STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage"

Transkript

1 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag mars 2012

2 Innledning Drama er et kunst- og kulturfag. De dramatiske uttrykksformene som er i bruk i dagens samfunn har dype historiske røtter. Ved å gå inn i fiktive roller og situasjoner har mennesket en unik sjanse til å sprenge grensene for vante forestillinger og situasjoner. Det som kjennetegner teater i forhold til andre fag er det handlende og agerende menneske som gjennom skiftende roller møter og kommer i forståelse med seg selv og omverdenen. Gjennom samspill med andre blir reaksjonsmåter utprøvd og oppfatninger justert. Dramafaget har sin forankring både i teaterkunsten og i pedagogikken, og forener aspekter ved begge disse i et eget fag. I Produksjon for sal og scene vil en arbeide for et helhetssyn på de skapende aktiviteter og vil derfor bruke elementer fra andre fag som lyd, bilde, bevegelse, kroppstrening og stemmebruk. Sentralt i arbeidet ligger praktisk og teoretisk arbeid med fiksjon, lek og rolle. I produksjon for sal og scene vil det bli satt fokus på forståelse av de generelle tekniske og produksjonstekniske utfordringer som er tilstede i presentasjon av estetisk virksomhet, med et spesielt fokus på teater. Drama og produksjon for sal og scene skal gi studenten grunnlag for å kunne gjennomføre drama og teaterarbeid i skole, førskole og kulturskole. Opplevelsen og innlevelsen i drama og teater skal skape forståelse for fagets verdier, uttrykksformer og arbeidsmåter. Presentasjon av studiet Drama og produksjon for sal og scene gjennomføres over to semestre. Formidlingsaspektet er i sentrum. Gjennom dramaturgi, fortellerkunst, egen utvikling i skuespillerteknikk og presentasjonsteknikk skal studenten utvikle kritisk forståelse av medier og mulighet for egen kreativ formidling. Fagdidaktikk og IKT vil være integrert i alle fagområdene. IKT vil bli særlig brukt som kommunikasjonsverktøy i den teoretiske delen av studiet. Målgruppe og opptakskrav Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studiet kan tas som valgfag i allmenn/førskolelærerutdanning, videreutdanning for lærere og andre interesserte. Studiet vil passe for deg som: - Jobber i kulturskole eller er opptatt av revy og teater. - Har lyst til å undervise i Produksjon for sal og scene.

3 - Er opptatt av formidling. - Er student på grunnskolelærerutdanninga og ønsker å ta studiet som valgfag i grunnutdanningen. - Er lærer og ønsker å ta studiet som videreutdanning. Forventet læringsutbytte ved fullført studium Etter fullført studium er forventet læringsutbytte delt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse Ved fullført emne skal kandidaten: Ved fullført emne skal kandidaten: Ved fullført emne skal kandidaten: Ha erfaringer med og kunnskap om drama som uttrykks- og kommunikasjonsmiddel og som estetisk erkjennelsesform Utvikle formsans og uttrykksevne i forhold til ulike dramatiske uttrykksformer Utvikle egen spillkompetanse og formidlingsevne Ha verktøy til å delta i skapende prosesser sammen med andre Ha erfaringer med og innsikt i dramafagets egenart og dets forankring i teater, pedagogikk og lek Ha ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere dramaundervisning for barn og unge Ha verktøy til å oppleve, vurdere og analysere dramatisk kunst for barn og unge Kunne gjennomføre iscenesettelser Kunne arbeide selvstendig med idéutvikling Kunne planlegge og gjennomføre dramapedagogiske opplegg Kunne bruke enkle analyseverktøy og formidle kunst og formkultur på varierte måter Kunne bruke teatrets virkemidler i andre presentasjonssammenhenger Kunne anvende digitale verktøy i skapende arbeid Kunne rigge enkle forestillinger og konserter Ha forståelse for, og ivareta, den estetiske dimensjonen i faget og i tverrfaglige tema og prosjektarbeid Ha innsikt i hvordan gjeldende læreplan for grunnskolen kan brukes som utgangspunkt for undervisning i kunst og håndverk Ha god forståelse av rolle, praksis og utviklingsmuligheter Ha større forståelse for virkemiddelbruk i andre medier Ha en generell formidlingskompetanse Forstå fortellings og teatrets rolle som identitetsbærer Ha en generell forståelse for teknikken involvert i presentasjon av estetisk virksomhet

4 Samfunnsmessig relevans, videre studier og arbeidsmarked Studiet kvalifiserer for arbeid med Produksjon for sal og scene i grunnskolen. Studiet gir en styrket realkompetanse til å arbeide i ulike kultur- og medievirksomheter og til estetisk og kulturrelatert undervisning i skolen. Studiet gir økt kompetanse for å arbeide i kulturnæringen. Studiet kvalifiserer for arbeid i kulturskolen. Studiet kan være grunnlag for arbeid som leder, regissør eller skuespiller i revy eller teater. Studiet kan eventuelt påbygges med Drama II (dersom dette tilbys ved Høgskolen i Finnmark eller søkes ved andre utdanningsinstitusjoner) for å oppnå høyere kompetanse. Oppbygging, omfang og sammensetning 1. studieår Høst 15 stp Vår 15 stp Drama 15 stp Produksjon for sal og scene 15 stp Fortellerkunst. Dramaturgi. Fra ide til forestilling. Teknikk Rollearbeid. Rollearbeid. Improvisasjon. Tekstanalyse. Didaktikk. Produksjonsplanlegging. Produksjonsarbeid. Teaterhistorie og teatervitenskap Læringsformer Studiet organiseres i samlinger hvor de ulike delene: praktisk arbeid, forelesninger, seminar, nettarbeid og kollokvier inngår i mer eller mindre avsluttede helheter. Arbeidet vil starte med innføring i de ulike grunnleggende teknikkene, og etter hvert omfatte større og mer sammensatte prosjekter. Teori og praksis vil hele tiden bli sett i forhold til hverandre for å kunne virke gjensidig berikende. En del av det teoretiske innholdet i studiet er nettbasert, og studenten må påregne stor egeninnsats og bruk av IKT. Drama er i stor grad en kollektiv uttrykks- og arbeidsform. Derfor er det naturlig at mye av det praktiske arbeidet foregår i grupper. Det vil bli arbeidet i grupper av ulik størrelse, og gruppearbeidene vil være av ulik varighet. Deler av undervisningen er obligatorisk. Dette vil framkomme i semesterplanen. Fravær utover 20 % vil normalt føre til at studenten ikke vil kunne fremstille seg til avsluttende eksamen.

5 Formativ vurdering Det vil bli gitt veiledning mellom samlingene. Oppgaver og studentens selvutvikling i faget vurderes gjennom hele studiet. Formativ vurdering er vurdering som foretas for å påvirke læringsprosessen i en positiv retning. Studenten må legge fram ulike arbeidsoppgaver som kan være av skriftlig, muntlig eller praktisk art. Alle fagemner må være godkjent og materialavgift må være betalt, for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav Studentene skal på hver av modulene ha minst to faglig debattinnlegg på Classfronter og svare på minst to innlegg. Det er knyttet to større skriftlige oppgaver til hver av modulene. Modul 1: Drama, 15 stp.: Skriftlig individuell oppgave knyttet til dramapedagogikk.. Både medstudenter og faglærer skal være responsgivere. Studenten skal analysere minst et stykke profesjonelt teater for barn eller unge i løpet av studiet. I den grad vår geografi ikke tillater dette i teatersalen, skal fjernsyn eller video brukes. Modul 2: Produksjon for sal og scene, 15 stp.: Studentene skal gjennomføre minst en større scenisk produksjon. Teaterprosjektet skal tilpasses og vises for aktuell målgruppe. Det skal leveres skriftlig individuell rapport. Summativ vurdering Avsluttende eksamen etter hvert semester. Modul 1: Drama, 15 stp: Studentene velger i en av moduloppgavene (se pkt 6), som legges fram for summativ vurdering. Modul 2: Produksjon for sal og scene, 15 stp En praktisk gruppeeksamen som går over tre dager og avsluttes med en scenisk presentasjon fjerde dagen. Karakter på denne delen settes etter gruppevis muntlig eksaminasjon. Denne eksamen teller 50 % av samlet karakter. Studentene leverer skriftlig individuell forestillingsrapportrapport innen tre dager i etterkant av gruppeeksamen. Denne rapporten teller 50 % av samlet karakter. Karakterer Det benyttes karakterer fra A til F, der A er Fremragende og F er Ikke bestått.

6 Symbol Betegnelse A Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet Pensumlitteratur Vil bli klargjort på internett og intranett tilknyttet emneplaner til fastsatt frist (1.juni for emner som undervises i høstsemesteret og 1.november for emner som undervises i vårsemesteret).

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Bachelor of theatre production and acting 180 studiepoeng Dato for godkjenning 29.06.2011, dekan, avdeling for lærerutdanning Gjelder for studenter

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

STUDIEPLAN Arktisk naturguide

STUDIEPLAN Arktisk naturguide HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Arktisk naturguide Årsstudium 60 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2009/2010 Vedtatt i avdelingsstyret ved PI IF og NSF Godkjent av studiesjef ved Høgskolen i Finnmark. 1. Innledning

Detaljer

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng

Studieplan. Aktiv omsorg. 15 studiepoeng Studieplan Aktiv omsorg 15 studiepoeng Godkjent av dekan ved HiT, Fakultet for helse- og sosialfag, 1. februar 2013 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn, behov og formål Det offentlige står overfor store utfordringer

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill

Spilldesign Studieplan. Avdeling for Film, TV og spill Spilldesign Studieplan Avdeling for Film, TV og spill Innhold Innhold... i 1... Innledning Spilldesign... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer