Budsjett Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015. Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF"

Transkript

1 Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern Helse Førde HF

2 INNHALD Samandrag... 2 Føresetnader i budsjett Budsjettarbeidet i PHV... 3 Risiko i budsjett Ramme Økonomi... 5 Kostnadsutvikling... 5 Aktivitetsutvikling... 6 Aktivitet per avdeling... 6 Bemanningsplan... 7 Budsjettprosess... 7 Forkortingar for einingsnamn nytta i dokumentet:... 8 Samandrag Det er utarbeidd eit saldert budsjett for PHV. Det er nytta rammebudsjettering, slik at alle avdelingar i PHV har tatt sin relative del av utfordringane med dette. PHV har fordelt økonomien for 2015 mellom verksemdsområda slik: Ramme 2015 Innsparing 2015 PHV: ,4 % ,3 % TSB: ,2 % ,7 % Forsking/adm: ,3 % ,7 % Total ramme: ,0 100,0 % ,0-100,0 % Totalt PHV: ,0 100,0 % ,0 % Herav PBU: ,0 21,5 % ,0 % Herav voksen: ,0 78,5 % ,0 % PHV har i fleire år, på same måte som andre område i Helse Førde HF, vore nøydde til å redusere kostnader og finne rimelegare måtar å tilby våre pasientar eit godt og moderne behandlingstilbod. Såleis er det eit svært stramt budsjettframlegg frå PHV, som inneheld risiko. Psykisk helsevern for vaksne har i 2014 hatt fokus på å sikre kvaliteten og omfanget av poliklinisk verksemd slik at vi framleis samla sett tilbyr adekvate og gode pasientforløp ved kvart DPS. Reduserte rammer i 2015 fører til færre stillingar, men også omfordeling til auka kompetanse. Psykisk helsevern for barn og unge vert planlagt med mindre reiseverksemd. Her kan kompenserande verkemiddel være bruk av videomøter med m.a kommunane. Vi ventar at tal polikliniske konsultasjonar vert redusert til nivået vi hadde i TSB har redusert kjøp av gjestepasientplassar til eit nivå som kan vere det nivået som følgjer av fritt sjukehusval. Føresetnader i budsjett 2015 Årsprognosen for 2014 gjev grunnlaget for budsjettet for Det er lagt inn ein lønsvekst på 3,5 prosent, inkludert lønsoverheng, gliding og lønsoppgjeret for Det er lagt inn 2,65 prosent prisauke på varekostnader og andre driftsutgifter. Inntektsområdet er auka opp med 3,1 prosent. Pensjon er berekna av Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern 2

3 aktuar for 2015, og gjev vesentleg høgare kostnader enn i Ramma for PHV er auka tilsvarande veksten i pensjonskostnader. Budsjettarbeidet i PHV Vi starta arbeidet med å tilpasse drifta til rammene for 2015 alt tidleg i Endringar som skal skje på den enkelte avdeling, vil skje innanfor budsjetterte rammer og det personellet som er tilgjengeleg. NPS I budsjettet for 2015 er det lagt inn ein svak reduksjon i refusjonsgjevande polikliniske konsultasjonar. Dette skuldast forventningar om meir ambulant arbeid. Slikt arbeid er, på grunn av reisetida, meir tidkrevjande enn vanlege konsultasjonar i poliklinikken, men vårt syn er at dei er meir effektive. Auka ambulant verksemd er også i tråd med helsepolitiske styringssignal for fagfeltet. Vidare blir prosjektet «Betre akutthjelp» gjennomført som planlagt, med dei meirkostnadene som høyrer med. Vi vidarefører også eldremedisinsk poliklinikk, der vi finansierer 30 prosent stilling for psykiater og 40 prosent stilling for sjukepleiar. Denne satsinga, som skjer i godt samarbeid med Medisinsk avdeling er viktig for målgruppa. ISP To sengepostar vart slått saman til ein post i 2013, og i den samanheng vart det laga ein ny bemanningsplan. Endra sengeposttilbod og ny bemanningsplan var avgjerande i høve budsjettbalansen for Bemanninga på sengepost er no tilnærma lik vedteken bemanningsplan. Vi har likt med resten av Helse Førde hatt ei vriding av tilbodet frå døgn til dag. Psykiatrisenteret opplever auka etterspørsel etter tilbod på poliklinikken. PSK For å tilpasse drifta til ramma for 2015, legg vi legg opp til å legge ned «Aktiv på dagtid», og redusere stillingar, nytte færre ferie- og permisjonsvikarar gjennom sommarstenging og generelt mindre innleige av helsepersonell. Som del av budsjettprosessen er alle tiltak risikovurdert. Det er m.a registrert auka risiko for sjukefråvær og lågare aktivitetstilbod. Ingen av tiltaka er vurdert å føre til uforsvarleg drift. Med god kjennskap til eksisterande risiko kan det og setjast inn tiltak for å motverke uønskte konsekvensar. PBU For å kome i mål med budsjettet, har alle seksjonane redusert driftsutgiftene, og gjer ein nøye vurdering av stillingar som vert vakante. Ved utgangen av 2015 vil PBU være redusert med 2,9 stillingar i høve 2014, med heilårsverknad frå Vi har likevel gjennomført planen for auka legedekning eitt år før planlagt for å styrke kompetansen. Når det gjelder andre driftskostnader er det særleg postane for reisekostnader og bruk av eksterne rettleiarar/konsulentar som er redusert. Det er gjort risikoanalyse for områda pasientbehandling, samarbeidspartar, tilsette og økonomi. Det er ikkje noko som fører til uforsvarleg drift. Kjennskap til risiko gjer det og mogleg å sette i verk mottiltak. Etter Samdatarapporten ligg vi i 2013 høgast med tanke på gjennomsnittleg 37 pasientar og 424 tiltak per behandlar. Dette er over måltala og seier at vi nyttar kapasiteten vår svært godt. Dekningsgraden er også god. Risiko i budsjett 2015 PHV dekker gjestepasientkostnader i driftsbudsjettet. Det er alltid ein risiko for at fleire pasientar nyttar fritt sjukehusval, eller at vi ikkje har kapasitet. Det har vist seg at det er vanskelig å rekruttere fagfolk med spisskompetanse (overlegar og psykologspesialistar). Mangel på fagfolk kan gje lågare inntekter enn budsjettert. Tilsetjing av ikkje-spesialistar gjev oss høge utdanningskostnader. Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern 3

4 Bemanningsreduksjon i sengepostar gjev risiko for høgare belastning for personalet. Reduksjon i bemanning i poliklinikk i PBU kan føre til lengre ventetider og reduksjon i polikliniske konsultasjonar (PBU). Auka satsing på ambulant verksemd (NPS) vil kunne føre til reduksjon i polikliniske konsultasjonar. Ramme 2015 Budsjettramme PHV (tal i 1000 kroner) Avvik 2014 (overskot) Prisendringar Endringar i kostnadane som følgje av vedtak og hendingar i Sum 0 PHV forventar eit overskot i 2014 på 8 millionar. Overskotet skuldast mindreforbruk av gjestepasientplassar i 2014, og at vi alt i 2014 har tilpassa drifta til kostnadsnivået for Tilpassinga har skjedd ved omstillingar i drifta for å unngå driftsmessige utfordingar i Prisendring (tal i 1000 kroner) Endring i rammefinansiering Prisauke inntekter -619 Lønsvekst Prisendring varer og andre kostnader 755 Netto kostnadsauke Endra rammefinansiering er summen av styrka ramme som følgje av prisjustering, finansiering av dyrare pensjon og fråtrekk for realinnsparingskrav. Prisauke inntekter gjeld i hovudsak poliklinikk, og desse er justert med 3,1 prosent. Lønsveksten er budsjettert med 3,5 prosent, og andre kostnader er justert med 2,65 prosent. Endringar i kostnadane som følgje av vedtak og hendingar i 2014 (tal i 1000 kroner) Heilårsverknadar driftskostnadar ISP -200 Heilårsverknadar driftskostnadar PBU -200 Endra bemanning NPS, heilårsverknad frå Heilårsverknadar driftskostnadar NPS -668 Endra bemanning akutt/tryggleikstilbod, heilårsverknad frå Endra bemanning poliklinikk PSK, heilårsverknad frå Endra bemanning Legar PSK, heilårsverknad frå Endra bemanning DPS, heilårsverknad frå Endra bemanning ruspost Kyrkjebø, heilårsverknad frå Endra avsetning for gjestepasientar tryggleik Redusert innleige av helsepersonell PSK -650 Heilårsverknadar driftskostnadar PSK 405 Heilårsverknad PHV gjestepasientar Nye midlar til forsking Heilårsverknadar driftskostnadar ADM 700 Netto kostnadsauke Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern 4

5 Økonomi Resultat HV-mal Rekn 12 Rekn 13 Budsjett 14 Prognose 14 Prognose 14 - Budsjett 14 Budsjett 15 Budsjett 15 - Prognose 14 Basisramme Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Andre øyremerka tilskot Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlege helsetenester Kjøp av private helsetenester Varekost Innleigd arbeidskraft Løn til tilsette Overtid og ekstrahjelp Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift Off tilskot og refusjonar vedr arbeidskraft Anna løn Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Kostnadsutvikling Kjøp av helsetenester I dag kjøper PHV plassar innan psykisk helsevern, under dette også tryggleiksplassar og rusomsorg. Årsaka er både at pasientane har fritt sjukehusval, og at vi ikkje kan tilby pasienten rett behandling i fylket. I 2015 er det budsjettert med kostnader knytt til kjøp av helsetenester på same nivå som i Forsking er auka med 1,1 mill. i høve Innleige av arbeidskraft Det har vore nytta ein del innleige av arbeidskraft i 2014 fordi vi ikkje har greidd å rekruttere arbeidskraft med rett kompetanse. Vi arbeider aktivt med å erstatte personell som har slutta, men legg til grunn at det også vil kome kostnader knytt til innleige av helsepersonell i Løn til tilsette og overtid/ekstrahjelp Auken skuldast generell lønnsauke budsjettert til 3,5 prosent og heilårsverknader knytt til bemanningsendringar i løpet av Pensjon Aktuarberekna pensjonskostnad for 2015 er vesentleg høgare enn for Ramma for PHV er auka tilsvarande. Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern 5

6 Aktivitetsutvikling Oppnådd Oppnådd Prognose Mål Endring Aktivitet til 15 Psykisk helsevern vaksne Tal heildøgnsopphald Tal utskrivne pasientar Poliklinisk dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Rus Tal heildøgnsopphald Tal utskrivne pasientar Polikliniske konsultasjonar Psykisk helsevern barn og unge Tal heildøgnsopphald UPH Tal utskrivne pasientar UPH BUP polikliniske konsultasjonar med RTV NB! Vaksenpsykiatri er tal eksklusiv RUS. Fagområdet RUS omhandlar pasientar som har RUS som ein av diagnosen, pasientane kan ha anna hovuddiagnose. Det er venta tilnærma lik aktivitet i PHV for vaksne i 2015 som i 2014, med ein liten auke i venta heildøgnsopphald og litt lågare poliklinisk aktivitet. Samla aktivitet innanfor rusområdet er venta å bli noko høgare i 2015 enn i Innanfor PBU vert drifta planlagt med færre polikliniske konsultasjonar som følgje av færre tilsette behandlarar enn i 2014 (naturleg avgang), men likevel på nivå med Aktivitet per avdeling Nedanfor viser vi aktiviteten fordelt på dei enkelte einingane. Poliklinikk m/refusjon Avdeling Oppnådd Oppnådd Oppnådd Prognose Måltal Endring til 15 PBU ISP RUS ISP NPS RUS NPS PSK RUS PSK SUM VP SUM RUS Heildøgn Avdeling Oppnådd Oppnådd Oppnådd Prognose Måltal Endring til 15 PBU ISP RUS ISP NPS RUS NPS PSK RUS PSK SUM VP SUM RUS Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern 6

7 Utskrivne pasientar Avdeling Oppnådd Oppnådd Oppnådd Prognose Måltal Endring til 15 UPH SUM BUP ISP RUS ISP NPS RUS NPS PSK RUS PSK SUM VP SUM RUS Bemanningsplan PHV har 410 brutto månadsverk per oktober 2014 og 379 netto månadsverk. Dette er færre enn same periode i fjor, og vi ventar ytterlegare reduksjon i Budsjettprosess Vi har arbeidd med budsjett sidan våren 2014, og tillitsvalde og verneteneste har vore invitert til klinikkråd gjennom året. PHV har hatt følgjande milepælar i budsjettprosess: Klinikkråd med tillitsvalde og verneteneste. Orientering om budsjettprosessen generelt, førebelse budsjettføresetnader og milepælar frå økonomidirektør Drøftingsmøte PSK med tillitsvalde og verneteneste Klinikkråd PHV, med tillitsvalde og verneteneste. Status i budsjettarbeidet Drøftingsmøte NPS med tillitsvalde og verneteneste Budsjett behandla i klinikkråd for PHV Informasjonsmøte PHV med tillitsvalde og verneteneste Drøftingsmøte ISP med tillitsvalde og verneteneste Drøftingsmøte PBU med tillitsvalde og verneteneste. Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern 7

8 Drøftingsmøte PHV med tillitsvalde og verneteneste KAMU PHV Forkortingar for einingsnamn nytta i dokumentet: Psykisk helsevern PHV (nytta både om Klinikk Psykisk helsevern og avd. for fellesansvar) Psykisk helsevern for barn og unge PBU Nordfjord psykiatrisenter NPS Psykiatrisk klinikk PSK Indre Sogn psykiatrisenter ISP Ungdomsavdeling for psykisk helsevern UPH Førde BUP FBUP Nordfjord BUP NBUP Sogndal BUP SBUP Nordfjord sjukehus - NSH Budsjett 2015 Klinikk Psykisk helsevern 8

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tek rapporten til etterretning. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 26.03.2014 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør nicke Daae Tønjum HR-sjef Berit Berntsen/ Fagdirektør Øystein

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta

Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta Årsmelding 2012 Tannhelsetenesta www.sfj.no Årsmelding tannhelsetenesta 2012 Samandrag Tannhelsetenesta utførte i 2012 tenester på bakgrunn av oppdragsbrev frå fylkesrådmannen. Pr. 31.12.2012 har tenesta

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013)

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013 Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Generelt om kvartalsrapporten Kvartalsrapportering bakgrunn Behovet for kontroll og informasjon er stort. M.a. har Kontrollutvalet

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Årsmelding 2011. Tannhelsetenesta. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Tannhelsetenesta. www.sfj.no Årsmelding 2011 Tannhelsetenesta www.sfj.no Årsmelding tannhelsetenesta 2011 Samandrag Tannhelsetenesta utførte i 2011 tenester på bakgrunn av oppdragsbrev frå fylkesrådmannen. Pr. 31.12.2011 har tenesta

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % Fellesfunksjonar Aust Sør Vest Nord Sentrum Sum tannhelsetenesta Bto. driftsutg. 17 762 17 577-1,0% Driftsinntekter -4 441-4 508 1,5%

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer