UTKAST HUSORDENSREGLER HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST HUSORDENSREGLER HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA"

Transkript

1 SAMEIET HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA UTKAST HUSORDENSREGLER HOLMESTRANDFJELLET PANORAMA Her finner du informasjon som skal bidra til å skape et hyggelig og godt bomiljø for alle, samt annen nyttig informasjon om både sameiet, leilighetene og enkle generelle tips.

2 INNHOLSFORTEGNELSE SIDE 1. Avfall/ Søppel 3 2. Terrasse 3 3. Beplantning 4 4. Bilvask 4 5. Boder / Garasjeanlegg 4 6. Heis 5 7. Fellesområdet 5 8. Brannvern 5 9. Krav på nattero Dugnader Dyrehold Forsikring Sameiemøte Forslag til sameiemøte Bruksoverlating Felleskostnader Innbrudd/grovt tyveri/skadeverk HMS Rengjøring Sykkelparkering Vaktmestertjenester It, kabel tv osv Eventuelt 9 2

3 1 AVFALL/ SØPPEL Papiravfall, papp, plastforpakninger og organisk avfall har egne beholdere i søppeloppsamlingsanlegget. Glass og bokser legges i egen beholder som også har egne luker i anlegget. Spesialavfall må leveres på enten miljøstasjon, godkjente containere eller lignende. Spesialavfall kan leveres på Nordre Foss avfallsanlegg i Hvittingfossveien. Ved å sortere avfallet kan hver enkelt gjøre en betydelig innsats for fellesskapet og miljøet. Sigarettsneiper og tyggegummi bes kastet i dertil egnet søppel/beholder slik at dette ikke blir liggende på bakken. 2 TERRASSE Hver enkelt eier står fritt til å pynte sin terrasse som man ønsker. Dersom eier ønsker en endring som er permanent og som påvirker byggets utseende må det søkes om dette til styret før arbeidet iverksettes. Dette gjelder for eksempel soltak anretninger/levegger eller markiser, eller andre installasjoner som av andre oppleves som faste. Ved kjøp av markiser skal disse være grå, og sameiet vil gjøre en avtale med alternativ leverandør. Velger man en annen leverandør, har styret bestemt farge som skal benyttes. Alle må også være obs på at fasadeendringer ofte må nabo varsles og omsøkes i henhold til myndighetskravene i Plan æ Bygningsloven. Faste installasjoner på markterrassene må ikke settes opp på en slik måte at de tar utsikt eller sol for andre, store utemøbler og andre store anretninger som urner og peiser må heller ikke settes opp uten at det hensyn tar ovennevnte forhold. Evt gassinstallasjon for gassgrill/peis må gjøres som et tilvalg, lagringsboksen for gassbeholdere kan plasseres på vegg eller på terrassene, men må ikke monteres på en slik måte at det er til sjenanse for naboer i sameiet. Bruk av gassinstallasjonen skjer på hver seksjonseiers ansvar. Grilling ellers er tillatt, men det henstilles til at man tar hensyn til naboer og hvor man plasserer grillen. Grilling skal ikke skje etter kl 23:00. Husk at det er soveromsvinduer over terrassene og røyk og mat-os trekker oppover. Det er fornuftig å henge blomsterkasser på innsiden av rekkverket slik at dette ikke kan ramle ned og skade personer/ting. Tenk også på de som bor under når blomster blir vannet eller ved rengjøring av terrassen. Banking av tepper mv bes utført på dertil egnet sted. Dette bør ikke skje på terrassene. 3

4 3 BEPLANTNING Beboerne i hver oppgang har glede av å ha det pent og ordentlig utenfor inngangspartiene. Det er opp til hver seksjonseier om de ønsker planter på utsiden av sin inngang og disse bør fortrinnsvis være i potter og mulige å flytte. Faste installasjoner for planter skal søkes styret før ev oppsetting. Planting i fellesområdene skjer etter oppsatt plan vedtatt av styret, styret beslutter en makshøyde på plantene. Utgangspunktet er at disse ikke skal bli over 1,5m inkl. potte. Det er fint om beboere som har mye blomster rundt sin leilighet tar hensyn dersom andre seksjonseiere er plaget med astma og allergi. 4 BILVASK Det tillates vask av biler på sameiets eiendom. Eget område for dette blir avmerket og det legges opp til tappepunkt med varmt og kaldt vann, samt slange med spyleanordning. Området blir drenert med egen overvannskum. Hver bruker har ansvar for rengjøring av plassen etter bruk. Det blir ikke tillatt å parkere på vaskeplassen, men den kan også brukes til av og pålessing av varer og evt av og påstigning i forbindelse med bruk av taxi eller annen transport. 5 BODER/GARASJEANLEGG Hver leilighet har bod i garasjeanlegget. Ev eiendeler plasseres i boden eller på egen parkeringsplass. Det legges vekt på at sameiet ønsker å ha god orden i parkeringsarealene. Lagring bør først og fremst forgå i boder. Det tillates ikke parkering av biler i parkeringsanlegget som har olje /diesel/bensin/ vannlekkasjer, og det tillates heller ikke at det parkeres biler som lukter eller utsondrer sjenerende lukt for andre brukere. Utendørs er det oppmerket parkeringsplasser for gjester. Det er ikke tillatt for fastboende å benytte disse plassene til egne kjøretøy eller tilhengere. Plassering av utstyr og andre eiendeler skal ikke plasseres i fellesområdene uten tillatelse fra styret. Det er viktig å ha alle utganger frie for eiendeler av hensyn til brannsikkerhet. Husk at det er totalforbud mot røyking i boder/kjeller/garasje på grunn av brannfare. Røykeloven gjelder også i sameier. Ta hensyn til andre beboere. Garasjeanlegget vil bli temperatur messig bli holdt på frostfritt nivå hele året og vil bli ventilert i henhold til gjeldende forskrift tek Lys vil automatisk slå seg av og på ved bevegelse. 4

5 6 HEIS Styret etablerer avtale for drift og vedlikehold av heisen. Det installeres kommunikasjonssystem etter gjeldende forskrift TEK 2007 som gjør at man til enhver tid på døgnet kan få kontakt med alarmsystem ved havari. Heisen er ikke av type utførelse båre heis. Styreleder vil ha spesiell kjennskap til de tekniske innretningene i og ved heisen, og vil kunne hjelpe til ved behov. 7 FELLESOMRÅDET Sameiet har ikke områder som er egnet for ballspill slik at ev beboerne som ønsker å utføre dette bes gå til enten idrettsparken/idrettsbanen, ungdomsskolen eller annet passende område. Leilighet nr. 102 og 204 har bruksrett på fellesområde på fjellkanten mot øst. Særavtale mellom disse enhetene opprettes om nødvendig for utnyttelse og bruk. 8 BRANNVERN Alle leilighetene har eget brannslukningsapparat og brannvarsler. Beboer bør/skal bytte batteri i varsler minst engang pr år, samt vende brannslukningsapparat slik at pulveret ikke klumper seg. Det er også brannslukningsapparat plassert i garasjen og beboere bes sette seg inn i hvor disse er plassert. Ved brann ring 110 for rask bistand. Det er utarbeidet en egen branninstruks som er sendt hver beboer, samt at den henger i garasjeanlegget. I garasjeanlegget er det også montert brannslange. Kurs i bruk av utstyret vil jevnlig bli gjennomført. 9 KRAV PÅ NATTERO Det er en generell regel i politiloven og kommunale vedtekter at man har krav på nattero. Dette er mellom 23:00 06:00. Dersom alle er bevisst på dette, vil dette bidra til et godt bomiljø. Ved ev sammenkomster som man forventer vil påvirke naboer etter 23:00, snakk gjerne med naboene eller send nabovarsel der det fremkommer tydelig når det skal være ro. Beboere bes ta hensyn til naboer og ev trekke inn etter kl 23:00 dersom man lager en del støy. 5

6 Det oppfordres til at eventuelle saker behandles i en hyggelig form av alle parter. 10 DUGNADER Det er ønskelig at sameiet gjennomfører dugnader vår og høst for å øke det sosiale miljøet i sameiet og at man felles bidrar til best mulig utnyttelse av området. Styret sender ut invitasjon til dugnader i god tid. Det legges opp til sosialt samvær i uteområdet på platået mot øst. Leilighet 102 og 204 har ansvar for gjennomføringen av samværet annenhver gang. Det legges opp til at eventuelle kostnader tas som spleiselag. Videre legges det opp til at arbeidet som planlegges utført på dugnad alternativt kan utføres av innleid vaktmester, men da vil kostnaden bli fordelt på de som ikke velger å ikke delta på dugnad. 11 DYREHOLD Følgende retningslinjer for dyrehold gjelder: - Det er som hovedregel ikke tillatt å ha hund, katt eller andre husdyr i sameiet, men styret kan ved søknad gi tillatelse dersom gode grunner taler for det. Følgende retningslinjer skal ev følges: Kommunale bestemmelser om båndtvang må følges Lufting av hunder må skje utenfor sameiets område og hundepose må medbringes. Ev ekskrementer skal tas opp og kastes i restavfall Vis hensyn til naboer. Hunder som bjeffer (ute eller inne) og /eller løper fritt, kan være til stor sjenanse i nabolaget. Rengjøring for husdyr som oppholder seg innendørs er viktig slik at lukt kan unngås Det er ikke tillat å bruke leilighetene for yrkesmessig oppfostring eller salg av husdyr. Husdyr som man medbringer med innflytting får automatisk tillatelse, dog gjelder alle ovennevnte regler. 12 FORSIKRING Bygningen er forsikret hos et anerkjent forsikringsselskap. Styret er ansvarlig for dette. Oppstår det skader som dekkes av forsikringen, må styreleder øyeblikkelig varsles. Eget løsøre/innbo må du forsikre selv. Dette gjelder også dine ting i boder og eventuelle sykler i fellesrom. Skade eller tap av egne eiendeler anmelder du som vanlig til politiet og eget forsikringsselskap. OBS Verdisaker bør ikke oppbevares i boden. 6

7 Det er viktig både forsikringsmessig og av hensyn til trygghet at dører til garasjen holdes låst hele døgnet. 13 SAMEIEMØTE Sameiets regnskapsår følger kalenderåret. Vanlig sameiemøte avholdes hvert år i henhold til vedtektene innen 30/6. 14 FORSLAG TIL SAMEIEMØTE Du som eier kan påvirke sameiets virke, blant annet gjennom å levere inn forslag til sameiemøte som er sameiets øverste beslutningsorgan. Husk å levere inn forslag til sameiemøte innen den fristen som styret har oppgitt. Retningslinjer sendes ut til hver beboer i god tid før sameiemøte finner sted, Forslag må underskrives med navn og leilighet/adresse. Sameiemøte beslutter om evt selskapets regnskaper skal revideres av autorisert revisor. Alle sameiere har rett til innsyn i alle bilag i regnskapet, men styret sender ikke ut detaljene uten at en eller flere har begjært innsyn. 15 BRUKSOVERLATING Jfr. vedtektene kan ikke seksjonseiere uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. Viser for øvrig til vedtekter for Holmestrandfjellet Panorama sameie. Vedtektene utarbeides av styret høsten FELLESKOSTNADER Har du spørsmål om felleskostnader eller andre avgifter, ta kontakt med Styret. Felleskostnader dekker vedlikehold, filter til felles ventilasjonsanlegg, vaktmestertjenester, kostnader til forretningsfører mv. 7

8 17 INNBRUDD / GROVT TYVERI / SKADEVERK Holmestrandfjellet Panorama ønsker å ha fokus på forebyggende tiltak i forhold til straffbare handlinger som kan skje mot oss. Hvis hver enkelt tar litt ansvar, og gjerne at vi tar ansvar for hverandre dersom noen er bortreist, vil dette øke sikkerheten i sameiet. Ved innbrudd/grovt tyveri bør forholdet anmeldes til politiet. Forhold som dreier seg om fellesområder og bygninger skal anmeldes av styret. Boder og leiligheter som hver beboer har ansvar for anmeldes av hjemmelshaver. Oppdager du at det har vært innbrudd i garasje eller andre fellesområder, informer styret snarest mulig som videre varsler politiet. Slike hendelser kan alle bidra til forebygging av. God sikring av egne boder og leiligheter, gode rutiner ved at dører holdes låst hindrer en eventuell gjerningsmann i å lykkes med sine ugjerninger. Spør en nabo om tilsyn av leiligheten og henting av post (ev stans posten) dersom man skal reise bort over en periode. Å ha naboer som følger med er et svært godt forebyggende tiltak. Sameiet beslutter i felleskap om det evt skal monteres videoovervåkningsanlegg i alle parkeringsområder og innkjøring. Erfaring fra andre steder er at slike installasjoner virker preventivt og bidrar til større trygghet. 18 HMS Sameiet har laget rutiner for sameiets helse, miljø og sikkerhet. Vaktmester har en del punkter som han utfører jevnlig. Det er også en del ting beboere kan gjøre selv for å forebygge skader og unødvendige kostnader i egen leilighet. Slik unngår du vannskader: Gå over slangeklemmer, slanger og koblinger av og til for å sørge for at disse er tilstrekkelig skrudd fast. Dersom det er sprekker eller andre skader bør delen skiftes omgående. Monter lekkasjestopper, vannstopper der dette er mulig Rensing av sluk på bad og vaskerom, samt filtre i oppvaskmaskin bør gjøres regelmessig. Dette gjørs ved å ta opp risten, ta opp bøtten som sitter ned i sluket, vask denne og sett det på plass. På kjøkkenet bør vannlås/sluk også holdes rent for smuss. Spør vaktmester om bistand dersom dere ikke ønsker å gjøre dette selv. Ved å være gode på dette, vil vi også kunne få reduksjon på forsikring mv. Dersom vannskade oppstår, varsle umiddelbart styret og eget forsikringsselskap. 8

9 Ventilasjonsanlegget må vedlikeholdes ved at filteret byttes årlig. Vaktmester har sjekklister og vil bytte filtre. Batterier til røykvarslere utleveres samtidig og kan evt byttes av vaktmester ved behov. Filtre og batterier inngår i felleskostnader. 19 RENGJØRING I INNGANGENE OG HEISEN Hver enhet er ansvarlig for seg selv og renhold. Det blir opp til beboerne å finne smidige løsninger for å ivareta et trivelig miljø. Evt kan styret beslutte at renholder leies inn for å ivareta nødvendig renhold. 20 SYKKELPARKERING Stativ vil bli montert slik at syklene kan låses fast. Alternativt kan man oppbevare disse i egen bod eller på egnet sted hvor de ikke står til hinder. 21 VAKTMESTERTJENESTER Sameiet vil inngå avtale med eksternt vaktmesterselskap som utfører vaktmestertjenester. Dette innebærer klipping og stell av grønne planter i fellesområder, måking av snø, strøing, skifting av lyspærer og annet forefallende vedlikehold i sameiet. Ev behov for vedlikehold hos beboere kan vaktmester også benyttes, men kostnaden for dette påløper bestiller. 22 IT, KABELTV Sameiet er tilkoblet bredbånd som er driftet av Kanal Digital, hver seksjonseier i sameiet er forpliktet til å benytte dette. Seksjonseier må selv besørge bestilling av løsning og selv koste løpende utgifter for alternativ tilknytning. Det blir lagt opp trekkerør og koblingsboks i hver leilighet for denne tjenesten. Med utgangspunkt i at området er dekket av nettverk er det derfor ikke aktuelt med oppsett av parabolantenner på bygningen, regelverk for slik installasjon ansees derfor for unødvendig. 23 EVENTUELT 9

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Til beboerne i Fossumhagen Sameie

Til beboerne i Fossumhagen Sameie 1 Fossumhagen Sameie Til beboerne i Fossumhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder.

HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG. Husorden skal sikre oss ro, orden og trivsel i hjemmene og på lagets fellesområder. HUSORDENSREGLER FOR MØLLEHJULET BORETTSLAG Vedtatt av styret i august 2009, sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11. HUSORDENSREGLER Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Velkommen til Tjensås III B/L

Velkommen til Tjensås III B/L Velkommen til Tjensås III B/L Styret i B/L Tjensås III ønsker deg velkommen til vårt borettslaget. Vi håper du vil finne deg til rette her og at du vil gjøre ditt for at B/L Tjensås III skal være et trivelig

Detaljer

SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015

SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015 SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015 SKITUNET BOLIGSAMEIE INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SKITUNET BOLIGSAMEIE Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Skitunet Boligsameie Onsdag

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

H U S O R D E N SR E G L E R F O R M A N G L E R U D L I A B O R E T T S L A G

H U S O R D E N SR E G L E R F O R M A N G L E R U D L I A B O R E T T S L A G H U S O R D E N SR E G L E R F O R M A N G L E R U D L I A B O R E T T S L A G vedtatt på generalforsamlingen med siste endring 26. mai 2009. Rundskriv fra OBOS eller fra borettslagets styre skal gjelde

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG

NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG NOEN HUSORDENSREGLER I FJELLVANG BORETTSLAG 1. Vi ønsker deg/ dere velkommen til blokka vår. Vi håper at du/ dere vil føle deg hjemme her og at vi vil få et trivelig samarbeid. 2. Ta kontakt med oppgangsansvarlig

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold innen sameiet og mellom naboer. Dette vil kunne oppnås dersom reglene blir fulgt

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 Ordinært sameiermøte i Sameiet Tærudparken 1, avholdes torsdag 26.04.2012, kl. 18.00 på Fagerborg Hotel, Lillestrøm TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

HMS-PLAN for Høvikvollen AS

HMS-PLAN for Høvikvollen AS HMS-PLAN for Høvikvollen AS Utarbeidet av Styret i Høvikvollen AS Innholdsfortegnelse Forord... 3 Beredskapsliste med viktige telefonnummer... 4 HMS-planen: A. ARBEIDSRUTINER... 5 B. INFORMASJON... 5 C.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6 SAMEIET ST.OLAV PROSEDYRER OG ORDENSREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 4 2. Betaling av andel felleskostnader 5 3. Adgangssikkerhet 6 3.1 Adgangssikkerhet generelt 6 3.2 Nøkler og nøkkelkort

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer