30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET"

Transkript

1 HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske fag februar

2 1. Innledning: Samfunnsfaget i grunnskolelærerutdanningen omfatter fagdisiplinene historie, geografi og samfunnskunnskap. Faget skal utvikle kompetanse til å undervise i samfunnsfag i grunnskolen på.. Studiet skal kvalifisere til å arbeide selvstendig med både fagspesifikke og didaktiske utfordringer. Faget skal settes inn i et fagdidaktisk perspektiv og forberede studentene til yrkesrollen som samfunnsfaglærer. Studentene skal utvikle en lærerrolle som fremmer elevenes samfunnsbevissthet. Samfunnsfag skal utvikle en bred forståelse for samspill og konflikt mellom mennesker, samfunn og natur. Studenten skal arbeide med utvalgte geografiske områder, historiske epoker og ulike samfunnsfaglige områder. Faget skal bidra til kunnskap om samenes historie og situasjon. Arbeidet med samfunnsfag skal fremme studentenes samfunnskompetanse og evne til å være medborger i et flerkulturelt samfunn. Studenten skal også oppøve sin evne til å bidra med slik læring i grunnskolen. 2. Målgruppe og opptakskrav Studenter i grunnskolelærerutdanningen, og de som ønsker videreutdanning i samfunnsfag. Det kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 3. Oppbygging, omfang og sammensetning, herunder obligatoriske kurs Studiet går over to semester. Hvert semester har 15 studiepoeng. Samfunnsfag utgjør til sammen 30 studiepoeng. Studieplanen inneholder obligatoriske emner 15 x 2. Beskrivelse av emnene er lagt ved og gir opplysning om mål, innhold, organisering og vurderingsformer. Innholdet i studieplanen og beskrivelsene av fagemnene vil kunne justeres. Endringene vil eventuelt bli annonsert i forkant av hvert studieår. I oversikten nedenfor er emnene angitt med studiepoeng. Høst/Vår Emne 1: Samfunns og historiebevissthet (15 sp) Emne 3: Historie, kultur og samfunn i nord (15 sp) 2

3 4. Forventet læringsutbytte ved fullført studium (30 sp) Samfunnsfag 30 studiepoeng.. Forventet læringsutbytte. Etter fullført semester skal kandidaten: Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse - Har kunnskap innenfor fagområdet samfunnsfagdidaktikk.. - Kan forklare og analysere hva som er særegent for samfunnsfag som skolefag. - Kan anvende kunnskapen i relasjon til praksis og egen undervisning - Har avansert kunnskap innenfor området historiebruk og historiebevissthet. historiske perioder og fortolkninger. sentralt fagstoff om Nord-Norges flerkulturelle historie og samfunnsliv. Nordkalottens flerkulturelle historie, kultur og samfunn etniske kategorier og identiteter statens skiftende minoritetspolitikk de siste 150 år og om den etnopolitiske revitaliseringen de siste 30 år Sametinget og den samiske politiske organiseringen i dag - - Kan analysere eksisterende teorier i relasjon til kunnskapsutvikling, læreplaner og lærebøker. - Kan anvende relevant forskning for å forklare kilder og materiale. - Kan legge til rette for opplæring om samfunnsforhold i et flerkulturelt perspektiv. Norsk og samisk kultur vektlegges.. - Kan forklare og drøfte bakgrunnen for og forskjellen på dagens statlige minoritetspolitikk overfor den samiske og den kvenske befolkningen - Kan drøfte de historiske kreftene bak moderniseringsprosessene i Nord-Norge etter Kan analysere og drøfte forholdet mellom moderniseringsprosesser og minoritetspolitikk i Nord- Norge etter Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. - Kan fremme elevenes evne til nyskapning i arbeidet med historiedidaktiske spørsmål. - Kan anvende samfunnsfaglige kilder i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter. - Kan tilrettelegge for samarbeid og konfliktløsning med elevene. - Kan formidle et selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer 5. Samfunnsmessig relevans Lærernes bruk av samfunnsfaglig kompetanse vil gjøre seg gjeldende på flere kunnskapsområder. Det å reflektere over samfunnsfaglige problemstillinger er vesentlig for å kunne virke som lærer i profesjonsutøvelsen. Samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen legger vekt på faglig og didaktisk fordypning som bidrar til å utvikle elevenes samfunnsbevissthet og evne til aktiv samfunnsdeltakelse. 3

4 6. Faglig innhold Emneplaner 2 X 15 studiepoeng. Emne 1 Samfunns- og historiebevissthet Sist godkjent Godkjent av instituttleder ved PHF Kode Semester Høst Studiepoeng 15 Relevans i studiet Mål skal ha avansert kunnskap om samfunns- og historiebevissthet, og analysere og anvende denne i relasjon til egen praksis. Forkunnskaper Innhold: Undervisningsspråk Organisering av undervisningen Læringsformer Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Karakter Evaluering Kompetanse på bachelornivå. Undervisningen skal omfatte: Fagdidaktikk relatert til samfunns- og historiebevissthet. Fortidsforståelse og bruk i nåtid. Historiske perioder og endringer av fortolkninger, relatert til samfunnsutviklingen i Norge og Sapmi Relevant vitenskapsteori og metoder knyttet til fagområdet. Analyse, anvendelse og evaluering av kunnskapen i relasjon til praksisfeltet. Norsk, men noe pensumlitteratur på engelsk. Undervisningen er samlings- og nettbasert. Forelesninger, øvelser, referansegruppe, veiledning, selvstendig FoU - arbeid. Mellom samlingene vil det være nettbasert støtte for læringsarbeidet, der ClassFronter har en sentral plass. Problemstilling med utgangspunkt i pensumlitteraturen. Metode for undersøkelse. Prosjektpresentasjon i mappe. Arbeidskravene må være godkjent prosessuelt for at studentene kan fremstille prosjektet til eksamen. Individuell FoU - prosjekt (15 sider), som baserer seg på en empirisk undersøkelse og med utgangspunkt i pensumlitteraturen. Ramme for oppgaven blir fastsatt i semesterplan. Karakter fastsettes på grunnlag av en avsluttende FoU-oppgave. Eksamen vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved HiF, og vil bli foretatt muntlig etter hver samling og skriftlig etter hvert emne. 4

5 Forventet læringsutbytte. Etter emne 1 skal kandidaten: Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse samfunnsfag som skolefag. - Har avansert kunnskap innenfor fagområdet fagdidaktikk, med vekt på begrepet historiebevissthet. - Har inngående kunnskap om historiebruk. historiske perioder relatert til samfunnsutviklingen i Norge og sapmi fagområdets vitenskapelige teori og metoder - Kan forklare hva som er særegent for samfunnsfag som skolefag, og kunne identifisere forholdet mellom vitenskapsfagene og skolefag. - Kan analysere eksisterende teorier i relasjon til kunnskapsutvikling, læreplaner og lærebøker. kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. - Kan anvende relevant forskning for å forklare kilder og materiale i en historisk periode, og overgangen til en annen. Analysere og forholde seg kritisk til kilder, og kunne formulere faglige resonnementer. - Kan bruke og vurdere digitale verktøy, og bidra til at elevene kan forholde seg kritisk til disse. - Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. - Kan utarbeide forskningsbasert analyse av relevante læreplaner og læreboktekster, samt anvende kunnskapen i relasjon til praksis og egen undervisning. - Kan fremme elevenes evne til nyskapning i arbeidet med historiedidaktiske spørsmål. - Kan kritisk anvende sine kunnskaper og ferdigheter, og evaluere viktigheten av faglig oppdatering. - Kan anvende samfunnsfaglige kilder i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter. - Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet. - Kan formidle selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer 5

6 Emne 3 Historie, kultur og samfunn i nord Sist godkjent Godkjent av instituttleder ved PHF Kode Semester Vår Studiepoeng 15 Relevans i studiet Mål skal ha avansert kunnskap om Nordkalottens flerkulturelle historie, kultur og samfunn med vekt på Nord- Norge, og kunne analysere og anvende denne i relasjon til egen praksis. Forkunnskaper Innhold Undervisningsspråk Organisering av undervisningen Læringsformer Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/karakterutskrift) Karakter Evaluering Generell studiekompetanse Undervisningen vil omfatte: Analyser av relasjoner mellom fortid, nåtid og framtid i det flerkulturelle nordlige Skandinavia. Analyser av relasjonene mellom de etniske gruppene i regionen i fortid og nåtid Teorier om og historisk bruk av begrepene identitet, etnisitet, minoritet og urfolk. Forholdet mellom modernisering og statlig minoritetspolitikk Fornorskningspolitikk og minoritetspolitikk, samt dens ideologiske og historiske bakgrunn Flerkulturelle forhold. Etnopolitiske forhold, urfolksrettigheter og dagens samiske politiske organisering Relevant vitenskapsteori og metoder knyttet til fagområdet. Analyse, anvendelse og evaluering av kunnskapen i relasjon til praksisfeltet. Norsk, men det kan bli brukt pensumlitteratur på engelsk. Undervisningen er samlings- og nettbasert. Forelesninger, øvelser, gruppearbeid, studentfremlegg og selvstendig arbeid. Mellom samlingene vil det være nettbasert støtte for læringsarbeidet, der ClassFronter har en sentral plass. Problemstilling med utgangspunkt i pensumlitteraturen. Prosjektpresentasjon i mappe. Kort essay (2-3 sider) om selvvalgt tema utenom emnet som studenten arbeider med i individuell prosjektoppgave. Arbeidskravene må være godkjent prosessuelt for at studentene kan fremstille prosjektet til eksamen. Individuell prosjektoppgave (15 sider), som baserer seg på pensumlitteraturen. Ramme for oppgaven blir fastsatt i semesterplan. Karakter fastsettes på grunnlag av denne avsluttende individuell hjemmeoppgaven. Eksamen vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved HiF. 6

7 Forventet læringsutbytte emne 3. Etter fullført emne skal kandidaten: Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse historiske hendelser som har endret samfunnet i regionen og relasjonene mellom regionens etniske grupper - Har avansert kunnskap om Nordkalottens flerkulturelle historie, kultur og samfunn - Har avansert kunnskap om etniske kategorier og identiteter - Har avansert kunnskap om statens skiftende minoritetspolitikk de siste 150 år og om den etnopolitiske revitaliseringen de siste 30 år - Har inngående kunnskap om relevant samfunnsvitenskapelig teori og metode knyttet til fagområdet sentrale fagdidaktiske teorier og metoder knyttet til fagområdet - Kan analysere og drøfte relasjoner mellom fortid, nåtid og framtid i det flerkulturelle nordlige Skandinavia. - Kan forklare, anvende og drøfte historiefaglige teorier om identitet, etnisitet og urfolk - Kan forklare og drøfte bakgrunnen for og forskjellen på dagens statlige minoritetspolitikk overfor den samiske og den kvenske befolkningen - Kan drøfte de historiske kreftene bak moderniseringsprosessene i Nord-Norge etter Kan analysere og drøfte forholdet mellom moderniseringsprosesser og minoritetspolitikk i Nord- Norge etter Kan drøfte de ideologiske og historiske årsakene til fornorskningspolitikken over for samer og kvener, særlig innen for skoleverket - Kan utarbeide en selvstendig forskningsbasert analyse knyttet til fagområdets begreper og som er relevant for praksis i en læringskontekst - Kan fremme elevenes evne til refleksjon i arbeidet knyttet til identitetsbevissthet. - Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen området kritisk, og evaluere viktigheten av faglig oppdatering. - Kan forholde seg aktivt til faglige, sosiale og etiske spørsmål knyttet til fagområdet. - Kan bidra til nytenkning og overskride stereotypier, og anvende dette i praksissammenheng Sametinget og den samiske politiske organiseringen i dag - Kan legge til rette for opplæring om samfunnsforhold i fortid og nåtid i et flerkulturelt samfunn, og kritisk evaluere kunnskapsmål i relasjon mellom teori, læreplan og praksis. - Kan evaluere problemstillinger kritisk i forbindelse med fagområdet, og anvende denne bevissthet for å begrunne læringsaktiviteter etter elevenes behov. - Kan legge til rette for opplæring om Nordkalottens flerkulturelle samfunnsforhold i et historisk perspektiv. 7

8 Læringsutbytte i praksis: Studentene kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i samfunnsfaglig opplæring på trinn. Studentene skal tilrettelegge for opplæring i samfunnsfag tilpasset ulike grupper elever, og lede elevene i selvstendig arbeid innenfor fagets rammer. Studentene kan planlegge, lede og vurdere elevenes læringsarbeide, og gi læringsrettede tilbakemeldinger. Studentene kan bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utviklingen av elevenes grunnleggende ferdigheter. Studentene kan bidra til å utvikle elevenes muntlige ferdigheter gjennom øving i møtedeltakelse, debatter og andre muntlige aktiviteter i faget. Studenten kan kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæringen. Studentene kan bruke, og vurdere digitale verktøy, og bidra til at elevene kan forholde seg aktiv og kritisk til digitale medier. 7. Læringsformer, inkl. bruk av IKT Studiet er samlingsbasert med 4 samlinger à 3 dager pr. semester. Samlingene er obligatorisk. Mellom samlingene vil kommunikasjonen foregå via clasfronter. Det vil også bli arbeid i referansegrupper og veiledning. Studiet er oppgaveintensivt. Arbeidsformene i studiet vil variere i de ulike emnene. Se beskrivelsen av de ulike emnene. 8. Formativ vurdering Formativ vurdering i studiet vil variere i de ulike emnene. Se beskrivelsen av de ulike emnene (punkt 6). 9. Summativ vurdering Summativ vurdering i studiet vil variere i de ulike emnene. Se beskrivelsen av de ulike emnene (punkt 6). 10. Karakterer Karakterer gis etter følgende skala: 5 - trinns karakterskala Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Høyt kunnskapsnivå. God analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig. B Meget god God oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig. C God Kan gjøre greie for de viktigste elementene i fagfeltet. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig. D Nokså god Oversikt over de viktigste kunnskapselementene mangler. Fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier Jfr. Brev fra UHR,

9 Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. E Tilstrekkelig Tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. F Ikke bestått Mangler både detaljkunnskap og oversikt. 11. Skikkethet og autorisasjon Skikkethetsvurdering skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør en fare for barnehagebarns og elevers fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet er ikke skikket for yrket. Alle involverte lærere på det enkelte studiet er ansvarlige for løpende skikkethetsvurdering av studentene gjennom hele studiet. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Det gis nærmere informasjon om skikkethetsvurdering ved starten av studiet. Se forskrift om skikkethetsvurdering og retningslinjer for løpende skikkethetsvurdering. Løpende skikkethetsvurdering Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 4-10 sjette ledd. Jf også Forskrift av 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering skal foretas kontinuerlig gjennom hele studiet av faglærere og praksisveiledere. Kandidater som viser seg uskikket til læreryrket skal så tidlig som mulig veiledes ut av utdanningen jf 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Finnmark Politiattest Med hjemmel i Lov om høgskoler og universiteter, 4-9 og Forskrift om politiattest ved opptak til høgre utdanning, kreves det at søkere til lærerutdanninger legger fram politiattest ved opptak på studiene, tilsvarende den som i lov kreves for yrkesutøvelse. Dette gjelder bl.a. for allmennlærerutdanning, faglærerutdanning, praktisk pedagogisk utdanning og førskolelærerutdanning. Politiattesten skal leveres praksiskonsulent ved studiestart, og senest innen 1. september. 12. Internasjonalisering Høgskolen i Finnmark har gjennom handlingsplan for internasjonalisering lagt til rette for at studentene kan ta enkelte deler av utdanningen i utlandet. Oppholdet skal forhåndsgodkjennes som del av studiet, og det har ulik varighet. For mer informasjon, se Høgskolens hjemmesider. Generelt om internasjonalisering på høgskolens hjemmesider finnes her: Se også som viser Avdeling for pedagogiske og humanistiske fag sine sider for internasjonalisering. 9

10 13. Innpassing, videre studier og arbeidsmarked Samfunnsfag 1 følger nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. til 7. trinn. Studiet skal kvalifisere til undervisning i samfunnsfag på disse trinnene. 14. Pensumlitteratur Pensum framkommer i semesterplan. 15. Evaluering og akkreditering av studiet Studiet følger kvalitetssystemet ved HiF, se Høgskolen i Finnmarks web. Kvalitetssystemet inkluderer nasjonale lover og forskrifter for universiteter og høgskoler. 10

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010 Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser Studieåret 2009-2010 Vedtatt av studieutvalget 04.02.2009 Side 2 www.hials.no Inholdsfortegnelse Side 1 Hensikt 4 2 Sentrale definisjoner

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer