Rammeavtale. På kjøp av Hotellovernattinger. For perioden til Mellom. UHR INNKJØPSUTVALG (Oppdragsgiver)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeavtale. På kjøp av Hotellovernattinger. For perioden. 01.10.2007 til 30.09.2009. Mellom. UHR INNKJØPSUTVALG (Oppdragsgiver)"

Transkript

1 Rammeavtale På kjøp av Hotellovernattinger For perioden til Mellom UHR INNKJØPSUTVALG (Oppdragsgiver) OG BRITANNIA HOTEL AS (Leverandør)

2 Innholdsoversikt 1. KONTAKTINFORMASJON TIL AVTALEN INTENSJON BILAG TIL AVTALEN: AVTALEPERIODE LEVERANSENS INNHOLD PRIS BESTILLING BETALINGSBETINGELSER AVBESTILLING UTSJEKKING ENDRING AV KJEDETILKNYTNING/KJEDEHOTELLER REKLAME/MARKEDSFØRING STATUSMØTER OG STATISTIKK OPPSIGELSE OG HEVING AV AVTALEN TRANSPORT AV AVTALEN FORCE MAJEURE ØVRIG TVISTER... 8 Side 2 av 8

3 Rammeavtale om hotellovernattinger er inngått mellom partene: UHR Innkjøpsutvalg på vegne av Universitets- og høgskolesektoren i Norge Heretter kalt Oppdragsgiver og Britannia AS NO Heretter kalt Leverandør Sted og Dato Ås 10. oktober For UH-sektoren For Britannia Hotel AS Knut- Fredrik Meyer Avtalen undertegnes i 2 eksemplarer, ett til hver Side 3 av 8

4 1. KONTAKTINFORMASJON TIL AVTALEN Oppdragsgiver: UHRs Innkjøpsutvalg Postadresse: Pilestredet 46 Oslo Telefon: Kontraktansvarlig: For UHRs innkjøpsutvalg; Universitetet for miljø- og biovitenskap v/innkjøpssjef Knut-Fredrik Meyer Postadresse: Postboks 5003, 1432 ÅS Kontraktforvaltere: Universitetet for miljø- og biovitenskap v/innkjøpssjef Knut-Fredrik Meyer Telefon: Mobiltelefon: E- postadresse Høgskolen i Sør-Trøndelag v/innkjøpsleder Rita Måsøval Sørdal Telefon: Mobiltelefon: E- postadresse: Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet v/tina Husby Aune Telefon: E-postadresse: Leverandør: Britannia Hotell AS Dronningensgt Trondheim Kontaktperson: Salgssjef Harriet Hestad Telefon E-postadresse: Side 4 av 8

5 2. INTENSJON Rammeavtalen skal danne grunnlag for et samarbeid mellom Universiteter og høgskoler i Norge (UH-sektoren) og Britannia Hotel AS om kjøp av hotelltjenester. Avtalen skal sikre effektive, miljøriktige og rimelige hotelltjenester for Oppdragsgiver. Britannia Hotel AS velges som en av UH-sektorens samarbeidspartner for hotelltjenester i Trondheim. Statens standardvilkår for anskaffelser danner grunnlaget for denne avtalen. Vilkårene er nedfelt i «Alminnelige kontraktvilkår for statlig anskaffelser (AKS 89)». Dersom disse vilkårene kommer i konflikt med de «kontraktvilkårene» som er beskrevet i denne kontrakten, har sistnevnte forrang. 3. BILAG TIL AVTALEN: Alle rubrikker skal være krysset av ja eller nei Ja Nei Bilag 1 Referat fra kontraktsmøte x Bilag 2 Oppdragsgivers konkurransegrunnlag og x ytelsesspesifikasjon Bilag 3 Leverandørens endelige tilbud og forutsetninger x Bilag 4 Samlet pris og prisbestemmelser x Bilag 5 Endringskatalog etter avtaleinngåelse x I tilfelle innbyrdes motstrid er rang gitt i henhold til rekkefølgen over. Endringer til kontraktsbetingelsene (bilag 5) går likevel foran ved motstrid. Kontrakten utgjør hele avtalen mellom partene. Ingen endringer gjøres gyldige uten at de er bekreftet skriftlig av begge parter. 4. AVTALEPERIODE Rammeavtalen gjelder for 2 år fra t.o.m med opsjon på ytterligere forlengelse på år (dog med ett år av gangen). Utløsning av opsjon skal foreligge innen den Hvis det ikke oppnås enighet om bruk av opsjoner forfaller avtalen LEVERANSENS INNHOLD 5.1. Hovedleveranse Oppdragsgiver tilbys avtalepriser på rom/frokost i definerte byer spesifisert i bilag 4. Åpne kampanjepriser eller bedre betingelser en det som er nedfelt i denne avtalen, skal gjøres kjent for Oppdragsgiver i god tid før betingelsene trer i kraft. Ved kampanjer eller tilbud der priser endres til lavere enn oppdragsgivers avtalepris er man berettiget laveste pris. Side 5 av 8

6 5.2. Tilleggsleveranse Britannia Hotel AS tilbyr Oppdragsgiver avtalepriser på kurs/konferansefasiliteter i henhold til bilag 4. Prisene er maksimalpriser og den enkelte kurs- og konferansearrangør kan forhandle seg frem til bedre betingelser ved konkrete henvendelser til hotellet. Maksimalpris inkluderer følgende: Helpensjon: Overnatting m/frokost Lunsj m/kaffe 3-retters middag m/kaffe 2 kaffepauser hvorav en med kake Leie av møterom med hotellets standard utstyr Dagpakke: Lunsj m/kaffe 2 kaffepauser hvorav en med kake/ frukt Leie av møterom med hotellets standard utstyr 5.3. Langtidsopphold Langtidsopphold defineres som opphold ut over 7 netter og rabatt gis i henhold til bilag PRIS Leverandørens totalpris for leveransen omfatter alle kostnader forbundet med anskaffelsen slik denne er definert i forespørselen. Alle priser som oppgis er nettopriser (ikke provisjon til reisebyrå eller annen bestillingskanal) og inklusiv merverdiavgift. Prisene er faste for avtaleperioden på 2 år, men det gis adgang til prisforhandlinger etter ett år dersom det oppstår vesentlige endringer i rammevilkår som ikke tilbyder kan påvirke. Eksempel på slike er valutaforhold, offentlige avgifter etc. Prisene er lik for alle arbeidsdager i uken (mandag t.o.m. fredag). Leverandør gis anlednig til å redusere priser, dersom det er ønskelig, på enkelthotell for å møte konkurransesituasjoner lokalt. Ved utløsning av opsjon etter 2 år, gis det adgang til prisforhandlinger som omhandler alternative prismodeller. Gjeldende prisstruktur er beskrevet i vedlegg BESTILLING Ved bestilling på rammeavtalen skal følgende referanse oppgis for å sikre riktig pris og statistikkgrunnlag: Universitets- og høgskoleavtalen (UH-avtalen) og hvilken virksomhet bestiller tilhører. Det er bestillers ansvar at dette opplyses, men leverandør plikter til å etterspørre opplysninger dersom dette ikke oppgis i bestillingsøyeblikket. Leverandør har ansvar for å sikre at ansatte er kjent med avtalen, avtalens innhold og betingelser. Allotments skal bestilles via hotellets sentrale bookingservice. Side 6 av 8

7 8. BETALINGSBETINGELSER Som hovedregel skal kredittkort benyttes som betalingsmiddel. I unntaktstilfeller kan kontant ved utsjekk og Voucher benyttes. Utstedelse av faktura må avtales med hotellet på forhånd i hvert enkelt tilfelle. Fellesarrangementer, gruppereiser, kurs-/konferanser, seminarer skal etter avtale kunne betales på felles (èn) faktura. Faktura skal inneholde nødvendig informasjon for å kunne identifisere hvem som er ansvarlig for bestillingen og/eller hvem som har overnattet/deltatt på konferansen. Faktura hvor dette ikke fremkommer returneres utsteder. Betaling skal skje netto innen 30 dager. Fakturagebyrer og andre gebyrer/tillegg skal ikke beregnes. Dersom betaling skjer senere enn avtalt, vil det ikke bli akseptert høyere rente enn det kan kreves etter Lov om renter ved forsinket betaling av nr AVBESTILLING Avbestilling av rom må gjøres innen kl.1800 ankomstdag for enkeltbestillinger. Dersom ovennevnte avbestillingsfrist ikke blir overholdt, forbeholder Leverandøren seg retten til å sende no-show regning. No-show belastes når rom er garantert av reisebyrå eller ved kredittkort og dermed holdes ut over kl Gjest belastes no-show også i tilfeller hvor gjesten ikke dukker opp og hvor hotellet ikke får mulighet til å selge rommet på nytt. Ved kurs/konferanse gjelder hotellets egne avbestillingsrutiner som det på forhånd gis utfyllende informasjon om. Generelt gjelder følgende frister for total avbestilling av arrangement: 12 uker før ankomstdag for arrangement over 150 personer 8 uker før ankomstdag for arrangement fra 50 til 150 personer 6 uker før ankomstdag for arrangement med opptil 50 personer I tillegg gjelder reduskjonsregler (av antall deltagere) frem til én uke før ankomst. Leverandøren tilstreber en tett oppfølging av alle arrangement for å imøtekomme Oppdragsgivers behov og for å unngå unødige tap for begge parter i forbindelse med kurs-/konferanse 10. UTSJEKKING Sen/tidlig utsjekk, sen/tidlig frokost avtales med hotellet i hvert enkelt tilfelle. Oppdragsgiver skal prioriteres i slike tilfeller, ved ledig kapasitet. 11. ENDRING AV KJEDETILKNYTNING/KJEDEHOTELLER Oppdragsgiver skal holdes orientert om nye hoteller og hoteller som utgår hos Leverandør. Eventuelt nye hoteller/hoteller som utgår kan implementeres/sløyfes i avtalen uten at rammeavtalen reforhandles. Side 7 av 8

8 12. REKLAME/MARKEDSFØRING Leverandør må på forhånd avtale med Oppdragsgiver dersom Leverandør ønsker å benytte avtalen i reklameformål eller som generell referanse. Rammeavtalen skal ikke benyttes i salgsfremmende tiltak verken fra Oppdragsgiver eller enkelthoteller. 13. STATUSMØTER OG STATISTIKK Partene skal ha kvartalsvise statusmøter i første avtaleår og deretter minimum to ganger pr. år. Leverandøren tar initiativ til slike møter. Leverandøren skal levere statistikk hvert kvartal til Oppdragsgiver/kontaktperson. Statistikken skal vise leveranse i form av romdøgn, romomsetning og totalomsetning. Denne gis som en total for alle enheter samt pr. enhet. 14. OPPSIGELSE OG HEVING AV AVTALEN Ved mislighold av punkter i avtalen kan begge parter si opp avtalen med tre måneders varsel. Avtalen kan heves med øyeblikkelig virkning dersom en av partene blir insolvent eller innstiller sine betingelser. 15. TRANSPORT AV AVTALEN Ingen av partene kan overføre noen del av sine rettigheter eller plikter som denne avtalen omfatter til en tredje part uten at skriftlig godkjenning fra den annen part foreligger. 16. FORCE MAJEURE Partene fritas for sine forpliktelser etter denne avtalen i den utstrekning det kan bevises at overholdelse av denne er blitt forhindret av force majeure. Den part som vil påberope seg force majeure, skal omgående gi den annen part varsel om dette skriftlig og senest innen 48 timer etter at situasjonen inntrådte. Så fremt varsel er gitt etter reglene foran, er partene enige om straks å oppta forhandlinger om nødvendige justeringer av avtalen. Disse skal være rimelige i forhold til den totale effekten av force majeure. 17. ØVRIG Partene holder hverandre til enhver tid underrettet om eventuelle endringer i egen organisasjon som kan påvirke avtalen. Avtalen er konfidensiell og skal på ingen måte offentliggjøres for andre enn de involverte parter. 18. TVISTER Tvister som måtte oppstå i forbindelse med, eller som et resultat av avtalen, og som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres ved megling eller ordinær domstolsbehandling, med mindre partene avtaler noe annet. Oslo Tingrett oppnevnes som verneting. Side 8 av 8

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

AVTALE OM REISER. I medlemsinstitusjonene (heretter kalt Kunden) UHR Innkjøpsutvalg NSB AS. mellom. Organisasjonsnummer 984 661 177.

AVTALE OM REISER. I medlemsinstitusjonene (heretter kalt Kunden) UHR Innkjøpsutvalg NSB AS. mellom. Organisasjonsnummer 984 661 177. AVTALE OM REISER mellom UHR Innkjøpsutvalg I medlemsinstitusjonene (heretter kalt Kunden) NSB AS (heretter kalt NSB) Organisasjonsnummer 984 661 177 Side I av 9 1. AVTALEPARTENE Denne avtalen er inngått

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Følgende avtale er i dag inngått mellom NARF EXTRA AS, heretter kalt NEAS, og SCANDIC HOTELS AS, heretter kalt SHAS.

Følgende avtale er i dag inngått mellom NARF EXTRA AS, heretter kalt NEAS, og SCANDIC HOTELS AS, heretter kalt SHAS. Overnatting og konferanse 2014 Følgende avtale er i dag inngått mellom NARF EXTRA AS, heretter kalt NEAS, og SCANDIC HOTELS AS, heretter kalt SHAS. 1 Omfang Avtalen gjelder individuell overnatting for

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN

RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN U. off. 23 første ledd RAMMEAVTALE AV 11. JUNI 2014 OM BETALINGS- OG KONTOHOLDSTJENESTER FOR STATEN AVTALEPARTER (heretter kalt partene): DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING (heretter kalt DFØ) og. (heretter

Detaljer

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt Grimstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: KONTRAKTSFORSIDE... 4 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER... 5

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer