selskaper eller offentlige myndigheter, bør komme unna slike hendinger uten reaksjoner, selv om de skyldes rene uhell. Hvordan kan myndighetene sikre at personopplysningene i de elektroniske arkivene ikke misbrukes? Det kan de ikke, framholder kritikerne. De peker på at det alltid vil finnes svake ledd, det vil alltid være mulighet for menneskelig svikt, som kan føre til fatale resultater. Misbruk kan skje, både i kommersielt, politisk og kriminelt øyemed.

4 I debattene om datalagring og overvåking av teletrafikk henvises det ofte til at FNs menneskerettighetserklæring og Den europeiske menneskerettskonvensjonen har bestemmelser som verner ytringsfrihet og retten til respekt for privatlivets fred. Disse konvensjonene og erklæringene gir klare retningslinjer for hvordan demokratiet skal beskyttes og utvikles videre. Terje Flisen redaktør Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2006/24/EF av 15. mars 2006 dreier seg om lagring av data om bruk av telefoni, mobiltelefoni og internett. (Opplysningene her er hentet fra det norske Teknologirådets pdf-brosjyre om direktivet. Klikk her for å lese direktivet på engelsk). Innholdet i kommunikasjonen skal ikke lagres, men direktivet krever at tilbydere av kommunikasjonstjenester (teleselskaper, mobiloperatører, bredbåndsleverandører o.l) skal lagre blant annet sporingsdata, dato, tid, varighet av samtaler, inn- og utloggingstidspunkt, IP-adresser og bruker-id for internettadgang, telefonnummer, ID-numre for mobiltelefon, og telefonlinje eller DSL-linje for data. Lokasjonsdata som viser hvor mobilt utstyr befant seg da en samtale ble koblet opp, skal også lagres. Dataene skal lagres i minst seks måneder og ikke lenger enn to år. Myndighetene kan pålegge hver enkelt leverandør å lagre dataene, eller de kan tilby en sentralisert ordning. I enkelte land har man valgt å skjerme små aktører fra kravene i direktivet, mens andre land har ulike kompensasjonsordninger for kostnader som påløper som følge av tilleggslagringen. Nordisk mediepolitikk Du Levande får Nordisk Råds filmpris 2008 [Nordisk mediepolitikk] Den svenske filmregissøren Roy Andersson og produsenten Pernilla Sandstöm har fått Nordisk Råds filmpris 2008 for filmen Du Levande. "Nordiska rådets filmpris är ett av de bästa priser man kan vinna i världen, eftersom det betonas att film inte enbart är underhållning, utan också en viktig del av kulturen," sa Roy Andersson da han fikk meldingen om prisen. "Mina filmer är på sitt vis mycket universella, men samtidigt uttrycker de också en nordisk stämning, som bidrar till att skapa deras säregna uttryck." Filmprisen deles ut for femte gang, og er en av flere priser som deles ut av Nordisk Råd. "Prissumman uppgår till danska kronor och överlämnas till de två prisvinnarna i samband med Nordiska rådets session i Helsingfors den 28 oktober," skriver Norden i Dag. Kilde: Norden i Dag / Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd (15. oktober 2008) 63 nye søknader til det nordiske dataspillprogrammet [Nordisk mediepolitikk] 1. oktober var fristen for den andre søknadsomgangen i 2008 i det nordiske dataspillprogrammet. Dermed har Erik Robertson, som er leder for programmet, fått totalt 138 søknader til behandling i år, noe som er ny årsrekord. Programmet ble lansert i 2006, for en seksårsperiode, og har som mål å gi nordiske barn og unge bedre tilgang til nordiske dataspill. Robertson sier til Norden i Dag at det er interessant å se at en økende

5 andel av søknadene " ( ) är inriktade på framtidens format som iphone, mobiltelefoner och de nya konsolerna och att man inte uteslutande satsar på PC, som annars traditionellt har varit den mest använda plattformen för utveckling av datorspel i Norden." 22 prosjekter er svenske, 21 danske, 11 finske, sju norske, mens to av søknadene kommer fra islandske selskaper. I desember avgjøres det hvem som får støtte. Kilde: Norden i Dag / Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd (8. oktober 2008) Rekordartet filmhøst for nordiske filmer [Nordisk mediepolitikk] Kinosommeren var god i de nordiske landene, med en oppgang i besøket på mellom åtte og ti prosent, melder nyhetsbrevet til Nordisk film og TV-fond. Men filmhøsten er enda bedre, med lokalt produserte filmer på ti-påtopp-listene i alle nordiske land den siste helgen i september. I Sverige var fire svenske filmer plassert blant de ti beste. Det danske kinopublikummet plasserte to danske filmer som nummer en og to på listen, mens to befant seg på fjerde og femte plass. I Finland inntok finske filmer første, tredje og sjette plass. Tre norske filmer var blant de ti-på-topp-plasserte i Norge. I tillegg var den co-produserte (med Sverige) Arn 2 inne på listen både i Danmark og Norge. Island hadde én nasjonal produksjon med blant de ti best besøkte filmene. Det er ventet at de nasjonale produksjonene vil gjøre seg enda sterkere gjeldende på listene utover høsten, når nye filmer blir lansert. Kilde: Nordisk film og TV-fonds nyhetsbrev (3. oktober 2008) Samlet nordisk kamp mot barnepornografi [Nordisk mediepolitikk] De nordiske justisministrene har tatt et felles initiativ for å bekjempe barnepornografi og internett-relaterte forbrytelser som begås mot barn. Tidligere har ministrene gitt rikspolitisjefene i oppdrag å legge fram en strategi for et fellesnordisk samarbeid for å hindre denne typen forbrytelser. Strategien som de nordiske ministrene stiller seg bak består av fem hovedområder, blant annet et nordisk samarbeid om utvikling av programvarer og teknologi som kan brukes i forbindelse med etterforskning via internett, skriver Norden i Dag. Kilde: Norden i Dag / Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd (3. september 2008) Rapport fra bokutvalget [Trykte medier] [Danmark] Bokutvalgets rapport viser at både antall solgte bøker og prisnivået for bokmarkedet har vært stabile de siste sju årene. Utvalget mener at bokmarkedet ikke har tatt skade av liberaliseringen som har funnet sted. Bokutvalget ble oppnevnt i juli 2007, som en forlengelse av en avtale i mars 2006, mellom alle partiene i Folketinget, om friere prisdannelse i bokmarkedet. "Blandt udvalgets anbefalinger er en øget og lettere tilgængelig bogstatistik, som skal sikre, at der også fremover bliver holdt øje med markedets udvikling samt iværksættelse af undersøgelser af kvalitetslitteraturens omfang og vilkår. Udvalget anbefaler også, at bibliotekerne og litteraturen inddrages i kulturaftalerne med kommunerne," heter det i en pressemelding fra Kulturministeriet. Kilde: Kulturministeriet (6. oktober 2008)

6 Nyhedsavisen legges ned [Trykte medier] [Danmark] Etter knapt to års utgivelse var det sluttstrek for Nyhedsavisen. 1. september var det klart at gratisavisens hovedaksjonær, Morten Lund, ikke ville tilføre avisen mer kapital. "Nyhedsavisen lagde grunden til den aviskrig, der har raseret den danske avisbranche siden Avisen udkom første gang 6. oktober 2006 og slog sig op på gratis husstandsomddeling af avisen," skriver Berlingske Tidende. Avisen peker på at de gjenværende danske gratisavisene kan få det lettere. Nyhedsbrevet Dansk Presse nr siterer Newspaper Innovation og peker på at opplagskurven for gratisavisene i Europa nå peker nedover, for første gang. På global basis er det fortsatt en positiv utvikling, men lavere vekst enn før. Kilde: Berlingske Tidende / Nyhedsbrevet Dansk Presse nr (1. september, 3. oktober 2008) Finnene leser fortsatt trykte betalingsaviser [Trykte medier] [Finland] En landsdekkende undersøkelse, Nationella Medieundersökningen, viser at finnene leser de trykte dagsavisene på samme nivå som tidligere. Det er verken oppgang eller nedgang, melder Tidningarnas Förbund. I gjennomsnitt leser hver finne tre dagsaviser og åtte tidsskrifter, av de 182 trykte publikasjonene som inngår i Nationella Medieundersökningen. "Jämfört med andra länder är största delen av tidningarna i Finland prenumererade. Detta har två olika reflexföljder. Å ena sidan är läsarna trogna sina tidningar samt litar på och läser sina tidningar precis som förr. Å andra sidan är det möjligt att utveckla tidningarna för läsarna vars behov och förväntningar man känner till," skriver Tidningarnas Förbund. En annen undersøkelse viser at det er mer sannsynlig at de som leser aviser deltar i lokal- og riksvalg. Kilde: Tidningarnas Förbund (16. og 18. september 2008) Fusjon mellom Islands største aviser [Trykte medier] [Island] Islands største aviser, Morgunblaðið og Fréttablaðið, fusjonerer. "Årsagen til fusionen anses som en direkte udløber af finanskrisen, som er skyld i et markant fald i annoncesalget og rekordhøje priser på avispapir," skriver danske Journalisten. En annen kilde, Daily News from Iceland, omtalte forhandlingene om fusjon i slutten av september, da de allerede hadde pågått i lengre tid, men slik den akutte finanskrisen artet seg kan den ha påskyndet prosessen. Gratisavisen Fréttablaðið ble lansert i 2001, og kom etter hvert til å bli en konkurrent til betalingsavisen Morgunblaðið. Dette ga gratisavisens eierselskap, Dagsbrun, nå 365 hf, ideen til å forsøke seg med en satsing i Danmark; Nyhedsavisen (se notis om Nyhedsavisens nedlegging ovenfor). Kilde: Danske Journalisten/Daily News from Iceland (12. oktober 2008) Boksalget øker billigere bøker [Trykte medier] [Norge] Siden den nye bokbransjeavtalen begynte å gjelde 1. mai 2005, er bøkene blitt billigere. Og boksalget har økt; 30 prosent fra 2004 til Antall titler økte med 28 prosent fra 2004 til Dette viser en undersøkelse Konkurransetilsynet har gjennomført.

7 Bokklubbene mistet eneretten til å gi rabatter på ny norsk litteratur, og forhandlerne ble gitt adgang til å sette ned prisen tidligere enn under den gamle avtalen. "For to år sidan gjennomførte Konkurransetilsynet ei liknande undersøking av salseffektane etter at den nye bransjeavtalen vart sett i verk. Tendensen synte at prisane gjekk ned, men undersøkinga tok atterhald om at det var noko tidleg å konkludere. Den nye undersøkinga har sett på effektane over tid, og ein kan difor slå fast at bøker har blitt billegare og at salet har auka etter at den nye bokbransjeavtalen vart sett i verk," skriver Konkurransetilsynet i en melding. Kilde: Konkurransetilsynet (17. juli 2008) Regjeringen vil kjempe for pressestøtten [Trykte medier] [Sverige] Den svenske regjeringen går nå inn for å beholde pressestøtten slik den ble besluttet av riksdagen i juni Denne beslutningen kommer etter en høringsrunde om promemoriaen Nya villkor för presstödet (DS 2008:25). (Se tidligere notiser om emnet). "Jag har tidigare sagt att vi kommer att göra en seriös och förutsättningslös bedömning av remissinstansernas synpunkter. Vår analys av de invändningar som framförts har bidragit till att vi nu väljer att återföra frågan till kommissionen för att få ett tydligt och offentligt utlåtande om presstödets förenlighet med EUs statsstödsregler," sier kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar. "Ambitionen är att de nya nivåerna ska träda ikraft den 1 januari 2009, efter att ha notifierats (anmälts) till och godkänts av Europeiska kommissionen," heter det i meldingen fra Kulturdepartementet. Medievärlden skriver at EU-kommisjonen må reagere på den svenske varslingen om det nye standpunktet innen 8. november. EUkommisjonen ble varslet 8. september, og vanlig prosedyre tilsier at kommisjonen må gi en reaksjon innen to måneder. Om kommisjonen må stille spørsmål, kan tiden forlenges. Kilde: Kulturdepartementet / Medievärlden (29. august og 16. oktober 2008) Dom i fire av EF-domstolens TV 2-saker [Audiovisuelle medier] [Danmark] EU-kommisjonen tok feil da den i 2004 hevdet at TV 2 hadde fått 628 millioner kroner for mye i statsstøtte for perioden Det fastslår Retten i første instans ved EF-domstolen. Den danske regjeringen brakte saken inn for EF-domstolen i august 2004, med påstand om at midlene det gjaldt "(faktisk) ikke blev brugt til krydssubsidiering af TV 2 s kommercielle aktiviteter. Nogenlunde samtidig indbragte også TV 2 sagen for domstolen med tilsvarende påstand og begrundelser," skriver Kulturministeriet i en pressemelding. I tillegg brakte selskapene Viasat og SBS EU-kommisjonens beslutning inn for domstolen, men med begrunnelsen at TV 2s public serviceoppgaver ikke var tilstrekkelig detaljert beskrevet til at Kommisjonen kunne anerkjenne hele programflaten som public service, at påstander om kryssubsidiering ikke ble grundig undersøkt og at Kommisjonen ikke tok hensyn til bevis for at TV 2 hadde satt reklameprisene for lavt. Det økonomisk hardt pressede TV 2 får ikke pengene det dreier seg om i retur av staten. "I forbindelse med rekapitaliseringen af TV 2, som fandt sted i forlængelse af, at TV 2 i 2004 betalte de 628 mio. kr. tilbage, lovede regeringen nemlig Kommissionen, at den ikke ville betale pengene tilbage til TV 2, hvis Danmark vandt sagen mod Kommissionen," skriver Kulturministeriet. Dommene har en ankefrist på to måneder. Dessuten verserer ytterligere to saker som dreier seg om rekapitaliseringen av TV 2 for

8 EF-domstolen. Fortsatt er det den danske regjerings mening at TV 2 skal privatiseres når alle saker er avklart. Kilde: Kulturministeriet (22. oktober 2008) Seks finske filmer blant 20-på-topp [Audiovisuelle medier] [Finland] Tre finske filmer var blant de ti mest sette ved kinoene i begynnelsen av oktober, seks av de 20 mest sette var finske, melder Finlands filmstiftelse. The Subtenant (Kummeli alivuokralainen), regissert av Matti Grönberg, hadde holdt en førsteplass på ti-på-topp-listen i fire weekender på rad. The Novelist (Päätalo) regissert av Hannu Kahakorpi, inntok tredjeplassen to weekender etter premieren. Nummer seks på listen var Stormheart (Myrsky) av Kaisa Rastimo. De finske kinoene hadde solgt mer enn 1,1 millioner billetter til nasjonalt produserte filmer i begynnelsen av oktober, mens tallet for hele 2007 var 1,3 millioner. Ventelig vil nasjonale filmers markedsandel øke betraktelig i 2008, sett i forhold til Kilde: Finlands filmstiftelse (7. oktober 2008) Ingen anbefaling av fritt TV-kanalvalg nå [Audiovisuelle medier] [Norge] Medietilsynet peker i en utredning for Kultur- og kirkedepartementet på "(at) en generell regulering for alle plattformer som pålegger distributørene å tilby fjernsynskanalene enkeltvis, kan ha negative konsekvenser for mediemangfoldet." Forbrukernes motvilje mot å betale for kanaler (i kanalpakker) de ikke ønsker har Medietilsynet forståelse for. Men alle "(aktører) Medietilsynet har vært i kontakt med, hevder at utviklingen uansett går i retning av et friere kanalvalg," skriver Medietilsynet. Likevel utelukker ikke Medietilsynet at det kan vurdere på nytt om selskapet som har konsesjon for det digitale bakkenettet, Norges televisjon (NTV), oppfyller plikten i konsesjonsvilkåret om å tilby enkeltkanaler. Kilde: Medietilsynet (22. oktober 2008) Stortingshøring om åpne TV-nett [Audiovisuelle medier] [Norge] 9. oktober hadde Stortingets Familie- og kulturkomité åpen høring om et forslag fra Høyres stortingsrepresentanter Olemic Thommessen, Gunnar Gundersen og Peter Skovholt Gitmark om å utrede prinsippet om åpne TV-nett. Representanter fra både TV-distributørene og produsentene hadde innlegg i høringen, i tillegg til Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Distributørselskapene mente at det allerede er full konkurranse, og at det er rimelig at selskapene må sikre seg avkastning på investeringene som er gjort under nettutbyggingen, ifølge Dagens Medier. Innholdsleverandørene ønsket et "(klart) skille mellom rollene som distributør og innholdsprodusent, gjerne etter modell av strømnettet, der kunden får én regning fra kraftleverandøren og én regning fra nettoperatøren," skriver Dagens Medier, som har snakket med saksordfører Espen Johnsen fra Arbeiderpartiet: Arbeiderpartiet vil ikke støtte Høyres forslag. Kilde: Dagens Medier (10. oktober 2008) Videresendingsplikten i kabelnett skal vurderes [Audiovisuelle medier] [Sverige]

9 Radio- och TV-verket har fått i oppdrag av regjeringen å gå gjennom reglene for videresendingsplikt i kabelnett. Reglene innebærer at kabel- TV-operatørene må videresende SVTs programmer. Det er flere årsaker til gjennomgangen: Utviklingen av distribusjonsteknologi for TV, de nåværende reglene er vanskelige å forstå og det finnes et EU-krav om at regelverk skal gjennomgås regelmessig. Også i public service-utredningen nevnes behovet for vurdering av videresendingsplikten. "Radio- och TV-verket ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 december Eventuella förslag kan därmed beredas tillsammans med de förslag som kommer från utredningen av Radio- och TV-lagen," skriver Kulturdepartementet. Kilde: Kulturdepartementet (19. september 2008) Utredning av filmpolitikken [Audiovisuelle medier] [Sverige] Regjeringen har vedtatt direktiv til filmutredningen som skal utføres av en særskilt utreder, landshövding Mats Svegfors. Han skal komme med forslag til hvordan den framtidige filmpolitiske innsatsen skal utformes og finansieres, skriver Kulturdepartementet. Oppdraget skal være utført senest 15. september Den nåværende filmavtalen gjelder til og med utgangen av Kilde: Kulturdepartementet (18. juni 2008) Sosiale medier gir nye muligheter [Informasjonssamfunnet] [Finland] De sosiale mediene har allerede fått en betydelig virkning på innbyggernes hverdag, på forretningsvirksomhet og samfunnet sett under ett. Kommunikationsminister Suvi Lindén pekte på dette da hun under et seminar uttrykk for at det er viktig å forstå de nye fenomenene og bruke dem som kjerne i nye tjenester som gir folk en tilleggsverdi. Begrepet sosiale medier innebærer internett-baserte tjenester, der brukerne produserer og deler innhold. Målet med seminaret var å "(öppna) en diskussion om de sociala mediernas möjligheter att få till stånd en ny form av växelverkan i samhället, i organisationer och i samfund," heter det i en melding fra Kommunikationsministeriet. Suvi Lindén "(påminde) också om sekretessens och dataskyddets betydelse i en situation då det på webben samlas allt fler person- och identifikationsuppgifter om medborgarna och om var de rör sig." Kilde: Kommunikationsministeriet (4. september 2008) Bransjesamtaler om e-handel og piratdistribusjon [Informasjonssamfunnet] [Finland] Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin har innledet samtaler med berørte bransjer og myndigheter for å finne fram til tiltak som fremmer elektronisk handel med kreativt innhold. Samtalene dreier seg også om å hindre piratdistribusjon av opphavsrettslig beskyttet materiale. "Under samtalen fäster man särskild uppmärksamhet vid lagstiftning som gäller kommunikationssekretess och persondata, avtalsförhållanden mellan aktörer som erbjuder internet-tjänster samt vid konsumentens perspektiv," skriver Undervisningsministeriet i en pressemelding. Kilde: Undervisningsministeriet (14. august 2008) Island en e-nasjon

10 [Informasjonssamfunnet] [Island] Den islandske regjeringen har lagt fram programmet for utviklingen av informasjonssamfunnet i perioden Mottoet er "Island en e-nasjon." Dette er tredje gang regjeringen fremmer en langtidsplan for informasjonssamfunnet. Hensikten er å koordinere den offentlige innsatsen på alle nivåer, noe som vil oppmuntre til å øke effektiviteten i innsatsene, og som vil gi bedre resultater på lengre sikt. Kilde: Statsministerens kontor (30. juni 2008) Biblioteket som digital læringsarena [Informasjonssamfunnet] [Norge] I en rekke år har folkebibliotekene gitt brukerne internett-tilgang og opplæring i bruk av nye medier. Et prosjekt i regi av ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) skal samle erfaringene som er gjort så langt, og utvikle en nasjonal modell for bibliotekene som arena for digital kompetanseheving. Prosjektet blir gjennomført i nært samarbeid med andre aktører på feltet. ABM-utvikling peker på at innvandrergrupper, seniorer utenfor arbeidslivet og arbeidstakere i yrker der det hittil ikke har vært krav om digital kompetanse vil nyte godt av et styrket bibliotekstilbud. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) melder at det støtter prosjektet, som avsluttes i juni 2009, med kroner. Kilde: Fornyings- og administrasjonsdepartementet (4. september 2008) Alle kan søke i offentlige elektroniske postjournaler [Ytringsfrihet og opphavsrett] [Norge] 1. januar 2009 trer en ny offentlighetslov i kraft. Nå er også forskriften til den nye loven vedtatt. Det innebærer blant annet at alle kan søke i brev og dokumenter i offentlig elektronisk postjournal (OEP), når tjenesten lanseres i første halvår "Å gjøre dokumenter tilgjengelige for søk på internett, har konsekvenser for personvernet. For å unngå at noen bruker OEP til å lage personprofiler, vil personnavn ikke være søkbare etter 12 måneder. Den nye offentlighetsforskriften slår også fast at sensitive personopplysninger ikke skal publiseres på internett," skriver Fornyingsog administrasjonsdepartementet, ansvarlig for den elektroniske postjournalen, i en pressemelding. Kilde: Fornyings- og administrasjonsdepartementet (17. oktober 2008) Ny teknologi skal styrke den demokratiske dialogen [Ytringsfrihet og opphavsrett] [Sverige] Regjeringen bevilger 1,2 millioner kroner til Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) til utvikling av et IT-basert prosjekt som skal gi innbyggerne lettere tilgjengelig og bedre service. "Syftet med projektet är att ta fram metoder och goda förebilder för medborgardialog med hjälp av IT," skriver Integrations- och jämställdhetsdepartementet i en pressemelding. Kilde: Integrations- och jämställdhetsdepartementet (17. oktober 2008)

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Høringsuttalelse gjennomføring av datalagringsdirektivet i Norge

Høringsuttalelse gjennomføring av datalagringsdirektivet i Norge Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Oslo, 12.4.2010 Høringsuttalelse gjennomføring av datalagringsdirektivet i Norge Innledning NetCom viser til høringsnotat fra 8.1.2010 utarbeidet i

Detaljer

Veiskille Antipiratarbeidet i Norge

Veiskille Antipiratarbeidet i Norge Veiskille Antipiratarbeidet i Norge Endringer i åndsverkloven og nye signaler fra politi og påtalemyndighet Rune Ljostad 9. mai 2014 www.svw.no Oversikt Problem, og løsning Ti år i NVFs tjeneste Blokkering

Detaljer

Datalagringsdirektivet: Nei til EUs styremøte. Gisle Hannemyr. 22. august 2009

Datalagringsdirektivet: Nei til EUs styremøte. Gisle Hannemyr. 22. august 2009 Datalagringsdirektivet: Nei til EUs styremøte. Gisle Hannemyr 22. august 2009 Datalagringsdirektivet Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/24/EF av 15. mars 2006, samt endring i europaparlaments- og rådsdirektiv

Detaljer

Utredning om muligheten for individuelt abonnement i kringkastings- og kabelnett

Utredning om muligheten for individuelt abonnement i kringkastings- og kabelnett Høringsuttalelse fra Norsk Medieforskerlag: Utredning om muligheten for individuelt abonnement i kringkastings- og kabelnett Medietilsynet (MT) har i oktober 2008 levert en utredning om muligheten for

Detaljer

Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet

Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet Bakgrunn Ny lov om signalspaning ( FRA-loven ) ble vedtatt 18.juni 2008 av den svenske

Detaljer

Mediepolitikk og ytringsfrihet. I dag

Mediepolitikk og ytringsfrihet. I dag Mediepolitikk og ytringsfrihet MEVIT3350/4350 Mediepolitikk Tanja Storsul 30. august 2006 I dag Om emnet Mediepolitikk og ytringsfrihet Om politiske dokumenter 1 Om emnet Læringsmål:!Studentene skal få

Detaljer

Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet

Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet Hvordan blir Norge berørt av den svenske signalspaningsloven? Anne-Marie Varen og Torgeir Alvestad Post- og teletilsynet Bakgrunn Ny lov om signalspaning ( FRA-loven ) ble vedtatt 18.juni 2008 av den svenske

Detaljer

Utredningen om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett

Utredningen om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett Det kongelige Kultur- og Kirkedepartement Medieavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: 2006/02304 ME/ME3 LPØ:elt. Vår ref: 2009 SBL/TAK. Tromsø 26. januar 2009 Utredningen om muligheten for individuelt

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008 Redaktør 8 Publisert fra.8.8 til 4..8 64 respondenter (64 unike) Sammenligning: : Kjønn. Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Den kritiske journalistikken

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg

TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg TV 2 kanal- og markedsstrategi - med sideblikk på fritt kanalvalg Norges Handelshøyskole, 14. november 2008 Alf Hildrum, sjefredaktør TV 2 TV 2 Startet i 1992 Forretningsmodell: Reklamefinansiert Konsesjon

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Høringssvar fra Radio Norge og Bauer Media

Høringssvar fra Radio Norge og Bauer Media Høringssvar fra Radio Norge og Bauer Media NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet En styrket mediepolitikk for borgerne Radio Norge og Bauer Media vil med dette benytte anledningen til å avgi høringssvar

Detaljer

«Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag,

«Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag, «Konvergens og konkurransevridning» Innspillsmøte om NRK og mediemangfold Mandag, 20.11.17 John Arne Markussen, Administrerende direktør og Ansvarlig redaktør, Dagbladet AS Del av Aller Media AS Et velfungerende

Detaljer

Digital TV i Norge Gruppe 1, innlevering 1 DIG3800 / DIG4800

Digital TV i Norge Gruppe 1, innlevering 1 DIG3800 / DIG4800 Digital TV i Norge Gruppe 1, innlevering 1 DIG3800 / DIG4800 Anne, anneho@ifi.uio.no Lise, lisevi@ifi.uio.no Karl-Erik,karlerir@ifi.uio.no Petter, petteha@ifi.uio.no DIGITAL TV I NORGE...1 KONSESJON OG

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Personvern bare for voksne?

Personvern bare for voksne? Personvern bare for voksne? Stian Lindbøl Prosjektleder, trygg mediebruk for barn og unge Personvernkommisjonen 6. mars 2008 Kort om trygg bruk-prosjektet Skal fremme trygg bruk av interaktive digitale

Detaljer

Elektroniske spor. Senioringeniør Atle Årnes Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30

Elektroniske spor. Senioringeniør Atle Årnes Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30 Elektroniske spor Senioringeniør Atle Årnes Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30 Det er forbudt å lagre unødvendige personopplysninger Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn det som

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Sikkerhet på akkord med personvernet? NOU 2015: 13

Sikkerhet på akkord med personvernet? NOU 2015: 13 Sikkerhet på akkord med personvernet? NOU 2015: 13 Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden ISACA 10.02.2015 Utvalgsmedlemmer Olav Lysne (leder) Janne Hagen Fredrik Manne Sofie Nystrøm

Detaljer

KIM brukerkonferanse torsdag 24. november «Nye medier i grenselandet mellom regulering av atferd og regulering av medier» Medieregulering

KIM brukerkonferanse torsdag 24. november «Nye medier i grenselandet mellom regulering av atferd og regulering av medier» Medieregulering KIM brukerkonferanse torsdag 24. november 2005 «Nye medier i grenselandet mellom regulering av atferd og regulering av medier» Medieregulering Helge Østbye Utgangspunkt: Mediene viktige for politikk (demokrati),

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Demokrati og monopol i et medieperspektiv

Demokrati og monopol i et medieperspektiv Demokrati og monopol i et medieperspektiv Eirik Gerhard Skogh March 18, 2011 I Norge er det den sosialdemokratiske tradisjonen som står sterkest. Det er en styreform der folket har storparten av den avgjørende

Detaljer

Personlighet viktigere enn penger

Personlighet viktigere enn penger VINTER 2011 Dystre naboer i Sverige og Danmark Personlighet viktigere enn penger Nordens største undersøkelse om boligmarkedet Dystre naboer i Sverige og Danmark I denne utgaven av Nordic Housing Insight

Detaljer

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014)

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014) Innst. 177 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:95 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21.

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Høringsfrist 21. Kulturdepartementet Høringsnotat Forslag om å innføre en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk Høringsfrist 21. november 2013 1 Innledning Store strukturelle endringer har preget mediebransjen de

Detaljer

Hvilke personopplysninger er viktige å beskytte?

Hvilke personopplysninger er viktige å beskytte? Hvilke personopplysninger er viktige å beskytte? Hvor beskyttelsesverdige folk synes ulike typer personopplysninger er Delrapport 4 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mars 2014 Innhold Innledning og

Detaljer

Til Finanskomiteen

Til Finanskomiteen Til Finanskomiteen 24.10.17 Status for mediebransjen Stort mediemangfold landet rundt o 2016: 227 aviser, mer enn 200 fagblader, rundt 65 magasiner. o 2016: 200 aviser hadde et digitalt opplagstall. Det

Detaljer

12/2724 12/00953-2/JSK 7.

12/2724 12/00953-2/JSK 7. Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO 12/2724 12/00953-2/JSK 7. januar 2012 Høringsuttalelse - Digital kommunikasjon som hovedregel - Endringer i Forvaltningsloven

Detaljer

Hvilken betydning har åpenhet i vår moderne rettsstat?

Hvilken betydning har åpenhet i vår moderne rettsstat? Hvilken betydning har åpenhet i vår moderne rettsstat? Professor Eivind Smith Universitetet i Oslo Eivind.smith@jus.uio.no Rettsstat er et honnørord og bør derfor unngås som begrunnelse for noe som helst!

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

Det er forbudt å lagre unødvendige personopplysninger

Det er forbudt å lagre unødvendige personopplysninger Datalagringsdirektivet og arbeidsgivers innsyn i elektroniske spor Atle Årnes UiB, 19. April 2007 Det er forbudt å lagre unødvendige personopplysninger Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn det

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

2. Mediepolitikk. MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn. 24. januar 2005 Tanja Storsul

2. Mediepolitikk. MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn. 24. januar 2005 Tanja Storsul 2. Mediepolitikk MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn 24. januar 2005 Tanja Storsul Denne forelesning: Forrige uke: Innføring i sentrale perspektiver på medier og makt + medier og demokrati I dag: Innføring

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud.

Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. Justis- og beredskapsdepartementet, 18. november 2015 Høringsnotat. Forslag til endring i utlendingsforskriften varighet av innreiseforbud. 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

Hvordan lage forespørsler for cloud-baserte tjenester og utarbeidelse av avtaler. 27.10.2011 Advokat Herman Valen

Hvordan lage forespørsler for cloud-baserte tjenester og utarbeidelse av avtaler. 27.10.2011 Advokat Herman Valen Hvordan lage forespørsler for cloud-baserte tjenester og utarbeidelse av avtaler 27.10.2011 Advokat Herman Valen 2 Innledning Regelverket for offentlige anskaffelser Kjennetegnet ved cloud-tjenester Standardiserte

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring

Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring 2010 FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Samferdelselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 06.04.2010 SAKSBEHANDLER: Ida Weyer-Larsen DIR.TLF: 22 93 99 36 VÅR REFERANSE: 10/358

Detaljer

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo?, TV2 AS Oslo, 15. september 2011 Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Det vises til Justisdepartementets høringsnotat

Detaljer

Er det arbeid til alle i Norden?

Er det arbeid til alle i Norden? Er det arbeid til alle i Norden? I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting, både blant menn og kvinner, viser tall for 2010. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Høringsbrev - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Høringsbrev - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Jf. høringsliste Deres ref Vår ref Dato 15/2254 08.07.2015 Høringsbrev - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill Kulturdepartementet sender med dette på høring to rapporter

Detaljer

www.medienorge.uib.no

www.medienorge.uib.no Hva er medienorge? Informasjonssentral for fakta om norske massemedier Oppdrag: Dokumentere medieutviklingen i Norge Samler inn statistikk om alle norske medier 40 ulike kilder: offentlige institusjoner

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/77/EF. av 16. september 2002

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/77/EF. av 16. september 2002 17.11.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/173 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/77/EF 2005/EØS/58/36 av 16. september 2002 om konkurranse på markedene for elektroniske kommunikasjonsnett

Detaljer

Ytringsfrihet og lojalitet

Ytringsfrihet og lojalitet Ytringsfrihet og lojalitet Utdanningsforbundet Hedmark Hamar, 7.april 2011 Arne Jensen, Norsk Redaktørforening Hva er det vi snakker om? Å gi faktiske opplysninger Å uttale seg på vegne av noen Å uttale

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-10 Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Et åpent og demokratisk samfunn bygger på tillit til enkeltmennesket. Vern av personlig

Detaljer

Eye tracking. Analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking. Analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking Analyser kommunikasjonen og selg mer Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk glipp

Detaljer

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Rapport februar 2017 Innhold Innledning... 2 Metoder og datagrunnlag... 3 Nyhetskilder...

Detaljer

Innst. S. nr. 278. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:88 (2007 2008)

Innst. S. nr. 278. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:88 (2007 2008) Innst. S. nr. 278 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:88 (2007 2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre 1 NVF-ITS 2008-12 Formann Even Myhre Ledende land: Norge Status Stockholm 25.november 2010 2 ITS- Intelligente transportsystemer (og tjenester) Arbeidsområder: Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter (tema:

Detaljer

Hvordan ivareta norsk og europeisk innhold i fremtiden?

Hvordan ivareta norsk og europeisk innhold i fremtiden? Kampen for tilværelsen - om medfinansiering på filmfeltet - Hvordan ivareta norsk og europeisk innhold i fremtiden? - En presentasjon av mulighetsrommet i gjeldende og fremtidig AMT-direktiv Stine Helgeland

Detaljer

Arkivering og journalføring av SMS- og dokument på sosiale medier

Arkivering og journalføring av SMS- og dokument på sosiale medier Arkivering og journalføring av SMS- og dokument på sosiale medier Turid Holen, IKAVA Spesielle dokumenttyper: sms, mms, chat, facebook, twitter mv. I hvilken grad og på hvilken måte skal disse dokumenttypene

Detaljer

Dagfinn Høybråten. Nordisk samarbeid for å fremme barn og unges psykiske helse. Toppmöte om barn- och ungas psykiska hälsa i Oslo 27.2.

Dagfinn Høybråten. Nordisk samarbeid for å fremme barn og unges psykiske helse. Toppmöte om barn- och ungas psykiska hälsa i Oslo 27.2. Dagfinn Høybråten Nordisk samarbeid for å fremme barn og unges psykiske helse Toppmöte om barn- och ungas psykiska hälsa i Oslo 27.2.2017 [Innledning: Norden i toppen] «Norden skal være det beste stedet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

Lov og rett på Internett for slektsforskere

Lov og rett på Internett for slektsforskere Lov og rett på Internett for slektsforskere Tone Eli Moseid DIS-Nedre Romerike medlemsmøte Skedsmokorset 21. September 2010 1 Lov og rett på internett Hva er opphavsrett? Hva er et åndsverk? Opphavsmannens

Detaljer

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: PFU-SAK NR. 051/16 KLAGER: Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: sga@holmenindustri.no PUBLIKASJON: Finansavisen PUBLISERINGSDATO: 05.12.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Leserinnlegg

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO BARNEOMBUDET E-post: postmottak@hod.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015 Barneombudets

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Pressestøtten i Norge

Pressestøtten i Norge Området Tilskudd & Utredning (og Teknologi) V/ Tor Erik Engebretsen Tilskuddsordninger til presse & Lokal kringkasting Pressestøtten i Norge Mva-fritak for aviser (indirekte, 1,3 mrd.) Produksjonsstøtte

Detaljer

Mediepolitiske prosesser, konflikter og kompromisser

Mediepolitiske prosesser, konflikter og kompromisser Mediepolitiske prosesser, konflikter og kompromisser MEVIT4000 6. september 2006 Tanja Storsul I dag - eierskap! Om mediepolitiske prosesser! Om konflikter og kompromisser! Om gjeldende regime! Om hvordan

Detaljer

Velferdsteknologi og personvern. Camilla Nervik, Datatilsynet

Velferdsteknologi og personvern. Camilla Nervik, Datatilsynet Velferdsteknologi og personvern Camilla Nervik, Datatilsynet Datatilsynet http://itpro.no/artikkel/20499/vipps-deler-din-kundeinformasjon-medfacebook/ http://e24.no/digital/undlien-vil-skape-medisiner-tilpasset-dine-gener-uioprofessor-vil-digitalisere-genene-dine/23608168

Detaljer

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk

Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for innhenting og bruk Barn og unge vil i mange tilfeller ikke evne å se rekkevidden og konsekvensen av å gi fra seg sine personopplysninger. Deres samtykke

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser BOKMÅL Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser Anbudssamarbeid er blant de alvorligste former for økonomisk kriminalitet. Anbuds samarbeid innebærer at konkurrenter samarbeider om priser og

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I KRINGKASTINGSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I KRINGKASTINGSLOVEN Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Dato: 16. juni 2008 HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I KRINGKASTINGSLOVEN Det vises til departementets høringsbrev av 14. mars 2008,

Detaljer

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte.

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte. MOBIL BOLIGJAKT Therese Frogner Sverre Leder forretningsutvikling DnB NOR Eiendom 1 Kort om DnB NOR Eiendom DnB NOR Eiendom er landets største eiendomsmeglerforetak, og tilbyr tjenester innen salg av bolig,

Detaljer

Personvern og andre hensyn

Personvern og andre hensyn Personvern og andre hensyn Respondentenes svar på påstander og utsagn om personvern Delrapport 8 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

No. 3, 2005 (September)

No. 3, 2005 (September) No. 3, 2005 (September) Les Medier i Norden (pdf-versjon) Redaktör: Terje Flisen Pb 1726 Vika 0121 Oslo, Norge Ansvarig utgivare: Ulla Carlsson NORDICOM Göteborgs universitet Box 713 SE-405 30 Göteborg

Detaljer

19. Januar: Medier, makt og demokrati 26. Januar: Medienes økonomi 2. Februar: Mediepolitikk 9. Februar: Medier og ny teknologi

19. Januar: Medier, makt og demokrati 26. Januar: Medienes økonomi 2. Februar: Mediepolitikk 9. Februar: Medier og ny teknologi Mediestruktur-bolken - tema og litteratur 3. Mediepolitikk MEVIT 1310 Mediebruk, makt og samfunn 2. februar 2006 Tanja Storsul 19. Januar: Medier, makt og demokrati Curran, James (2002) særlig kap 4 +

Detaljer

Kulturutredningen høringsuttalelse fra Språkrådet

Kulturutredningen høringsuttalelse fra Språkrådet Fra: Arnfinn Muruvik Vonen [mailto:arnfinn.muruvik.vonen@sprakradet.no] Sendt: 1. juli 2013 23:51 Til: Postmottak KUD Emne: Kulturutredningen 2014 - høringsuttalelse fra Språkrådet Kulturdepartementet

Detaljer

enorge 2009- det digitale spranget Eksp. sjef Hugo Parr, FAD Det 70. Norske bibliotekmøtet paneldebatt om enorge 2009 og bibliotekene, 24.03.

enorge 2009- det digitale spranget Eksp. sjef Hugo Parr, FAD Det 70. Norske bibliotekmøtet paneldebatt om enorge 2009 og bibliotekene, 24.03. enorge 2009- det digitale spranget Eksp. sjef Hugo Parr, FAD Det 70. Norske bibliotekmøtet paneldebatt om enorge 2009 og bibliotekene, 24.03.06 enorge 2009: en offensiv politikk for IT-samfunnet 3 hovedfokus

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Norsk Redaktørforening Handlingsplan 2013-2015 Kjerne - Kompetanse - Kvalitet Kontakt 1 2 Vårt hovedoppdrag NR er en forening til forsvar for redaktørinstituttet, ytringsfriheten, meningsmangfoldet og

Detaljer

Høringsnotat. Nærings- og fiskeridepartementet

Høringsnotat. Nærings- og fiskeridepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) i forbindelse med implementering av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre,

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Deres referanse Vår referanse Dato 2009/00371 ME/ME3 CLH:elt dAKH

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Deres referanse Vår referanse Dato 2009/00371 ME/ME3 CLH:elt dAKH DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT Kultur- Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 1 3. rir. 2' 9 200? 27 f--.95,-t Deres referanse Vår referanse Dato 2009/00371 ME/ME3

Detaljer

HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER I STATSTJENESTEN

HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER I STATSTJENESTEN Fornyings- og administrasjonsdepartementet Arbeidsgiverpolitisk avdeling v/ rådgiver Målfrid Irene Krane Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref: CFR Oslo, 7. juni 2007 HØRING - RETNINGSLINJER FOR VARSLINGSRUTINER

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

De unges sosiale verden

De unges sosiale verden INGRID GRIMSMO JØRGENSEN PEDAGOG KOMPETANSER.NO FØLG MEG PÅ TWITTER: INGRIDGRIMSMOJ Jeg bare tulla - barn og digital dømmekraft De unges sosiale verden «Give me some pickaxsen and get me some cobbelstone..

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1513-3-MOV 09.10.2009 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL REGLER FOR GJENNOMFØRING AV DIREKTIVET OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 ingve.bjerknes@nrk.no 28.09.2015 1 28.09.2015 2 Gratis Viktig prinsipp at tilgang til NRKs TV-tilbud ikke skal koste noe utover kringkastingsavgiften, uansett plattform. Departementet

Detaljer

Mva-fritaket for kjøp av aviser

Mva-fritaket for kjøp av aviser ÅNDALSNES AVIS AS Romsdalsveien 2 Postboks 153 6301 Åndalsnes Telefon sentralbord 71 22 22 22 Telefaks 71 22 77 22 Bankgiro 7435.05.61114 Org nr NO 934 271 084 MVA Dato: 24. mars 2011 Mva-fritaket for

Detaljer

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv Fafo 2016

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv Fafo 2016 Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv Fafo 2016 Presentasjon 1 Hva og hvordan «Breddeundersøkelsen»: TNS Gallup har gjennomført en undersøkelse blant 3155 norske arbeidstakere 2. kvartal 2016 Undersøkelsen

Detaljer

Innst. S. nr. 67. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:89 (2007 2008)

Innst. S. nr. 67. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:89 (2007 2008) Innst. S. nr. 67 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument nr. 8:89 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Fra Norske Intelligenz-seddelser til nrk.no

Fra Norske Intelligenz-seddelser til nrk.no Fra Norske Intelligenz-seddelser til nrk.no Therese Roksvåg Nilsen 21. april 2010 Mediekritikk 2010 Høgskolen i Østfold 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Historisk gjennomgang 4 3 Avisene 6 3.1 De første avisene.........................

Detaljer